SlideShare a Scribd company logo
PROJECTE D’APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE 2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS 3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ 5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS
1. MILLORAR ELS RESULTATS ECUCATIUS OBJECTIUS ESTRATÈGIES 1.1  Aplicació de recursos TIC a l’aula. 1.2 Creació d’una comissió d’alumnes per participar enel PMiS.  1.3  Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura. 1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 2.1  Pla Educatiu d’Entorn de Blanes . 2.2  Actualització del PAT.  2.3  Servei de mediació . 2.4 Implicació de les famílies en les activitats del centre. 3. MILLORAR LA COHESIÓ INTERDEPARTAMENTAL 3.1 Formació en pràctica reflexiva . 3.2 Treballar per projectes.  3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO.
1.1 Aplicació de recursos TIC a l’aula: ENRERE Diferents espais al centre amb dotació informàtica Previsió de la dotació de les aules comunes Aula d’informàtica mòbil Aula virtual de tecnologia Activitats informàtiques desenvolupades des de l’assignatura de tecnologia Incidència en les competències bàsiques Utilització dels recursos que ofereix la xarxa
1.3 Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura: ENRERE - Projecte d'innovació educativa Biblioteca Escolar.  · Cerca d’informació per internet. · Cerca d’informació en llibres. · Préstec de DVDs. · Divisió de l’alumnat:mentre una part busca informació, l’atra treballa a l’aula amb la informació consultada.  · Estudi.
2.1 Pla Educatiu d’Entorn de Blanes: ENRERE P odem aconsellar i proposar activitats que creiem que podrien beneficiar al nostre alumnat tot tenint en compte les seves necessitats, els seus interessos i motivacions i la seva realitat social i cultural. Projecte conjunt amb l’Escola de Música de Blanes, entitat vinculada amb el PEEB.
2.2 Actualització del PAT. ENRERE -Tractament de temes propis de cada edat (tècniques d’estudi, la utilització de l’agenda, les motivacions de cada alumne, el mercat laboral,...)  Des de l’equip directiu es pot fer una distribució dels continguts del PAT amb l’ajut i el consell dels tutors i dels diferents equips docents. Tutories individualitzades.
2.3 Servei de mediació. ENRERE CRÈDIT VARIABLE DE MEDIACIÓ 2n ESO POSSIBLES MEDIADORS DE CONFLICTES CONFLICTE ENTRE DOS ALUMNES CONFLICTE ENTRE GRUPS D’ALUMNES RESSOLUCIÓ DEL CONFLICTE INTERVENCIÓ, SI CAL, DEL TUTOR, L’EQUIP DOCENT O L’EQUIP DIRECTIU
3.2 Treballar per projectes: ENRERE El treball per projectes dóna una visió unitària a l’alumne i li permet relacionar continguts de les diferents matèries que està treballant. Des de l’assignatura, amb el treball per projectes, es pot tractar diferents competències bàsiques : · lingüística i audiovisual: recerca informació,  redacció.  · · tractament de la informació i competència digital:: utilitació de les TIC. · competència matemàtica: elaboració de càlculs, esquemes, gràgics, magnituds, escales,... · d’aprendre a aprendre: recerca d’informació en llibres, a la xarxa,... · d’autonomia i iniciativa: investigació, treball en grup,... · competència en el coneixement i la interacció amb el món físic : relació entre  el tema estudiat i la vida quotidiana.
3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO: ENRERE   Des de l’assignatura de tecnologia podem treballar...   Noves programacions - La competència lingüística mitjançant la lectura i comprensió de fragments de textos, la correcció escrita i oral de diferents activitats, l’adquisició de vocabulari específic,les exposicions orals per part dels alumnes davant la resta de companys i mitjançant la utilització de les eines TIC. - La competència matemática està molt vinculada amb la nostra asignatura ja que, de manera implícita, en molts projectes ja hi queden inclosos els càlculs matemàtics. A més, per comprendre el funcionament de circuits, maquines, ... també cal treballar aspectes matemàtics.
DIFERENTS ESPAIS AL CENTRE: Biblioteca Aula d’informàtica 2 Aula d’audiovisuals Aula d’informàtica 1 Aula d’idiomes Aula d’acollida Aula de música
PREVISIÓ DE DOTACIÓ DE LES AULES: · Canó de projecció · Pantalla · Armari RAC · Equip d’amplificació · WIFI · PCs
AULA MÒBIL: -Cada alumne treballa amb el seu ordinador. L’alumne no necessita moure’s de l’aula. Incrementa amb un els espais disponibles del centre amb dotació informàtica.
INCIDÈNCIA EN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Coneixement del funcionament d’altres cultures a partir de la realització de treballs personals. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...).  TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
TUTORIES INDIVIDUALITZADES: Les duen a terme professors de l’equip docent. Tasques: · organització de la feina · seguiment de la feina i l’estudi · control dels exàmens · tractar possibles problemes personals · control de les absències
PROGRAMACIÓ TECNOLOGIA: TECNOLOGIA : l'habitatge; electrònica, pneumàtica i hidràulica; control i automatització. INFORMÀTICA : creacions multimèdia; publicació i difusió de continguts; eines per a la comunicació. · Màquines, mecanismes i estructures. · Els projectes tecnològics. · Les comunicacions. MATÈRIA OPTATIVA DE QUART CURS: TERCER CURS: · Electricitat. · Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. · L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. · La tecnologia i el procés tecnològic. · Eines i materials de tecnologic. · Disseny i construcció d'objectes. · Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. SEGON CURS: PRIMER CURS:
2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS: 1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2. ALUMNAT AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE 3. MILLORA DE LA CAPACITAT COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT 4. ACCIONS EN LES ÀREES AMB MENOR ÈXIT EDUCATIU 5. COMPETÈNCIA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL 6. ACTUACIONS PER AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LA BONA IMATGE DEL CENTRE 7.SORTIDES DOCENTS
