SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
La Guia del curriculum bimodal V.6.4
EN EL MARC DEL NOU PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET
Aprendre fent amb apunts i Internet, i adquirir vocabulari
saber +
+ èxit
educatiu
Pere Marquès (2013). http://peremarques.net/ Grupo DIM-EDU
Il.lustracions: Ana Masllorens anamasllorens@gmail.com
Guia il.lustrada patrocinada per MICROSOFT
Què és el currículum bimodal?
Com començar a aplicar el currículum bimodal a classe?
Les activitats pràctiques i els apunts personals (nucli del EPA)
Les activitats de vocabulari i el glossari personal de cada alumne
L'avaluació contínua amb implicació de l'alumnat i els exàmens control
Importància de la tutoria
Per què deixem utilitzar apunts en les activitats pràctiques... i algunes idees més
Pere Marquès (2013)
Tal vegada ja estiguis aplicant el
currículum bimodal sense saber-ho…
… perquè no hem inventat el curriculum bimodal,
simplement li hem posat nom a
una pràctica habitual en algunes aules des de fa molt temps
Si encara no ho apliques, fes-ho i
veuràs com els teus alumnes aprenen
més i milloren les notes
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
“No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el què em fa falta, quan ho
necessiti“ (Einstein)
1
En què consisteix el curriculum bimodal?
El què és essencial és diferenciar el que els alumnes hauran de saber fer
i el que hauran de memoritzar
 Activitats per a aprendre a fer coses: adquirir
competències i desenvolupament personal. En elles
els alumnes podran usar sempre els seus apunts
(inclús en els exàmens), i si el professor ho creu oportú
també Internet i altres fonts d’informació.
A més a més, el CURRICULUM BIMODALdóna gran importància a la tutoria
i prescriu la realització de moltes activitats significatives amb la implicació dels
estudiants en les tasques de correcció.
QUÈ ÉS EL CURRICULUM BIMODAL?
El CURRICULUM BIMODAL suposa aplicar 2 metodologies didàctiques i 2
formes d’avaluació diferenciades segons les activitats d’aprenentatge que
realitzen els estudiants. Distingeix:
 Activitats per a aprendre de memòria:
conceptes i altres informacions que els alumnes
hauran de comprendre, usar i explicar. En elles
els exàmens es faran SENSE apunts
tutoria
tasques de correcció i altres d’aprenentatge servei a l’escola
moltes activitats significatives
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
PRINCIPIS BÀSICS DEL CURRICULUM BIMODAL
4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense
apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut aquest glossari.
PereMarquès(2014)
3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els
conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLE
que memoritzi o que quan de menys conegui. També és
convenient afegir un RESUM DE CADA TEMA.
Per a facilitar la seva memorització, el professor pot ensenyar a
construir definicions per memorització reconstructiva.
2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES
inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan
el professor ho indiqui podran usar Internet a més a més dels apunts.
En els projectes en grup, podrán utilitzar tot tipus de fonts de informació i
presentaran el resultat públicament a classe (correcció entre tots)
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM PERSONALS
on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil
(fórmules, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les
activitats pràctiques de l’assignatura.
El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts
El GLOSSARI amb els conceptes a memoritzar és aplicable a totes les aesignatures.
Respecte a les activitats pràctiques, considerem 3 modalitats d’aplicar el CB:
• CB COMPLET, tal como es defineix en els seus principis. La majoria de les
activitats pràctiques consisteixen en exercicis individuals on es poden usar els
apunts (i a vegades també Internet). S’aplica en assignatures com Matemàtiques,
Física, Química, moltes de FP…, on cal realitzar múltiples exercicis i problemes que
impliquen l’ús de fórmules i procediments, i a Llengües, Literatura, Art, on cal
realitzar composicions, anàlisis, traduccions i comentaris estructurats sobre textos
literaris i obres d’art.
• CB PARCIAL. Quan la majoria de les activitatrs pràctique són projectes
col.laboratius on s’usen tot tipus de fonts d’informació i pot ser innecesari utilitzar
apunts. Els projectes es presenten públicament i es corregeixen entre tots. Es pot
aplicar en assignatures com Ciències Naturals, Ciències Socials, Geografia,
Història, Filosofia…
• CB puntual. La majoria de les activitats pràctiques es realitzen sense apunts ni
altre tipus de suport documental: Educació Física, Plàstica, Música… Pere Marquès (2014)
LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES SEGONS ASSIGNATURES
Per que es refereix als APUNTS, a 3º i 4º de Primària el professor guiarà molt la seva
elaboració i es buscarà especialment que els alumnes sàpiguen utilitzar-los.
A Batxillerat (per tal d’afrontar les actuals proves d’accés a la universitat) els apunts
permesos es reduiran progressivament (3, 2, 1 full…). Aquesta pràctica pot aplicar-se
també als últims cursos de la ESO i a la FP (amb els alumnes que “van bé”)'
El curriculum bimodal i aquests principio son la base del PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet
PereMarquès(2014)
5. REALITZAR MOLTS EXERCICIS SIGNIFICATIUS i projectes (reals, útils),
individuals i en grup col.laboratiu, on els alumnes/actors desenvolupin diversos
rols: professors, periodistes, cercadors/creadors de recursos...
6. CADA DIA: LLEGIR, CERCAR INFORMACIÓ, CREAR I EXPRESSAR. Fer
activitats que exigeixin: llegir, escoltar, cercar informació (Internet, llibres), prendre
apunts, redactar i esquematitzar, crear i interpretar taules i gràfics, manejar nombres i
magnituds, exposar i argumentar, dialogar i debatre
7. AVALUACIÓ CONTINUADA AMB EL SUPORT DELS ALUMNES (aprenentatge
servei a l’escola): autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció
pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors… i exàmens-control periòdics
del professor.
8.- TUTORIA. Detecció precoç de dificultats. Motivació i
suport. Orientació pel desenvolupament integral
considerant:autoestima, emocions, intel.ligències múltiples
9. ÚS INTENSIU DE LES TIC (segons nivell educatiu,
assignatures i dotacions) : per a facilitar els aprenentatges
i que els estudiants desenvolupin la competència digital
ALTRES PRINCIPIS (OPCIONALS) QUE ES RECOMANEN
+ TUTORÍA: detecta dificultats i orienta
intel.múltiples, desenvolupament sociabilitat,
autoestima, emocions, motivació, família
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
COMPETENCIALS
1. SABER FER
Pere Marquès (9-2014)
consultant: apunts, llibres, Internet
S’elaboren:
apunts-vademecum personals
VOCABULARI BÀSIC
conceptes, persones, fets, dades
(glossari d’assignatures)
2. MEMORITZAR
+ fer MOLTES ACTIVITATS
amb auto/co/hetero AVALUACIÓ
CONTINUADA i exàmens-control
Bimodalitat metodològica i a l’avaluació
S’elaboren:
glossari personal +
resum de cada tema
comprendre, usar, explicar
(memorització reconstructiva)
CURRICULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
fer exercicis, llegir, expressar-se...EXPE
RIÈN
CIA
individuals i col.laboratives:
cercar informació, investigar, aplicar,
valorar, crear, projectes, problemes, rols
Exàmens teòrics: 70% de les
preguntes seran sobre el glossariExàmens pràctics: es
poden usar els apunts
Proyectes grupals:
presentació pública
La calculadora ens va alliberar de l’obligació de fer moltes i a vegades complexes operacions.
Ara l’omnipresent Internet ens allibera de l’obligació de memoritzar moltes coses.
Perquè sempre podem consultar els apunts (i a vegades Internet)
quan resolem problemes investiguem i realitzem tot tipus de tasques
EXÀMENS PRÀCTICS: MEMORÍSTICS NO !
S’aprèn fent
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
Tot i disposant de calculadora, necessitem saber fer “a mà” operacions senzilles.
Igualment, encara que disposem d’Internet, necessitem tenir “in mente” el vocabulari
Perquè necessitem disposar de vocabulari ”in mente” per a entendre al llegir
i escoltar, pensar amb criteri i imaginació i expressar-nos amb precisió
EXÀMENS DE VOCABULARI: MEMORÍSTICS SÍ
s’aprèn fent, però necessitem “tenir in mente” el vocabulari
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
3 SABERS CLAU
• "Saber què“. El glossari bàsic de les assignatures s'ha d’aprendre de memòria.
• “Saber com“ fer coses, resoldre problemes… consultant informació
• "Saber on" trobar la informació necessària per a realitzar les activitats als apunts i
altres fonts d’informació (Internet...).
PRINCIPIS + 3 SABERS + 2 CREACIONS PERSONALS
CREACIONS PERSONALS DE CADA ALUMNE
- Apunts-vademecum personals: posarà tot el que cregui que li pot
ser útil per a realitzar les activitats pràctiques d’aprenentatge:
fórmules, definicions, problemes tipus, esquemes…
- Glossari personal: per a cada paraula posarà 3 definicions (una
pròpia i dues d’algun diccionari), imatges, frases on surti la paraula,
esquemes o mapes conceptuals relacionant-la amb altres paraules.
També es convenient afegir un resum de cada tema de
l’assignatura.
A partir dels principis del curriculum bimodal, la activitat formativa gira al voltant de
3 sabers clau i 2 creacions personals que farà cada alumne
Pere Marquès (2013)
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
A primària i ESO convé explicar a les famílies que els seus fills van a treballar
amb aquesta bimodalitat: aprendre vocabulari de memòria / realitzar activitats
pràctiques amb els seus apunts
2 Com començar a aplicar el
curriculum bimodal?
Elaborant dues llistes: el vocabulari indispensable a conèixer/memoritzar
pels alumnes i les activitats pràctiques que podran fer amb apunts
2 FORMES D’APLICAR EL CURRICULUM BIMODAL1/2
els alumnes elaboren apunts de paper
En el currículum bimodal és important la posada en comú del treball que realitzen els alumnes,
per millorar entre tots i estimular capacitats argumentatives i expressives, per això es requereix
pissarra digital i lector de documents.
Si no es disposa d’ordinadors o els alumnes són petits, cada alumne elaborarà els seus
apunts en una llibreta
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
Convé tenir una plataforma educativa de centre amb xarxa d’alumnes a cada classe
2 FORMES D’APLICAR EL CURRICULUM BIMODAL 2/2
els alumnes elaboren apunts digitals
Si tenen ordinadors o tauletes, podran elaborar apunts digitals en ell o en un
pendrive. Si a més a més tenen Internet podran usar tots els seus recursos i guardar
els apunts digitals en un blog o wiki... o aplicaciones idònies com OneNote
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
I així
desenvoluparan
la seva
competència
digital
Cada dia es realitzaran activitats de vocabulari. OBJECTIU:
comprendre, usar, memoritzar/saber explicar definicions
• Explicacions del professor: sobre los temes, èmfasi en glossari
• Exercicis d’aplicació, preguntes, cerques a Internet…
• Fer el glossari personal: definicions, dibuixos, frases, esquemes
AVALUACIÓ: l’avaluació continuada de les activitats de classe.
Opcionalment hi pot haver exàmens de vocabulari (sense apunts).
Cada dia es realitzaran activitats pràctiques. OBJECTIU:
desenvolupar competències, crear i aplicar coneixement.
• Elaboració del seus apunts
• Exercicis, projectes col.laboratius, problemes, rols…
• Crear materials, investigar, avaluar…
AVALUACIÓ: quan no n’hi hagi prou amb les notes de l’avaluació
continuada, hi haurà exàmens pràctics on es podran usar apunts
COM COMENÇAR EL CURRICULUM BIMODAL?
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
A principi de curs el professor donarà a l’alumnat 2 llistes:
1. Activitats pràctiques bàsiques a realitzar amb l’ajuda dels seus apunts.
2. Glossari bàsic de l’ assignatura (només la llista del vocabulari, suggerim que
les definicions es construeixin a classe entre tots). Es diferencien els conceptes
que cal conèixer i els què també cal saber definir.
A assignatures d’idiomes, el glossari inclourà: frases col.loquials bàsiques, estructures
tipus, regles gramaticals ... A matemàtiques: taules de multiplicar ...…
Cada professor o equip docent determinarà a principi de curs:
el glossari de l’assignatura i les activitats pràctiques a aprendre
així els alumnes sabran des del principi què han d’aprendre (objectius clars)
Per a elaborar aquestes llistes, el professor pot revisar un bon llibre de text i
extreure les paraules (conceptes, fets, persones, sistemes conceptuals…) més
importants i les activitats pràctiques (exercicis, problemes…) a realitzar.
COM PREPARAR LES LLISTES DEL VOCABULARI
I DE LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES?
Amb aquestes paraules (potser afegint-ne altres importants
en el context de l’alumnat) farà el glossario bàsic de
l’assignatura (només termes, sense definicions), que el
primer dia de classe presentarà als alumnes per a que
les coneguin i indiquin quines ja coneixen (avaluació inicial)
Igualment presentarà als estudiants la llista d`activitats
pràctiques i competències a desenvolupar per a que
sàpiguen què hauran d’aprendre a fer..
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Les activitats pràctiques
Objectiu: saber fer, desenvolupar les seves competències
Els alumnes creen i usen els seus apunts
3
APTITUD: "Capacitat per operar competentment en una determinada activitat”
CAPACITAT: "Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per al bon exercici d'alguna cosa"
COMPETÈNCIA: "Perícia, aptitud, idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte“ .RAE
Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que
són com els àtoms que composen les molècules -
competència) de manera integrada…
…en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i
experiència de cadascú i sovint amb el suport de recursos i
ajuts (no cal saber-ho tot de memòria)
QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES?
