9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

56,208 views

Published on

10 Comments
27 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
56,208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
671
Actions
Shares
0
Downloads
1,080
Comments
10
Likes
27
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. 1. โครงสร้ างหลักสู ตร / คาอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. 2. โครงสร้ างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรม มัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6แนะแนว / กิจกรรมเพื่อสาธารณะ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40ประโยชน์กิจกรรมนักเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี / 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20รักษาดินแดน ผูบาเพ็ญประโยชน์ ้กิจกรรมชุมนุม 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 รวม 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 รวมตลอดปี 160 160 160 160 160 160
 3. 3. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง……………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษา สารวจตนเอง เกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคมกับเพื่อนต่างเพศ การสร้างเอกลักษณ์ของตนเองการเลือกต้นแบบในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง และบุคลิกภาพ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน และการจาแนกข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น ่บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมี ้ความสุ ข มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ ิ ัประเทศชาติ ผลการเรียนรู้ 1. สารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเองได้ 2. ความหมายและสาเหตุของปั ญหา 3. สามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของตนเอง 4. ค้นหาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเองได้ 5. สารวจความสนใจในอาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้ ่ 6. สามารถใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูในโรงเรี ยน 7. สามารถจาแนกข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 4. 4. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษา เกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหา การตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจาแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยูร่วมกันและทางาน ่เป็ นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู้จกแสวงหาและใช้ ้ ัข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม ่ ิ ัมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผลการเรียนรู้ 1. สารวจนิสัยการเรี ยนและผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1 2. สารวจข้อดีของตนเองและผูอื่น ้ 3. สามารถสื่ อสารและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน 4. สามารถจาแนกอารมณ์ต่างที่เกิดข้นกับตน 5. สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 6. ใช้สาธารณสมบัติอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุ ด 7. สามารถทางานเป็ นกลุ่มและอยูร่วมกับผูอื่นได้อย่างมีความสุ ข ่ ้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 5. 5. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหา การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษการปรับปรุ งพัฒนาทางด้านการเรี ยนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่ วนดีและแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเองและชื่นชมในความดีงามของผูอื่น การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ้ต่อตนเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและใช้ ้ ัข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิ กภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม ่ ิ ัมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผลการเรียนรู้ 1. มีทกษะการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของตนเองได้ ั 2. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง 3. สามารถพัฒนาและปรับปรุ งตนเองด้านการเรี ยนและบุคลิกภาพ 4. สามารถพัฒนาส่ วนดีและแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง 5. แสดงความชื่นชมในความดีงามของผูอื่นได้ ้ 6. แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ 7. สามารถเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 6. 6. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษา เรี ยนรู้เกี่ยวกับการร่ วมตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของครอบครัว ความแตกต่างระหว่างบุคคลการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาแก้ไขปั ญหาให้ตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ หน้าที่สาคัญและการทางานเป็ นทีม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จก ้ ัแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนา ้บุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย ่ ิ ัมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของครอบครัว 2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. สามารถใช้ภาษาไทยถูกต้องชัดเจน ั 4. สามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาให้กบตนเอง 5. สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูอื่น ้ 6. ระบุหน้าที่ที่สาคัญของตนเองที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ 7. สามารถทางานเป็ นทีมได้รวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 7. 7. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง………………………………………………………………………………………………………………….. ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง การวางแผนเลือกทางศึกษาต่อ การรักนับถือตนเองและผูอื่น การวิเคราะห์ขอมูลและนาเสนอข้อมูล การเลือกข้อมูลข่าวสาร ้ ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การร่ วมตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของโรงเรี ยนและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ้ ั ้ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม ิ ัมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. การคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น 2. ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของตนเอง 3. การวางแผนเลือกแนวทางศึกษาต่อ 4. การรัก นับถือตนเองและผูอื่น ้ 5. การวิเคราะห์ขอมูลและนาเสนอข้อมูล ้ 6. การเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 7. การร่ วมตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาของโรงเรี ยนและชุมชนรวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 8. 8. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์ การจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผูอื่น การทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม การทางานร่ วมกันและ ้การเป็ นผูนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและ ้ ้ ัใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ้ ิและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรม ่ ิ ัจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 3. สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. สามารถจัดการกับความขัดแย้งของตนเองและผูอื่น้ 5. ปฏิบติกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์เพื่อส่ วนรวม ั 6. ปฏิบติงานร่ วมกับผูอื่นได้ ั ้ 7. แสดงบทบาทความเป็ นผูนา และผูตามที่ดี ้ ้รวมทั้งหมด 7 ผลการเรี ยนรู้
 9. 9. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทาของตนเอง การสารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเองการสารวจความชอบความสนใจในด้านการเรี ยน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จก ัแหล่งข้อมูลต่างๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู้จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชีพ การดาเนินชีวิตและ ้ ั ้สังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุ จริ ต ่มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ิ ัผลการเรียนรู้ 1. สามรถยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเองได้ 2. สารวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเองได้ 3. สารวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรี ยน อาชีพและบุคลิกภาพของตนเองได้ 4. รู้จกมองโลกในแง่ดี ั 5 รู ้จกแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ั 6 สามารถเลือกรับข้อมูลสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชี วตประจาวัน ิรวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
