Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vols millorar els aprenentatges
i reduir el fracàs escolar? (17.1)
Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – g...
Estem a l’Era Internet…
nou paradigma educatiu
1
ciberespaimón físic
VIVIM A L’ERA INTERNET
sense distàncies, global
accés sempre mediat
JO
accés immediat: els sentits
l’e...
INTERNET
Pere Marquès (2013)
comunicació
www
informació
xarxes
els meus
apunts
a Internet
EVA
recursosTIC
INSTRUMENTS AVUI...
16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU
de l’Era Internet
CURRÍCULUM
PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES
objectius actualitzats...
El currículum bimodal
1
1. Conceptes clau: s’elabora un glossari
2. Competències: les activitats pràctiques es fan amb apu...
Pere Marquès (2015)
Bimodalitat metodològica i en l’avaluació
CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
ACTIVITATS PRÀCTIQU...
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on
reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu út...
SABER FER
CONCEPTES
DADES
memoritzar
memoritzar
crear apunts
saber on trobar
AHIR AVUI
SABER FER
amb les meves
memòries in...
El professor corregirà les tasques de tots els estudiants en els exàmens o proves de control
sistemàtic dels aprenentatges...
CB: MODALITATS SEGONS LES ASSIGNATURES
Pere Marquès (2014)
A 3º i 4º de Primària es guiarà l’elaboració dels APUNTS, i es ...
3 SABERS CLAU
• Saber què. El glossari bàsic de les assignatures s’ha d’aprendre de memòria.
• Saber on trobar la informac...
MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA...
• APUNTS. Poden incloure: taula d’àrees i volums de les figures geomètriques, con imágene...
- Es pot aplicar en aules amb o sense netbooks/tablets, però amb videoprojector o PDI
- Es pot aplicar a totes les assigna...
Exercicis + Projectes col.laboratius
1
Realitzar moltes activitats:
de glossari i d’aplicació de coneixements i competènci...
PereMarquès(2015).ImágenesAnaMasllorens
REALITZAR MOLTES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES
Aprendre fent i dels errors, prenent de...
CURRÍCULUM COMÚ + PROJECTES OPTATIUS
No és necessari que tots els alumnes estudiïn a la vegada el mateix, de la mateixa ma...
Aprenentatge servei a l’aula
Aprenentatge cooperatiu dirigit pel professor:
l’alumne que “sap” ensenya al que no sap
Procu...
Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor.
- Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb ...
AVALUACIÓ CONTINUADA COMPARTIDA PER A APRENDRE
1. Se hacen los
ejercicios
Els treballs col.laboratius s’avaluen entre tots...
Ús adequat de les TIC
Imprescindible el videoproyector
Utilitzem les TIC quan aporten “valor afegit”
Ens permeten realitza...
PISSARRA DIGITAL +
lector documents
CONTINGUTS
I ALTRES RECURSOS
PLATAFORMA
Intranet +
CIBERESPAI
campus EVA col.laboratiu...
Pere Marquès (2010)
20%
explicacions
del professor
amn PD
30 %
exposicions
treballs alumnes
amb PD
30%
treball
individual/...
Una bona acció tutorial
Sobretot:
- Conèixer cada alumne i ajudar-lo a conèixer-se i confiar en ell
- Detecció de dificult...
El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre
(puntualitat, respecte ...) i de des...
FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ
PereMarquès(2015).
Cóm van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fe...
IMPORTANT: En qualsevol cas el professor no hauria de posar exàmens abans de que
la majoria dels alumnes faci bé els exerc...
Pere Marquès (2065)
QUÈ FER AMB ELS ALUMNES QUE PODEN, PERÒ FAN EL MÍNIM?
DIFICULTAR EL “MÍNIM ESFORÇ” I PROJECTES ATRACTI...
Resultats obtinguts
Pere Marquès (2015)
Veure: RECERCA SCP
ALGUNES DADES…QUE PODRÍEM REDUIR CONSIDERABLEMENT aplicant el c...
Considerant les 4 investigacions sobre l’aplicación del currículum bimodal (2011-2016)
s’indica el % de professors (mínim ...
PereMarquès(2015)
1.- NOTABLES MILLORES EN ELS APRENENTATGES (en el 80%
del casos, ja que no funciona amb els alumnes que ...
EN DEFINITIVA
PROPORCIONEM ALS ALUMNES:
- Entorns de treball propis de l’Era Internet
Bimodal (conèixer/fer), memòria exte...
Vols millorar els aprenentatges
i reduir el fracàs escolar?
Currículum bimodal
Exercicis + projectes col.laboratius
Aprene...
ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS
-Bases del nou paradigma formatiu de l’Era Internet
- Portal del currículum bimodal
-La guía de...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Next
Upcoming SlideShare
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar

Download to read offline

4 eixos per a la innovació educativa:
currículum bimodal
exercicis + projectes col.laboratius
aprenentatge servei a l’aula
i les TIC (ben utilitzades)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar

 1. 1. Vols millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar? (17.1) Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM Imatges: Ana Masllorens, Pepe Giráldez; Ole Glad currículum bimodal exercicis + projectes col.laboratius aprenentatge servei a l’aula les TIC (ben utilitzades) i una bona acció tutorial APLICA: GUIA SINTÈTICA DEL CURRÍCULUM BIMODAL+
 2. 2. Estem a l’Era Internet… nou paradigma educatiu 1
 3. 3. ciberespaimón físic VIVIM A L’ERA INTERNET sense distàncies, global accés sempre mediat JO accés immediat: els sentits l’espai estableix límits MÓNS SOCIALS canals de comunicació grups fonts d’informació tempsnecessitats imaginació experiència sabers MÓN PERSONAL aliments objectes Internet xarxes socials omnipresent amb dispositius mòbils TIC xarxes socials
 4. 4. INTERNET Pere Marquès (2013) comunicació www informació xarxes els meus apunts a Internet EVA recursosTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA EXTERNA els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive + MEMÒRIA INTERNA I magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions el meu CERVELL i eines que utilitzo el meu EPA Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet.El nostre coneixement abasta la nostra memòria interna i la nostra memòria externa
 5. 5. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES objectius actualitzats enfocament competencial interdisciplinar estructuració: c.comú +c.opcional assignatures+projectes<>c.per projectes c. i avaluació bimodal competències (amb apunts) +glossari bàsic ALUMNAT IMPLICAT CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA aprenentatge servei a l‘aula tutors, secretaris, col.laborar en les normes avaluació formativa compartida continua, aprendre de l’error autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning FAMÍLIA I COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… ACTIVITATS INDIVIDUALE I COOPERATIVES moltes, significatives, lúdiques exposicions, exercicis i projectes cada dia: instrumentals LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear organitzar i usar 2 memories interna i externa + PLE INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES múltiples entorns i recursos aprenentatge ubic,connecta informal/formal grups, horaris, espais flexibles ús intensiu de TIC PROFESSORS=EQUIP COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS tutoria compartida + pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT crea bon clima, orienta i motiva S’aprèn fent i reflexionant amb curiositat i constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanent del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA PereMarquès(2017)
 6. 6. El currículum bimodal 1 1. Conceptes clau: s’elabora un glossari 2. Competències: les activitats pràctiques es fan amb apunts També convindria actualitzar els objectius educatius (què ensenyar) Veure el document: NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO EN LA ERA INTERNET Actualitzem metodologies i avaluació (com ensenyar, com aprendre, com avaluar) Avaluació coherent al segle XXI. Cada alumne crea la seva memòria externa. Suports “a mida” per a cada alumne segons les seves necessitats (inclusivitat) Veure: GUIA DEL CURRICULUM BIMODAL 1