S’adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge
integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar
el què s’ha après i acostumen a admetre diverses respostes
S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació.
Les manifestacions observables d’una acció competent
s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació. .
Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Dins de les activitats d’aprenentatge podem distingir:
• RECORDAR, reproduir, reconèixer…
• COMPRENDRE, conceptualitzar, interpretar…
• ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar…
• SINTETITZAR, integrar, descriure, elaborar…
• APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis,deducció,inducció), calcular
• VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre
• CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir…
• PLANIFICAR i organitzar projectes…
Implicant altres competències instrumentals:
• Buscar / seleccionar informació a l’entorn, Internet…
• Expressar / comunicar: oral, escrit, multimèdia…
• Altres: idiomes, ús d’eines TIC…
• …
Esquema basat en la taxonomia d’activitats cognitives (Bloom/Anderson)
L’única que exigeix
memoritzar; les altres
exigeixen pensar
ACTIVITATS PRÀCTIQUES: MÉS ENLLÀ DE MEMORITZACIÓ
Competències personals:
• Treball autònom, reflexió, persistència,
autocontrol…
Y competències socials:
• Treball col.laboratiu
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
OBJECTIU: Desenvolupar competències, crear coneixement (consultar informació,
compartir i discutir), i aplicar-ho a situacions reals.Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Consultant informació. Activitats contextualitzades en la vida real,
sovint projectes col.laboratius on els alumnes assumeixen rols
• Problemes i exercicis de relacionar, analitzar., sintetitzar..
• Línies de temps, mapes conceptuals i geogràfics,
diagrames, esquemes, pòsters…
• Síntesi de les classes i de notícies de premsa al seu blog
• Cercadors d’informació i recursos :als llibres,
Internet…(citen les fonts)
• Especialistes en un tema de l’assignatura i fan de
bloguers, “curator”
• Investigadors: experimenten, investiguen (laboratori,
simulador, webquest), inventen…
EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 1/3
L’ experiència s’adquireix amb bones pràctiques.
Tenir la fórmula no assegura saber resoldre un problema.
Activitats significatives, de la vida real. Algunes es fan fora del centre. Sovint
col.laboratives, es presenten a la pissarra digital i es valoren i milloren entre tots.
• Periodistes: entrevistes, reportatges, diari
escolar, radio/TV…
• Altres activitarts pel barri/municipi…
• Crítics de obres d’art, textos literaris, vídeos
documentals…
• Fer exposicions: fotos, mapes conceptuals, línies de
temps, pòsters
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Elaborar entre tots el “wiki-llibre” de l’assignatura” i
el “diari de classe”.
• Debats en fòrums presencials i on-line, aprenentatge
dialògic
EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 2/3
• Creadors de recursos: contes, artístics, materials
didàctics…
• Estudiar casos i dissenyar, desenvolupar i avaluar
projectes
EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 3/3
• Tutors de companys amb dificultats. I corregeixen
treballs d’altres.
• Aprenentatge servei (a l’aula – ajudants TIC…- i a
l’ entorn social).
• Presentar treballs a la pissarra digital, explicar com
s’han fet, les dificultats.
• Professors: preparen un tema, l’expliquen a classe, als
pares…
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Abans de res seran funcionals, útils (no
persegueixen objectius estètics: lletra,
presentació). No hi ha límit de mida, però
seran manejables. Estaran ben estructurats i
es reorganitzaran sovint en anar afegint noves
informacions.
ELABORACIÓ DELS APUNTS
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
En els apunts cada alumne reuneix de forma
organitzada tot el que creu que pot ser útil
(fórmules, regles, problemes tipus, glossaris,
esquemes, enllaços a altres fonts) per realitzar
les activitats pràctiques.
L'elaboració dels seus apunts és una de les principals activitats que
realitzarà cada alumne al llarg del curs. Juntament amb els sabers
que té en la seva memòria, constituiran el seu coneixement. És com
preparar una caixa d'eines que després podrà utilitzar en fer
treballs.
Caldrà ensenyar als alumnes a fer apunts i que en descobreixin la utilitat
No convé que els dicti el professor. No són la tradicional llibreta de resums dels
temes (sovint copiats del llibre o dictats pel docent)
Els APUNTS estaran organitzats en seccions (com una biblioteca) i cada estudiant (bon
bibliotecari) ha de saber (de memòria) què hi ha en ella i on està cada cosa.
• Per als més petits (o quan no es disposi d'ordinadors) els apunts
s'elaboraran en una llibreta de paper o carpeta, que també podrà
recollir: cromos, fitxes i retalls de publicacions sobre l'assignatura.
• Més endavant, quan cada estudiant disposi d'un dispositiu digital
(ordinador, tauleta) els apunts s'elaboraran en suport digital en
documents de text o multimèdia, amb fotos, vídeos ... que
s'emmagatzemaran i transportaran en un pendrive o al dispositiu.
• I quan es disposi sempre d'un dispositiu connectat a Internet,
s'elaboraran els apunts a Internet (en un bloc, wiki, web,
OneNote…) i podran incloure també: enllaços (webs, mapes, vídeos ,
eines web 2.0, cercadors .
ELS 3 SUPORTS PER A FER ELS APUNTS
Els alumnes creen els seus apunts a partir de:
• Explicacions del professor, el que comenten amb els companys
• El que troben en llibres de text, revistes, Internet ...
Pere Marquès (2013)
A l’elaborar apunts (p.e d'un llibre) hem de valorar si la informació que llegim és important, si
ens pot ser útil. En cas afirmatiu, si no la tenim ja en memòria, l'afegirem on correspongui,
doncs apunts desordenats no seran útils
FASES A L’ELABORAR APUNTS
1º
2º
3º
Organitzar i relacionar
les noves dades amb el què ja
sabíem
Indexar
la informació per a poder
trobar-la quan es necessiti
Cercar i seleccionar
informació que considerem útil
A B
C
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
Quan fem els apunts connectem el que sabem amb la nova informació, integrem i
donem significat al què és nou, i així a més a més es facilita la seva memorització.
Les activitats memorístiques de
vocabulari
Objectiu: adquirir un ampli vocabulari
Els alumnes elaboren el seu glossari personal
4
Els estudiants hauran de conèixer i utilitzar un ampli vocabulari,
però només hauran de memoritzar les definicions d'una part.
Cada professor dirà quin serà el vocabulari imprescindible a conèixer i quin el que també
cal memoritzar. Cada alumne elaborarà el seu glossari personal amb aquest vocabulari
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
ADQUISICIÓ DE VOCABULARI:
FASES PER A UNA MEMORITZACIÓ RECONSTRUCTIVA
Imagen: Ana Masllorens
1º
2º
3º
Cada alumne elaborarà “el seu glossari personal” de conceptes bàsics amb imatges, 2
definicions (la seva i 2 més extretes d’un diccionari), esquemes, frases…
Identificar i
comprendre
els conceptes
Utilitzar
els conceptes
Construir definicions:
explicar els conceptes
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
OBJECTIU: reconèixer les paraules en textos i converses, utilitzar-les al pensar i
expressar-se (oral, escrit) i a més a més saber explicar-les/definir-les
• Alumnes defineixen paraules a la PD escrivint les
seves característiques. Entre tots es millora
(consultant també: RAE, wikipedia…)
• Cada alumne apadrina paraules del glossari: farà
diapositives amb fotos i definicions i tots les valoraran
a la PD. Després farà un mural.
EXEMPLES D’ACTIVITATS DE VOCABULARI 1/2
• El professor explica els temes a la pissarra digital (PD)
i va fent preguntes, emfatitzant el glossari de
l’assignatura.
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Lectura comprensiva, analítica, crítica: literària,
de cerca, profunda.
• Representacions teatrals que integrin vocabulari
del glossari.
• Examen de resposta ràpida: el professor dicta
paraules; els alumnes tenen 1 minut per a definir-la
abans de rebre la següent. Allò que no fan bé,després
s’ho pregunten per parelles (així recuperen)
EXEMPLES D’ACTIVITATS DE VOCABULARI 2/2
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Cada alumne elabora el seu glossari personal a la
llibreta, document multimèdia o wiki
• Cercar frases on surtin paraules del glossari en el
llibre de text, vídeos o en altres documents
• Exercicis test i d’aplicació: activitats multimèdia
autocorrectives, dibuixar conceptes, definició
alternativa, frases, relacionar, escriptura creativa…
• Construir mapes conceptuals, esquemes, línies de
temps…
• Concursos i jocs: competició de preguntes, targetes
amb les paraules per a jugar al trivial…
• Alumnes elaboren tests de preguntes per a passar
als companys.
El “glossari personal” (tot i què és un material independent) pot complementar els
apuntes i ser consultat al fer activitats pràctiques
QUÈ ÉS EL GLOSSARI PERSONAL?
• Cada estudiant farà el seu glossari personal al llarg del curs. Es podrà fer en una
llibreta, document digital multimèdia o espai d’Internet (wiki, blog…)
• S’organitzarà alfabèticament, i les paraules a memoritzar es posaran
enquadrades per a destacar-les. Per a cada paraula del glossari (que seran
bàsicament conceptes, persones i fets), es posaran:
• 3 definicions: una creada per l’alumne i les altres 2
procedents de diversos diccionaris i enciclopèdies. .
• Imatges: dibuixos, fotos…
• Frases amb sentit on surti la paraula
• Algun esquema, mapa conceptual o línia de temps que
relacioni la paraula amb altres del glossari.
• Al final hi haurà una secció d’esquemes, línies de temps i mapes conceptuals
que relacionin entre sí els conceptes i altres dades.
• El glossari personal es farà amb bona lletra (si no és digital) i bona presentació.
Es revisarà periòdicament: pel professor, companys i en presentacions públiques…
Pere Marquès (9-2013)
També és important la lectura d’imátges i àudiovisuals
i laseva interpretació i anàlisi crítica
La lectura cal que sigui: comprensiva, analítica i crítica (valorant críticament la seva
veracitat i utilitat, considerant el context…). Distingim 3 modalitats:
IMPORTÀNCIA DE LA LECTURA
Convindria que cada dia, una petita part de la classe estigués basada en la
lectura: I després sintetitzar el què s’ha llegit, el què ha proporcionat la lectura, el
que s’ha aprés…
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Lectura profunda, reflexiva, per a
comprendre noves paraules a l’enciclopèdia.
• Lectura literària, per a gaudir d’un poema,
text narratiu…
• Lectura superficial per a buscar nova
informació en llibres i Internet…
Segons l'OCDE la competència lectora consisteix en la comprensió i ús de textos
escrits, i en la reflexió personal sobre aquests amb la finalitat d'assolir els propis
objectius, desenvolupar el coneixement i el potencial personal i participar en la societat.
La lectura es fonamental per a la formació de les persones. Amb la lectura tenim
accés al coneixement emmagatzemat per la nostra civilitzaciói, adquirim experiències
vicàries, creixem, enriquim el nostre vocabulari (que ens permetrà pensar més i
expressar-nos millor)…
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
L’ avaluació continuada
i els exàmens-control
Els alumnes s’impliquen en la correcció dels treballs
5
En qualsevol cas, els alumnes que no comprenguin alguna cosa ho preguntaran al
professor i aquest o un alumne tutor li explicarà.
Com que el professor té un temps limitat per a corregir, implicarà a l’alumnat en la
correcció, que a més a més així aprendrà més. Per exemple:
:
MOLTES ACTIVITATS I AVALUACIÓ CONTINUADA
S’aprèn fent: els alumnes han de fer MOLTES ACTIVITATS
TOTES elles han de ser corregides per a poder aprendre dels errors
i convé quedi un registre (punts positius, nota) del què ha fer cada alumne.
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Realitzar exercicis autocorrectius amb l’ordinador.
• Autocorrecció per l’alumne, disposant de les solucions o
mitjançant rúbriques.
•Crear un portafol.li personal (dossier personal
d’aprenentatge)
• Correcció entre pars, seguint les instruccions del
professor.
• Presentar treballs a la pissarra digital (exercicis,
projectes) i correcció entre tots. Tots els treballs
col.laboratius es corregiran així.
Seguint instruccions del professor, els alumnes sovint es corregiran entre ells els
treballs. I els alumnes que van millor tutorizaran els altres companys.
ALUMNES TUTORS
PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
Ensenyant als altres, reforcen el què saben i descobreixen el què no saben
El professor corregirà els treballs de tots els estudiants en els exàmens de control
sistemàtic dels aprenentatges.
En assignatures como Ciències, Socials... si durant el curs s’han fet i avaluat moltes
activitats pràctiques, pot resultar innecessari fer exàmens pràctics
2 TIPUS DE EXÀMENS
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
• Els exàmenes de vocabulari
(memorístics) inclouran un 30% de
preguntes que no estiguin al glossari
bàsic de l’assignatura (imprescindibles per
a poder obtenir un excel.lent)
• Els exàmens pràctics (amb ús dels apunts)
proposaran diverses tasques bàsiques per a fer en un
temps adequat. A més a més estaran previstes 2
tasques avançades pels alumnes que acabin aviat i ho
sol.licitin.
Si fan totes les taques bàsiques s’obtindrà notable.
Tindran excel.lent els qui a més a més hagin alguna
tasca avançada.
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
La tutoria
i sobre tot la detecció precoç de dificultats i el seu tractament
6
El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre
(puntualitat, respecte ...) i de desenvolupament personal de l'alumnat
Acció tutorial de cada professor, especialment del professor-tutor:
• Tractament de la diversitat, detecció precoç de dificultats i orientació
• Ajudar l’estudiant a descobrir-se i conèixer els seus esrtils d’aprenentatge i talents
