Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนหน่วยบูรณาการ

7,406 views

Published on

 • Login to see the comments

แผนหน่วยบูรณาการ

 1. 1. หน่วยบูรณาการ สาร มาต ทรัพ จัดก ตัวชี แล เศรษ อย่า ร่วมสร้างสรรค์ ระที่ ๒ ชีวิต ตรฐาน ว ๒ พยากรธรรม การทรัพยาก ชี้วัด ม.๓/๑ ิ ะเสนอแนวท ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔วิ ษฐกิจพอเพี ม.๓/๕ ม.๓/๖ างยั่งยืน ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล กับสิ่งแวดล้ .๒ เข้าใจ มชาติในระดั กรธรรมชาติ วิเคราะห์สภ ทางในการแ อธิบายแนว อภิปรายการ วิเคราะห์และ ยง อภิปรายปัญ อภิปรายแล ล้อมอย่างยั่งยืน ต ล้อม จความสําคั ดับท้องถิ่น ป ติ และสิ่งแว ภาพปัญหาสิ่ แก้ไขปัญหา ทางการรักษ รใช้ทรัพยาก ะอธิบายการ ญหาสิ่งแวดล้ ะมีส่วนร่วมใ ตามหลักปรัชญาข ัญของทรัพ ประเทศ แล วดล้อมในท้ งแวดล้อม ษาสมดุลของ กรธรรมชาติ รใช้ทรัพยาก ล้อมและเสน ในการดูแลแ ของเศรษฐกิจพอเ ยากรธรรมช ะโลกนําควา ท้องถิ่นอย่าง ทรัพยากรธ งระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน รธรรมชาติ นอแนะแนวท และอนุรักษ์สิ เพียง ชาติ การใช้ ามรู้ไปใช้ใน ยั่งยืน รรมชาติในท้ ศ ตามปรัชญา ทางการแก้ปั สิ่งแวดล้อมใ หน้า ๑ ้ นในการ ท้องถิ่น า ญหา ในท้องถิ่น
 2. 2. หน่วยบูรณาการ ๑.ปัญหาสิ่ง ทรัพยากร ท้อ ร่วมสร้างสรรค์ งแวดล้อมแล รธรรมชาติใน องถิ่น ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล รั ละ น ล้อมอย่างยั่งยืน ต หน่วย ร่วมสร้า ักษ์สิ่งแวด ตามหลัก เศรษฐกิ ๓.กิจกรรม ท.ศ.รักษ์สิ อย่าง ตามหลักปรัชญาข บูรณาการ างสรรค์ ท. ล้อมอย่าง กปรัชญาข กิจพอเพีย มสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม งยั่งยืน ของเศรษฐกิจพอเ ร ศ. ยั่งยืน อง ง ทรัพ เพียง ๒.การใ ัพยากรธรรมช ยั่งยืน หน้า ๒ ใช้ ชาติอย่าง
 3. 3. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างส กลุ่มสาระก ๖ระดับชั้นม คะแนน สาระที่ ๒ ชี ลําดับ/ชื่อ แผน แผนที่ ๑ เรียนรู้ บทเรียน ร่วมสร้างสรรค์ โค รรค์ ท.ศ.รัก ารเรียนรู้วิท มัธยมศึกษา ชีวิตกับสิ่งแว อ มาตรฐ ๑. ทําค นักเรีย เวลาเรี ปฏิบัติ การกา รูปแบบ เรียนรู้ ๒. ทดส พื้นฐาน เกี่ยวกั เคลื่อน ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล ครงสร้างรา กษ์สิ่งแวดล้อ ทยาศาสตร์ ปีที่ ๓ เวล วดล้อม ม ฐานการเรีย ตัวชี้วัด ความเข้าใจกั นเรื่อง คะแ รียน ระเบีย และกติกาใ รเรียนโดยใช บการจัดการ สอบความรู้ น เนื้อหา ับแรง และก นที่ ล้อมอย่างยั่งยืน ต ยวิชา หน่ว อมอย่างยั่งยื รหัสวิชา ว ลาเรียน ๑๐ มาตรฐาน ว นรู้/ กับ นน บ ใน ช้ ร การ การแ ตามP ประก ก่อนเ ตามหลักปรัชญาข ยบูรณาการ ยืน ตามหลัก ๒๓๑๐๒ คาบ ๒.๒ สาระ การเรียน แจ้งเป้าหมา PowerPoint กอบการบรรยา เรียน ของเศรษฐกิจพอเ รการเรียนรู้ ักปรัชญาขอ ชื่อรา ค ะ นรู้ ยการเรียน ายทดสอบ เพียง องเศรษฐกิจ ายวิชาวิทยา คะแนนเก็บ ระยะ เวลา ๑ คาบ หน้า ๓ จพอเพียง าศาสตร์ ๑๕ น้ําหนัก คะแนน -
 4. 4. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๔ ลําดับ/ชื่อ แผน มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระ การเรียนรู้ ระยะ เวลา น้ําหนัก คะแนน แผนที่ ๒ สํารวจปัญหา มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การสํารวจสภาพแวดล้อมที่ เป็นปัญหา และปัญหาที่พบ บ่อยในโรงเรียน ๑ คาบ ๑ แผนที่ ๓ เลือก เครื่องมือ มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การเลือกเครื่องมือที่จะทํา ความเข้าใจกับปัญหา ออกแบบเครื่องมือที่ เลือกใช้เก็บข้อมูล แต่ละ กลุ่มระดมความคิด คิดข้อ คําถามที่จะใช้เก็บข้อมูล ๑ คาบ ๑ แผนที่ ๔ เก็บข้อมูล มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูล ๑ แผนที่ ๕ นําเสนอ มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การนําเสนอและ ประเมินผลงาน ๑ แผนที่ ๖ กิจกรรม สร้างสรรค์ มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ กิจกรรมต่อยอดแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือใน ชุมชน ท้องถิ่นของนักเรียน การเขียนโครงการ ดําเนิน กิจกรรมตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ แผนที่ ๗ ทบทวน เรียนรู้ผ่าน สื่อสังคม มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ท้องถิ่น และการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ๒
