Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

29 models didàctics per a les aules 2.0

 • Login to see the comments

29 models didàctics per a les aules 2.0

 1. 1. 29 MODELS DIDÀCTICS per a les AULES 2.0 Pere Marquès (2010). UAB - grupo DIM http://peremarques.blogspot.com/ Traduït al català per Toni Hortal Amb pissarra digital (PD) , lector de documents i un ordinador per a cada alumne + altres usos de les TIC per a professors, direcció i famílies
 2. 2. ÍNDEX Treball individual autònom dels estudiants Activitat central del professor davant de la classe Activitats guiades Els estudiants com a professors Projectes llargs de gran grup Usos de les TIC pels professors Ús específic de les TIC en direcció Ús de les TIC per les famílies Aquestes AULES 2.0 solen disposar també de : <ul><li>Intranet educativa: amb fòrums, repositori de materials, aula virtual…
 3. 3. Programari de control de xarxa local, que permet al professor veure al seu ordinador la pantalla de l'ordinador de cada alumne i projectar-la per la PD quan convingui compartir-la amb tota la classe.
 4. 4. Sistema de votació electrònic : cada alumne té un comandament amb botons d'opcions, amb el que contesta les preguntes del professor. I immediatament es veuen a la PD els resultats. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 5. 5. TREBALL INDIVIDUAL AUTÒNOM DELS ESTUDIANTS Consisteixen en activitats de cerca i documentació, conceptualització, reflexió, aplicació, valoració, memorització…, que els estudiants poden realitzar individualment a classe amb el seu ordinador , de manera autònoma o seguint les instruccions del professor. En alguns casos aquests treballs es poden realitzar amb l'ordinador a casa i fins i tot amb el recolzament dels pares. Si l'alumne ho requereix pot fer consultes al professor o als seus companys. “ Els savis són els que cerquen la sabiduria; els necis pensen haver-la trobat ja” (Napoleó Bonaparte) Pere Marquès (2010)
 6. 6. Blog personal i portafoli <ul><li>Al seu blog personal cada alumne pot tenir: presentació personal, afeccions, articles que vulgui escriure… També l' utilitzarà per a redactar treballs (quan ho indiqui el professor), i com a portafoli on reunir treballs importants realitzats i altres materials de l'assignatura.
 7. 7. El professor farà una revisió periòdica dels blogs dels alumnes.
 8. 8. Quan el professor ho estableixi , alguns alumnes presentaran el seu blog a la PD i comentaran alguns dels treballs amb tota la classe. Es valorarà el treball dels autors i els comentaris dels companys. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Encarregar a uns estudiants que revisin determinats continguts dels blogs d'altres i els deixin un comentari amb suggeriments de millora als autors. Aquests correspondran contestant amb un altre comentari.
 9. 9. Les famílies poden veure els treballs realitzats pels seus fills.
 10. 10. El professor sindica els blogs al seu lector de notícies i hi rebrà les novetats.
 11. 11. Cada alumne s'especialitza en un tema i quan un estudiant troba alguna cosa sobre el tema d'un company li ho envia amb un comentari al blog. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 12. 12. Explorar materials i fer treballs amb l'ordinador <ul><li>Explorar amb l'ordinador materials multimèdia sobre l'assignatura : revisar esquemes i exemples, fer exercicis, practicar amb simulacions, consultar bases de dades, vídeos, premsa digital, llibres digitals…
 13. 13. Els materials els trobarà a la intranet educativa , blog del professor o Internet.
 14. 14. Fer treballs i presentar-los en format àudio, vídeo o multimèdia . </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Buscar a Internet nous materials per a compartir-los al seu blog personal (amb un comentari introductori) o per a presentar-los als companys i al professor a classe amb la PD.
 15. 15. Els materials que es trobin a Internet i es vegin d'interès per a l'assignatura, es poden enllaçar a la wiki col·laborativa: “enciclopèdia de recursos per a l'assignatura” .
 16. 16. L'ordinador personal i l'accés permanent als recursos de la intranet educativa i Internet, permet a l'alumnat traslladar-se fàcilment a treballar a qualsevol lloc del centre. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 17. 17. Realitzar consultes als companys i al professor <ul><li>Quan tinguin dudas relacionadas con los estudios , los estudiantes pueden realizar consultas por e-mail o mensajería instantánea a sus compañeros más allegados.
 18. 18. En caso de dudas importantes que no puedan ser resueltas de otra manera (compañeros, padres…) y no puedan esperar a la próxima clase presencial, los estudiantes también pueden realizar consultas por e-mail al profesor. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Organizar una red social cerrada para la clase; facilitará estas consultas.
 19. 19. Los alumnos con más dificultades para seguir una asignatura tienen un “colega-tutor” , un compañero que se ofrece a estar pendiente de ellos y ayudarles (en presencial o on-line) cuando lo requieran.
 20. 20. Alumnos especialistas temáticos asesoran a los demás en cuestiones relacionadas con su tema.
