แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1

92,834 views

Published on

11 Comments
27 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
92,834
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,945
Actions
Shares
0
Downloads
1,092
Comments
11
Likes
27
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู หนาที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย ครูบานนาขาโคก แผนการจัดการเรียนรู ที่ 1รายวิชา สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เรื่อง พลเมืองดีของสังคม หนาที่พลเมือง ศีลธรรม เวลา 6 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ พลเมืองดีหมายถึงคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมตามคานิยมในสังคม2. ผลการเรียนที่คาดหวัง 1. ตระหนักในคุณคาในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. ตระหนักถึงบทบาทหนาทีของพลเมืองดีในสังคม ่3. จุดประสงคการเรียนรู 1. บอกความหมายพลเมืองดีได 2. ปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดีได 3. อธิบายลักษณะประชาธิปไตยได 4. วิเคราะหผลของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีได4. เนื้อหาสาระ 1. การเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. การเปนพลเมืองดีของสังคม5. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1-3 1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 3. นักเรียนดูวดีทัศนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ี 4. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทํากิจกรรมในใบงานที่ 1 และ 2 5. นักเรียนกลุมเดิม แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับลักษณะพลเมืองดีในระบอบ ประชาธิปไตย 6. นักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่อง การเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
 2. 2. คาบที่ 4-6 1. นักเรียนกลุมเดิม ศึกษาและทําใบงานที่ 3-4 2. นักเรียนกลุมเดิมพลัดกันเลาประสบการณของตนเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดี และนํา ความรูไปปฏิบัติตนในสังคม ครอบครัวอยางไรบาง จากนั้นสงตัวแทนออกมา นําเสนอหนาชั้น 3. ครูและนักเรียนชวยกันเสนอความคิดวาการกระทําใดของนักเรียนสอดคลองหนาที่ ของพลเมืองที่ดี - รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน - การประนีประนอม - การแกปญหาโดยเหตุผล  - การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม นักเรียนชวยกัน ยกตัวอยาง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามหัวขอตอไปนี้ - การปฏิบัติตามระเบียบกฎขอบังคับของโรงเรียน - ความรับผิดชอบในหนาทีของตน ่ - ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม - การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 5. ครูสนทนากับนักเรียนเกียวกับขาวที่เกิดขึ้นในชีวตประจําวัน นักเรียนรวมกัน ่ ิ วิเคราะหวา เปนการกระทําที่เปนพลเมืองดีอยางไร มีผลดีตอประเทศชาติอยางไร 6. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 5 สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น 7. นักเรียนชวยกันสรุปการเปนพลเมืองดี 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน6. แหลงเรียนรู 1. หัวขอจากหนังสือพิมพ 2. ใบงานที่ 1-5 3. หนังสือแบบเรียน 4. แผนผังความคิด7. กระบวนการวัดผลประเมินผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. 3. 8. กิจกรรมเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9. บันทึกผลหลังสอน ผลการสอน ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ……………………….ผูสอน (…………………………….)
 4. 4. ใบงานที่ 1 เรื่อง วิเคราะหพฤติกรรมการเปนพลเมืองดีของสังคมคําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง ลักษณะพลเมืองดี ความยาวประมาณ 15-20 บรรทัด
 5. 5. ใบงานที่ 2 คําชี้แจง ใหนกเรียนจัดกลุม กลุมละ 5-6 คน นําเรียงความเรื่อง ลักษณะพลเมืองที่ดีวิเคราะห ั พฤติกรรมวา พลเมืองดีของแตละคนนันมีพฤติกรรมอยางไร แลงเขียนลงในแผนผัง ้ คนที่ 1……………………………………….. …………………………………………. …………………………………………คนที่ 6……………………………………….. คนที่ 2……………………………………. …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… พลเมืองดี ที่ตองการคนที่ 5……………………………………….. คนที่ 3……………………………………. …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… คนที่ 4……………………………………….. …………………………………………. …………………………………………2. จากลักษณะพฤติกรรมของคนดีในขอ 1 นักเรียนไดนําพฤติกรรมใดมาปฏิบัติบาง 1)…………………………………เหตุผล…………………………………………………. 2)…………………………………เหตุผล…………………………………………………. 3)…………………………………เหตุผล…………………………………………………. 4)…………………………………เหตุผล…………………………………………………. 5)…………………………………เหตุผล………………………………………………….