1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Part pràctica per observar temes de la vida quotidiana. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Estudi de temes com els recursos energètics, l'economia, l'obtenció i l'elaboració de direfents materials,... COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. · Organització dels continguts de forma constructiva. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Exercicis que treballen equacions, els sistemes, la representació gràfica, la simbologia, els esquemes, trigonometria, el dibuix tècnic,magnituds,escales,... COMPETÈNCIA MATEMÀTICA · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...).  TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Videografia del departament · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
2. ALUMNAT AMB DIFICULTAT D’APRENENTATGE: Des de la part d’informàtica Des de l’assignatura de tecnologia Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada en funció de les seves habilitats. Aula virtual per poder anar fent les activitats cada alumne al seu ritme. Exposició pública del treball fet pels alumnes també com a agent motivador. Elaboració de webs,tractament d'imatges fixes i mòbils i treball amb vídeo digital com a tasques prou engrescadores per mantenir tot el grup motivat. Assignatura amb tres parts molt diferents entre elles: - teoria: amb adaptacions individualitzades, amb activitats de reforç i ampliació, amb material a l’aula virtual. - taller: part pràctica - informàtica: amb l’aula virtual.
3. MILLORA DE LA CAPACITAT COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT: Exposicions orals. - organització i sintetització d’idees - ordre i coherència en l’exposició - utitlització com a material de suport una presentació elaborada amb l’ordinador. Activitats i treballs en grup. - comunicació entre alumnes - elaboració de propostes - discusió, consens i organització d’idees - treball per projectes
4. ACCIONS EN LES ÀREES DE MENOR ÈXIT EDUCATIU: · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text, · exposició oral,... · operacions, · càlcul mental, · equacions i sistemes, · representació gràfica,... Des de la part d’informàtica Des de l’assignatura de tecnologia Matemàtiques: Llengua estrangera: Llengua: · realització de càlculs · representació gràfica de funcions,... · recerca d'informació a la xarxa · recerca d'informació a la xarxa, · vídeografia en format original,... · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text,...
5. COMPETÈNCIA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL: Treballar un tema d’interès i mostrar-lo posteriorment. Comprensió del funcionament de molts aspectes de la vida quotidiana: mediambient, maquinària, circuits, economia, materials,... Comprensió del funcionament de la societat, sentir-s’hi identificat i inclòs i tenir la motivació de formar-ne part, millorant-ne certs aspectes o contribuint al seu desenvolupament. En el taller, treball en grup, afavorint actituds de cooperació i comunicació. A l’aula d’informàtica, treball amb bloggs personals i wikis. Pels alumnes de batxillerat, el treball de recerca els permet aprofundir en una temàtica del seu interès.
6. ACTUACIONS PER AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LA BONA IMATGE DEL CENTRE Exposició dels treballs realitzats a l’aula d’informàtica mitjançant la web del centre. Exposició dels treballs realitzats al taller mitjançant fotografies penjades la web del centre i també al llarg de la jornada de portes obertes del centre. Intentar relacionar la temàtica dels treballs realitzats pels alumnes amb el medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Intentar que les propostes dels treballs de recerca de l’àrea tecnològica siguin aplicables al centre. Des de l'assignatura de tecnologia, treball d’aspectes com el medi ambient, les energies, l'eletricitat, els materials, el consum,... que contribueixen que l'alumne es crei un criteri a l'hora de reciclar, escollir les materials, consumir, alimentar-se, etc.
7. SORTIDES DOCENTS Deixalleria Potabilitzadora Depuradora Dessalinitzadora Museu de la Ciència de Barcelona Museu de la ciència i de la tècnica de Terrassa Fàbriques de productes alimentaris, cosmètics,...
3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS :   Aula dotada amb equip de projecció i amplificació, i amb internet.   Ordinador portàtil.   Taller de tecnologia dotat amb les eines i la maquinària necessària.   Aula d’informàtica dotada amb suficients PCs per tal que els alumnes puguin treballar individualment.   Bona coordinació amb l’equip docent per poder dur a terme el treball per projectes.   Més espai a la xarxa per poder ampliar amb molts continguts l’aula virtual.
4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ: SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT INFORME D’AVALUACIÓ ANUAL DEL PLA DE TREBALL QUE INCORPORA PROPOSTES DE MILLORA
Satisfacció de l’alumnat: Al final de cada trimestre es passarà un qüestionari  a cada grup classe per tal de captar quins han estat els aspectes positius i negatius del crèdit. En el full, s’hi anotarà: - l’opinió dels alumnes sobre les classes i el professor - l’opinió del professor sobre el funcionament del grup. Una vegada degudament omplert, el qüestionari passarà a mans del tutor del grup que, en una hora de tutoria, comentarà amb els alumnes el seu tarannà amb totes les assignatures que cursen. ENRERE
Informe d’avaluació anual del pla de treball que incorpora propostes de millora : Per a cadascun dels objectius i les estratègies que s'han fixat es valorarà la QUALITAT D’EXECUCIÓ i el GRAU D’IMPACTE . Cadascuna de les dues parts es valorarà de 0 a 100 punts, entenent el 100 com a la puntuació màxima que pot rebre l'apartat en concret. La valoració la farà, en cada cas, el col·lectiu de persones implicades, ja sigui jo com a professora, el claustre, un equip docent, els alumnes, l’equip directiu, la coordinació d’informàtica, etc. ENRERE
5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS: · CD ROM PRESENTACIÓ CENTRE · COL·LABORACIÓ ESCOLA MÚSICA · MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’INFORMÀTICA · AULA VIRTUAL · PROJECTES DES DE TECNOLOGIA ( GRUA ,  SEMÀFOR , AVIÓ ...) INICI
GRUA HIDRÀULICA
SEMÀFOR AMB LEDS
AVIÓ PLANEJADOR