 7. 7. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 8. 8. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear apunts. Opcionalment pot proporcionar uns “apunts-guia bàsics” que cada alumne ampliarà. 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També inclourà esquemes/mapes conceptuals i un RESUM DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS O PROVES DE CONTROL PRÀCTIQUES. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts d’informació (no convé que puguin usar sempre llibres o Internet, ja que aleshores perdrien interès en fer els SEUS apunts) En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS TEÒRICS MEMORÍSTICS (on no es podran consultar els apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari. Cada alumne elabora els seus apunts-guia i recull en un altra llibreta el glossari de l’assignatura i un resum de cada lliçó.
 9. 9. SABER FER CONCEPTES DADES memoritzar memoritzar crear apunts saber on trobar AHIR AVUI SABER FER amb les meves memòries interna i externa amb la meva memòria interna SABER FER: AHIR I AVUI Pere Marquès (2014) MEMÒRIA EXTERNA
 10. 10. El professor corregirà les tasques de tots els estudiants en els exàmens o proves de control sistemàtic dels aprenentatges, que seran de dos tipus: A Coneixement del Medi, Ciències i Socials,si durant el curs s’han fet i avaluat molts projectes i altres activitats pràctiques, al final només es faran exàmens teòrics (per a complementar les notes pràctiques que ja es tenen). CURRÍCULUM BIMODAL: 2 TIPUS D’EXÀMENS PereMarquès&AnaMasllorens(2013) 2. Exàmens/activitats_control SENSE APUNTS (memorístics). Poden ser: - Activitats pràctiques de memòria: conversació, càlcul mental traduccions senzilles, dictats… - Proves teòriques sobre conceptes: inclouran un 30% de preguntes que no estiguin en el glossari bàsic de l’assignatura (imprescindibles per a obtenir excel.lent) 1. Exàmens/activitats_control AMB ÚS D’APUNTS (i quan el professor ho permeti també calculadora, glossari/resums, llibreta de classe, diccionari, Internet...). Poden ser: - Projectes: s’exposaran i corregiran públicament. - Activitats pràctiques (problemes, anàlisis, comentaris de textos…) per a fer en un temps adequat. Si es fan bé s’obtindrà notable. Tindran excel.lent els que acabin abans del temps i puguin fer alguna tasca avançada que els hi proposi el professor.
 11. 11. CB: MODALITATS SEGONS LES ASSIGNATURES Pere Marquès (2014) A 3º i 4º de Primària es guiarà l’elaboració dels APUNTS, i es buscarà que els alumnes sàpiguen utilizar-los (encara que no sàpiguen crear-los). Als últims cursos d’ESO, Batchillerat i FP (i si s’han d’frontar proves externes memorístiques d’avaluació) els apunts permesos es reduiran progressivament (3, 2, 1 full…) i també el temps de consultes a Internet. 1. CB AMB GLOSSARI I APUNTS, quan la majoria de les activitats pràctiques consisteixen en exercicis individuals on es poden usar els apunts (i a vegades també Internet). S’aplica a les assignatures: - Matemàtiques, Física, Química, moltes de FP…, on es realitzen molts exercicis i problemes que exigeixen usar fórmules i procediments -Llengües, Literatura, Art..., on es realitzen anàlisis, traduccions i comentaris estructurats sobre textos literaris i obres d’art. 2. CB AMB GLOSSARIO I SENSE APUNTS. S’aplica a les assignatures: - Medi, Ciències Naturals i Socials, Geografia, Història, Filosofia…, quan la majoria de les activitats pràctiques són projectes col.laboratius on s’usen tot tipus de fonts d’informació (els apunts són innecessaris). - Educació Física, Plàstica, Música…, on la majoria de les activitats pràctiques es realitzen sense apunts ni altre tipus de suport documental.
 12. 12. 3 SABERS CLAU • Saber què. El glossari bàsic de les assignatures s’ha d’aprendre de memòria. • Saber on trobar la informació necessària per a realitzar les activitats (als apunts, glossari, llibreta de treballs, Internet). “No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el que em fa falta, quan ho necessiti“ (Einstein). • Saber com fer coses, resoldre problemes… consultant informació. CB: 3 CREACIONS PERSONALS + 3 SABERS 3 CREACIONS DE CADA ALUMNE (en llibretes o en digital) Pere Marquès (2013) - Nom (opcionalment també en anglès…) - 3 Definicions (“la oficial” que donarà el professor en format llista i 2 més d’algun diccionari), destacant les que s’hagin de memoritzar - Imatges (“la oficial” que donarà el professor i altres) - Frases on surti el terme - Esquemes/mapes conceptuals relacionant-lo amb altres termes. 