feixisme italià

3,164 views

Published on

feixisme italià

 • Be the first to comment

feixisme italià

 1. 1. El feixisme italiàEl camí cap a la Segona Guerra Mundial
 2. 2. Índex 2
 3. 3. La crisi de les democràciesEl sistema capitalista va sortir de la Gran guerra amb greusproblemes de conversió i adaptació.La crisi dels primers anys de postguerra i l’amenaça d’unateòrica revolució social van generar una situaciód’intranquil·litat i una certa por per la supervivència delcapitalisme.La solució passarà per la substitució del sistema tradicionalde lliure competència per un capitalisme monopolísticgarantit per un règim autoritari. 3
 4. 4. La crisi de les democràciesEls Estats democràtics demostrarien la sevafeblesa en mostrar-se incapaços de trobarsolucions per als grans problemes de l’èpocad’entreguerres.Mentre la burgesia i les classes mitjanes esperavenun Estat fort que imposés la disciplina i la cohesiósocial davant la crisi, una gran part de les classesbaixes van veure en la Revolució una sortida alsseus problemes. 4
 5. 5. La crisi de les democràcies.Emparant-se en la necessitat de frenar laRevolució, els feixismes van defensar unnacionalisme agressiu i exaltat, la introducció deltotalitarisme i la dictadura del partit únic com asolucions.A més, els feixismes aprofitarien la vocacióinternacional del comunisme per proclamar-sesalvadors de la nació davant del “perill bolxevic”,aconseguint el suport dels sectors socials queestaven més espantats davant la possibilitat del’esclat d’una revolució. 5
 6. 6. La crisi de les democràcies. Vicente Moreno Cullell, La crisi de les democràcies i el triomf dels totalitarismes en el período d’entreguerres, Ciències socials en xarxa, 26/01/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011 6
 7. 7. La crisi de la democràcia a ItàliaA la Itàlia de 1919 tot indicava que s’estavaensorrant el règim liberal, desbordat perl’agitació nacionalista produïda pel rebuigdels tractats de Versalles que potenciaven elregne de Iugoslàvia impedint l’expansióitaliana als Balcans. Vicente Moreno Cullell, La crisi de la democràcia italiana, Ciències Socials en xarxa, 21/02/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/21/la-c 7
 8. 8. La crisi de la democràcia a Itàlia.D’altra banda, els moviments reivindicatius obrersi camperols’havien intensificat tant en la indústriacom en l’agricultura entre 1919 i 1920, els “dosanys rojos”.La manca d’activitat industrial generava atur, eldeute extern hipotecava els pressupostos, l’alçadels preus perjudicava amplis sectors socials, alsud del país els camperols ocupaven terres i lesvagues obreres es multiplicaven a les ciutats delnord. L’estiu de 1920 la crisi era general. 8
 9. 9. El feixisme arriba al poderEl feixisme italià naixia de la necessitat d’unaforta autoritat política i dels agreujats sentimentsnacionalistes dels italians.Així, tot i que el moviment feixista encara eramolt minoritari els anys 1919-1920, davant lacreixent desconfiança dels italians vers el règimparlamentari, va aconseguir incrementar els seussuports socials a les capes més conservadores iinfluents de la societat italiana. 9
 10. 10. El feixisme arriba al poderEl 1920 va haver-hi una vaga industrial onels obrers van ocupar les fàbriques.La sortida negociada al conflicte va evitarque un moviment exclusivamentreivindicatiu conduís cap a un procésrevolucionari però la por a la revolució vageneralitzar-se, fet que Mussolini, el capfeixista (el Fascio) va aprofitar. 10
 11. 11. El feixisme arriba al poder.Així, el Fascio es va decantar cap a unactivisme violent que actuava amb ferocitatcontra els moviments vaguistes que erenacusats d’antiitalians.Sindicalistes, socialistes i comunistes seranvíctimes de la intimidació feixista.Les esquadres feixistes van enfrontar-se alcarrer a les organitzacions obreres entre1920 i 1921. 11
 12. 12. El feixisme arriba al poder. En aquest clima de violència i inestabilitat política el 27 d’octubre de 1922 es produïa la Marxa sobre Roma, una acció de força de Mussolini per pressionar el rei Víctor Manuel per formar un govern d’unió nacional amb un mínim de sis ministres feixistes en la seva composició. 12