 21. 21. Crear un “foro de consultas”, atendido por alumnos aventajados, al que pueden dirigir sus dudas los demás. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 22. 22. ACTIVITAT CENTRAL DEL PROFESSOR DAVANT DE LA CLASE Activitats centrades en l'actuació del docent , que realitza exposicions magistrals o gestiona la realització d'exercicis per part de tota la classe amb correcció immediata dels mateixos. Encara que els estudiants participen formulant les sevs preguntes i fent (en ocasions amb els seus ordinadors) els exercicis i responent les preguntes que els assigni el professor, la iniciativa de l'activita que es fa a cada moment a classe i amb la PDI la té plenament el docent . “ No ens preocupem pel que direm a classe, sinó pel que els farem fer per a que aprenguin” (Phillippe Meirieu) Pere Marquès (2010)
 23. 23. El professor explica i fa preguntes a la PD ( professor magistral ) <ul><li>El professor reforça audiovisualment la seva explicació projectant materials digitals (o en suport paper si té lector de documents ) amb imatges, vídeos, esquemes, simulacions, exercicis...
 24. 24. Els estudiants: atenen, prenen notes, fan i responen preguntes.
 25. 25. Els materials els haurà elaborat ell o els haurà buscat en plataformes educatives o a Internet. Després els deixarà a disposició dels alumnes al blog del professor o a la intranet educativa per a que els revisin amb el seu ordinador. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Fer preguntes per a avaluar alguns coneixements dels estudiants. Amb un sistema de votació electrònic hi participarien tots.
 26. 26. Pensar en veu alta, “ modelitzar ” als alumnes com afrontar un exercici.
 27. 27. Repassar classes anteriors (la PD desa còpia de cada sessió). </li></ul>Pere Marquès (2010)
 28. 28. Prendre apunts i documentar-se amb l'ordinador… mentre el professor explica <ul><li>Amb l'ordinador els estudiants poden prendre apunts de les explicacions del professor , que després retocaran i milloraran. A vegades escriuran literalment paraules i paràgrafs que el professor dicti.
 29. 29. Es pot fer a l'editor de text o al blog personal de l'estudiant. Alguns alumnes poden preferir fer-ho de manera manuscrita. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Al final es pot sol·licitar a algun estudiant que mostri i comenti davant de tota la classe amb la PD els seus apunts (si són manuscrits es projecten amb el lector de documents ) , per a que puguin ser revisats i valorats entre tots.
 30. 30. Cada alumne escriu al seu blog personal un petit informe-resum de la classe (el que s'ha tractat, el que s'ha fet), 5 minuts abans del final.
 31. 31. Mentre el professor explica un tema, els alumneos (alhora que escolten) cerquen informació complementària a Internet amb el seu ordinador per a mostrar-la a tota la classe amb la PD i complementar el que diu el professor (només amb alumnes molt responsables i motivats). </li></ul>Pere Marquès (2010)
 32. 32. Fer síntesis a la PD ( alumnes-relators ) <ul><li>Una forma de desenvolupar una classe en introduir un nou tema consisteix en que el professor, després d'una introducció, faci preguntes als alumnes amb el fi de conèixer els seus coneixements previs i emfatitzar els principals aspectes del tema.
 33. 33. En aquest context, el professor aprofita les aportacions dels alumnes i va dictant les idees clau a l'“alumne-relator”, que les escriu a la PD per a ser ampliades i comentades entre tots.
 34. 34. Després es poden emmagatzemar al blog “diari de classe” o a la intranet educativa per a que tots puguin revisar-les. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Els alumnes (alhora que escolten) amb el seu ordinador cerquen informació a Internet per a documentar-se i contestar millor les preguntes que vagi fent el professor (només amb alumnes molt responsables i motivats).
 35. 35. Amb un teclat/ratolí inalàmbric , diversos alumnes des de la seva taula poden escriure a la PD les seves aportacions , abans de comentar-les amb més detall a tots els seus companys.
 36. 36. Fer un debat i que el relator reculli les conclusions. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 37. 37. Fer exercicis “entre tots” a la PD <ul><li>El professor projecta exercicis interactius (JClic, llibres digitals, programari de la PD…) i encarrega a determinats estudiants que els resolguin a la PD , promovent reflexió si hi ha diverses respostes.
 38. 38. Es puntuen totes les intervencions dels alumnes. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Cada parella d'alumnes cerca la solució i la verifica al seu ordinador . Amb el sistema de control de xarxa local , el professor veu al seu ordinador el que fan els alumnes al seu ordinador. Després es comenten els resultats entre tots a la PD.
 39. 39. Tota la classe contesta bateries de preguntes que proposa el professor amb el sistema de votació electrònic (tots participen).
 40. 40. Projectar amb el lector de documents exercicis de fitxes en paper .
 41. 41. Realitzar dictats , en els que un dels alumnes escriu a la PD.
 42. 42. Organitzar lectures col·lectives , en les que cada alumne llegeix un fragment projectat a la PD o assumeix un personatge.