 6. 6. ใบงานที่ 3 เรื่อง วิเคราะหคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองดี คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันคิดและเขียนวิธีการปฏิบัติตนตามคุณธรรมของพลเมืองดี ที่ คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนในครอบครัว การปฏิบัติตนในสังคม1. ความซื่อสัตยสุจริต 1……………………………… 1……………………………… 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………2 ความรับผิดชอบ 1……………………………… 1……………………………… 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………3 ความเสียสละ 1……………………………… 1……………………………… 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………4 การตรงตอเวลา 1……………………………… 1……………………………… 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………5 ความมีระเบียบวินัย 1……………………………… 1……………………………… 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………6 ความกลาหาญทาง 1……………………………… 1……………………………… จริยธรรม 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………7 การยึดมันในหลักธรรม 1……………………………… ่ 1……………………………… ทางศาสนา 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………8 ความจงรักภักดีตอชาติ 1……………………………… 1……………………………… ศาสนา พระมหากษัตริย 2………………………………. 2………………………………. 3.……………………………… 3.………………………………
 7. 7. ใบงานที่ 4สรุปผลจากการปฏิบัติตนในครอบครัว 1. ผลดีตอตนเอง ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. ผลดีตอสังคม ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………สรุปผลจากการปฏิบัติตนในสังคม 2. ผลดีตอตนเอง ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. ผลดีตอสังคม ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 8. 8. ใบงานที่ 5 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับการเปนพลเมืองดีของสังคมคําชี้แจง ใหนักเรียนคนควาหาความหมายและยกตัวอยางประกอบคําตอไปนี้ การเปนพลเมืองดี ความหมาย ตังอยาง1. สถานภาพ …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………2. บทบาท …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………3. สิทธิ …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………4. เสรีภาพ …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………5. หนาที่ …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………
 9. 9. แบบทดสอบกอน – หลังเรียนคําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหเกิดผลดี ก. สิ่งที่ประเสริฐ อยางไร ข. สิ่งที่เปนคุณงามความดี ก. รายไดเพิ่มขึ้น ค. สิ่งที่นําประโยชนมาสูผูปฏิบัติ ข. สังคมสงบสุข ง. สิ่งที่จะนําไปสูความสวางที่ปราศจาก ค. ไดรับยกยองชมเชย ความรวมมือ ง. รับบาลมีความมั่นคง 6. เมื่อไดเห็นคําวา คุณธรรม เราจะนึกถึง2. ขอใดคือความหมายที่ถกตองของคําวา ู สิ่งใดเปนอันดับแรก จริยะ ก. กฎระเบียบของสังคม ก. กิริยาที่สงบเรียบรอย ข. คําสั่งสอนของศาสนา ข. กิริยาที่สมควรประพฤติ ค. ความเชื่อถือจากคนในสังคม ค. กิริยาที่มีความสัมพันธกับจิต ง. สิงที่ชวยดับกิเลสในตัวมนุษย ่ ง. กิริยาที่เกิดขึนจากอารมณโดยตรง ้ 7. มีผูชวนใหสมชายไปขายยาเสพติด ซึ่งครู3. คําใดใชแทนความหมายของคําวา เคยสอนวาเปนสิ่งที่นําความหายนะมาสู จริยธรรม ได ตนเอง และผูอื่น สมชายจึงปฏิเสธ และ ก. การศึกษาธรรม ไมคบหากับผูนนอีกตอไป จากขอความ ั้ ข. การเผยแผธรรม นี้แสดงวาคุณธรรมมีความสําคัญตอ ค. การประพฤติธรรม สมชายอยางไร ง. การสรรเสริญธรรม ก. ชวยใหเปนผูที่มีประสบการณในชีวต ิ4. เพราะเหตุใดคําวา จริยธรรม จึงมี ข. ชวยใหดําเนินชีวตอยางมีระเบียบวินย ิ ั ความหมายรวมไปถึงคานิยมในดานอื่นๆ ค. ชวยใหเปนผูที่ไมเอารัดเอาเปรียบ ของสังคมดวย ผูอื่น ก. คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ง. ชวยใหเปนผูมีสติสัมปชัญญะ ข. คานิยมเปนสิ่งที่สังคมใหการยอมรับ ตลอดเวลา ค. คานิยมเปนสิ่งที่ใชกําหนดความดี 8. การที่จะกลาววา บุคคลมีคุณธรรม ของบุคคล จริยธรรมนั้น ใชอะไรเปนเกณฑตัดสิน ง. คานิยมและจริยธรรม มีความหมาย ก. หลักศาสนา เหมือนกัน ข. การยอมรับของสังคม5. ขอใด ไมใช ความหมายของคําวา ค. คนสวนมากในสังคมปฏิบัติ คุณธรรม ง. เกณฑที่ผูปฏิบติกําหนดไว ั