More Related Content

What's hot

Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiuPresentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Caty Navarro
 
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aulaEines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
maxion66
 
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Cristina Yáñez
 
Webquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresor
Teresa Torné
 
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públicLlibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
evaristogonzal2
 
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
evaristogonzal2
 
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
PERE MARQUES
 
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC. L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
ritauniversidad
 
Llibres digitals
Llibres digitalsLlibres digitals
Llibres digitals
abg3
 
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
Beaserna
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES
 
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
Base Kite: Cas Procés d'AprenentatgeBase Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
yodenules
 
El meu propi cas
El meu propi casEl meu propi cas
El meu propi cas
LaiaSevilla
 
Recursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TAC
ximochust
 
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
PERE MARQUES
 

What's hot (19)

Aplicació de les tic a l’aula
Aplicació de les tic a l’aulaAplicació de les tic a l’aula
Aplicació de les tic a l’aula
 
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiuPresentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
Presentació Cas 1 Projecte TIC i aprenentatge significatiu
 
Pla fontic
Pla fonticPla fontic
Pla fontic
 
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aulaEines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
 
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
 
Webquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresorWebquest i caceres del tresor
Webquest i caceres del tresor
 
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públicLlibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
Llibres digitals: formació sobre la seva gestió en un institut públic
 
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
 
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
 
Les TIC
Les TICLes TIC
Les TIC
 
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC. L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infantil i primària. Pla TIC.
 
