Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolució Industrial

7,927 views

Published on

Presentació Revolució Industrial

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Revolució Industrial

 1. 1. Revolució Industrial
 2. 2. Esquema revolució industrial <ul><li>SEGLE XVIII-XIX. Porten al sistema capitalista ndustrial la societat de classes i a l’Esta liberal. </li></ul>Per tal de parlar de revolució industrial cal que es donin aquestes condicions Augment de la producció agrària (revolució agrícola) Mà d’obra abundant (revolució demogràfica) Capital suficient (acumulació de capital segle XVII-XVIII. Burgesia comercial) Expansió del comerç (transport) Innovacions tècniques (màquina vapor) Mentalitat empresarial (burgesia) Marc polític favorable (desaparició règim senyorial)
 3. 3. <ul><li>a.- DEMOGRAFIA </li></ul><ul><li>- Moviment vegetatiu: alta natalitat, disminució progressiva mortalitat catastròfica, més tard disminució mortalitat ordinària, augment nupcialitat,augment esperança de vida) </li></ul><ul><li>- Moviments migratoris: del camp als nuclis industrials i a altres continents </li></ul><ul><li>- Desenvolupament població urbana:creixement ciutats </li></ul><ul><li>- Causes: producció d’aliments, medicina, higiene. - Conseqüències : augment mà d’obra, augment consum. </li></ul>Esquema revolució industrial
 4. 4. Esquema revolució industrial <ul><li>b.-AGRICULTURA: - Canvis en el sistema de propietat : grans propietats, encerclaments-enclousures, privatització </li></ul><ul><li>- Canvis sistema de conreu:rotació de conreus, sistema Norfolk </li></ul><ul><li>- Avenços científics i tècnics: segadora, adobs, seleccio animals… - Causes : augment demanda, nous productes, capital de les colònies, comerç colonial. - Conseqüències : augment productivitat (més aliments), augment població, més capital, jornalés,excedent mà d’obra al camp. </li></ul>
 5. 5. Esquema revolució industrial <ul><li>c.-COMERÇ I TRANSPORT : - Creixement rutes transoceàniques /comerç colonial. - Creixement comerç interior </li></ul><ul><li>- Augment i millora de les comunicacions ( camp - ciutat): - Terrestres (camins, carreteres,..) fluvials (canals, rius,) marítimes (ports..) </li></ul><ul><li>- Vaixell de vapor. - Ferrocarril </li></ul><ul><li>-Causes : augment població, augment excedents, enrequiment de la poblacio (consum-augment demanda), divisió del treball. -Conseqüències : enrequiment burgesia, augment demanda de ferro i treball, disminució mortalitat </li></ul>
 6. 6. Esquema revolució industrial <ul><li>d.-TECNOLÒGIA: </li></ul><ul><li>- Noves fonts d'energia (carbó) </li></ul><ul><li>- Noves màquines industrials: tèxti i producció de ferro. </li></ul><ul><li>Màquina de vapor i la seva aplicació a les fàbriques i as transport. </li></ul><ul><li>Causes : aplicació revolució científica i tècnica, incentius econòmics, </li></ul><ul><li>l’augment de la demanda. </li></ul><ul><li>Conseqüències : abaratament productes, augment </li></ul><ul><li>producció, enrequiment industrials </li></ul>
 7. 7. Esquema revolució industrial <ul><li>d.- ENERGIA </li></ul><ul><li>- Inicialment s’utilitzar l’energia hidràulica Inconvenients: - Orografia: Necessitat d’altura. </li></ul><ul><li>- Necessitat d’embassaments i preses. </li></ul><ul><li>- Escassetat d’aigua. -Gelades hivern. - Dificultat transport producte al centres de consum </li></ul><ul><li>- Posteriorment el vapor. (carbó ) </li></ul><ul><li>Causes : Les fabriques havien d’estar a prop dels rius, problemes transport i dependencia del cabal del riu. Invent màquina vapor. </li></ul><ul><li>Conseqüències : La indústria es trasllada a les ciutats, més producció i treball continuó les 24 hores </li></ul>
 8. 8. Esquema revolució industrial <ul><li>d.INDÚSTRIA: </li></ul><ul><li>Fàbrica (unitat de producció): </li></ul><ul><ul><ul><li>Alta inversió, concentració, treball organitzat, horaris establerts, proletari, augment producció, treball pel mercat ampli </li></ul></ul></ul><ul><li> - Nova font d'energia (carbó- vapor d'aigua) </li></ul><ul><li>- Industrial principals </li></ul><ul><li>- Tèxtil. </li></ul><ul><li>- Siderúrgia. </li></ul><ul><li>- Construcció </li></ul>
 9. 9. Esquema revolució industrial <ul><li>d.SOCIETAT </li></ul><ul><li>- Burgesia (propietaris fàbriques i capital) </li></ul><ul><li>Proletariat (canvien el treball per un salaria) </li></ul><ul><li>e.- NOVES IDEES.LIBERALISME </li></ul><ul><li>- Liberalisme: propietat privada, lliberta econòmica, iniciativa personal, recerca benefici empresarial lliure competencia, ...). - Locke, Adam Smith </li></ul>
 10. 10. Demografia Evolució població anglesa
 11. 11. Gràfic models demogràfics
 12. 12. Fases transició demogràfica
 13. 13. Mecanisme reguladors problació antic règim
 14. 14. Productivitat terres
 15. 15. Les noves matèries primeres

×