 10. 10. 9. คนที่ไมรับผิดชอบตอหนาทีจะเกิดผลเสีย ่ 10. ถานักเรียนไมรับผิดชอบตอหนาที่ของ ในขอใดอยางชัดเจน ตนเองจะเปนอยางไร ก. เปนคนเกียจคราน ก. เรียนไมดี ข. ไมมีคนเคารพนับถือ ข. พอแมเสียใจ ค. ไมมีผูใดยกยองสรรเสริญ ค. เพื่อนๆ รังเกียจ ง. ผูรวมงานไมอยากรวมงานดวย ง. ถูกลงโทษ เฉลย แบบทดสอบกอน – หลังเรียน ขอที่ เฉลย 1 ข 2 ข 3 ค 4 ค 5 ง 6 ค 7 ง 8 ค 9 ง 10 ง
 11. 11. แบบประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม (นักเรียน)ชื่อครูผูประเมิน....................................................................................................................................กลุม ...........………..ชั้น………………วิชา…………………………………………………………วันที่ทํากิจกรรม วัน………………………..….เดือน……………………………พ.ศ……………..1. การทํากิจกรรมกลุม พฤติกรรมของตนเองตอการทํางาน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง1. การมีสวนรวมในการทํางาน2. การแสดงความคิดเห็น3. ความเขาใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย4. ความรับผิดชอบในการทํางาน2. ผลของการทํากิจกรรมกลุม สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมกลุม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง1. ความรูที่ไดรับในการทํากิจกรรม2. ความพอใจในผลงานกลุม3. อุปสรรคในการทํากิจกรรมกลุม4. แนวทางแกไขปญหา๕. สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมกลุม / ขอเสนอแนะ
 12. 12. แบบประเมินตนเองรายบุคคลชื่อ-สกุล……………………………………………………….………………ชั้น……………..เลขที่………ชิ้นงานที่………เรื่อง…………………………………………………..………………………………………คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ตามความเปนจริง1. ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด2. ประโยชนที่ไดรับ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด3. การใชความสามารถของตนเอง มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด4. จุดเดนจุดดอยของงาน จุดเดน จุดดอย วิธีปรับปรุงแกไข และการพัฒนาใหดีขน ึ้5. โดยภาพรวม ถามีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนใหคะแนนตนเอง……………คะแนน เหตุผล…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….6. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน วันที………เดือน………………..พ.ศ…….. ่
 13. 13. บันทึกการรายงานรายงานเรื่อง………………………………………………………………………………………….ผูรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….วัน เดือน ป ……………………………….เวลา………….สถานที………………………………. ่1. ขอมูลสาระจากรายงาน……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….2.คุณคาและประโยชนที่ไดรับ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ…………………………………ผูบันทึก วันที……..เดือน………………..พ.ศ…….. ่
 14. 14. แบบประเมินผลงานกลุมชื่อครูผูประเมิน……………………………………………………………………………………..ประเมินกลุม……………………….เรื่อง…………………………………………………………..รูปแบบผลงาน………………………………………วันที……เดือน…………………พ.ศ………. ่คําชี้แจง ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองวางตามความเปนจริง 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปรับปรุง 1 หมายถึง ควร ปรับปรุง รายการ 4 3 2 1 ขอเสนอแนะ เนื้อหา1.ความถูกตองของเนื้อหา2. การลําดับความคิด3. การสรุปความคิดเห็น รูปแบบการนําเสนอ1. นาสนใจ2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานกลุม1. การเตรียมตัว2. การทํางานเปนระบบ3. การมีสวนรวมของสมาชิก4. ความภูมใจในผลงานของสมาชิก ิ เกณฑการประเมิน สรุปการประเมินผลงานกลุมรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ ดีมาก …………………………………………………………….รอยละ 70-79 ระดับ ดี รวมไดคะแนน…………………………………………….รอยละ 60-69 ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ……………………………………………..ต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ปรับปรุง อยูในเกณฑ……………………………………………….
