SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
แบบทดสอบ บทที่ 4ระบบนิเวศ
ตัวชี้วัดที่ 1
สำรวจระบบนิเวศต่ำงๆในท้องถิ่นและอธิบำยควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ
1. ในระบบนิเวศทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ 1 มีหน้าที่สร้างอาหาร ซึ่งเป็นอินทรียสาร
โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2
เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต 3
เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์ ทั้งนี้ 1, 2, และ 3
คือข้อใด
ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค ข..ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต
ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศประเภทเดียวกัน
ก. อุณหภูมิ เห็ด พืช ข. ความชื้น พืช สัตว์
ค. แสงสว่าง สัตว์ รา ง. อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น
จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 3
ลักษณะเป็นป่าไม้บริเวณน้ากร่อย สภาพดินเลนมีกลุ่มพืช มีรากค้าจุน และรากหายใจ
กลุ่มสัตว์ที่พบมีทั้งสัตว์น้า สัตว์หน้าดิน และสัตว์ในดิน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลหลายชนิด
3. จากข้อมูลจัดเป็นระบบนิเวศชนิดใด
ก. แหล่งน้าจืด ข. ทะเล
ค. ป่าชายเลน ง. ป่าไม้
ตัวชี้วัดที่ 2
วิเครำะห์และอธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อำหำรและสำยใยอำห
ำร
4. ในลาดับโซ่อาหาร เหยี่ยว จัดเป็นผู้บริโภคลาดับที่เท่าไร
ก.ลาดับที่ 1 ข. ลาดับที่ 2
ค.ลาดับที่ 3 ง. ลาดับสุดท้าย
5. การถ่ายทอดพลังงานจากโซ่อาหารหนึ่งไปอีกโซ่อาหารหนึ่งเรียกว่าอะไร
ก. สายใยอาหาร ข. วัฏจักรอาหาร
ค. พีระมิดพลังงาน ง. ห่วงโซ่อาหาร
6.“เพลี้ยส้ม นก แมงมุม” จะสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ในรูปโซ่อำหำรได้อย่ำงไร
ก. ส้ม  นก  แมงมุม  เพลี้ย
ข. ส้ม  เพลี้ย  แมงมุม  นก
ค. ส้ม  แมงมุม  เพลี้ย  นก
ง. ส้ม  เพลี้ย  นก  แมงมุม
7. การกินกันเป็นทอด ๆของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก. ถ่ายทอดพลังงาน ข. ปรับสมดุลธรรมชาติ
ค. กาจัดศัตรูให้หมดไป ง. ควบคุมปริมาณเหยื่อ
จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 2
พืชสีเขียว A B C จุลินทรีย์
8. การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร เมื่อใช้การกินอาหารเป็นเกณฑ์กลุ่มสัตว์ A, B และ C เป็นไปตาม
ข้อใด
ก. บริโภคพืช บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคสัตว์
ข.บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคพืช บริโภคสัตว์
ค. บริโภคพืช บริโภคสัตว์ บริโภคพืชและสัตว์
ง. บริโภคสัตว์ บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคพืช
9. ในระบบนิเวศในนาข้าวมีการถ่ายทอดพลังงานอย่างไร
ก. ข้าว หนู งู เหยี่ยว
ข. ข้าว หนอน นก คน
ค. ข้าว ผีเสื้อ นก
ง. ข้าว หนอน ไส้เดือน
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบำยวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคำร์บอน และควำมสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
10.สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด
ก.กินพืช ข. กินสัตว์
ค. หายใจ ง.กินสิ่งเน่าเปื่อย
11.ฟอสฟอรัสมีความสาคัญต่อร่างกายมนุษย์ในส่วนใด
ก.เส้นผม ข. ดวงตา
ค. กระดูก ง.ผิวหนัง
12. สิ่งที่ทาให้เกิดวัฏจักรน้า คืออะไร
ก.มนุษย์ ข. พืช
ค. สัตว์ ง.แสงอาทิตย์
13.วัฏจักรของสารในข้อใดไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยากาศ
ก. คาร์บอน
ข. ไนโตรเจน
ค. ฟอสฟอรัส
ง. คาร์บอนไดออกไซด์
14. การหมุนเวียนของสารในวัฏจักรใดที่ไม่จาเป็นต้องผ่านสิ่งมีชีวิต
ก. น้า
ข. คาร์บอน
ค. ไนโตรเจน
ง. ฟอสฟอรัส
จงพิจาณาแผนภาพการหมุนเวียนสารโดยสิ่งมีชีวิตดังนี้
15. การเกิดสารตามขั้นตอน A, B และ C เป็นไปตามข้อใด
ก. อาหาร แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ข. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ค. อาหารและแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ง. อาหารและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในระบบนิเวศ
16.สิ่งแวดล้อมในข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ก. ต้นไม้ ข. เขื่อน
ค. สัตว์ป่า ง. ดิน
17. สำรพิษในข้อใด สำมำรถก่อให้เกิดโรคโลหิตจำงได้
ก. ตะกั่ว
ข. แคดเมี่ยม
ค. ปรอท
ง. อลูมิเนียม
18. กำรกระทำในข้อใดไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดิน
ก. ดวงใจเผาวัชพืชที่ขึ้นบนที่ดินของตนจนหมด
ข. สุเทพถอนวัชพืชออกจากไร่จนหมดแล้วนาไปฝัง
ค. สมรปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 10ปี บนพื้นที่เดียวกัน
ง. สมศักดิ์ต้องการให้พืชผักที่ตนปลูกสวยงามจึงใช้ยาฆ่าแมลงจานวนมาก
19. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้ดุลยภาพในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
ก. การย้ายเข้าและย้ายออกของประชากร
ข. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. มีความตระหนักในการให้ความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม
ง. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
20. ปัจจัยที่กาหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด
ก. อาหารและที่อยู่อาศัย
ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า
ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน
ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก

More Related Content

What's hot

แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สมศรี หอมเนียม
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
สำเร็จ นางสีคุณ
 
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันบทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
Jariya Jaiyot
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
Panupong Sinthawee
 
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
dalarat
 
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
Jariya Jaiyot
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
Jariya Jaiyot
 
Power point การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Power point  การถ่ายทอดทางพันธุกรรมPower point  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Power point การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Thanyamon Chat.
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
สำเร็จ นางสีคุณ
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
Jariya Jaiyot
 

What's hot (20)

แรงเสียดทาน
แรงเสียดทานแรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
 
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียงเฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
เฉลยเอกสารประกอบสื่อสังคมออนไลน์เรื่องคลื่นกลและเสียง
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันบทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (ชุด 30 ข้อ)
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
 
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
แบบทดสอบ เรืื่องพอลิเมอร์
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
 
Power point การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Power point  การถ่ายทอดทางพันธุกรรมPower point  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Power point การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
 
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสงบทที่ 12 การสังเคราะห์แสง
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง
 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 

Viewers also liked

เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
Onlyu Pandpat
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
Weerachat Martluplao
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
Maikeed Tawun
 
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
Maikeed Tawun
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
Khwankamon Changwiriya
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
teerachon
 
ขนราก
ขนรากขนราก
ขนราก
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
Jariya Jaiyot
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
krupornpana55
 
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
kanjana2536
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
flimgold
 

Viewers also liked (20)

แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศแบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
 
2แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)
2แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)2แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)
2แบบทดสอบระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
 
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 – วิเคราะห์ข้อสอบ-โลกแห่งการเรียนรู้ – โลก...
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
 
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
 
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
 
ขนราก
ขนรากขนราก
ขนราก
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
 
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม456 1
 
สรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สรุปเข้มฯ#7 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarnข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
ข้อสอบวิชาชีววิทยา+เฉลย By: Meriya Lertsirikarn
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
Sci access 14th : เฉลยตะลุยโจทย์ ชีวะ ม.6
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
10846
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
N'apple Naja
 
ระบบนิเวศ3333
ระบบนิเวศ3333ระบบนิเวศ3333
ระบบนิเวศ3333
chirapa
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
chirapa
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
Stamp Jirapinya
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
Pornthip Nabnain
 
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
Muk52
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ (20)

ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
 
File
FileFile
File
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
 
ระบบนิเวศ2
ระบบนิเวศ2ระบบนิเวศ2
ระบบนิเวศ2
 
ระบบนิเวศ3333
ระบบนิเวศ3333ระบบนิเวศ3333
ระบบนิเวศ3333
 
ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
 
ระบบนิเวศ3
ระบบนิเวศ3ระบบนิเวศ3
ระบบนิเวศ3
 
Photosynthesis process
Photosynthesis processPhotosynthesis process
Photosynthesis process
 
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์O-Net'53 วิทยาศาสตร์
O-Net'53 วิทยาศาสตร์
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
 
M6science2553
M6science2553M6science2553
M6science2553
 
M6science2552
M6science2552M6science2552
M6science2552
 
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
ข้อสอบo-netวิทยาศาสตร์
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-net ปี53
 
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O net 52 วิทยาศาสตร์
 
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
ตอนที่2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1
 
Biology m4
Biology m4Biology m4
Biology m4
 

More from dnavaroj

บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 

แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ

 • 1. แบบทดสอบ บทที่ 4ระบบนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1 สำรวจระบบนิเวศต่ำงๆในท้องถิ่นและอธิบำยควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ 1. ในระบบนิเวศทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ 1 มีหน้าที่สร้างอาหาร ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2 เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต 3 เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์ ทั้งนี้ 1, 2, และ 3 คือข้อใด ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค ข..ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย 2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศประเภทเดียวกัน ก. อุณหภูมิ เห็ด พืช ข. ความชื้น พืช สัตว์ ค. แสงสว่าง สัตว์ รา ง. อุณหภูมิ แสงสว่าง ความชื้น จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 3 ลักษณะเป็นป่าไม้บริเวณน้ากร่อย สภาพดินเลนมีกลุ่มพืช มีรากค้าจุน และรากหายใจ กลุ่มสัตว์ที่พบมีทั้งสัตว์น้า สัตว์หน้าดิน และสัตว์ในดิน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลหลายชนิด 3. จากข้อมูลจัดเป็นระบบนิเวศชนิดใด ก. แหล่งน้าจืด ข. ทะเล ค. ป่าชายเลน ง. ป่าไม้ ตัวชี้วัดที่ 2 วิเครำะห์และอธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อำหำรและสำยใยอำห ำร 4. ในลาดับโซ่อาหาร เหยี่ยว จัดเป็นผู้บริโภคลาดับที่เท่าไร ก.ลาดับที่ 1 ข. ลาดับที่ 2 ค.ลาดับที่ 3 ง. ลาดับสุดท้าย 5. การถ่ายทอดพลังงานจากโซ่อาหารหนึ่งไปอีกโซ่อาหารหนึ่งเรียกว่าอะไร ก. สายใยอาหาร ข. วัฏจักรอาหาร ค. พีระมิดพลังงาน ง. ห่วงโซ่อาหาร 6.“เพลี้ยส้ม นก แมงมุม” จะสำมำรถเขียนควำมสัมพันธ์ในรูปโซ่อำหำรได้อย่ำงไร ก. ส้ม  นก  แมงมุม  เพลี้ย ข. ส้ม  เพลี้ย  แมงมุม  นก
 • 2. ค. ส้ม  แมงมุม  เพลี้ย  นก ง. ส้ม  เพลี้ย  นก  แมงมุม 7. การกินกันเป็นทอด ๆของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร ก. ถ่ายทอดพลังงาน ข. ปรับสมดุลธรรมชาติ ค. กาจัดศัตรูให้หมดไป ง. ควบคุมปริมาณเหยื่อ จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 2 พืชสีเขียว A B C จุลินทรีย์ 8. การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร เมื่อใช้การกินอาหารเป็นเกณฑ์กลุ่มสัตว์ A, B และ C เป็นไปตาม ข้อใด ก. บริโภคพืช บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคสัตว์ ข.บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคพืช บริโภคสัตว์ ค. บริโภคพืช บริโภคสัตว์ บริโภคพืชและสัตว์ ง. บริโภคสัตว์ บริโภคพืชและสัตว์ บริโภคพืช 9. ในระบบนิเวศในนาข้าวมีการถ่ายทอดพลังงานอย่างไร ก. ข้าว หนู งู เหยี่ยว ข. ข้าว หนอน นก คน ค. ข้าว ผีเสื้อ นก ง. ข้าว หนอน ไส้เดือน ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบำยวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคำร์บอน และควำมสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 10.สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด ก.กินพืช ข. กินสัตว์ ค. หายใจ ง.กินสิ่งเน่าเปื่อย 11.ฟอสฟอรัสมีความสาคัญต่อร่างกายมนุษย์ในส่วนใด ก.เส้นผม ข. ดวงตา ค. กระดูก ง.ผิวหนัง 12. สิ่งที่ทาให้เกิดวัฏจักรน้า คืออะไร ก.มนุษย์ ข. พืช ค. สัตว์ ง.แสงอาทิตย์
 • 3. 13.วัฏจักรของสารในข้อใดไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยากาศ ก. คาร์บอน ข. ไนโตรเจน ค. ฟอสฟอรัส ง. คาร์บอนไดออกไซด์ 14. การหมุนเวียนของสารในวัฏจักรใดที่ไม่จาเป็นต้องผ่านสิ่งมีชีวิต ก. น้า ข. คาร์บอน ค. ไนโตรเจน ง. ฟอสฟอรัส จงพิจาณาแผนภาพการหมุนเวียนสารโดยสิ่งมีชีวิตดังนี้ 15. การเกิดสารตามขั้นตอน A, B และ C เป็นไปตามข้อใด ก. อาหาร แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ข. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ค. อาหารและแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ง. อาหารและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สออกซิเจน ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ตัวชี้วัดที่ 4 อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในระบบนิเวศ 16.สิ่งแวดล้อมในข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ก. ต้นไม้ ข. เขื่อน ค. สัตว์ป่า ง. ดิน 17. สำรพิษในข้อใด สำมำรถก่อให้เกิดโรคโลหิตจำงได้ ก. ตะกั่ว ข. แคดเมี่ยม
 • 4. ค. ปรอท ง. อลูมิเนียม 18. กำรกระทำในข้อใดไม่ก่อให้เกิดมลพิษในดิน ก. ดวงใจเผาวัชพืชที่ขึ้นบนที่ดินของตนจนหมด ข. สุเทพถอนวัชพืชออกจากไร่จนหมดแล้วนาไปฝัง ค. สมรปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 10ปี บนพื้นที่เดียวกัน ง. สมศักดิ์ต้องการให้พืชผักที่ตนปลูกสวยงามจึงใช้ยาฆ่าแมลงจานวนมาก 19. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้ดุลยภาพในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ก. การย้ายเข้าและย้ายออกของประชากร ข. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค. มีความตระหนักในการให้ความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม ง. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 20. ปัจจัยที่กาหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด ก. อาหารและที่อยู่อาศัย ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก