ขอเสนอแนะ   การใชคมือครู แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนภาษาไทย ป. ๔ เลม ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                               ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                                ...
สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ                                               ...
เอกสารเสริมกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เลม ๑
เอกสารเสริมที่ ๑ (หนวยการเรียนรูที่ ๑ สองพี่นอง)                      เนื้อเรื่อง สองพี่นอง   ...
เย็นวันหนึ่ง เมือลุงมากลับมาถึงบาน เห็นลูกชายทั้งสองคนกําลังทะเลาะกัน จึงรูสึกไม              ่สบายใจมาก ...
คุณแมไมสบายใจ หนูไปชวยคุณแมทํางานบานดีกวา” พูดจบกันยาก็เดินตรงไปหาแม ธันวามองตามนองสาวดวยความสุขใจ ธันวาไมรวาก...
อักษร ๓ หมู หรือไตรยางศ ไดแก    • อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข (ฃ) ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห    • อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ...
“คงเปนเพราะกินอาหารไมสะอาดเขาไปจึงทองเสีย ตอไปลูกตองเลือกกินอาหารใหมากกวานี้ ตองเลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม...
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1

3,493 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1

 1. 1. ขอเสนอแนะ การใชคมือครู แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนภาษาไทย ป. ๔ เลม ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ู ้ เพื่อใชกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนฐาน ชุดปฏิรูป: รูวิธีการเรียนรู ของ วพ. ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ื้ ้ สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๑ สองพี่นอง แผนฯ ที่ ๑ การจับใจความสําคัญจาก หนวยที่ ๑ การจับใจความสําคัญจาก การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน (ความรูเพิ่มเติม ตัวชี้วัด เรื่องที่อาน เรื่องที่อาน (ความรูเพิ่มเติมจากเนื้อ จากเนื้อเรื่อง) ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๑), ท ๓.๑ เรื่อง) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖), ท ๓.๑ ๒. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุ (ป. ๔/๔), ท ๓.๑ (ป. ๔/๓) เหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) แผนฯ ที่ ๒ การอานเรื่อง สองพี่นอง หนวยที่ ๑ เรื่อง สองพี่นอง หนา ๒–๕ หนวยที่ ๑ เรื่อง สองพี่นอง หนา ๒–๓ ๓. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๘) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๑.๑ (ปรับเนื้อเรื่องใหมดูเอกสารเสริมที่ ๑) ๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๔),ท ๔.๑ (ป. ๔/๓), ท ๔.๑ ๕. เขียนยอความจากเรื่องสั้น (ป. ๔/๕), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) , ท ๕.๑ ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๒) ๖. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ แผนฯ ที่ ๓ การอานคําที่มีตวสะกด แม ั หนวยที่ ๑ การอานคําที่มีตวสะกด (แม หนวยที่ ๑ การอาน (แม ก กา แมกด และแมกน) ั ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๑) ก กา แมกน และแมกด ก กา แมกน และแมกด) หนา ๙ หนา ๕, แมกด อยูในหนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๗. พูดสรุปความจากการฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๒.๑ ๘๒, , หนวยที่ ๑๐ สนุกสนานวันสงการนต หนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑) ๑๓๕)
 2. 2. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๘. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ แผนฯ ที่ ๔ การอานคําที่ออกเสียง ร ล หนวยที่ ๑ การอานคําที่ออกเสียง ร ล ไมมี ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ หนา ๑๑ (ดูเอกสารเสริมที่ ๒) ท ๓.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๑)๙. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก แผนฯ ที่ ๕ การอานคําที่ออกเสียง อะ หนวยที่ ๑ การอานคําที่ออกเสียง อะ การอานคําที่ออกเสียง อะ อยูในหนวยที่ ๕ นักสะสม เรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๔) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ (ป. หนา ๑๑ แสตมป หนา ๖๖, หนวยที่ ๑๓ รามเกียรติ์ ตอน๑๐. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกษาคนควา ึ ๔/๑) ทรพีฆาทรพา หนา ๑๗๖ จากการฟง การดู และการสนทนา แผนฯ ที่ ๖ การพูดแนะนําตนเองและ หนวยที่ ๑ การพูด หนา ๑๒–๑๓ ไมมี ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) การพูดสนทนา (ดูเอกสารเสริมที่ ๓)๑๑. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ (ป. ๓.๑ (ป. ๔/๖) ๔/๕), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๒. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แผนฯ ที่ ๗ การผันอักษรสามหมู หนวยที่ ๑ การผันอักษร ๓ หมู ไมมี บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ หนา ๑๓–๑๔ (ดูเอกสารเสริมที่ ๓)๑๓. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา (ป. ๔/๑) ๔.๑ (ป. ๔/๓)๑๔. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ ๔.๑ (ป. ๔/๕)
 3. 3. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติ ธรรม ๕.๑ (ป. ๔/๑) ๑๖. อธิบายขอคิดในการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ๕.๑ (ป. ๔/๒)๑ เยี่ยมคุณยาย แผนฯ ที่ ๘ การอานเรื่อง เยี่ยมคุณยาย หนวยที่ ๒ เรื่องเยี่ยมคุณยาย หนวยที่ ๒ เรื่องเยี่ยมคุณยาย หนา หนา ๒๐–๒๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ หนา ๒๔–๒๙ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดู ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ เอกสารเสริมที่ ๕) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๙ การอานคําที่มีตัวสะกดแม หนวยที่ ๒ การอานคําที่มีตัวสะกด (แม หนวยที่ ๒ การอาน (แมเกย และแมเกอว) หนา ๒๓, คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) กง แมเกย และแมเกอว กง แมเกย และแมเกอว) หนา ๓๒ (แมกง ไมมีดูเอกสารเสริมที่ ๖) ๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๔) (ป. ๔/๑) ๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ แผนฯ ที่ ๑๐ การอานคํานาม สรรพ- หนวยที่ ๒ ชนิดของคํา(คํานาม สรรพ- คํานาม สรรพ-นาม คํากริยา อยูในหนวยที่ ๑ สองพี่ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) นาม คํากริยา และคํา นาม คํากริยา และคําวิเศษณ) นอง หนา ๗ (คําวิเศษณ ไมมีดูเอกสารเสริมที่ ๗) ๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง วิเศษณ หนา ๓๓–๓๔ บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑
 4. 4. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๗. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ (ป. ๔/๔) ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๑๑ การคัดลายมือตัวบรรจง หนวยที่ ๒ การคัดลายมือตัวบรรจง ไมมี๘. มีมารยาทในการเขียน ท ๓.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) หนา ๓๔–๓๕ (ดูเอกสารเสริมที่ ๘)๙. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แผนฯ ที่ ๑๒ การเขียนแผนภาพ หนวยที่ ๒ การเขียนแผนภาพความคิด ไมมี บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ความคิด หนา ๓๕–๓๖ (ดูเอกสารเสริมที่ ๙)๑๐. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๒/๑ ท ๔.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๘)๑๑. ใชพจนานุกรมใชคนหาความหมายของคํา ท ๔.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๑ การใชพจนานุกรม หนวยที่ ๒ พจนานุกรม หนา ๓๘–๓๙ หนวยที่ ๒ พจนานุกรม หนา ๒๙–๓๐๑๒. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา ตัวชี้วด ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) ั ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)๑๓. เปรียบเทียบภาษามาตราฐานกับภาษาถิ่น ท ๔.๑ (ป. ๔/๗)๑๔. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)๑๕. รองเพลงพื้นบาน ท ๕.๑ (ป. ๔/๓)
 5. 5. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๓ แมฟาหาแผนดิน  แผนฯ ที่ ๑๔ การอานเรื่อง แมฟาหา หนวยที่ ๓ แมฟาหาแผนดิน หนวยที่ ๓ สมเด็จยาของชาวไทย หนา ๓๕–๓๖ ตัวชี้วัด แผนดิน หนา ๕๐–๕๓ ( ปรับเนื้อเรื่องใหมดู ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ เอกสารเสริมที่ ๑๐) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๑๕ การอานคําที่มีอักษรนํา หนวยที่ ๓ การอานคําที่มีอกษรนํา ั หนวยที่ ๓ การอาน (อักษรนํา) หนา ๓๘, คําที่มี ๔. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ (ป. หนา ๕๗ อักษรนํา อยูในหนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๘๓, คํา นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑) ที่มีอักษรนํา อยูในหนวยที่ ๑๒ ตะลุยตางดาว หนา ๕. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง ๑๖๔ สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนฯ ที่ ๑๖ คํายอและอักษรยอ หนวยที่ ๓ คํายอและอักษรยอ หนวยที่ ๓ คํายอและอักษรยอ หนา ๔๐ เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ หนา ๕๘ ๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) (ป. ๔/๑) ๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๑๗ ประโยค หนวยที่ ๓ ประโยค หนา ๕๙–๖๑ หนวยที่ ๒ ประโยค หนา ๒๔–๒๕ ๘. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ คนควา ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๔) ๙. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ท ๒.๑ (ป. ๔/๗)
 6. 6. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๑๐. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ แผนฯ ที่ ๑๘ การพูดนําเสนอผลงาน หนวยที่ ๓ การพูดนําเสนอผลงาน ไมมี ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓/๑ หนา ๖๒ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๑) ท ๓.๑ (ป.๔/๓) (ป. ๔/๕), ท ๓/๑ (ป. ๔/๖)๑๑. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา แผนฯ ที่ ๑๘ การเลือกหนังสืออาน หนวยที่ ๓ การเลือกหนังสืออาน หนวยที่ ๓ การเลือกหนังสืออาน หนา ๔๔ จากการฟง การดู และการสนทนา ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑/๑ หนา ๖๔ ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) (ป. ๔/๖), ท ๑.๑ (ป. ๔/๗), ท ๑/๑๑๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑)๑๔. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ท ๔.๑ (ป. ๔/๒)๑๔. แตงประโยคไดถูกตองหลักภาษา ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)๑๖. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)
 7. 7. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๔ นักสะสมแสตมป แผนฯ ที่ ๒๐ การอานเรื่อง นักสะสม หนวยที่ ๔ นักสะสมแสตมป หนวยที่ ๕ นักสะสมแสตมป หนา ๖๔–๖๕ ตัวชี้วัด แสตมป (ปรับเนื้อเรื่องใหมดูเอกสารเสริมที่ ๑๒) ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๑), ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๓), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ ๓. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ (ป. ๔/๔) นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) แผนฯ ที่ ๒๑ การเขียนยอหนาและเวน หนวยที่ ๔ การเขียนยอหนาและเวน การเขียนยอหนาและเวนวรรคตอน อยูในหนวยที่ ๕ ๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง วรรคตอน วรรคตอน หนา ๘๒ นักสะสมแสตมป หนา ๖๘–๖๙, การเวนวรรคตอน บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ อยูในหนวยที่ ๑๖ รวมแรงรวมใจ หนา ๒๑๗ ๕. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน (ป. ๔/๒) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๒๒ การเขียนจดหมายถึง หนวยที่ ๔ การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ไมมี ๖. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ เพื่อน หนา ๘๔ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๓) ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๕), ท ๒.๑ ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๘) ๗. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา แผนฯ ที่ ๒๓ มารยาทในการเขียน หนวยที่ ๔ มารยาทในการเขียน ไมมี ท ๒.๑ (ป. ๔/๕) จดหมาย จดหมาย หนา ๓๕ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๓) ๘. มีมารยาทในการเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๘) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๘),ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ (ป. ๔/๔)
 8. 8. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๙. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) ๑๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก เรื่องที่ฟงและดู ท ๔.๑ (ป. ๔/๔) ๑๑. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๑๒. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบท รอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)๕ พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเขาเมือง แผนฯ ที่ ๒๔ การอานเรื่อง พระอภัย หนวยที่ ๕ พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร หนวยที่ ๘ พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเขาเมือง การะเวก มณี ตอน สุดสาครเขา เขาเมืองการะเวก หนา ๙๖–๑๐๔ การะเวก หนา ๑๐๕–๑๐๙ ตัวชี้วัด เมืองการะเวก (ปรับเนื้อเรื่องใหมดเอกสารเสริมที่ ๑๕) ู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ), ท ๔.๑ (ป. ๔/๖)ท ๕.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓)