 10. 10. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ศึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหากับการพัฒนาตน การรู ้ จกตนเองและเพื่อน ทัก ษะการสื่ อสาร การสารวจและ ัพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทาประโยชน์เพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับผูอื่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ้ผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวาง ้ ั ้แผนการเรี ยน อาชี พ การดาเนิ นชี วิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต มีค่านิ ยมที่ดี มีวินย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อตนเอง ัครอบครัว สังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. รู้และเข้าใจปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง 2. สารวจตนเองเพื่อการรู้จกตนเองและเข้าใจเพื่อน ั 3. มีทกษะการสื่ อสาร ั 4. สารวจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง 5. สามารถพัฒนาและทาประโยชน์เพื่อสังคม 6. รู้จกวิธีการแสดงออกและสามารถอยูร่วมกับผูอื่นได้อย่างมีความสุ ข ั ่ ้รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
 11. 11. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การยอมรั บ ผลการกระท าของตนเอง การพัฒ นาจุ ด เด่ น และความสามารถพิ เ ศษการปรับปรุ งพัฒนาทางด้านการเรี ยนและบุคลิกภาพ การพัฒนาส่ วนดีและแก้ไขข้อบกพร่ องในตนเอง การชื่ นชมยินดีในความดีงามของผูอื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอมูล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รัก ้ ้และเห็ นคุ ณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้ จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชี พ ้ ั ้การดาเนินชีวตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่อ ิ ่อาชี พสุ จริ ต มีค่านิ ยมที่ดี มีวินย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ ัประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง 2. สามารถพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของตนเอง 3. สามารถปรับปรุ งและพัฒนาด้านการเรี ยนและบุคลิกภาพของตนเอง 4. สามารถพัฒนาส่ วนดีและแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง 5. แสดงความชื่นชมยินดีในความดีงามของผูอื่น ้ 6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอมูลสารสนเทศที่มีผลต่อชีวิตประจาวัน ้รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้
 12. 12. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสิ นใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตทัก ษะการสื่ อ สาร การเปลี่ ย นวิ ก ฤติ ใ ห้ เ ป็ นโอกาส คนดี ศ รี สั ง คม และการสร้ า งมนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ โดยมีวัตถุ ประสงค์ใ ห้นัก เรี ย นได้พ ฒนาตนเองในด้า นต่า งๆยอมรั บ ชื่ นชมตนเองและผูอื่น สามารถวิเคราะห์ และ ั ้สัง เคราะห์ ข ้อมู ล ได้ มี ท ก ษะในการสื่ อสารมี ค วามสามารถในการเปลี่ ย นวิก ฤติ ใ ห้เ ป็ นโอกาส สามารถน า ัคุ ณ ธรรมความดี ข องคนดี ศรี สั ง คมไปปรั บ ใช้ก ับ ชี วิ ตของตนเอง และมี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ท่ี ดี ก บ บุ ค คลทัว ไป ั ่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้เป็ นบุ ค คลที่ รัก และเห็ นคุ ณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้ จกแสวงหาและใช้ข ้อมูล ้ ัสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน อาชี พ การดาเนิ นชี วิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิ กภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต มีค่านิ ยมที่ดี มีวินย มีคุณธรรมจริ ยธรรม ่ ัมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน 2. สามารถยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสิ นใจของตนเอง 3. นาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวต ิ 4. มีทกษะในการสื่ อสาร ั 5. สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็ นโอกาส ั ิ 6. สามารถนาคุณธรรมความดีของคนดี ศรี สังคมไปปรับใช้กบชีวตของตนเอง ั 7. สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบบุคคลทัวไป ่รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้
 13. 13. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทาของตนเอง ความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง ่การตัดสิ นใจเลือกแนวทางศึกษาต่อ การยกย่องความดีงามของตนเองและผูอื่น การนาข้อมูลที่ผานการวิเคราะห์ ้ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ การเลื อกสรรข้อมูลที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการ ้ ั ้ ่เรี ยน อาชี พ การดาเนินชี วิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ขมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต มีค่านิยมที่ดี มีวนย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ิ ัสังคม และประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. สามารถยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง 2. มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง 3. สามารถตัดสิ นใจเลือกแนวทางศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 4. สามารถแสดงความยกย่องความดีงามของตนเองและผูอื่น ้ 5. นาเสนอและวิเคราะห์ขอมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ้ 6. สามารถเลือกสรรข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมทั้งหมด 6 ผลการเรี ยนรู้