(Ken Robinson) i Intel.ligències múltiples: Howard Gardner (verbal, lógico-
matemàtica, musical, espacial, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal), Robert
Sternberg (analítica, creativa, vida pràctica)
• Encausar la seva emotivitat (desenvolupar la intel.ligència emocional)
• Orientar la construcció de la seva autoestima, autoconfiança, autonomía
• Motivar i cultivar bones actituds, esforç, força de voluntat, assertivitat
• Fomentar la reflexió crítica i l'activitat creativa
• Promoure el diàleg sobre l'Ètica i els valors (respecte, diàleg...)
• Desenvolupar la seva sociabilitat (empatia, resolució de conflictes…) i solidaritat
• Donar exemple, s'aprèn veient el que fan les persones de referència
• Contacte i col.laboració amb les famílies i explicar el nou enfocament curricular
Pere Marquès (2011)
L'Educació ha d'assegurar la transmissió cultural, facilitar a cada persona el màxim
desenvolupament integral de les facultats i preparar per a la vida
LA IMPORTÀNCIA DE LA TUTORIA
• Segons Salovey & Mayer IE = “capacitat per a percebre, expressar, comprendre i
regular les nostres emocions i comprendre les dels altres”. Consideren 4 eixos:
• Percebre (canvis fisiològics - suor, respiració, cor, pupil.les, color -,expressió facial,
moviments corporals -gestos, contacte físic-, to de veu) i poder expressar les
emocions pròpies i dels altres.
• Comprendre com influeixen en el pensament: focalitzen aspectes, evoquen
records, canvien punts de vista, alteren l’atenció, afecten la cognició…
• Comprendre-les: causes, seqüències emocionals, sentiments contradictoris
• Regular-les: prevenir efectes de las e. negatives, autonomia emocional,
competència social, gestió intrapersonal i interpersonal.
• Segons David Goleman IE = “capacitat de reconèixer els nostres sentiments, els
sentiments dels altres, motivar-nos i manejar adequadament les relacions que tenim
amb els altres i amb nosaltres mateixos". Considera 5 Competències:
• Consciència d'un mateix, de les nostres emocions i estats interns.
• Autoregulació, control de les emocions, impulsivitat, estat d'ànim ... I el seu
maneig perquè facilitin les nostres activitats.
• Motivació cap a l'assoliment dels nostres objectius.
• Empatia, consciència de sentiments, necessitats, preocupacions dels altres
• Habilitats socials per induir respostes desitjables en els altres. Utilitzar-les per
persuadir, dirigir, negociar i resoldre conflictes, cooperar i treballar en equip.Pere Marquès (2011)
NOTES SOBRE INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL – IE/1
Els grecs pensaven que les emocions eren l'enemic de la racionalitat. ? Però no només
provenen del nostre passat animal, ens ajuden a adaptar-nos al medi. ambient
Encara que hi ha esdeveniments que no controlem? I la nostra personalitat ens
determina, ens queda un 40% de marge de decisió
• Amb major IE... es té millor salut física i psicològica, menors nivells d'ansietat i de
risc de depressió, millor adaptació social, s'és més cooperatiu i empàtic, menys
agressiu (es resolen millor els conflictes interpersonals).
• Educant en IE des dels 2 anys, A Primària tenen millor rendiment acadèmic, són
més agradables, empàtics, col.laboratius i amb menys problemes de conducta.
Un estat emocional negatiu pot disminuir un 30% el rendiment acadèmic
Pablo Fernández Berrocal (UMA)
• Les emocions: són breus i intenses activacions físiques, respostes fisiològiques,
que es produeixen en resposta a algun estímul.
• Las e. bàsiques són: por, ira, tristesa, alegria, sorpresa, rebuig, afecte. Totes les
emocions són necessàries (no confondre les e. negatives, amb e. dolentes).
• Els sentiments es generen al associar un pensament a las emocions: solitud,
timidesa, egoisme, generositat, amistat, decepció…
Pere Marquès (2011)
NOTES SOBRE INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL – IE/2
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
Per què deixem
que els alumnes usin apunts?
Perquè els preparem per al món que els ha tocat viure
Avui, quan per a un treball es requereix informació sempre
la tenim al nostre abast a Internet.
L'objectiu no és saber moltes dades de memòria
sinó ser hàbil en trobar-les quan siguin necessàries...
i saber aplicar-les
I per a això cal haver practicat molt: buscant informació en
els nostres apunts i a internet ,
i fent moltes activitats d'aplicació
7
INTERNET
Pere Marquès (2013)
Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet. El nostre
coneixement abarca la nostra memòria interna i la nostra memòria externa
comunicació
www
informació
xarxes
els meus
apunts
a Internet
EVA
recursosTIC
INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES
MEMÒRIA EXTERNA
els meus apunts
en paper
els meus apunts
en pendrive
+
MEMÒRIA INTERNA
I magatzem d’habilitats
i centre de pressa
de decisions
el meu CERVELL
i eines que
utilitzo
el meu EPA
CONVÉ QUE CADA ALUMNE ELABORI EL SEU EPA
EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge)= La informació (memòria
externa) i els recursos als que un alumne pot accedir en tot
moment. És com una gran “caixa d’eines” que integra:
1. Apunts: dades (informació i enllaços a fonts i
recursos TIC) que l’alumne recopil.la i ordena
perquè pensa que li seran útils
2. Portafol.li de treballs o dossier personal
d’aprenentatge, amb una selecció de treballs
realitzat on valora el què ha aprés.
3. Altres recursos al seu abast: instruments per a
processar dades i canal de comunicació TIC, fonts
d’informació a Internet…
4. Agenda i contactes (e-mail, xarxes…) als que
pot recórrer si necessita ajuda.
Els estudiants emmagatzemen el seu coneixement entre la seva memòria interna
i el seu EPA. Utilitzant ambdós haurien de saber fer totes les tasques pràctiques
Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
EPA
Pere Marquès (2013)
Algunes idees més
i les claus de l’èxit del curriculum bimodal
8
- El currículum bimodal es pot aplicar a partir de 3r de primària, quan els alumnes
ja han adquirit les seves destreses bàsiques de lectoescriptura. Amb tot, als 8 anys
necessitaran molta ajuda per anar aprenent a elaborar els apunts, de manera que
alguns professors prefereixen començar a aplicar-lo a partir de 4t o 5è de
primària.
- El glossari de l'assignatura, així com el llistat d'activitats pràctiques (i
competències) a realitzar, es pot donar als alumnes en forma de "cartilla
d'autocontrol", on poden anar marcant el que creuen que ja saben ... i el professor
ho pot verificar periòdicament.
- Uns quants professors (a primària) prefereixen donar el glossari de l'assignatura
trimestralment o tema a tema.
-És molt important ensenyar als alumnes a fer apunts, i que s'adonin de la seva
funcionalitat, de com els apunts els poden ajudar. Això pot portar temps: els alumnes
de primària encara no en saben i els de l'ESO moltes vegades tampoc (només
saben "prendre" apunts al dictat del professor i aquí es tracta que els facin ells).
- A batxillerat, apunts limitats. Pensant en els exàmens de selectivitat, alguns
centres han limitat els apunts que es poden utilitzar en els exàmens pràctics a unes
poques "fulles" en primer curs i una minvant (l'últim trimestre res) en segon curs. Així
es van acostumant progressivament
Pere Marquès (2013)
ALGUNES IDEES MÉS… 1/2
- Que els alumnes s'ajudin entre ells en els aprenentatges (alumne tutor) i també
que es corregeixin algunes tasques entre ells (amb posada en comú final amb el
professor) sol donar molt bons resultats ... si s'organitza bé.
- El curriculum bimodal es pot aplicar amb:
• Aules que tenen bones dotacions TIC o que només tenen pissarra digital
• Llibres de text en paper o digitals, i també sense llibres de text
• El model TPACK i les estratègies de classe inversa.
• Comunitats d'aprenentatge i grups interactius.
•I amb tot tipus d'enfocaments pedagògics, excepte el memorisme estricte
Pere Marquès (2013)
ALGUNES IDEES MÉS… 2/2
Pere Marquès (2014)
Recerca SCP
2013-14
Pere Marquès (2014)
- Des del primer dia de classe els alumnes saben el que s'espera d'ells, el que
serà imprescindible que aprenguin. El professor els hi donarà (i explicarà una mica)
la llista del glossari de l'assignatura (només els termes, no les definicions) i en la
llista de les activitats pràctiques competencials.
- Participen activament en la concreció de les millors definicions per als termes
del glossari, i aprenen a "crear definicions" a partir dels records sobre el seu ús
contextual (memorització reconstructiva, bona alternativa per a la memorització
mecànica).
- Fan moltíssims exercicis d'aplicació del glossari i també sobre les activitats
pràctiques. L'avaluació contínua els permet aprendre dels seus errors i els
exàmens-control faciliten el seguiment dels aprenentatges
- L'ús dels apunts en realitzar els treballs i exàmens pràctics, els fa més
autònoms, els permet concentrar-se en l'important (saber fer) i evita suspesos per
manca d'informació (no recordar fórmules, processos, dades). Els alumnes amb
problemes per memoritzar, poden aprovar.
- Aprenen a fer apunts funcionals, que els ajuden a estructurar els coneixements i
també així reforcen els seus esquemes mentals.
Pere Marquès (2013)
PER QUÈ AMB EL CURRICULUM BIMODAL ELS
ALUMNES APRENEN MÉS I MILLOREN LES NOTES?
Portal del curriculum bimodal - http://peremarques.net/curricuportada.htm
¿Qué es el currículum bimodal? .- http://peremarques.blogspot.com/
Investigación DIM-Fundación Telefónica: currículum bimodal y contra el fracaso escolar
2011-13 - http://peremarques.net/telefonica/.
Técnicas didácticas con TIC - http://peremarques.net/didacticacontic.htm -
Laboratorio de Inteligencia emocional (UMA) - http://emotional.intelligence.uma.es/
Grup de recerca en orientació Psicopedagógica (GROP, UB) - http://stel.ub.edu/grop/
MÉS INFORMACIÓ…
Pere Marquès (2013)
Grup DIM-UAB
http://peremarques.net
Ilustraciones:
Ana Masllorens
anamasllorens@gmail.com
Y si vols rebre formació per a començar a aplicar el curriculum bimodal en el teu centre,
participa en la investigació DIM- SCP 2014-15 sobre l’aplicació del curriculum
bimodal en el marc del nou paradigma formatiu..
Veure més informació i accedir al formulari per a participar
• OneNote és un quadern digital que et permetrà emmagatzemar
tots els apunts i notes en el mateix lloc. Pots prendre notes, afegir
text, llista de tasques, arxius, gravacions d'àudio ...
• Podràs accedir a les teves notes des de qualsevol lloc i dispositiu
(Windows, iOS o Android).
• A més podràs compartir blocs de notes per tenir apunts comuns
on tothom pugui veure i editar, consultant els canvis que s’han fet i
qui els ha fet.
Accedeix a recursos sobre com utilitzar OneNote en
educació a la nostra comunitat de professors
www.pil-network.com on professors de tot el món
comparteixen les seves experiències.
Vídeo tutorials: conèixer com usar OneNote.
Un exemple: la professora Àngels Soriano del col.legi
Martí Sorolla de València usant : aquí, entre altres
coses,. OneNote.
Descarrega't l'app gratuïta de OneNote des de
la botiga del teu dispositiu o una versió d'un mes aquí
ALTRES ESQUEMES
RELACIONATS AMB EL TEMA
En http://peremarques.net/didacticacontic.htm
Veure més a TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
http://peremarques.net/didacticacontic.htm
PROFESSORAT
tutoria i detecció precoç de dificultats
planificador, gestor, investigador…
ALUMNAT
aprenentatge servei a l’aula
avaluació contínua compartida i aprendre de l’error
iniciativa discent i autoaprenentatge
INSTRUMENTS
ús intensiu de les TIC
tot els entorns i recursos
grups i temps flexibles
ACTIVITATS
moltes i significatives
crear la memòria externa
cada dia: instrumentals
Pere Marquès (2014)
CURRICULUM
bimodal
comú+projectes optatius
14 BASES PER AL PARADIGMA FORMATIU
+?
de l’Era Internet
Un home no és més que el que sap. Francis Bacon
Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre. Javier Martínez Aldanondo
JO
conviure
ser
fersaber
família/amics
escola/món laboral
EDUCACIÓ
ACTUACIÓ
BO
FELIÇ
ÚTIL…
EDUCAR: CULTURITZAR + DESENVOLUPAMENT PERSONAL
idees, visions del món
llenguatge, normes, valors
Instruments
CULTURA
SOCIETAT
PereMarquès(2013)
SER
FER
Desenvolupament
intel.lectual
COMPETÈNCIA:
AUTONOMIA I INICIATIVA
CONÈIXER
CONVIURE
COMPETÈNCIA:
APRENDRE A APRENDRE
Desenvolupam
ent físic/salut
Autoconeixement
intel.ligència emocional
autoestima, voluntat
Tenir coneixements
i competències
específiques
COMPETÈNCIA:
SOCIAL I CIUDATADANA
Idiomes estrangers
COMPETÈNCIA:
COMUNICACIÓ LLINGÜÍSTICA
COMPETÈNCIA:
MÓN FÍSIC
COMPETÈNCIA:
CULTURAL/ARTÍSTICA
COMPETÈNCIA:
MATEMÀTICA
COMPETÈNCIA:
DIGITAL
Maduració
moral/espiritual
valors
PereMarquès(2014)
14 BASES PEL NOU PARADIGMA EDUCATIU
de l’Era Internet
Aprendre =
memoritzar molt +
saber fer
amb allò memoritzat
(sense suports)
Aprendre =
saber fer
amb suports
+ memoritzar
vocabulari
APRENDRE: AHIR I AVUI
AHIR
AVUI
+ crear la nostra
memòria externa
Ara la informació
la tenim sempre a l’abast…
…però tenim que aprendre a
trobar-la (amb rapidesa)
quan la necessitem.
Per això necessitem
crear i organitzar
La nostra memòria externa
amb un ampli vocabulari i
referents culturals ben
estructurats Pere Marquès (2014)
PISSARRA DIGITAL +
lector documents
CONTINGUTS +
instalacions
Pere Marquès (2010)
PLATAFORMA
Intranet +
CIBERESPAI
campus EVA col.laboratiu
omnipresent, no hi ha parets
pissarra copiadora
mirall màgic
compartir/debatre
llibre digital, recursos multimèdia,
activitats interactives autocorrectives
QUINS RECURSOS TENIM?
DISPOSITIUS DIGITALS
netbook, tauleta, smartphone
BYOD
la meva memòria externa
PLE, web 2.0, apps
sempre disponibles
ENTORN FÍSIC
accés
des de casa
ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb
professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic
d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM
AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES
Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria
Veure més a TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
http://peremarques.net/didacticacontic.htm

