Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Õppekomplekt valikkursuseleArvuti kasutamine uurimistöös(AKU)Mart LaanpereTallinna Ülikooli informaatika instituut
Eellugu• 2008: Uuring ‘IKT ja teised läbivad teemadõppekavas’ (Tiigrihüppe SA tellimus, TLÜteostus)• Edukad LT strateegiad...
Informaatika riiklikes õppekavades• K 1996: informaatika valikaine ja IKT kui ainekavuläbiv teema. Valikaine keskendus tu...
ESF TEAME meetme hange• Loodusteaduslike ja tehnoloogilistevalikkursuste õppekomplektide koostamiseks• Kokku 8 komplekti: ...
Nõuded AKU õppekomplektile• Humanitaar-sotsiaalteaduslik ja tehnoloogilis-loodus-reaalteaduslik uurimistöö tasakaalus• Nel...
ÕK koostamise põhimõtted• Informaatika kursus, mida viiakse läbi uurimistööksettevalmistamise kontekstis;• Ülesannetes on ...
Arutelu• Kas eelmainitud põhimõtted on realistlikud jakoolide ootustele/vajadustele vastavad?
Õpiku sisukord• AKU valikkursuse veebileht: aku.opetaja.ee• 1. Uurimistöö: mõiste, protsess, alustamine• 2. Andmete kogumi...
Õpikupeatüki üldine struktuur• Eluline näide käsitletava teema, meetodi,vahendi või tehnika kohta• Lühike selgitus põhimõi...
Ptk 1. Uurimistöö: mõiste, protsess,alustamine• 1.1. Uurimistöö olemus: teadusliku uurimistööajalugu, definitsioonid, tead...
Ptk 2. Andmete kogumine jaanalüüsiks ettevalmistamine• 2.1. Andmete kogumise erinevad viisid:struktureeritud ja strukturee...
• 2.5*. Valim ja üldkogum: valimi liigid jatugevus, juhuvalimi moodustamine• 2.7. Struktureeritud andmestik ja andmetabeli...
Ptk 3. Ülevaade andmetest• 3.1. Andmete analüüsimise põhisammud• 3.2. Sagedustabel• 3.3. Analüüsi tulemuste esitlemisest• ...
• 3.7.* Vahemikhinnang valitud grupi osakaalukirjeldamiseks üldkogumis• 3.8. Teised ühte tunnust puudutavadküsimused ja ne...
Ptk 4. Erinevuste ja seosteanalüüsimine• 4.1. Erinevuste uurimine kasutades keskväärtusi• 4.2. Erinevuste uurimine kasutad...
Ptk 5. Uurimistulemuste esitlemine• 5.1. Uurimisaruande vormistamine• 5.2. Tabelid, diagrammid ja joonised• 5.3. Siseviite...
Õpetajaraamatu struktuur• Sissejuhatus, valikkursuse kirjeldus,• õppe alustamise ja kursuse läbimisetingimused, valikuvõim...
Õpetajate kogukond• Peaküsimus: uue kursuse ja õppekomplektilevitamine õpetajate seas• Õpetajate virtuaalne praktikakoguko...
Pilootkursus• Hankelepingu kohaselt piloteeriti õppekomplekti 5koolis, millest vähemalt 2 oli väljastpooltTallinna/Tartut•...
E-õpik• Trükituna AKU õpik ei ilmugi• Veebi- ja iPadi versioon valmimas (Inkling)• Androidi versioon plaanis (ePub)• Tekst...
Moodle e-kursus• Õpijuhis, õpik PDF-failina• Andmestikud• Slaidid ja lisamaterjalid iga õppetüki kohta• Ülesanded• Interak...
Tagasiside• Esmane mulje?• Ideed, ettepanekud?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arvuti kasutamine uurimistöös

671 views

Published on

Töötuba Reaalkoolis 12.juuni 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arvuti kasutamine uurimistöös