 14. 14. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษาเกี่ ยวกับการร่ วมตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุ มชนและสังคม การยอมรับในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ การคิดในทางที่ดี และมีชีวิตอยู่อย่างสร้ างสรรค์ วิธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมันในการทางาน ่ค่าของคนอยูที่ผลของการเสี ยสละและช่ วยเหลือผูอื่น การทางานเป็ นกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น ่ ้บุคคลที่รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื่น รู ้จกแสวงหาและใช้ขอมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรี ยน ้ ั ้ ่อาชีพ การดาเนินชีวตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวให้อยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีเจตคติ ิที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต มีค่านิ ยมที่ดี มีวินย มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ัและประเทศชาติผลการเรียนรู้ 1. สามารถร่ วมตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมได้ 2. สามารถยอมรับในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ่ 3. มีความคิดในทางที่ดีและมีชีวิตอยูอย่างสร้างสรรค์ 4. มีวธีเอาชนะอุปสรรคและความมุ่งมันในการทางาน ิ ่ 5. รู ้จกและเห็นคุณค่าของผูที่เสี ยสละและช่วยเหลือผูอื่น ั ้ ้ 6. สามารถทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับผูอ่ืน ้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรี ยนรู้
 15. 15. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง……………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษาจุดมุ่งหมาย และหลักการ กิจกรรมการเดินทางสารวจ การบริ การ ผจญภัย นักบุกเบิก ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เสริ มสร้างทักษะและความสามารถ ความถนัดและความสนใจ สามารถ นาความรู้ ประสบการณ์จริ งไปประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวันและแก้ปัญหาสังคม ิผลการเรียนรู้ 1. ลูกเสื อบอกความหมายของการเดินทางสารวจได้ 2. ลูกเสื อบอกขั้นตอนการเตรี ยมการเดินทางสารวจได้ 3. ลูกเสื อจัดเตรี ยมอาหารในการเดินทางสารวจได้ 4. ลูกเสื อทารายงานการเดินทางสารวจได้ 5. ลูกเสื ออธิบายความหมายของการบริ การชุมชนและความต้องการในการพัฒนาชุมชนได้ 6. ลูกเสื อบอกขั้นตอนการให้บริ การในชุมชนตามกฎของลูกเสื อได ้้ 7. ลูกเสื อบอกความหมายการผจญภัย 8. ลูกเสื อสามารถร่ วมกันคิดแก้ปัญหา ตัดสิ นใจ ให้สามารถผ่านเหตุการณ์ที่เผชิญได้ดวย ้ ความสาเร็ จ และปลอดภัยด้วยกันทุกคน 9. ลูกเสื อสามารถร่ วมกันคิดแก้ปัญหา ตัดสิ นใจ ให้สามารถทากิจกรรมบุกเบิกได้ดวย ้ ความสาเร็ จ และปลอดภัยด้วยกันทุกคน 10. ลูกเสื อสามารถปฏิบติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ ัรวมทั้งหมด 10 ผลการเรี ยนรู้
 16. 16. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษาจุดมุ่งหมาย ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสื อโลก ลูกเสื อไทย บทบาทลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่กฎของลูกเสื อ และคาปฏิญาณ ระเบียบแถว การบรรจุเครื่ องหลัง การกางและการเก็บรักษาเต็นท์ ก่อจุดไฟกลางแจ้งและการประกอบอาหารแบบชาวค่าย แผนที่เข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน การปฐมพยาบาลความปลอดภัยในการร่ วมกิจกรรมของลูกเสื อ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ผูเ้ รี ยน นาความรู้ ประสบการณ์จริ งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ปัญหาสังคมผลการเรียนรู้ 1. ลูกเสื ออธิ บายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระสาคัญของกิจการลูกเสื อโลก 2. ลูกเสื ออธิ บายความหมาย จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายกิจการ วิธีการ ตลอดจนสาระสาคัญของกิจการคณะลูกเสื อแห่งชาติ 3. ลูกเสื อบอกโครงสร้างของการบริ หารงานของกองลูกเสื อในโรงเรี ยนได้ 4. ลูกเสื อบอกบทบาทลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 5. ลูกเสื อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบติตามคาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสื อสามัญ ัรุ่ นใหญ่ 6. ลูกเสื อมีความรู้ความเข้าใจระเบียบแถวลูกเสื อและได้รับการฝึ ก 7. ลูกเสื อบอกส่ วนประกอบที่สาคัญของเต็นท์ได้และวิธีการกางเต็นท์ที่ถูกต้องได้ 8. ลูกเสื อบอกถึงอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้ 9. ลูกเสื อบอกถึงอุปกรณ์ส่วนรวมที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้ 10.