 13. 13. El feixisme arriba al poderLa Marxa sobre Roma va presentar-secom una marxa espontània dels militantsfeixistes procedents de tota Itàlia, però lamajoria van ser portats en camions fins a lesmateixes portes de la capital.Semblava que per al monarca un governdirigit per Mussolini era l’única alternativaal vessament de sang i l’anarquia alscarrers. 13
 14. 14. El feixisme arriba al poder.Aquesta mobilització recolzada per sectorsdestacats de l’Estat i pel propi monarca vaforçar la dimissió del govern elegit a lesurnes per donar pas a un govern d’uniónacional encapçalat per Mussolini.L’acte de força havia tingut efecte i el 29d’octubre el rei Víctor Manuel III, a travésd’un telegrama, encarregava a Mussolini laformació del govern. 14
 15. 15. El feixisme arriba al poder. Vicente Moreno Cullell, La marxa del feixisme cap el poder, Ciències Socials en xarxa, 22/02/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/22/la-marxa-deBenito Mussolini Vegeu biografia en: http://www.youtube.com/watch?v=et-Iq1NMjXc http://ca.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 15
 16. 16. Les bases socials del feixismeOficials i excombatents desmobilitzatsdesprés de la fi de la Primera GuerraMundial, que van tenir una adaptació difícila la vida civil de la postguerra.Joves activistes romàntics moltimpressionats per l’impacte de la GranGuerra i que expressaven la seva frustracióper la ineficiència del sistema liberal. 16
 17. 17. Les bases socials del feixisme.La petita burgesia espantada per lapossible expansió del comunisme lesclasses mitjanes urbanes i rurals.Una classe obrera desencantada davant lacrisi. Aquests sectors obrers provenien departits radicals d’esquerra i van trobaratractiu el llenguatge extremista i elmissatge violent que els oferia el feixisme. 17
 18. 18. Les bases socials del feixisme.D’altra banda, els sectors industrials que s’havienbeneficiat de la guerra van tenir problemes dereconversió en temps de pau. La creixentconflictivitat social i l’amenaça revolucionàriaserien motius d’alarma permanent i la crisieconòmica dels anys trenta provocaria una caigudade la producció i dels beneficis que aprofitariaMussolini per rebre el suport de la gran indústria.Amb el suport dels grans empresaris i elsterratinents el feixisme va poder consolidar la sevaposició en l’Europa d’entreguerres. 18
 19. 19. Les bases socials del feixisme. Vicente Moreno Cullell, Les bases socials del feixisme, Ciències socials en xarxa, 28/01/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/2 19
 20. 20. La ideologia feixista. Vicente Moreno Cullell, La ideología feixista, Ciències Socials en xarxa, 27/01/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/01/27/la-ideol 20
 21. 21. La dictadura de MussoliniUn cop controlat el parlament amb la desaparició del’oposició política, Mussolini va atorgar-se a si mateixamplis poders a través del desenvolupament de les LleisFeixistíssimes.Sistemàticament, el dictador va anar desmuntant el sistemademocràtic i assumint el control d’Itàlia.S’establia un nou règim de tipus corporatiu, amb unsindicalisme obligatori jerarquitzat, la vaga il·legalitzada iun parlament merament consultiu (Cambra dels Fasci i deles corporacions). 21
 22. 22. La dictadura de MussoliniEl feixisme italià exaltava el sentiment nacionalista totinvocant les velles grandeses de l’Imperi Romà, vanrecuperar-se símbols de l’antiguitat com les senyeresimperials o l’antiga salutació amb el braç dret alçat i la màoberta, senyals d’identitat del feixisme.Tota una escenografia de masses uniformades iorganitzades formarien part de l’estètica del feixisme.Mussolini va pretendre exercir un control total sobre lacultura i els mitjans de comunicació a través del Ministeride Propaganda i el Ministeri de Cultura Popular. 22
 23. 23. La dictadura de Mussolini Vicente Moreno Cullell, La itàlia feixista: la dictadura de Mussolini, Ciències Socials en xarxa, 24/02/2011 http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/24/la-italia-feix 23

×