Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์

18,409 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนร้ ู วทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ิ 3 หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่ งมีชีวต ิเรื่องชี วตสั มพันธ์ ิ เวลา ..........................ชั่วโมงผู้สอน นางสาววิชชุ ตา จงรักษ์ สอนวันที่......................เดือน..................................พ.ศ. ..............1. สาระสํ าคัญ สิ่ งมีชีวตแต่ละชนิดจะมีลกษณะภายนอกที่ปรากฏคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่ งมีชีวตนั้น โดยจะมี ิ ั ิลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อ และมีบางอย่างที่เหมือนกับแม่ ลกษณะที่เหมือนและไม่เหมือนกนน้ ีจึงทาให้ ั ั ํคนแต่ละคนมีลกษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ ลูก ั2. มาตรฐานการเรียนรู้ • ว 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม วิวฒนาการของสิ่ งมีชีวต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลกระทบ ั ิ ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ • ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ ่ การแก้ปัญหา รู ้วาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน ่ สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอมูลและเครื่ องมือที่มีอยูในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจ ้ ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กน ั3. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนร้ ู ั ตัวชี้วด ั • ว 1.2 ป.3/1 อภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตว ิ ั • ว 1.2 ป.3/2 เปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูก ั ั • ว 1.2 ป.3/3 อธิ บายลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูกว่าเป็ นการถ่ายทอด ั ลักษณะทางพันธุ กรรมและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ จุดประสงค์การเรียนร้ ู • อภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตวได้ ิ ั • เปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูก ั ั • อธิ บายความหมายของลักษณะทางพันธุ กรรมได้4. สาระการเรียนร้ ู สาระการเรียนรู้ แกนกลาง • ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น -
 2. 2. 5. สมรรถนะสําคัญของผ้ ูเรียน ความสามารถในการสื่ อสาร • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม (การนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน) ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ • การทํางานและอยูร่วมกับผูอื่น (กระบวนการกลุ่ม) ่ ้6. คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ • ใฝ่ เรี ยนรู้7. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ • เขียนแผนผังความคิดลักษณะทางพันธุ กรรมได้8. กระบวนการทีใช้ ่ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ขั้นสร้างความสนใจ ข้ นสารวจและคนหา ั ํ ้ ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป ขั้นขยายความรู ้ ข้ นประเมิน ั9. กจกรรมการเรียนรู้ ิ ขั้นสร้ างความสนใจ • ครู สนทนาซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับหน้าตาและลักษณะต่างๆ ของสัตว์วาคล้ายกับพ่อแม่ของมัน ่ ่ หรื อไม่ และถ้าคล้ายกันมีลกษณะใดที่คล้ายกันและทําให้สามารถบอกได้วาเป็ นพ่อแม่ของมัน ั • ครูนาภาพเด็กและพอแม่หลาย ๆ คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดคละกันที่หน้าชั้นเรี ยน ํ ่ โดยครู ใช้ คําถามกระตุนดังนี้ ้ – เด็กในภาพมีลกษณะรู ปร่ างหน้าตาอย่างไร ั – เด็กในภาพน่าจะเป็ นลูกของใคร • นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน แลวร่วมกนจบคู่ภาพพอ แม่ ลูก ้ ั ั ่ • ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายคําตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง พ่อ แม่ ลูก ข้ันสํารวจและค้นหา • ใหนกเรียนศึกษาลกษณะของตนเองที่เหมือนพอแม่จากหนังสื อเรี ยน ้ ั ั ่ • นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของตนเองที่เหมือนพอแม่ ่ • นกเรียนสังเกตลกษณะของตนเองกบพอแม่ แล้วบันทึกลักษณะที่สังเกตได้ลงในตารางบันทึกผล ั ั ั ่ ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป • นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมารายงานผลหน้าชั้นเรี ยน • เปิดโอกาสใหเ้ พื่อนๆในช้ นซกถามและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบผลจากการปฏิบติ ั ั ั ั