ลูกเสื อ สามารถบรรจุสิ่งของลงถุงหรื อเครื่ องหลังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 11. ลูกเสื อบอกและสาธิตวิธีใช้แผนที่และเข็มทิศได้ 12. ลูกเสื อบอกและสาธิตการผูกเงื่อนและวิธีใช้ได้ 13. ลูกเสื อบอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได้ 14. ลูกเสื อบอกหลักการและปฏิบติตามเพื่อความปลอดภัยในการร่ วมกิจกรรมของลูกเสื อ ั 15. ลูกเสื อสามารถปฏิบติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ ัรวมทั้งหมด 15 ผลการเรี ยนรู้
 17. 17. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ศึกษาและปฏิบติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบติตวในการเรี ยนวิชาลูกเสื อ เนตรนารี หน้าที่พลเมือง ั ั ัสิ่ งแวดล้อม การเดินทางสารวจ การตั้งค่ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ ศิลปะทางอักษรและศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให้โทษ คาปฏิญาณตนและกฎของลูกเสื อ หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา การบริ การ การปฐมพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีความรักความผูกพัน ร่ วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะผลการเรียนรู้ 1. บอกกฎระเบียบในการปฏิบติตวในการเรี ยนวิชาลูกเสื อ – เนตรนารี ั ั 2. อธิบายถึงการเป็ นพลเมืองดีได้ 3. เล่าประวัติของลูกเสื อไทยได้ 4. อธิบายวิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อได้ 5. เขียนรายงานการตรวจเยียมหน่วยงานได้ ่ 6. อธิ บายความหมายและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมได้ 7. บอกวิธีการอนุรักษ์พืชและสัตว์ได้ 8. บอกวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ 9. อธิ บายขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสารวจได้ 10. อธิบายวิธีการเตรี ยมการเดินทางสารวจได้ 11. อธิบายหลักในการเดินทางสารวจด้วยเท้าได้ 12. ทาแบบรายงายการสารวจได้ 13. อธิ บายหลักการเลือกสถานที่สาหรับการตั้งค่ายพักแรมได้ 14. กาหนดรายการอาหารได้ 15. เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่จาเป็ นได้ 16. เขียนรายงานการตั้งค่ายพักแรมได้ 17. อธิบายความหมายและความสาคัญของศิลปะได้ 18. บอกลักษณะของงานทัศนศิลป์ และสร้างงานทัศนศิลป์ ได้ 19. อธิบายความหมายและความสาคัญทางศิลปะทางอักษรได้ 20. จาแนกประเภทของศิลปะได้อย่างถูกต้อง 21. ทางานศิลปะได้รวมทั้งหมด 21 ผลการเรี ยนรู้
 18. 18. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษาและปฏิบติตนเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบติตวในการเรี ยนวิชาลูกเสื อ เนตรนารี หน้าที่พลเมือง ั ั ัสิ่ งแวดล้อม การเดินทางสารวจ การตั้งค่ายพักแรม การแสดงออกทางศิลปะและกิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษศิลปะทางอักษรและศิลปวิจารณ์ ศิลปะการแสดง สมรรถภาพทางกาย กีฬาไทยและกีฬาสากล ยาเสพติดให้โทษคาปฏิญาณตนและกฎของลูกเสื อ หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา การบริ การ การปฐมพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีความรักความผูกพัน ร่ วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะผลการเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของศิลปะการแสดงได้ 2. บอกประเภทของศิลปะการแสดงได้ 3. รู ้และเข้าใจกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 4. เป็ นคนกล้าแสดงออกทางศิลปะการแสดง 5. อธิบายความหมายและความสาคัญของสมรรถภาพทางกายได้ 6. บอกลักษณะของผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีได้ ้ 7. บอดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 8. บอกลักษณะวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้ 9. อธิบายความหมายและประเภทของยาเสพติดได้ 10. บอกชนิดของยาเสพติด อาการเมื่อเสพและโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ ได้ 11. อธิบายและปฏิบติตนตามคาปฏิญาณตนของลูกเสื อได้ ั 12. อธิบายและปฏิบติตนตามกฎของลูกเสื อได้ ั 13. อธิบายหลักสาคัญในพระพุทธศาสนาได้ 14. อธิบายหลักของศีล 5 และศีล 8 ได้ 15. อาราธนาศีล ศีล 5 และศีล 8 ได้ 16. อาราธนาศีล อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริ ตรได้ 17. อธิบายความหมายและความสาคัญของการบริ การชุมชนและพัฒนาชุมชนได้ 18. บอกหลักในการให้บริ การได้ 19. ระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนได้
