SlideShare a Scribd company logo
अध्य 1
१ हे पृथ्वे न्य्य्ध, न्तिमत्वा माग कर्ि, प्रवा बऱय्
(क्ळज्न) तिव्र कर्ि आन् स्दपण्न क्ळज्न ि्क्
साद्ि.
२ तकत्क ि्क् पररक् तदिंक न्तधल्ंक िा मेळटला;
आन् ि्वेर अतिश्स दिरन्तधल् लाक्ंक आपरण
द्खयि्.
३ तकत्क ि्यट तिव्र देि् थ्िन िेगळे ज्ि्ि आन् ि्व्
धक पररक् घेिल् उपर्ंि अबुद्म्न्ंक तयट्य तदि्.
४ तकत्क दुश तजि्ंि बुद् त्िर सरव् न्; िधेव
प्िक्च् अय्न आतधल् क
ु ड्ंि र्िवे नय.
५ तकत्क तधस तदिप्वा पतित आता फटिणरक पळर न
िविला आन् समज न्तधल् तिव्र्ंिल्न पयस िविला
आन् अन्ि् येिन् िा तिगरन उरवा न्.
६ तकत्क बुद् म््र माग्ळ आता; आन् ि्च्
उिर्ंवा तनंद् करप् मनध्क तनरपर्य् थ्र्िवा न्,
तकत्क देि ि्च् ब्गड्ंवा स्क्द्र आन् ि्च्
क्ळज्वा खरा पळािप् आन् ि्वे तजबेवा आयकप्.
७ तकत्क सि्वर्वा आता संिस्र ्रि् आन् सग््
िसरंक आि्ज्व् ज्णतिक्य आसि्.
८ देखरन जा काण अन्ि् उलयि् िा तलपािंक धकन्, आन्
सरड घेिप्व् ख्स तदिन् ि्वे कडेन िवव् न्.
९ तकत्क अ्क्ंच् सल्ंि विकध् ज्िल् आन्
ि्च् ि्यट किुतब्ंवा पगट करप् ख्ि्र ि्च् उिर्ंवा
आि्ज प्र कडेन येिला.
१० तकत्क मतर्वा क्न सगळे आयकि् आन् गुरगुरप्वा
आि्ज तलपरन उरन्.
११ देखरन न्फ्तिरयि गुरगुरप् प्सरन स्िय्न र्ि; आन्
िुज् ज्ब फ्ट्ंफ
ु डे कर
ं क आड्िंक, तकत्क इिले गुप्ि
उिर न्, जे तनरथतक िविले आन् खाटे मणप् िांड तजि्क
म्रि्.
१२ िुमच् तजतिि्च् भश्व्र्ंि मरण सादरंक न्क्ि,
आन् िुमच् ह्ि्च् किुतब्ं िरि्ं िुमवेर न्ध ओड
र न घेिंक
न्क्ि.
१३ देि्न मरण घडयले न्, आन् तजिंि्ंच् न्ध्ंि ि्क्
खाध् न्.
१४ तकत्क ि्णे सग्ा िसर रवला, ि्ंक्ं आपले अससत
मेळवे मणरन आन् संिस्र्ंिल्ं तपळगा ्ल्यक
े न बऱया
आतधला; आन् ि्िरंि न्ध्वे तिख न् आन् पृथ्वेर
मरण्वे र्ज न्.
१५ (क्रण न्तिमत अमर आस्:)
१६ परण अ्क मनध्ंन् आपल् किुतब्ंन् आन् उिर्ंन्
ि्ंक्ं िे आपयले, तकत्क ि्ंक्ं िे आपला इश मेळरं क ज्य
अधे तदसले िेन्ं ि्ंण् ि्वा न्ध क
े ला आन् ि्वे कडेन
कर्र क
े ला, क्रण ि्िरंि ि्ंटा घेिंक िे प्त आस्ि.
अध्य 2
१ अ्क मणट्ि, परण बराबर नय, आमवे तजि्ि ल्न
आन् थकब्क्वे, आन् मनध्च् मरण्ंि ि्वेर उप्य न्.
२ तकत्क आम् सग्् स्हस्ंि जल्े, आन् फ
ु डे आम्
क
े न्व ज्िंक न्तधल् ्धेन ज्िले, तकत्क आमच्
न्क्च् पाकळ्ंिला उस्स युंिर स्रका आन् आमच्
क्ळज्च् ह्लव्ल्ंि थाड् स
ु तलंग.
३ िे तनिळ्् उपर्ंि आमव् क
र ड ्स ज्िल् आन्
आमवा आता माि हिे पम्ण न् ज्िला.
४ आन् आमवे न्ंि क्ळ्पम्ण तिसरिले आन् काण्कव
आमव्ं किुतब्ं य्द उरव्ं न्ि आन् आमवे तजि्ि मेघ्च्
तनध्ण् स्रक
े िविले आन् युक
े स्रक
े तधंपड
र न िविले, जे
युक
े घेिन य्ंिड्यि्ि सरयत, आन् ि्च् उशणिेन जैि
मेळयि्ि.
५ तकत्क आमवा क्ळ एक स्िळ् ज्िन िि्; आन्
आमच् धेिट्क परि येिंक न्, तकत्क िे बेग्न मुद्ि
आस्, ज्क् ल्गरन काणरव परि येिवा न्.
६ देखरन येय्ि, आम् ह्ज्र आतधल् बऱय् गज्ल्ंवा
आस्द घेिय् आन् िरण्ट्पण्ंिल् प्र्ंवा ि्पर
बेग्न कर
ं य्.
७ आम् माल्द्क सारा आन् मलम ्र
ं य्, आन् िसंि
ऋिरवे फ
ु ल आमवे कडेन िवरंक तदिवे नय.
८ गुल्ब्च् कण्ंवा मुक
र ट घ्लरंय्, ि्ं सुकवे आद्ं.
९ आमच्ंिल् काण्क
र व आमच् क्मुकिेच् ््ग् बगर
िवरंक न्क्ि, आमच् आनंद्व्ं तवन्ं सगळे कडेन साड
रंय्,
तकत्क आमवा ि्ंटा हाव आन् आमवा ््ग हाव.
१० आम् गर्ब तनि्म्न मनध्क जुलरम कर
ं य्, तियिेक
आम् दय्ळरं क न्क् आन् ज्णट्ंच् पुतितल् यव्
क
े स्ंक आदर तदिंक न्क्.
११ आमव् बळगे न्य्वा क्यदा ज्िंक ज्य, तकत्क
दुबळा ि्क् क्ंयव माल्वा न्.
१२ देखरन आम् तनि्म्न्ंव् ि्ट पळयरंय्; क्रण िा आमच्
प्ळ् ख्ि्र नय, आन् िा आमच् किुतब्ं आड तनिळ
आस्: आमच् क्यद्वा गुन्ंि क
े ल्न िा आमक्ं तयट्य
तदि् आन् आमच् तधकण्च् उ्ंघन्क आमच्
बदन्म्क आकेप घेि्.
१३ िा देि्वे तगन्न आस् मण स्ंगि् आन् िा सि्क
प्रवे ्ुरगे मणट्.
१४ िा आमच् तिव्र्ंक तयट्य तदिंक िय्र ज्ला.
१५ िा आमक्ं पळे िंक लेग्ि त्स तदि्, तकत्क ि्वे
तजि्ि हेर मनध्ं स्रक
े नय, ि्व्ं म्ग्ग िेगळ्ं.
१६ आम् ि्क् खाट् मनध्ं स्रक
े म्नि्ि, िा आमच्
म्ग्गिल्न गतलच् स्रका पयस र्िि्, िा तनि्म्न
मनध्वा धेिट स्ंगि्, ि्क् आध्ि्तद मेळवा आन् देि
आपला ब्परय असा अत्म्न ब्ळगि्.
१७ ि्व्ं उिर्ं खर्ंव आस्ि क्य न् िे पळािय् आन्
ि्च् धेिट्क तकिे घडटले िे पळािय्.
१८ तकत्क तनि्म्न मन्स देि्वा परि आसि ज्ल्र िा
ि्क् आद्र करिला आन् दुस्न्च् ह्ि्ंिल्न ि्क्
साडयिला.
१९ ि्व् नमि्य ज्णरन घेिंक आन् ि्व् य्र यर
ं क आम्
ि्व् तिरस्र आन् त्स तदिय्.
२० ि्क् लज्वद मरण तदिय्, तकत्क ि्च्व
उलािप्न ि्क् म्न मेळटला.
२१ अध्ं गज्ल् ि्ंण् कलन् क
े ल् आन् फटािन घेिल्ं,
तकत्क ि्ंच्व ि्यट्न ि्ंक्ं क
ु डे क
े ल्ं.
२२ देि्च् गरढ गज्ल्ं तिध्ं ि्ंक्ं कळळे न्.
२३ तकत्क देि्न मनध्क अमर ज्िंक रवला आन् ि्क्
ि्च् अनंिक्ळ्व् पतिम् कर
ं क क
े ला.
२४ िर् सैि्न्च् मतर्क ल्गरन संिस्र्ंि मरण आयले
आन् ि्वे िटेन यरप् लाक्ंक िे मेळट्.
अध्य 3
१ परण तनि्म्न्ंवे ज्ि देि्च् ह्ि्ंि आस्ि आन् ि्ंक्ं
कसलाव त्स वधत करवा न्.
२ अबुधद्ंच् नदरेि िे मेले अधे तदसि्ले आन् ि्ंवे िवप
दुख्वे म्नि्ि.
३ आन् ि्ंवा आमवे कडल्न िवप पुर्यपण्न न्ध ज्िंक,
परण िे ध्ंि्ंि आस्ि.
४ मनध्ं मुख्र ि्ंक्ं ख्स मेळळ् िर् ि्ंव् आध्
अमरत्न ्रर्् आस्.
५ थाड् ख्स मेळ्् उपर्ंि ि्ंक्ं वड इन्म मेळटले,
तकत्क देि्न ि्ंक्ं पररक्ि क
े ले आन् ि्ंक्ं आपल्
ख्ि्र याग तदसले.
६ ्टेिल् ््ंगर्च् ्धेन ि्णे ि्ंव् पररक् घेिल् आन्
ि्ंक्ं हामबळ् म्ण घेिला.
७ आन् ि्ंक्ं पडट् िेळ्र िे वकवक्ि ज्िले आन्
कांड्ं मदल् स
ु तलंग्ं ्धेन य्ंिरन िविले.
८ िे र्ष् ्ंवा न्य करिले आन् लाक्ंवेर र्ज करिले आन्
ि्ंवा प्ु सद्ंक्ळ र्ज करिला.
९ ि्वेर तिस्स दिरप् लाक सि समजिले आन् माग्न
तिस्सर आतध्े ि्वे ि्ंगड् र्ििले, तकत्क ि्च् संि्ंक
क
ृ प् आन् दय् आस् आन् ि्णे आपल् िेवरन क्तडल्ंव्
क्ळज् घेिल्.
१० परण अ्क्ंक ि्ंच् कलने पम्णे ख्स मेळटल्, जे
न्तिम्न्ंक दुलतक करन सि्वर साड
र न गेले.
११ तकत्क जा काण बुद् आन् पासिण तिरस्र करि् िा
दुख् आसि् आन् ि्ंव् आस वथत, ि्ंव् पररशम तनषळ
आन् ि्ंव्ं किुतब्ं फ्यद्व्ं न्ि.
१२ ि्ंव्ं ब्यला मरखत आन् ्ुरग्ं ि्यट.
१३ ि्ंव् संिि् ध्तपि आस्. देखरन प्िक्व् ख्ट िळखरंक
न्तध्् ि्ंझ ब्यल यन.
१४ आन् िा नपुंसक यन, ज्ंण् आपल् ह्ि्ंन् कसलेव
ि्यट क
े ले न्, आन् देि् आड ि्यट कलन् कर
ं क न्,
तकत्क ि्क् ््ि्थ्तवे ख्धेले द्न आन् ि्च् मन्ंि वड
म्न अधे प्रच् देिळ्ंि ि्रसा तदिले.
१५ तकत्क बऱय् कश्वे फळ िै्िध्ल् आन् बुद्वे मुळ
क
े न्व पडवे न्.
१६ वत्व्र् लाक्ंव्ं ्ुरग्ं ि्ंव् पररपरणति्य मेळव् न्
आन् अन्ि् ख्ट्व्ं ब्ं मुळ्ं उड
र न क्डव्ं.
१७ तकत्क िे वड क्ळ तजयेि्ि िर् ि्ंक्ं क्ंयव म्न
मेळवा न् आन् ि्ंव् तनम्ण् तपर्य म्न न्.
१८ ि्, िे बेग्न मेले ज्ल्र, पररकेच् तदस् ि्ंक्ं आध् न्
आन् स्ंतन न्.
१९ तकत्क अन्ि् तपळगेवा धेिट त्र्ंक
र ळ.
अध्य 4
१ ्ुरग्ं न्सप आन् सद् गुण आसप बरे, तकत्क ि्व् य्द
अमर आसि्, क्रण ि् देि् कडेन आन् मनध्ंक
िळखि्ि.
२ जेन् िे ह्ज्र आसि् िेन् मन्स ि्वेर आदधत घेि्ि;
आन् िा गेले उपर्ंि ि्ंक्ं ि्व् इत् ज्ि्: िा मुक
ु ट घ्लि्
आन् जैि मेळािन सद्ं ख्ि्र जैतििंि ज्ि्, अधुधद इन्म्ं
ख्ि्र यत करि्.
३ परण अ्क्ंव्ं ि्डप् संिि् ि्डव्ं न्ि, आन् हर्म्
स्प्ंिल्न खाल मुळ्ं उब्रव्ं न्ि आन् कसल्व खर
बुन्द घ्लव् न्.
४ तकत्क िे क्ंय क्ळ् ख्ि्र फ्ंट्ंन् फ
ु लि्ि िर्; िर्
तनम्णे उबे र्िन्ि, िे ि्ऱय्न ह्लािंक धकिले आन्
ि्ऱय्च् बळ्न ि्ंक्ं मुळ्ं क्ड
र न उडयिले.
५ अपरणत फ्ंटे माड
र न पडटले, ि्ंव्ं फळ्ं फ्यद्व्ं न्ि,
ख्िप्क तपतक््ं न्ि, हय, क्ंयव मेळन्.
६ क्रण बेक्यदेध्र ख्ट्ंिल्न जल््ं ्ुरग्ं आपल्
आिय-ब्प्य आड ि्यटपण्व् स्क् आसि्ि.
७ परण तनि्म्न मनध्क मरण आड्यला िर् िा सुधेग्द
आसिला.
८ तकत्क म्न्व् तपर्य म््र क्ळ्न उब् र्िप् आन्
िस्गच् संखेन मेजप नय.
९ परण मनध्ं ख्ि्र बुद् म््र यिे क
े स आन् तनमतल
तजि्ि मणल्र ज्णेपण.
१० िा देि् कडेन खाध् ज्ला आन् ि्वा माग ज्ला आन्
ि्क् ल्गरन प्िक्ं मद्ं तजयेिन िा अणक्र्ि ज्ला.
११ हांय, ि्यटपण्न ि्व् समजरि बदलव् नय ि् फटिणरक
ि्च् तजि्क फटािंक न्क् मणरन ि्क् बेग्न वरन
वेला.
१२ तकत्क नटखटपण्व् माह्म प्म्ण्क गज्ल् अवश
करि्; आन् क्मुकि्येवे ्ांिप स्द् मन्क आडखळ
ह्डट्.
१३ थाड्व क्ळ्न िा पररपरणत ज्ला आन् ि्णे बराव क्ळ
पुर्य क
े ला.
१४ तकत्क ि्वा ज्ि प्रक खाध् ज्ला, देखरन ि्णे ि्क्
ि्यट लाक्ं मदल्न वरप्क बेग्न क
े ला.
१५ हे लाक्ंन् पळे ले, परण िे समजले न् आन् ि्ंण् हे
आपल् मन्ंि दिरले न्: ि्व् क
ृ प् आन् दय् ि्च् संि्ं
कडेन आस् आन् िा आपल् िेवरन क्तडल्ंक म्न तदि्.
१६ अधे िरेन मे्ा तनि्म्न तजिंि आतधल् अ्क्ंक
ख्स तदिला; आन् अन्ि्ंच् ज्यि्ं िस्ग आन् ज्णेपण
राखडेव पररपरणत ज्िप् िरण्टेपण.
१७ तकत्क िे बुदिंि्ंवा धेिट पळे िले आन् देि्न ि्च्
सल्न ि्वे तिध्ं तकिे थ्र्यल्ं आन् सि्वर्न ि्क्
खंयच् हेिरन सुरक्ि दिरल् िे समजवे न्.
१८ िे ि्क् पळयिले आन् ि्क् तिरस्र करिले; परण देि
ि्ंक्ं तिरस्र कर
ं क ह्ंसिला आन् उपर्ंि िे एक न्व
मडे आन् मेल् लाक्ं मद्ं सद्ंक्ळ अपम्न ज्िले.
१९ तकत्क िा ि्ंक्ं फ्ड
र न उडयिला आन् ि्ंक्ं िकलेन
उडयिला आन् ि्ंक्ं उलािंक मेळन्; आन् िा ि्ंक्ं
बुन्द् थ्िन ह्लािन उडयिला; आन् िे पुर्यपण्न
उधस ज्िले आन् दुख्ंि पडटले; आन् ि्ंवा उगड्स
न्ध ज्िला.
२० आन् जेन्ं िे आपल् प्िक्ंवा तहधाब उडयिले िेन्ं िे
त्येिन येिले आन् ि्ंवाव ि्यट ि्ंक्ं िांड तदिला.
अध्य 5
१ म्ग्र तनि्म्न मन्स आपल्क त्स तदल् लाक्ं
मुख्र वड यैर्न उबा र्ििला आन् आपल् कश्ंवा
तहधाब कररन्.
२ िे पळे िन, िे त्र्ंक
र ळ त्येिन त्स्ंि पडटले आन्
ि्च् माक्व् तितवति्य पळािन ि्ंक्ं अज्प्ि ज्िले, जे
ि्ंण् ि्ट पळयल् सग््ं परस पयस आस्.
३ आन् आत्च् त्स्क ल्गरन पश्च्प करप् आन्
क
ु क
ुत ट्िप् लाक मन्ंि मणटले: “आम् क
े न् क
े न् उपह्स
करि्ले आन् एक तनंद् करप्व् मण हाव.
४ आम् मरख्गन् ि्वा ज्ि तपधे आन् ि्वा धेिट म्न
न्सिन् म्नला.
५ िा देि्च् ्ुरग्ं मद्ं कसा मेजल् आन् ि्वा ््ग संि
लाक्ं मद्ं कसा आस्!
६ देखरन आम् सत्च् म्ग्गिल्न पयस गेले आन्
न्तिमत्वा उजि्ड आमक्ं उजि्डला न् आन्
न्तिमत्वा सुय्तवा उजि्ड आमवेर उदेला न्.
७ आम् ि्यटपण आन् न्ध्च् म्ग्तन थकले, हय, आम्
ि्ळिंट्ं ियल्न गेले, जंय ि्ट न्, परण सि्वर्व् ि्ट
आमक्ं कळरं क न्.
८ अत्म्न्न आमक्ं तकिे फ्यदा ज्ल्? ि् आमच्
अत्म्न्न तगरेसक्येन आमक्ं तकिे बरे मेळळ्ं?
९ ि्ं सगळ्ं गज्ल् स्िळे ्धेन आन् बेग्न िवप् ख्ंब्
स्रक्ं िवरन गेल्ं;
१० आन् उदक्च् ल्र्ं ियल्न िवप् ि्रिट् स्रक
े , जे
ि्रिट् िि् िेन् ि्वा तनध्ण आन् ल्र्ं मदल् क्ल्वा
म्गत मेळन्.
११ ि् जधे सुकणे हिेिल्न उड
र न गे्े िेन्ं तिच् म्ग्तव्
कसल्व तवन्ं मेळन्, परण तिच् प्ंख्ंच् यडयड्न
म्रन उडय्् आन् ि्ंच् खर आि्ज्न आन्
ह्लव्ल्ंन् फ्ट्ं पडप् हळु ि्र हिेिल्न िि्. आन् ि्िरंि
उपर्ंि ि् खंय गे्् खंयव्व खरण मेळव् न्;
१२ ि् ब्ण एक् तवन्क म्रल्र िा हिेक ि्ंटर न घेि् आन्
ि् हिेक राखड्व परि एकठ्ंय येि्, ज्क् ल्गरन िा खंय
गेला िे मनध्क कळन्.
१३ िधेव आम् जल्क येिकव, आमच् धेिट्क प्िप्क
ल्गले आन् ि्ंक्ं द्खािंक सद् गुण्व्ं लकण्ं न्तध््ं;
परण आमच्व ि्यटपण्ंि सांपले.
१४ तकत्क अ्क्ंव् आध् ि्ऱय्न उड
र न िवप् यु्
स्रक्; ि्दळ् ि्ंगड् य्ंिड्िप् प्िळ फ
े ण् स्रका;
ि्दळ्न ह्ंग् थंय तधंपड
र न िवप् आन् फकि एक द्स
र्िप् सायऱय्वा उगड्स मणरन िवप् युंिर स्रका.