 43. 43. Prescriure treballs de reforç a alguns alumnes que ho requereixin. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 44. 44. Correcció col·lectiva d'exercicis a la PD (corregir els deures) <ul><li>Per indicació del professor, els alumnes presenten i comenten a la PD els deures , exercicis que hauran realitzat prèviament en format digital (document de text, presentació multimèdia o programa “ad hoc”).
 45. 45. Tots poden intervenir proposant correccions (abans de que el professor “digui l'última paraula”) i exposant dubtes, idees i objeccions.
 46. 46. Es puntua tant als quins presenten els deures com als quins fan correccions o suggereixen altres formes de fer els exercicis. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Amb el lector de documents , els estudiants poden projectar els deures que hagin fet manuscrits al seu quadern (molt important en educació infantil ).
 47. 47. Autocorrecció simultània . Davant de cada exercici dels deures, el professor proposa 4 possibles respostes i demana a cada alumne que amb el sistema de votació electrònic indiqui la seva (tots participen). </li></ul>Pere Marquès (2010)
 48. 48. Xats i videoconferències a la PD <ul><li>Quan resulti oportú la PD facilitarà la comunicació per correu electrònic, xat o videoconferència amb estudiants, professors o experts de qualsevol lloc del món.
 49. 49. Tota la classe podrà veure i escoltar el que ens comuniquem. Per exemple una videoconferència amb un expert que ens parla d'un tema i al final li podem fer preguntes. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Conversar amb estudiants d'un altre centre , per exemple contestant les seves preguntes i fent-los preguntes relacionades amb l'assignatura o amb l'entorn del seu centre.
 50. 50. Preparar un tema per a presentar-lo per videoconferència als alumnes d'un altre centre , que podran fer preguntes. Després ells faran el mateix.
 51. 51. En el cas dels més petits , poden participar els pares (com ho farien en presencial), explicant per exemple els seus oficis a tota la classe. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 52. 52. Documentar-se i debatre (improvisar amb els ordinadors i la PD) <ul><li>Amb l'ajut dels cercadors i la PD en qualsevol moment es pot ampliar la informació sobre qualsevol tema que s'estigui tractant o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament i siguin de l'interès de la classe.
 53. 53. El professor, o els alumnes des del seu ordinador, cerquen una informació específica a Internet durant el desenvolupament de la classe, la projecten a la PD i la comenten entre tots .
 54. 54. Es valoren les intervencions significatives de tots els estudiants. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Amb el sistema de votació electrònic , el professor pot projectar qualsevol notícia o recurs i recollir l'opinió de tots els alumnes .
 55. 55. Encarregar als alumnes que en 10 minuts cerquin amb el seu ordinador a Internet informació sobre un tema d'actualitat (amb imatges incloses). Després alguns la presentaran i comentaran a tota la classe a la PD. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 56. 56. Aplicacions específiques en Educació Especial <ul><li>Realització d'activitats específiques davant d'una pissarra digital interactiva (PDI) per part d'alumnes amb dificultats motores (a la PDI es pot interactuar sense ratolí ni teclat) o visuals (a la PDI es pot treballar amb caràcters grans) . </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>El lector de documents com a amplificador de lletra per a alumnes amb dificultats visuals.
 57. 57. Ús de la PDI amb alumnes amb dificultats de visió . Tenen el seu ordinador connectat al del professor i poden veure i ampliar a la seva pantalla el que el professor i la resta d'estudiants projecten i escriuen a la PDI.
 58. 58. El sistema de votació electrònic pot facilitar la participació en activitats col·lectives d'alumnes amb problemes de visió i amb dificultats per a escriure. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 59. 59. ACTIVITATS GUIADES Activitats pautades que s'encarreguen als alumnes per a que de manera individual, o en parelles o petit grup, les vagin realitzant en una o més sessions de classe. També es poden encarregar com a &quot;deures&quot; per a fer a casa (fins i tot amb l'ajut del pares). Si ho requereixen poden fer consultes al professor o als seus companys. “ I així, els nous educadors en cap moment tractaran de ser simples transmissors del saber, ni tan sols s'hauran de conformar amb la simple relació instructiva, sinó que en tot moment serà el seu ideal el formar homes nous i això significa atenció a totes les facultats de l'home, físiques i espirituals”. (Francisco Giner de los Ríos) Pere Marquès (2010)
 60. 60. Fer exercicis autocorrectius amb l'ordinador <ul><li>El professor encarrega de manera individualitzada als estudiants (segons les seves necessitats formatives) que realitzin determinats exercicis autocorrectius al seu ordinador . Per exemple activitats JClic o Hot Potatoes, exercicis dels llibres digitals…
 61. 61. Els enllaços a aquests exercicis poden ser al blog del professor o a la intranet educativa.