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรู ที่ 2รายวิชา สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เรื่อง กฎระเบียบกฎหมาย หนาที่พลเมือง ศีลธรรม เวลา 7 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ กฎหมายเปนกฎเกณฑกติกาหรือมาตรฐานทีใชเปนแนวทางในการอยูรวมกันของ ่สมาชิกในสังคม เพื่อทําใหเกิดความสุขและความเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้นประชาชนจึงมีความรูความเขาใจ ในเรื่องของกฎหมายสําคัญของประเทศเพื่อที่จะไดปฏิบัติใหถูกตอง 2. ผลการเรียนที่คาดหวัง 1. มีความรูเรื่องรัฐธรรมนูญ ความสําคัญ ความเปนมา หลักการ เจตนารมณ โครงสรางและสาระสําคัญ 2. มีความรูเขาใจกฎหมายที่เกียวของ ่ 3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 3. จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายความสําคัญ ความเปนมามา หลักการ เจตนารมณ โครงสรางและสาระสําคัญ ของรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ได 2. วิเคราะหโครงสรางรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ได 3. นําสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญมาใชในชีวิตประจําวันได 4. บอกความหมายของสิทธิมนุษยชนได 5. อธิบายความสําคัญของสิทธิมนุษยชนได4. เนื้อหาสาระ 1. รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 2. กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง 3. กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 4. กฎหมายเกี่ยวกับสังคม 5. กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน 6. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 16. 16. 5. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 7-10 1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 3. เชิญวิทยากรที่มความรูเกี่ยวกับกฎหมายมาใหความรูแกนกเรียน ี ั 4. นํานักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับงานดานกฎหมาย เชน ศาล สํานักงาน อัยการ 5. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ตามหัวขอตอไปนี้ - ความสําคัญ - ที่มา - หลักการ - เจตนารมณ - โครงสราง - สาระสําคัญ 6. นักเรียนที่ศกษาหัวขอเดี่ยวกันมารวมกัน กลุมละ 6 คน ชวยกันศึกษาคนควาเนื้อหา ึ ที่ตนรับผิดชอบ โดยครูจัดมุมนิทรรศการหรือแหลงเรียนรู หนังสืออานประกอบ วีดี ทัศน โดยใหแตละกลุมศึกษา คนควา และครูใหคําแนะนําศึกษา 7. นักเรียนแตละกลุมกลับมากลุมเดิมแลวถายทอดสิ่งที่ตนศึกษามาใหสมาชิกในกลุมฟง จนครบทุกหัวขอ 8. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการอภิปรายหนาชัน โดยใชแผนโปรงใส เพื่อรวมอภิปราย ้ กับกลุมอื่น 9. นักเรียนกลุมเดิม ศึกษาโครงสรางรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 แลวรวมกันเขียน แผนผังความคิดและสงตัวแทนออกมานําเสนแหนาชั้นเรียน 10. นักเรียนทั้งหมดรวมกันอภิปรายโครงสรางของรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 11. นักเรียนรวมกันสรุปและจดบันทึกลงในสมุดคาบที่ 11-13 1. แบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ศึกษาเนื้อหาตอไปนี้ - กฎหมายเกี่ยวกับตนเอง - กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว - กฎหมายเกี่ยวกับสังคม - กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน
 17. 17. - กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 2. สงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้น 3. ครูนําภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน ภาพอาชญากรรม ภาพการจับกุมยาบา 4. นักเรียนรวมกันวิเคราะห ประเด็นตอไปนี้ - กระทําผิดอยางไร - ผิดกฎหมายอะไร - เกิดผลเสียตอสังคมอยางไร - การแกไขและปองกันทําอยางไร 5. นักเรียนยกกรณีตัวอยางที่ไดประสบมาแลวชี้ประเด็นใหเห็นวา ผิดตอกฎหมายใด 6. นักเรียนกลุมเดิมแสดงบทบาทสมมติวาเกี่ยวกรณีความผิดกฎหมายตางๆ นักเรียนใน หองรวมกันอภิปรายสรุป 7. นักเรียนทําใบงานที่ 2 8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน6. แหลงเรียนรู 1. ศาล 2. ภาพจากหนังสือพิมพ 3. หนังสือแบบเรียน 4. ใบงานที่ 1, 27. กระบวนการวัดผลประเมินผล8. กิจกรรมเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9. บันทึกผลหลังสอน ผลการสอน ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 18. 18. ปญหา / อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ……………………….ผูสอน (…………………………….)