More Related Content

What's hot

Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
guestce0d8f
 
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiquesTaller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques
mantoniasampol
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
guestc8bf6b
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
Nuria Alart
 
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu
Taller pràctic 3 treball col.laboratiuTaller pràctic 3 treball col.laboratiu
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu
mantoniasampol
 
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Carme Bové
 
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIANCAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
mariasanz88
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
iftolos
 

What's hot (20)

Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
 
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
 
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiquesTaller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques
 
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
 
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centres
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centresEines aulaPlaneta per la transformació dels centres
Eines aulaPlaneta per la transformació dels centres
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
 
Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
 
Noves estratègies metodològiques
Noves estratègies metodològiquesNoves estratègies metodològiques
Noves estratègies metodològiques
 
Matèries o competències?
Matèries o competències?Matèries o competències?
Matèries o competències?
 
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats CompetencialsDt63 El Cercador Dactivitats Competencials
Dt63 El Cercador Dactivitats Competencials
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
 
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatge
 
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu
Taller pràctic 3 treball col.laboratiuTaller pràctic 3 treball col.laboratiu
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu
 
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)Les seqüències didàctiques (Grup 1)
Les seqüències didàctiques (Grup 1)
 
Curs de Moodle: 3 Activitats
Curs de Moodle: 3 ActivitatsCurs de Moodle: 3 Activitats
Curs de Moodle: 3 Activitats
 
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
 
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIANCAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
CAS PROPI: MARIA SABINA SANZ MILIAN
 
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Actividades en torno a libros de lectura. (25)
Actividades en torno a libros de lectura. (25)Actividades en torno a libros de lectura. (25)
Actividades en torno a libros de lectura. (25)
 
Colaboración blog Cinco Villas
Colaboración blog Cinco VillasColaboración blog Cinco Villas
Colaboración blog Cinco Villas
 
Nace el colectivo de innovación Atlántida Aragón
Nace el colectivo de innovación Atlántida AragónNace el colectivo de innovación Atlántida Aragón
Nace el colectivo de innovación Atlántida Aragón
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
 
Cuaderno de campo. Salida didáctica al Prepirineo. Luesia
Cuaderno de campo. Salida didáctica al Prepirineo. LuesiaCuaderno de campo. Salida didáctica al Prepirineo. Luesia
Cuaderno de campo. Salida didáctica al Prepirineo. Luesia
 
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
 
Principios del aprendizaje y de la enseñanza, v. 6.1
Principios del aprendizaje y de la enseñanza, v. 6.1Principios del aprendizaje y de la enseñanza, v. 6.1
Principios del aprendizaje y de la enseñanza, v. 6.1
 
Principios de la enseñanza v.6
Principios de la enseñanza v.6Principios de la enseñanza v.6
Principios de la enseñanza v.6
 