 62. 62. Al final, cada alumne comunicarà al professor els resultats que ha obtingut, i en el seu cas, li comentarà el seus dubtes. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Si els exercicis estan integrats en una intranet educativa tipus Moodle, automàticament es va generant un informe detallat de l'activitat de cada un dels alumnes : encerts, errors, temps de dedicació…
 63. 63. Hi ha llibres digitals i algunes plataformes de continguts educatius que també incorporen aquests informes detallats de l'activitat de l'alumnat. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 64. 64. Fer exercicis NO autocorrectius proposats pel professor o d'un llibre <ul><li>Fer exercicis amb l'ordinador permet disposar d'eines gràfiques i calculadora, cercar dades o fórmules a Internet… però a vegades pot ser més àgil anar resolent els exercicis a la llibreta que a un editor de textos.
 65. 65. Fer exercicis proposats pel professor o d'un llibre de text a la llibreta, a l'editor de textos o al blog personal .
 66. 66. La correcció es fa: per parelles, col·lectiva amb la PD o pel professor. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Veure una foto o vídeo i comentar-la segons les indicacions  del professor.
 67. 67. Cada alumne realitza els exercicis al seu blog . Després correcció en línia per parelles: el company li deixa les seves correccions en una entrada. Finalment es fa una correcció pública a la PD.
 68. 68. Cada alumne prepara al seu ordinador una pregunta (format multimèdia) sobre un tema. El professor l'ha d'aprovar. Després tots els estudiants van passant per l'ordinador de la resta per a llegir la seva pregunta i contestar-la en un paper amb el seu nom. Tot acaba amb una correcció pública a la PD. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 69. 69. Investigació guiada per Internet (Webquest i +) <ul><li>Organitzar els alumnes per grups i encarregar-los la realització d'una Webquest . Pot ser la mateixa per a tots els grups; així al final es podran comparar i valorar els diferents resultats.
 70. 70. Amb el programari de control de xarxa local , el professor veu al seu ordinador el que fan els alumnes al seu i, en el seu cas, orientar-los.
 71. 71. Al final els grups faran una exposició pública amb la PD i es valorarà el seu treball. S'incentivarà que els companys proposin millores. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Caceres del tresor: els alumnes responen preguntes consultant uns enllaços que proporciona el professor.
 72. 72. Documentar-se a Internet (o a la intranet educativa) per a anar responent bateries de preguntes. Les respostes s'anoten en un qüestionari &quot;ad hoc&quot; o en el bloc de notes de l'ordinador. Després es fa la correcció pública a la PD.
 73. 73. Compartir coneixements previs sobre un tema. Els alumnes, per parelles, preparen en un document multimèdia una definició (amb imatges) que els ha demanat el professor. Després la presentaran a la PD i al final es buscarà entre tots la millor definició. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 74. 74. Els estudiants presenten i discuteixen els seus treballs (monografies, webquest...) a la PD <ul><li>Els estudiants (amb 6 esquemes o diapositives multimèdia), presenten a classe els treballs que han realitzat sobre un tema, en grup o de manera individual per encàrrec del professor.
 75. 75. A més de rendir comptes de la tasca realitzada tindran una oportunitat més per a desenvolupar les seves habilitats expressives i comunicatives.
 76. 76. · El que presenta cada grup serveix de repàs per a la resta i facilita la participació dels quins vulguin corregir, preguntar o afegir alguna cosa.
 77. 77. Valorar els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys, per a incentivar la seva participació.
 78. 78. El professor també ampliarà els aspectes que consideri oportuns i farà una correcció i valoració pública del que s'exposa. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Presentar treballs realitzats pels alumnes d'Infantil amb un lector de documents .
 79. 79. Qui tem al cerca, copia i enganxa a Internet? </li></ul>Pere Marquès (2010)
 80. 80. Els estudiants presenten treballs col·laboratius intercentres a la PD i per videoconferència ( projectes telemàtics ) <ul><li>Els estudiants, després de fer un treball col·laboratiu amb alumnes d'un altre centre llunyà , que pot haver exigit cercar informació, preparar un tema..., el van exposant de manera presencial als seus respectius centres amb transmissió per videoconferència als seus &quot;socis&quot;.
 81. 81. Al final, s'intercanvien preguntes i comentaris per videoconferència: el que més els ha agradat, el que no han entès, suggeriments...
 82. 82. Es valoren els treballs i les aportacions de tots els participants. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Cada alumne prepara una pregunta per als seus companys del centre llunyà i el dia fixat es formularan per videoconferència. Al final es donaran les solucions i es podran fer aclariments.
 83. 83. Les preguntes poden ser en forma d'imatges sobre un tema determinat: animals, monuments artístics… </li></ul>Pere Marquès (2010)
 84. 84. Crear: contes, poemes, reportatges…  <ul><li>El professor encarrega a grups d'estudiants que s'inventin un conte o facin un poema o reportatge i el presentin en un format multimèdia.
 85. 85. Ho poden fer en vídeo (enregistraran les preses amb la càmera de vídeo i després muntaran les seqüències amb un editor de vídeo) o com a presentació multimèdia (amb imatges, so i, si convé, avançament automàtic) .
 86. 86. Els treballs es presentaran amb la PD , i tots opinaran: si ha agradat, què els ha suggerit, què han après, propostes de millora…
 87. 87. Es valorarà als autors i a quins facin suggeriments interessants. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Enregistrar (en àudio o vídeo) la lectura de textos i poemes per a després escoltar-los tots a classe i comentar possibles millores en la dicció. Per aquest mitjà també poden enregistrar-se contes relatats per familiars, presentacions d'escriptors, xerrades d'especialistes…
 88. 88. A educació infantil els contes es poden fer mitjançant dibuixos en paper, que després es mostraran amb el lector de documents . </li></ul>Pere Marquès (2010)
 89. 89. Experimentar amb simuladors <ul><li>Després de la presentació d'un simulador a la PD per part del professor, els estudiants interactuen amb ell al seu ordinador.
 90. 90. L'experimentació dels estudiants amb el simulador pot ser individual, per parelles, lliure o pautada. En qualsevol cas els estudiants anotaran les seves experiències i els resultats obtinguts.
 91. 91. Amb el programari de control de xarxa local , el professor veu al seu ordinador el que fan els alumnes al seu, i si cal els pot orientar.
 92. 92. Finalment es fa una posada en comú a la PD , on alguns dels estudiants aniran comentant les seves experiències. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Els estudiants exploren amb el seu ordinador el simulador abans de que el professor el presenti . I després seran alguns d'ells el que faran la primera presentació a la PD, sota la supervisió del professor.
 93. 93. Els estudiants cerquen a Internet simuladors similars al que presenta el professor. Els estudien i els comenten amb la PD a tota la classe. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 94. 94. Projectes, estudis de cas, problemes complexos <ul><li>El professor proporciona recursos i encarrega a cada grup d'alumnes un projecte, un estudi de cas o la resolució d'un problema complex. Molts cops convindrà fer el treball en un entorn col·laboratiu: wikis, GoogleDocs…
 95. 95. Després els estudiants presenten públicament els seus treballs amb la PD per a comentar entre tots.
 96. 96. Es valoraran els treballs realitzats, la manera en la que s'exposin i els comentaris que facin la resta d'alumnes. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Es pot encarregar la mateixa tasca a tots els grups , i després comentar entre tots les diferències entre els seus resultats.
 97. 97. Abans de la sessió col·lectiva a l'aula, cada grup pot posar a un blog el seu resultat, per a així iniciar un debat previ en línia entre ells.
 98. 98. Pluja d'idees. Els alumnes es documenten a Internet per a cercar idees per a afrontar una determinada problemàtica. Després es fa una posada en comú i discusió amb el recolzament de la PD. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 99. 99. Debats presencials amb recolzaments multimèdia <ul><li>Dos grups d'alumnes reben l'encàrrec d'adoptar determinada perspectiva davant d'un tema controvertit, i han de documentar-se per a presentar a la PD els seus arguments (amb recolzaments multimèdia) .
 100. 100. Després de les presentacions dels ponents, els estudiants es divideixen en petits grups per a debatre el tema durant uns quinze minuts.
 101. 101. Després, cada grup expoxa les seves aportacions (conceptes implicats, suposicions, evidències, conclusions i implicacions), que un &quot;relator&quot; recull a la PD. Al final, amb totes les aportacions, es fa debat general. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Cada grup assumeix una qüestió relacionada amb el tema de debat. Es documenten amb el seu ordinador per a recolzar els seus arguments. Després presenten les seves conclusions a la PD a través del relator i es fa un debat general.
 102. 102. Amb un teclat/ratolí inalàmbric , els estudiants poden anar escrivint les seves aportacions a mesura que les comenten des de la seva taula.
 103. 103. Al final els estudiants expliquen què han après , com ha canviat el seu punt de vista. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 104. 104. Debats en línia <ul><li>D'acord amb les orientacions del professor, un grup d'alumnes prepara un document multimèdia sobre un tema controvertit presentant els conceptes implicats i els diversos punts de vista.
 105. 105. Aquest document es col·loca a la intranet educativa i a continuació tota la classe el llegeix i exposa la seva opinió des del seu ordinador en un fòrum virtual . El professor també pot intervenir.
 106. 106. Convé pautar les intervencions dels alumnes en el debat per a que diferenciïn: els conceptes implicats, les suposicions i les evidències argumentades.
 107. 107. Al final es revisaran entre tots a la PD les aportacions del fòrum i es valoraran. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Aquesta activitat resulta més interessant quan es fa intercentres . En aquest cas, si els alumnes tenen un blog personal convindrà que abans del debat hi facin una visita i hi desin algun missatge de presentació. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 108. 108. Revisar i comentar la premsa entre tots ( l'actualitat entra a les aules ) <ul><li>Projectant les imatges de les notícies dels diaris digitals, es poden comentar temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura, debatre sobre conflictes, jutjar i explicitar valors, considerar la multiculturalitat.
 109. 109. Cada dia 2 alumnes seleccionen una notícia i l'exposen en 3 minuts amb el recolzament de la premsa digital a la PD. Després s'o bre un debat , en el que els companys poden ampliar la informació a Internet des del seu ordinador.
 110. 110. El guió bàsic pot ser: Què ha passat? (la notícia), Què n'opinem?, Què podem aprendre? </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Cada parella té una secció de notícies fixa assignada.
 111. 111. Davant d'una notícia, cada parella consulta un diari diferent, identifica el seu posicionamient i en fa una valoració. Després es comparteix i debat a la PD.
 112. 112. Amb un lector de documents qualsevol retall de premsa es podrà convertir en un material didàctic en un moment donat.
 113. 113. Amb el sistema de votació electrònic , es pot conèixer l'opinió dels alumnes sobre determinades notícies. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 114. 114. ELS ESTUDIANTS COM A PROFESSORS Activitats en les que alguns estudiants adopten rols de professors, preparant i gestionant presentacions multimèdia i exercicis per als seus companys i fent activitats de tutoria. Es poden desenvolupar per iniciativa dels estudiants o estar orientades pel professorat. I es poden fer de manera individual, per parelles o petit grup (agrupaments espontanis o fixats pel professor). “ Un mestre és aquell que es fa progressivament innecessari.” (Thomas Carruthers) Pere Marquès (2010)
 115. 115. Els estudiants cerquen informació i recursos didàctics a Internet i els presenten a la PD ( alumnes cercadors ) <ul><li>De manera voluntària o preceptiva , els estudiants cerquen a Internet recursos (imatges, esquemes, vídeos, simulacions, documents multimèdia... ) relacionats amb el tema que s'està estudiant a classe i els presentaran i explicaran a la PD.
 116. 116. Els companys i el professor podran intervenir , preguntar, criticar.
 117. 117. Es puntuen tant les explicacions dels alumnes que presenten els recursos d'Internet com les preguntes i crítiques dels companys. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Amb el lector de documents , es poden projectar recursos en paper o tridimensionals .
 118. 118. Recopilar els enllaços als millors recursos a la intranet educativa del centre per a revisar-los quan convingui. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 119. 119. Els estudiants exposen un tema a la PD (e ls estudiants fan de professors ) <ul><li>Per indicació del professor , uns estudiants preparen un tema de repàs (o nou) , elaborant una presentació multimèdia, i l'expliquen a la PD als seus companys.
 120. 120. El professor haurà donat indicacions (aspectes bàsics a tractar, fonts d'informació…) als estudiants, que també podran demanar-li una tutoria.
 121. 121. El professor ampliarà els aspectes que consideri oportuns i farà una correcció i valoració públiques del que s'exposa. També valorarà els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>El material es pot fer com si fos un reportatge en format vídeo o presentació multimèdia automàtica, incloent-hi veu.
 122. 122. Abans de l'exposició, els estudiants posen la seva presentació al blog “diari de classe” , on els seus companys enviaran comentaris i correccions.
 123. 123. Presentar un tema de l'interès de tots , encara que no sigui estrictament curricular. Començar escollint el tema amb una pluja d'idees, i pensar preguntes interessants sobre el mateix i on trobar les respostes. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 124. 124. Els estudiants preparen una bateria de preguntes als seus companys <ul><li>Un grup d'estudiants prepara una bateria de preguntes sobre un tema mitjançant una presentació multimèdia (una diapositiva cada pregunta) i la presenten als seus companys a la PD .
 125. 125. Els seus companys anotaran les seves respostes en un paper.
 126. 126. Després, en una segona presentació multimèdia, mostraran les respostes correctes per a que cada un es corregeixi o es faci correcció per parelles .
 127. 127. Valorar els errors de contingut o ortogràfics que descobreixin els companys, per a incentivar la seva participació.
 128. 128. El professor també ampliarà els aspectes que consideri oportuns i si correspon corregirà la bateria de preguntes presentada. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Que els alumnes responguin amb un sistema de votació electrònica.
 129. 129. Fer les preguntes en paper i projectar-les amb el lector de documents.
 130. 130. Les preguntes poden ser imatges: animals, monuments… </li></ul>Pere Marquès (2010)
 131. 131. Els estudiants creen materials didàctics, els presenten a la PD i després s'utilitzen als ordinadors <ul><li>Per indicació del professor, grups d'estudiants elaboren materials didàctics sobre un tema (reportatge, unitat didàctica amb exercicis) i després els presenten a la PD .
 132. 132. Poden utilitzar: editors de text i de presentacions, programari de PDI, editors de vídeo, programes per a generar exercicis ( Hot Potatoes, JClic )…
 133. 133. Quan ho requereixin, disposaran de tutoria per part del professor.
 134. 134. Es valorarà entre tots. Els millors es desaran a la intranet educativa i després cada estudiant ho revisarà exhaustivament al seu ordinador. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS <ul><li>Cada grup s'especialitza en un tema (&quot;especialistes-temàtics&quot;). Cerquen informació i materials didàctics (informació, vídeos, simuladores, exercicis...) i els posen a un blog o wiki temàtica.
 135. 135. Enregistrar en vídeo amb la PDI exposicions curtes de temes per a presentar als seus companys.
 136. 136. Preparar un viatge virtual a un museu , a una regió… en format multimèdia amb enllaços que després s'exposarà a totala classe amb la PD. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 137. 137. Els estudiants fan de tutors ( “fòrum de dubtes” i “company-tutor” ) FÒRUM DE DUBTES I PREGUNTES <ul><li>Per indicació del professor, un grup d'estudiants (consultors) gestionaran un fòrum a la intranet educativa per a atendre consultes sobre l'assignatura dels seus companys.
 138. 138. Si hi ha preguntes que no saben respondre, ho comentaran al professor.
 139. 139. El professor supervisarà periòdicament el fòrum, i valorarà el treball que realitzen els estudiants consultors . </li></ul>COMPANY-TUTOR <ul><li>Alumnes avantatjats proporcionen assessorament a altres companys i van fent un seguiment dels seus progressos.
 140. 140. El professor valorarà el treball que realitzi el “company-tutor i les ganes de millorar de l'alumne tutoritzat.
 141. 141. Els poden encarregar fer exercicis amb l'ordinador. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 142. 142. PROJECTES LLARGS DE GRAN GRUP Activitats que impliquen a tot el grup classe i que s'aniran fent al llarg del curs. “ L'estudi no es mesura pel nombre de pàgines llegides en una nit, ni per la quantitat de llibres llegits en un semestre. Estudiar no és un acte de consumir idees, sinó de crear-les i recrear-les” (Paulo Freire) Pere Marquès (2010)
 143. 143. El blog “diari de classe” a la PD <ul><li>Quan es porta un blog “diari de classe”, cada dia 2 alumnes resumeixen el que s'ha fet a classe, incloent-hi esquemes essencials, enllaços, fotos...
 144. 144. En aquest context, cada setmana els autors presentaran amb la PD les anotacions que han fet al “diari de classe” per a revisar-les i comentar-les entre tots .
 145. 145. El professor valora el treball i els comentaris de millora de companys. </li></ul>ALTRES POSSIBILITATS DEL BLOG “DIARI DE CLASSE” <ul><li>Els estudiants poden revisar el blog “diari de classe” des del seu ordinador, i si troben errors poden advertir-ho deixant-hi un comentari.
 146. 146. Incloure el llistat de blogs personals dels alumnes i del professor.
 147. 147. Incloure els millors treballs dels alumnes .
 148. 148. El professor pot escriure “articles&quot; proposant activitats que els alumnes faran deixant-hi un &quot;comentari” . Per exemple, comentar un article que publica el professor, una notícia, una foto, un vídeo...
 149. 149. A Educació Infantil , el professor farà el blog, però a partir de les idees i les fotos que aportin els alumnes. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 150. 150. Altres treballs col·laboratius de tota la classe <ul><li>Quan ho indica el professor, es revisa i comenta entre tots el material a la PD. Pot haver una divisió del treball entre els alumnes o que tots col·laborin en tot. El professor també pot deixar comentaris. </li></ul>GLOSSARI DE L'ASSIGNATURA <ul><li>Pot ser una wiki (com la wikipèdia) on els alumnes van creant un glossari (amb imatges quan sigui possible) de l'assignatura. </li></ul>ENCICLOPÈDIA DE RECURSOS DE L'ASSIGNATURA <ul><li>Una wiki o un blog on es van posant els materials relacionats amb l'assignatura que resulten més valorats per tota la classe. </li></ul>DIARI ESCOLAR <ul><li>Al llarg del curs els alumnes van elaborant un diari escolar (blog o wiki), amb notícies del centre i articles escrits per ells mateixos . Després les lectors podran deixar-hi comentaris. Hi ha rotació d'alumnes responsables. </li></ul>CANAL DE RÀDIO O TV <ul><li>Canal de ràdio o TV del centre, amb notícies del centre i articles autoria dels alumnes . </li></ul>Pere Marquès (2010)
 151. 151. USOS DE LES TIC PELS PROFESSORS – 1 Cercar informació i recursos <ul><li>Cercar informació a Internet per a preparar les seves classes: cerques generals, consulta de blogs d'altres col·legues... A més pot consultar la premsa digital per a estar al dia dels últims avanços i notícies.
 152. 152. Cercar materials didàctics a Internet (portals de recursos, blogs d'altres col·legues...) per a utilitzar a l'aula amb els seus estudiants. </li></ul>Coordinació i formació permanent <ul><li>Contacte permanent en línia amb l'equip docent i altres col·legues , amb el fi de coordinar activitats, fer consultes, compartir recursos i experiències...
 153. 153. Formació permanent i investigació docent (desenvolupament professional) a través de fòrums, xarxes de professors, espais de treball col·laboratiu, cursos en línia... </li></ul>Pere Marquès (2010)
 154. 154. USOS DE LES TIC PELS PROFESSORS - 2 Preparar les classes i elaborar materials didàctics i entorns d'aprenentatge <ul><li>Elaborar i actualitzar permanent el programa de les seves assignatures . Planificació del curs.
 155. 155. Planificació de les classes .
 156. 156. Preparar materials didàctics: documents multimèdia de recolzament a les seves exposicions i altres recursos didàctics per a les activitats d'aprenentatge i avaluació que encarregarà als seus estudiants. Utilitzarà editors de text i multimèdia, programari de PDI, generadors d'activitats interactives ( JClic, Hot Potatoes, Webquest... )
 157. 157. Emmagatzemar de manera ordenada els seus recursos educatius (propis o seleccionats a Internet) a la seva web docent o a la intranet educativa .
 158. 158. Utilitzar les funcionalitats de la intranet educativa per a crear entorns d'aprenentatge per als estudiants: fòrums, aula virtual… </li></ul>Pere Marquès (2010)
 159. 159. USOS DE LES TIC PELS PROFESSORS – 3 Gestions de correcció i tutoria <ul><li>Dur la gestió administrativa i de tutoria dels seus alumnes : assistències de l'alumnat, dates de treballs i exàmens, notes, actes...
 160. 160. Fer tasques de correcció i seguiment dels treballs que els seus alumnes posin al seu blog personal (si cada alumne té un blog) o a la bústia de treballs dels alumnes de la intranet educativa de centre.
 161. 161. Fer activitats d'avaluació : exàmens.
 162. 162. Publicació dels millors treballs dels alumnes al blog “diari de classe” o a la intranet educativa .
 163. 163. Fer tutories en línia , que complementin les tutories presencials quan calgui.
 164. 164. Millorar la relació amb les famílies a través de contactes també en línia a través de la plataforma de centre i del correu electrònic. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 165. 165. USOS DE LES TIC PELS PROFESSORS – 4 Activitats a les aules 2.0 <ul><li>Desenvolupament d'activitats (individuals i grupals) a la PD i amb els ordinadors dels alumnes.
 166. 166. Utilització de les funcionalitats de la intranet educativa del centre: fòrums, repositoris de recursos…
 167. 167. Ús personalitzat de les PDI de les aules de classe . Pot connectar-hi el seu ordinador-docent amb el programari de les PDI configurant al seu gust el sistema PDI de les aules on imparteix classe, i d'aquesta manera sempre conserva la seva configuració i té a la seva disposició els recursos didàctics del seu ordinador.
 168. 168. Controlar l'activitat dels alumnes davant del seu ordinador . Utilitzar el programari de control de xarxa loca l per a veure a la seva pantalla les pantalles dels ordinadors dels seus alumnes i, si convé, enviar-los missatges personalitzats.
 169. 169. Quan convingui, projectar la pantalla de l'ordinador d'un alumne a la PD, utilitzant el programari de control de xarxa. </li></ul>Pere Marquès (2010)
 170. 170. ÚS ESPECÍFIC DE LES TIC A DIRECCIÓ Cercar informació : recursos, informes, normatives oficials, dades d'altres centres… Editar documents : escriure documents i cartes, complimentar estadístiques, preparar informes i presentacions multimèdia per a les reunions... Agenda de compromisos interns i actes externs. Ús de les funcionalitats de la intranet educativa de centre. Comptabilitat : despeses i ingressos, control pressupostari , seguiment d'inventaris… Activitats de comunicació amb el professorat, alumnes, famílies, administració, contacte amb altres centres… Activitats de cap d'estudis : planificar el curs, elaborar horaris, gestió d'incidències… Activitats de secretaria : arxiu de documentació, gestió de professors i personal no docent, gestió d'alumnes (expedients, certificats…). Pere Marquès (2010)
 171. 171. ÚS DE LES TIC PER LES FAMÍLIES Amb TIC es pot implicar més als pares en educació. Poden conèixer i comprendre més el que es fa, recolzar els seus fills en la realització d'algunes activitats i col·laborar més eficaçment amb el professorat. Entrar periòdicament a la intranet educativa del centre per a conèixer les activitats que es fan, i especialment les que es desenvolupen als cursos dels seus fills. Comunicar-se amb el professorat i direcció a través del correu electrònic o la intranet educativa de centre quan sigui necessari. Realitzar telegestions (menjador, activitats extraescolars, consulta de notes…) a través de la intranet educativa de centre. Ajudar els seus fills en la realització dels seus “deures”: consultar llibres digitals i activitats en línia… Pere Marquès (2010)
 172. 172. Portal de les AULES del segle XXI http://www.peremarques.net/aulasticportada.htm 18 modelos didácticos de uso de la pizarra digital ¿Quien teme el busca, copia y pega de Internet? Recetas para acabar con el 50% del fracaso escolar (1) Tecnología educativa. Web de Pere Marquès Grupo de investigación DIM-UAB MÉS INFORMACIÓ… Pere Marquès (2010)

×