1. Llibreta de glossari i resums. A més a més del resum de cada tema (i a vegades esquemes, una línia de temps...) per a cada terme del glossari bàsic posarà: 2. Apunts-guia personals (poden ser fitxes o fulls). Posarà el que cregui li pot servir al fer les activitats pràctiques d’aprenentatges: fórmules, definicions, problemes tipus, procediments, esquemes... 3. Llibreta de treballs o dossier/portafoli personal on recull els altres treballs que va realitzant cada dia.
 13. 13. MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA... • APUNTS. Poden incloure: taula d’àrees i volums de les figures geomètriques, con imágenes; taules amb les principals fórmules de física (classificades per temes) i potser amb algun exemple; taula amb les regles de formulació química i exemples... • GLOSSARI. Estarà complementat amb esquemes i mapes conceptuals que relacionin els diferents conceptes del glossari LLENGUA I IDIOMES... • APUNTS. Poden incloure: taules resum de morfologia i sintaxis amb exemples; taula de les regles d’ortografia; taula amb les principals figures estilístiques amb exemples: taula de mètrica dels poemes amb exemples... • GLOSSARI. Tindrà 2 parts: glossari de vocabulari (com en el cas de les altres assignatures) i un glossari d’expressions i frases fetes que cal que els estudiants coneguin i que se utilitzaran en els exercicis de conversa. HISTÒRIA, LITERATURA, FILOSOFIA, RELIGIÓ... • GLOSSARI. Serà imprescindible que inclogui una línia de temps, que s’anirà completant al llarg del curs (o pot realitzar-se en cursos successius). CB: GLOSSARI I APUNTS D’ALGUNES ASSIGNATURES Pere Marquès (2014) Opcionalment el professor pot proporcionar als alumnes unes taules bàsiques (sobre tot en el cas dels cursos inferiors o el primer any que s’aplica el currículum bimodal). Així els alumnes tindran uns referents que aniran ampliant. Pere Marquès (2016)
 14. 14. - Es pot aplicar en aules amb o sense netbooks/tablets, però amb videoprojector o PDI - Es pot aplicar a totes les assignatures i nivells a partir de 3r Primària. És més útil en aquelles on cal memoritzar molts conceptes o s’usen moltes dades a les activitats pràctiques. - Els professors poden seguir aplicant els seus mètodes habituals, amb alguns ajustos, que no suposen major temps de treball (encara que sí l'esforç del canvi). - S'aconsegueix que gairebé TOTS els alumnes aprenguin més i milloren les seues NOTES (i facilita pujar el nivell de l'assignatura) - S'aconsegueix REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR (especialment dels alumnes que encara treballant ... no arribaven a l'aprovat o els costava mantenir-lo) - S’aconsegueix una formació més d'acord als temps (creen i usen LA SEVA memòria externa, defensen projectes cooperatius davant la classe, realitzen aprenentatge servei) - No s'aconsegueix que els alumnes aprenguin sols: com sempre hem d'assegurar-nos que comprenen els coneixements i practiquen amb ells. - No s'aconsegueix que en un mes els alumnes aprenguin a usar bé els apunts, a buscar bé a Internet, a crear els seus propis apunts… Això duu temps. - No s'aconsegueix que els alumnes que no ens treballaven a classe ara treballin SI passa en alguns casos: al tenir més suports (apunts, tutoria)augmenta la seva motivació CURRÍCULUM BIMODAL: OBSERVACIONS Pere Marquès (2014)
 15. 15. Exercicis + Projectes col.laboratius 1 Realitzar moltes activitats: de glossari i d’aplicació de coneixements i competències Amb activitats pràctiques i interessants pels alumnes millorem la seva motivació Veure: NUEVO PARADIGMA FORMATIVO DE LA ERA INTERNET 2 Motivació i tractament de la diversitat amb 2 tipus de projectes: “genèrics” per a grups heterogenis y “a mida” per a grups homogenis d’alumnes d’un mateix nivell