 19. 19. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนคําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว1. สาระสําคัญที่ตองบัญญัติไวใน ก. รัฐธรรมนูญเปนเครื่องชี้วาประเทศ รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองดวย นั้นมีการปกครองแบบใด ระบอบประชาธิปไตยคือเรื่องอะไร ข. ทุกประเทศมีการปกครองแบบ ก. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ ข. ผูบริหารประเทศตองมาจากการ ค. การที่คณะปฏิวัติทําการลมลาง เลือกตั้ง รัฐธรรมนูญไดแสดงวารัฐธรรมนูญ ค. หนาที่ของประชาชนที่ตองมีตอ ไมใชกฎหมายสูงสุด รัฐบาลหรือผูบริหารประเทศ ง. ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญ ประเทศ ง. ความเสมอภาคและการคุมครองสิทธิ นั้นยอมมีการเลือกตั้ง เสรีภาพของประชาชน 5. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทีวา ่2. อํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย ไทยตามรัฐธรรมนูญเปนของใคร ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล แสดง ก. รัฐสภา วารัฐธรรมนูญกําหนดความสําคัญในดาน ข. คณะรัฐมนตรี ใด ค. พระมหากษัตริย ก. กฎหมายสูงสุดของประเทศ ง. ปวงชนชาวไทย ข. หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ3. วิธีการใดที่จะในไปใชวนิจฉัยเพื่อยุติ ิ ประชาชน ปญหาในกรณีที่ ไมมี บทบัญญัติแหง ค. รูปแบบและโครงสรางในการ รัฐธรรมนูญกําหนดไว ปกครองประเทศ ก. กฎหมายโบราณ ง. ลักษณะการใชอํานาจอธิปไตยของ ข. จารีตประเพณี ประมุข ค. ประเพณีการปกครองระบอบ 6. กิจกรรมใดเปนการถวงดุลการใชอํานาจ ประชาธิปไตย อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ง. ประเพณีการปกครองระบอบ ก. ราษฎรเลือกตั้งผูแทน ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ข. นายกรัฐมนตรียุบสภาผูแทนราษฎร เปนประมุข ค. ศาลพิพากษาจําคุกจําเลยที่ฆาผูอื่น4. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเมื่อกลาวถึง โดยเจตนา รัฐธรรมนูญ ง. ผูแทนราษฎรกลาวโจมตีรัฐมนตรีที่ ฉอราษฎรบังหลวง
 20. 20. 7. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทีวา ศักดิ์ศรี ่ 9. สิ่งที่ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตอรัฐใน ความเปนมนุษยยอมไดรับความคุมครอง ฐานะพลเมืองดีเรียกวา เปนหลักประกันของบุคคลในดานใด ก. สิทธิ ก. สิทธิ เสรีภาพ ข. หนาที่ ข. การนับถือศาสนา ค. เสรีภาพ ค. ชีวิต รางกายและทรัพยสิน ง. ภราดรภาพ ง. ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 10. คนไทยที่มความผิดรายแรงศาลจะ ี8. ถือกันวารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยคือ พิพากษาโทษสถานใด มิได สิ่งใด ก. ปรับ ก. หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ข. จําคุก ข. กระดิ่งที่แขวนหนาประตูวังสมัย ค. ประหารชีวิต กรุงสุโขทัย ง. เนรเทศออกนอกประเทศ ค. ตําราพิชัยสงคราม ง. บันทึกจดหมายเหตุกรุงสยามเฉลย แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ขอที่ เฉลย 1 ก 2 ง 3 ข 4 ก 5 ก 6 ข 7 ก 8 ก 9 ข 10 ค
 21. 21. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้1. รัฐธรรมนูญ คืออะไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….2. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….3. ใหลําดับขั้นตอนความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….4. ใหบอกหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….5. เจตนารมณของรัฐธรรมฉบับปจจุบันคืออะไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….6. โครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกอบดวยอะไรบาง …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….