 5. 5. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๕ ลําดับ/ชื่อ แผน มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระ การเรียนรู้ ระยะ เวลา น้ําหนัก คะแนน แผนที่ ๘ วิเคราะห์ บทเรียน มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การวิเคราะห์การเรียนรู้ บทเรียนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ ๑ ๑ แผนที่ ๙ ประเมินผล มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๓/๑-๓/๖ การทําแบบฝึกหัดทบทวน บทเรียน และทดสอบหลัง เรียน ๑ กิจกรรมสร้างสรรค์ (งานกลุ่ม) ๕ รวม ๑๐ ๑๐ สอบปลายภาค (ข้อสอบ ๔๐ ข้อ) ๑ ๕
 6. 6. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๖ คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต ศึกษา วิเคราะห์ สังเกต อธิบาย เปรียบเทียบ ทดลอง จําแนก สํารวจตรวจสอบ สืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย แปลความหมาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี่ และระบบสุริยะ ตําแหน่งของกลุ่มดาวและนําความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สํารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร ความหลากหลายทางชีวภาพใน ท้องถิ่นที่ทําให้สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบ นิเวศ ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ํา วัฏจักรคาร์บอน และความสําคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา การ มีส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ลักษณะโครโมโซมที่มี หน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส ความสําคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของ ยีนและโครโมโซมและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไป
 7. 7. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๗ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ เหมาะสม รหัสตัวชี้วัด ว ๑.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม. ๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ว ๒.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม. ๓/๔ ว ๒.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม. ๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ว ๗.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ว ๗.๒ ม.๓/๑ ว ๘.๑ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/๖ ม.๓/๗ ม.๓/๘ ม.๓/๙ รวม ๒๔ ตัวชี้วัด
 8. 8. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๘ หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด ม.๓/๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ม.๓/๒ อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ม.๓/๓ อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ม.๓/๔ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ม.๓/๕ อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ม.๓/๖ อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 9. 9. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๙ สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เกิดจากการกระทํา ของธรรมชาติและ มนุษย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ควรมี แนวทางในการดูแลรักษาและป้องกัน ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุมจํานวน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สลายสารอินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ํา นํา กลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ เป็น วิธีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของ ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากมลพิษทางน้ํา มลพิษทางเสียง มลพิษทาง อากาศ มลพิษทางดิน แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษาแหล่งที่มาของ ปัญหา เสาะหากระบวนการในการแก้ปัญหา และทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อ แก้ปัญหานั้น การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่ายและต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เกิดจากการกระทํา ของธรรมชาติและ มนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ควรมีแนวทางในการดูแล รักษาและป้องกัน ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุมจํานวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สลาย สารอินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่เหมาะสม