१५ परण तनि्म्न सद्ंक्ळ तजयेि्ि; ि्ंवे इन्मरय प्र कडेन
आसि् आन् ि्ंव् क्ळज् सग््ंि उंवेल् मनध् कडेन
आसि्.
१६ देखरन ि्ंक्ं प्रच् ह्ि्ंिल्न एक िै्िध्ल् र्ज
आन् साब्ि मुक
र ट मेळटला, तकत्क िा आपल् उजव्
ह्ि्न ि्ंक्ं व्परन दिरिला आन् आपल् ्ुज्न ि्ंव्
र्खण करिला.
१७ िा पुर्य धस्ं ख्ि्र आपला मतर आपल् कडेन
घेिला आन् दुस्न्ंवा सरड घेिप् ख्ि्र त् प्र्क आपले
धस करिला.
१८ िा छ्ि् स्रका न्तिमत आन् तधरस्ण्च् ज्ग्र
खरा न्य घ्लिला.
१९ िा पतितपण अजेय ढ्ल म्ण घेिला.
२० ि्वा खर र्ग िा िलि्र् ख्ि्र य्रद्र करिला आन्
संिस्र ि्वे ि्ंगड् अबुद्म्न्ं आड झुजिला.
२१ म्ग्र उजिे तनध्ण्वे िज परदेध्ंि िविले; आन् मेघ्ं
ियल्न, बऱय् ओड
र न घेतिल् यनुष्ंिल्न तदसि् िधे, िे
तवन्वेर उडटले.
२२ आन् र्ग्न ्रर्े ग्र फ्िर्च् यनुष्ंिल्न ््यर
सरिले आन् दय्तवे उदक ि्ंक्ं र्ग येिले आन् हंि्र ि्ंक्ं
क
र रपण्न बुडयिले.
२३ हय, एक बतळश ि्रे ि्ंक्ं उबे ज्िले आन् ि्दळ्
्धेन ि्ंक्ं उड
र न उडयिले, अधे अयमत पुर्य यितरेक
उधस करिले आन् ि्यट ि्रे पर्कम् लाक्ंव्ं तसंह्सन्ं
उडयिल्ं.
अध्य 6
१ देखरन हे र्ज्ं, आयक्ि आन् समजरन घेय्ि; हे पृथ्च्
धेिट्क न्य्य्ध ज्िन तधक्ि.
२ लाक्ंवेर र्ज करप् लाक, क्न कर्ि आन् र्श््ंच्
संखेवा अत्म्न ब्ळग्ि.
३ तकत्क िुमक्ं प्र कडल्न सच् आन् सि्व मनध्
कडल्न स्ित्भमत मेळळ्ं, जा िुमच् किुतब्ंवा पर्कण
करिला आन् िुमच् सल्ंवा साद घेिला.
४ तकत्क ि्च् र्ज्वे सेिक ज्िन िुम् बराबर न्य
तदिंक न्, क्यदा प्ळरं क न् आन् देि्च् सल् पम्ण
वलरंक न्;
५ िा िुमवेर त्र्ंक
र ळ आन् बेग्न येिला, तकत्क उंवल्
सुि्िेर आतधल्ंक खर न्य ज्िला.
६ तकत्क दय् राखड्व ि्यट मनध्ंक म्फ करिल्, परण
पर्कम् मनध्ंक बळिंि त्स तदिले.
७ क्रण जा सग््ंवेर प्ु आस् िा काण्च्व मनध्क
त्येवा न् आन् काण्च्व वडपण्क आदर कर
ं क उबा
र्िवा न्, तकत्क ि्णे ल्न-वड िय्र क
े ल् आन्
सग््ंव् स्रक् क्ळज् घेिल्.
८ परण बळिंि्ंवेर एक खर पररक् येिल्.
९ देखरन, हे र्ज्ंना, ह्ंि िुमक्ं उलयि्ं, िुम् बुद् तधक
र न
िवरंक न्क्ि.
१० तकत्क पतितपण पतित दिरप् लाक्ंवा पतित न्य
ज्िला आन् अध्ं गज्ल् तधकल्ि ि्ंक्ं तकिे ज्प
मेळटले.
११ देखरन िुज् माग मज् उिर्ंवेर दिर; ि्ंव् इत् कर्ि
आन् िुमक्ं तधकिण मेळटल्.
१२ बुद् िै्ि्व् आन् क
े न्व उण् ज्यन्, तिवा माग करप्
आन् तिक् सादप् लाक्ंक ि् सहजपण्न तदसि्.
१३ तिव् इत् करप्ंक ि् आड्यि्, ि्ंक्ं पयल्ं आपल्
िळख करन तदिंक.
१४ जा काण तिक् पयल्ंव सादि् ि्क् वडलासा त्स
ज्िवा न्, तकत्क ि्क् ि् आपल् द्र्ंि बसरन मेळटल्.
१५ ि्क् ल्गरन तिवेर तवंिप मणल्र बुद्व् पररपरणति्य,
आन् काण तिव् पळािण् करि् िा राखडाव क्ळज्
न्सिन् उरिला.
१६ तकत्क ि् आपल्क प्त्ंक सादप्क ्ांिि्, ि्टेर
ि्ंक्ं बरे तदसि् आन् सग्् तिव्र्ंि ि्ंक्ं मेळट्.
१७ तकत्क तिव् खर् सुरि्ि म््र तधस तदिप्व् इत्;
आन् तधस्व् क्ळज् म््र माग;
१८ आन् माग म््र तिच् नेम्ंक प्ळा तदिप; आन्
तिच् क्यद्ंक लक तदिप मणल्र अतिन्ध्पण्व् ख्त्;
१९ अतिन्ध्पण आमक्ं देि् ल्ग्ं प्ियि्.
२० देखरन बुद्व् इत् र्ज्ंि ह्डट्.
२१ हे लाक्ंच् र्ज्ंना, िुमक्ं तसंह्सन आन् र्जदंड्ंवेर
खास ज्ल्र, िुम् सद्ंक्ळ र्ज कर
ं क ज्य मण बुद्वा
म्न कर.
२२ बुद्, ि् तकिे आन् ि् कध् ियर आयल् ह्वे तिध्ं ह्ंि
िुमक्ं स्ंगिलां आन् िुमवे कडल्न गुप्ि तलपािंक न्,
परण तिच् जल्च् सुरि्ि् स्िन तिक् सादिलां आन्
तिवे तगन्न उजि्ड्क ह्डटला आन् सत्वेर िववे न्ि.
२३ आन् ह्ंि न्ध करप् मतर करन िववा न्; तकत्क
अध् मनध्क बुद् कडेन मेळवा न्.
२४ परण बुद्म्न्ंव् गद् संिस्र्वे बरेपण, आन् बुद्म्न
र्ज् मणल्र लाक्ंवा आद्र.
२५ देखरन मज् उिर्ंन् तधकिण घेिव् आन् ि् िुमक्ं बरे
करिल्.
अध्य 7
१ ह्ंिरय एक मतत मन्स, सग््ं स्रका आन् पृथ्वेर
पयलेव खेपे िय्र ज्ल् मनध्व् संिि्.
२ मज् आियच् पाट्ंि य् मयन्ंच् क्ळ्र रगि्ंि
संक
ु व्ि ज्िन, मनध्च् तबय्ण्ंिल्न आन् सनदेिल्न
मेळप् सुख्व् रगि िय्र ज्ल्.
३ आन् ह्ंि जलि्न्, ह्ंि स्म्न हिेि ओड
र न घेिलां
आन् यितरेवेर पडला, ज् यितरेवेर पडल्, ज् सम्न सैम्व्
आस् आन् ह्ंिे उक्तय्ा पयला आि्ज हेर सग््ं
स्रका रडट्ला.
४ म्क् कपडे घ्लरन दुद्क यरला आन् िे क्ळज्न.
५ तकत्क जल्क आन्क सुरि्ि ज््ा र्ज् न्.
६ तकत्क सग्् मनध्ंक तजणेि एक
र व पिेध मेळट् आन्
ि्वे स्रक
े व ््यर सरि्ि.
७ ि्क् ल्गरन ह्ंिे म्गणे क
े ले आन् म्क् समजण् मेळळ्.
८ ह्ंिे तिक् र्जदंड आन् तसंह्सन्ं परस वड पसंि क
े ला
आन् तिवे िुळे ि तगरेसक्येक क्ंयव म्न न्.
९ ह्ंिे तिवे कडेन माल्द्क फ्िर्व् िुळ् कर
ं क न्,
क्रण तिवे तिध्ं सगळे ््ंगर ल्न रेि स्रक
े आन् रपे
तिवे मुख्र म्िये पम्णे मेजिले.
१० ्ल्यक
े परस आन् साब्िक्येक ल्गरन तिवा माग क
े ला
आन् उजि्ड्च् ज्ग्र तिवा माग क
े ला, तकत्क तिवे
कडल्न येिप् उजि्ड क
े न्व तनिळन्.
११ सग्ा बऱया गज्ल् तिवे ि्ंगड् मजे कडेन आयला
आन् तिच् ह्ि्ंि असंख तगरेसक्य मेळळ्.
१२ आन् ि्ंक्ं सग््ंक खाध् ज्ल्, तकत्क बुद् ि्ंवे
मुख्र िि्.
१३ ह्ंि खरपण्न तधकला आन् तिवे कडेन उद्रपण्न
संि्द स्दि्: तिव् तगरेसक्य ह्ंि तलपयन्.
१४ तकत्क ि् एक खतजना मनध्ं ख्ि्र, जा क
े न्व
गम्िंक न्, तिवा ि्पर करप् देि्वे इश ज्ि्ि आन्
तधक
र न मेळप् देणग्ं ख्ि्र ि्ंव् िाखण्य ज्ि्.
१५ देि्न म्क् ज्य िधे उलािंक आन् म्क् तदल्
गज्ल्ं ख्ि्र फ्िा िधे ग्तय्रण् कर
ं क परि्नग् तदल्,
क्रण िाव बुद् कडेन वरि् आन् बुद्म्न्ंक म्गतदधतन
करि्.
१६ तकत्क आम् आन् आमव्ं उिर्ं ि्च् ह्ि्ंि आस्ि;
सगळ् बुद् आन् क्र्तगर्वे तगन्नय.
१७ तकत्क, संिस्र कसा िय्र ज्ला आन् ित्ंवा ि्िर
कसा ज्ला िे ज्णरन घेिंक ि्णे म्क् तकिे आस्, ि्वे
तिध्ं क्ंय ज्णरन घेिल्ं.
१८ क्ळ्वा आरं्, धेिट आन् मदला सुय्तवा बदल आन्
ऋिर बदलप.
१९ िस्गवा पररकम् आन् नखेत्ंव् सुि्ि.
२० तजव् प्र्ंवे स््ि आन् र्निट् जन्िर्ंवे र्ग,
ि्ऱय्व् तहंस् आन् मनध्ंवे िक
त : िनवि्ंवे तिंगड तिंगड
पक्र आन् मुळ्ंवा सद् गुण.
२१ आन् गुप्ि ि् पगट अध्ं सगळ्ं गज्ल् म्क् खबर
आस्ि.
२२ तकत्क सग्् गज्ल्ंवा ि्िर करप् बुद्न म्क्
तधकयले, तकत्क तिच्ंि समजरन घेिप् आता पतित आस्,
िा एक
र व, तिंगड तिंगड, सुक, तजिंि, वश, तनमतल, स्दे,
दुख तदिंक न्, आन् बऱय् िसरवा माग करि् बेग्न, जे
तदिंक ज्यन्, बरे करप्क िय्र,
२३ मनध्क दय्ळ, य्र, तनश्ि, क्ळज् मुक, सगल् धक
आतध्ा, सग्् गज्ल्ंवेर देखरेख दिरप् आन् सग््
समजण्ंिल्न, धुधद आन् वड सरक आत्ं मदल्न िवप्.
२४ तकत्क बुद् खंयच्य ह्लव्ल् परस वड ह्लव्ल
करि्, ि् आपल् धुधदिे ख्ि्र सग्् गज्ल्ंन् िि्
आन् िि्.
२५ तकत्क ि् देि्च् बळग्वा उस्स आन्
सितधसकम्न्च् मतहमेिल्न व्ंिप् धुधद प््ि, देखरन
तिवे त्िर कसल्व अधुधद िसर पड
रंक धकन्.
२६ स्सण्च् उजि्ड्वा उजि्ड, देि्च् बळग्वा द्ग
न्तध्ा आरसा आन् ि्च् बऱय्पण्व् पतिम्.
२७ आन् एक
र व ज्िन ि् सगळे कर
ं क धकि्, आन् सि्
त्िर र्िरन सगळे निे करि् आन् सग्् युग्ंि पतित
तजि्ंि त्िर सरन ि्ंक्ं देि्वे इश आन् संदेषे करि्ि.
२८ तकत्क देि बुद्न र्िप् मनध्वाव माग कररन्.
२९ तकत्क ि् सुय्त परस आन् सग्् नखेत्ंच् कम्
परस वड साब्ि, उजि्ड् कडेन िुळ् क
े ल्र ि् ि्वे
मुख्र मेळट्.
३० तकत्क ह्वे उपर्ंि र्ि येिल्, परण बुद्वेर दुशपण
ह्रवा न्.
अध्य 8
१ बुद् एक् िांक् थ्िन दुसऱय् िांक्क बतळशपण्न
प्िि् आन् ि् सग्् गज्ल्ंक गाडपण्न कमि्र्ि
करि्.
२ ह्ंिे तिवा माग क
े ला आन् िरण्ट्पण् स्िन तिक्
सादल्, तिक् मज् जाड्द्र करप्व् इत् ज्ल् आन्
तिच् साब्िक्येक ह्ंि माग् आतध्ा.
३ देि् कडेन िळखि् मणरन ि् आपल् क
ु ल्नपण्व्
वडि्क करि्, सग्् िसरंवा प्ु सि् तिवा माग
करि्ला.
४ तकत्क ि् देि्च् तगन्न्च् गरढ गज्ल्ंव् ज्णतिक्य
करि् आन् ि्च् किुतब्ंवा माग करि्.
५ ह् तजतिि्ंि तगरेसक्येव् इत् आसल्र; सगळे क्म
करप् बुद् परस तगरेस तकिे?
६ आन् बुद् क्म करि् ज्ल्र; सग््ं मदला काण तिवे
परस वड यरित क्मग्र?
७ आन् मनध्क न्तिमत आिडट् ज्ल्र तिव्ं शम्ं
सद् गुण्ं, तकत्क ि् संयम आन् तििेक, न्य आन् यैयत
तधकयि्.
८ द्दल्क वड अण्ि्व् इत् आसल्र, ि् पारन्
गज्ल्ंव् ज्णतिक्य करि् आन् येिप् गज्ल्ंवा स्रका
अदम्स करि्, ि् उलािप्व्ं सरकि्य ज्णि् आन्
क्ळख्ंिल्ं ि्क्ं स्ंगरंक धकि्, तिक् तवन्ं आन् अज्प्ं
आन् ऋिर आन् क्ळ्चा घडणुका पयल्ं तदसि्ि.
९ ि्क् ल्गरन ि् बऱय् गज्ल्ंवा स््ग्र आन् क्ळज्
आन् दुख्ंि स्ंतन तदिप् ज्िल् हे ज्णरन तिक् मजे
कडेन र्िप्क वरप्वा तिव्र क
े ला.
१० तिवे ख्ि्र ह्ंि ल्न आसला िर् लाक्ं मदे माल
मेळटला आन् ज्णट्ं कडेन म्न मेळटला.
११ ह्ंि न्य्ंि बेग्न अत्म्न्न मेळटला आन् वड मनध्ं
मुख्र ि्व् िाखण्य ज्िलां.
१२ जेन्ं ह्ंि मज् ज्ब यरि्ं िेन्ं िे मज् फ
ु रसि पळयिले
आन् ह्ंि उलयि्ं िेन्ं म्क् बरा क्न तदिले, ह्ंि वड
उलयि्ं ज्ल्र िांड्र ह्ि घ्लिले.
१३ आन् तिच् आद्र्न ह्ंि अमरत मेळयिलां आन्
मज् फ्टल्न येिप् लाक्ंक स्सण्वा उगड्स साड
र न
िविलां.
१४ ह्ंि लाक्ंक कमि्र्ि करिलां आन् र्ष् ्ं मजे अय्न
ज्िल्ं.
१५ त्र्ंक
र ळ अत्व्र् मजे न्ंि आयकल्र त्येिले;
लाक्ं मद्ं ह्ंि बरा आन् झुज्ंि पर्कम् मेळटला.
१६ मज् घर्ंि आयल् उपर्ंि ह्ंि तिवे कडेन तिसि
घेिलां, तकत्क तिच् संि्द्ंि कड
र पण न्; आन् तिवे
ि्ंगड् र्िप्क दुख न्, परण खाध् आन् खास.
१७ जेन्ं ह्ंिे मज् मन्ंि ह् गज्ल्ंवा तिव्र क
े ला आन्
क्ळज्ंि तिव्र क
े ला, िेन्ं बुद् कडेन जाडप मणल्र
अमरत कधे;
१८ आन् तिव् इश्गि मेळ््र वडल् खास; आन् तिच्
ह्ि्च् किुतब्ंि अनंि तगरेसक्य आस्; आन् तिवे ि्ंगड्
पररधदेच् ि्पर्ंि तििेकबुधद्; आन् तिवे कडेन उलािप्ंि
बरा अहि्ल; तिक् मजे कडेन कध् वरव् िे सादप्क ह्ंि
्ांिि्ला.
१९ तकत्क ह्ंि एक तिनाद् ्ुरगा आतध्ा आन् ि्िरंि
बरा आता आतध्ा.
२० परण बरे ज्िन ह्ंि अधुधद क
ु ड्ंि आयलां.
२१ िर्, देि्न तिक् तदले बगर, ह्ंि तिक् हेर िरेन मेळािंक
धकन् मण म्क् कळळे ; आन् ि् काण्व् द्न आस् हे
ज्णरन घेिप्वाय िा एक बुद्वा मुदा आतध्ा; ह्ंिे
सि्वर्क म्गणे क
े ले आन् ि्क् तिनिण् क
े ल् आन् पुर्य
क्ळज्न मणले.
अध्य 9
१ मज् ब्प्यवा देि् आन् दय्ळ स्म्, िुज् उिर्न
सगळे रवल्.
२ िुिे िय्र क
े ल् प्र्ंवेर ि्वा धेक मेळवा म्ण िुज्
बुद्न मनध्क नेमला.
३ आन् संिस्र्क न्य आन् तनि् पम्णे कमि्र्ि कर
आन् उजव् क्ळज्न न्य कर.
४ िुज् तसंह्सन् क
ु ध्क बसप् म्क् बुद् द्; िुज्
्ुरग्ं मदल्न म्क् नयक्र
ं क न्क्.
५ तकत्क ह्ंि िुजा सेिक आन् िुज् द्स्वा परि एक
दुबळा मन्स आन् थाड्व क्ळ्वा आन् न्य आन्
क्यदे समजरंक स्मका ल्न.
६ मनध्च् ्ुरग्ं मद्ं मन्स क
े न्व इिला पररपरणत न्सला
िर् िुज् बुद् ि्वे कडेन न् ज्ल्र ि्क् क्ंयव म्नवा न्.
७ िुज् लाक्ंवा र्ज् आन् िुज् पुि-युि्ंवा न्य्य्ध
ज्िंक िुिे म्क् िेवरन क्डल्.
८ िुज् पतित दांगर्वेर देिरळ ब्ंदप्व् आज् क
े ल् आन् िरं
र्िि् त् ध्र्ंि एक िेद् ब्ंदप्व् आज् तदल्, ि् िुिे
सुरि्ि् स्िन िय्र क
े ल् पतित िंबर स्रक
े .
९ आन् िुज् किुतब्ंक ज्ण्ं आन् िुिे संिस्र िय्र
करिन् ह्ज्र आतध्् आन् िुज् नदरेक म्न आन्
िुज् आज्ं पम्णे तकिे बराबर आस् िे कळट्.
१० िुज् पतित सग्त थ्िन आन् िुज् िै्ि्च् तसंह्सन्
थ्िन तिक् य्ड, िुक् तकिे आिडट् िे म्क् कळािंक,
ह्ज्र आसिन् ि् मजे ि्ंगड् कश कर
ं क.
११ तकत्क ि् सगळे ज्णि् आन् समजि्, आन् ि् म्क्
मज् किुतब्ंि य्र यरन फ
ु डे वरिल् आन् म्क्
आपल् ह्ि्ंि स्ंब्ळटल्.
१२ िधे मज्ं किुतब्ं म्न ज्िल्ं आन् म्ग्र ह्ंि िुज्
लाक्ंवा तनि्म्न न्य करिलां आन् मज् ब्प्यच्
ज्ग्र बसप्क प्त ज्िलां.
१३ तकत्क देि्वा स्ा ज्णरन घेिंक धकि् िा काण? ि्
प्रव् इत् तकिे अधे काण तिव्र
ं क धकि्?
१४ तकत्क मण्तच् मनध्ंवे तिव्र दुख् आसि्ि आन्
आमव्ं युक् अतनश्ि आस्ि.
१५ तकत्क न्धिंि क
र ड तजि्क द्बि् आन् म्ियेवा िंबर
ज्यत् गज्ल्ंवेर तवंिन करप् मन्वेर िजन करि्.