Llibres digitals
Llibres digitalsLlibres digitals
Llibres digitals
 
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
L'organització de les TIC als centres d'infatil i primària. Pla TIC.
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
 
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
Base Kite: Cas Procés d'AprenentatgeBase Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
 
Digitalització a l´aula
Digitalització a l´aulaDigitalització a l´aula
Digitalització a l´aula
 
El meu propi cas
El meu propi casEl meu propi cas
El meu propi cas
 
Recursos TIC-TAC
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TAC
 
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
 

Viewers also liked

The Buzz on Virtualization
The Buzz on VirtualizationThe Buzz on Virtualization
The Buzz on Virtualization
Barry Flanagan
 
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatTu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Fundació Jaume Bofill
 
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
crpvoll
 
Presentation from Andrew Sors
Presentation from Andrew SorsPresentation from Andrew Sors
Presentation from Andrew Sors
esangathan
 
GMAIL: El correo de GOOGLE
GMAIL: El correo de GOOGLEGMAIL: El correo de GOOGLE
GMAIL: El correo de GOOGLE
mlaurapazos
 
Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura
Baix
 
080416 Presentation From Mj
080416 Presentation From Mj080416 Presentation From Mj
080416 Presentation From Mj
esangathan
 
Suports Digitals per millorar la comprensio lectora
Suports Digitals per millorar la comprensio lectoraSuports Digitals per millorar la comprensio lectora
Suports Digitals per millorar la comprensio lectora
Joaquin Fonoll
 

Viewers also liked (8)

The Buzz on Virtualization
The Buzz on VirtualizationThe Buzz on Virtualization
The Buzz on Virtualization
 
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariatTu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
Tu també pots fer molt per la lectura. Materials per al voluntariat
 
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012
 
Presentation from Andrew Sors
Presentation from Andrew SorsPresentation from Andrew Sors
Presentation from Andrew Sors
 
GMAIL: El correo de GOOGLE
GMAIL: El correo de GOOGLEGMAIL: El correo de GOOGLE
GMAIL: El correo de GOOGLE
 
Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura
 
080416 Presentation From Mj
080416 Presentation From Mj080416 Presentation From Mj
080416 Presentation From Mj
 
Suports Digitals per millorar la comprensio lectora
Suports Digitals per millorar la comprensio lectoraSuports Digitals per millorar la comprensio lectora
Suports Digitals per millorar la comprensio lectora
 

Similar to Presentaciop Mi S

La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
Anna
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
Annagutbel
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
Lirios13
 
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
MiriamSirvent
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
Anna
 
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Carmina Pinya i Salomó
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd77
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd77
 
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshareCom s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
cyanez
 
Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09
Jaume Morell
 
Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014
evaristogonzal2
 
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadoraAps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Xavier Romera Castilla
 
Les TIC a l'aula
Les TIC a l'aulaLes TIC a l'aula
Les TIC a l'aula
lourdes.domenech
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Eva Pujol Pons
 
Les TIC com elements integradors de noves metodologies
Les TIC com elements integradors de noves metodologiesLes TIC com elements integradors de noves metodologies
Les TIC com elements integradors de noves metodologies
josep maria Inglavaga
 
Pla de treball del curs de Ràdio Educativa
Pla de treball del curs de Ràdio EducativaPla de treball del curs de Ràdio Educativa
Pla de treball del curs de Ràdio Educativa
Radio Educativa
 

Similar to Presentaciop Mi S (20)

La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
 
La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)La competència digital del professorat (model TPACK)
La competència digital del professorat (model TPACK)
 
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT (MODEL TPACK)
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
 
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
 
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
 
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshareCom s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
Com s'ensenya a la formació inicial dels mestres slideshare
 
Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09Fassers Tic Palma Nov 09
Fassers Tic Palma Nov 09
 
Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014
 
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadoraAps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
 
Menéndez
MenéndezMenéndez
Menéndez
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
Les TIC a l'aula
Les TIC a l'aulaLes TIC a l'aula
Les TIC a l'aula
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
Pissarra
PissarraPissarra
Pissarra
 
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
Pujol pons eva_pac3_memoria_nticedu.7
 
Les TIC com elements integradors de noves metodologies
Les TIC com elements integradors de noves metodologiesLes TIC com elements integradors de noves metodologies
Les TIC com elements integradors de noves metodologies
 
Pla de treball del curs de Ràdio Educativa
Pla de treball del curs de Ràdio EducativaPla de treball del curs de Ràdio Educativa
Pla de treball del curs de Ràdio Educativa
 