 19. 19. 20. อธิบายการบริ การชุมชนตามกฎของลูกเสื อได้ 21. บอกความหมายและความสาคัญของการปฐมพยาบาลได้ 22. อธิบายหลักการปฐมพยาบาลได้ 23. ปฏิบติวธีการปฐมพยาบาลผูป่วยประเภทต่าง ๆ ได้ ั ิ ้รวมทั้งหมด 23 ผลการเรี ยนรู้
 20. 20. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ศึกษาบทบาท หน้าที่พลเมือง สิ่ งแวดล้อม นักธรรมชาติวทยา การเดินทางสารวจ การจัดงานแสดงศิลปะ ิในที่สาธารณะ สมรรถภาพทางกาย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ การบริ การ การฝึ กเป็ นผูนา ระเบียบแถว ้การสวนสนาม เพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ขและความมันคงของประเทศชาติ ่ ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายบทบาทหน้าที่พลเมืองได้ 2. อธิ บายถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อสิ่ งมีชีวตได้ ิ 3. บอกถึงความจาเป็ นในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ 4. อธิบายหลักการเดินทางสารวจได้ 5. สามารถจัดงานแสดงศิลปะในที่สาธารณะได้ 6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 7. มีอุดมคติที่ดีในการปฏิบติงาน ั 8. ปฏิบติกิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษได้ ั 9. บอกความหมายของคาว่าการบริ การและการบริ การแบบลูกเสื อได้ 10. อธิบายความหมาย ความจาเป็ นที่ตองมีผนาและบอกคุณสมบัติของผูนาได้ ้ ู้ ้ 11. ปฏิบติกิจกรรมระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้ ั 12. ปฏิบติกิจกรรมสวนสนามได้ ั รวมทั้งหมด 12 ผลการเรี ยนรู้
 21. 21. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง………………………………………………………………………………………………………………….. ศึกษาบทบาทหน้าที่พลเมือง นักอุตุนิยมวิทยา นักบุกเบิก การฝึ กเป็ นผูนา พลาธิการ เรื่ องที่สนใจ ้การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการจัดค่ายพักแรม เพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ขและความมันคงของประเทศชาติ ่ ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายและปฏิบติหน้าที่พลเมืองที่ดีได้ ั 2. อธิบายและบอกประโยชน์ของการเป็ นนักอุตุนิยมวิทยาได้ 3. อธิบายหลักการเป็ นนักบุกเบิกได้ 4. บอกลักษณะของผูนาและอธิบายถึงผูนาทางลูกเสื อได้ ้ ้ 5. บอกความหมายและบทบาทหน้าที่ของพลาธิการได้ 6. ปฏิบติกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดได้ ั 7. อธิบายความสาคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและตระหนักถึงความจาเป็ นในการอนุรักษ์ ธรรมชาติได้ 8. อธิ บายหลักการเลือกสถานที่สาหรับการตั้งค่ายพักแรมได้ รวมทั้งหมด 8 ผลการเรี ยนรู้
 22. 22. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ปฏิบติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อของคณะลูกเสื อแห่งชาติ การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก ัความรู ้เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อวิสามัญโลก บทบาทลูกเสื อวิสามัญ และพิธีการต่างๆของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบติ ัตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ระเบียบแถว ทักษะที่เกี่ยวกับลูกเสื อวิสามัญ และการปฏิบติหน้าที่ลูกเสื อ ัพี่เลี้ยง ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อของคณะลูกเสื อแห่งชาติ 2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครื่ องหมายลูกเสื อโลก 3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อวิสามัญ 4. มีทกษะเกี่ยวกับระเบียบวินย ระบบหมู่ การเป็ นผูนา ผูตาม การทางานเป็ นหมู่คณะได้ ั ั ้ ้ 5. มีทกษะเกี่ยวกับการกางและเก็บรักษาเต็นท์ของลูกเสื อวิสามัญได้ ั 6. มีทกษะในการบรรจุเครื่ องหลัง และประกอบอาหารแบบชาวค่ายได้ ั 7. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่และการใช้เข็มทิศได้ 8. มีทกษะในการผูกเงื่อนชนิ ดต่างๆและสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนในชีวตประจาวันได้ ั ิ 9. มีทกษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ั 10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ลูกเสื อวิสามัญได้ 11. สามารถปฏิบติหน้าที่ลูกเสื อพี่เลี้ยงแก่ลูกเสื อรุ่ นน้องได้ ั รวมทั้งหมด 11 ผลการเรี ยนรู้