 22. 22. ใบงานที่ 2 เรือง ความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ่คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้1. สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….2. สิทธิมนุษยชน มีความสําคัญอยางไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….3. สิทธิมนุษยชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญไดแกอะไรบาง …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญอยางไร …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….5. ใหนักเรียนยกตัวอยางสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทน พุทธศักราช 2540 มา 3 มาตรา มาตราที……….บัญญัติวา……………………………………………………………………… ่ …………………………………………………………………………………………………. มาตราที……….บัญญัติวา……………………………………………………………………… ่ …………………………………………………………………………………………………. มาตราที……….บัญญัติวา……………………………………………………………………… ่ ………………………………………………………………………………………………….
 23. 23. แบบประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม (นักเรียน)ชื่อครูผูประเมิน....................................................................................................................................กลุม ...........………..ชั้น………………วิชา…………………………………………………………วันที่ทํากิจกรรม วัน………………………..….เดือน……………………………พ.ศ……………..1. การทํากิจกรรมกลุม พฤติกรรมของตนเองตอการทํางาน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง1. การมีสวนรวมในการทํางาน2. การแสดงความคิดเห็น3. ความเขาใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย4. ความรับผิดชอบในการทํางาน2. ผลของการทํากิจกรรมกลุม สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมกลุม ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง1. ความรูที่ไดรับในการทํากิจกรรม2. ความพอใจในผลงานกลุม3. อุปสรรคในการทํากิจกรรมกลุม4. แนวทางแกไขปญหา๕. สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมกลุม / ขอเสนอแนะ
 24. 24. แบบประเมินตนเองรายบุคคลชื่อ-สกุล……………………………………………………….………………ชั้น……………..เลขที่………ชิ้นงานที่………เรื่อง…………………………………………………..………………………………………คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ตามความเปนจริง7. ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด8. ประโยชนที่ไดรับ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด9. การใชความสามารถของตนเอง มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด10. จุดเดนจุดดอยของงาน จุดเดน จุดดอย วิธีปรับปรุงแกไข และการพัฒนาใหดีขน ึ้11. โดยภาพรวม ถามีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนใหคะแนนตนเอง……………คะแนน เหตุผล…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….12. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน วันที………เดือน………………..พ.ศ…….. ่
 25. 25. บันทึกการรายงาน รายงาน เรื่อง………………………………………………………………………………………….ผูรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….วัน เดือน ป ……………………………….เวลา………….สถานที………………………………. ่1. ขอมูลสาระจากรายงาน……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….2.คุณคาและประโยชนที่ไดรับ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ…………………………………ผูบันทึก วันที……..เดือน………………..พ.ศ…….. ่
 26. 26. แบบประเมินผลงานกลุมชื่อครูผูประเมิน……………………………………………………………………………………..ประเมินกลุม……………………….เรื่อง…………………………………………………………..รูปแบบผลงาน………………………………………วันที……เดือน…………………พ.ศ………. ่คําชี้แจง ใหผูประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองวางตามความเปนจริง 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง ปรับปรุง 1 หมายถึง ควรปรับปรุง รายการ 4 3 2 1 ขอเสนอแนะ เนื้อหา1.ความถูกตองของเนื้อหา2. การลําดับความคิด3. การสรุปความคิดเห็น รูปแบบการนําเสนอ1. นาสนใจ2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานกลุม1. การเตรียมตัว2. การทํางานเปนระบบ3. การมีสวนรวมของสมาชิก4. ความภูมใจในผลงานของสมาชิก ิ เกณฑการประเมิน สรุปการประเมินผลงานกลุมรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ ดีมาก …………………………………………………………….รอยละ 70-79 ระดับ ดี รวมไดคะแนน…………………………………………….รอยละ 60-69 ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ……………………………………………..ต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ปรับปรุง อยูในเกณฑ……………………………………………….