१६ आन् आम् पृथ्वेर आतधल् गज्ल्ंवा बरा अदम्स
कर
ं क कठ्ण, आन् कश्न आमच् मुख्र आतध््ं िसर
आमक्ं मेळट्ि, परण सग्तर आतध््ं िसर काणे सादर न
क्डल्ि?
१७ आन् िुजा स्ा काण ज्ण्, जा मेरेन िरं बुद् तदिंक न्
आन् िुजा पतित आता ियल्न य्डला न्?
१८ तकत्क पृथ्वेर र्िप् लाक्ंव् ि्ट सुद्रल् आन्
मनध्ंक िुक् आिडप् गज्ल् तधकयले आन् बुद् िरि्ं
ि्ंक्ं ि्वयले.
अध्य 10
१ संिस्र्वा पयला िय्र ज््ा ब्परय, जा एकटाव रवला
आन् ि्क् ि्च् पिन्ंिल्न ््यर क्डला.
२ आन् ि्क् सग्् गज्ल्ंवेर र्ज करप्वा अतयक्र
तदला.
३ परण जेन्ं अन्ि् आपल् र्ग्न तिवे कडल्न पयस गेला
आन् ि्णे आपल् ््ि्क म्रन उडयल् र्ग्न िाय
न्ध ज्ला.
४ ज्च् क्रण् ख्ि्र यितर् हंि्र्न बुडल्, बुद्न परिरन
ि् र्खरन दिरल् आन् उर् माल्च् ल्ंकड्च् क
ु डक्ंि
यम् मनध्ंवा म्गत तदला.
५ िधेव, र्ष् ्ंन् आपल् ि्यट कट्ंि घुवल्न, तिणे
तनि्म्न मनध्क सादर न क्डला आन् ि्क् देि् मुख्र
तनद्ध दिरला आन् ि्च् पुि् तिध्ंच् कामल करण्
आड ि्क् बळगे दिरला.
६ अ्क मन्स न् ज्ला आन् प्ंव ध्र्ं ियल्न पडल्
उज् थ्िन पळर न गेल् तनि्म्न मनध्क तिणे साडयला.
७ ि्च् ि्यटपण्व् आयज मेरेन युंिर क्डप् उधस देध
आन् फळ्ं तदिप् िनवि आन् क
े न्व तपकन् आन्
म्ठ्वा उबा ख्ंबा अतिश्स् तजि्वा स्रक आस्.
८ तकत्क बुद् तिध्ं नय, ि्ंक्ं फकि हे दुख ज्ले न्,
क् ि्ंक्ं बर्ं गज्ल् कळळ्ं न्ि. परण ि्ंच् मरखतपण्व्
य्द संिस्र्क साड
र न गेल्, ज्क् ल्गरन ि्ंण् ि्यट क
े ल्
गज्ल्ंन् ि्ंक्ं तलपािंक मेळळे न्.
९ परण बुद्न तिवे कडेन ि्िुरप् लाक्ंक दुख्ंिल्न
साडयले.
१० जेन्ं तनि्म्न ि्च् ््ि्च् र्ग्ंिल्न पळर न गेला िेन्
तिणे ि्क् बऱय् म्ग्गन् म्गतदधतन क
े ले, ि्क् देि्वे र्ज
द्खयले आन् पतित गज्ल्ंवे तगन्न तदले, ि्च् ्ांिडेि
ि्क् तगरेस क
े ला आन् ि्च् मेहनि्वे फळ ि्डयले.
११ ि्वेर जुलरम करप् लाक्ंच् ला््ंि ि् ि्वे क
ु ध्क उब्
र्िल् आन् ि्क् तगरेस क
े ला.
१२ तिणे ि्व् दुस्न् कडल्न र्खरन दिरल् आन् ि्क्
आडखळर न र्िप् लाक्ं कडल्न सुरक्ि दिरल् आन् खर
संघध्गि तिणे ि्क् जैि मेळयले; ि्क् कळवे क् बरेपण
सग््ं परस बतळश आस्.
१३ तनि्म्न मन्स तिकला िेन् तिणे ि्क् साड
र न तदला न्,
परण ि्क् प्िक्ंिल्न साडयला आन् ि्वे ि्ंगड् खड्ंि
देिल्.
१४ ि्क् बंदखण्ंि साडला न्, जा मेरेन तिणे ि्क् र्ज्वा
र्जदंड आन् ि्वेर जुलरम करप् लाक्ं आड सच् ह्डल् न्.
१५ तिणे तनि्म्न लाक्ंक आन् तनरपर्य् संिि्ंक ि्ंक्ं
जुलरम करप् र्ष् ् कडल्न साडयले.
१६ ि् सि्वर्च् सेिक्च् आत्ंि त्िर सरल् आन्
अद् ्ुि र्ज्ंक आन् तवन्ं करन तिडकल्;
१७ तनि्म्न्ंक ि्ंच् मेहनि्वे इन्म तदले, ि्ंक्ं अद् ्ुि
ररि्न म्गतदधतन क
े ले आन् तदस्ंि ि्ंक्ं आडखळ आन्
र्िच् िेळ्र नखेत्ंवा उजि्ड;
१८ ि्ंक्ं ि्ंबड् दय्गि वरन खरब उदक्ंिल्न वरन
दिरले.
१९ परण तिणे ि्ंच् दुस्न्क बुडयले आन् खाल
िळ्कल्न ियर उडयले.
२० ि्क् ल्गरन तनि्म्न्ंन् अ्क्ंक लुटले आन् िुज्
पतित न्ंि्व् सुि् क
े ल्, हे प्र, आन् िुज् ह्ि्क
एकमि्न वड क
े ला.
२१ तकत्क बुद्न मुक
े लाक्ंवे िांड उगडले आन् उलािंक
धकन्तधल्ंव् ज्ब ि्कटु करि्ल्.
अध्य 11
१ पतित संदेषट्च् ह्ि्ंि तिणे ि्ंव्ं किुतब्ं समृधद क
े ल्ं.
२ िे लाक र्िन्तधल् र्न्ंिल्न गेले आन् ि्ट न्तधल्
सुि्िेर िंबर ल्यले.
३ िे आपल् दुस्न् आड उबे र्िले आन् आपल्
तिरायक्ंवा सरड घेिला.
४ ि्न ल्गले उपर्ंि िे िुक् उला म्रि्ले आन् वकवक्ि
फ्िर्ंिल्न ि्ंक्ं उदक मेळळे आन् कठ्ण फ्िर्ंिल्न
ि्ंव् ि्न सांपल्.
५ तकत्क ि्ंच् दुस्न्क ख्स मेळळ्, ि्ंवाव ि्ंक्ं
गरजेि फ्यदा ज्ला.
६ स्सण्च् व्ंिप् नंयच् ज्ग्र, ज् गंद् रगि्न त्स्ंि
पडल्.
७ अ्तक्ंक म्रन उडयल् त् आजेव् वश फटिणरक
मणरन, ि्ंक्ं आधेिंक न्तधल् म्ग्तन िुम् ि्ंक्ं ्रपरर
उदक तदले.
८ त् ि्नेन िुिे ि्ंच् तिरायक्ंक कध् ख्स तदल् िे
ज्ह्र कर.
९ क्रण जेन्ं ि्ंक्ं खटला वलला, परण दय्ळपण्न ि्ंक्ं
ख्स मेळळ्, िेन्ं ि्ंक्ं कळळे क्, अ्क लाक्ंवा र्ग्न
न्य ज्ि्ला आन् ि्ंक्ं कसा त्स ज्ि्ला, तनि्म्न्ंक
साड
र न हेर िरेन ि्न ल्गला.
१० तकत्क िरं ब्प्य स्रका स्ा तदला आन् पयत क
े ला,
परण दुसर् य्क खर र्ज् म्ण तनधेय क
े ला आन् ख्स
तदला.
११ िे न्सले ि् ह्ज्र आसले िर् िे स्रक
े व त्स्ंि पडले.
१२ तकत्क ि्ंक्ं दुपट दुख आयले आन् आदल्
गज्ल्ंवा उगड्स करन क
ु क
ुत ट्िप.
१३ तकत्क ि्ंक्ं आपल् ख्स्न दुसऱय्क फ्यदा
ज्िंक ज्य अधे आयक
र न ि्ंक्ं प्र तिध्ं क्ंय ज्णतिक्य
ज्ल्.
१४ तकत्क, जेन्ं ि्क् बऱय्व क्ळ्पयल्ं अ्तक्ंक ््यर
क्ड
र न उडयला, िेन्ं ि्क् तिरस्र करन आदर तदि्ले,
तनम्णे घतड्े पळािन ि्व् िाखण्य करि्ले.
१५ परण ि्ंच् ि्यटपण्च् मरखतपण्च् युक्ंक ल्गरन,
ि्ंक्ं फटािन, ि्ंक्ं तनरथतक साराप आन् न्व जन्िर्ंव्
पुज् क
े ल्, िेन्ं िुिे ि्ंवेर सरड घेिप् ख्ि्र अतििेक्
जन्िर्ंव् गद् य्डल्;
१६ मन्स जे प्िक करि् िे ि्क् ख्स मेळटले हे ि्ंक्ं
कळवे.
१७ तकत्क िुज् सितधसकम्न ह्ि्क, जा दव संिस्र्क
रप न्तध्ा, ि्ंक्ं ि्ंवे मद्ं असल ि् खर ध्ंि्ंव् गद्
य्डप्व् स्यन्ं उण्ं न्तध््ं.
१८ ि् अज्ि र्निट् जन्िर्ं, र्ग्न ्रर््ं, नव्न
रतव््ं, एक िर उज्व् ि्फ ि् तधंपतडल् युंिर्वा
गतलच ि्स साडप् ि् दा््ंिल्न ्य्नक तझलतमल
उडयि्ि.
१९ ि्वे फकि ह्न् ि्ंक्ं एक्व िेळ्र य्ड
रंक धकन्, परण
्य्नक दश्कान ि्ंक्ं पुर्यपण्न न्ध कर
ं क धकि्.
२० हय, आन् ह्ं बगर िे एक्व साट्न पडले, सरड घेिप्वा
त्स सांसरन, िुज् बळग्च् उस्स्ंिल्न तधंपड
र न गे्े,
परण िुिे सग्् गज्ल्ंवे पम्ण आन् संख् आन् िजन्न
कमि्र्ि क
े ल्ं.
२१ तकत्क िुक् ज्य िेन् िुजे वडले बळगे द्खािंक
मेळट्; आन् िुज् ्ुज्च् बळग्क काण सांसरंक धकि्?
२२ तकत्क िुज् मुख्र सगळा संिस्र िुळयेच् थाड्
कणस् स्रका, हय, सक्ळच् दंि्च् थेब् स्रका, जा
यितरेवेर पडट्.
२३ परण िुक् सग््ंवेर दय् येि्; तकत्क िुक् सगळे
कर
ं क मेळट् आन् मनध्ं च् प्त्ं कडेन तमवक्यि्,
क्रण ि्ंण् सुद्रप्क ज्य.
२४ तकत्क िरं सग्् िसरंवा माग करि् आन् िुिे िय्र
क
े ल् खंयच्व िसरवा तिरस्र कररन्, तकत्क िुक्
ि्वा दुस्स क
े ्ा ज्ल्र क
े न्व तकिेव िय्र ज्िवे
न्सले.
२५ आन् िुज् इत् न्सल् ज्ल्र खंयव्य गज्ल कध्
तटक
रं क धकिल्? ि् स्ंब्ळर न दिरल्ं, िुिे आपय्े न्
ज्ल्र?
२६ परण िरं सग््ंक ि्वयि्, तकत्क िे िुजेव, हे प्र, िरं
तजि्ंवा माग्.
अध्य 12
१ तकत्क िुजा अतिन्ध् आता सग्् गज्ल्ंन् आस्.
२ िे ख्ि्र िरं ि्ंक्ं थाडे थाडे तधस तदि्ं आन् ि्ंण् जे
गुन्ंि क
े ल्ं ि्वा उगड्स करन ि्ंक्ं तधटक्िण् तदि्,
ज्क् ल्गरन आपले ि्यटपण साड
र न िे िुजेर तिस्स दिर
ं
येि्, हे प्र.
३ तकत्क िुज् पतित देध्ंिल् पारन् दाग्ंकय आमच्
ब्प्यच् ह्ि्न न्ध कर
ं क िुज् इत् आतध््.
४ ज्दर टाणा आन् ि्यट बळ् क
े ल्न िुक् ि्वा दुस्स
ज्ि्;
५ िधेव िे तनदतय ्ुरग्ंवा खरन करप् आन् मनध्च्
म्स्वा ख्िप् आन् रगि्च् मेजि्न् करप्.
६ ि्ंच् य्जक्ंक ि्ंच् मरि्पुजक पंगड् मदल्न आन्
आिय-ब्प्य ि्ंगड्, जे आपल् ह्ि्न आद्र न्तधल्
तजि्ंक म्रले.
७ िुिे सग््ं परस वड म्न तदिप् देध्क देि्च्
्ुरग्ंव् याग िस्हि मेळव् मणरन.
८ िर् िुिे मनध्ं मळळे ि्वयले आन् िुज् सैन्वे आदले
ि्व य्डले, ि्ंक्ं लिर लिर न्ध कर
ं क.
९ अ्क्ंक झुज्ंि तनि्म्न्ंच् ह्ि्ंि ह्डप्क ि् क
र र
जन्िर्ंन् ि् एक्व खर उिर्न ि्ंक्ं राखडेव न्ध
करप्क धकला न् अधे नय.
१० परण ि्ंवेर िुजे तनि्डे थाडे थाडे प्ळर न, िरं ि्ंक्ं
पश्च्प्व् सुि्ि तदल्, ि्ं एक नटखट तपळग् आन् ि्ंव्
दुस्स ि्ंक्ं ि्डल् आन् ि्ंव् तवंिन क
े न्व बदलव् न् हे
कळन्सिन्.
११ तकत्क िे सुरि्ि् स्िन ध्तपि ब्ं आतध्े; आन्
काण्च्व ्ंय्न ि्ंक्ं म्फ् तदिंक न्.
१२ तकत्क मणटला, िुिे तकिे क
े ले? ि् िुज् न्य्क काण
आड्यिला? ि् िुिे िय्र क
े ल् न्ध ज्िप् र्ष् ्ं ख्ि्र
िुक् काण आराप करिला? ि् अन्ि् मनध्ंवा सरड घेिंक
िुजे आड उबा र्िप्क काण येिला?
१३ तकत्क िुज् बगर काणरव देि न्, जा सग््ंव्
क्ळज् घेि् आन् िुजा न्य अयाग नय मण िुक् स्ंगरंक
मेळट्.
१४ िुिे ख्स तदल् काण्क
र य र्ज् ि् अत्व्र् िुजे
आड िांड तदिंक धकवा न्.
१५ िर िरं सि् तनि्म्न आस् िसा िरं सग्् गज्ल्ंक
तनि्म्नपण्न कमि्र्ि करि्;
१६ तकत्क िुज् बळग्न न्तिमत्व् सुरि्ि, आन् िरं
सग््ंवा प्ु आतधल्न, ि् िुक् सग््ं कडेन क
ृ प्
करि्.
१७ तकत्क जेन् मनध्ंक िरं पुर्य बळग्वा आस् अधे
म्नवे न्, िेन् िरं िुज् बळगे द्खयि् आन् िे ज्णरन घेिप्ं
मद्ं िरं ि्ंवे य्डस पगट करि्.
१८ परण िरं िुज् सचेवेर प्ुत मेळािन, न्य्न न्य करि्
आन् आमक्ं वड अनुगह्न िेिस् करि्, तकत्क िुक्
ज्य िेन् सच् ि्पर
ं येि्.
१९ परण अध् किुतब्ंन् िुिे िुज् लाक्ंक तधकयल्ं क्
तनि्म्न मनध्न दय्ळर ज्िंक ज्य आन् िुज् ्ुरग्ंक
िुज् ्ुरग्ंक प्िक्ंक पश्च्प कर
ं क बर् आस
ब्ळतगल्.
२० तकत्क िुज् ्ुग्त्््््ं च् दुस्न्क आन् मरण्व्
ख्स ्ागल्ंक, ि््ं च् दुस्स्ं थ्िन सुटक् मेळच्क
िेळ आन् ज्गा तदला ज्ल्र.
२१ िुज्व पुि्ंवा िुिे तकिले वड जिन्येन न्य क
े ला,
ज्च् ब्प्यवा सापरि घेिल् आन् बऱय् आश्सन्ंवा कर्र
क
े ल्?
२२ देखरन, िरं आमक्ं तधस तदि्न्, आमच् दुस्न्ंक हज्र
पट्ंन् वड व्बक्न म्रि्, जेन् आम् न्य तदिन् िुज्
बऱय्पण्वा ब्र्कस्णेन तिव्र करवा आन् आमव्व न्य
ज्िल् िेन् आम् दय् पळािंक धकिले.
२३ देखरन, जन् मनध्ंन् तिसज्ि आन् अन्ि्पण्न तजयेले,
िर् िुिे ि्ंक्ं ि्ंच्व घृण्वद गज्ल्ंन् त्स तदले.
२४ तकत्क िे वुक्च् म्ग्गन् खरब पयस गेले आन् ि्ंक्ं
देि मणरन यरले, जे दुस्न्च् जन्िर्ंिल्न लेग्ि
तिरस्र करि्ि आन् ि्ंक्ं फटािन, समजरंक न्तधल्
्ुरग्ं ्धेन.
२५ िे ख्ि्र ि्ंक्ं, क्रण न्सिन् ्ुरग्ंक, ि्ंवा फक्ण्ं
कर
ं क िुम् न्य य्डला.
२६ परण ि्णे आपल् स्ंग्ि् त् सुद्रणेक ल्गरन सुद्र
ं क
सादन्तधल्ंक देि्क फ्िा असा न्य मेळटला.
२७ तकत्क, पळे य्ि, ि्ंक्ं ख्स मेळळ् िेन्ं, मणल्र
ि्ंक्ं देि मण समजल् लाक्ं ख्ि्र तकिे ि्यट तदसले;
आि्ं ि्ंक्ं ख्स मेळळ्, िे पळािन ि्ंण् ि्क् खरा देि
म्ण म्न क
े ला, ज्क् ि्ंण् आद्ं िळखरंक न्क्रला आन्
ि्क् ल्गरन ि्ंवेर अतंि तयक्र आयला.
अध्य 13
१ खरेव वथत सगळे मन्स स््ि्न वथत आस्ि, जे देि्
तिध्ं अज्न् आस्ि आन् पळािंक मेळप् बऱय् गज्ल्ंन्
ि्क् िळखरंक धकले न्ि, आन् किुतब्ंवा तिव्र करन
ि्ंण् क्मग्र्क िळखरंक न्;
२ परण उजा ि् ि्रे ि् िेग्न िवप् हिेक ि् नखेत्ंवे ििुतळ
ि् तहंसक उदक ि् सग्तच् उजि्ड्क संिस्र्वेर र्ज
करप् देि म्नि्ि.
३ ज्ंच् साब्िक्येन खाध् ज्िन ि्ंक्ं देि ज्िन घेिले;
ि्ंवा प्ु तकिला बरा आस् िे ि्ंक्ं कळािंक तदिवे,
तकत्क साब्िक्येवा पयला लेखक ि्ंक्ं रवल्.
४ परण ि्ंवा बळ आन् सद् गुण पळािन ि्ंक्ं अज्प ज्ले
ज्ल्र, ि्ंक्ं िय्र करप् िा तकिला बतळश आस् हे ि्ंक्ं
समजरंक ज्य.
५ क्रण प्र्ंच् वडपण्न आन् साब्िक्येन ि्ंवा
तनम्तिा त् पम्ण्ंि तदसि्.
६ परण ि्क् ल्गरन ि्ंक्ं उणाव दाध मेळरं क न्, तकत्क िे
घडये वुक
र न देि्क सादि्ि आन् ि्क् सादरंक सादि्ि.
७ ि्च् किुतब्ंक िळखि्ि िे ि्क् खरेपण्न सादि्ि
आन् आपल् नदरेक तिस्स दिरि्ि.
८ िर् ि्ंक्ं म्फ कर
ं क ज्यन्.
९ तकत्क ि्ंक्ं इिले ज्णरन घेिंक मेळळे ज्ल्र ि्ंक्ं
संिस्र्क धेय कर
ं क मेळळे ; ि्ंक्ं ि्वा प्र कसा बेग्न
कळळा न्?
१० परण िे दुख् आस्ि आन् मेल् िसरंि ि्ंव् आध्
आस्, जे ि्ंक्ं देि मणट्ि, जे मनध्ंच् ह्ि्व्ं क्म्ं,
््ंगर आन् रपे, जन्िर्ंवे स्रक
े पण ि् क्ंयव फ्यद्वे
फ्िर, क्म द्खािप्क पुतितल् ह्ि्वे.
११ आि्ं एक सुि्र जा ल्ंक
र ड क्पि्, ि्णे एक झ्ड क्परन,
्ांििण्ं सगळ्ं स्ल्ं क
ु धळट्येन क्ड
र न, ि् साब्ि ररि्न
िय्र करन, मनध्च् तजतिि्च् सेिे ख्ि्र याग अधे
आयदन िय्र क
े ल् उपर्ंि.