 3. 3. โดยใชแนวคาถามต่อไปน้ ี ้ ํ – นกเรียนมีลกษณะใดที่เหมือนพอแม่ ั ั ่ – นักเรี ยนมีลกษณะใดที่แตกต่างจากพ่อแม่ ั – เปรี ยบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และนบจานวนความเหมือนและความแตกตาง ั ํ ่ ของตนเองกบพอแม่ ั ่ • นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปผลจากการปฏิบติกิจกรรม โดยให้ได้ขอสรุ ปว่า ลักษณะของตัวเรา ั ้ จะมีบางอย่างเหมือนพ่อ บางอย่างเหมือนแม่ และบางอย่างเหมือนทั้งพ่อและแม่ ข้ ันขยายความร้ ู • ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมแก่นกเรี ยนว่า คนแต่ละคนจะมีลกษณะบางอย่างที่เหมือนพ่อแม่ทาให้คน ั ั ํ ั ั ในครอบครัวเดียวกันหรื อคนที่เป็ นญาติกนมีลกษณะรู ปร่ างหน้าคล้ายกัน • ครู ให้นกเรี ยนสังเกตว่า การที่เรามีลกษณะคล้ายกับพ่อแม่หรื อคนในครอบครัว แสดงวาลกษณะ ั ั ่ ั นั้นสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ ลูก หรื อจากรุ่ นหนึ่งไปยังรุ่ นต่อไปได้ ข้ ันประเมิน • ครู ทดสอบความเข้าใจของนักเรี ยนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น – เพราะอะไรนกเรียนจึงมีหนาตาเหมือนพอแม่ ั ้ ่ – พ่อกับแม่ของนักเรี ยนมีลกษณะเหมือนปู่ กับย่าและตากับยายหรื อไม่ เพราะอะไร ั • ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ ลูก โดยร่วมกนเขียนเป็น ั แผนผังความคิดหรื อผังมโนทัศน์10. สื่ อ/แหล่ งการเรียนร้ ู สื่ อการเรียนรู้ • ภาพคนและสัตว์ • ใบงานเรื่องฉนเหมือนใคร ั • แผนผังความคิดเรื่ องลักษณะทางพันธุ กรรม • หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ั แหล่ งเรียนร้ ู • หองสมุดโรงเรียนวดพวงนิมิต ้ ั11. การวัดและประเมินผลการเรียน ตัวชี้วด ั วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนอภิปรายลักษณะต่าง  การร่ วมอภิปราย ั ั  แบบประเมินการ ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตวได้ ิ ั ร่ วมอภิปราย 2. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนเปรี ยบเทียบและระบุ  ตรวจผลงาน ั ั  ใบงานเรื่ อง ั ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูกได้ ฉนเหมือนใคร ั
 4. 4. 3. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนอธิ บายความหมาย ั ั  การร่ วมอภิปราย  แบบประเมินการ ของลักษณะทางพันธุ กรรมได้ ร่ วมอภิปราย การอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่ อความ  ตรวจผลงาน  แผนผังความคิด 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนเขียนแผนผงความคิด ั ั ั เรื่ องลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุ กรรมได้ คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ  ประเมินจาก  แบบประเมิน 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนใฝ่เรียนรู้ ั ั คุณลักษณะอนพึงประสงค์ คุณลักษณะอนพึงประสงค์ ั ั12. กิจกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................13.บันทกหลงสอน ึ ั ผลสํ าเร็จ ปัญหา แนวทางแก้ไข ผลสํ าเร็จ 1. นกเรียนช้ น ป.3 อภิปรายลักษณะ ั ั ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตว ิ ั - - - ผ่านการประเมินร้อยละ 100 2. นกเรียนช้ น ป.3 เปรี ยบเทียบและ ั ั ระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่ ั - - - ั กบลูก ผ่านการประเมินร้อยละ 100 3. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนอธิ บาย ั ั ความหมายของลักษณะทางพันธุ กรรม - - - ผ่านการประเมินร้อยละ 100 การอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่ อความ 1. นกเรียนช้ น ป.3 เขียนแผนผง ั ั ั ความคิดลักษณะทางพันธุ กรรมได้ - - - ผ่านการประเมินร้อยละ 100 คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ 1. นกเรียนช้ น ป.3 ใฝ่ เรี ยนรู้ ั ั - - - ผ่านการประเมินร้อยละ 100 ลงชื่อ.................................................. ( นางสาววิชชุตา จงรักษ์ ) ครู ผสอน ู้
 5. 5. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าช่วงช้ ันที่ 1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ...................................................... ( นางสาวทิพย์ คณาญาติ ) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1ข้อเสนอแนะของรองผ้ ูอานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ํ ั.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํข้อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ํ ั.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํ
 6. 6. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิเกณฑ์การให้คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบติชดเจนและสมํ่าเสมอ ให้ 3 คะแนน ั ั - พฤติกรรมที่ปฏิบติชดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน ั ั - พฤติกรรมที่ปฏิบติบางครั้ง ให้ ั 1 คะแนน ผลการประเมิน ข้ อที่ 4 ใฝ่เรียนร้ ู มีการจดบนทึกความรู้ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สรุปความรู้ไดอยางมี แสวงหาข้อมูลจาก ที่ ชื่ อ - สกุล อยางเป็นระบบ ้ ่ เหตุผล ั คะแนน สรุป ่ 1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ 2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ 3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี 4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง 5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง 6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง 7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ 8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน 9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน 10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม 11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ 12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั 13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว 14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั 15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ 16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์ 17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง 18 ด.ช. เพิ่มทรัพย์ ป้ องพุฒ 19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้
 7. 7. 20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน 21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ 22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา 23 ด.ญ. ปนดดาั มาไสย์ 24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์ 25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ 26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร 27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ 28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก 29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี 30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล 31 ด.ช. จิระพฒน์ ั เปนะนาม 32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่ 33 ด.ช. เพญเพชร ็ ็ จินดาโส 34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย 35 ด.ญ. เพชรฤทย ั คําอินทร์ ผ่ านการประเมินร้ อยละเกณฑ์ การประเมิน ผเู ้ รียนไดคะแนน 1- ้ 3 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 4-6 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 7-9 คะแนน ระดับคุณภาพ 3
 8. 8. แบบประเมนตัวชี้วด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ ิ ั ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิ จุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนแผนผงความคิดลกษณะทาง อธิบายความหมายของลกษณะ เปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่ คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูก ลกษณะทางพนธุกรรมได้ อภิปรายลกษณะต่าง ๆ ั ของสิ่งมีชีวตใกลตว ้ ั ั ั พันธุกรรมได้ ั สรุ ปผลที่ ชื่อ-สกุล ิ ั ั ั ั ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ผ มผ1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง18 ด.ช. เพิ่มทรัพย์ ป้ องพุฒ19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา
 9. 9. 23 ด.ญ. ปนดดาั มาไสย์24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล31 ด.ช. จิระพฒน์ ั เปนะนาม32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่33 ด.ช. เพญเพชร ็ ็ จินดาโส34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย35 ด.ญ. เพชรฤทย ั คําอินทร์ ผ่ านการประเมินร้ อยละ