 23. 23. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ปฏิบติกิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางไกลและอยูค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ มีความเข้าใจใน ั ่เรื่ องการเตรี ยมโครงการ การวางแผนโครงการ การปฏิบติตามโครงการ สามารถปฏิบติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ั ัให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การฝึ กเป็ นพี่เลี้ยง และสามารถปฏิบติหน้าที่ลูกเสื อพี่เลี้ยง ัลูกเสื อวิสามัญรุ่ นน้องได้ ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการเดินทางไกลลูกเสื อวิสามัญได้ 2. สามารถวางแผนการในการเดินทางไกลและอยูค่ายพักแรมลูกเสื อวิสามัญได้ ่ 3. มีทกษะในการเดินทางไกลและอยูค่ายพักแรมลูกเสื อวิสามัญได้ ั ่ 4. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการและสามรถเขียนโครงการได้ 5. บอกประโยชน์จากากรปฏิบติตามโครงการของลูกเสื อวิสามัญได้ ั 6. สามารถวางแผนโครงการและปฏิบติตามโครงการของลูกเสื อวิสามัญได้ ั 7. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 8. บอกบทบาทและหน้าที่ของงานประชาสงเคราะห์ได้ 9. สามารถปฏิบติกิจกรรมสังคมเคราะห์ได้ ั 10. สามารถอธิบายบทบาทของลูกเสื อพี่เลี้ยงได้ 11. สามารถปฏิบติตนเป็ นลูกเสื อพี่เลี้ยงได้ ั รวมทั้งหมด 11 ผลการเรี ยนรู้
 24. 24. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………… ปฏิบติการฝึ กอบรมวิชาผูกากับลูกเสื อขั้นความรู ้เบื้องต้น สามารถทดลองปฏิบติหน้าที่ผกากับลูกเสื อ และ ั ้ ั ู้ทาหน้าที่พ่เี ลี้ยงของลูกเสื อวิสามัญที่เข้าใหม่ ทาหน้าที่เป็ นกรรมการของกอง บาเพ็ญประโยชน์ต่อกองลูกเสื อของตนเอง และกองลูกเสื ออื่น สามารถทาการสอนวิชาลูกเสื อประเภทต่างๆที่ได้อบรม รู ้และสามารถปฏิบติตามหลัก ัทัวไปของการปฐมพยาบาล และข้อควรจาของการปฐมพยาบาล ่ ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิชาลูกเสื อสารองได้ 2. มีความความรู้ในหลักการลูกเสื อสามัญและนาไปใช้ประโยชน์ได้ 3. สามารถปฏิบติหน้าที่ผกากับลูกเสื อสารอง หรื อลูกเสื อสามัญในกองลูกเสื อได้ ั ู้ 4. สามารถทาการสอนวิชาลูกเสื อสารอง หรื อลูกเสื อสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ได้ 5. สามารถปฏิบติหนาที่พ่เี ลี้ยงของลูกเสื อวิสามัญที่เข้าใหม่ได้ ั 6. สามารถบาเพ็ญประโยชน์ต่อกองลูกเสื อของตนเองและกองลูกเสื ออื่นๆได้ 7. บอกความหมาย ประเภท และประโยชน์ของการพยาบาลได้ 8. มีความรู ้และสามารถปฏิบติตามหลักของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ั 9. บอกและสาธิตวิธีการห้ามเลือดเมื่อได้รับอุบติเหตุได้ ั 10. สามารถทดสอบวิชาการปฐมพยาบาลในภาคปฏิบติได้ ั รวมทั้งหมด 10 ผลการเรี ยนรู้
 25. 25. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง…………………………………………………………………………………………………………………….. ลูกเสื อวิสามัญเข้าใจลักษณะสาคัญของชนิ ดของเชือกและขนาดต่างๆของเชือก รู ้จกวิธีขดและรักษาเชือก ัสามารถดูแลความปลอดภัยอย่างมันใจในการใช้เชือก สามารถแสดงวิธีใช้สมอบก ที่เหมาะสมแก่โครงการ ่สถานที่ และที่ดินชนิดต่างๆ มีความชานาญในการผูกเงื่อน การผูกแน่น การแทงเชือก และการพันหัวเชื อกในระหว่างการเดินทางระยะสั้น สาธิ ตการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่ องหลัง วางแผนการอยูค่ายพักแรมลูกเสื อ ่วิสามัญได้ ผลการเรียนรู้ 1. บอกชนิดและขนาดของเชื อกที่คนทาขึ้นหรื อจากพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆได้ 2. สามารถบอกวิธีขด รักษาเชือก ตลอดจนวิธีประเมินกาลังและลักษณะของเชือกได้ 3. สามารถบอกวิธีป้องกันอุบติเหตุเนื่ องจากเชื อกได้ ั 4. ฝึ กปฏิบติในการใช้เชือกประเภทต่างๆ อย่างปลอดภัยได้ ั 5. บอกวิธีการใช้สมอบกที่เหมาะสมกับโครงการและสถานที่ได้ 6. มีทกษะในการผูกเงื่อนประเภทต่างๆได้ ั 7. สาธิตการแทงเชือกและพันหัวเชือกได้ 8. สาธิ ตการบรรจุสิ่งของต่างๆลงในเครื่ องหลังในการเดินทางไกลได้ 9. สามารถวางแผนเลือกเส้นทางในการเดินทางไกลและอยูค่ายพักแรมได้ ่ 10. บอกสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมเดินทางไกลอยูค่ายพักแรมได้ ่ 11. บอกอุปสรรคปัญหาในการเดินทางไกล และสามารถนาไปใช้ในชีวตประจาวันได้ ิ รวมทั้งหมด 11 ผลการเรี ยนรู้
 26. 26. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง………………………………………………………………………………………………………………….. ลูกเสื อวิสามัญศึกษากิจการคณะลูกเสื อแห่งชาติ และบทบาทลูกเสื อวิสามัญ คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อระเบียบแถวลูกเสื อ การกางและเก็บรักษาเต็นท์ การบรรจุเครื่ องหลัง การบรรจุเครื่ องหลัง การก่อไฟกลางแจ้งและประกอบอาหารแบบชาวค่าย แผนที่และการใช้เข็มทิศ เงื่อนและวิธีการใช้เงื่อน การปฐมพยาบาลตลอดทั้งความปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรมของลูกเสื อการปฏิบติหน้าที่ลูกเสื อพี่เลี้ยงได้ ั ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของลูกเสื อสามัญวิสามัญได้ 2. สามารถปฏิบติตามกฎและคาปฏิญาณของลูกเสื อวิสามัญได้ ั 3. สามารถ สาธิ ต และฝึ กระเบียบแถวประเภทต่างๆด้วยตนเองได้ 4. บอกวิธีการกางเต็นท์ และการเก็บรักษาเต็นท์ที่ถูกวิธีได้ 5. สาธิ ตขั้นตอนการบรรจุเครื่ องหลังได้ 6. สามารถวางแผนการก่อไฟกลางแจ้งประกอบอาหารแบบชาวค่ายได้ 7. บอกความหมาย ประโยชน์ของแผนที่ได้ 8. สามารถใช้เข็มทิศในการเดินทางไกลและอยูค่ายพักแรมลูกเสื อได้ ่ 9. บอกวิธีการปฐมพยาบาลผูป่วยเบื้องต้นได้ ้ 10. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อได้ 11. สามารถปฏิบติหน้าที่ลูกเสื อวิสามัญ และทาหน้าที่ลูกเสื อพี่เลี้ยงให้ลูกเสื อใหม่ได้ ั รวมทั้งหมด 11 ผลการเรี ยนรู้