 27. 27. แผนการจัดการเรียนรู ที่ 3รายวิชา สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย หนาที่พลเมือง ศีลธรรม เวลา 6 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดประกอบดวย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ประชาชนมีสวนรวมในการเมืองการปกครองโดยเลือกผูแทนราษฎร2. ผลการเรียนที่คาดหวัง 1. มีความรูความเขาใจระบบบริหารราชการแผนดินของไทย  2. มีสวนรวมในกิจกรรมการปกครองโดยนําหลักคุณธรรมทางศาสนามาเปนแนวปฏิบัติ3. จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายระบบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นได 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน ทองถิ่นได 3. บอกความหมายและความสําคัญรูปแบบและบทบาทของการมีสวนรวมในกิจกรรม การเมืองการปกครองได4. เนื้อหาสาระ 1. การบริหารราชการแผนดินของไทย 2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครองของไทย5. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 14-16 1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 3. ครูซักถามนักเรียนวาประเทศไทยปกครองระบอบใด 4. นักเรียนรวมกันอภิปราย
 28. 28. 5. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม รับผิดชอบเนื้อหาดังตอไปนี้ กลุมที่ 1 การปกครองสวนกลาง กลุมที่ 2 การปกครองสวนภูมิภาค กลุมที่ 3 การปกครองสวนทองถิ่น 6. ตัวแทนกลุมนําเสนอประเด็นที่สําคัญคือ 1) ความสําคัญ 2) ลักษณะ 3) ขอดีและขอเสีย 7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในรายละเอียด 8. นักเรียนทําใบงานที่ 1 , 2 , 3 , 4 9. นักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรื่อง การบริหารราชการแผนดินของไทยคาบที่ 17-19 1. ครูนําภาพการเลือกตั้งใหนกเรียนดูแลวซักถามวาเปนกิจกรรมอะไร มีความสําคัญอยางไร ั 2. แบงนักเรียนเปนกลุมโดยใหแสดงบทบาทสมมติ ตั้งพรรคการเมือง โดย - กําหนดตําแหนงตางๆ ภายในพรรค - กําหนดนโยบายพรรค - วางแผนการหาเสียง 3. จัดใหมการจําลองการเลือกตั้ง จากการที่แตละพรรคนําเสนอนโยบาย ี 4. ครูอธิบายใหนกเรียนเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง การเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน โดยใช ั รูปภาพ และแผนภูมประกอบ ิ 5. แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งทําหนาที่เปนฝายเสนออีกกลุมหนึ่งทําหนาที่เปน ฝายคาน แตละกลุมเลือกตัวแทนในการโตวาที จํานวน 4 คน ประธาน 1 คน นักเรียน ที่เหลือหาขอมูล หัวขอโตวาที คือ “ประชาธิปไตยดีกวาเผด็จการ” 6. เลือกบุคคลทีมีความยุติธรรมและเปนกลาง เปนกรรมการจับเวลาและดําเนินรายการ ่ 7. นักเรียนดําเนินการโตวาที ตามหัวขอที่กําหนดใหเปนไปตามกติกา โดยตัวแทนนักเรียน เปนผูดําเนินรายการ ครูเปนผูใหคําปรึกษา 8. นักเรียนทําใบงานที่ 5 , 6 9. นักเรียนทําแผนผังความคิด เรื่อง การมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองของไทย 10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป 11. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
 29. 29. 6. แหลงเรียนรู 1. หนังสือแบบเรียน 2. ภาพการเลือกตั้ง 3. ใบงานที่ 1-6 4. อุปกรณทใชในการเลือกตั้ง ี่ 5. อุปกรณทใชในการโตวาที ี่7. กระบวนการวัดผลประเมินผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8. กิจกรรมเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9. บันทึกผลหลังสอน ผลการสอน ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ……………………….ผูสอน (…………………………….)