Mejora de los resultados académicos con el currículum bimodal
Mejora de los resultados académicos con el currículum bimodalMejora de los resultados académicos con el currículum bimodal
Mejora de los resultados académicos con el currículum bimodal
 
ESO: más éxito escolar aplicando el curriculum bimodal
ESO: más éxito escolar aplicando el curriculum bimodalESO: más éxito escolar aplicando el curriculum bimodal
ESO: más éxito escolar aplicando el curriculum bimodal
 
Bachillerato y FP: más éxito académico aplicando el curriculum bimodal
Bachillerato y FP: más éxito académico aplicando el curriculum bimodal Bachillerato y FP: más éxito académico aplicando el curriculum bimodal
Bachillerato y FP: más éxito académico aplicando el curriculum bimodal
 
Primaria: más éxito escolar con el curriculum bimodal
Primaria: más éxito escolar con el curriculum bimodalPrimaria: más éxito escolar con el curriculum bimodal
Primaria: más éxito escolar con el curriculum bimodal
 
Competencias docentes en la Era Internet (v. 6.0)
Competencias docentes en la Era Internet (v. 6.0)Competencias docentes en la Era Internet (v. 6.0)
Competencias docentes en la Era Internet (v. 6.0)
 
Etapa 1-Uncastillo-Luesia
Etapa 1-Uncastillo-LuesiaEtapa 1-Uncastillo-Luesia
Etapa 1-Uncastillo-Luesia
 
Tareas competenciales prácticas. Alfonso Cortés. Mamés-Ejea
Tareas competenciales prácticas. Alfonso Cortés. Mamés-EjeaTareas competenciales prácticas. Alfonso Cortés. Mamés-Ejea
Tareas competenciales prácticas. Alfonso Cortés. Mamés-Ejea
 
Uso educativo de las tabletas digitales en Bachillerato y Formación Profesional
Uso educativo de las tabletas digitales en Bachillerato y Formación ProfesionalUso educativo de las tabletas digitales en Bachillerato y Formación Profesional
Uso educativo de las tabletas digitales en Bachillerato y Formación Profesional
 
Uso educativo de las tabletas digitales en la ESO (Enseñanza Secundaria Oblig...
Uso educativo de las tabletas digitales en la ESO (Enseñanza Secundaria Oblig...Uso educativo de las tabletas digitales en la ESO (Enseñanza Secundaria Oblig...
Uso educativo de las tabletas digitales en la ESO (Enseñanza Secundaria Oblig...
 
Resultados-1 de las 22 investigaciones DIM (1ª parte): La etapa de las pizarr...
Resultados-1 de las 22 investigaciones DIM (1ª parte): La etapa de las pizarr...Resultados-1 de las 22 investigaciones DIM (1ª parte): La etapa de las pizarr...
Resultados-1 de las 22 investigaciones DIM (1ª parte): La etapa de las pizarr...
 

Similar to Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)

Projecte Goethe
Projecte GoetheProjecte Goethe
Projecte Goethe
pboneu5
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
fhibanez
 
29 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.029 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.0
Toni Hortal i Martínez
 
Ppt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiquesPpt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiques
tpietx
 
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Ramon Grau
 
Avaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio Competencial
Nuria Alart
 
Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010
Nuria Alart
 
Claustre: Atenció a la diversitat
Claustre: Atenció a la diversitatClaustre: Atenció a la diversitat
Claustre: Atenció a la diversitat
lasinia
 

Similar to Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3) (20)

Guia didactica educaplay sistema respiratori
Guia didactica educaplay sistema respiratoriGuia didactica educaplay sistema respiratori
Guia didactica educaplay sistema respiratori
 
Adaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències SocialsAdaptacio Ciències Socials
Adaptacio Ciències Socials
 
Projecte Goethe
Projecte GoetheProjecte Goethe
Projecte Goethe
 
Projecte centre
Projecte centreProjecte centre
Projecte centre
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
 
Cas 2. presentació
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
 
29 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.029 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.0
 
Tutoria 6è
Tutoria 6èTutoria 6è
Tutoria 6è
 
Sessió 4 Publicació
Sessió 4 PublicacióSessió 4 Publicació
Sessió 4 Publicació
 
Aula Virtual
Aula VirtualAula Virtual
Aula Virtual
 
Ppt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiquesPpt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiques
 
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIADocència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
 
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
 
Avaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio Competencial
 
Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010
 
Estructura projectes cm
Estructura projectes cmEstructura projectes cm
Estructura projectes cm
 
Claustre: Atenció a la diversitat
Claustre: Atenció a la diversitatClaustre: Atenció a la diversitat
Claustre: Atenció a la diversitat
 
LlenguaMÀTIC
LlenguaMÀTICLlenguaMÀTIC
LlenguaMÀTIC
 
Prog mat 2016 2017.
Prog mat 2016 2017.Prog mat 2016 2017.
Prog mat 2016 2017.
 
Programacio opos1
Programacio opos1Programacio opos1
Programacio opos1
 

More from PERE MARQUES

More from PERE MARQUES (20)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
 

Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)

 • 1. La Guia del curriculum bimodal V.6.4 EN EL MARC DEL NOU PARADIGMA FORMATIU DE L’ERA INTERNET Aprendre fent amb apunts i Internet, i adquirir vocabulari saber + + èxit educatiu Pere Marquès (2013). http://peremarques.net/ Grupo DIM-EDU Il.lustracions: Ana Masllorens anamasllorens@gmail.com Guia il.lustrada patrocinada per MICROSOFT Què és el currículum bimodal? Com començar a aplicar el currículum bimodal a classe? Les activitats pràctiques i els apunts personals (nucli del EPA) Les activitats de vocabulari i el glossari personal de cada alumne L'avaluació contínua amb implicació de l'alumnat i els exàmens control Importància de la tutoria Per què deixem utilitzar apunts en les activitats pràctiques... i algunes idees més
 • 2. Pere Marquès (2013) Tal vegada ja estiguis aplicant el currículum bimodal sense saber-ho… … perquè no hem inventat el curriculum bimodal, simplement li hem posat nom a una pràctica habitual en algunes aules des de fa molt temps Si encara no ho apliques, fes-ho i veuràs com els teus alumnes aprenen més i milloren les notes
 • 3. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) “No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el què em fa falta, quan ho necessiti“ (Einstein) 1 En què consisteix el curriculum bimodal? El què és essencial és diferenciar el que els alumnes hauran de saber fer i el que hauran de memoritzar
 • 4.  Activitats per a aprendre a fer coses: adquirir competències i desenvolupament personal. En elles els alumnes podran usar sempre els seus apunts (inclús en els exàmens), i si el professor ho creu oportú també Internet i altres fonts d’informació. A més a més, el CURRICULUM BIMODALdóna gran importància a la tutoria i prescriu la realització de moltes activitats significatives amb la implicació dels estudiants en les tasques de correcció. QUÈ ÉS EL CURRICULUM BIMODAL? El CURRICULUM BIMODAL suposa aplicar 2 metodologies didàctiques i 2 formes d’avaluació diferenciades segons les activitats d’aprenentatge que realitzen els estudiants. Distingeix:  Activitats per a aprendre de memòria: conceptes i altres informacions que els alumnes hauran de comprendre, usar i explicar. En elles els exàmens es faran SENSE apunts tutoria tasques de correcció i altres d’aprenentatge servei a l’escola moltes activitats significatives PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 5. PRINCIPIS BÀSICS DEL CURRICULUM BIMODAL 4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut aquest glossari. PereMarquès(2014) 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLE que memoritzi o que quan de menys conegui. També és convenient afegir un RESUM DE CADA TEMA. Per a facilitar la seva memorització, el professor pot ensenyar a construir definicions per memorització reconstructiva. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui podran usar Internet a més a més dels apunts. En els projectes en grup, podrán utilitzar tot tipus de fonts de informació i presentaran el resultat públicament a classe (correcció entre tots) 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM PERSONALS on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts
 • 6. El GLOSSARI amb els conceptes a memoritzar és aplicable a totes les aesignatures. Respecte a les activitats pràctiques, considerem 3 modalitats d’aplicar el CB: • CB COMPLET, tal como es defineix en els seus principis. La majoria de les activitats pràctiques consisteixen en exercicis individuals on es poden usar els apunts (i a vegades també Internet). S’aplica en assignatures com Matemàtiques, Física, Química, moltes de FP…, on cal realitzar múltiples exercicis i problemes que impliquen l’ús de fórmules i procediments, i a Llengües, Literatura, Art, on cal realitzar composicions, anàlisis, traduccions i comentaris estructurats sobre textos literaris i obres d’art. • CB PARCIAL. Quan la majoria de les activitatrs pràctique són projectes col.laboratius on s’usen tot tipus de fonts d’informació i pot ser innecesari utilitzar apunts. Els projectes es presenten públicament i es corregeixen entre tots. Es pot aplicar en assignatures com Ciències Naturals, Ciències Socials, Geografia, Història, Filosofia… • CB puntual. La majoria de les activitats pràctiques es realitzen sense apunts ni altre tipus de suport documental: Educació Física, Plàstica, Música… Pere Marquès (2014) LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES SEGONS ASSIGNATURES Per que es refereix als APUNTS, a 3º i 4º de Primària el professor guiarà molt la seva elaboració i es buscarà especialment que els alumnes sàpiguen utilitzar-los. A Batxillerat (per tal d’afrontar les actuals proves d’accés a la universitat) els apunts permesos es reduiran progressivament (3, 2, 1 full…). Aquesta pràctica pot aplicar-se també als últims cursos de la ESO i a la FP (amb els alumnes que “van bé”)'
 • 7. El curriculum bimodal i aquests principio son la base del PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet PereMarquès(2014) 5. REALITZAR MOLTS EXERCICIS SIGNIFICATIUS i projectes (reals, útils), individuals i en grup col.laboratiu, on els alumnes/actors desenvolupin diversos rols: professors, periodistes, cercadors/creadors de recursos... 6. CADA DIA: LLEGIR, CERCAR INFORMACIÓ, CREAR I EXPRESSAR. Fer activitats que exigeixin: llegir, escoltar, cercar informació (Internet, llibres), prendre apunts, redactar i esquematitzar, crear i interpretar taules i gràfics, manejar nombres i magnituds, exposar i argumentar, dialogar i debatre 7. AVALUACIÓ CONTINUADA AMB EL SUPORT DELS ALUMNES (aprenentatge servei a l’escola): autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors… i exàmens-control periòdics del professor. 8.- TUTORIA. Detecció precoç de dificultats. Motivació i suport. Orientació pel desenvolupament integral considerant:autoestima, emocions, intel.ligències múltiples 9. ÚS INTENSIU DE LES TIC (segons nivell educatiu, assignatures i dotacions) : per a facilitar els aprenentatges i que els estudiants desenvolupin la competència digital ALTRES PRINCIPIS (OPCIONALS) QUE ES RECOMANEN
 • 8. + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples, desenvolupament sociabilitat, autoestima, emocions, motivació, família ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS 1. SABER FER Pere Marquès (9-2014) consultant: apunts, llibres, Internet S’elaboren: apunts-vademecum personals VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades (glossari d’assignatures) 2. MEMORITZAR + fer MOLTES ACTIVITATS amb auto/co/hetero AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens-control Bimodalitat metodològica i a l’avaluació S’elaboren: glossari personal + resum de cada tema comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) CURRICULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats fer exercicis, llegir, expressar-se...EXPE RIÈN CIA individuals i col.laboratives: cercar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariExàmens pràctics: es poden usar els apunts Proyectes grupals: presentació pública
 • 9. La calculadora ens va alliberar de l’obligació de fer moltes i a vegades complexes operacions. Ara l’omnipresent Internet ens allibera de l’obligació de memoritzar moltes coses. Perquè sempre podem consultar els apunts (i a vegades Internet) quan resolem problemes investiguem i realitzem tot tipus de tasques EXÀMENS PRÀCTICS: MEMORÍSTICS NO ! S’aprèn fent PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 10. Tot i disposant de calculadora, necessitem saber fer “a mà” operacions senzilles. Igualment, encara que disposem d’Internet, necessitem tenir “in mente” el vocabulari Perquè necessitem disposar de vocabulari ”in mente” per a entendre al llegir i escoltar, pensar amb criteri i imaginació i expressar-nos amb precisió EXÀMENS DE VOCABULARI: MEMORÍSTICS SÍ s’aprèn fent, però necessitem “tenir in mente” el vocabulari PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 11. 3 SABERS CLAU • "Saber què“. El glossari bàsic de les assignatures s'ha d’aprendre de memòria. • “Saber com“ fer coses, resoldre problemes… consultant informació • "Saber on" trobar la informació necessària per a realitzar les activitats als apunts i altres fonts d’informació (Internet...). PRINCIPIS + 3 SABERS + 2 CREACIONS PERSONALS CREACIONS PERSONALS DE CADA ALUMNE - Apunts-vademecum personals: posarà tot el que cregui que li pot ser útil per a realitzar les activitats pràctiques d’aprenentatge: fórmules, definicions, problemes tipus, esquemes… - Glossari personal: per a cada paraula posarà 3 definicions (una pròpia i dues d’algun diccionari), imatges, frases on surti la paraula, esquemes o mapes conceptuals relacionant-la amb altres paraules. També es convenient afegir un resum de cada tema de l’assignatura. A partir dels principis del curriculum bimodal, la activitat formativa gira al voltant de 3 sabers clau i 2 creacions personals que farà cada alumne Pere Marquès (2013)
 • 12. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) A primària i ESO convé explicar a les famílies que els seus fills van a treballar amb aquesta bimodalitat: aprendre vocabulari de memòria / realitzar activitats pràctiques amb els seus apunts 2 Com començar a aplicar el curriculum bimodal? Elaborant dues llistes: el vocabulari indispensable a conèixer/memoritzar pels alumnes i les activitats pràctiques que podran fer amb apunts
 • 13. 2 FORMES D’APLICAR EL CURRICULUM BIMODAL1/2 els alumnes elaboren apunts de paper En el currículum bimodal és important la posada en comú del treball que realitzen els alumnes, per millorar entre tots i estimular capacitats argumentatives i expressives, per això es requereix pissarra digital i lector de documents. Si no es disposa d’ordinadors o els alumnes són petits, cada alumne elaborarà els seus apunts en una llibreta PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 14. Convé tenir una plataforma educativa de centre amb xarxa d’alumnes a cada classe 2 FORMES D’APLICAR EL CURRICULUM BIMODAL 2/2 els alumnes elaboren apunts digitals Si tenen ordinadors o tauletes, podran elaborar apunts digitals en ell o en un pendrive. Si a més a més tenen Internet podran usar tots els seus recursos i guardar els apunts digitals en un blog o wiki... o aplicaciones idònies com OneNote PereMarquès&AnaMasllorens(2013) I així desenvoluparan la seva competència digital
 • 15. Cada dia es realitzaran activitats de vocabulari. OBJECTIU: comprendre, usar, memoritzar/saber explicar definicions • Explicacions del professor: sobre los temes, èmfasi en glossari • Exercicis d’aplicació, preguntes, cerques a Internet… • Fer el glossari personal: definicions, dibuixos, frases, esquemes AVALUACIÓ: l’avaluació continuada de les activitats de classe. Opcionalment hi pot haver exàmens de vocabulari (sense apunts). Cada dia es realitzaran activitats pràctiques. OBJECTIU: desenvolupar competències, crear i aplicar coneixement. • Elaboració del seus apunts • Exercicis, projectes col.laboratius, problemes, rols… • Crear materials, investigar, avaluar… AVALUACIÓ: quan no n’hi hagi prou amb les notes de l’avaluació continuada, hi haurà exàmens pràctics on es podran usar apunts COM COMENÇAR EL CURRICULUM BIMODAL? Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) A principi de curs el professor donarà a l’alumnat 2 llistes: 1. Activitats pràctiques bàsiques a realitzar amb l’ajuda dels seus apunts. 2. Glossari bàsic de l’ assignatura (només la llista del vocabulari, suggerim que les definicions es construeixin a classe entre tots). Es diferencien els conceptes que cal conèixer i els què també cal saber definir.
 • 16. A assignatures d’idiomes, el glossari inclourà: frases col.loquials bàsiques, estructures tipus, regles gramaticals ... A matemàtiques: taules de multiplicar ...… Cada professor o equip docent determinarà a principi de curs: el glossari de l’assignatura i les activitats pràctiques a aprendre així els alumnes sabran des del principi què han d’aprendre (objectius clars) Per a elaborar aquestes llistes, el professor pot revisar un bon llibre de text i extreure les paraules (conceptes, fets, persones, sistemes conceptuals…) més importants i les activitats pràctiques (exercicis, problemes…) a realitzar. COM PREPARAR LES LLISTES DEL VOCABULARI I DE LES ACTIVITATS PRÀCTIQUES? Amb aquestes paraules (potser afegint-ne altres importants en el context de l’alumnat) farà el glossario bàsic de l’assignatura (només termes, sense definicions), que el primer dia de classe presentarà als alumnes per a que les coneguin i indiquin quines ja coneixen (avaluació inicial) Igualment presentarà als estudiants la llista d`activitats pràctiques i competències a desenvolupar per a que sàpiguen què hauran d’aprendre a fer.. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
 • 17. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) Les activitats pràctiques Objectiu: saber fer, desenvolupar les seves competències Els alumnes creen i usen els seus apunts 3
 • 18. APTITUD: "Capacitat per operar competentment en una determinada activitat” CAPACITAT: "Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per al bon exercici d'alguna cosa" COMPETÈNCIA: "Perícia, aptitud, idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte“ .RAE Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms que composen les molècules - competència) de manera integrada… …en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cadascú i sovint amb el suport de recursos i ajuts (no cal saber-ho tot de memòria) QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES? S’adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar el què s’ha après i acostumen a admetre diverses respostes S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació. Les manifestacions observables d’una acció competent s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació. . Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