१२ आन् आपल् क्म्वा कवरा आपले जेिण घ्लप्क
घ्लरन, आपरण ्रन गेल्;
१३ आन् कसल्व क्म्क न्तधल् लाक्ं मदला कवरा
घेिन, एक ि्ंकडा ल्ंकड्वा क
ु डका आन् ग्ंठ्ंन् ्रर्ा,
ि्क् आन्क क्ंयव करप्वे न्सि्न् िा कश्न कार्ंिरन,
ि्च् समजणेच् क
ु धळट्येन िा िय्र क
े ल् आन् मनध्वे
पतिमे पम्णे िय्र क
े ले;
१४ ि् ि्क् तसंदर र रंग्न आन् ि्ंबडा रंग घ्लरन आन्
ि्िरंिल् दरेक द्ग्ंक व्परन दिरन ि्क् खंयच्य ि्यट
जन्िर्च् स्रका क
े ला;
१५ आन् ि्क् एक साय्सर खाल् ब्ंदर न ि् िण्ंि दिरल्
आन् लाखण्न ि् ब्ंदल्.
१६ तकत्क िा पडवा नय म्ण ि्णे ि्व् िेिस् क
े ््, ि्
सि्क आद्र कर
ं क धकन् हे ज्णरन; तकत्क ि् एक
पतिम् आन् ि्क् आद्र्व् गरज आस्.
१७ म्ग्र िा आपल् म्लमचे ख्ि्र, आपल् ब्यले
ख्ि्र आन् ्ुरग्ं ख्ि्र म्गणे करि् आन् तजि्ि
न्तधल् मनध् कडेन उलािप्क लजन्.
१८ ्ल्यक
े ख्ि्र िा दुब््क उला म्रि्, तकत्क
तजि्ि मेल् मनध्क म्गणे करि्; तकत्क उर्
स्यन्ंक आद्र कर
ं क नमपण्न तिनिण् करि् आन् बऱय्
पि्स्क िा प्ंय मुख्र दिर
ं क धकन् ि्क् म्गि्.
१९ आन् ि्च् ह्ि्ंिल्न मेळप्क आन् मेळप्क आन्
ि्च् ह्ि्ंिल्न बरे येस मेळािप् ख्ि्र, ि्क् तकिेव
करप्क धकन्तधल् मनध् कडल्न करप्व् ि्ंक
म्गि्.
अध्य 14
१ परिरन एकला प्लि् व्ळप्क िय्र ज््ा आन् खर
ल्र्ं मदल्न िवरंक ल्गला, िा आपल्क वरप् आयदन्
परस वड क
ु सक
ु सल् ल्ंकड्वा क
ु डका आपयि्.
२ तकत्क फ्यद्व् इत् खरे मणल्र ि् कलन् क
े ल्
आन् क्मग्र्न ि् आपल् क
ु धळट्येन ब्ंदल्.
३ परण िुज् प्लि, हे ब्परय, ि्वेर र्ज करि्, तकत्क िुिे
दय्गि ि्ट क्डल् आन् ल्र्ं मद्ं सुरक्ि ि्ट क्डल्;
४ िुक् सग्् संकश्ं थ्िन ि्ट्िंक मेळट् मण
द्खािन, हय, जर् मन्स कल् न्सिन् दय्गि गेला.
५ िर् िुज् बुद्व्ं किुतब्ं बेक्र ज्िंक िुक् ज्यन् आन्
ि्क् ल्गरन मन्स आपला ज्ि ल्न ल्ंकड्च् क
ु डक्क
सांपयिला आन् दुब्् आयदन्ंिल्न खर दय्त हंपरन
ि्ट्यि्ि.
६ तकत्क पारन् क्ळ्र जेन्ं अत्म्न् तदगज न् ज्ले,
िेन् िुज् ह्ि्न वलप् संिस्र्व् आध् दुब््
आयदन्ंिल्न सुटल् आन् सग्् युग्ंक तपळगेवे ब्ं
साडल्.
७ तकत्क यम्कपण येि् िे ल्ंक
र ड यन.
८ परण ह्ि्न िय्र क
े ल् िसरक ध्प मेळळ्, िसाव ि्क्
िय्र क
े ल् मनध्कय ध्प मेळळ्. आन् िे, क्रण
न्धिंि आतधल्न ि्क् देि मण्ले.
९ तकत्क अ्क आन् ि्व् अ्क् दागरय देि्वा दुस्स
करि्ि.
१० तकत्क जे िय्र ज्ल्ं ि्क् िे िय्र क
े ल् मनध्
ि्ंगड्व ख्स मेळटल्.
११ देखरन तिदेध् लाक्ंच् मरि्वेर लेग्ि त्स ज्िला,
तकत्क देि्च् प्र्ंि ि्ं घृण्वद ज्ल्ंि, मनध्ंच्
तजि्क आडखळ आन् अबुद्च् प्ंय्ंक ज्ळ ज्ल्ि.
१२ तकत्क मरि्व् कलन् करप हाव आत्च्
वत्व्र्व् सुरि्ि ज्ल् आन् ि्ंवा साद तजणेवा न्ध
ज्ला.
१३ तकत्क िे सुरि्ि् स्िन न्ि आन् सद्ंक्ळ उरवे न्ि.
१४ तकत्क मनध्ंच् वथत िै्ि्क ल्गरन िे संिस्र्ंि
प्िले आन् ि्क् ल्गरन िे बेग्न सांपिले.
१५ तकत्क अक्ल् धाक्ंि त्स्ंि पडल् ब्प्यन
आपल् ्ुरग्व् पतिम् राखड्व क्ड
र न उडयल् उपर्ंि
आि्ं ि्क् देि म्ण म्न क
े ला, िा िेन् मे्ा मन्स आन्
ि्च् सकयल आतधल्ंक सुि्ळे आन् बळ् तदले.
१६ अधे क्ळ्पम्ण एक अ्क् व्ल्क बळिंि ज्््
क्यदा म्ण प्ळळ् आन् र्ज्ंच् आज् पम्णे कार्ंति््ं
पतिम्ं पुजि्ल्ं.
१७ पयस र्िरन मनध्ंक ि्क् म्न तदिंक मेळन्तधल्न,
पयस र्िरन ि्च् मुख्मळ्वा खाटा ््ग घेिला आन् ि्क्
म्न तदिप् र्ज्व् वश पतिम् िय्र क
े ल्, ज्क् ल्गरन
आपल् मुख्र आतधल् र्ज्न ि्क् िाखण्य करप्क
मेळटल् ह्ज्र आतधल्िर् गैरह्ज्र आतध्ा.
१८ िधेव क्र्ग्र्च् एकिवन पररशम्न अज्न्ंक वड
अंयशधद् कडेन वरप्क आद्र क
े ला खरा.
१९ तकत्क िा, घडये अतयक्र्ंिल् मनध्क खाध्
करप्क िय्र आतध्ा, ि्णे आपल् सगळ् क
ु धळट्य
उचम पदि्वे स्रक
े पण करप्क जबरदस् क
े ल्.
२० आन् अधे क्म्च् क
ृ पेन ला्यल् लाक्ंन् ि्क्
आि्ं एक देि म्ण घेिला, जा म्ता आद्ं फकि म्न
ज््ा.
२१ आन् हा संिस्र्क फटािप्वा एक पसंग आतध्ा,
तकत्क संकश ि् अत्व्र्व् सेि् करप् मन्स फ्िर्ंक
आन् स्ंठ्ंक अपतक न्ंि तदि्ले.
२२ िेव ि्ंक्ं पुरा ज्ले न्, िे देि्व् ज्णतिक्य करन
वुकयले; परण अज्न्च् वडल् झुज्ंि िे तजयेि्ले, िेन् त्
इिल् वडल् पेग्ंन् ि्ंक्ं ध्ंि् मणल्.
२३ तकत्क िे आपल् ्ुरग्ंक बळ् तदिन म्रि्ले ि्
गुप्ि सुि्ळे करि्ले ि् तितवत संस्र करि्ि;
२४ ि्ंण् तजि्ि ि् लग्ंक आि्ं अधुधद दिरले न्ि, परण
एकल्न दुसऱय्क तिश्सघ्ि करन म्रला ि् वत्व्र्न
ि्क् दुख क
े ला.
२५ अधे िरेन सग्् मनध्ंमद्ं रगि, मन्सहत्, वार्,
आन् फट्ंगपण, भश्व्र, बेतिश्स, बाि्ळ, खाट् गि्य,
आडि्द न्सिन् र्ज क
े ले.
२६ बऱय् मनध्ंक त्स तदिप, बऱय् िळण्ं तिसरप, तजि्क
अधुधद करप, दय् बदलप, लग्ंि अविस्, वत्व्र आन्
तनलतज अधुधदि्य.
२७ क्रण न्ंि्ं स्ंगरंक न्तधल् मरि्व् पुज् करप हा
सग्् ि्यट्वा आरं्, क्रण आन् धेिट.
२८ एक िर िे खाध् ज्िन् तपधे ज्ि्ि, ि् फट ््क्ि
करि्ि, ि् अन्य तजयेि्ि, ि् हळर व सापरि घेि्ि.
२९ तकत्क ि्ंवा तिस्स ज्ि न्तधल् मरि्वेर आसि्;
फट सापरि घेि्ि िर् ि्ंक्ं दुख्पि ज्िंक न् अधे तदसि्.
३० परण दानरय क्रण्ंक ल्गरन ि्ंक्ं न्य ख्स मेळटल्,
दाग्ंयन् देि्वा बरा तिव्र कर
ं क न्तधल्न, मरि्क लक
तदिन आन् पतितपण्क तिरस्र करन फटािन अन्य
सापरि घेिला.
३१ तकत्क िे सापरि घेि्ि ि्ंवा बळगे नय, परण प्प्
लाक्ंवा न्य सरड, अ्क्ंक सद्ंव ख्स तदि्.
अध्य 15
१ परण, हे देि्, िरं क
ृ प्ळर आन् खरे, य्र यरप् आन्
दय्ळपण्न सगळे कमि्र्ि करप्.
२ आम् प्िक क
े ल्र, िुज् बळगे ज्णरन आम् िुजेव, परण
आम् िुजेव म्नि्ि हे ज्णरन प्िक करवे न्ि.
३ िुक् िळखप मणल्र पररपरणत न्तिमत, िुज् बळग्क
िळखप हे अमरत्वे मरळ.
४ तकत्क मनध्ंच् ि्यट आतिश्र्न आमक्ं फटािंक
न्, आन् तिंगड तिंगड रंग्ंन् द्तग्् पतिम्, तवतक्र्व्
तनषळ शम;
५ िे पळािन मरख्गक ि्व् ि्सन् कर
ं क ला्यि् आन्
ि्क् ल्गरन िे मेल् पतिमेवे रप म्गि्ि, ज् उस्स न्.
६ ि्ंक्ं िय्र करप्, ि्ंव् इत् करप् आन् ि्ंव् उप्सन्
करप् दागरय ि्यट गज्ल्ंवा माग् आसि्ि आन् ि्ंवेर
तिस्स दिरप्क अध्ं िसर मेळप्क प्त आस्ि.
७ माि म्ियेक सांसप् क
ुं ््र आमच् सेिे ख्ि्र खरब
कश्न दर एक आयदन िय्र करि्, हय, त्व
म्ियेिल्न िा तनिळ उपेग् ख्ि्र क्म करप् आयदन्ं
आन् िधेव उरफ्टे क्म करप् सग्ा आयदन्ं िय्र
करि्, परण तकिे आस् खंयच्य एक् पक्र्वा ि्पर, क
ुं ््र
सि् न्य्य्ध आसि्.
८ आन् ि्च् शम्क अश्लपण्न उपेग करन, थाड्व
क्ळ्पयल्ं सि् म्ियेिल्न िय्र ज््ा िाव म्ियेवा
वथत देि िय्र करि् आन् थाड्व क्ळ् उपर्ंि ि्क्
ररण्न तद्ा ज्ि जेन् मेळटला िेन्व िाव देि िय्र करि्
म्गण् क
े ल्.
९ ि्क् वड शम मेळवा न् आन् ि्वे आयुश उणे मळळे
ि्व् क्ळज् न्, परण ््ंगर्क्र आन् रप्क्र्ंक म्ि
कर
ं क यत करि् आन् तपिळे च् क्मग्र्ं स्रक
े कर
ं क
यत करि् आन् बन्िट िसर िय्र कर
ं क ि्वा िै्ि म्नि्.
१० ि्वे क्ळ्ज ्स, ि्व् आध् यितरे परस वड न्व आन्
ि्वे तजि्ि म्िये परस उर् माल्वे.
११ तकत्क िा आपल् रवण्र्क िळखन्तध्ा आन्
ि्च् त्िर एक सतकय ज्ि घ्लरन तजिा आत्वा उस्स
घेिप् ि्क् िळखन्तध्ा.
१२ परण ि्ंण् आमवे तजि्ि एक खेळ आन् आमवा ह्ंग्वा
िेळ फ्यद्वा ब्ज्र म्नला, तकत्क मणट्ि, ि्यट
म्ग्तन आसला िर् आम् सगळे ि्टेर प्िरंक ज्य.
१३ स्ंस्र्क दव्ं कडल्न ्ंगुर आयदन्ं आन् कार्ि
मुि् िय्र करप् हा मन्स सग््ं परस वड गुन्ंिक्र
थ्रि्.
१४ िुज् लाक्ंवे सगळे दुस्न, जे ि्ंक्ं आळ्बंद् ह्डट्ि,
िे वड मरखत आन् ्ुरग्ं परस वड दुख् आस्ि.
१५ तकत्क ि्ंण् तियम्गिल् सग्् मरि्क देि म्नले,
ि्ंक्ं पळािप्क दा््ंवा, उस्स घेिप्क न्क्वा,
आयक
ु प्क क्न्वा आन् ह्ि्ळप्क ह्ि्व्ं बाट्ं न्;
आन् प्ंय्ंव् गज्ल मणल्र िे िवप्क मंद आसि्ि.
१६ तकत्क मनध्न ि्ं िय्र क
े ल्ंि आन् सि्च्
आत्क ररण्न घेिल्न ि्ं िय्र क
े ल्ंि, परण काणरव
आपल् स्रका देि कर
ं क धकन्.
१७ तकत्क िा मण्तवा मन्स ि्यट ह्ि्ंन् मे्ा क्म
करि्, तकत्क िा पुजि् त् िसरं परस िा सि् बरा, परण
िा एकद्ं तजयेला, परण िे क
े न्व तजयेले न्ि.
१८ हय, ि्ंण् वड दुस्स करप् जन्िर्ंव्य पुज् क
े ल्,
तकत्क एकमेक्ंक िुळ् क
े ल्र क्ंय ज्ण हेर्ं परस ि्यट
आस्ि.
१९ आन् जन्िर्ंक ज्य तििले साब्ि नय, परण देि्व्
सुि् आन् ि्वा आध्ि्तद न्सिन् िे गेले.
अध्य 16
१ देखरन ि्ंक्ं फ्िा ि् ख्स मेळळ् आन् जन्िर्ंच्
संखेन ि्ंक्ं त्स तदला.
२ त् ख्स्च् बदल्क िुज्व लाक्ं कडेन क
ृ प् करन
ि्ंक्ं तितवत रव्वे जेिण, ि्ंव् ्रक ि्डािप्क क्टर
िय्र क
े ला.
३ ि्ंक्ं जेिण्व् इत् ज्िन ि्ंक्ं आपल् मदे य्तडल्
जन्िर्ंच् क
ु रप नदरेक ल्गरन ि्ंक्ं ज्य आतध्े िे
लेग्ि तिरस्र ज्िं येि्. परण थाड्व क्ळ् ख्ि्र गर्ब्
्ागप् ह्ं एक् तितवत रव्वे ््ग घेिप् कर
ं येि्ि.
४ तकत्क अत्व्र करप् ि्ंवेर अत्व्र येिंक ज्य
आतध्े, ज् ि्ंक्ं ट्ळरं क धकल् न्, परण ि्ंक्ं फकि
ि्ंच् दुस्न्ंक कधे त्स ज्ले िे द्खािंक ज्य आतध्े.
५ जेन्ं जन्िर्ंव् त्र्ंक
र ळ उगि्य ह् लाक्ंवेर आयल्
आन् िे ि्ंकड् सारप्ंच् डंक्ंन् न् ज्ले, िेन् िुजा र्ग
सद्ंक्ळ तटकला न्.
६ परण िुज् क्यद्च् आज्वा उगड्स कर
ं क ि्ंक्ं
माक्व् तवन्ं मेळर न थाड्व क्ळ् ख्ि्र त्स्ंि पडले.
७ तकत्क ि्वे कडेन िळला िा पळे ल्न नय, परण िुज्
िरि्ं, जा सग््ंवा साडिणद्र आस्.
८ आन् िुज् दुस्न्ंक िुिे सग्् ि्यट् थ्िन साडयि्
मण कबरल क
े ले.
९ ि्ंक्ं तटळक आन् म्ध्ंवे व्बणे म्रन उडयले आन्
ि्ंच् तजि्क उप्य मेळरं क न्, क्रण ि्ंक्ं अध् मनध्ंक
ख्स मेळप्क फ्िा आतध्े.
१० परण िुज् पुि्ंन् तिख्र् अजगर्ंच् द्ंि्ंन् जैि मेळयले
न्, तकत्क िुज् दय् ि्ंक्ं सद्ंव आतध्् आन् ि्ंक्ं बरे
करि्ल्.
११ तकत्क िुज् उिर्ंवा उगड्स कर
ं क ि्ंक्ं वाळळे ;
आन् खाल्येन तिसरन पड
रंक न्सिन्, िुज् बऱय्पण्वा
सिि मन दिर
ं क बेग्न ि्वले.
१२ तकत्क ि्ंक्ं बरे करप्क जड्बरट् ि् मळमळ करप्
प्लर नय, परण िुजे उिर, हे प्र, जे सगळे बरे करि्.
१३ तकत्क िुक् तजि्ि आन् मरण्व् धक आस्, िरं
नरक्च् द्र्ंक वरि् आन् परिरन ियर ह्डट्.
१४ मन्स खऱय्ंन्व आपल् दुस्स्ंिल्न म्रि् आन्
आता ््यर सरिकव परि येन्; आन् उबा घेति्ा ज्ि
परि येन्.
१५ परण िुज् ह्ि्ंिल्न सुटप धक न्.
१६ तकत्क िुक् िळखरंक न्क्रल् अ्क्ंक िुज्
्ुज्च् बळ्न म्रले, तितवत प्िस, ग्र आन् प्िस्ंन्
ि्ंक्ं त्स तदला आन् ि्ंक्ं ट्ळरं क मेळळे न् आन् उज्ंि
ि्ंवा न्ध ज्ला.
१७ तकत्क वड अज्प तदसि्, उज्क उदक्ंि वड बळगे
आतध्े आन् िे सगळे तनिळ करि्.
१८ तकत्क, अ्क्ं आड य्तडल् जन्िर्ंक ि् जळािंक
न् म्ण क्ंय क्ळ ज्ल् कम् ज्ल्. परण देि्च् न्य्न
ि्ंक्ं त्स तद्े हे सि्क तदसरंक धकिले आन् कळरं क
धकिले.
१९ आन् दुसर् य् िेळ्र िा उज्च् बळग् परस वड
उदक्च् मद्ं जळट्, ज्क् ल्गरन िा अन्य् देध्ंिल्ं
फळ्ं नश करि्.
२० ि्वे बदल् िुज्व लाक्ंक देिदर ि्ंवे जेिण घ्लरन ि्ंक्ं
सग्त थ्िन य्डल्, ि्ंवा कश कररन्सिन् िय्र क
े ््
््कर्, दरेकल्क खाध् करप्क आन् सग्् रव्क
म्न करन.
२१ तकत्क िुज् पाट्न िुज् ्ुरग्ंक िुज् गाडस्ण
स्ंगल् आन् ख्िप् मनध्च् ्रक्व् सेि् करि्ल् आन्
दरेकल्क आिडट्ल्.
२२ परण बफ
त आन् बफ
त उजा सांसला आन् तििळला न्,
ग्र्ंि जळप् आन् प्िस्ंि तझलतमलप् उजा दुस्न्व्ं
फळ्ं नश करि्ला हे ि्ंक्ं कळप्क.
२३ परण तनि्म्न्ंक पाधण मेळवा म्ण परिरन ि्णे आपले
बळगे लेग्ि तिसरले.
२४ तकत्क िुज् सेि् करप् प्ण्, जा तनम्तिा, अन्ि् लाक्ं
आड ि्ंव् ख्स तदिप् ख्ि्र आपल् बळगे ि्डयि्
आन् िुजेर तिस्स दिरप् लाक्ंच् फ्यद् ख्ि्र आपल्
बळगे उण् करि्.
२५ िेदन् लेग्ि ि् सग्् िर्ंन् बदलल् आन् िुज्
क
ृ पेक प्ळा तदि्ल्, ज् गरज आतधल् लाक्ंच् इते
पम्णे सगळे पासि्.
२६ िुज् ्ुग्त्््््ं क, िुज् ्ुग्त्््््ं क, िुज् माग्ळ,
फळ्ं ि्डप मनध्क पासि् मण कळवे, परण िुजे उिर,
िुजेर तिस्स दिरच्ंक स्ंब्ळट्.
२७ तकत्क उज्न नश ज्िंक न्तध्े िे थाड् सुय्तच्
तकरण्न उबे ज्ले आन् राखडेव तििळळे .
