โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

910 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

  1. 1. โครงสร้ างรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ เ วลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เวลา นาหนัก ํ้ลาดบที่ ํ ั ชื่อหน่วยการเรียนร้ ู มาตรฐานการเรียนร้ ู /ตัวชี้วด ั (ชั่วโมง) คะแนน ๑ สิ่ งมีชีวต ิ ว ๑.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ ๑๔ ๑๐ ว ๒.๑ ป.๓/๑ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๒ ธรรมชาติรอบตัว ว ๒.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๑๔ ๑๐ ว ๖.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๓ วัสดุรอบตัวเรา ว ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๑๐ ๑๐ ว ๓.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ สรุปทบทวนและทดสอบกลางปี ๒ ๑๕ ๔ แรงและการเคลอนที่ ว ๔.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ื่ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๕ ไฟฟาในบ้ าน ้ ว ๕.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๖ นาเพอชีวต ํ้ ื่ ิ ว ๖.๑ ป.๓/๑ ๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๗ อากาศรอบตัว ว ๖.๑ ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๘ ๘ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๘ ปรากฏการณ์บนโลก ว ๗.๑ ป.๓/๑ ๔ ๘ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๔ ป.๓/๕,ป.๓/๖ ,ป.๓/๗,ป.๓/๘ สรุปทบทวนและทดสอบปลายปี ๒ ๑๕ รวมตลอดปีการศึกษา ๘o ๑oo

×