 1. 1. Õppekomplekt valikkursuseleArvuti kasutamine uurimistöös(AKU)Mart LaanpereTallinna Ülikooli informaatika instituut
 2. 2. Eellugu• 2008: Uuring ‘IKT ja teised läbivad teemadõppekavas’ (Tiigrihüppe SA tellimus, TLÜteostus)• Edukad LT strateegiad: IKT õpetamineuurimistööks valmistumise kontekstis, …• Ettepanek: Viia uurimistöö/arendusprojektuude Ki kohustuslikuna sisse 8. ja 11.klassis(üleminekueksamite asemel), töötada väljametoodilised juhendid ja hindamiseeskiri
 3. 3. Informaatika riiklikes õppekavades• K 1996: informaatika valikaine ja IKT kui ainekavuläbiv teema. Valikaine keskendus tulevasel töökohal(kontoritööl) vajalikele oskustele ja läbiv teema eirakendunud, kuna väljundi hindamine jäi lahtiseks.• K 2002: läbiv teema IT ja meedia, 11 koolitöökontekstis esitatud IKT-alast pädevust 9.klassi pul.Valikaineid K 2002 ei maininud, kuid enamik koolejätkas informaatika petamist endise vormi ja sisuga.• Pädevuste hindamiseks korraldati katseline IKT riikliktasemetöö 9.klassidele (2002-2005): 30 min pliiatsi-paberi test, lisaks 60 min praktiline töö arvutiklassis• RÕK 2011: informaatika valikaine põhikoolis, kaksvalikkursust loodusteaduslike valikainete all: Arvutikasutamine uurimistöös, Programmeerimise alused
 4. 4. ESF TEAME meetme hange• Loodusteaduslike ja tehnoloogilistevalikkursuste õppekomplektide koostamiseks• Kokku 8 komplekti: Robootika, Elu keemia,Geoinformaatika, Majandusmatemaatika …• Iga õppekomplekt sisaldab: õpik, slaidid,õpetajaraamat, lisamaterjalid (andmestikud,näidisankeedid), veebikeskkond, e-kursus• Hanke osa 5, valikkursus AKU: Arvutikasutamine uurimistöös
 5. 5. Nõuded AKU õppekomplektile• Humanitaar-sotsiaalteaduslik ja tehnoloogilis-loodus-reaalteaduslik uurimistöö tasakaalus• Neli näidisandmestikku, 2 hum-sots ja 2 LTTvaldkonnast• Teadusliku uurimistöö loogika ja protsess,praktilised oskused• 50% aktiivõppe vormis, e-õpe• 75% praktikumide või seminaride vormis
 6. 6. ÕK koostamise põhimõtted• Informaatika kursus, mida viiakse läbi uurimistööksettevalmistamise kontekstis;• Ülesannetes on individuaalne ja rühmatöö tasakaalus• Näidisandmestikud, mitte õpilaste poolt kogutavad andmed• Kursus on võimalik läbida kas osaliselt või tervikuna e-õppevormis (mitte üksnes Moodle)• Õppematerjalid vastavad õpitehnoloogia standarditele (LOM,Common Cartridge) ja avatud õppematerjalide kontseptsioonile• Diferentseerimine – edasijõudnumatele on iga teema juuressüvendatud lisaülesanded• Uurimistöö pole individuaalne tegevus, kursusel palju koostööd
 7. 7. Arutelu• Kas eelmainitud põhimõtted on realistlikud jakoolide ootustele/vajadustele vastavad?
 8. 8. Õpiku sisukord• AKU valikkursuse veebileht: aku.opetaja.ee• 1. Uurimistöö: mõiste, protsess, alustamine• 2. Andmete kogumine ja analüüsiksettevalmistamine• 3. Ülevaade andmetest• 4. Erinevuste, trendide ja seoste analüüs• 5. Uurimistulemuste esitlemine
 9. 9. Õpikupeatüki üldine struktuur• Eluline näide käsitletava teema, meetodi,vahendi või tehnika kohta• Lühike selgitus põhimõistete, -protseduuride jareeglite kohta koos illustratsioonide, graafikute,tabelite, interaktiivsete enesekontrollitestidega• 3-8 ülesannet (lihtsamast keerulisemani)• Olulisemate mõistete ja reeglite ülekordamine.
 10. 10. Ptk 1. Uurimistöö: mõiste, protsess,alustamine• 1.1. Uurimistöö olemus: teadusliku uurimistööajalugu, definitsioonid, teaduslikkus,teadusvaldkonnad, uurimuse etapid• 1.2. Arvuti roll uurimistöös: ajalugu, näited, arvutikasutamine etapiti• 1.3. Töö allikatega ja infootsing: teadusedialoogilisus, otsing kataloogis, andmebaasis,veebis, online-ajakirjas, märgendamine• 1.4. Viitamine: miks ja kuidas viidata, viidetekogumine ja haldamine• 1.5*. Allikakriitiline lähenemine