 30. 30. ใบงานที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 1. บอกชื่อกระทรวงและรัฐมนตรีวาการกระทรวงในสมัยและคณะรัฐบาลปจจุบัน ชื่อกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวง12345678910111213141516171819202. นายกรัฐมนตรีคนปจจุบนคือ…………………………………………………………………… ั รองนายกรัฐมนตรี คือ 1……………………………………….2…………………………….. 3………………………………………..4……………………………. 5………………………………………..6…………………………….3. รัฐบาล คือ………………………………………………………………………………………. มีความสําคัญคือ…………………………………………………………………………………
 31. 31. ใบงานที่ 2 ใหนักเรียนนําหมายเลขหนาขอความเติมลงในแผนภูมิใหถกตอง ู1. ผูใหญบาน 12. จัดตั้งโดยประกาศของจังหวัด2. ปลัดจังหวัด 13. เปนหนวยการปกครองรองจากจังหวัด3. ปลัดอําเภอ 14. เปนหนวยการปกครองของอําเภอ/กิ่งอําเภอ4. กํานัน 15. ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ5. ศาลกลางจังหวัด 16. หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด6. นายอําเภอ 17. การเปลี่ยนแปลงตองทําเปน พ.ร.บ.7. ผูวาราชการจังหวัด 18. การเปลี่ยนแปลงตองทําเปนพระราชกฤษฎีกา8. หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 19. มีฐานะเปนนิติบคคล ุ9. เปนเขตการปกครองสวนภูมภาคใหญที่สุด 20. ไมมีฐานะเปนนิติบคคล ิ ุ10. เปนสวนหนึ่งของอําเภอ 21. ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่11. จัดตั้งโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2475 22. ที่วาการอําเภอ การบริหารราชการสวนภูมิภาคจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน
 32. 32. ใบงานที่ 3จงเขียนสรุปความหมายของคําตอไปนี้ จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน
 33. 33. ใบงานที่ 4ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหไดใจความสมบูรณ1. จุดมุงหมายของการบริหารราชการสวนทองถิ่น คือ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………2. ปจจุบันประเทศไทยมีองคการบริหารสวนจังหวัดกี่แหง…………………………………………….. ยกเวนจังหวัดใด……………………………………………………………………………………..3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (สจ.) มีวาระการดํารงตําแหนงกี่ป………………………… 4. สมาชิกสภาเทศบาล ทําหนาที่ฝายใด………………………………………………………………… คณะเทศมนตรี ทําหนาที่ฝายใด…………………………………………………………………….. คณะเทศมนตรี ประกอบดวย……………………………………………………………………….5. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จัดตั้งขึ้นเมื่อใด…………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………6. ใหบอกจํานวนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.)………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหนงกี่ป…………………………………………. 8. ปจจุบันกรุงเพทมหานครมีเขตการปกครองกี่เขต……………………………………………………. แตละเขตเลือกสมาชิกสภาเขตไดกคน………………………………………………………………. ี่9. เพราะเหตุใดจึงจัดใหเมืองพัทยามีการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………10.ใหบอกโครงสรางการบริหารเมืองพัทยา…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
 34. 34. ใบงานที่ 5นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้1. การเลือกตั้งมีความสําคัญอยางไร ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………2. บุคคลตอไปนี้มีพฤติกรรมอยางไร 2.1 ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง  ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.2 ผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.3 ผูทําบัตรเสีย ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.4 ผูสมัครรับเลือกตั้ง ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………3. พรรคการเมืองเกี่ยวของกับการเลือกตั้งอยางไร ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
 35. 35. ใบงานที่ 6ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้1. พรรคการเมือง หมายถึง……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………2. พรรคการเมืองมีประโยชนตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไร 1)……………………………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………………………. 4)…………………………………………………………………………………………………….3. สมาชิกพรรคการเมืองตองมีคณสมบัติ 3 ประการ ไดแกอะไรบาง ุ 1)……………………………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………………………. 3)…………………………………………………………………………………………………….4. สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อใด 1)……………………………………………………………………………………………………. 2)……………………………………………………………………………………………………. 3)…………………………………………………………………………………………… 

×