 9. 9. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๔. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย ่ แผนฯ ที่ ๒๕ การอานคําที่มีตัวการันต หนวยที่ ๕ การคําที่มีตัวการันต หนา การอานออกเสียงพยัญชนะ อยูในหนวยที่ ๔ ผึ้งนอย ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) และคําที่มี รร ๑๐๖, การอานคําที่มี รร หนา ๑๐๖ พาชม หนา ๕๔, การอาน (คําทีมีตัวการันต) หนา ่ ๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ ๑๑๐–๑๑๑, คําที่มีตัวการันต อยูในหนวยที่ ๑๔ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ อินเทอรเน็ต ๑๙๐ ๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง (ป. ๔/๔) บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) แผนฯ ที่ ๒๖ การอานออกเสียงหนักเบา หนวยที่ ๕ การอานออกเสียงหนักเบา ไมมี ๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑,ท ๔.๑ หนา ๑๐๗ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๖) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑)๘. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ แผนฯ ที่ ๒๗ การอานทํานองเสนาะ หนวยที่ ๕ การอานทํานองเสนาะ การอานทํานองเสนาะ อยูในหนวยที่ ๑๐ สนุกสนานวัน ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ หนา ๑๐๗–๑๐๘ สงกานต หนา ๑๓๖–๑๓๗ ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๕),ท ๕.๑ (ป. ๔/๔)๙. เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ แผนฯ ที่ ๒๘ การเขียนแผนภาพ หนวยที่ ๕ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ไมมี ท ๒.๑ (ป. ๔/๔ โครงเรื่อง หนา ๑๑๐ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๗)๑๐. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓),ท ๑.๑ ท ๓.๑ (ป. ๔/๗) (ป. ๔/๖),ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๒.๑๑๑. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง (ป. ๔/๗) ที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๑)
 10. 10. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา แผนฯ ที่ ๒๙ การเขียนสรุปเรื่อง หนวยที่ ๕ การเขียนสรุปเรื่อง การเขียนสรุปเรื่อง อยูในหนวยที่ ๘ พระอภัยมณี ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓),ท ๑.๑ หนา ๑๑๑ ตอน สุดสาครเขาเมืองการะเวก หนา ๑๑๔ (ป. ๔/๖),ท ๒.๑ (ป. ๔/๒), ท ๓.๑ (ป. ๔/๑), ท ๓.๑ (ป. ๔/๒)๖ ดวงแกววิเศษ แผนฯ ที่ ๓๐ การอานเรื่อง ดวงแกว หนวยที่ ๖ ดวงแกววิเศษ หนา ๑๒๒– หนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ หนา ๙๒–๙๓ ตัวชี้วัด วิเศษ ๑๒๗ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดูเอกสาร ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ เสริมที่ ๑๘) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๓๑ อักษรควบ หนวยที่ ๖ อักษรควบ การอาน (อักษรควบ) อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ หนา ๑๒๘–๑๒๙ หนา ๙๕–๙๖ , การอาน (อักษรควบไมแท อักษร ๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ (ป. ๔/๒), ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ควบแท) อยูในหนวยที่ ๑๕ เที่ยวงานองคพระปฐม อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๔) เจดีย หนา ๒๐๓–๒๐๘ ๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย แผนฯ ที่ ๓๒ เครื่องหมายวรรคตอน ่ หนวยที่ ๖ เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกว ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ หนา ๑๓๐–๑๓๑ วิเศษ หนา ๙๗–๙๘ (ป. ๔/๒)