 16. 16. PereMarquès(2015).ImágenesAnaMasllorens REALITZAR MOLTES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES Aprendre fent i dels errors, prenent decisions, amb constància… Millor col.laboració que competició Realitzar moltes activitats (individuals, col.laboratives, dialògiques) significatives pels estudiants d’acord amb els seus coneixements, que suposin enfrontar-se a situacions/problemes de la vida quotidiana i exigeixin: observar, conceptualitzar, relacionar, raonament crític, fer-se preguntes, investigar (mètode científic), buscar i aplicar coneixements, imaginar i crear, liderar i emprendre, explicar... I reflexionar sobre elles (aprenentatge profund). Les activitats seran variades: exercicis, jocs, simulacions, resoldre problemes, elaborar productes (revista escolar…), desenvolupar projectes (PBL) en el centre i en el seu entorn, construir nous coneixements…
 17. 17. CURRÍCULUM COMÚ + PROJECTES OPTATIUS No és necessari que tots els alumnes estudiïn a la vegada el mateix, de la mateixa manera i amb igual profunditat. PereMarquès(2015).Imágenes:PepeGiráldez En qualsevol cas, sempre s’oferirà una visió integrada (transdisciplinar) de la realitat, que representi els sistemes complexos, dinàmics, interrelacionats, amb múltiples causes i efectes... Per altra part, el currículum comú es pot organitzar: - O bé per assignatures estructurades en temes. - O bé per centres d’interès o per projectes que integren els continguts de les assignatures (que de fet desapareixen). En aquest cas, s’afegiran tallers sobre competències instrumentals bàsiques (lectura, escriptura, expressió oral, ortografia, càlcul, elaborar apunts, tècniques d’estudi, presentació pública de treballs…) i pel desenvolupament personal (autoconeixement, gestin d’emocions, valors…) Currículum comú + projectes optatius: - A més a més dels continguts curriculars bàsics, obligatoris per a tots (currículum comú)… - Pot haver una llista de projectes interdisciplinaris (que integraran coneixements i competències) entre els que podran elegir segons els seus interessos els alumnes (que també podran proposar altres projectes).
 18. 18. Aprenentatge servei a l’aula Aprenentatge cooperatiu dirigit pel professor: l’alumne que “sap” ensenya al que no sap Procurem a l’aula un clima d’ordre, afecte i ajuda 3 Autoestima, solidaritat i implicació en els aprenentatges propis i dels altres Més suports “a mida” per a cada alumne
 19. 19. Aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu orientat pel professor. - Alumnes company-tutor: ajuden a companys amb dificultats, donen modelatge.. a classe o a través d’e-mail, wiki, xarxa social… - Alumnes “savis de la classe” (en una matèria): quan algú té dubtes, els hi pregunta a ells. També poden gestionar un foro on-line de consultes. - Els alumnes corregeixen els treballs a partir de les pautes y rúbriques que dóna el professor. També correcció col.lectiva d’exercicis a la pissarra digital. - Els alumnes presenten temes (exposició magistral, aula Jigsaw/puzzle…) - Els alumnes creen material didàctic pels més petits,… I col.laboren en les activitats del centre: són assessors TIC, secretaris, jutges de conflictes (en assemblees de classe on també es comenten/pacten les normes) PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad APRENENTATGE SERVEI A L’AULA / ESCOLA I EN ALTRES ENTORNS D’APRENENTATGE Ajudant als altres, es fomenta: responsabilitat, empatia, compromís i solidaritat. Els alumnes descobreixen i comproven els seus talents. I aprenen més.