२८ आम् सुय्तक िुक् उपक्र म्नरंक आड्िंक ज्य आन्
तदस्ंन् िुक् म्गणे कर
ं क ज्य हे कळवे.
२९ तकत्क उपक्र्क पड
रंक न्तधल् मनध्ंव् आध्
तगम्च् क्ळ्ंिल् दंि्च् युमधेण् स्रक् तििळर न
िविल् आन् फ्यद्च् उदक् स्रक् पळर न िविल्.
अध्य 17
१ तकत्क िुजे तनणतय वड आस्ि आन् ि्ंक्ं स्ंगरंक
मेळन्ि, देखरन पासन्तधल् तजि्ंन् वरक ज्ल्.
Konkani - Wisdom of Solomon.pdf
Konkani - Wisdom of Solomon.pdf

More Related Content

Similar to Konkani - Wisdom of Solomon.pdf

Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdfMaithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdfMaithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdfBhojpuri - Titus.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chhand 14-17
Chhand 14-17Chhand 14-17
Chhand 14-17
Jainkosh
 
Maithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdfMaithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdfBhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
What is the benefits of yoga in students life
What is the benefits of yoga in students lifeWhat is the benefits of yoga in students life
What is the benefits of yoga in students life
Shivartha
 
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdfBhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Konkani - Wisdom of Solomon.pdf (20)

Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Maithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdfMaithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdf
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdfMaithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Maithili - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
 
Bhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdfBhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdf
 
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
 
Chhand 14-17
Chhand 14-17Chhand 14-17
Chhand 14-17
 
Maithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdfMaithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdf
 
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
 
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdfBhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
Bhojpuri - Wisdom of Solomon.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
What is the benefits of yoga in students life
What is the benefits of yoga in students lifeWhat is the benefits of yoga in students life
What is the benefits of yoga in students life
 
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdfBhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
Bhojpuri - 2nd Maccabees.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Konkani - Wisdom of Solomon.pdf

 • 1.
 • 2. अध्य 1 १ हे पृथ्वे न्य्य्ध, न्तिमत्वा माग कर्ि, प्रवा बऱय् (क्ळज्न) तिव्र कर्ि आन् स्दपण्न क्ळज्न ि्क् साद्ि. २ तकत्क ि्क् पररक् तदिंक न्तधल्ंक िा मेळटला; आन् ि्वेर अतिश्स दिरन्तधल् लाक्ंक आपरण द्खयि्. ३ तकत्क ि्यट तिव्र देि् थ्िन िेगळे ज्ि्ि आन् ि्व् धक पररक् घेिल् उपर्ंि अबुद्म्न्ंक तयट्य तदि्. ४ तकत्क दुश तजि्ंि बुद् त्िर सरव् न्; िधेव प्िक्च् अय्न आतधल् क ु ड्ंि र्िवे नय. ५ तकत्क तधस तदिप्वा पतित आता फटिणरक पळर न िविला आन् समज न्तधल् तिव्र्ंिल्न पयस िविला आन् अन्ि् येिन् िा तिगरन उरवा न्. ६ तकत्क बुद् म््र माग्ळ आता; आन् ि्च् उिर्ंवा तनंद् करप् मनध्क तनरपर्य् थ्र्िवा न्, तकत्क देि ि्च् ब्गड्ंवा स्क्द्र आन् ि्च् क्ळज्वा खरा पळािप् आन् ि्वे तजबेवा आयकप्. ७ तकत्क सि्वर्वा आता संिस्र ्रि् आन् सग्् िसरंक आि्ज्व् ज्णतिक्य आसि्. ८ देखरन जा काण अन्ि् उलयि् िा तलपािंक धकन्, आन् सरड घेिप्व् ख्स तदिन् ि्वे कडेन िवव् न्. ९ तकत्क अ्क्ंच् सल्ंि विकध् ज्िल् आन् ि्च् ि्यट किुतब्ंवा पगट करप् ख्ि्र ि्च् उिर्ंवा आि्ज प्र कडेन येिला. १० तकत्क मतर्वा क्न सगळे आयकि् आन् गुरगुरप्वा आि्ज तलपरन उरन्. ११ देखरन न्फ्तिरयि गुरगुरप् प्सरन स्िय्न र्ि; आन् िुज् ज्ब फ्ट्ंफ ु डे कर ं क आड्िंक, तकत्क इिले गुप्ि उिर न्, जे तनरथतक िविले आन् खाटे मणप् िांड तजि्क म्रि्. १२ िुमच् तजतिि्च् भश्व्र्ंि मरण सादरंक न्क्ि, आन् िुमच् ह्ि्च् किुतब्ं िरि्ं िुमवेर न्ध ओड र न घेिंक न्क्ि. १३ देि्न मरण घडयले न्, आन् तजिंि्ंच् न्ध्ंि ि्क् खाध् न्. १४ तकत्क ि्णे सग्ा िसर रवला, ि्ंक्ं आपले अससत मेळवे मणरन आन् संिस्र्ंिल्ं तपळगा ्ल्यक े न बऱया आतधला; आन् ि्िरंि न्ध्वे तिख न् आन् पृथ्वेर मरण्वे र्ज न्. १५ (क्रण न्तिमत अमर आस्:) १६ परण अ्क मनध्ंन् आपल् किुतब्ंन् आन् उिर्ंन् ि्ंक्ं िे आपयले, तकत्क ि्ंक्ं िे आपला इश मेळरं क ज्य अधे तदसले िेन्ं ि्ंण् ि्वा न्ध क े ला आन् ि्वे कडेन कर्र क े ला, क्रण ि्िरंि ि्ंटा घेिंक िे प्त आस्ि. अध्य 2 १ अ्क मणट्ि, परण बराबर नय, आमवे तजि्ि ल्न आन् थकब्क्वे, आन् मनध्च् मरण्ंि ि्वेर उप्य न्. २ तकत्क आम् सग्् स्हस्ंि जल्े, आन् फ ु डे आम् क े न्व ज्िंक न्तधल् ्धेन ज्िले, तकत्क आमच् न्क्च् पाकळ्ंिला उस्स युंिर स्रका आन् आमच् क्ळज्च् ह्लव्ल्ंि थाड् स ु तलंग. ३ िे तनिळ्् उपर्ंि आमव् क र ड ्स ज्िल् आन् आमवा आता माि हिे पम्ण न् ज्िला. ४ आन् आमवे न्ंि क्ळ्पम्ण तिसरिले आन् काण्कव आमव्ं किुतब्ं य्द उरव्ं न्ि आन् आमवे तजि्ि मेघ्च् तनध्ण् स्रक े िविले आन् युक े स्रक े तधंपड र न िविले, जे युक े घेिन य्ंिड्यि्ि सरयत, आन् ि्च् उशणिेन जैि मेळयि्ि. ५ तकत्क आमवा क्ळ एक स्िळ् ज्िन िि्; आन् आमच् धेिट्क परि येिंक न्, तकत्क िे बेग्न मुद्ि आस्, ज्क् ल्गरन काणरव परि येिवा न्. ६ देखरन येय्ि, आम् ह्ज्र आतधल् बऱय् गज्ल्ंवा आस्द घेिय् आन् िरण्ट्पण्ंिल् प्र्ंवा ि्पर बेग्न कर ं य्. ७ आम् माल्द्क सारा आन् मलम ्र ं य्, आन् िसंि ऋिरवे फ ु ल आमवे कडेन िवरंक तदिवे नय. ८ गुल्ब्च् कण्ंवा मुक र ट घ्लरंय्, ि्ं सुकवे आद्ं. ९ आमच्ंिल् काण्क र व आमच् क्मुकिेच् ््ग् बगर िवरंक न्क्ि, आमच् आनंद्व्ं तवन्ं सगळे कडेन साड रंय्, तकत्क आमवा ि्ंटा हाव आन् आमवा ््ग हाव. १० आम् गर्ब तनि्म्न मनध्क जुलरम कर ं य्, तियिेक आम् दय्ळरं क न्क् आन् ज्णट्ंच् पुतितल् यव् क े स्ंक आदर तदिंक न्क्. ११ आमव् बळगे न्य्वा क्यदा ज्िंक ज्य, तकत्क दुबळा ि्क् क्ंयव माल्वा न्. १२ देखरन आम् तनि्म्न्ंव् ि्ट पळयरंय्; क्रण िा आमच् प्ळ् ख्ि्र नय, आन् िा आमच् किुतब्ं आड तनिळ आस्: आमच् क्यद्वा गुन्ंि क े ल्न िा आमक्ं तयट्य तदि् आन् आमच् तधकण्च् उ्ंघन्क आमच् बदन्म्क आकेप घेि्. १३ िा देि्वे तगन्न आस् मण स्ंगि् आन् िा सि्क प्रवे ्ुरगे मणट्. १४ िा आमच् तिव्र्ंक तयट्य तदिंक िय्र ज्ला. १५ िा आमक्ं पळे िंक लेग्ि त्स तदि्, तकत्क ि्वे तजि्ि हेर मनध्ं स्रक े नय, ि्व्ं म्ग्ग िेगळ्ं. १६ आम् ि्क् खाट् मनध्ं स्रक े म्नि्ि, िा आमच् म्ग्गिल्न गतलच् स्रका पयस र्िि्, िा तनि्म्न मनध्वा धेिट स्ंगि्, ि्क् आध्ि्तद मेळवा आन् देि आपला ब्परय असा अत्म्न ब्ळगि्. १७ ि्व्ं उिर्ं खर्ंव आस्ि क्य न् िे पळािय् आन् ि्च् धेिट्क तकिे घडटले िे पळािय्. १८ तकत्क तनि्म्न मन्स देि्वा परि आसि ज्ल्र िा ि्क् आद्र करिला आन् दुस्न्च् ह्ि्ंिल्न ि्क् साडयिला. १९ ि्व् नमि्य ज्णरन घेिंक आन् ि्व् य्र यर ं क आम् ि्व् तिरस्र आन् त्स तदिय्. २० ि्क् लज्वद मरण तदिय्, तकत्क ि्च्व उलािप्न ि्क् म्न मेळटला.
 • 3. २१ अध्ं गज्ल् ि्ंण् कलन् क े ल् आन् फटािन घेिल्ं, तकत्क ि्ंच्व ि्यट्न ि्ंक्ं क ु डे क े ल्ं. २२ देि्च् गरढ गज्ल्ं तिध्ं ि्ंक्ं कळळे न्. २३ तकत्क देि्न मनध्क अमर ज्िंक रवला आन् ि्क् ि्च् अनंिक्ळ्व् पतिम् कर ं क क े ला. २४ िर् सैि्न्च् मतर्क ल्गरन संिस्र्ंि मरण आयले आन् ि्वे िटेन यरप् लाक्ंक िे मेळट्. अध्य 3 १ परण तनि्म्न्ंवे ज्ि देि्च् ह्ि्ंि आस्ि आन् ि्ंक्ं कसलाव त्स वधत करवा न्. २ अबुधद्ंच् नदरेि िे मेले अधे तदसि्ले आन् ि्ंवे िवप दुख्वे म्नि्ि. ३ आन् ि्ंवा आमवे कडल्न िवप पुर्यपण्न न्ध ज्िंक, परण िे ध्ंि्ंि आस्ि. ४ मनध्ं मुख्र ि्ंक्ं ख्स मेळळ् िर् ि्ंव् आध् अमरत्न ्रर्् आस्. ५ थाड् ख्स मेळ्् उपर्ंि ि्ंक्ं वड इन्म मेळटले, तकत्क देि्न ि्ंक्ं पररक्ि क े ले आन् ि्ंक्ं आपल् ख्ि्र याग तदसले. ६ ्टेिल् ््ंगर्च् ्धेन ि्णे ि्ंव् पररक् घेिल् आन् ि्ंक्ं हामबळ् म्ण घेिला. ७ आन् ि्ंक्ं पडट् िेळ्र िे वकवक्ि ज्िले आन् कांड्ं मदल् स ु तलंग्ं ्धेन य्ंिरन िविले. ८ िे र्ष् ्ंवा न्य करिले आन् लाक्ंवेर र्ज करिले आन् ि्ंवा प्ु सद्ंक्ळ र्ज करिला. ९ ि्वेर तिस्स दिरप् लाक सि समजिले आन् माग्न तिस्सर आतध्े ि्वे ि्ंगड् र्ििले, तकत्क ि्च् संि्ंक क ृ प् आन् दय् आस् आन् ि्णे आपल् िेवरन क्तडल्ंव् क्ळज् घेिल्. १० परण अ्क्ंक ि्ंच् कलने पम्णे ख्स मेळटल्, जे न्तिम्न्ंक दुलतक करन सि्वर साड र न गेले. ११ तकत्क जा काण बुद् आन् पासिण तिरस्र करि् िा दुख् आसि् आन् ि्ंव् आस वथत, ि्ंव् पररशम तनषळ आन् ि्ंव्ं किुतब्ं फ्यद्व्ं न्ि. १२ ि्ंव्ं ब्यला मरखत आन् ्ुरग्ं ि्यट. १३ ि्ंव् संिि् ध्तपि आस्. देखरन प्िक्व् ख्ट िळखरंक न्तध्् ि्ंझ ब्यल यन. १४ आन् िा नपुंसक यन, ज्ंण् आपल् ह्ि्ंन् कसलेव ि्यट क े ले न्, आन् देि् आड ि्यट कलन् कर ं क न्, तकत्क ि्क् ््ि्थ्तवे ख्धेले द्न आन् ि्च् मन्ंि वड म्न अधे प्रच् देिळ्ंि ि्रसा तदिले. १५ तकत्क बऱय् कश्वे फळ िै्िध्ल् आन् बुद्वे मुळ क े न्व पडवे न्. १६ वत्व्र् लाक्ंव्ं ्ुरग्ं ि्ंव् पररपरणति्य मेळव् न् आन् अन्ि् ख्ट्व्ं ब्ं मुळ्ं उड र न क्डव्ं. १७ तकत्क िे वड क्ळ तजयेि्ि िर् ि्ंक्ं क्ंयव म्न मेळवा न् आन् ि्ंव् तनम्ण् तपर्य म्न न्. १८ ि्, िे बेग्न मेले ज्ल्र, पररकेच् तदस् ि्ंक्ं आध् न् आन् स्ंतन न्. १९ तकत्क अन्ि् तपळगेवा धेिट त्र्ंक र ळ. अध्य 4 १ ्ुरग्ं न्सप आन् सद् गुण आसप बरे, तकत्क ि्व् य्द अमर आसि्, क्रण ि् देि् कडेन आन् मनध्ंक िळखि्ि. २ जेन् िे ह्ज्र आसि् िेन् मन्स ि्वेर आदधत घेि्ि; आन् िा गेले उपर्ंि ि्ंक्ं ि्व् इत् ज्ि्: िा मुक ु ट घ्लि् आन् जैि मेळािन सद्ं ख्ि्र जैतििंि ज्ि्, अधुधद इन्म्ं ख्ि्र यत करि्. ३ परण अ्क्ंव्ं ि्डप् संिि् ि्डव्ं न्ि, आन् हर्म् स्प्ंिल्न खाल मुळ्ं उब्रव्ं न्ि आन् कसल्व खर बुन्द घ्लव् न्. ४ तकत्क िे क्ंय क्ळ् ख्ि्र फ्ंट्ंन् फ ु लि्ि िर्; िर् तनम्णे उबे र्िन्ि, िे ि्ऱय्न ह्लािंक धकिले आन् ि्ऱय्च् बळ्न ि्ंक्ं मुळ्ं क्ड र न उडयिले. ५ अपरणत फ्ंटे माड र न पडटले, ि्ंव्ं फळ्ं फ्यद्व्ं न्ि, ख्िप्क तपतक््ं न्ि, हय, क्ंयव मेळन्. ६ क्रण बेक्यदेध्र ख्ट्ंिल्न जल््ं ्ुरग्ं आपल् आिय-ब्प्य आड ि्यटपण्व् स्क् आसि्ि. ७ परण तनि्म्न मनध्क मरण आड्यला िर् िा सुधेग्द आसिला. ८ तकत्क म्न्व् तपर्य म््र क्ळ्न उब् र्िप् आन् िस्गच् संखेन मेजप नय. ९ परण मनध्ं ख्ि्र बुद् म््र यिे क े स आन् तनमतल तजि्ि मणल्र ज्णेपण. १० िा देि् कडेन खाध् ज्ला आन् ि्वा माग ज्ला आन् ि्क् ल्गरन प्िक्ं मद्ं तजयेिन िा अणक्र्ि ज्ला. ११ हांय, ि्यटपण्न ि्व् समजरि बदलव् नय ि् फटिणरक ि्च् तजि्क फटािंक न्क् मणरन ि्क् बेग्न वरन वेला. १२ तकत्क नटखटपण्व् माह्म प्म्ण्क गज्ल् अवश करि्; आन् क्मुकि्येवे ्ांिप स्द् मन्क आडखळ ह्डट्. १३ थाड्व क्ळ्न िा पररपरणत ज्ला आन् ि्णे बराव क्ळ पुर्य क े ला. १४ तकत्क ि्वा ज्ि प्रक खाध् ज्ला, देखरन ि्णे ि्क् ि्यट लाक्ं मदल्न वरप्क बेग्न क े ला. १५ हे लाक्ंन् पळे ले, परण िे समजले न् आन् ि्ंण् हे आपल् मन्ंि दिरले न्: ि्व् क ृ प् आन् दय् ि्च् संि्ं कडेन आस् आन् िा आपल् िेवरन क्तडल्ंक म्न तदि्. १६ अधे िरेन मे्ा तनि्म्न तजिंि आतधल् अ्क्ंक ख्स तदिला; आन् अन्ि्ंच् ज्यि्ं िस्ग आन् ज्णेपण राखडेव पररपरणत ज्िप् िरण्टेपण. १७ तकत्क िे बुदिंि्ंवा धेिट पळे िले आन् देि्न ि्च् सल्न ि्वे तिध्ं तकिे थ्र्यल्ं आन् सि्वर्न ि्क् खंयच् हेिरन सुरक्ि दिरल् िे समजवे न्. १८ िे ि्क् पळयिले आन् ि्क् तिरस्र करिले; परण देि ि्ंक्ं तिरस्र कर ं क ह्ंसिला आन् उपर्ंि िे एक न्व मडे आन् मेल् लाक्ं मद्ं सद्ंक्ळ अपम्न ज्िले. १९ तकत्क िा ि्ंक्ं फ्ड र न उडयिला आन् ि्ंक्ं िकलेन उडयिला आन् ि्ंक्ं उलािंक मेळन्; आन् िा ि्ंक्ं बुन्द् थ्िन ह्लािन उडयिला; आन् िे पुर्यपण्न
 • 4. उधस ज्िले आन् दुख्ंि पडटले; आन् ि्ंवा उगड्स न्ध ज्िला. २० आन् जेन्ं िे आपल् प्िक्ंवा तहधाब उडयिले िेन्ं िे त्येिन येिले आन् ि्ंवाव ि्यट ि्ंक्ं िांड तदिला. अध्य 5 १ म्ग्र तनि्म्न मन्स आपल्क त्स तदल् लाक्ं मुख्र वड यैर्न उबा र्ििला आन् आपल् कश्ंवा तहधाब कररन्. २ िे पळे िन, िे त्र्ंक र ळ त्येिन त्स्ंि पडटले आन् ि्च् माक्व् तितवति्य पळािन ि्ंक्ं अज्प्ि ज्िले, जे ि्ंण् ि्ट पळयल् सग््ं परस पयस आस्. ३ आन् आत्च् त्स्क ल्गरन पश्च्प करप् आन् क ु क ुत ट्िप् लाक मन्ंि मणटले: “आम् क े न् क े न् उपह्स करि्ले आन् एक तनंद् करप्व् मण हाव. ४ आम् मरख्गन् ि्वा ज्ि तपधे आन् ि्वा धेिट म्न न्सिन् म्नला. ५ िा देि्च् ्ुरग्ं मद्ं कसा मेजल् आन् ि्वा ््ग संि लाक्ं मद्ं कसा आस्! ६ देखरन आम् सत्च् म्ग्गिल्न पयस गेले आन् न्तिमत्वा उजि्ड आमक्ं उजि्डला न् आन् न्तिमत्वा सुय्तवा उजि्ड आमवेर उदेला न्. ७ आम् ि्यटपण आन् न्ध्च् म्ग्तन थकले, हय, आम् ि्ळिंट्ं ियल्न गेले, जंय ि्ट न्, परण सि्वर्व् ि्ट आमक्ं कळरं क न्. ८ अत्म्न्न आमक्ं तकिे फ्यदा ज्ल्? ि् आमच् अत्म्न्न तगरेसक्येन आमक्ं तकिे बरे मेळळ्ं? ९ ि्ं सगळ्ं गज्ल् स्िळे ्धेन आन् बेग्न िवप् ख्ंब् स्रक्ं िवरन गेल्ं; १० आन् उदक्च् ल्र्ं ियल्न िवप् ि्रिट् स्रक े , जे ि्रिट् िि् िेन् ि्वा तनध्ण आन् ल्र्ं मदल् क्ल्वा म्गत मेळन्. ११ ि् जधे सुकणे हिेिल्न उड र न गे्े िेन्ं तिच् म्ग्तव् कसल्व तवन्ं मेळन्, परण तिच् प्ंख्ंच् यडयड्न म्रन उडय्् आन् ि्ंच् खर आि्ज्न आन् ह्लव्ल्ंन् फ्ट्ं पडप् हळु ि्र हिेिल्न िि्. आन् ि्िरंि उपर्ंि ि् खंय गे्् खंयव्व खरण मेळव् न्; १२ ि् ब्ण एक् तवन्क म्रल्र िा हिेक ि्ंटर न घेि् आन् ि् हिेक राखड्व परि एकठ्ंय येि्, ज्क् ल्गरन िा खंय गेला िे मनध्क कळन्. १३ िधेव आम् जल्क येिकव, आमच् धेिट्क प्िप्क ल्गले आन् ि्ंक्ं द्खािंक सद् गुण्व्ं लकण्ं न्तध््ं; परण आमच्व ि्यटपण्ंि सांपले. १४ तकत्क अ्क्ंव् आध् ि्ऱय्न उड र न िवप् यु् स्रक्; ि्दळ् ि्ंगड् य्ंिड्िप् प्िळ फ े ण् स्रका; ि्दळ्न ह्ंग् थंय तधंपड र न िवप् आन् फकि एक द्स र्िप् सायऱय्वा उगड्स मणरन िवप् युंिर स्रका. १५ परण तनि्म्न सद्ंक्ळ तजयेि्ि; ि्ंवे इन्मरय प्र कडेन आसि् आन् ि्ंव् क्ळज् सग््ंि उंवेल् मनध् कडेन आसि्. १६ देखरन ि्ंक्ं प्रच् ह्ि्ंिल्न एक िै्िध्ल् र्ज आन् साब्ि मुक र ट मेळटला, तकत्क िा आपल् उजव् ह्ि्न ि्ंक्ं व्परन दिरिला आन् आपल् ्ुज्न ि्ंव् र्खण करिला. १७ िा पुर्य धस्ं ख्ि्र आपला मतर आपल् कडेन घेिला आन् दुस्न्ंवा सरड घेिप् ख्ि्र त् प्र्क आपले धस करिला. १८ िा छ्ि् स्रका न्तिमत आन् तधरस्ण्च् ज्ग्र खरा न्य घ्लिला. १९ िा पतितपण अजेय ढ्ल म्ण घेिला. २० ि्वा खर र्ग िा िलि्र् ख्ि्र य्रद्र करिला आन् संिस्र ि्वे ि्ंगड् अबुद्म्न्ं आड झुजिला. २१ म्ग्र उजिे तनध्ण्वे िज परदेध्ंि िविले; आन् मेघ्ं ियल्न, बऱय् ओड र न घेतिल् यनुष्ंिल्न तदसि् िधे, िे तवन्वेर उडटले. २२ आन् र्ग्न ्रर्े ग्र फ्िर्च् यनुष्ंिल्न ््यर सरिले आन् दय्तवे उदक ि्ंक्ं र्ग येिले आन् हंि्र ि्ंक्ं क र रपण्न बुडयिले. २३ हय, एक बतळश ि्रे ि्ंक्ं उबे ज्िले आन् ि्दळ् ्धेन ि्ंक्ं उड र न उडयिले, अधे अयमत पुर्य यितरेक उधस करिले आन् ि्यट ि्रे पर्कम् लाक्ंव्ं तसंह्सन्ं उडयिल्ं. अध्य 6 १ देखरन हे र्ज्ं, आयक्ि आन् समजरन घेय्ि; हे पृथ्च् धेिट्क न्य्य्ध ज्िन तधक्ि. २ लाक्ंवेर र्ज करप् लाक, क्न कर्ि आन् र्श््ंच् संखेवा अत्म्न ब्ळग्ि. ३ तकत्क िुमक्ं प्र कडल्न सच् आन् सि्व मनध् कडल्न स्ित्भमत मेळळ्ं, जा िुमच् किुतब्ंवा पर्कण करिला आन् िुमच् सल्ंवा साद घेिला. ४ तकत्क ि्च् र्ज्वे सेिक ज्िन िुम् बराबर न्य तदिंक न्, क्यदा प्ळरं क न् आन् देि्च् सल् पम्ण वलरंक न्; ५ िा िुमवेर त्र्ंक र ळ आन् बेग्न येिला, तकत्क उंवल् सुि्िेर आतधल्ंक खर न्य ज्िला. ६ तकत्क दय् राखड्व ि्यट मनध्ंक म्फ करिल्, परण पर्कम् मनध्ंक बळिंि त्स तदिले. ७ क्रण जा सग््ंवेर प्ु आस् िा काण्च्व मनध्क त्येवा न् आन् काण्च्व वडपण्क आदर कर ं क उबा र्िवा न्, तकत्क ि्णे ल्न-वड िय्र क े ल् आन् सग््ंव् स्रक् क्ळज् घेिल्. ८ परण बळिंि्ंवेर एक खर पररक् येिल्. ९ देखरन, हे र्ज्ंना, ह्ंि िुमक्ं उलयि्ं, िुम् बुद् तधक र न िवरंक न्क्ि. १० तकत्क पतितपण पतित दिरप् लाक्ंवा पतित न्य ज्िला आन् अध्ं गज्ल् तधकल्ि ि्ंक्ं तकिे ज्प मेळटले. ११ देखरन िुज् माग मज् उिर्ंवेर दिर; ि्ंव् इत् कर्ि आन् िुमक्ं तधकिण मेळटल्.