 11. 11. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๖. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง แผนฯ ที่ ๓๓ การเขียนและการพูด หนวยที่ ๖ การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายงาน หนา ๑๓๒–๑๓๓, การพูดรายงาน หนา ๙๘–๙๙ (การพูดรายงานไมมี ดูเอกสารเสริมที่ เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๗) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๖),ท ๓.๑ หนา ๑๓๓ ๑๙)๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน (ป. ๔/๕),ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๓๔ ภาษาพูดและภาษาเขียน หนวยที่ ๖ ภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพูดและภาษาเขียน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกว๘. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๒.๑ หนา ๑๓๔ วิเศษ หนา ๙๙–๑๐๐ คนควา ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๗),ท ๒.๑ (ป. ๔/๘),ท ๓.๑๙. เขียนเรื่องตามจินตนาการ (ป. ๔/๓),ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๗)๑๐. มีมารยาทในการเขียน ท ๓.๑ (ป. ๔/๘)๑๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป.๔/๓)๑๒. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕)๑๓. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๔. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑)
 12. 12. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ท ๔.๑ (ป. ๔/๒)๗ เลนแบบไทย แผนฯ ที่ ๓๕ การอานเรื่อง เลนแบบ หนวยที่ ๗ เลนแบบไทย หนา ๑๔๖– หนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๗๘–๘๑ ตัวชี้วัด ไทย ๑๔๙ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดูเอกสารเสริม ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ที่ ๑๘) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๖), ท ๑.๑ (ป. ๔/๘), ท ๔.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๓), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๓๖ การละเลนของไทย หนวยที่ ๗ การละเลนของไทย (ความรู ไมมี คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๖),ท ๑.๑ เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่อง) ๔. สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ (ป. ๔/๗), ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๓.๑ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป.๔/๖) (ป. ๔/๕), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) ๕. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง แผนฯ ที่ ๓๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร หนวยที่ ๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม อยู สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๔.๑ หนา ๑๕๒–๑๕๓ ในหนวยที่ ๒ เยี่ยมคุณยาย หนา ๒๖, ประโยคคําสั่ง เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๗) (ป. ๔/๔) และแสดงความตองการ อยูในหนวยที่ ๓ สมเด็จยา ๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) ของชาวไทย หนา ๔๓ (ประโยคขอรองไมมี ดูใน เอกสารเสริมที่ ๒๑)
 13. 13. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน แผนฯ ที่ ๓๘ การอภิปรายกลุม หนวยที่ ๗ การอภิปรายกลุม การอภิปรายกลุม อยูในหนวยที่ ๔ หนา ๕๖–๕๗ และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓),ท ๓.๑ หนา ๑๕๔–๑๕๕๘. พูดสรุปความจากการฟงและดู (ป. ๔/๕), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๓๙ มารยาทในการฟงและ หนวยที่ ๗ มารยาทในการฟงและการ มารยาทในการฟงและการพูด อยูในหนวยที่ ๑ สองพี่๙. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ การพูด พูด หนา ๑๕๖ นอง หนา ๑๕ ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๒),ท ๓.๑ ท ๓.๑ (ป.๔/๓) (ป. ๔/๔), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก เรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๔)๑๑. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕)๑๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๓. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา ท ๔.๑ (ป. ๔/๓)๑๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)
 14. 14. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. เปรียบเทียบภาไทยมาตรฐานกับภาษา ถิ่นได ท ๔.๑ (ป. ๔/๗) ๑๖. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๑๗. รองเพลงพื้นบาน ท ๕.๑ (ป. ๔/๓)๘ รามเกียรต ตอน ทรพีฆาทรพา  แผนฯ ที่ ๔๐ การอานเรื่อง รามเกียรต หนวยที่ ๘ รามเกียรต ตอน ทรพีฆา หนวยที่ ๑๓ รามเกียรต ตอน ทรพีฆาทรพา หนา ตัวชี้วัด ตอน ทรพีฆาทรพา ทรพา หนา ๑๖๘–๑๗๒ (ปรับเนื้อเรื่อง ๑๗๑–๑๗๓ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ใหมดูเอกสารเสริมที่ ๒๒ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๖), ท ๓.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๖), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) , ท ๕.๑ ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ (ป. ๔/๔) คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๔๑ รูจักสํานวนภาษา หนวยที่ ๘ รูจักสํานวนภาษา (ความรู ไมมี ๔. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๒),ท ๑.๑ ่  เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่อง) ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) (ป. ๔/๖), ท ๔.๑ (ป. ๔/๖) ๕. สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป.๔/๖)