Presentaciop Mi S

 • 1. PROJECTE D’APLICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
 • 2. 1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE 2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS 3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ 5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS
 • 3. 1. MILLORAR ELS RESULTATS ECUCATIUS OBJECTIUS ESTRATÈGIES 1.1 Aplicació de recursos TIC a l’aula. 1.2 Creació d’una comissió d’alumnes per participar enel PMiS. 1.3 Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura. 1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL CENTRE: 2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 2.1 Pla Educatiu d’Entorn de Blanes . 2.2 Actualització del PAT. 2.3 Servei de mediació . 2.4 Implicació de les famílies en les activitats del centre. 3. MILLORAR LA COHESIÓ INTERDEPARTAMENTAL 3.1 Formació en pràctica reflexiva . 3.2 Treballar per projectes. 3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO.
 • 4. 1.1 Aplicació de recursos TIC a l’aula: ENRERE Diferents espais al centre amb dotació informàtica Previsió de la dotació de les aules comunes Aula d’informàtica mòbil Aula virtual de tecnologia Activitats informàtiques desenvolupades des de l’assignatura de tecnologia Incidència en les competències bàsiques Utilització dels recursos que ofereix la xarxa
 • 5. 1.3 Millora de la comprensió lectora i hàbits de lectura: ENRERE - Projecte d'innovació educativa Biblioteca Escolar. · Cerca d’informació per internet. · Cerca d’informació en llibres. · Préstec de DVDs. · Divisió de l’alumnat:mentre una part busca informació, l’atra treballa a l’aula amb la informació consultada. · Estudi.
 • 6. 2.1 Pla Educatiu d’Entorn de Blanes: ENRERE P odem aconsellar i proposar activitats que creiem que podrien beneficiar al nostre alumnat tot tenint en compte les seves necessitats, els seus interessos i motivacions i la seva realitat social i cultural. Projecte conjunt amb l’Escola de Música de Blanes, entitat vinculada amb el PEEB.
 • 7. 2.2 Actualització del PAT. ENRERE -Tractament de temes propis de cada edat (tècniques d’estudi, la utilització de l’agenda, les motivacions de cada alumne, el mercat laboral,...) Des de l’equip directiu es pot fer una distribució dels continguts del PAT amb l’ajut i el consell dels tutors i dels diferents equips docents. Tutories individualitzades.
 • 8. 2.3 Servei de mediació. ENRERE CRÈDIT VARIABLE DE MEDIACIÓ 2n ESO POSSIBLES MEDIADORS DE CONFLICTES CONFLICTE ENTRE DOS ALUMNES CONFLICTE ENTRE GRUPS D’ALUMNES RESSOLUCIÓ DEL CONFLICTE INTERVENCIÓ, SI CAL, DEL TUTOR, L’EQUIP DOCENT O L’EQUIP DIRECTIU
 • 9. 3.2 Treballar per projectes: ENRERE El treball per projectes dóna una visió unitària a l’alumne i li permet relacionar continguts de les diferents matèries que està treballant. Des de l’assignatura, amb el treball per projectes, es pot tractar diferents competències bàsiques : · lingüística i audiovisual: recerca informació, redacció. · · tractament de la informació i competència digital:: utilitació de les TIC. · competència matemàtica: elaboració de càlculs, esquemes, gràgics, magnituds, escales,... · d’aprendre a aprendre: recerca d’informació en llibres, a la xarxa,... · d’autonomia i iniciativa: investigació, treball en grup,... · competència en el coneixement i la interacció amb el món físic : relació entre el tema estudiat i la vida quotidiana.
 • 10. 3.3 Plantejament transversal de les competències bàsiques a l’ESO: ENRERE  Des de l’assignatura de tecnologia podem treballar...  Noves programacions - La competència lingüística mitjançant la lectura i comprensió de fragments de textos, la correcció escrita i oral de diferents activitats, l’adquisició de vocabulari específic,les exposicions orals per part dels alumnes davant la resta de companys i mitjançant la utilització de les eines TIC. - La competència matemática està molt vinculada amb la nostra asignatura ja que, de manera implícita, en molts projectes ja hi queden inclosos els càlculs matemàtics. A més, per comprendre el funcionament de circuits, maquines, ... també cal treballar aspectes matemàtics.
 • 11. DIFERENTS ESPAIS AL CENTRE: Biblioteca Aula d’informàtica 2 Aula d’audiovisuals Aula d’informàtica 1 Aula d’idiomes Aula d’acollida Aula de música
 • 12. PREVISIÓ DE DOTACIÓ DE LES AULES: · Canó de projecció · Pantalla · Armari RAC · Equip d’amplificació · WIFI · PCs
 • 13. AULA MÒBIL: -Cada alumne treballa amb el seu ordinador. L’alumne no necessita moure’s de l’aula. Incrementa amb un els espais disponibles del centre amb dotació informàtica.
 • 14. INCIDÈNCIA EN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Coneixement del funcionament d’altres cultures a partir de la realització de treballs personals. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...). TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
 • 15. TUTORIES INDIVIDUALITZADES: Les duen a terme professors de l’equip docent. Tasques: · organització de la feina · seguiment de la feina i l’estudi · control dels exàmens · tractar possibles problemes personals · control de les absències
 • 16. PROGRAMACIÓ TECNOLOGIA: TECNOLOGIA : l'habitatge; electrònica, pneumàtica i hidràulica; control i automatització. INFORMÀTICA : creacions multimèdia; publicació i difusió de continguts; eines per a la comunicació. · Màquines, mecanismes i estructures. · Els projectes tecnològics. · Les comunicacions. MATÈRIA OPTATIVA DE QUART CURS: TERCER CURS: · Electricitat. · Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. · L'ordinador com a mitjà d'informació i comunicació. · La tecnologia i el procés tecnològic. · Eines i materials de tecnologic. · Disseny i construcció d'objectes. · Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. SEGON CURS: PRIMER CURS:
 • 17. 2. ESTRATÈGIES I/O ACTIVITATS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS: 1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2. ALUMNAT AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE 3. MILLORA DE LA CAPACITAT COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT 4. ACCIONS EN LES ÀREES AMB MENOR ÈXIT EDUCATIU 5. COMPETÈNCIA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL 6. ACTUACIONS PER AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LA BONA IMATGE DEL CENTRE 7.SORTIDES DOCENTS
 • 18. 1. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE QUE CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: · Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada. · Part pràctica per observar temes de la vida quotidiana. · Plantejar alternatives i solucions a problemes de manera autònoma i creativa. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA · Estudi de temes com els recursos energètics, l'economia, l'obtenció i l'elaboració de direfents materials,... COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA · L'aula virtual per disposar del material. · Organització dels continguts de forma constructiva. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE · Exercicis que treballen equacions, els sistemes, la representació gràfica, la simbologia, els esquemes, trigonometria, el dibuix tècnic,magnituds,escales,... COMPETÈNCIA MATEMÀTICA · Recerca informació a la xarxa · Utilització de l'aula virtual. · Exposició oral. · Accés a activitats virtuals. · Creació de documents a l'ordinador (publicacions web, presentacions, textos, taules, imatges fixes i mòbils, treball amb vídeo digital,...). TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈCIA DIGITAL · Comprensió lectora · Elaboració d’esquemes · Continguts i activitats penjats a l’aula virtual. · Escriptura. · Videografia del departament · Vocabulari específic. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
 • 19. 2. ALUMNAT AMB DIFICULTAT D’APRENENTATGE: Des de la part d’informàtica Des de l’assignatura de tecnologia Possibilitat a cada alumne d'elaborar una activitat més o menys complicada en funció de les seves habilitats. Aula virtual per poder anar fent les activitats cada alumne al seu ritme. Exposició pública del treball fet pels alumnes també com a agent motivador. Elaboració de webs,tractament d'imatges fixes i mòbils i treball amb vídeo digital com a tasques prou engrescadores per mantenir tot el grup motivat. Assignatura amb tres parts molt diferents entre elles: - teoria: amb adaptacions individualitzades, amb activitats de reforç i ampliació, amb material a l’aula virtual. - taller: part pràctica - informàtica: amb l’aula virtual.
 • 20. 3. MILLORA DE LA CAPACITAT COMUNICATIVA DE L’ALUMNAT: Exposicions orals. - organització i sintetització d’idees - ordre i coherència en l’exposició - utitlització com a material de suport una presentació elaborada amb l’ordinador. Activitats i treballs en grup. - comunicació entre alumnes - elaboració de propostes - discusió, consens i organització d’idees - treball per projectes
