Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Loovtöö koostamise juhend

7,070 views

Published on

8. KLASS

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Loovtöö koostamise juhend

 1. 1. LOOVTÖÖLOOVTÖÖ KOOSTAMISEKOOSTAMISE JUHENDJUHEND Natalja DovganNatalja Dovgan 20152015
 2. 2. Uurimus Praktiline töö
 3. 3. Loovtöö - Uurimistöö • Uurimistöö on mingi nähtuse, sündmuse, protsessi jms uurimine. • Uurimistöö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. • Antakse aru, mida uuriti, kuidas uuriti ja millised on järeldused ning tulemused. • Uurimistöö peab näitama õpilase iseseisva mõtlemise võimet, tema oskust esitada küsimusi ja leida nendele vastuseid. • NB! Uurimistöö ei tohi olla plagiaat, seetõttu nõuab uurimus ka viitamisoskust.
 4. 4. Uurimise sammud 1. Vali teema. 2. Vali uurimismeetodid (vaatlus, intervjuu, ankeetküsitlus, katsed). 3. Kogu teavet (loe, intervjueeri, vii läbi katsed). 4. Hinda materjali. 5. Korrasta ideed, vaata üle tulemused, märkmed. 6. Kirjuta uurimus (esita teoreetilised andmed ja praktilise töö tulemused) 7. Vormista töö nõuetekohaselt. 8. Kaitse töö kaitsmiskomisjoni ees, kasutades PowerPoint-esitlust oma seisukohtade väljatoomisel.
 5. 5. Uurimistöö struktuur • Tiitelleht • Sisukord • Sissejuhatus (1 lk) • Sisu – põhiosa (2-3 peatükki ja alapeatükid) • Kokkuvõte (1 lk) • Kirjanduse loetelu • Lisad ( vajaduse korral) Kokku u 15 lk.
 6. 6.  Projekt,  Kunstitöö,  Ürituse organiseerimine,  Õppematerjalide koostamine,  Aeroobikakava,  Maal, graafika, skulptuur,  Moe-show,  E-raamat,  või muu loovust näitav töö. Loovtöö - Praktiline töö
 7. 7. Praktilise töö sammud 1. Vali teema. 2. Vali teostusvorm (vastavalt teemale ja ülesandele). 3. Kogu teavet (loe, mis on selles valdkonnas varem tehtud). 4. Koosta plaan töö sooritamiseks (planeeri tegevused, rühmatöö puhul jagage ülesanded omavahel ära). 5. Tee töö valmis (koosta õppevahend, vii läbi üritus jne) 6. Jäädvusta lõpp-produkti esitlemine pildile (nt ürituse korraldamise puhul). 7. Koosta loovtöö kirjalik osa nõuetekohaselt. 8. Kaitse töö kaitsmiskomisjoni ees, kasutades PowerPoint-esitlust oma seisukohtade väljatoomisel.
 8. 8. Praktilise töö kirjaliku osa struktuur • Tiitelleht • Sisukord • Sissejuhatus (1 lk) • Sisu – põhiosa (2-3 peatükki) • Kokkuvõte (1 lk) • Kirjanduse loetelu • Lisad ( vajaduse korral) Kokku 5-10 lk.
 9. 9. Töö koostamine ja vormistamine
 10. 10. Tiitelleht • Kooli nimi • Töö koostaja nimi • Klass • Töö pealkiri • Töö liik (uurimistöö või loovtöö) • Juhendaja nimi • Koht ja aasta
 11. 11. Sisukord • Sisaldab kõikide jaotiste ja alajaotiste pealkirju, lisasid ja leheküljenumbreid. • Nummerdust alustatakse tiitellehest (seda arvestatakse, kuid numbrit sellele ei kirjutata)
 12. 12. Sissejuhatus • töö teema; • teema valiku põhjendus; • töö eesmärgi sõnastamine; • ülevaade kasutatud uurimismetoodikast ja meetoditest; • ülevaade töö peatükkidest; • ülevaade peamistest allikatest;
 13. 13. Sisu – põhiosa Uurimistööl võiks olla 3 peatükki: • Esimeses kirjeldatakse, mis selle teemaga seoses on juba tehtud, millised on seisukohad; • Teises peatükis on juttu metoodikast. Õpilane-uurija kirjeldab töö protsessi (ankeete, intervjuusid, katseid, vaatlusi jms.) ; • Kolmandas peatükis avaldatakse tulemused (arvandmete puhul ka diagrammide või skeemidena), järeldused, avaldatakse vastus sissejuhatuses esitatud küsimusele. • Uurimistöö ei tohi piirduda refereerimisega! Peaks sisaldama autori mõtteid ja analüüsi!
 14. 14. Praktilise töö kirjalikul osal võiks olla 2 peatükki: •Esimeses kirjeldatakse teoreetilisi andmeid teema kohta, mis selle teemaga seoses on juba tehtud, antakse ülevaade teemast; •Teises kirjeldatakse töösisu (töö käik, vahendid, praktilise töö kirjeldus, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus jt), tehakse järeldusi, antakse hinnanguid tööle, analüüsitakse tulemusi. Sisu – põhiosa
 15. 15. Kokkuvõte • Võetakse kokku töö analüüsi tulemused. • Antakse vastus sissejuhatuses esitatud küsimusele. • Esitatakse lühidalt ja süstematiseeritult kõige olulisemad järeldused, milleni töö käigus jõuti; • Kokkuvõttesse ei tooda enam uusi fakte!
 16. 16. Kirjanduse loetelu • ESTONICA. Entsüklopeedia Eestist. Vähemusrahvused Eesti Vabariigis enne Teist maailmasõda. http://www.estonica.org/et/V%C3%A4hemusrahvused_Ees (19.11.2015) • Vahtre, L. 1994. Eesti kultuuri ajalugu. Tln.: Jaan Tõnissoni Instituudi Kirjastus
 17. 17. Lisad • Arvandmed ja materjalid, mis täiendavad põhiteksti (suuremahulised skeemid, dokumendivormid jt. selgitavad ning abistavad materjalid). • Kõik lisad tuleb pealkirjastada. • Kui töös on rohkem kui üks lisa, siis tuleb nad nummerdada vastavalt neile tekstis viitamise järjekorrale (Lisa 1, Lisa 2). • Iga lisa peab algama uuelt lehelt. • Lisad ja nende pealkirjad tuuakse ära töö sisukorras.
 18. 18. Vormistamine • Tööd esitatakse valgel paberil formaadiga A4 kiirköitjas. • Tekst trükitakse arvutil kirjas Times New Roman, tähesuurusega 12, reavahega 1,5. • Leheküljele jäetakse vasakule 3 cm, üles ja alla 2,5 cm, paremale 2 cm laiune vaba äär. • Töö põhiosad (sisukord, sissejuhatus, peatükid, kokkuvõte, allikate loetelu, lisad ) algavad uuelt leheküljelt, vastava lehe ülaosa jäetakse 6 cm ulatuses tühjaks. Põhiosade pealkirjad trükitakse läbivate suurte tähtedega, tähesuurus 16. • Pealkirjade järele punkti ei panda. • Lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida. • Kõik lehed (alates tiitellehest) tuleb nummerdada, numbrid kirjutatakse lehekülgedele alates sissejuhatusest.
 19. 19. Viitamine • Mõeldamatu on copy-paste süsteemi kasutamine! • Viitamise ülesanne on näidata, kust on pärit esitatavad mõtted või andmed. • Kõikidele kasutatud materjalide loetelus olevatele allikatele peab olema uurimuses vähemalt korra viidatud. • Kasutatakse tekstisisest viitamist. • Kohe tsitaadi (peab olema jutumärkides!) või refereeringu järele pannakse sulgudesse kirja töö autor, töö ilmumisaasta ja leheküljenumber. • Näide: (Mereste 1987: lk 163-164).
 20. 20. Tabelite ja jooniste vormistamine • Tabeleid ja jooniseid (nt diagramme) kasutatakse arvulise materjali süstematiseeritud ja kompaktseks esitamiseks ja visualiseerimiseks. • Tabelid pealkirjastatakse, joonised, pildid allkirjastatakse ja nummerdatakse (Pilt 1, Tabel 3 jne) • Igale joonisele ja tabelile tuleb tekstis ka viidata. Näiteks (vt tabel 2) • Kui tabelis või diagrammis kasutatakse andmeid kirjandusest, siis peab olema viide allikale.
 21. 21. Töö kirjutamise stiil ja keel • korrektne ja loogiline sõnastus • selge ja täpne keel, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogia • loomulikud ja lihtsad väljendused • ei liialdata võõrsõnadega • paljusõnalisuse vältimine • sõnakorduste vältimine • ei kasutata slängi, ajakirjanduslikke, käibe- ja poeetilisi fraase • hoiduda tuleb võõrkeele mõjust eestikeelsele tekstile
 22. 22. Kaitsmine
 23. 23. • Loovtöö lõpeb avaliku kaitsmisega. • Loovtöö kaitsmiseks valmistab õpilane ette kirjaliku kaitsmisettekande, mis koosneb järgmistest osadest:  sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus);  töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus);  kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused). Kaitsmine on suuline. Suulise ettekande pikkuseks on kuni 8 minutit. Kollektiivse töö puhul osalevad kaitsmisettekande esitlemisel kõik õpilased .
 24. 24.  Suulist ettekannet on soovitav näitlikustada PowerPoint esitlusega.  Soovitusi esitluse koostamiseks: • tuleb kasutada ühte slaidi ühe põhiidee edasiandmiseks • kirja suurus 28 • illustratsioonid ja taust peavad olema vastavuses teemaga • ühele slaidile vaid üks illustratsioon • efekte ja animatsioone tuleb kasutada mõõdukalt

×