Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

25,187 views

Published on

วิชาชีววิทยา ม.4

Published in: Education
 • Be the first to comment

บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 1. 1. บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ม.
 2. 2. เซลล์และทฤษฎีของเซลล์ เซลล์คือหน่วยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ออกไป ทฤษฎีของเซลล์ ตั้งโดยเทโอดอร์ ชวันน์ และมัตทิอัส ยาคอบ ชไลเดน มีใจความว่า “สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบขึ้นด้วยเซลล์ และเซลล์คือหน่วยพื้นฐาน ชีวิตทุกชนิด”
 3. 3. การแบ่งประเภทของเซลล์ ตามลักษณะของนิวเคลียส ชีววิทยา ม.
 4. 4. เซลล์โปรคาริโอต (Prokaryotic Cell) ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ได้แก่ แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน
 5. 5. เซลล์โพรคาริโอต (PROKARYOTIC CELL)
 6. 6. เซลล์ยูคาริโอต ( Eukaryotic Cell) มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส พบในสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป เช่น รา สาหร่าย พืช สัตว์
 7. 7. โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ ชีววิทยา ม.
 8. 8. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ชีววิทยา ม.
 9. 9. 1.1 ผนังเซลล์ (CELL WALL)  เป็นส่วนที่อยู่นอกของเยื่อหุ้มเซลล์  พบในเซลล์พืช เห็ด รา แบคทีเรีย ไม่พบในสัตว์  มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช ประกอบด้วยเซลลูโลส  อาจพบสารอื่นๆ เช่น เพคทิน และคิวติน
 10. 10. พลาสโมเดสมาตา (Plasmodesmata) เป็นช่องเล็กๆส้าหรับทางเชื่อมระหว่าง 2 เซลล์ ส้าหรับส่งสารต่างๆผ่านไซ โตพลาสซึม เช่น น้้าและแร่ธาตุ
 11. 11. 1.2 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)  เป็นเยื่อบางๆล้อมไซโทพลาสซึม พบในทุกสิ่งมีชีวิต  ท้าหน้าที่ควบคุมการเข้า – ออกของสาร (เยื่อเลือกผ่าน)  เป็นฟอสโฟลิปิด เรียงตัวเป็น 2 ชั้น (Lipid bilayer)  โดยหันด้านมีขั้วออกด้านนอก และด้านที่ไม่มีขั้วเข้าด้านใน
 12. 12. 1.2 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)  เรียกการเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ ว่า fluid mosaic model (สามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวระดับ )  สารที่พบแทรกอยู่ ได้แก่ คลอ เรสเตอรอล ไกลโคลิพิด ไกลโคโปรตีน
 13. 13. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
 14. 14. เยื่อหุ้มเซลล์ (CELL MEMBRANE)
 15. 15. เยื่อหุ้มเซลล์ (CELL MEMBRANE)
 16. 16. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) ชีววิทยา ม.
 17. 17. ไซโทพลาสซึม ( Cytoplasm )  เป็นส่วนที่ล้อมนิวเคลียสอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์  ประกอบด้วยส่วนที่ส้าคัญ 2 ส่วน คือ ออร์แกเนลล์ และ ไซโทซอล
 18. 18. ออร์แกเนลล์ ในไซโทพลาสซึม ชีววิทยา ม.
 19. 19. 2.1 เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม (endoplasmic reticulum : ER)  โรงงานผลิตและล้าเลียงสารในเซลล์  ลักษณะเป็นท่อแบนใหญ่ เรียงและซ้อนกันเป็นชั้นๆ  มีท่อเชื่อมถึงกันอยู่ล้อมรอบเยื่อหุ้มนิวเคลียส
 20. 20. 2.1 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum : ER)
 21. 21. 1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ (rough endoplasmic reticulum : RER)  เป็น ER ที่มีไรโบโซมเกาะติดอยู่ (ผิวขรุขระ)  สังเคราะห์โปรตีน และมีการล้าเลียงส่งไปออกนอกซลล์  เซลล์ที่มี RER มาก คือ เซลล์ที่ผลิตโปรตีน
 22. 22. 2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ (smooth endoplasmic reticulum : SER)  สังเคราะห์สารสเตรอยด์ เช่น ฮอร์โมนเพศ คอเลสเทอรอล  ก้าจัดสารพิษ และควบคุมการผ่านเข้าออกของแคลเซียม ไอออน  เซลล์ที่มี SER มาก เช่น เซลล์สมอง อัณฑะ และรังไข่
 23. 23. 2.1 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum : ER)
 24. 24. 2.1 เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum : ER)
 25. 25. 2.2 ไรโบโซม (Ribosome)  แหล่งสร้างโปรตีน ขนาดเล็กที่ไม่มีเยื่อ หุ้ม รูปร่างเป็นก้อน  ประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 หน่วย จะประกบติดกันขณะที่มี การสังเคราะห์โปรตีน
 26. 26. 2.2 ไรโบโซม (ribosome)