 • 21. 4. ACCIONS EN LES ÀREES DE MENOR ÈXIT EDUCATIU: · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text, · exposició oral,... · operacions, · càlcul mental, · equacions i sistemes, · representació gràfica,... Des de la part d’informàtica Des de l’assignatura de tecnologia Matemàtiques: Llengua estrangera: Llengua: · realització de càlculs · representació gràfica de funcions,... · recerca d'informació a la xarxa · recerca d'informació a la xarxa, · vídeografia en format original,... · comprensió lectora, · elaboració d'esquemes, · coherència en la redacció, · organització d'un text,...
 • 22. 5. COMPETÈNCIA SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL: Treballar un tema d’interès i mostrar-lo posteriorment. Comprensió del funcionament de molts aspectes de la vida quotidiana: mediambient, maquinària, circuits, economia, materials,... Comprensió del funcionament de la societat, sentir-s’hi identificat i inclòs i tenir la motivació de formar-ne part, millorant-ne certs aspectes o contribuint al seu desenvolupament. En el taller, treball en grup, afavorint actituds de cooperació i comunicació. A l’aula d’informàtica, treball amb bloggs personals i wikis. Pels alumnes de batxillerat, el treball de recerca els permet aprofundir en una temàtica del seu interès.
 • 23. 6. ACTUACIONS PER AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN I LA BONA IMATGE DEL CENTRE Exposició dels treballs realitzats a l’aula d’informàtica mitjançant la web del centre. Exposició dels treballs realitzats al taller mitjançant fotografies penjades la web del centre i també al llarg de la jornada de portes obertes del centre. Intentar relacionar la temàtica dels treballs realitzats pels alumnes amb el medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Intentar que les propostes dels treballs de recerca de l’àrea tecnològica siguin aplicables al centre. Des de l'assignatura de tecnologia, treball d’aspectes com el medi ambient, les energies, l'eletricitat, els materials, el consum,... que contribueixen que l'alumne es crei un criteri a l'hora de reciclar, escollir les materials, consumir, alimentar-se, etc.
 • 24. 7. SORTIDES DOCENTS Deixalleria Potabilitzadora Depuradora Dessalinitzadora Museu de la Ciència de Barcelona Museu de la ciència i de la tècnica de Terrassa Fàbriques de productes alimentaris, cosmètics,...
 • 25. 3. INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA I RECURSOS PREVISTOS :  Aula dotada amb equip de projecció i amplificació, i amb internet.  Ordinador portàtil.  Taller de tecnologia dotat amb les eines i la maquinària necessària.  Aula d’informàtica dotada amb suficients PCs per tal que els alumnes puguin treballar individualment.  Bona coordinació amb l’equip docent per poder dur a terme el treball per projectes.  Més espai a la xarxa per poder ampliar amb molts continguts l’aula virtual.
 • 26. 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE D’APLICACIÓ: SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT INFORME D’AVALUACIÓ ANUAL DEL PLA DE TREBALL QUE INCORPORA PROPOSTES DE MILLORA
 • 27. Satisfacció de l’alumnat: Al final de cada trimestre es passarà un qüestionari a cada grup classe per tal de captar quins han estat els aspectes positius i negatius del crèdit. En el full, s’hi anotarà: - l’opinió dels alumnes sobre les classes i el professor - l’opinió del professor sobre el funcionament del grup. Una vegada degudament omplert, el qüestionari passarà a mans del tutor del grup que, en una hora de tutoria, comentarà amb els alumnes el seu tarannà amb totes les assignatures que cursen. ENRERE
 • 28. Informe d’avaluació anual del pla de treball que incorpora propostes de millora : Per a cadascun dels objectius i les estratègies que s'han fixat es valorarà la QUALITAT D’EXECUCIÓ i el GRAU D’IMPACTE . Cadascuna de les dues parts es valorarà de 0 a 100 punts, entenent el 100 com a la puntuació màxima que pot rebre l'apartat en concret. La valoració la farà, en cada cas, el col·lectiu de persones implicades, ja sigui jo com a professora, el claustre, un equip docent, els alumnes, l’equip directiu, la coordinació d’informàtica, etc. ENRERE
 • 29. 5. MÈRITS COMPLEMENTARIS ALS JA VALORATS: · CD ROM PRESENTACIÓ CENTRE · COL·LABORACIÓ ESCOLA MÚSICA · MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’INFORMÀTICA · AULA VIRTUAL · PROJECTES DES DE TECNOLOGIA ( GRUA , SEMÀFOR , AVIÓ ...) INICI