 11. 11. Ptk 2. Andmete kogumine jaanalüüsiks ettevalmistamine• 2.1. Andmete kogumise erinevad viisid:struktureeritud ja struktureerimata meetodid• 2.2. Küsimustiku koostamise ABC: head japrobleemsed küsimused, soovitused• 2.3. Veebipõhise küsimustiku koostamine:soovitused, vahendite kirjeldused (GoogleForm, connect.ee, eFormular, Limesurvey)• 2.4. Pisut teooriat: objekt, tunnus, väärtus,skaala
 12. 12. • 2.5*. Valim ja üldkogum: valimi liigid jatugevus, juhuvalimi moodustamine• 2.7. Struktureeritud andmestik ja andmetabelikoostamine: sildid, väärtused, kodeerimine• 2.8. Andmete korrastamine: tüüpvead,sorteerimine, filtreerimine
 13. 13. Ptk 3. Ülevaade andmetest• 3.1. Andmete analüüsimise põhisammud• 3.2. Sagedustabel• 3.3. Analüüsi tulemuste esitlemisest• 3.4. Tulpdiagramm• 3.5. Histogramm• 3.6*. Valimi põhjal saadud tulemusteüldistamine üldkogumile
 14. 14. • 3.7.* Vahemikhinnang valitud grupi osakaalukirjeldamiseks üldkogumis• 3.8. Teised ühte tunnust puudutavadküsimused ja nendest lähtuv analüüs.• 3.9. Keskmised• 3.10. Väärtuste hajuvust kirjeldavadarvnäitajad• 3.11.* Üldkogumi keskväärtusevahemikhinnang
 15. 15. Ptk 4. Erinevuste ja seosteanalüüsimine• 4.1. Erinevuste uurimine kasutades keskväärtusi• 4.2. Erinevuste uurimine kasutades sagedusi japrotsente• 4.3. Erinevuste illustreerimine diagrammina• 4.4.* Keskväärtuste erinevuse üldistamine: t-test• 4.5. Trendide e ajas toimuvate muutusteuurimine• 4.6. Seoste uurimine• 4.7. Kvalitatiivne sisuanalüüs
 16. 16. Ptk 5. Uurimistulemuste esitlemine• 5.1. Uurimisaruande vormistamine• 5.2. Tabelid, diagrammid ja joonised• 5.3. Siseviited, pealdis, indeks• 5.4. Uurimistulemuste ettekandmine
 17. 17. Õpetajaraamatu struktuur• Sissejuhatus, valikkursuse kirjeldus,• õppe alustamise ja kursuse läbimisetingimused, valikuvõimalused,• õpitulemused ja nende hindamine,• iseseivad tööd ja diferentseerimine(süvendatud ülesanded),• füüsiline ja veebipõhine õpikeskkond,• õppeprotsessi kirjeldused teemade kaupa.
 18. 18. Õpetajate kogukond• Peaküsimus: uue kursuse ja õppekomplektilevitamine õpetajate seas• Õpetajate virtuaalne praktikakogukondKoolielu.ee portaalis kui esmane kanal kogemusteja toimivate praktikate levitamiseks• Eraldi uurimistöö portaal?• Täienduskoolituskursus TLÜs: Uurimistööjuhendamine• Üleülikooliline valikaine õpetajakoolituses
 19. 19. Pilootkursus• Hankelepingu kohaselt piloteeriti õppekomplekti 5koolis, millest vähemalt 2 oli väljastpooltTallinna/Tartut• AKU lepingulised pilootkoolid: Lilleküla G,Pelgulinna G, Kolga Kk, Kuusalu Kk, Viljandi CRJG,Kuressaare G.• Pakkusime piloteerimise võimalust ka üksikuteleteistele koolidele• Õpetajakoolitus: 2 päeva jaanuaris ja märtsis• Õpetajate päevikud, õpilaste tagasisideküsitlus• Retsenseerimine
 20. 20. E-õpik• Trükituna AKU õpik ei ilmugi• Veebi- ja iPadi versioon valmimas (Inkling)• Androidi versioon plaanis (ePub)• Tekstist eemaldasime viited tarkvarale, üksnesjoonised ja vistutatud videod on konkreetsetarkvarapaketi kohta (MS Office 2010,LibreOffice)
 21. 21. Moodle e-kursus• Õpijuhis, õpik PDF-failina• Andmestikud• Slaidid ja lisamaterjalid iga õppetüki kohta• Ülesanded• Interaktiivsed harjutused
 22. 22. Tagasiside• Esmane mulje?• Ideed, ettepanekud?

×