 27. 27. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง …………………………………………………………………………………………………………………. ลูกเสื อวิสามัญสามารถออกแบบตัวอักษร ออกแบบปกหนังสื อ การเขียนภาพประกอบ เรื่ องตามจินตนาการ และความรู ้สึกด้วยวิธีการต่างๆ การออกแบบเครื่ องหมาย สัญลักษณ์สื่อความหมาย สามารถปั้ นทาแม่พิมพ์ชิ้นหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ สามรถเขียนวงจรเครื่ องรับวิทยุ อย่างง่าย และติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์เพื่อใช้รับเครื่ องรับโทรทัศน์ขาวดาและสี การออกหน่วยช่วยเหลือผูประสบภัย ตลอดบทบาทและหน้าที่ของ ้ลูกเสื อในการสงเคราะห์ การจัดที่พกชัวคราว การรับบริ จาคสิ่ งของเหลือสาหรับผูประสบภัย ั ่ ้ ผลการเรียนรู้ 1. บอกความหมายวิชาศิลปประยุกต์ได้ 2. สามารถบอกความหมายและประเภทของการออกแบบได้ 3. สามารถออกแบบตัวอักษร ปกหนังสื อ การเขียนภาพประกอบเรื่ องตามจินตนาการได้ 4. บอกประโยชน์การออกแบบเครื่ องหมาย สัญลักษณ์สื่อความหมายได้ 5. สามารถปั้ น และทาแม่พิมพ์ชิ้นหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ นาไปใช้ประโยชน์ได้ 6. สามารถเขียนวงจรเครื่ องรับวิทยุและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวตประจาวันได้ ิ 7. สามารถบอกประโยชน์ของการติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ได้ 8. บอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ได้ 9. สามารถปฏิบติการออกหน่วย การจัดที่พก การบริ จาคสิ่ งของช่วยเหลือผูประสบภัยได้ ั ั ้ รวมทั้งหมด 9 ผลการเรี ยนรู้
 28. 28. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1เวลา 20 ชั่วโมง………………………………………………………………………………………………………………… บ.พ.401 ความรู้ เกียวกับกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ เบืองต้ น ่ ้ ประเทศไทยและสากล คาปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คาขวัญ รหัส เงื่อน ประวัติธงชาติไทย และความหมายของธงผูบาเพ็ญประโยชน์ การปฏิญาณตนเป็ นผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ ้ ผลการเรียนรู้ 1. รู ้และเข้าใจ ประวัติของกิจการผูบาเพ็ญประโยชน์ประเทศไทย ้ 2. รู ้และเข้าใจ ประวัติของกิจการผูบาเพ็ญประโยชน์สากล ้ 3. ตระหนักและปฏิบติตามคาปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คาขวัญ ของผูบาเพ็ญประโยชน์ ั ้ 4. รู้และเข้าใจ รหัส เงื่อน ประวัติธงชาติไทย และความหมายของธงผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ 5. การปฏิญาณตนเป็ นผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ 6. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจาภาค รวมทั้งหมด 6 ผลการเรี ยนรู้
 29. 29. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2เวลา 20 ชั่วโมง……………………………………………………………………………………………………………………... บ.พ.402 การเผยแพร่ กจการผู้บาเพ็ญประโยชน์ ให้ กว้ างขวาง ิ ศึกษาและวางแผนการจัดการชุมนุมในหมู่และหมวดของตน โดยใช้ระบบหมู่ และวิธีการของผูบาเพ็ญ้ประโยชน์ ในเรื่ อง การเผยแพร่ กิจการผูบาเพ็ญประโยชน์ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในกิจการผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ ้เป็ นอย่างดี สามารถแนะนาให้ผอื่นได้เข้าใจและสนใจเข้ามาร่ วมกิจกรรมต่างๆของผูบาเพ็ญประโยชน์ได้อย่างมี ู้ ้ประสิ ทธิภาพ ผลการเรียนรู้ 1. รู ้และเข้าใจ ในกิจกรรมผูบาเพ็ญประโยชน์ในภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิค ้ 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจาภาค 3. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม 4. เพื่อให้รู้จกตนเองและผูอื่น เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอื่น ั ้ ้ 5. เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของการเป็ นสมาชิกผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ 6. จัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการผูบาเพ็ญประโยชน์ ้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรี ยนรู้

×