 • 19. Dins de les activitats d’aprenentatge podem distingir: • RECORDAR, reproduir, reconèixer… • COMPRENDRE, conceptualitzar, interpretar… • ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar… • SINTETITZAR, integrar, descriure, elaborar… • APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis,deducció,inducció), calcular • VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre • CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir… • PLANIFICAR i organitzar projectes… Implicant altres competències instrumentals: • Buscar / seleccionar informació a l’entorn, Internet… • Expressar / comunicar: oral, escrit, multimèdia… • Altres: idiomes, ús d’eines TIC… • … Esquema basat en la taxonomia d’activitats cognitives (Bloom/Anderson) L’única que exigeix memoritzar; les altres exigeixen pensar ACTIVITATS PRÀCTIQUES: MÉS ENLLÀ DE MEMORITZACIÓ Competències personals: • Treball autònom, reflexió, persistència, autocontrol… Y competències socials: • Treball col.laboratiu Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
 • 20. OBJECTIU: Desenvolupar competències, crear coneixement (consultar informació, compartir i discutir), i aplicar-ho a situacions reals.Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) Consultant informació. Activitats contextualitzades en la vida real, sovint projectes col.laboratius on els alumnes assumeixen rols • Problemes i exercicis de relacionar, analitzar., sintetitzar.. • Línies de temps, mapes conceptuals i geogràfics, diagrames, esquemes, pòsters… • Síntesi de les classes i de notícies de premsa al seu blog • Cercadors d’informació i recursos :als llibres, Internet…(citen les fonts) • Especialistes en un tema de l’assignatura i fan de bloguers, “curator” • Investigadors: experimenten, investiguen (laboratori, simulador, webquest), inventen… EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 1/3
 • 21. L’ experiència s’adquireix amb bones pràctiques. Tenir la fórmula no assegura saber resoldre un problema. Activitats significatives, de la vida real. Algunes es fan fora del centre. Sovint col.laboratives, es presenten a la pissarra digital i es valoren i milloren entre tots. • Periodistes: entrevistes, reportatges, diari escolar, radio/TV… • Altres activitarts pel barri/municipi… • Crítics de obres d’art, textos literaris, vídeos documentals… • Fer exposicions: fotos, mapes conceptuals, línies de temps, pòsters Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Elaborar entre tots el “wiki-llibre” de l’assignatura” i el “diari de classe”. • Debats en fòrums presencials i on-line, aprenentatge dialògic EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 2/3
 • 22. • Creadors de recursos: contes, artístics, materials didàctics… • Estudiar casos i dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes EXEMPLES D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES 3/3 • Tutors de companys amb dificultats. I corregeixen treballs d’altres. • Aprenentatge servei (a l’aula – ajudants TIC…- i a l’ entorn social). • Presentar treballs a la pissarra digital, explicar com s’han fet, les dificultats. • Professors: preparen un tema, l’expliquen a classe, als pares… Pere Marquès& Ana Masllorens(2013)
 • 23. Abans de res seran funcionals, útils (no persegueixen objectius estètics: lletra, presentació). No hi ha límit de mida, però seran manejables. Estaran ben estructurats i es reorganitzaran sovint en anar afegint noves informacions. ELABORACIÓ DELS APUNTS Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) En els apunts cada alumne reuneix de forma organitzada tot el que creu que pot ser útil (fórmules, regles, problemes tipus, glossaris, esquemes, enllaços a altres fonts) per realitzar les activitats pràctiques. L'elaboració dels seus apunts és una de les principals activitats que realitzarà cada alumne al llarg del curs. Juntament amb els sabers que té en la seva memòria, constituiran el seu coneixement. És com preparar una caixa d'eines que després podrà utilitzar en fer treballs. Caldrà ensenyar als alumnes a fer apunts i que en descobreixin la utilitat No convé que els dicti el professor. No són la tradicional llibreta de resums dels temes (sovint copiats del llibre o dictats pel docent)
 • 24. Els APUNTS estaran organitzats en seccions (com una biblioteca) i cada estudiant (bon bibliotecari) ha de saber (de memòria) què hi ha en ella i on està cada cosa. • Per als més petits (o quan no es disposi d'ordinadors) els apunts s'elaboraran en una llibreta de paper o carpeta, que també podrà recollir: cromos, fitxes i retalls de publicacions sobre l'assignatura. • Més endavant, quan cada estudiant disposi d'un dispositiu digital (ordinador, tauleta) els apunts s'elaboraran en suport digital en documents de text o multimèdia, amb fotos, vídeos ... que s'emmagatzemaran i transportaran en un pendrive o al dispositiu. • I quan es disposi sempre d'un dispositiu connectat a Internet, s'elaboraran els apunts a Internet (en un bloc, wiki, web, OneNote…) i podran incloure també: enllaços (webs, mapes, vídeos , eines web 2.0, cercadors . ELS 3 SUPORTS PER A FER ELS APUNTS Els alumnes creen els seus apunts a partir de: • Explicacions del professor, el que comenten amb els companys • El que troben en llibres de text, revistes, Internet ... Pere Marquès (2013)
 • 25. A l’elaborar apunts (p.e d'un llibre) hem de valorar si la informació que llegim és important, si ens pot ser útil. En cas afirmatiu, si no la tenim ja en memòria, l'afegirem on correspongui, doncs apunts desordenats no seran útils FASES A L’ELABORAR APUNTS 1º 2º 3º Organitzar i relacionar les noves dades amb el què ja sabíem Indexar la informació per a poder trobar-la quan es necessiti Cercar i seleccionar informació que considerem útil A B C PereMarquès&AnaMasllorens(2013) Quan fem els apunts connectem el que sabem amb la nova informació, integrem i donem significat al què és nou, i així a més a més es facilita la seva memorització.
 • 26. Les activitats memorístiques de vocabulari Objectiu: adquirir un ampli vocabulari Els alumnes elaboren el seu glossari personal 4 Els estudiants hauran de conèixer i utilitzar un ampli vocabulari, però només hauran de memoritzar les definicions d'una part. Cada professor dirà quin serà el vocabulari imprescindible a conèixer i quin el que també cal memoritzar. Cada alumne elaborarà el seu glossari personal amb aquest vocabulari PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 27. ADQUISICIÓ DE VOCABULARI: FASES PER A UNA MEMORITZACIÓ RECONSTRUCTIVA Imagen: Ana Masllorens 1º 2º 3º Cada alumne elaborarà “el seu glossari personal” de conceptes bàsics amb imatges, 2 definicions (la seva i 2 més extretes d’un diccionari), esquemes, frases… Identificar i comprendre els conceptes Utilitzar els conceptes Construir definicions: explicar els conceptes PereMarquès&AnaMasllorens(2013)
 • 28. OBJECTIU: reconèixer les paraules en textos i converses, utilitzar-les al pensar i expressar-se (oral, escrit) i a més a més saber explicar-les/definir-les • Alumnes defineixen paraules a la PD escrivint les seves característiques. Entre tots es millora (consultant també: RAE, wikipedia…) • Cada alumne apadrina paraules del glossari: farà diapositives amb fotos i definicions i tots les valoraran a la PD. Després farà un mural. EXEMPLES D’ACTIVITATS DE VOCABULARI 1/2 • El professor explica els temes a la pissarra digital (PD) i va fent preguntes, emfatitzant el glossari de l’assignatura. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Lectura comprensiva, analítica, crítica: literària, de cerca, profunda. • Representacions teatrals que integrin vocabulari del glossari.
 • 29. • Examen de resposta ràpida: el professor dicta paraules; els alumnes tenen 1 minut per a definir-la abans de rebre la següent. Allò que no fan bé,després s’ho pregunten per parelles (així recuperen) EXEMPLES D’ACTIVITATS DE VOCABULARI 2/2 Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Cada alumne elabora el seu glossari personal a la llibreta, document multimèdia o wiki • Cercar frases on surtin paraules del glossari en el llibre de text, vídeos o en altres documents • Exercicis test i d’aplicació: activitats multimèdia autocorrectives, dibuixar conceptes, definició alternativa, frases, relacionar, escriptura creativa… • Construir mapes conceptuals, esquemes, línies de temps… • Concursos i jocs: competició de preguntes, targetes amb les paraules per a jugar al trivial… • Alumnes elaboren tests de preguntes per a passar als companys.
 • 30. El “glossari personal” (tot i què és un material independent) pot complementar els apuntes i ser consultat al fer activitats pràctiques QUÈ ÉS EL GLOSSARI PERSONAL? • Cada estudiant farà el seu glossari personal al llarg del curs. Es podrà fer en una llibreta, document digital multimèdia o espai d’Internet (wiki, blog…) • S’organitzarà alfabèticament, i les paraules a memoritzar es posaran enquadrades per a destacar-les. Per a cada paraula del glossari (que seran bàsicament conceptes, persones i fets), es posaran: • 3 definicions: una creada per l’alumne i les altres 2 procedents de diversos diccionaris i enciclopèdies. . • Imatges: dibuixos, fotos… • Frases amb sentit on surti la paraula • Algun esquema, mapa conceptual o línia de temps que relacioni la paraula amb altres del glossari. • Al final hi haurà una secció d’esquemes, línies de temps i mapes conceptuals que relacionin entre sí els conceptes i altres dades. • El glossari personal es farà amb bona lletra (si no és digital) i bona presentació. Es revisarà periòdicament: pel professor, companys i en presentacions públiques… Pere Marquès (9-2013)
 • 31. També és important la lectura d’imátges i àudiovisuals i laseva interpretació i anàlisi crítica La lectura cal que sigui: comprensiva, analítica i crítica (valorant críticament la seva veracitat i utilitat, considerant el context…). Distingim 3 modalitats: IMPORTÀNCIA DE LA LECTURA Convindria que cada dia, una petita part de la classe estigués basada en la lectura: I després sintetitzar el què s’ha llegit, el què ha proporcionat la lectura, el que s’ha aprés… Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Lectura profunda, reflexiva, per a comprendre noves paraules a l’enciclopèdia. • Lectura literària, per a gaudir d’un poema, text narratiu… • Lectura superficial per a buscar nova informació en llibres i Internet… Segons l'OCDE la competència lectora consisteix en la comprensió i ús de textos escrits, i en la reflexió personal sobre aquests amb la finalitat d'assolir els propis objectius, desenvolupar el coneixement i el potencial personal i participar en la societat. La lectura es fonamental per a la formació de les persones. Amb la lectura tenim accés al coneixement emmagatzemat per la nostra civilitzaciói, adquirim experiències vicàries, creixem, enriquim el nostre vocabulari (que ens permetrà pensar més i expressar-nos millor)…
 • 32. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) L’ avaluació continuada i els exàmens-control Els alumnes s’impliquen en la correcció dels treballs 5
 • 33. En qualsevol cas, els alumnes que no comprenguin alguna cosa ho preguntaran al professor i aquest o un alumne tutor li explicarà. Com que el professor té un temps limitat per a corregir, implicarà a l’alumnat en la correcció, que a més a més així aprendrà més. Per exemple: : MOLTES ACTIVITATS I AVALUACIÓ CONTINUADA S’aprèn fent: els alumnes han de fer MOLTES ACTIVITATS TOTES elles han de ser corregides per a poder aprendre dels errors i convé quedi un registre (punts positius, nota) del què ha fer cada alumne. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Realitzar exercicis autocorrectius amb l’ordinador. • Autocorrecció per l’alumne, disposant de les solucions o mitjançant rúbriques. •Crear un portafol.li personal (dossier personal d’aprenentatge) • Correcció entre pars, seguint les instruccions del professor. • Presentar treballs a la pissarra digital (exercicis, projectes) i correcció entre tots. Tots els treballs col.laboratius es corregiran així.
 • 34. Seguint instruccions del professor, els alumnes sovint es corregiran entre ells els treballs. I els alumnes que van millor tutorizaran els altres companys. ALUMNES TUTORS PereMarquès&AnaMasllorens(2013) Ensenyant als altres, reforcen el què saben i descobreixen el què no saben
 • 35. El professor corregirà els treballs de tots els estudiants en els exàmens de control sistemàtic dels aprenentatges. En assignatures como Ciències, Socials... si durant el curs s’han fet i avaluat moltes activitats pràctiques, pot resultar innecessari fer exàmens pràctics 2 TIPUS DE EXÀMENS Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) • Els exàmenes de vocabulari (memorístics) inclouran un 30% de preguntes que no estiguin al glossari bàsic de l’assignatura (imprescindibles per a poder obtenir un excel.lent) • Els exàmens pràctics (amb ús dels apunts) proposaran diverses tasques bàsiques per a fer en un temps adequat. A més a més estaran previstes 2 tasques avançades pels alumnes que acabin aviat i ho sol.licitin. Si fan totes les taques bàsiques s’obtindrà notable. Tindran excel.lent els qui a més a més hagin alguna tasca avançada.
 • 36. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) La tutoria i sobre tot la detecció precoç de dificultats i el seu tractament 6
 • 37. El projecte de tutoria del centre considerarà objectius de nivell acadèmic, de centre (puntualitat, respecte ...) i de desenvolupament personal de l'alumnat Acció tutorial de cada professor, especialment del professor-tutor: • Tractament de la diversitat, detecció precoç de dificultats i orientació • Ajudar l’estudiant a descobrir-se i conèixer els seus esrtils d’aprenentatge i talents (Ken Robinson) i Intel.ligències múltiples: Howard Gardner (verbal, lógico- matemàtica, musical, espacial, cinestèsica, interpersonal, intrapersonal), Robert Sternberg (analítica, creativa, vida pràctica) • Encausar la seva emotivitat (desenvolupar la intel.ligència emocional) • Orientar la construcció de la seva autoestima, autoconfiança, autonomía • Motivar i cultivar bones actituds, esforç, força de voluntat, assertivitat • Fomentar la reflexió crítica i l'activitat creativa • Promoure el diàleg sobre l'Ètica i els valors (respecte, diàleg...) • Desenvolupar la seva sociabilitat (empatia, resolució de conflictes…) i solidaritat • Donar exemple, s'aprèn veient el que fan les persones de referència • Contacte i col.laboració amb les famílies i explicar el nou enfocament curricular Pere Marquès (2011) L'Educació ha d'assegurar la transmissió cultural, facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les facultats i preparar per a la vida LA IMPORTÀNCIA DE LA TUTORIA
 • 38. • Segons Salovey & Mayer IE = “capacitat per a percebre, expressar, comprendre i regular les nostres emocions i comprendre les dels altres”. Consideren 4 eixos: • Percebre (canvis fisiològics - suor, respiració, cor, pupil.les, color -,expressió facial, moviments corporals -gestos, contacte físic-, to de veu) i poder expressar les emocions pròpies i dels altres. • Comprendre com influeixen en el pensament: focalitzen aspectes, evoquen records, canvien punts de vista, alteren l’atenció, afecten la cognició… • Comprendre-les: causes, seqüències emocionals, sentiments contradictoris • Regular-les: prevenir efectes de las e. negatives, autonomia emocional, competència social, gestió intrapersonal i interpersonal. • Segons David Goleman IE = “capacitat de reconèixer els nostres sentiments, els sentiments dels altres, motivar-nos i manejar adequadament les relacions que tenim amb els altres i amb nosaltres mateixos". Considera 5 Competències: • Consciència d'un mateix, de les nostres emocions i estats interns. • Autoregulació, control de les emocions, impulsivitat, estat d'ànim ... I el seu maneig perquè facilitin les nostres activitats. • Motivació cap a l'assoliment dels nostres objectius. • Empatia, consciència de sentiments, necessitats, preocupacions dels altres • Habilitats socials per induir respostes desitjables en els altres. Utilitzar-les per persuadir, dirigir, negociar i resoldre conflictes, cooperar i treballar en equip.Pere Marquès (2011) NOTES SOBRE INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL – IE/1
 • 39. Els grecs pensaven que les emocions eren l'enemic de la racionalitat. ? Però no només provenen del nostre passat animal, ens ajuden a adaptar-nos al medi. ambient Encara que hi ha esdeveniments que no controlem? I la nostra personalitat ens determina, ens queda un 40% de marge de decisió • Amb major IE... es té millor salut física i psicològica, menors nivells d'ansietat i de risc de depressió, millor adaptació social, s'és més cooperatiu i empàtic, menys agressiu (es resolen millor els conflictes interpersonals). • Educant en IE des dels 2 anys, A Primària tenen millor rendiment acadèmic, són més agradables, empàtics, col.laboratius i amb menys problemes de conducta. Un estat emocional negatiu pot disminuir un 30% el rendiment acadèmic Pablo Fernández Berrocal (UMA) • Les emocions: són breus i intenses activacions físiques, respostes fisiològiques, que es produeixen en resposta a algun estímul. • Las e. bàsiques són: por, ira, tristesa, alegria, sorpresa, rebuig, afecte. Totes les emocions són necessàries (no confondre les e. negatives, amb e. dolentes). • Els sentiments es generen al associar un pensament a las emocions: solitud, timidesa, egoisme, generositat, amistat, decepció… Pere Marquès (2011) NOTES SOBRE INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL – IE/2
 • 40. Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) Per què deixem que els alumnes usin apunts? Perquè els preparem per al món que els ha tocat viure Avui, quan per a un treball es requereix informació sempre la tenim al nostre abast a Internet. L'objectiu no és saber moltes dades de memòria sinó ser hàbil en trobar-les quan siguin necessàries... i saber aplicar-les I per a això cal haver practicat molt: buscant informació en els nostres apunts i a internet , i fent moltes activitats d'aplicació 7
 • 41. INTERNET Pere Marquès (2013) Estem evolucionat a ”i-persons” sempre connectats a Internet. El nostre coneixement abarca la nostra memòria interna i la nostra memòria externa comunicació www informació xarxes els meus apunts a Internet EVA recursosTIC INSTRUMENTS AVUI SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA EXTERNA els meus apunts en paper els meus apunts en pendrive + MEMÒRIA INTERNA I magatzem d’habilitats i centre de pressa de decisions el meu CERVELL i eines que utilitzo el meu EPA
 • 42. CONVÉ QUE CADA ALUMNE ELABORI EL SEU EPA EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge)= La informació (memòria externa) i els recursos als que un alumne pot accedir en tot moment. És com una gran “caixa d’eines” que integra: 1. Apunts: dades (informació i enllaços a fonts i recursos TIC) que l’alumne recopil.la i ordena perquè pensa que li seran útils 2. Portafol.li de treballs o dossier personal d’aprenentatge, amb una selecció de treballs realitzat on valora el què ha aprés. 3. Altres recursos al seu abast: instruments per a processar dades i canal de comunicació TIC, fonts d’informació a Internet… 4. Agenda i contactes (e-mail, xarxes…) als que pot recórrer si necessita ajuda. Els estudiants emmagatzemen el seu coneixement entre la seva memòria interna i el seu EPA. Utilitzant ambdós haurien de saber fer totes les tasques pràctiques Pere Marquès& Ana Masllorens(2013) EPA
 • 43. Pere Marquès (2013) Algunes idees més i les claus de l’èxit del curriculum bimodal 8
 • 44. - El currículum bimodal es pot aplicar a partir de 3r de primària, quan els alumnes ja han adquirit les seves destreses bàsiques de lectoescriptura. Amb tot, als 8 anys necessitaran molta ajuda per anar aprenent a elaborar els apunts, de manera que alguns professors prefereixen començar a aplicar-lo a partir de 4t o 5è de primària. - El glossari de l'assignatura, així com el llistat d'activitats pràctiques (i competències) a realitzar, es pot donar als alumnes en forma de "cartilla d'autocontrol", on poden anar marcant el que creuen que ja saben ... i el professor ho pot verificar periòdicament. - Uns quants professors (a primària) prefereixen donar el glossari de l'assignatura trimestralment o tema a tema. -És molt important ensenyar als alumnes a fer apunts, i que s'adonin de la seva funcionalitat, de com els apunts els poden ajudar. Això pot portar temps: els alumnes de primària encara no en saben i els de l'ESO moltes vegades tampoc (només saben "prendre" apunts al dictat del professor i aquí es tracta que els facin ells). - A batxillerat, apunts limitats. Pensant en els exàmens de selectivitat, alguns centres han limitat els apunts que es poden utilitzar en els exàmens pràctics a unes poques "fulles" en primer curs i una minvant (l'últim trimestre res) en segon curs. Així es van acostumant progressivament Pere Marquès (2013) ALGUNES IDEES MÉS… 1/2
 • 45. - Que els alumnes s'ajudin entre ells en els aprenentatges (alumne tutor) i també que es corregeixin algunes tasques entre ells (amb posada en comú final amb el professor) sol donar molt bons resultats ... si s'organitza bé. - El curriculum bimodal es pot aplicar amb: • Aules que tenen bones dotacions TIC o que només tenen pissarra digital • Llibres de text en paper o digitals, i també sense llibres de text • El model TPACK i les estratègies de classe inversa. • Comunitats d'aprenentatge i grups interactius. •I amb tot tipus d'enfocaments pedagògics, excepte el memorisme estricte Pere Marquès (2013) ALGUNES IDEES MÉS… 2/2
 • 48. - Des del primer dia de classe els alumnes saben el que s'espera d'ells, el que serà imprescindible que aprenguin. El professor els hi donarà (i explicarà una mica) la llista del glossari de l'assignatura (només els termes, no les definicions) i en la llista de les activitats pràctiques competencials. - Participen activament en la concreció de les millors definicions per als termes del glossari, i aprenen a "crear definicions" a partir dels records sobre el seu ús contextual (memorització reconstructiva, bona alternativa per a la memorització mecànica). - Fan moltíssims exercicis d'aplicació del glossari i també sobre les activitats pràctiques. L'avaluació contínua els permet aprendre dels seus errors i els exàmens-control faciliten el seguiment dels aprenentatges - L'ús dels apunts en realitzar els treballs i exàmens pràctics, els fa més autònoms, els permet concentrar-se en l'important (saber fer) i evita suspesos per manca d'informació (no recordar fórmules, processos, dades). Els alumnes amb problemes per memoritzar, poden aprovar. - Aprenen a fer apunts funcionals, que els ajuden a estructurar els coneixements i també així reforcen els seus esquemes mentals. Pere Marquès (2013) PER QUÈ AMB EL CURRICULUM BIMODAL ELS ALUMNES APRENEN MÉS I MILLOREN LES NOTES?
 • 49. Portal del curriculum bimodal - http://peremarques.net/curricuportada.htm ¿Qué es el currículum bimodal? .- http://peremarques.blogspot.com/ Investigación DIM-Fundación Telefónica: currículum bimodal y contra el fracaso escolar 2011-13 - http://peremarques.net/telefonica/. Técnicas didácticas con TIC - http://peremarques.net/didacticacontic.htm - Laboratorio de Inteligencia emocional (UMA) - http://emotional.intelligence.uma.es/ Grup de recerca en orientació Psicopedagógica (GROP, UB) - http://stel.ub.edu/grop/ MÉS INFORMACIÓ… Pere Marquès (2013) Grup DIM-UAB http://peremarques.net Ilustraciones: Ana Masllorens anamasllorens@gmail.com Y si vols rebre formació per a començar a aplicar el curriculum bimodal en el teu centre, participa en la investigació DIM- SCP 2014-15 sobre l’aplicació del curriculum bimodal en el marc del nou paradigma formatiu.. Veure més informació i accedir al formulari per a participar
 • 50. • OneNote és un quadern digital que et permetrà emmagatzemar tots els apunts i notes en el mateix lloc. Pots prendre notes, afegir text, llista de tasques, arxius, gravacions d'àudio ... • Podràs accedir a les teves notes des de qualsevol lloc i dispositiu (Windows, iOS o Android). • A més podràs compartir blocs de notes per tenir apunts comuns on tothom pugui veure i editar, consultant els canvis que s’han fet i qui els ha fet. Accedeix a recursos sobre com utilitzar OneNote en educació a la nostra comunitat de professors www.pil-network.com on professors de tot el món comparteixen les seves experiències. Vídeo tutorials: conèixer com usar OneNote. Un exemple: la professora Àngels Soriano del col.legi Martí Sorolla de València usant : aquí, entre altres coses,. OneNote. Descarrega't l'app gratuïta de OneNote des de la botiga del teu dispositiu o una versió d'un mes aquí
 • 51. ALTRES ESQUEMES RELACIONATS AMB EL TEMA En http://peremarques.net/didacticacontic.htm Veure més a TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm
 • 52. PROFESSORAT tutoria i detecció precoç de dificultats planificador, gestor, investigador… ALUMNAT aprenentatge servei a l’aula avaluació contínua compartida i aprendre de l’error iniciativa discent i autoaprenentatge INSTRUMENTS ús intensiu de les TIC tot els entorns i recursos grups i temps flexibles ACTIVITATS moltes i significatives crear la memòria externa cada dia: instrumentals Pere Marquès (2014) CURRICULUM bimodal comú+projectes optatius 14 BASES PER AL PARADIGMA FORMATIU +? de l’Era Internet
 • 53. Un home no és més que el que sap. Francis Bacon Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre. Javier Martínez Aldanondo JO conviure ser fersaber família/amics escola/món laboral EDUCACIÓ ACTUACIÓ BO FELIÇ ÚTIL… EDUCAR: CULTURITZAR + DESENVOLUPAMENT PERSONAL idees, visions del món llenguatge, normes, valors Instruments CULTURA SOCIETAT PereMarquès(2013)
 • 54. SER FER Desenvolupament intel.lectual COMPETÈNCIA: AUTONOMIA I INICIATIVA CONÈIXER CONVIURE COMPETÈNCIA: APRENDRE A APRENDRE Desenvolupam ent físic/salut Autoconeixement intel.ligència emocional autoestima, voluntat Tenir coneixements i competències específiques COMPETÈNCIA: SOCIAL I CIUDATADANA Idiomes estrangers COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LLINGÜÍSTICA COMPETÈNCIA: MÓN FÍSIC COMPETÈNCIA: CULTURAL/ARTÍSTICA COMPETÈNCIA: MATEMÀTICA COMPETÈNCIA: DIGITAL Maduració moral/espiritual valors PereMarquès(2014) 14 BASES PEL NOU PARADIGMA EDUCATIU de l’Era Internet
 • 55. Aprendre = memoritzar molt + saber fer amb allò memoritzat (sense suports) Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari APRENDRE: AHIR I AVUI AHIR AVUI + crear la nostra memòria externa Ara la informació la tenim sempre a l’abast… …però tenim que aprendre a trobar-la (amb rapidesa) quan la necessitem. Per això necessitem crear i organitzar La nostra memòria externa amb un ampli vocabulari i referents culturals ben estructurats Pere Marquès (2014)
 • 56. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS + instalacions Pere Marquès (2010) PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives QUINS RECURSOS TENIM? DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa
 • 57. ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria Veure més a TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm