Arvuti kasutamine uurimistöös

2,659 views

Published on

TEAME LTT õppekomplekti esiltus Reaalkoolis

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,274
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arvuti kasutamine uurimistöös

 1. 1. Õppekomplekt valikkursuseleArvuti kasutamine uurimistöös (AKU) Mart Laanpere Tallinna Ülikooli informaatika instituut
 2. 2. Eellugu• 2008: Uuring ‘IKT ja teised läbivad teemad õppekavas’ (Tiigrihüppe SA tellimus, TLÜ teostus)• Edukad strateegiad: IKT õpetamine uurimistööks valmistumise kontekstis, …• Ettepanek: Viia uurimistöö/arendusprojekt uude Ki kohustuslikuna sisse 8. ja 11.klassis (üleminekueksamite asemel), töötada välja metoodilised juhendid ja hindamiseeskiri
 3. 3. Informaatika riiklikes õppekavades• K 1996: informaatika valikaine ja IKT kui ainekavu läbiv teema. Valikaine keskendus tulevasel töökohal (kontoritööl) vajalikele oskustele ja läbiv teema ei rakendunud, kuna väljundi hindamine jäi lahtiseks.• K 2002: läbiv teema IT ja meedia, 11 koolitöö kontekstis esitatud IKT-alast pädevust 9.klassi pul. Valikaineid K 2002 ei maininud, kuid enamik koole jätkas informaatika petamist endise vormi ja sisuga.• Pädevuste hindamiseks korraldati katseline IKT riiklik tasemetöö 9.klassidele (2002-2005): 30 min pliiatsi- paberi test, lisaks 60 min praktiline töö arvutiklassis• RÕK 2011: informaatika valikaine põhikoolis, kaks valikkursust loodusteaduslike valikainete all: Arvuti kasutamine uurimistöös, Programmeerimise alused
 4. 4. ESF TEAME meetme hange• Loodusteaduslike ja tehnoloogiliste valikkursuste õppekomplektide koostamiseks• Kokku 8 komplekti: Robootika, Elu keemia, Geoinformaatika, Majandusmatemaatika …• Iga õppekomplekt sisaldab: õpik, slaidid, õpetajaraamat, lisamaterjalid (andmestikud, näidisankeedid), veebikeskkond, e-kursus• Hanke osa 5, valikkursus AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös
 5. 5. Nõuded AKU õppekomplektile• Humanitaar-sotsiaalteaduslik ja tehnoloogilis- loodus-reaalteaduslik uurimistöö tasakaalus• Neli näidisandmestikku, 2 hum-sots ja 2 LTT valdkonnast• Teadusliku uurimistöö loogika ja protsess, praktilised oskused• 50% aktiivõppe vormis, e-õpe• 75% praktikumide või seminaride vormis
 6. 6. ÕK koostamise põhimõtted• Informaatika kursus, mida viiakse läbi uurimistööks ettevalmistamise kontekstis;• Ülesannetes on individuaalne ja rühmatöö tasakaalus• Näidisandmestikud, mitte õpilaste poolt kogutavad andmed• Kursus on võimalik läbida kas osaliselt või tervikuna e-õppe vormis (mitte üksnes Moodle)• Õppematerjalid vastavad õpitehnoloogia standarditele (LOM, Common Cartridge) ja avatud õppematerjalide kontseptsioonile• Diferentseerimine – edasijõudnumatele on iga teema juures süvendatud lisaülesanded• Uurimistöö pole individuaalne tegevus, kursusel palju koostööd
 7. 7. Arutelu• Kas eelmainitud põhimõtted on realistlikud ja koolide ootustele/vajadustele vastavad?
 8. 8. Õpiku sisukord• Mustandid: box.com/AKU12• 1. Uurimistöö: mõiste, protsess, alustamine• 2. Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine• 3. Ülevaade andmetest• 4. Erinevuste, trendide ja seoste analüüs• 5. Uurimistulemuste esitlemine
 9. 9. Õpikupeatüki üldine struktuur• Eluline näide käsitletava teema, meetodi, vahendi või tehnika kohta• Lühike selgitus põhimõistete, -protseduuride ja reeglite kohta koos illustratsioonide, graafikute, tabelite, interaktiivsete enesekontrollitestidega• Näidisülesanne koos lahendusega• 3-8 ülesannet (lihtsamast keerulisemani)• Olulisemate mõistete ja reeglite ülekordamine.
 10. 10. Ptk 1. Uurimistöö: mõiste, protsess, alustamine• 1.1. Uurimistöö olemus: teadusliku uurimistöö ajalugu, definitsioonid, teaduslikkus, teadusvaldkonnad, uurimuse etapid• 1.2. Arvuti roll uurimistöös: ajalugu, näited, arvuti kasutamine etapiti• 1.3. Töö allikatega ja infootsing: teaduse dialoogilisus, otsing kataloogis, andmebaasis, veebis, online-ajakirjas, märgendamine• 1.4. Viitamine: miks ja kuidas viidata, viidete kogumine ja haldamine• 1.5*. Allikakriitiline lähenemine
 11. 11. Ptk 2. Andmete kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine• 2.1. Andmete kogumise erinevad viisid: struktureeritud ja struktureerimata meetodid• 2.2. Küsimustiku koostamise ABC: head ja probleemsed küsimused, soovitused• 2.3. Veebipõhise küsimustiku koostamine: soovitused, vahendite kirjeldused (Google Form, connect.ee, eFormular, Limesurvey)• 2.4. Pisut teooriat: objekt, tunnus, väärtus, skaala
 12. 12. • 2.5*. Valim ja üldkogum: valimi liigid ja tugevus, juhuvalimi moodustamine• 2.7. Struktureeritud andmestik ja andmetabeli koostamine: sildid, väärtused, kodeerimine• 2.8. Andmete korrastamine: tüüpvead, sorteerimine, filtreerimine
 13. 13. Ptk 3. Ülevaade andmetest• 3.1. Andmete analüüsimise põhisammud• 3.2. Sagedustabel• 3.3. Analüüsi tulemuste esitlemisest• 3.4. Tulpdiagramm• 3.5. Histogramm• 3.6*. Valimi põhjal saadud tulemuste üldistamine üldkogumile
 14. 14. • 3.7.* Vahemikhinnang valitud grupi osakaalu kirjeldamiseks üldkogumis• 3.8. Teised ühte tunnust puudutavad küsimused ja nendest lähtuv analüüs.• 3.9. Keskmised• 3.10. Väärtuste hajuvust kirjeldavad arvnäitajad• 3.11.* Üldkogumi keskväärtuse vahemikhinnang
 15. 15. Ptk 4. Erinevuste ja seoste analüüsimine• 4.1. Erinevuste uurimine kasutades keskväärtusi• 4.2. Erinevuste uurimine kasutades sagedusi ja protsente• 4.3. Erinevuste illustreerimine diagrammina• 4.4.* Keskväärtuste erinevuse üldistamine: t-test• 4.5. Trendide e ajas toimuvate muutuste uurimine• 4.6. Seoste uurimine• 4.7. Kvalitatiivne sisuanalüüs
 16. 16. Ptk 5. Uurimistulemuste esitlemine• 5.1. Uurimisaruande vormistamine• 5.2. Tabelid, diagrammid ja joonised• 5.3. Siseviited, pealdis, indeks• 5.4. Uurimistulemuste ettekandmine
 17. 17. Õpetajaraamatu struktuur• Sissejuhatus, valikkursuse kirjeldus,• õppe alustamise ja kursuse läbimise tingimused, valikuvõimalused,• õpitulemused ja nende hindamine,• iseseivad tööd ja diferentseerimine (süvendatud ülesanded),• füüsiline ja veebipõhine õpikeskkond,• õppeprotsessi kirjeldused teemade kaupa.
 18. 18. Õpetajate kogukond• Peaküsimus: uue kursuse ja õppekomplekti levitamine õpetajate seas• Õpetajate virtuaalne praktikakogukond Koolielu.ee portaalis kui esmane kanal kogemuste ja toimivate praktikate levitamiseks• Eraldi uurimistöö portaal?• Täienduskoolituskursus TLÜs: Uurimistöö juhendamine• Üleülikooliline valikaine õpetajakoolituses
 19. 19. Pilootkursus• Hankelepingu kohaselt piloteeriti õppekomplekti 5 koolis, millest vähemalt 2 oli väljastpoolt Tallinna/Tartut• AKU lepingulised pilootkoolid: Lilleküla G, Pelgulinna G, Kolga Kk, Kuusalu Kk, Viljandi CRJG, Kuressaare G.• Pakkusime piloteerimise võimalust ka üksikutele teistele koolidele• Õpetajakoolitus: 2 päeva jaanuaris ja märtsis• Õpetajate päevikud, õpilaste tagasisideküsitlus• Retsenseerimine
 20. 20. E-õpik• Trükituna AKU õpik ei ilmugi• iPadi versioon tegemisel (iBooks 2)• Androidi versioon plaanis (ePub)• Tekstist eemaldasime viited tarkvarale, üksnes joonised ja vistutatud videod on konkreetse tarkvarapaketi kohta (MS Office 2010, LibreOffice)
 21. 21. Moodle e-kursus• Õpijuhis, õpik PDF-failina• Andmestikud• Slaidid ja lisamaterjalid iga õppetüki kohta• Ülesanded• Interaktiivsed harjutused

×