 20. 20. AVALUACIÓ CONTINUADA COMPARTIDA PER A APRENDRE 1. Se hacen los ejercicios Els treballs col.laboratius s’avaluen entre tots a la pissarra digital, i els altres mitjançant auto-avaluació i co-avaluació (disposant d’exercicis autocorrectius, rúbriques, pautes, supervisió i assessorament del professor). Els errors serveixen per a aprendre. L’avaluació suposa una oportunitat més per a millorar. Després de la correcció cal donar als estudiants l’opció de refer els seus treballs o fer tasques similars. A més a més, els alumnes elaboren un portafoli on seleccionen els exercicis, treballs, reflexions… realitzades que cadascú creu més importants El professor realitza exàmens periòdics per tal d’obtenir una visió de conjunt, ajustar les seves estratègies docents… Quan alguna cosa surt malament, després de la correcció l’estudiant sempre té l’oportunitat d’intentar-ho de nou mitjançant un exercici similar PereMarquès(2015).Imágenes:AnaMasllorens,OleGlad
 21. 21. Ús adequat de les TIC Imprescindible el videoproyector Utilitzem les TIC quan aporten “valor afegit” Ens permeten realitzar noves activitats d’aprenentatge i aplicar noves metodologies Veure: TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC 4 Molts nous recursos i activitats. Alumnes competents digitals i autònoms. Facilita el tractament de la diversitat i la inclusió d’alumnes amb NEE
 22. 22. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS I ALTRES RECURSOS PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives robòtica, impressió 3D DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa ÚS ADEQUAT DE LES TIC PereMarquès(2015). Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges INSTAL.LACIONS endolls, WIFI..
 23. 23. Pere Marquès (2010) 20% explicacions del professor amn PD 30 % exposicions treballs alumnes amb PD 30% treball individual/grupal amb DD 20% treball individual/grupal sense DD • Ús del DD: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per a crear, comunicar-se, treballar col.laborativament... • Ús de la PD (pissarra digital): compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu) • Ús de la plataforma educativa: accés a continguts curriculars (llibre digital…), xarxa social d’aula, PLE/memòria externa personal… 20% aprenentatge per recepció 50 % treball col.laboratiu (20% grup homogeni/ 30% grup heterogeni) 30% treball individual AULES 1x1: ASPECTES DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS • Tenir una normativa d’ús dels dispositius digitals a l’aula • Preveure plans B per avaries dels DD, virus, problemes d’Internet… • Passejar entre els alumnes quan treballen amb el seu dispositiu digital (DD) per a evitar distraccions i perills a Internet.
 24. 24. Una bona acció tutorial Sobretot: - Conèixer cada alumne i ajudar-lo a conèixer-se i confiar en ell - Detecció de dificultats i el seu tractament 5 La tutoria i la relació amb les famílies serà instrument essencial Suports i motivació “a mida” per a cada estudiant Col.laboració amb les famílies La tutoria comença per conèixer bé els alumnes
 25. 25. El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre (puntualitat, respecte ...) i de desenvolupament personal de l'alumnat Acció tutorial de cada professor, especialment del professor-tutor: • Conèixer bé cada alumne • Tractament de la diversitat, detecció precoç de dificultats i orientació • Ajudar l’estudiant a descobrir-se i conèixer els seus talents (Ken Robinson) i Intel.ligències múltiples: Howard Gardner (verbal, lógico-matemàtica, musical, espacial, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal), Robert Sternberg (analítica, creativa, vida pràctica) • Encausar la seva emotivitat (desenvolupar la intel.ligència emocional) • Orientar la construcció de la seva autoestima, autoconfiança, optimisme • Motivar i cultivar bones actituds, força de voluntat, asertivitat • Fomentar la reflexió crítica i l'activitat creativa • Promoure el diàleg sobre l'Ètica i els valors • Desenvolupar la seva sociabilitat i solidaritat • Donar exemple, s'aprèn veient el que fan les persones de referència • Explicar a les famílies el nou enfocament curricular (cal el seu suport) Pere Marquès (2011) L'Educació ha d'assegurar la transmissió cultural, facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats i preparar per a la vida L’ACCIÓ TUTORIAL