 • 5. १२ बुद् िै्ि्व् आन् क े न्व उण् ज्यन्, तिवा माग करप् आन् तिक् सादप् लाक्ंक ि् सहजपण्न तदसि्. १३ तिव् इत् करप्ंक ि् आड्यि्, ि्ंक्ं पयल्ं आपल् िळख करन तदिंक. १४ जा काण तिक् पयल्ंव सादि् ि्क् वडलासा त्स ज्िवा न्, तकत्क ि्क् ि् आपल् द्र्ंि बसरन मेळटल्. १५ ि्क् ल्गरन तिवेर तवंिप मणल्र बुद्व् पररपरणति्य, आन् काण तिव् पळािण् करि् िा राखडाव क्ळज् न्सिन् उरिला. १६ तकत्क ि् आपल्क प्त्ंक सादप्क ्ांिि्, ि्टेर ि्ंक्ं बरे तदसि् आन् सग्् तिव्र्ंि ि्ंक्ं मेळट्. १७ तकत्क तिव् खर् सुरि्ि म््र तधस तदिप्व् इत्; आन् तधस्व् क्ळज् म््र माग; १८ आन् माग म््र तिच् नेम्ंक प्ळा तदिप; आन् तिच् क्यद्ंक लक तदिप मणल्र अतिन्ध्पण्व् ख्त्; १९ अतिन्ध्पण आमक्ं देि् ल्ग्ं प्ियि्. २० देखरन बुद्व् इत् र्ज्ंि ह्डट्. २१ हे लाक्ंच् र्ज्ंना, िुमक्ं तसंह्सन आन् र्जदंड्ंवेर खास ज्ल्र, िुम् सद्ंक्ळ र्ज कर ं क ज्य मण बुद्वा म्न कर. २२ बुद्, ि् तकिे आन् ि् कध् ियर आयल् ह्वे तिध्ं ह्ंि िुमक्ं स्ंगिलां आन् िुमवे कडल्न गुप्ि तलपािंक न्, परण तिच् जल्च् सुरि्ि् स्िन तिक् सादिलां आन् तिवे तगन्न उजि्ड्क ह्डटला आन् सत्वेर िववे न्ि. २३ आन् ह्ंि न्ध करप् मतर करन िववा न्; तकत्क अध् मनध्क बुद् कडेन मेळवा न्. २४ परण बुद्म्न्ंव् गद् संिस्र्वे बरेपण, आन् बुद्म्न र्ज् मणल्र लाक्ंवा आद्र. २५ देखरन मज् उिर्ंन् तधकिण घेिव् आन् ि् िुमक्ं बरे करिल्. अध्य 7 १ ह्ंिरय एक मतत मन्स, सग््ं स्रका आन् पृथ्वेर पयलेव खेपे िय्र ज्ल् मनध्व् संिि्. २ मज् आियच् पाट्ंि य् मयन्ंच् क्ळ्र रगि्ंि संक ु व्ि ज्िन, मनध्च् तबय्ण्ंिल्न आन् सनदेिल्न मेळप् सुख्व् रगि िय्र ज्ल्. ३ आन् ह्ंि जलि्न्, ह्ंि स्म्न हिेि ओड र न घेिलां आन् यितरेवेर पडला, ज् यितरेवेर पडल्, ज् सम्न सैम्व् आस् आन् ह्ंिे उक्तय्ा पयला आि्ज हेर सग््ं स्रका रडट्ला. ४ म्क् कपडे घ्लरन दुद्क यरला आन् िे क्ळज्न. ५ तकत्क जल्क आन्क सुरि्ि ज््ा र्ज् न्. ६ तकत्क सग्् मनध्ंक तजणेि एक र व पिेध मेळट् आन् ि्वे स्रक े व ््यर सरि्ि. ७ ि्क् ल्गरन ह्ंिे म्गणे क े ले आन् म्क् समजण् मेळळ्. ८ ह्ंिे तिक् र्जदंड आन् तसंह्सन्ं परस वड पसंि क े ला आन् तिवे िुळे ि तगरेसक्येक क्ंयव म्न न्. ९ ह्ंिे तिवे कडेन माल्द्क फ्िर्व् िुळ् कर ं क न्, क्रण तिवे तिध्ं सगळे ््ंगर ल्न रेि स्रक े आन् रपे तिवे मुख्र म्िये पम्णे मेजिले. १० ्ल्यक े परस आन् साब्िक्येक ल्गरन तिवा माग क े ला आन् उजि्ड्च् ज्ग्र तिवा माग क े ला, तकत्क तिवे कडल्न येिप् उजि्ड क े न्व तनिळन्. ११ सग्ा बऱया गज्ल् तिवे ि्ंगड् मजे कडेन आयला आन् तिच् ह्ि्ंि असंख तगरेसक्य मेळळ्. १२ आन् ि्ंक्ं सग््ंक खाध् ज्ल्, तकत्क बुद् ि्ंवे मुख्र िि्. १३ ह्ंि खरपण्न तधकला आन् तिवे कडेन उद्रपण्न संि्द स्दि्: तिव् तगरेसक्य ह्ंि तलपयन्. १४ तकत्क ि् एक खतजना मनध्ं ख्ि्र, जा क े न्व गम्िंक न्, तिवा ि्पर करप् देि्वे इश ज्ि्ि आन् तधक र न मेळप् देणग्ं ख्ि्र ि्ंव् िाखण्य ज्ि्. १५ देि्न म्क् ज्य िधे उलािंक आन् म्क् तदल् गज्ल्ं ख्ि्र फ्िा िधे ग्तय्रण् कर ं क परि्नग् तदल्, क्रण िाव बुद् कडेन वरि् आन् बुद्म्न्ंक म्गतदधतन करि्. १६ तकत्क आम् आन् आमव्ं उिर्ं ि्च् ह्ि्ंि आस्ि; सगळ् बुद् आन् क्र्तगर्वे तगन्नय. १७ तकत्क, संिस्र कसा िय्र ज्ला आन् ित्ंवा ि्िर कसा ज्ला िे ज्णरन घेिंक ि्णे म्क् तकिे आस्, ि्वे तिध्ं क्ंय ज्णरन घेिल्ं. १८ क्ळ्वा आरं्, धेिट आन् मदला सुय्तवा बदल आन् ऋिर बदलप. १९ िस्गवा पररकम् आन् नखेत्ंव् सुि्ि. २० तजव् प्र्ंवे स््ि आन् र्निट् जन्िर्ंवे र्ग, ि्ऱय्व् तहंस् आन् मनध्ंवे िक त : िनवि्ंवे तिंगड तिंगड पक्र आन् मुळ्ंवा सद् गुण. २१ आन् गुप्ि ि् पगट अध्ं सगळ्ं गज्ल् म्क् खबर आस्ि. २२ तकत्क सग्् गज्ल्ंवा ि्िर करप् बुद्न म्क् तधकयले, तकत्क तिच्ंि समजरन घेिप् आता पतित आस्, िा एक र व, तिंगड तिंगड, सुक, तजिंि, वश, तनमतल, स्दे, दुख तदिंक न्, आन् बऱय् िसरवा माग करि् बेग्न, जे तदिंक ज्यन्, बरे करप्क िय्र, २३ मनध्क दय्ळ, य्र, तनश्ि, क्ळज् मुक, सगल् धक आतध्ा, सग्् गज्ल्ंवेर देखरेख दिरप् आन् सग्् समजण्ंिल्न, धुधद आन् वड सरक आत्ं मदल्न िवप्. २४ तकत्क बुद् खंयच्य ह्लव्ल् परस वड ह्लव्ल करि्, ि् आपल् धुधदिे ख्ि्र सग्् गज्ल्ंन् िि् आन् िि्. २५ तकत्क ि् देि्च् बळग्वा उस्स आन् सितधसकम्न्च् मतहमेिल्न व्ंिप् धुधद प््ि, देखरन तिवे त्िर कसल्व अधुधद िसर पड रंक धकन्. २६ स्सण्च् उजि्ड्वा उजि्ड, देि्च् बळग्वा द्ग न्तध्ा आरसा आन् ि्च् बऱय्पण्व् पतिम्. २७ आन् एक र व ज्िन ि् सगळे कर ं क धकि्, आन् सि् त्िर र्िरन सगळे निे करि् आन् सग्् युग्ंि पतित तजि्ंि त्िर सरन ि्ंक्ं देि्वे इश आन् संदेषे करि्ि. २८ तकत्क देि बुद्न र्िप् मनध्वाव माग कररन्. २९ तकत्क ि् सुय्त परस आन् सग्् नखेत्ंच् कम् परस वड साब्ि, उजि्ड् कडेन िुळ् क े ल्र ि् ि्वे मुख्र मेळट्.
 • 6. ३० तकत्क ह्वे उपर्ंि र्ि येिल्, परण बुद्वेर दुशपण ह्रवा न्. अध्य 8 १ बुद् एक् िांक् थ्िन दुसऱय् िांक्क बतळशपण्न प्िि् आन् ि् सग्् गज्ल्ंक गाडपण्न कमि्र्ि करि्. २ ह्ंिे तिवा माग क े ला आन् िरण्ट्पण् स्िन तिक् सादल्, तिक् मज् जाड्द्र करप्व् इत् ज्ल् आन् तिच् साब्िक्येक ह्ंि माग् आतध्ा. ३ देि् कडेन िळखि् मणरन ि् आपल् क ु ल्नपण्व् वडि्क करि्, सग्् िसरंवा प्ु सि् तिवा माग करि्ला. ४ तकत्क ि् देि्च् तगन्न्च् गरढ गज्ल्ंव् ज्णतिक्य करि् आन् ि्च् किुतब्ंवा माग करि्. ५ ह् तजतिि्ंि तगरेसक्येव् इत् आसल्र; सगळे क्म करप् बुद् परस तगरेस तकिे? ६ आन् बुद् क्म करि् ज्ल्र; सग््ं मदला काण तिवे परस वड यरित क्मग्र? ७ आन् मनध्क न्तिमत आिडट् ज्ल्र तिव्ं शम्ं सद् गुण्ं, तकत्क ि् संयम आन् तििेक, न्य आन् यैयत तधकयि्. ८ द्दल्क वड अण्ि्व् इत् आसल्र, ि् पारन् गज्ल्ंव् ज्णतिक्य करि् आन् येिप् गज्ल्ंवा स्रका अदम्स करि्, ि् उलािप्व्ं सरकि्य ज्णि् आन् क्ळख्ंिल्ं ि्क्ं स्ंगरंक धकि्, तिक् तवन्ं आन् अज्प्ं आन् ऋिर आन् क्ळ्चा घडणुका पयल्ं तदसि्ि. ९ ि्क् ल्गरन ि् बऱय् गज्ल्ंवा स््ग्र आन् क्ळज् आन् दुख्ंि स्ंतन तदिप् ज्िल् हे ज्णरन तिक् मजे कडेन र्िप्क वरप्वा तिव्र क े ला. १० तिवे ख्ि्र ह्ंि ल्न आसला िर् लाक्ं मदे माल मेळटला आन् ज्णट्ं कडेन म्न मेळटला. ११ ह्ंि न्य्ंि बेग्न अत्म्न्न मेळटला आन् वड मनध्ं मुख्र ि्व् िाखण्य ज्िलां. १२ जेन्ं ह्ंि मज् ज्ब यरि्ं िेन्ं िे मज् फ ु रसि पळयिले आन् ह्ंि उलयि्ं िेन्ं म्क् बरा क्न तदिले, ह्ंि वड उलयि्ं ज्ल्र िांड्र ह्ि घ्लिले. १३ आन् तिच् आद्र्न ह्ंि अमरत मेळयिलां आन् मज् फ्टल्न येिप् लाक्ंक स्सण्वा उगड्स साड र न िविलां. १४ ह्ंि लाक्ंक कमि्र्ि करिलां आन् र्ष् ्ं मजे अय्न ज्िल्ं. १५ त्र्ंक र ळ अत्व्र् मजे न्ंि आयकल्र त्येिले; लाक्ं मद्ं ह्ंि बरा आन् झुज्ंि पर्कम् मेळटला. १६ मज् घर्ंि आयल् उपर्ंि ह्ंि तिवे कडेन तिसि घेिलां, तकत्क तिच् संि्द्ंि कड र पण न्; आन् तिवे ि्ंगड् र्िप्क दुख न्, परण खाध् आन् खास. १७ जेन्ं ह्ंिे मज् मन्ंि ह् गज्ल्ंवा तिव्र क े ला आन् क्ळज्ंि तिव्र क े ला, िेन्ं बुद् कडेन जाडप मणल्र अमरत कधे; १८ आन् तिव् इश्गि मेळ््र वडल् खास; आन् तिच् ह्ि्च् किुतब्ंि अनंि तगरेसक्य आस्; आन् तिवे ि्ंगड् पररधदेच् ि्पर्ंि तििेकबुधद्; आन् तिवे कडेन उलािप्ंि बरा अहि्ल; तिक् मजे कडेन कध् वरव् िे सादप्क ह्ंि ्ांिि्ला. १९ तकत्क ह्ंि एक तिनाद् ्ुरगा आतध्ा आन् ि्िरंि बरा आता आतध्ा. २० परण बरे ज्िन ह्ंि अधुधद क ु ड्ंि आयलां. २१ िर्, देि्न तिक् तदले बगर, ह्ंि तिक् हेर िरेन मेळािंक धकन् मण म्क् कळळे ; आन् ि् काण्व् द्न आस् हे ज्णरन घेिप्वाय िा एक बुद्वा मुदा आतध्ा; ह्ंिे सि्वर्क म्गणे क े ले आन् ि्क् तिनिण् क े ल् आन् पुर्य क्ळज्न मणले. अध्य 9 १ मज् ब्प्यवा देि् आन् दय्ळ स्म्, िुज् उिर्न सगळे रवल्. २ िुिे िय्र क े ल् प्र्ंवेर ि्वा धेक मेळवा म्ण िुज् बुद्न मनध्क नेमला. ३ आन् संिस्र्क न्य आन् तनि् पम्णे कमि्र्ि कर आन् उजव् क्ळज्न न्य कर. ४ िुज् तसंह्सन् क ु ध्क बसप् म्क् बुद् द्; िुज् ्ुरग्ं मदल्न म्क् नयक्र ं क न्क्. ५ तकत्क ह्ंि िुजा सेिक आन् िुज् द्स्वा परि एक दुबळा मन्स आन् थाड्व क्ळ्वा आन् न्य आन् क्यदे समजरंक स्मका ल्न. ६ मनध्च् ्ुरग्ं मद्ं मन्स क े न्व इिला पररपरणत न्सला िर् िुज् बुद् ि्वे कडेन न् ज्ल्र ि्क् क्ंयव म्नवा न्. ७ िुज् लाक्ंवा र्ज् आन् िुज् पुि-युि्ंवा न्य्य्ध ज्िंक िुिे म्क् िेवरन क्डल्. ८ िुज् पतित दांगर्वेर देिरळ ब्ंदप्व् आज् क े ल् आन् िरं र्िि् त् ध्र्ंि एक िेद् ब्ंदप्व् आज् तदल्, ि् िुिे सुरि्ि् स्िन िय्र क े ल् पतित िंबर स्रक े . ९ आन् िुज् किुतब्ंक ज्ण्ं आन् िुिे संिस्र िय्र करिन् ह्ज्र आतध्् आन् िुज् नदरेक म्न आन् िुज् आज्ं पम्णे तकिे बराबर आस् िे कळट्. १० िुज् पतित सग्त थ्िन आन् िुज् िै्ि्च् तसंह्सन् थ्िन तिक् य्ड, िुक् तकिे आिडट् िे म्क् कळािंक, ह्ज्र आसिन् ि् मजे ि्ंगड् कश कर ं क. ११ तकत्क ि् सगळे ज्णि् आन् समजि्, आन् ि् म्क् मज् किुतब्ंि य्र यरन फ ु डे वरिल् आन् म्क् आपल् ह्ि्ंि स्ंब्ळटल्. १२ िधे मज्ं किुतब्ं म्न ज्िल्ं आन् म्ग्र ह्ंि िुज् लाक्ंवा तनि्म्न न्य करिलां आन् मज् ब्प्यच् ज्ग्र बसप्क प्त ज्िलां. १३ तकत्क देि्वा स्ा ज्णरन घेिंक धकि् िा काण? ि् प्रव् इत् तकिे अधे काण तिव्र ं क धकि्? १४ तकत्क मण्तच् मनध्ंवे तिव्र दुख् आसि्ि आन् आमव्ं युक् अतनश्ि आस्ि. १५ तकत्क न्धिंि क र ड तजि्क द्बि् आन् म्ियेवा िंबर ज्यत् गज्ल्ंवेर तवंिन करप् मन्वेर िजन करि्.
 • 7. १६ आन् आम् पृथ्वेर आतधल् गज्ल्ंवा बरा अदम्स कर ं क कठ्ण, आन् कश्न आमच् मुख्र आतध््ं िसर आमक्ं मेळट्ि, परण सग्तर आतध््ं िसर काणे सादर न क्डल्ि? १७ आन् िुजा स्ा काण ज्ण्, जा मेरेन िरं बुद् तदिंक न् आन् िुजा पतित आता ियल्न य्डला न्? १८ तकत्क पृथ्वेर र्िप् लाक्ंव् ि्ट सुद्रल् आन् मनध्ंक िुक् आिडप् गज्ल् तधकयले आन् बुद् िरि्ं ि्ंक्ं ि्वयले. अध्य 10 १ संिस्र्वा पयला िय्र ज््ा ब्परय, जा एकटाव रवला आन् ि्क् ि्च् पिन्ंिल्न ््यर क्डला. २ आन् ि्क् सग्् गज्ल्ंवेर र्ज करप्वा अतयक्र तदला. ३ परण जेन्ं अन्ि् आपल् र्ग्न तिवे कडल्न पयस गेला आन् ि्णे आपल् ््ि्क म्रन उडयल् र्ग्न िाय न्ध ज्ला. ४ ज्च् क्रण् ख्ि्र यितर् हंि्र्न बुडल्, बुद्न परिरन ि् र्खरन दिरल् आन् उर् माल्च् ल्ंकड्च् क ु डक्ंि यम् मनध्ंवा म्गत तदला. ५ िधेव, र्ष् ्ंन् आपल् ि्यट कट्ंि घुवल्न, तिणे तनि्म्न मनध्क सादर न क्डला आन् ि्क् देि् मुख्र तनद्ध दिरला आन् ि्च् पुि् तिध्ंच् कामल करण् आड ि्क् बळगे दिरला. ६ अ्क मन्स न् ज्ला आन् प्ंव ध्र्ं ियल्न पडल् उज् थ्िन पळर न गेल् तनि्म्न मनध्क तिणे साडयला. ७ ि्च् ि्यटपण्व् आयज मेरेन युंिर क्डप् उधस देध आन् फळ्ं तदिप् िनवि आन् क े न्व तपकन् आन् म्ठ्वा उबा ख्ंबा अतिश्स् तजि्वा स्रक आस्. ८ तकत्क बुद् तिध्ं नय, ि्ंक्ं फकि हे दुख ज्ले न्, क् ि्ंक्ं बर्ं गज्ल् कळळ्ं न्ि. परण ि्ंच् मरखतपण्व् य्द संिस्र्क साड र न गेल्, ज्क् ल्गरन ि्ंण् ि्यट क े ल् गज्ल्ंन् ि्ंक्ं तलपािंक मेळळे न्. ९ परण बुद्न तिवे कडेन ि्िुरप् लाक्ंक दुख्ंिल्न साडयले. १० जेन्ं तनि्म्न ि्च् ््ि्च् र्ग्ंिल्न पळर न गेला िेन् तिणे ि्क् बऱय् म्ग्गन् म्गतदधतन क े ले, ि्क् देि्वे र्ज द्खयले आन् पतित गज्ल्ंवे तगन्न तदले, ि्च् ्ांिडेि ि्क् तगरेस क े ला आन् ि्च् मेहनि्वे फळ ि्डयले. ११ ि्वेर जुलरम करप् लाक्ंच् ला््ंि ि् ि्वे क ु ध्क उब् र्िल् आन् ि्क् तगरेस क े ला. १२ तिणे ि्व् दुस्न् कडल्न र्खरन दिरल् आन् ि्क् आडखळर न र्िप् लाक्ं कडल्न सुरक्ि दिरल् आन् खर संघध्गि तिणे ि्क् जैि मेळयले; ि्क् कळवे क् बरेपण सग््ं परस बतळश आस्. १३ तनि्म्न मन्स तिकला िेन् तिणे ि्क् साड र न तदला न्, परण ि्क् प्िक्ंिल्न साडयला आन् ि्वे ि्ंगड् खड्ंि देिल्. १४ ि्क् बंदखण्ंि साडला न्, जा मेरेन तिणे ि्क् र्ज्वा र्जदंड आन् ि्वेर जुलरम करप् लाक्ं आड सच् ह्डल् न्. १५ तिणे तनि्म्न लाक्ंक आन् तनरपर्य् संिि्ंक ि्ंक्ं जुलरम करप् र्ष् ् कडल्न साडयले. १६ ि् सि्वर्च् सेिक्च् आत्ंि त्िर सरल् आन् अद् ्ुि र्ज्ंक आन् तवन्ं करन तिडकल्; १७ तनि्म्न्ंक ि्ंच् मेहनि्वे इन्म तदले, ि्ंक्ं अद् ्ुि ररि्न म्गतदधतन क े ले आन् तदस्ंि ि्ंक्ं आडखळ आन् र्िच् िेळ्र नखेत्ंवा उजि्ड; १८ ि्ंक्ं ि्ंबड् दय्गि वरन खरब उदक्ंिल्न वरन दिरले. १९ परण तिणे ि्ंच् दुस्न्क बुडयले आन् खाल िळ्कल्न ियर उडयले. २० ि्क् ल्गरन तनि्म्न्ंन् अ्क्ंक लुटले आन् िुज् पतित न्ंि्व् सुि् क े ल्, हे प्र, आन् िुज् ह्ि्क एकमि्न वड क े ला. २१ तकत्क बुद्न मुक े लाक्ंवे िांड उगडले आन् उलािंक धकन्तधल्ंव् ज्ब ि्कटु करि्ल्. अध्य 11 १ पतित संदेषट्च् ह्ि्ंि तिणे ि्ंव्ं किुतब्ं समृधद क े ल्ं. २ िे लाक र्िन्तधल् र्न्ंिल्न गेले आन् ि्ट न्तधल् सुि्िेर िंबर ल्यले. ३ िे आपल् दुस्न् आड उबे र्िले आन् आपल् तिरायक्ंवा सरड घेिला. ४ ि्न ल्गले उपर्ंि िे िुक् उला म्रि्ले आन् वकवक्ि फ्िर्ंिल्न ि्ंक्ं उदक मेळळे आन् कठ्ण फ्िर्ंिल्न ि्ंव् ि्न सांपल्. ५ तकत्क ि्ंच् दुस्न्क ख्स मेळळ्, ि्ंवाव ि्ंक्ं गरजेि फ्यदा ज्ला. ६ स्सण्च् व्ंिप् नंयच् ज्ग्र, ज् गंद् रगि्न त्स्ंि पडल्. ७ अ्तक्ंक म्रन उडयल् त् आजेव् वश फटिणरक मणरन, ि्ंक्ं आधेिंक न्तधल् म्ग्तन िुम् ि्ंक्ं ्रपरर उदक तदले. ८ त् ि्नेन िुिे ि्ंच् तिरायक्ंक कध् ख्स तदल् िे ज्ह्र कर. ९ क्रण जेन्ं ि्ंक्ं खटला वलला, परण दय्ळपण्न ि्ंक्ं ख्स मेळळ्, िेन्ं ि्ंक्ं कळळे क्, अ्क लाक्ंवा र्ग्न न्य ज्ि्ला आन् ि्ंक्ं कसा त्स ज्ि्ला, तनि्म्न्ंक साड र न हेर िरेन ि्न ल्गला. १० तकत्क िरं ब्प्य स्रका स्ा तदला आन् पयत क े ला, परण दुसर् य्क खर र्ज् म्ण तनधेय क े ला आन् ख्स तदला. ११ िे न्सले ि् ह्ज्र आसले िर् िे स्रक े व त्स्ंि पडले. १२ तकत्क ि्ंक्ं दुपट दुख आयले आन् आदल् गज्ल्ंवा उगड्स करन क ु क ुत ट्िप. १३ तकत्क ि्ंक्ं आपल् ख्स्न दुसऱय्क फ्यदा ज्िंक ज्य अधे आयक र न ि्ंक्ं प्र तिध्ं क्ंय ज्णतिक्य ज्ल्. १४ तकत्क, जेन्ं ि्क् बऱय्व क्ळ्पयल्ं अ्तक्ंक ््यर क्ड र न उडयला, िेन्ं ि्क् तिरस्र करन आदर तदि्ले, तनम्णे घतड्े पळािन ि्व् िाखण्य करि्ले.
 • 8. १५ परण ि्ंच् ि्यटपण्च् मरखतपण्च् युक्ंक ल्गरन, ि्ंक्ं फटािन, ि्ंक्ं तनरथतक साराप आन् न्व जन्िर्ंव् पुज् क े ल्, िेन्ं िुिे ि्ंवेर सरड घेिप् ख्ि्र अतििेक् जन्िर्ंव् गद् य्डल्; १६ मन्स जे प्िक करि् िे ि्क् ख्स मेळटले हे ि्ंक्ं कळवे. १७ तकत्क िुज् सितधसकम्न ह्ि्क, जा दव संिस्र्क रप न्तध्ा, ि्ंक्ं ि्ंवे मद्ं असल ि् खर ध्ंि्ंव् गद् य्डप्व् स्यन्ं उण्ं न्तध््ं. १८ ि् अज्ि र्निट् जन्िर्ं, र्ग्न ्रर््ं, नव्न रतव््ं, एक िर उज्व् ि्फ ि् तधंपतडल् युंिर्वा गतलच ि्स साडप् ि् दा््ंिल्न ्य्नक तझलतमल उडयि्ि. १९ ि्वे फकि ह्न् ि्ंक्ं एक्व िेळ्र य्ड रंक धकन्, परण ्य्नक दश्कान ि्ंक्ं पुर्यपण्न न्ध कर ं क धकि्. २० हय, आन् ह्ं बगर िे एक्व साट्न पडले, सरड घेिप्वा त्स सांसरन, िुज् बळग्च् उस्स्ंिल्न तधंपड र न गे्े, परण िुिे सग्् गज्ल्ंवे पम्ण आन् संख् आन् िजन्न कमि्र्ि क े ल्ं. २१ तकत्क िुक् ज्य िेन् िुजे वडले बळगे द्खािंक मेळट्; आन् िुज् ्ुज्च् बळग्क काण सांसरंक धकि्? २२ तकत्क िुज् मुख्र सगळा संिस्र िुळयेच् थाड् कणस् स्रका, हय, सक्ळच् दंि्च् थेब् स्रका, जा यितरेवेर पडट्. २३ परण िुक् सग््ंवेर दय् येि्; तकत्क िुक् सगळे कर ं क मेळट् आन् मनध्ं च् प्त्ं कडेन तमवक्यि्, क्रण ि्ंण् सुद्रप्क ज्य. २४ तकत्क िरं सग्् िसरंवा माग करि् आन् िुिे िय्र क े ल् खंयच्व िसरवा तिरस्र कररन्, तकत्क िुक् ि्वा दुस्स क े ्ा ज्ल्र क े न्व तकिेव िय्र ज्िवे न्सले. २५ आन् िुज् इत् न्सल् ज्ल्र खंयव्य गज्ल कध् तटक रं क धकिल्? ि् स्ंब्ळर न दिरल्ं, िुिे आपय्े न् ज्ल्र? २६ परण िरं सग््ंक ि्वयि्, तकत्क िे िुजेव, हे प्र, िरं तजि्ंवा माग्. अध्य 12 १ तकत्क िुजा अतिन्ध् आता सग्् गज्ल्ंन् आस्. २ िे ख्ि्र िरं ि्ंक्ं थाडे थाडे तधस तदि्ं आन् ि्ंण् जे गुन्ंि क े ल्ं ि्वा उगड्स करन ि्ंक्ं तधटक्िण् तदि्, ज्क् ल्गरन आपले ि्यटपण साड र न िे िुजेर तिस्स दिर ं येि्, हे प्र. ३ तकत्क िुज् पतित देध्ंिल् पारन् दाग्ंकय आमच् ब्प्यच् ह्ि्न न्ध कर ं क िुज् इत् आतध््. ४ ज्दर टाणा आन् ि्यट बळ् क े ल्न िुक् ि्वा दुस्स ज्ि्; ५ िधेव िे तनदतय ्ुरग्ंवा खरन करप् आन् मनध्च् म्स्वा ख्िप् आन् रगि्च् मेजि्न् करप्. ६ ि्ंच् य्जक्ंक ि्ंच् मरि्पुजक पंगड् मदल्न आन् आिय-ब्प्य ि्ंगड्, जे आपल् ह्ि्न आद्र न्तधल् तजि्ंक म्रले. ७ िुिे सग््ं परस वड म्न तदिप् देध्क देि्च् ्ुरग्ंव् याग िस्हि मेळव् मणरन. ८ िर् िुिे मनध्ं मळळे ि्वयले आन् िुज् सैन्वे आदले ि्व य्डले, ि्ंक्ं लिर लिर न्ध कर ं क. ९ अ्क्ंक झुज्ंि तनि्म्न्ंच् ह्ि्ंि ह्डप्क ि् क र र जन्िर्ंन् ि् एक्व खर उिर्न ि्ंक्ं राखडेव न्ध करप्क धकला न् अधे नय. १० परण ि्ंवेर िुजे तनि्डे थाडे थाडे प्ळर न, िरं ि्ंक्ं पश्च्प्व् सुि्ि तदल्, ि्ं एक नटखट तपळग् आन् ि्ंव् दुस्स ि्ंक्ं ि्डल् आन् ि्ंव् तवंिन क े न्व बदलव् न् हे कळन्सिन्. ११ तकत्क िे सुरि्ि् स्िन ध्तपि ब्ं आतध्े; आन् काण्च्व ्ंय्न ि्ंक्ं म्फ् तदिंक न्. १२ तकत्क मणटला, िुिे तकिे क े ले? ि् िुज् न्य्क काण आड्यिला? ि् िुिे िय्र क े ल् न्ध ज्िप् र्ष् ्ं ख्ि्र िुक् काण आराप करिला? ि् अन्ि् मनध्ंवा सरड घेिंक िुजे आड उबा र्िप्क काण येिला? १३ तकत्क िुज् बगर काणरव देि न्, जा सग््ंव् क्ळज् घेि् आन् िुजा न्य अयाग नय मण िुक् स्ंगरंक मेळट्. १४ िुिे ख्स तदल् काण्क र य र्ज् ि् अत्व्र् िुजे आड िांड तदिंक धकवा न्. १५ िर िरं सि् तनि्म्न आस् िसा िरं सग्् गज्ल्ंक तनि्म्नपण्न कमि्र्ि करि्; १६ तकत्क िुज् बळग्न न्तिमत्व् सुरि्ि, आन् िरं सग््ंवा प्ु आतधल्न, ि् िुक् सग््ं कडेन क ृ प् करि्. १७ तकत्क जेन् मनध्ंक िरं पुर्य बळग्वा आस् अधे म्नवे न्, िेन् िरं िुज् बळगे द्खयि् आन् िे ज्णरन घेिप्ं मद्ं िरं ि्ंवे य्डस पगट करि्. १८ परण िरं िुज् सचेवेर प्ुत मेळािन, न्य्न न्य करि् आन् आमक्ं वड अनुगह्न िेिस् करि्, तकत्क िुक् ज्य िेन् सच् ि्पर ं येि्. १९ परण अध् किुतब्ंन् िुिे िुज् लाक्ंक तधकयल्ं क् तनि्म्न मनध्न दय्ळर ज्िंक ज्य आन् िुज् ्ुरग्ंक िुज् ्ुरग्ंक प्िक्ंक पश्च्प कर ं क बर् आस ब्ळतगल्. २० तकत्क िुज् ्ुग्त्््््ं च् दुस्न्क आन् मरण्व् ख्स ्ागल्ंक, ि््ं च् दुस्स्ं थ्िन सुटक् मेळच्क िेळ आन् ज्गा तदला ज्ल्र. २१ िुज्व पुि्ंवा िुिे तकिले वड जिन्येन न्य क े ला, ज्च् ब्प्यवा सापरि घेिल् आन् बऱय् आश्सन्ंवा कर्र क े ल्? २२ देखरन, िरं आमक्ं तधस तदि्न्, आमच् दुस्न्ंक हज्र पट्ंन् वड व्बक्न म्रि्, जेन् आम् न्य तदिन् िुज् बऱय्पण्वा ब्र्कस्णेन तिव्र करवा आन् आमव्व न्य ज्िल् िेन् आम् दय् पळािंक धकिले. २३ देखरन, जन् मनध्ंन् तिसज्ि आन् अन्ि्पण्न तजयेले, िर् िुिे ि्ंक्ं ि्ंच्व घृण्वद गज्ल्ंन् त्स तदले.