 15. 15. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) แผนฯ ที่ ๔๒ คําบอกจํานวน หนวยที่ ๘ คําบอกจํานวนลักษณะนาม คําบอกจํานวนลักษณะนาม อยูในหนวยที่ ๑๓๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน ลักษณะนาม หนา ๑๗๕–๑๗๖ รามกียรติ์ ตอน ทรพีฆาทรพา หนา ๑๗๙–๑๘๑ และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๒.๑๘. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ (ป. ๔/๖), ท ๓.๑ (ป.๔/๕) ท ๔.๑ ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๔๓ การอานจับใจความสําคัญ หนวยที่ ๘ การอานในใจ (การจับ ไมมี๙. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓),ท ๑.๑ ใจความสําคัญ) หนา ๑๗๗–๑๗๘ (อานเอกสารเสริมที่ ๒๔) คนควา ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ (ป.๔/๖) ท ๑.๑๑๐. มีมารยาทในการเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๘) (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๒.๑๑๑. พูดสรุปความจากการฟงและดู (ป. ๔/๓), ท ๒.๑ (ป.๔/๘) ท ๓.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๔๔ มารยาทในการอาน หนวยที่ ๘ มารยาทในการอาน มารยาทในการอาน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ๑๒. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๖),ท ๑.๑ หนา ๑๗๙ หนา ๑๐๑, มารยาทในการอาน อยูในหนวยที่ ๑๓ จากการฟง การดู และการสนทนา (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ (ป.๔/๓) ท ๓.๑ รามกียรติ์ ตอน ทรพีฆาทรพา หนา ๑๘๑ ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) (ป. ๔/๕)๑๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แผนฯ ที่ ๔๕ การประสมคํา หนวยที่ ๘ การประสมคํา หนา ๑๘๐ ไมมี บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๒),ท ๔.๑ (อานเอกสารเสริมที่ ๒๕)๑๔. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ (ป.๔/๒) ท ๔.๑ (ป. ๔/๒)
 16. 16. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๑๕. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา แผนฯ ที่ ๔๖ คําพอง หนวยที่ ๘ คําพอง หนา ๑๘๐–๑๘๑ ไมมี ท ๔.๑ (ป. ๔/๓) ตัวชี้วด ท ๔.๑ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ ั (อานเอกสารเสริมที่ ๒๖)๑๖. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา (ป. ๔/๓), ท ๔.๑ (ป.๔/๔) ท ๔.๑ ท ๔.๑ (ป. ๔/๔) (ป. ๔/๕)๑๗. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ ท ๔.๑ (ป. ๔/๕)๑๘. บอกความหมายของสํานวน ท ๔.๑ (ป. ๔/๖)๑๙. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทาน คติธรรม ท ๔.๑ (ป. ๔/๖)๒๐. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบท รอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)
 17. 17. เอกสารเสริมกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เลม ๑
 18. 18. เอกสารเสริมที่ ๑ (หนวยการเรียนรูที่ ๑ สองพี่นอง)  เนื้อเรื่อง สองพี่นอง ฝนตกตั้งแตเชามืด ธันวาและกันยามองออกไปนอกหนาตางดวยแววตาเศรา ๆ “เมื่อไหรฝนจะหยุดตกนะ...” เสียงบนพึมพําดังขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมกับทาทางกระสับกระสายของเจาของเสียง “ถาฝนไมหยุดตก พอจะพาไปเที่ยวพรุงนี้นะลูก” พอกลาวหลังจากที่น่งสังเกตอาการลูก  ัสาวอยูนาน “แตหนูกบพี่ธนวารีบตื่นแตเชา หวังจะไดไปเที่ยว” กันยาอางเหตุผลพลางกระแทกตัวลง ั ันั่งบนเกาอี้ ดวงตาทั้งสองขางเริ่มแดงก่ําเหมือนจะรองไห “ไมเอานา คุณพอบอกแลวไงวาพรุงนี้กไปเที่ยวได เรายังหยุดอีกตั้งหนึ่งวันแนะ เด็กดี ็ตองไมทาใหคณพอคุณแมกลุมใจนะ หรืออยากเปนเหมือนแวนกับวุน” ธันวาเตือนนอง ํ ุ “แวนกับวุนเปนใครหรือคะ” กันยาถามดวยความสงสัย “เอา! กินขาวไดแลวจะเด็ก ๆ ” เสียงแมดังขึ้นมาจากในครัว “กินขาวเสร็จแลวพี่จะเลาใหฟง” ธันวากระซิบบอกนองสาวกอนจะเดินเขาไปในครัวตามกลิ่นอาหารที่สงกลิ่นหอมโชยออกมา  ทันทีที่กินขาวเสร็จ กันยารีบบอกธันวาใหเลาเรื่องแวนกับวุนใหฟง “เดี๋ยวกอนสิกันยา เรามาชวยคุณแมเก็บจานชามไปลางใหเรียบรอยกอนเถอะ ไวลางจานเสร็จพี่จะเลาใหฟง” ธันวาพูดพรอมกับเก็บจานบนโตะอาหาร สองพีนองชวยกันลางจานจนเสร็จ ่เรียบรอยจึงชวนกันออกไปนั่งเลน บรรยากาศขางนอกยังมีเม็ดฝนโปรยปรายลงมาอยูไมขาดสาย “กันยาอยากรูใชไหมวาแวนกับวุนเปนใคร” ธันวาถามนองสาว “ใชคะ แตคงไมใชเพื่อนของพี่ธันวาแนนอน เพราะหนูไมเคยไดยินชือมากอนเลย” ่กันยาตอบ “ถูกแลวละ สองคนนี้ไมใชเพื่อนของพีหรอก” พูดจบธันวาก็ยื่นหนังสือนิทานเลมหนึ่งสง ่ใหกันยาดู “กอ-อิ-งอ-กิง...กิง-เอก-กิ่ง...ผอ-ไอ-ไผ...ไผ-เอก-ไผ...กิ่ง-ไผ” กันยาสะกดชื่อเรืองที่ ่หนาปกจบ มองหนาธันวาดวยความสงสัยแลวพูดวา “ไมเห็นจะเกียวกับแวนกับวุนเลยคะ” ่ ธันวาเปดหนังสือไปทีหนาแรกและอานนิทานเรื่อง กิ่งไผ ใหกันยาฟงวา ่ ลุงมาเปนชาวชนบทในหมูบานแหงหนึง มีอาชีพปลูกผักสวนครัว ลุงมาเปนคนขยันและใจ  ่ดี มักจะแบงปนผักตาง ๆ ใหเพื่อนบานเสมอ ลุงมามีลูกชายสองคน ชื่อแวนกับวุน ทั้งสองมีนิสัยเกียจคราน ไมชวยทํางาน และชอบทะเลาะเบาะแวง บางครั้งก็ถึงขั้นชกตอยกัน ลุงมาเสียใจที่ลูกชายทั้งสองคนไมรักกัน
 19. 19. เย็นวันหนึ่ง เมือลุงมากลับมาถึงบาน เห็นลูกชายทั้งสองคนกําลังทะเลาะกัน จึงรูสึกไม ่สบายใจมาก คิดหาวิธีที่จะทําใหลกชายทังสองคนรักใครกัน ู ้ รุงเชา ขณะเดินไปทําสวน ลุงมาเห็นกอไผริมทางเดิน จึงนึกอะไรบางอยางได ตอนเย็นจึงหักกิ่งไผกลับบานไปดวย “หักกิ่งไผมาทําอะไรหรือคะ” กันยาถาม “ฟงตอไปสิแลวจะรู แตถาคอยถามอยูอยางนี้ก็ไมไดรสักที” ธันวาพูดเปนเชิงตอวา ูนองสาวชางสงสัย “ไมถามแลวก็ได อานตอเลยคะ” กันยาพูดจบก็ทําตาคอนใส ธันวาอดขําทาทางของนองสาวไมไดจึงหัวเราะออกมา แลวอานไปตอวา หลังจากกินอาหารเย็นแลว ลุงมาเรียกแวนกับวุนใหมาหา แลวสงกิ่งไผใหหักคนละกิ่งทั้งแวนและวุนสามารถหักกิ่งไผไดอยางงายดาย จากนั้นลุงมาก็สงกิ่งไผที่มัดรวมกันใหหักคนละมัด ลูกชายทั้งสองพยายามหักกิ่งไผทั้งมัดแตก็หักไมได แวนจึงสงกิ่งไผคืนใหพอ  “ผมหักกิ่งไผไมไดครับพอแข็งจริง ๆ” “เจารูไหม ทําไมจึงหักไมได” ลุงมาถามแวนและวุน “เพราะมีหลายกิ่งครับ” วุนชิงตอบกอน ลุงมาจึงอธิบายตอวา “ใชแลว กิ่งไผที่มัดรวมกันหลาย ๆ กิ่งนั้นหักไดยาก...” ธันวาหยุดอานแลวมองหนากันยาที่กําลังนังฟงอยางใจจดใจจอ “รูไหม ลุงมาเอาเรืองการ ่ ่หักกิ่งมาสอนแวนกับวุนอยางไร” ธันวาถามนองสาว “ไมทราบคะ” กันยาตอบทันที “ลุงมาสอนแวนกับวุนวากิ่งไผที่มัดรวมกันหลาย ๆ กิ่ง ก็เหมือนกับคนเราที่รวมเปนหมูคณะ ใครจะมารังแกหรือทํารายก็ทําไดยาก เพราะฉะนันลูกทั้งสองคนจะตองสามัคคีกันเหมือน ้กิ่งไผที่มัดรวมกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกันแลวจะไมมีใครมารังแกได” ธันวาอธิบาย “แลวแวนกับวุนเชื่อที่ลุงมาสอนรึเปลาคะ” กันยาถามดวยความสงสัย ธันวาจึงเปดหนังสือไปหนาสุดทายและอานตอนจบใหฟงวา  แวนกับวุนขอโทษพอที่ทาใหไมสบายใจและใหสญญาวา ตอไปจะไมทะเลาะกันอีก จะรัก ํ ักัน ชวยเหลือกัน และใหอภัยกัน ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ลุงมาไมตองทํางานหนัก เพราะลูกชายทั้งสองคนตางชวยกันทํางานในสวน แบงเบาภาระของลุงมาไดมาก ลุงมาดีใจที่ลูกทั้งสองเปนคนดี ครอบครัวของลุงมาจึงอยูดวยกันอยางมีความสุข  “ดีจงเลยนะคะที่พวกเขากลับตัวเปนเด็กดี เชื่อฟงและชวยลุงมาทํางาน ลุงมาจะไดไม ัเหนื่อย” “แลวกันยาอยากจะเปนเหมือนแวนกับวุนไหมละ” ธันวาถาม “หนูจะเปนเหมือนแวนกับวุนตอนที่กลับตัวเปนเด็กดีแลวคะ ถาใหเปนแวนกับวุนตอนที่นิสัยเกเร ไมรกกันใครกัน หนูไมเอาหรอกคะเดี๋ยวคุณพอ ั
 20. 20. คุณแมไมสบายใจ หนูไปชวยคุณแมทํางานบานดีกวา” พูดจบกันยาก็เดินตรงไปหาแม ธันวามองตามนองสาวดวยความสุขใจ ธันวาไมรวากันยาจะเขาใจขอคิดของนิทานเรื่องนี้มากนอยแคไหน ูแตทธันวารูกคือ การสรางความรัก ความสามัคคีในครอบครัวเปนพืนฐานสําคัญทีจะทําใหสงคม ี่ ็ ้ ่ ัของเรานาอยูมากขึ้น เอกสารเสริมที่ ๒ (หนวยการเรียนรูท่ี ๑ สองพี่นอง)  การอานคําที่ออกเสียง ร ล การอานคําที่ออกเสียง ร ล นักเรียนตองอานออกเสียงใหชัดเจน เพราะถาออกเสียงไมชัดเจน อาจทําใหเกิดความสับสนในการสือสารและเขาใจความหมายผิดไปได ่ นารู นาจํา เวลาอานออกเสียง ร ใหมวนลิ้นมาก ๆ เวลาอานออกเสียง ล ใหมวนลิ้น เล็กนอยเทานัน ้เอกสารเสริมที่ ๓ (หนวยการเรียนรูท่ี ๑ สองพี่นอง)  การพูด การพูดแนะนําตนเอง ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตอทีประชุม ควรเริ่มตนโดยกลาวคํา ่วา สวัสดี แลวบอกชื่อ นามสกุล อาจเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนใคร อยูที่ไหน และบอกหนาที่ที่ไดรบมอบหมายในการพูดครั้งนี้ ั การพูดสนทนา เปนวิธีในการสื่อสารทีใชกันมากในชีวิตประจําวัน การสนทนาที่ถูกตอง ่จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งกาลเทศะและบุคคล ขอควรปฏิบตในการสนทนา มีดังนี้ ั ิ ๑. ยิ้มแยมแจมใส และสนทนาดวยไมตรีจต ิ ๒. แสดงกิริยาทาทางที่สุภาพ ๓. ถาความคิดเห็นไมตรงกันควรใชเหตุผลประกอบการสนทนา ๔. รูจังหวะในการเปลี่ยนเรื่องเพื่อลดความขัดแยง ๕. พูดเรื่องสวนตัวของตนเองและผูอื่นใหนอยที่สุด ๖. มีมารยาทในการพูดเอกสารเสริมที่ ๔ (หนวยการเรียนรูที่ ๑ สองพี่นอง)  การผันอักษรสามหมู อักษร ๓ หมู หรือไตรยางศ คือ การจัดพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว เปนหมวดหมูตามพื้นเสียงของพยัญชนะ การผันอักษรใหถูกตอง ตองมีความรู ความเขาใจเรื่องอักษร ๓ หมู และคําเปนคําตาย