 26. 26. FACTORS DETERMINANTS EN LA MOTIVACIÓ PereMarquès(2015). Cóm van a estar motivats en activitats que creuen que no podran fer? - La activitat (cal que l’alumne la tingui clara) - Percepció del seu valor (per què fer-la?, és útil pels meus objectius?) Un alumne sense objectius (escolars, socials...) no pot tenir motivació. Ajudem-los a decidir uns objectius. La adquisició de competències (pràctiques i útils) acostuma a agradar; els coneixements conceptuals costen més. - La percepció que té d’ell mateix -Percepció de la seva competència per a fer-la (puc?) Dependrà de les realitzacions anteriors, l’observació dels altres, l seva autoimatge, persuasió i reaccions emotives... Siguem persuasius, donem el suport adequat... - I ELS FACTORS PERSONALS: cognitius (maduresa intel.lectual…), salut, personalitat, estils cognitius i d’aprenentatge, coneixements i experiències prèvies, habilitats comunicatives i tecnològiques, creativitat... - La percepció de l’entorn Importància del medi ambient favorable - Percepció del grau de control que tindrà durant el seu desenvolupament (podré arribar al final?) A vegades els alumnes atribueixen el fracàs a causes que no han pogut controlar: falta de aptituds, poc esforç, cansament, complexitat de la tasca, sort, incompetència dels professors, els companys... Donem suport - I ELS FACTORS DE L’ENTORN: família (expectatives, exigència…), socials (amics…), l’escola (recursos, cultura de centre, curs - estructura, avaluació, temps necessari, cost-, relació amb professors i companys)
 27. 27. IMPORTANT: En qualsevol cas el professor no hauria de posar exàmens abans de que la majoria dels alumnes faci bé els exercicis i activitats de classe. 1.- Verificar que treballa: Fa el glossari i els resums de les lliçons? Fa els apunts-guia? Fa els altres treballs a la seva llibreta de classe? • Si no ho fa: que lo faci. • Si ho fa però de manera incompleta o descuidada: li assignem un “company-tutor” que l’orienti i revisi els seus treballs. 2.- Si el darrer mes ha fet (bé o malament) TOTS els treballs encarregats, li donarem un “tracte preferent”: LA SEGONA OPORTUNITAT - Que faci més exercicis, que li posarà un company-tutor. - Podrà fer una “col.lecció de fitxes” amb les imatges dels conceptes del glossari, i la podrà consultar quan faci exercicis o exàmens de vocabulari. - Quan un examen li surti malament, podrà repetir-lo (o fer-ne un de similar) als pocs dies, després d’haver rebut entrenament d’un company-tutor. En aquesta segona oportunitat la nota màxima que podrà obtenir serà 5. - A més a més el professor li farà una tutoria per tal d’esbrinar què és el que no sap i veure si hi ha un altre tipus de problemàtica. Pere Marquès (2015) QUÈ FER AMB ELS ALUMNES QUE TREBALLEN PERÒ NO APROVEN? REFORÇ I SEGONA OPORTUNITAT
 28. 28. Pere Marquès (2065) QUÈ FER AMB ELS ALUMNES QUE PODEN, PERÒ FAN EL MÍNIM? DIFICULTAR EL “MÍNIM ESFORÇ” I PROJECTES ATRACTIUS QUÈ FER AMB ELS ALUMNES QUE VAN “MOLT BÉ”? PROJECTES GRUPALS MÉS COMPLEXOS I SUPORT ALS COMPANYS - Periòdicament s’organitzaran grups de treball cooperatiu integrats per alumnes “excel.lent” i se’ls proposaran projectes d’especial dificultat (sovint sobre temes que siguin molt del seu interès) - Es procurarà implicar especialment aquests alumnes en tasques d’aprenentatge servei a l’aula: es sentiran útils, guanyaran en autoestima i aprendran molt més al ajudar els companys i veure les coses des d’un altra perspectiva. - Quan facin exercicis malament, rebran la correcció i els hauran de repetir. Hi haurà un seguiment molt rigorós per part del professor o un “company-tutor”. Es pretén que l’ alumne es doni compte de que li resulta més còmode fer les coses bé “a la primera”. - Es procurarà implicar aquests alumnes en projectes grupals que siguin molt del seu interès i dins de grups on ells puguin fer aportacions als companys. Es pretén que l’alumne guanyi autoestima i disfruti amb l’assignatura, quan de menys en la part dels projectes.