 27. 27. 2.3 กอลจิคอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex)  เป็นถุงกลมแบน ตรงขอบโป่งพองใหญ่ขึ้น อยู่ใกล้กับ ER  เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้นก่อนปล่อยออกนอกเซลล์  เกี่ยวข้องกับการสร้างอะโครโซม ซึ่งอยู่ที่ส่วนหัวของอสุจิ
 28. 28. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 29. 29. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 30. 30. 2.4 ไลโซโซม (Lysosome)  สร้างจากกอลจิคอมเพล็กซ์ มีลักษณะเป็นถุงกลม  ไม่พบในเซลล์พืช มีเอนไซม์ส้าหรับย่อยอาหาร และสิ่ง แปลกปลอมมีเอนไซม์ท้าลายสิ่งแปลกปลอม เช่น ตับ
 31. 31. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 32. 32. 2.5 แวคิวโอล (Vacuole)  เป็นถุงบรรจุสาร ท้าหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น คอนแทร็ก ไทล์แวคิวโอล, ฟูดแวคิวโอล  ที่พบในเซลล์พืช เรียกว่า แซบแวคิวโอล ท้าหน้าที่สะสม สาร เช่น สารสี น้้าตาล
 33. 33. 2.5 แวคิวโอล (Vacuole)
 34. 34. 2.6 ไมโทคอนเดรีย (mitochondria)  ผลิตสารที่ให้พลังงานสูงแก่เซลล์  เยื่อชั้นนอกมีลักษณะเรียบ เยื่อชั้นในจะพับ ทบ  ส่วนที่ยื่นเข้าไปนี้เรียกว่า คริสตี (cristae) มีของเหลว บรรจุอยู่เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix)
 35. 35. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 36. 36. 2.7 พลาสติด (Plastid) 1) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) - มีสีเขียว สารสีที่เรียกคลอโรฟิลล์ ใช้ในการสังเคราะห์ ด้วยแสง
 37. 37. 1) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
 38. 38. 1) คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
 39. 39. 2) โครโมพลาสต์ (Chromoplast) สร้างสารสีต่างๆ ยกเว้นสีเขียว เช่นสีในผลไม้ และดอกไม้
 40. 40. 2.7 พลาสติด (Plastid)
 41. 41. 3) ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) เป็นพลาสติด ที่ไม่มีสี เช่น มันเทศ มันแกว เผือก กล้วย และบริเวณใบที่ไม่มีสี
 42. 42. 2.8 เซนทริโอล (Centriole) พบเฉพาะในสัตว์ และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ และการเคลื่อนที่ ได้แก่ แฟลก เจลลา และซีเลีย ประกอบด้วยหลอดเล็กๆ เรียกว่า ไมโครทิวบูล วางตั้งฉากกัน
 43. 43. โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
 44. 44. 2.8 เซนทริโอล (Centriole)
 45. 45. โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
 46. 46. โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
 47. 47. โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
 48. 48. 2.8 เซนทริโอล (Centriole)
 49. 49. 2.9 ไซโตสเกเลตอน (Cytoskeleton) เป็นเส้นใยโปรตีนที่เชื่อมโยงกันเป็น ร่างแห ยึดเกาะของออร์แกเนลล์ให้อยู่ตามต้าแหน่ง แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ไมโครฟิลาเมนต์ ไมโครทิวบูล และ อินเตอร์มิเดียตฟิลาเมนต์
 50. 50. ไซโตสเกเลตอน (CYTOSKELETON)
 51. 51. ไซโตสเกเลตอน (CYTOSKELETON)
 52. 52. ไซโตสเกเลตอน (CYTOSKELETON)
 53. 53. นิวเคลียส (Nucleus) เป็นโครงสร้างที่มักจะอยู่ตรงกลางเซลล์ มักจะย้อมติดสีทึบ สิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมี 1 นิวเคลียส ควบคุมการท้างานของเซลล์ และถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม
 54. 54. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 55. 55. ส่วนประกอบของนิวเคลียส ชีววิทยา ม.
 56. 56. 3.1 เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) เป็นเยื่อบางๆ 2 ชั้น มีช่องเล็กๆ เป็นทางเข้าออกสาร เรียกว่า นิวเคลียร์ พอร์ (Nuclear Pore)
 57. 57. 3.2 โครมาติน (Chromatin) เป็นสายของ DNA ที่ขดพันไปมา เมื่อนิวเคลียสมีการแบ่งเซลล์จะขดตัวแน่น และหดสั้นลง เรียกว่า โครโมโซม (ปาท่องโก๋)
 58. 58. 3.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นบริเวณที่มีลักษณะทึบแสงในนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตีน และ RNA เป็นส่วนใหญ่
 59. 59. 2.3 กอลจิ คอมเพล็กซ์ หรือ กอลจิบอดี (Golgi complex
 60. 60. สรุปออร์แกเนลล์  ไม่มีเยื่อหุ้ม 3 ออร์แกเนลล์ - ไ รโบโซม เ ซ นทริ โอล แ ละ ไ ซโทสเกเลตอน  มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น - ไ ม โทคอนเดรีย นิว เคลียส แ ละคลอโรพลาสต์  มีเยื่อหุ้ม ชั้นเดียว - ER ก อลจิคอมเพลกซ์ ไ ล โซโซม แ ละแวคิวโอล

×