 10. 10. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๐ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นการ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ ลด การใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ เป็นวิธีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของ ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากมลพิษทางน้ํา มลพิษทางเสียง มลพิษทาง อากาศ มลพิษทางดิน แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษาแหล่งที่มาของปัญหา เสาะหา กระบวนการในการแก้ปัญหา และทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้น การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือจากทุก ฝ่ายและต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น - สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ใช้คอมพิวเตอร์นําเสนอ Power Point สมาชิกในกลุ่ม ใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสาร ผ่านสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ www.edmono.coom สื่อสารกันภายในกลุ่ม ม.๓ กับ เพื่อนร่วมระดับชั้นเดียวกัน และครูผู้สอน นําเสนอผลการทํากิจกรรม และสรุปผล หน้าชั้น เรียน ร่วมอภิปรายซักถามในชั้นเรียน ๒. ความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
 11. 11. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๑ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง สํารวจ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานกลุ่ม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการ ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันขณะทํากิจกรรม ด้วยการสร้างเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการในการคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ด้วยโปรแกรม Power Point Word และ www.edmono.coom สังคมเครือข่ายการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต นําเสนอทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน และให้ความร่วมมือ ในการทํากิจกรรม ๒. ซื่อสัตย์สุจริตกับข้อมูลที่วัดได้จากการทํากิจกรรมการทดลอง สํารวจ ตรวจสอบ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ ตน ไม่ลอกการบ้าน ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หา ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
 12. 12. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๒ ๓. มีวินัยในตนเอง เคารพกติกาการใช้ห้องเรียน กติกากลุ่ม รับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมาย ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ สังคมตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน ๔. ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ สนใจเข้า ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่าง เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ๕. อยู่อย่างพอเพียง ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากร ของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย ความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ ผู้อื่นกระทําผิดพลาด วางแผนการเรียน การทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ๖. มุ่งมั่นในการทํางาน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจและ รับผิดชอบในการทํางานให้สําเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด้วยตนเอง ทุ่มเททํางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคใน ทํางานให้สําเร็จ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๗. รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ๘. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ อาสา ทํางานให้ผู้อื่นด้วยกําลังกาย กําลังใจและสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆและช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ดูแลรักษาสาธารณะ สมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
