คำอธิบายรายวิชาม.2

18,169 views

Published on

Published in: Education
5 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,053
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชาม.2

  1. 1. คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ค22101 รายวิชาคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ศึกษา ฝกทักษะ การคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหาในเรื่องตอไปนี้ อัตราสวนและรอยละ อัตราสวนที่เทากัน อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆจํานวน สัดสวน รอยละ การวัด ความเปนมาของการวัด การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ําหนัก การวัด เวลา แผนภูมิวงกลม การอานแผนภูมิวงกลม การเขียนแผนภูมิวงกลม การแปลงทางเรขา คณิต การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน ความเทากันทุกประการ ความเทากันทุกประการของรูป เรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน – มุม – ดาน , ดาน – ดาน – ดาน และ มุม – ดาน – มุม ตลอดจนการนําไปใช สามารถแกปญหา ใหเหตุผล สือสาร สือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  ่ ่ เชือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรกบศาสตรอน ๆ ได และมีความคิดริเริมสรางสรรค โดยจัด ่ ั ื่ ่ ประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติ  จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การให ่ เหตุผล การสือความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ ่ กระบวนการทีไดไปใชในการเรียนรูสงตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ่ ิ่ รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมันในตนเอง ่ ่ การวัดและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลอง กับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/4 ค 2.1 ม.2/1 ค 2.1 ม.2/2 ค 2.1 ม.2/3 ค 2.2 ม.2/1 ค 3.2 ม.2/1 ค 3.2 ม.2/3 ค 3.2 ม.2/4 ค 4.2 ม.2/2 ค 5.1 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/2 ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6
  2. 2. โครงสรางรายวิชา รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค 22101 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวย ชือ ่ มาตรฐาน/ สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระทองถิน ่ เวลา น้ําหนัก ที่ หนวย ตัวชี้วัด ชั่วโมง คะแนน การ เรียนรู 1 อัตราสวน ค 1.1 ม.2/4 • อัตราสวน สัดสวน รอยละ • ขอมูลการออม 14 20 และรอย ค 6.1 ม.2/1 และการนําไปใช เงินของประชากรใน ละ ค 6.1 ม.2/2 อ.สิเกา ค 6.1 ม.2/3 • สภาพปญหา ค 6.1 ม.2/4 และเหตุการณ ค 6.1 ม.2/5 สําคัญในชุมชน ค 6.1 ม.2/6 2 การวัด ค.2.1 ม.2/1 • การวัดความยาว พื้นที่ และ • สภาพภูมิศาสตร 10 15 ค.2.1 ม.2/2 การนําไปใช และสิ่งแวดลอม ค.2.1 ม.2/3 • การเลือกใชหนวยการวัด • การคมนาคม ค.2.2 ม.2/1 เกี่ยวกับความยาว และพื้นที่ • สภาพปญหา ค 6.1 ม.2/1 • การคาดคะเนเวลา ระยะทาง และเหตุการณ ค 6.1 ม.2/2 พื้นที่ ปริมาตร และน้าหนัก และ ํ สําคัญในชุมชน ค 6.1 ม.2/3 การนําไปใช ค 6.1 ม.2/4 • การใชความรูเกี่ยวกับความ  ค 6.1 ม.2/5 ยาว และพื้นทีในการแกปญหา ่  ค 6.1 ม.2/6 3 แผนภูมิ ค.5.1 ม.2/1 • แผนภูมิวงกลม • ขอมูล 6 15 วงกลม ค 6.1 ม.2/1 ประชากรใน จ.ตรัง ค 6.1 ม.2/2 • ขอมูลการ ค 6.1 ม.2/3 ทองเทียว จ.ตรัง ่ ค 6.1 ม.2/4
  3. 3. หนวย ชือ ่ มาตรฐาน/ สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระทองถิน ่ เวลา น้ําหนัก ที่ หนวย ตัวชี้วัด ชั่วโมง คะแนน การ เรียนรู ค 6.1 ม.2/5 • สภาพปญหา ค 6.1 ม.2/6 และเหตุการณ สําคัญในชุมชน 4 การแปลง ค.3.2 ม.2/3 • การเลื่อนขนาน การสะทอน - 15 26 ทาง ค.3.2 ม.2/4 การหมุน และการนําไปใช เรขาคณิต ค.4.2 ม.2/2 • การเลื่อนขนาน การสะทอน ค 6.1 ม.2/1 การหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบ ค 6.1 ม.2/2 ในระบบพิกัดฉาก ค 6.1 ม.2/3 ค 6.1 ม.2/4 ค 6.1 ม.2/5 ค 6.1 ม.2/6 5 ความ ค.3.2 ม.2/1 • ดานและมุมคูที่มีขนาดเทากัน - 15 24 เทากันทุก ค 6.1 ม.2/1 • รูปสามเหลียมสองรูปทีมี ่ ่ ประการ ค 6.1 ม.2/2 ความสัมพันธกันแบบ ดาน-มุม- ค 6.1 ม.2/3 ดาน , มุม-ดาน-มุม , ดาน- ค 6.1 ม.2/4 ดาน-ดานและ มุม-มุม-ดาน ค 6.1 ม.2/5 • สมบัติของเสนขนาน ค 6.1 ม.2/6 • การใชสมบัติเกี่ยวกับความ เทากันทุกประการของรูป สามเหลียมและสมบัติของเสน ่ ขนานในการใหเหตุผลและการ แกปญหา  รวมตลอดภาคเรียน 60 100
  4. 4. มาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/ภาค คะแนนการประเมินผล รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่/ผลการเรียนรู  K P A กลาง ปลาย รวม ภาค ภาค 1. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในการแกโจทย  3 1 1 4 4 13 ปญหา 2. เปรียบเทียบหนวยความยาว หนวยพื้นทีในระบบเดียวกัน าง ่ และต 2 1 - 4 3 10 ระบบ และเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม 3. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนักไดอยาง ํ 3 1 - 4 3 11 ใกลเคียง และอธิบายวิธีการที่ใชในการคาดคะเน 4. ใชการ คาดคะเน เกียวกับการวัดในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง ่ 3 2 1 4 3 13 เหมาะสม ใชความรูเกียวกับความยาว และพื้นที่แกปญหาใน ่  สถานการณตาง ๆ 5. อานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม 4 2 1 4 4 15 6. เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตใน เรื่อการเลือนขนาน การ ง ่ 3 2 - 3 8 สะทอน และการหมุน และ นําไปใช 7. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ เลื่อนขนานการสะทอนและการหมุนรูป 3 3 1 - 3 10 ตนแบบและอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏ เมื่อกําหนดรูป ตนแบบและภาพนั้นให 8. หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของ รูปเรขาคณิต เกิดขึ้นจาก ที่ 3 3 1 - 3 10 การเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัด ฉาก 9. ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลียม ่ 3 2 1 - 4 10 และสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผล และแกปญหา  รวม 27 17 6 20 30 100

×