 • 9. २४ तकत्क िे वुक्च् म्ग्गन् खरब पयस गेले आन् ि्ंक्ं देि मणरन यरले, जे दुस्न्च् जन्िर्ंिल्न लेग्ि तिरस्र करि्ि आन् ि्ंक्ं फटािन, समजरंक न्तधल् ्ुरग्ं ्धेन. २५ िे ख्ि्र ि्ंक्ं, क्रण न्सिन् ्ुरग्ंक, ि्ंवा फक्ण्ं कर ं क िुम् न्य य्डला. २६ परण ि्णे आपल् स्ंग्ि् त् सुद्रणेक ल्गरन सुद्र ं क सादन्तधल्ंक देि्क फ्िा असा न्य मेळटला. २७ तकत्क, पळे य्ि, ि्ंक्ं ख्स मेळळ् िेन्ं, मणल्र ि्ंक्ं देि मण समजल् लाक्ं ख्ि्र तकिे ि्यट तदसले; आि्ं ि्ंक्ं ख्स मेळळ्, िे पळािन ि्ंण् ि्क् खरा देि म्ण म्न क े ला, ज्क् ि्ंण् आद्ं िळखरंक न्क्रला आन् ि्क् ल्गरन ि्ंवेर अतंि तयक्र आयला. अध्य 13 १ खरेव वथत सगळे मन्स स््ि्न वथत आस्ि, जे देि् तिध्ं अज्न् आस्ि आन् पळािंक मेळप् बऱय् गज्ल्ंन् ि्क् िळखरंक धकले न्ि, आन् किुतब्ंवा तिव्र करन ि्ंण् क्मग्र्क िळखरंक न्; २ परण उजा ि् ि्रे ि् िेग्न िवप् हिेक ि् नखेत्ंवे ििुतळ ि् तहंसक उदक ि् सग्तच् उजि्ड्क संिस्र्वेर र्ज करप् देि म्नि्ि. ३ ज्ंच् साब्िक्येन खाध् ज्िन ि्ंक्ं देि ज्िन घेिले; ि्ंवा प्ु तकिला बरा आस् िे ि्ंक्ं कळािंक तदिवे, तकत्क साब्िक्येवा पयला लेखक ि्ंक्ं रवल्. ४ परण ि्ंवा बळ आन् सद् गुण पळािन ि्ंक्ं अज्प ज्ले ज्ल्र, ि्ंक्ं िय्र करप् िा तकिला बतळश आस् हे ि्ंक्ं समजरंक ज्य. ५ क्रण प्र्ंच् वडपण्न आन् साब्िक्येन ि्ंवा तनम्तिा त् पम्ण्ंि तदसि्. ६ परण ि्क् ल्गरन ि्ंक्ं उणाव दाध मेळरं क न्, तकत्क िे घडये वुक र न देि्क सादि्ि आन् ि्क् सादरंक सादि्ि. ७ ि्च् किुतब्ंक िळखि्ि िे ि्क् खरेपण्न सादि्ि आन् आपल् नदरेक तिस्स दिरि्ि. ८ िर् ि्ंक्ं म्फ कर ं क ज्यन्. ९ तकत्क ि्ंक्ं इिले ज्णरन घेिंक मेळळे ज्ल्र ि्ंक्ं संिस्र्क धेय कर ं क मेळळे ; ि्ंक्ं ि्वा प्र कसा बेग्न कळळा न्? १० परण िे दुख् आस्ि आन् मेल् िसरंि ि्ंव् आध् आस्, जे ि्ंक्ं देि मणट्ि, जे मनध्ंच् ह्ि्व्ं क्म्ं, ््ंगर आन् रपे, जन्िर्ंवे स्रक े पण ि् क्ंयव फ्यद्वे फ्िर, क्म द्खािप्क पुतितल् ह्ि्वे. ११ आि्ं एक सुि्र जा ल्ंक र ड क्पि्, ि्णे एक झ्ड क्परन, ्ांििण्ं सगळ्ं स्ल्ं क ु धळट्येन क्ड र न, ि् साब्ि ररि्न िय्र करन, मनध्च् तजतिि्च् सेिे ख्ि्र याग अधे आयदन िय्र क े ल् उपर्ंि. १२ आन् आपल् क्म्वा कवरा आपले जेिण घ्लप्क घ्लरन, आपरण ्रन गेल्; १३ आन् कसल्व क्म्क न्तधल् लाक्ं मदला कवरा घेिन, एक ि्ंकडा ल्ंकड्वा क ु डका आन् ग्ंठ्ंन् ्रर्ा, ि्क् आन्क क्ंयव करप्वे न्सि्न् िा कश्न कार्ंिरन, ि्च् समजणेच् क ु धळट्येन िा िय्र क े ल् आन् मनध्वे पतिमे पम्णे िय्र क े ले; १४ ि् ि्क् तसंदर र रंग्न आन् ि्ंबडा रंग घ्लरन आन् ि्िरंिल् दरेक द्ग्ंक व्परन दिरन ि्क् खंयच्य ि्यट जन्िर्च् स्रका क े ला; १५ आन् ि्क् एक साय्सर खाल् ब्ंदर न ि् िण्ंि दिरल् आन् लाखण्न ि् ब्ंदल्. १६ तकत्क िा पडवा नय म्ण ि्णे ि्व् िेिस् क े ््, ि् सि्क आद्र कर ं क धकन् हे ज्णरन; तकत्क ि् एक पतिम् आन् ि्क् आद्र्व् गरज आस्. १७ म्ग्र िा आपल् म्लमचे ख्ि्र, आपल् ब्यले ख्ि्र आन् ्ुरग्ं ख्ि्र म्गणे करि् आन् तजि्ि न्तधल् मनध् कडेन उलािप्क लजन्. १८ ्ल्यक े ख्ि्र िा दुब््क उला म्रि्, तकत्क तजि्ि मेल् मनध्क म्गणे करि्; तकत्क उर् स्यन्ंक आद्र कर ं क नमपण्न तिनिण् करि् आन् बऱय् पि्स्क िा प्ंय मुख्र दिर ं क धकन् ि्क् म्गि्. १९ आन् ि्च् ह्ि्ंिल्न मेळप्क आन् मेळप्क आन् ि्च् ह्ि्ंिल्न बरे येस मेळािप् ख्ि्र, ि्क् तकिेव करप्क धकन्तधल् मनध् कडल्न करप्व् ि्ंक म्गि्. अध्य 14 १ परिरन एकला प्लि् व्ळप्क िय्र ज््ा आन् खर ल्र्ं मदल्न िवरंक ल्गला, िा आपल्क वरप् आयदन् परस वड क ु सक ु सल् ल्ंकड्वा क ु डका आपयि्. २ तकत्क फ्यद्व् इत् खरे मणल्र ि् कलन् क े ल् आन् क्मग्र्न ि् आपल् क ु धळट्येन ब्ंदल्. ३ परण िुज् प्लि, हे ब्परय, ि्वेर र्ज करि्, तकत्क िुिे दय्गि ि्ट क्डल् आन् ल्र्ं मद्ं सुरक्ि ि्ट क्डल्; ४ िुक् सग्् संकश्ं थ्िन ि्ट्िंक मेळट् मण द्खािन, हय, जर् मन्स कल् न्सिन् दय्गि गेला. ५ िर् िुज् बुद्व्ं किुतब्ं बेक्र ज्िंक िुक् ज्यन् आन् ि्क् ल्गरन मन्स आपला ज्ि ल्न ल्ंकड्च् क ु डक्क सांपयिला आन् दुब्् आयदन्ंिल्न खर दय्त हंपरन ि्ट्यि्ि. ६ तकत्क पारन् क्ळ्र जेन्ं अत्म्न् तदगज न् ज्ले, िेन् िुज् ह्ि्न वलप् संिस्र्व् आध् दुब्् आयदन्ंिल्न सुटल् आन् सग्् युग्ंक तपळगेवे ब्ं साडल्. ७ तकत्क यम्कपण येि् िे ल्ंक र ड यन. ८ परण ह्ि्न िय्र क े ल् िसरक ध्प मेळळ्, िसाव ि्क् िय्र क े ल् मनध्कय ध्प मेळळ्. आन् िे, क्रण न्धिंि आतधल्न ि्क् देि मण्ले. ९ तकत्क अ्क आन् ि्व् अ्क् दागरय देि्वा दुस्स करि्ि. १० तकत्क जे िय्र ज्ल्ं ि्क् िे िय्र क े ल् मनध् ि्ंगड्व ख्स मेळटल्. ११ देखरन तिदेध् लाक्ंच् मरि्वेर लेग्ि त्स ज्िला, तकत्क देि्च् प्र्ंि ि्ं घृण्वद ज्ल्ंि, मनध्ंच् तजि्क आडखळ आन् अबुद्च् प्ंय्ंक ज्ळ ज्ल्ि.
 • 10. १२ तकत्क मरि्व् कलन् करप हाव आत्च् वत्व्र्व् सुरि्ि ज्ल् आन् ि्ंवा साद तजणेवा न्ध ज्ला. १३ तकत्क िे सुरि्ि् स्िन न्ि आन् सद्ंक्ळ उरवे न्ि. १४ तकत्क मनध्ंच् वथत िै्ि्क ल्गरन िे संिस्र्ंि प्िले आन् ि्क् ल्गरन िे बेग्न सांपिले. १५ तकत्क अक्ल् धाक्ंि त्स्ंि पडल् ब्प्यन आपल् ्ुरग्व् पतिम् राखड्व क्ड र न उडयल् उपर्ंि आि्ं ि्क् देि म्ण म्न क े ला, िा िेन् मे्ा मन्स आन् ि्च् सकयल आतधल्ंक सुि्ळे आन् बळ् तदले. १६ अधे क्ळ्पम्ण एक अ्क् व्ल्क बळिंि ज््् क्यदा म्ण प्ळळ् आन् र्ज्ंच् आज् पम्णे कार्ंति््ं पतिम्ं पुजि्ल्ं. १७ पयस र्िरन मनध्ंक ि्क् म्न तदिंक मेळन्तधल्न, पयस र्िरन ि्च् मुख्मळ्वा खाटा ््ग घेिला आन् ि्क् म्न तदिप् र्ज्व् वश पतिम् िय्र क े ल्, ज्क् ल्गरन आपल् मुख्र आतधल् र्ज्न ि्क् िाखण्य करप्क मेळटल् ह्ज्र आतधल्िर् गैरह्ज्र आतध्ा. १८ िधेव क्र्ग्र्च् एकिवन पररशम्न अज्न्ंक वड अंयशधद् कडेन वरप्क आद्र क े ला खरा. १९ तकत्क िा, घडये अतयक्र्ंिल् मनध्क खाध् करप्क िय्र आतध्ा, ि्णे आपल् सगळ् क ु धळट्य उचम पदि्वे स्रक े पण करप्क जबरदस् क े ल्. २० आन् अधे क्म्च् क ृ पेन ला्यल् लाक्ंन् ि्क् आि्ं एक देि म्ण घेिला, जा म्ता आद्ं फकि म्न ज््ा. २१ आन् हा संिस्र्क फटािप्वा एक पसंग आतध्ा, तकत्क संकश ि् अत्व्र्व् सेि् करप् मन्स फ्िर्ंक आन् स्ंठ्ंक अपतक न्ंि तदि्ले. २२ िेव ि्ंक्ं पुरा ज्ले न्, िे देि्व् ज्णतिक्य करन वुकयले; परण अज्न्च् वडल् झुज्ंि िे तजयेि्ले, िेन् त् इिल् वडल् पेग्ंन् ि्ंक्ं ध्ंि् मणल्. २३ तकत्क िे आपल् ्ुरग्ंक बळ् तदिन म्रि्ले ि् गुप्ि सुि्ळे करि्ले ि् तितवत संस्र करि्ि; २४ ि्ंण् तजि्ि ि् लग्ंक आि्ं अधुधद दिरले न्ि, परण एकल्न दुसऱय्क तिश्सघ्ि करन म्रला ि् वत्व्र्न ि्क् दुख क े ला. २५ अधे िरेन सग्् मनध्ंमद्ं रगि, मन्सहत्, वार्, आन् फट्ंगपण, भश्व्र, बेतिश्स, बाि्ळ, खाट् गि्य, आडि्द न्सिन् र्ज क े ले. २६ बऱय् मनध्ंक त्स तदिप, बऱय् िळण्ं तिसरप, तजि्क अधुधद करप, दय् बदलप, लग्ंि अविस्, वत्व्र आन् तनलतज अधुधदि्य. २७ क्रण न्ंि्ं स्ंगरंक न्तधल् मरि्व् पुज् करप हा सग्् ि्यट्वा आरं्, क्रण आन् धेिट. २८ एक िर िे खाध् ज्िन् तपधे ज्ि्ि, ि् फट ््क्ि करि्ि, ि् अन्य तजयेि्ि, ि् हळर व सापरि घेि्ि. २९ तकत्क ि्ंवा तिस्स ज्ि न्तधल् मरि्वेर आसि्; फट सापरि घेि्ि िर् ि्ंक्ं दुख्पि ज्िंक न् अधे तदसि्. ३० परण दानरय क्रण्ंक ल्गरन ि्ंक्ं न्य ख्स मेळटल्, दाग्ंयन् देि्वा बरा तिव्र कर ं क न्तधल्न, मरि्क लक तदिन आन् पतितपण्क तिरस्र करन फटािन अन्य सापरि घेिला. ३१ तकत्क िे सापरि घेि्ि ि्ंवा बळगे नय, परण प्प् लाक्ंवा न्य सरड, अ्क्ंक सद्ंव ख्स तदि्. अध्य 15 १ परण, हे देि्, िरं क ृ प्ळर आन् खरे, य्र यरप् आन् दय्ळपण्न सगळे कमि्र्ि करप्. २ आम् प्िक क े ल्र, िुज् बळगे ज्णरन आम् िुजेव, परण आम् िुजेव म्नि्ि हे ज्णरन प्िक करवे न्ि. ३ िुक् िळखप मणल्र पररपरणत न्तिमत, िुज् बळग्क िळखप हे अमरत्वे मरळ. ४ तकत्क मनध्ंच् ि्यट आतिश्र्न आमक्ं फटािंक न्, आन् तिंगड तिंगड रंग्ंन् द्तग्् पतिम्, तवतक्र्व् तनषळ शम; ५ िे पळािन मरख्गक ि्व् ि्सन् कर ं क ला्यि् आन् ि्क् ल्गरन िे मेल् पतिमेवे रप म्गि्ि, ज् उस्स न्. ६ ि्ंक्ं िय्र करप्, ि्ंव् इत् करप् आन् ि्ंव् उप्सन् करप् दागरय ि्यट गज्ल्ंवा माग् आसि्ि आन् ि्ंवेर तिस्स दिरप्क अध्ं िसर मेळप्क प्त आस्ि. ७ माि म्ियेक सांसप् क ुं ््र आमच् सेिे ख्ि्र खरब कश्न दर एक आयदन िय्र करि्, हय, त्व म्ियेिल्न िा तनिळ उपेग् ख्ि्र क्म करप् आयदन्ं आन् िधेव उरफ्टे क्म करप् सग्ा आयदन्ं िय्र करि्, परण तकिे आस् खंयच्य एक् पक्र्वा ि्पर, क ुं ््र सि् न्य्य्ध आसि्. ८ आन् ि्च् शम्क अश्लपण्न उपेग करन, थाड्व क्ळ्पयल्ं सि् म्ियेिल्न िय्र ज््ा िाव म्ियेवा वथत देि िय्र करि् आन् थाड्व क्ळ् उपर्ंि ि्क् ररण्न तद्ा ज्ि जेन् मेळटला िेन्व िाव देि िय्र करि् म्गण् क े ल्. ९ ि्क् वड शम मेळवा न् आन् ि्वे आयुश उणे मळळे ि्व् क्ळज् न्, परण ््ंगर्क्र आन् रप्क्र्ंक म्ि कर ं क यत करि् आन् तपिळे च् क्मग्र्ं स्रक े कर ं क यत करि् आन् बन्िट िसर िय्र कर ं क ि्वा िै्ि म्नि्. १० ि्वे क्ळ्ज ्स, ि्व् आध् यितरे परस वड न्व आन् ि्वे तजि्ि म्िये परस उर् माल्वे. ११ तकत्क िा आपल् रवण्र्क िळखन्तध्ा आन् ि्च् त्िर एक सतकय ज्ि घ्लरन तजिा आत्वा उस्स घेिप् ि्क् िळखन्तध्ा. १२ परण ि्ंण् आमवे तजि्ि एक खेळ आन् आमवा ह्ंग्वा िेळ फ्यद्वा ब्ज्र म्नला, तकत्क मणट्ि, ि्यट म्ग्तन आसला िर् आम् सगळे ि्टेर प्िरंक ज्य. १३ स्ंस्र्क दव्ं कडल्न ्ंगुर आयदन्ं आन् कार्ि मुि् िय्र करप् हा मन्स सग््ं परस वड गुन्ंिक्र थ्रि्. १४ िुज् लाक्ंवे सगळे दुस्न, जे ि्ंक्ं आळ्बंद् ह्डट्ि, िे वड मरखत आन् ्ुरग्ं परस वड दुख् आस्ि. १५ तकत्क ि्ंण् तियम्गिल् सग्् मरि्क देि म्नले, ि्ंक्ं पळािप्क दा््ंवा, उस्स घेिप्क न्क्वा,
 • 11. आयक ु प्क क्न्वा आन् ह्ि्ळप्क ह्ि्व्ं बाट्ं न्; आन् प्ंय्ंव् गज्ल मणल्र िे िवप्क मंद आसि्ि. १६ तकत्क मनध्न ि्ं िय्र क े ल्ंि आन् सि्च् आत्क ररण्न घेिल्न ि्ं िय्र क े ल्ंि, परण काणरव आपल् स्रका देि कर ं क धकन्. १७ तकत्क िा मण्तवा मन्स ि्यट ह्ि्ंन् मे्ा क्म करि्, तकत्क िा पुजि् त् िसरं परस िा सि् बरा, परण िा एकद्ं तजयेला, परण िे क े न्व तजयेले न्ि. १८ हय, ि्ंण् वड दुस्स करप् जन्िर्ंव्य पुज् क े ल्, तकत्क एकमेक्ंक िुळ् क े ल्र क्ंय ज्ण हेर्ं परस ि्यट आस्ि. १९ आन् जन्िर्ंक ज्य तििले साब्ि नय, परण देि्व् सुि् आन् ि्वा आध्ि्तद न्सिन् िे गेले. अध्य 16 १ देखरन ि्ंक्ं फ्िा ि् ख्स मेळळ् आन् जन्िर्ंच् संखेन ि्ंक्ं त्स तदला. २ त् ख्स्च् बदल्क िुज्व लाक्ं कडेन क ृ प् करन ि्ंक्ं तितवत रव्वे जेिण, ि्ंव् ्रक ि्डािप्क क्टर िय्र क े ला. ३ ि्ंक्ं जेिण्व् इत् ज्िन ि्ंक्ं आपल् मदे य्तडल् जन्िर्ंच् क ु रप नदरेक ल्गरन ि्ंक्ं ज्य आतध्े िे लेग्ि तिरस्र ज्िं येि्. परण थाड्व क्ळ् ख्ि्र गर्ब् ्ागप् ह्ं एक् तितवत रव्वे ््ग घेिप् कर ं येि्ि. ४ तकत्क अत्व्र करप् ि्ंवेर अत्व्र येिंक ज्य आतध्े, ज् ि्ंक्ं ट्ळरं क धकल् न्, परण ि्ंक्ं फकि ि्ंच् दुस्न्ंक कधे त्स ज्ले िे द्खािंक ज्य आतध्े. ५ जेन्ं जन्िर्ंव् त्र्ंक र ळ उगि्य ह् लाक्ंवेर आयल् आन् िे ि्ंकड् सारप्ंच् डंक्ंन् न् ज्ले, िेन् िुजा र्ग सद्ंक्ळ तटकला न्. ६ परण िुज् क्यद्च् आज्वा उगड्स कर ं क ि्ंक्ं माक्व् तवन्ं मेळर न थाड्व क्ळ् ख्ि्र त्स्ंि पडले. ७ तकत्क ि्वे कडेन िळला िा पळे ल्न नय, परण िुज् िरि्ं, जा सग््ंवा साडिणद्र आस्. ८ आन् िुज् दुस्न्ंक िुिे सग्् ि्यट् थ्िन साडयि् मण कबरल क े ले. ९ ि्ंक्ं तटळक आन् म्ध्ंवे व्बणे म्रन उडयले आन् ि्ंच् तजि्क उप्य मेळरं क न्, क्रण ि्ंक्ं अध् मनध्ंक ख्स मेळप्क फ्िा आतध्े. १० परण िुज् पुि्ंन् तिख्र् अजगर्ंच् द्ंि्ंन् जैि मेळयले न्, तकत्क िुज् दय् ि्ंक्ं सद्ंव आतध्् आन् ि्ंक्ं बरे करि्ल्. ११ तकत्क िुज् उिर्ंवा उगड्स कर ं क ि्ंक्ं वाळळे ; आन् खाल्येन तिसरन पड रंक न्सिन्, िुज् बऱय्पण्वा सिि मन दिर ं क बेग्न ि्वले. १२ तकत्क ि्ंक्ं बरे करप्क जड्बरट् ि् मळमळ करप् प्लर नय, परण िुजे उिर, हे प्र, जे सगळे बरे करि्. १३ तकत्क िुक् तजि्ि आन् मरण्व् धक आस्, िरं नरक्च् द्र्ंक वरि् आन् परिरन ियर ह्डट्. १४ मन्स खऱय्ंन्व आपल् दुस्स्ंिल्न म्रि् आन् आता ््यर सरिकव परि येन्; आन् उबा घेति्ा ज्ि परि येन्. १५ परण िुज् ह्ि्ंिल्न सुटप धक न्. १६ तकत्क िुक् िळखरंक न्क्रल् अ्क्ंक िुज् ्ुज्च् बळ्न म्रले, तितवत प्िस, ग्र आन् प्िस्ंन् ि्ंक्ं त्स तदला आन् ि्ंक्ं ट्ळरं क मेळळे न् आन् उज्ंि ि्ंवा न्ध ज्ला. १७ तकत्क वड अज्प तदसि्, उज्क उदक्ंि वड बळगे आतध्े आन् िे सगळे तनिळ करि्. १८ तकत्क, अ्क्ं आड य्तडल् जन्िर्ंक ि् जळािंक न् म्ण क्ंय क्ळ ज्ल् कम् ज्ल्. परण देि्च् न्य्न ि्ंक्ं त्स तद्े हे सि्क तदसरंक धकिले आन् कळरं क धकिले. १९ आन् दुसर् य् िेळ्र िा उज्च् बळग् परस वड उदक्च् मद्ं जळट्, ज्क् ल्गरन िा अन्य् देध्ंिल्ं फळ्ं नश करि्. २० ि्वे बदल् िुज्व लाक्ंक देिदर ि्ंवे जेिण घ्लरन ि्ंक्ं सग्त थ्िन य्डल्, ि्ंवा कश कररन्सिन् िय्र क े ्् ््कर्, दरेकल्क खाध् करप्क आन् सग्् रव्क म्न करन. २१ तकत्क िुज् पाट्न िुज् ्ुरग्ंक िुज् गाडस्ण स्ंगल् आन् ख्िप् मनध्च् ्रक्व् सेि् करि्ल् आन् दरेकल्क आिडट्ल्. २२ परण बफ त आन् बफ त उजा सांसला आन् तििळला न्, ग्र्ंि जळप् आन् प्िस्ंि तझलतमलप् उजा दुस्न्व्ं फळ्ं नश करि्ला हे ि्ंक्ं कळप्क. २३ परण तनि्म्न्ंक पाधण मेळवा म्ण परिरन ि्णे आपले बळगे लेग्ि तिसरले. २४ तकत्क िुज् सेि् करप् प्ण्, जा तनम्तिा, अन्ि् लाक्ं आड ि्ंव् ख्स तदिप् ख्ि्र आपल् बळगे ि्डयि् आन् िुजेर तिस्स दिरप् लाक्ंच् फ्यद् ख्ि्र आपल् बळगे उण् करि्. २५ िेदन् लेग्ि ि् सग्् िर्ंन् बदलल् आन् िुज् क ृ पेक प्ळा तदि्ल्, ज् गरज आतधल् लाक्ंच् इते पम्णे सगळे पासि्. २६ िुज् ्ुग्त्््््ं क, िुज् ्ुग्त्््््ं क, िुज् माग्ळ, फळ्ं ि्डप मनध्क पासि् मण कळवे, परण िुजे उिर, िुजेर तिस्स दिरच्ंक स्ंब्ळट्. २७ तकत्क उज्न नश ज्िंक न्तध्े िे थाड् सुय्तच् तकरण्न उबे ज्ले आन् राखडेव तििळळे . २८ आम् सुय्तक िुक् उपक्र म्नरंक आड्िंक ज्य आन् तदस्ंन् िुक् म्गणे कर ं क ज्य हे कळवे. २९ तकत्क उपक्र्क पड रंक न्तधल् मनध्ंव् आध् तगम्च् क्ळ्ंिल् दंि्च् युमधेण् स्रक् तििळर न िविल् आन् फ्यद्च् उदक् स्रक् पळर न िविल्. अध्य 17 १ तकत्क िुजे तनणतय वड आस्ि आन् ि्ंक्ं स्ंगरंक मेळन्ि, देखरन पासन्तधल् तजि्ंन् वरक ज्ल्.