 13. 13. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๓ ชุมชนและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น ชิ้นงาน/ภาระงาน ๑.๑ รายงานสรุปผลการทํากิจกรรม ๑.๒ แบบฝึกหัดทบทวน ๑.๓ แผนที่ความคิดสรุปองค์ความรู้ ๑.๔ คําขวัญรณรงค์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๑.๔ ผลการร่วมอภิปรายกลุ่ม และการปฏิบัติกิจกรรม ๑.๕ ทดสอบหลังเรียน การวัดผลและประเมินผลแต่ละหน่วยย่อย ๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมอภิปราย การปฏิบัติกิจกรรม และการ นําเสนองานกลุ่ม ๒. ตรวจชิ้นงาน แบบฝึกหัดทบทวน รายงานสรุปผลการทํากิจกรรม แผนที่ความคิด สรุปองค์ความรู้ ๓. ทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยย่อย ๑.ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน ๒.สํารวจ ตรวจสอบ ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตามใบกิจกรรมที่ ๑-๑๐ กิจกรรมที่ ๑ กําหนดปัญหา กิจกรรมที่ ๒ ทําความเข้าใจกับปัญหา กิจกรรมที่ ๓ ดําเนินการศึกษาค้นคว้า กิจกรรมที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ กิจกรรมที่ ๕ สรุปและประเมินค่าของคําตอบ กิจกรรมที่ ๖ นําเสนอและประเมินผลงาน
 14. 14. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๔ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๘ วิเคราะห์การเรียนรู้บทเรียน กิจกรรมที่ ๙ แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน กิจกรรมที่ ๑๐ คําถามท้ายบท ๓.กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคาบ ๓.๑ แจ้งเป้าหมายการเรียน ตามPowerPointประกอบการบรรยายทดสอบก่อนเรียน (คาบที่ ๑) ๓.๒ ทํากิจกรรมกลุ่มสํารวจสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา และปัญหาที่พบบ่อยในโรงเรียน ตามใบกิจกรรมที่ ๑ บันทึกข้อค้นพบ กลุ่มระบุปัญหาที่เลือก (คาบที่ ๒) ๓.๓ ทํากิจกรรมกลุ่ม ตามใบกิจกรรมที่ ๒ เลือกเครื่องมือที่จะทําความเข้าใจกับปัญหา ออกแบบเครื่องมือที่เลือกใช้เก็บข้อมูล แต่ละกลุ่มระดมความคิด คิดข้อคําถามที่จะใช้เก็บข้อมูล (คาบที่ ๓) ๓.๔ ทํากิจกรรมกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ ๓ ดําเนินการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูล นอกเวลา เรียนกับนักเรียนในโรงเรียน จํานวน ๒๔๐ คน ทุกระดับชั้น ระดับละ ๔๐ คน สุ่มนักเรียนมาในแต่ละ ห้องเรียน นําข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้ของแต่ละกลุ่มมาสรุปผล หาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อคําถาม (คาบที่ ๔) ๓.๕ ทํากิจกรรมกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ ๔ สังเคราะห์ความรู้ และใบกิจกรรมที่ ๕ สรุป และประเมินค่าของคําตอบ (คาบที่ ๕) ๓.๖ ทํากิจกรรมกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ ๖ นําเสนอและประเมินผลงานหน้าชั้น (คาบที่ ๕ และทําต่อนอกเวลาเรียน) ๓.๗ ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายตาม Power Point กิจกรรมต่อยอดแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือในชุมชน ท้องถิ่นของนักเรียน เขียนโครงการ ดําเนินกิจกรรมตาม โครงการ ประชาสัมพันธ์ ตามใบกิจกรรมที่ ๗ (คาบที่ ๖ และทําต่อนอกเวลาเรียน) ๓.๘ ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน ท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตาม Power Point (คาบที่ ๗-๘ และทบทวนนอกเวลาเรียน) ๓.๙ ทํากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ ๘ วิเคราะห์การเรียนรู้บทเรียนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจของพอเพียงรายบุคคล (คาบที่ ๙ และทําต่อนอกเวลาเรียน) ๓.๑๐ ทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนตามใบกิจกรรมที่ ๙ และตอบคําถามท้ายบทตามใบ กิจกรรมที่ ๑๐ (ทําเป็นการบ้านนอกเวลาเรียน) ๓.๑๑ ทําแบบทดสอบหลังเรียน (คาบที่ ๑๐)
 15. 15. หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๕ ๔.นําเสนอผลการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียน ๕.สรุปองค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิด ๖.ตกแต่งชิ้นงานกลุ่ม ๗.ทําแบบฝึกหัดทบทวน ๘.ทดสอบหลังเรียน เวลาเรียน/จํานวนชั่วโมง กิจกรรมในห้องเรียน ๑๐ คาบ กิจกรรมเสริมนอกบทเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

×