 29. 29. Resultats obtinguts Pere Marquès (2015) Veure: RECERCA SCP ALGUNES DADES…QUE PODRÍEM REDUIR CONSIDERABLEMENT aplicant el currículum bimodal - 30% dels noies i 20% de les noies no obtenen graduat a l’ESO (MEC, 2012-13) - 33% dels alumnes de 15 anys ha repetit curs (PISA 2012). Hi ha més de 100.000 repetidors/any - Cost alumne/curs és de 6.000 €. Cost anual de les repeticions de curs: 600 milions d’euros + la frustració dels alumne si les seves famílies
 30. 30. Considerant les 4 investigacions sobre l’aplicación del currículum bimodal (2011-2016) s’indica el % de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament Pere Marquès (2016) reduïm el fracàs escolar tots aprenden més Investigacions DIM 2011-16 700 professors 129 centres
 31. 31. PereMarquès(2015) 1.- NOTABLES MILLORES EN ELS APRENENTATGES (en el 80% del casos, ja que no funciona amb els alumnes que “no treballen”) i un augment significatiu en les seves notes. La millora és major en els alumnes que ja anaven bé o molt bé, però més del 50% dels estudiants que solien suspendre amb notes entre 4 i 5 (i més del 23% del que suspenien amb nota entre 3 i 4) assoleixen increments del 20% en les seves notes Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar. 2.- Múltiples avantatges: más del 80% del professorat considera que els alumnes treballen més i de forma més autònoma, augmenten la motivació i participació, es facilita el treball col.laboratiu i el tractament de la diversitat, es pot pujar el nivell de l’assignatura... i agrada als alumnes. 3.- Inconvenients: segons el 65% dels professors als alumnes els costa adaptar-se i un 55% considera que exigeix més feina al professor ... 3 PRINCIPALS CONCLUSIONS APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL Per les millores i els avantatges obtinguts… Al voltant del 90% dels professors ho pensa seguir aplicant el proper curs.
 32. 32. EN DEFINITIVA PROPORCIONEM ALS ALUMNES: - Entorns de treball propis de l’Era Internet Bimodal (conèixer/fer), memòria externa, projectes, més autonomia, recursos TIC - Ajuts “a mida” amb els que tindran èxit Bimodal (glossari/memòria externa), aprenentatge servei a l’aula, tutoria, recursos TIC -Més motivació i implicació de l’alumnat Assoleixen èxit (veure que poden els motiva), projectes, aprenentatge servei a l’aula, tutoria EL RESULTAT: Millor formació i molt menys fracàs escolar
 33. 33. Vols millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar? Currículum bimodal Exercicis + projectes col.laboratius Aprenentatge servei a l’aula Ús adequat de la tecnologia Una bona acció tutorial EN SÍNTESI: APLICA: GARANTITZAT: EN UNS MESOS OBTINDRÀS RESULTATS I és gratis. I no suposa més temps de treball pel professor.
 34. 34. ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS -Bases del nou paradigma formatiu de l’Era Internet - Portal del currículum bimodal -La guía del curriculum bimodal (ilustrada) -Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva - La competència didàctica i digital docent -Técnicas didácticas con TIC
 • NATIPEREZ

  Jan. 17, 2017
 • remeivillegas

  Feb. 2, 2016
 • yolaulaitu

  Jan. 24, 2016
 • segarra52

  Nov. 8, 2015
 • amarti32

  Sep. 6, 2015
 • NeusArnau

  Jun. 9, 2015
 • RnG10P

  May. 27, 2015

4 eixos per a la innovació educativa: currículum bimodal exercicis + projectes col.laboratius aprenentatge servei a l’aula i les TIC (ben utilitzades)

Views

Total views

4,349

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

25

Actions

Downloads

69

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×