 10. 10. เกณฑ์ การประเมิน ระดับคุณภาพ 3 ดี / ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ / ระดับคุณภาพ 1 ควรปรับปรุงอภิปรายลักษณะต่ าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตัวได้ ิอภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตวไดถูกตองดวยตนเอง ิ ั ้ ้ ้ = ระดับคุณภาพ 3อภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตวได้ถูกตอง แต่มีผใหคาแนะนา ิ ั ้ ู้ ้ ํ ํ = ระดับคุณภาพ 2ไม่สามารถอภิปรายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวตใกล้ตว ได้ ิ ั = ระดับคุณภาพ 1เปรียบเทียบและระบุลกษณะทีคล้ ายคลึงกันของพ่ อแม่ กบลูก ได้ ั ่ ั ั ัเปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูกได้ 11-14 คะแนน = ระดับคุณภาพ 3 ั ัเปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูกได้ 6-10 คะแนน = ระดับคุณภาพ 2 ั ัเปรี ยบเทียบและระบุลกษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กบลูกได้ 1-5 คะแนน = ระดับคุณภาพ 1อธิบายความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมได้อธิ บายความหมายของลักษณะทางพันธุ กรรมได้ถูกตองดวยตนเอง ้ ้ = ระดับคุณภาพ 3อธิ บายความหมายของลักษณะทางพันธุ กรรมได้ถูกตอง แต่มีผใหคาแนะนา ้ ู้ ้ ํ ํ = ระดับคุณภาพ 2ไม่สามารถอธิ บายความหมายของลักษณะทางพันธุ กรรมได้ = ระดับคุณภาพ 1เขียนแผนผงความคิดลกษณะทางพนธุกรรมได้ ั ั ัเขียนแผนผังความคิดลักษณะทางพันธุ กรรมได้ถูกตองดวยตนเอง ้ ้ = ระดับคุณภาพ 3เขียนแผนผังความคิดลักษณะทางพันธุ กรรมได้ถูกตอง แต่มีผใหคาแนะนา ้ ู้ ้ ํ ํ = ระดับคุณภาพ 2เขียนแผนผังความคิดลักษณะทางพันธุ กรรมได้ไม่ถูกตองเป็นส่วนใหญ่ ้ = ระดับคุณภาพ 1
 11. 11. แบบประเมนการร่วมอภิปราย ิ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิ เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน = ดี 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุ ง ผลการประเมินการร่ วมอภิปราย ความสมเหตุสมผล ความมนใจในการ คิดเห็นของผอื่น การรับฟังความ การแสดงความ ตรงประเด็นที่ ชื่อ - สกุล แสดงออก ู้ คะแนน คิดเห็น สรุ ป ่ั 1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ 2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ 3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี 4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง 5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง 6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง 7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ 8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน 9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง18 ด.ช. เพิ่มทรัพย์ ป้ องพุฒ19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ
 12. 12. 22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา23 ด.ญ. ปนดดาั มาไสย์24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล31 ด.ช. จิระพฒน์ ั เปนะนาม32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่33 ด.ช. เพญเพชร ็ ็ จินดาโส34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย35 ด.ญ. เพชรฤทย ั คําอินทร์ ผ่ านการประเมินร้ อยละเกณฑ์ การประเมิน ผเู ้ รียนไดคะแนน 1- ้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 6-10 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 11-15 คะแนน ระดับคุณภาพ 3
 13. 13. ใบงาน เรื่องฉันเหมือนใครชื่อ…………………………………………………………………ชั้ น……………..คําชี้แจง สารวจลกษณะรูปร่างของตนเองเปรียบเทียบกบพ่อแม่วา มีส่วนเหมือนใคร ํ ั ั ่ ลกษณะของฉันทสํารวจ ั ี่ เหมือนพ่อ เหมอนแม่ ื1. ความสู ง2. ใบหนา ้3. สีผม4. ลกยม ั ิ้5. ช้ นของหนงตา ั ั6. สีผว ิ7. ติ่งหู8. เส้นผม9. สีของตา10. ด้ งจมูกั11. รูปหนา ้12. ลกษณะคิ้ว ั13. คาง14. ลกษณะของปาก ั1. ลกษณะของฉันทเี่ หมอนกบ พ่อ คอ ั ื ั ื..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ลกษณะของฉันทเี่ หมอนกบ แม่ คอ ั ื ั ื..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 14. 14. ใบงาน เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมชื่อ…………………………………………………………………ชั้ น……………..คําชี้แจง ใหนกเรียนเขียนแผนผงความคิดลกษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ ลูก ้ ั ั ั ลักษณะที่ถ่ายทอด จากพ่ อแม่ ไปสู่ ลูก

×