 21. 21. อักษร ๓ หมู หรือไตรยางศ ไดแก • อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข (ฃ) ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห • อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ • อักษรต่ํา มี ๒๔ ตัว คือ ค (ฅ) ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ลวฬฮ คําเปนคําตาย มีลักษณะดังนี้ คําเปน คําตาย• คําที่ประสมดวยสระเสียงยาว ไมมีตัวสะกด • คําที่ประสมดวยสระเสียงสั้น ไมมี• คําที่มีตัวสะกดในแมกง กน กม เกย เกอว ตัวสะกด• คําที่ประสมดวยสระอํา ไอ ใอ เอา เพราะมี • คําที่มตัวสะกดในแมกก กด กบ ี เสียงตัวสะกดในแมกม เกย เกอว การผันอักษร ๓ หมูทเปนคําเปนคําตาย ี่ ลักษณะพยางค สามัญ เอก โท ตรี จัตวาอักษรสูง คําเปน – หาน หาน – หาน คําตาย – ฝาด ฝาด –อักษรกลาง คําเปน ปน ปน ปน ปน ปน คําตาย กราบ กราบ กราบ กราบอักษรต่ํา คําเปน ชาง – ชาง ชาง – คําตายเสียงสัน ้ – – ค่ํา คะ คะ คําตายเสียงยาว – – ลาก ลาก ลากเอกสารเสริมที่ ๕ (หนวยการเรียนรูที่ ๒ เยี่ยมคุณยาย)  เนื้อเรื่อง เยี่ยมคุณยาย กอก...กอก...กอก “แตงตัวเสร็จรึยังจะกันยา ทุกคนรอหนูอยูนะ” แมเคาะประตูเรียกกันยาแตไมมเสียง ีตอบกลับออกมา “กันยาทําอะไรอยูลูก” แมถามตอพรอมเคาะประตูเสียงดังขึ้น ไมนานนักประตูก็คอย ๆเปดออก พรอมกับใบหนาซีดเซียวของเจาของหองที่ยื่นออกมา “หนูทองเสียคะคุณแม คงเปนเพราะสมตําปูเค็มทีตลาดเมื่อวานนี้แน ๆ เลย” กันยาบอก ่อาการ “ใชแน ๆ เลยครับ ผมเห็นแมคาไมไดสวมหมวกคลุมผมและก็ไมไดสวมถุงมือเวลาหยิบจับเครื่องปรุง และที่สําคัญยังมีแมลงวันตอมขวดปูเค็มและถวยใสเครื่องปรุงเต็มไปหมดเลยครับ” ธันวาบอกแม
 22. 22. “คงเปนเพราะกินอาหารไมสะอาดเขาไปจึงทองเสีย ตอไปลูกตองเลือกกินอาหารใหมากกวานี้ ตองเลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม ๆ มีภาชนะปดมิดชิด ไมกินอาหารที่มีแมลงวันตอม คนขายหรือรานคาก็เหมือนกัน ตองดูสะอาดสะอานถูกสุขลักษณะนะลูก ธันวาหยิบยาแกทองเสียมาใหนองหนอยสิลูก กินยานะแลวอาการลูกจะดีข้น” แมบอก ึกันยา ธันวารีบไปหยิบยาแลวเดินกลับมาพรอมขวดยายื่นใหแม “ธันวาออกไปบอกคุณพอนะวานองไมสบาย เราอาจจะไมไดไปบานคุณยายลูกไมเสียใจนะจะ” แมพดปลอบใจธันวา ู “ไมหรอกครับ อาทิตยหนาก็ไปได ขอใหนองหายกอนเถอะครับ” พูดจบธันวาก็รบเดิน ีไปบอกพอ พอเดินเขามาดูอาการโดยมีธนวาเดินตามหลังมา ั “ลูกเพิ่งจะนอนพักคะ คงจะเพลีย” พอไมไดพูดตอบแตกวักมือใหแมออกมาจากหอง ครูหนึ่งขณะทีทุกคนกําลังนังคุยกันอยูในหองนั่งเลนก็แววเสียงใครคนหนึ่งแทรกขึ้นมา ่ ่ “หนูหายแลวคะ คุณพอ คุณแม พีธันวา เราไปเทียวบานคุณยายกันเถอะคะ” ทุกคน ่ ่มองไปตามตนเสียง เจาของเสียงเดินลงบันไดดวยใบหนายิ้มแยม ซึ่งตางจากใบหนาเมื่อตอนเชาอยางสิ้นเชิง “งั้นทุกคนไปขึ้นรถ เราคงถึงบานคุณยายราว ๆ เที่ยงพอดี” พอพูดยังไมทันจบ กันยาก็ออกวิ่งนําไปทีรถคนแรก ่ เมื่อถึงบานยาย พอ แม และธันวายกมือไหวพรอมกลาวสวัสดียายซึ่งยืนรอรับอยูหนาบาน “แลวหายไปไหนคนหนึ่งละ” ยายพูดพรอมกับชะเงอมองหา “กันยาเขามาไหวคุณยายกอน เดี๋ยวคอยไปกินขนม” น้ําเสียงของแมทําใหกันยารีบเดินกลับมาหาทุก ๆ คน “สวัสดีคะคุณยาย เมื่อเชาหนูทองเสียคะ ตอนนี้ในทองไมมีอะไรเลย พอเห็นอาหารของคุณยายก็เลย...” “งั้นทุกคนไปลางไมลางมือกันซะกอนเถอะ จะไดมากินขาวกินปลากัน วันนี้มีขาวแชกับลอดชองน้ํากะทิของโปรดของธันวาเขา” “ไชโย! วันนี้หนูจะกินใหอิ่มจนพุงกางเลยคะคุณยาย” กันยารีบความือธันวาเขาไปในครัวเด็ก ๆ ลางมือเสร็จกอนจึงออกไปนั่งรอทีนอกชาน ่ “พรอมแลวคะคุณยาย แตเอ...แลวหนูจะทองเสียอีกไหมคะ” กันยาพูดอยางกลัว ๆ “อาหารของยายไมทําใหหลานทองเสียแนนอน เพราะสวนผสมทุกอยางก็มาจากธรรมชาติไมไดผสมสารสังเคราะห ที่สําคัญสะอาดแนนอนจะ” “ขาวแชของคุณยายเปนอาหารไทยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ถึงแมวาจะตองใชความ พิถีพิถันในการทํามาก เพราะตองมีเครื่องประกอบหลายอยาง ไมวาจะเปนกะปทอด เนื้อเค็มฝอยผัดหวาน หัวไชโปผัดไข หอมแดงสอดไส พริกหยวกสอดไสชุบไขทอด หรือแมแตขาวก็ตองนําไป

×