Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 6.- Tipus de Mercat

2,577 views

Published on

Presentació Unitat 6. Tipus de Mercat de la matèria d'Economia de 1r de Batxillerat.
Autor: Manel Martínez Professor.

 • Be the first to comment

Unitat 6.- Tipus de Mercat

 1. 1. Economia 1r Batxilerat Unitat 6. Tipus de mercat
 2. 2. Models de Mercat <ul><li>Competència perfecta . </li></ul><ul><li>Competència imperfecta: </li></ul><ul><ul><li>Oligopoli. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència monopolista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Monopoli. </li></ul></ul>
 3. 3. Criteris per classificar els mercats <ul><li>Grau de concentració </li></ul><ul><li>Influència sobre el preu </li></ul><ul><li>Altres criteris: </li></ul><ul><ul><li>Grau homogeneïtat producte : Possibiliat de substituir els productes </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensitat competència : Tensió entre empreses dins del mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Grau de transparència : Quatitat d’informació venedors i compradors </li></ul></ul><ul><ul><li>Llibertat d’entrada i sortida : Capacitat d’entrar o sortir d’un mercat </li></ul></ul>Nombre d’empreses (oferta) Influència dels venedors (oferta)
 4. 4. Les barreres d’un mercat <ul><li>Barreres d’entrada </li></ul><ul><ul><li>Són factors que impedeixen o dificulten l’entrada de noves empreses en un mercat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les més habituals són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Avantatge de costs: tecnologia superior o assolint economies d’escala. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Diferenciació del producte: fidelització del consumidor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Altes Inversions de capital: importància del capital. </li></ul></ul></ul><ul><li>Barreres de sortida. Alts costos per abandonar el mercat </li></ul>
 5. 5. Barreras d’entrada <ul><li>Algunas de estas barreras son: </li></ul><ul><li>Gasto de inversión : especialmente en industrias con grandes economías de escala o monopolios naturales. </li></ul><ul><li>Regulación del mercado : en caso extremo pueden hacer imposible la entrada en el mercado instaurando un monopolio legal. </li></ul><ul><li>Dumping : la competencia establece un precio por debajo de coste afrontando pérdidas que la firma entrante no se puede permitir. Ilegal en muchos casos pero difícil de demostrar. </li></ul><ul><li>Propiedad intelectual : las patentes dan el derecho legal a la explotación de un producto durante un período de tiempo. </li></ul><ul><li>Economías de escala : las firmas experimentadas y de gran tamaño producen a un menor coste que las firmas pequeñas y de creación reciente, por lo que pueden fijar un precio que las nuevas firmas no se pueden permitir. </li></ul><ul><li>Globalización : La entrada de competidores globales en un mercado local dificulta la entrada de competidores locales. </li></ul><ul><li>Lealtad de los consumidores : los consumidores pueden mostrarse reticentes a cambiar un producto al que están acostumbrados. </li></ul><ul><li>Publicidad : las firmas ya establecidas pueden ponérselo difícil a los nuevos competidores haciendo un gasto extraordinario en publicidad que las firmas entrantes no pueden permitirse. </li></ul><ul><li>I+D : algunos mercados como el de microprocesadores requieren de una inversión tan alta en I+D que hace casi imposible que las nuevas empresas alcancen el nivel de conocimiento de las ya asentadas. </li></ul><ul><li>Costes irrecuperables : la inversión que no se puede recuperar si se desea abandonar el mercado aumenta el riesgo de entrada en el mercado. </li></ul><ul><li>(Wikipendia) </li></ul>
 6. 6. Competència perfecta <ul><li>Molts productors. </li></ul>Productes idèntics ( substitutius). Grau de control de les empreses sobre el preu nul. Mètodes de comercialització intercanvi mercat. Demana de l’empresa:
 7. 7. Competència imperfecta <ul><li>Es dóna quan tots els venedors poden controlar d’alguna manera el preu del seu producte. </li></ul>No significa absència de competència lluita entre les emprese per l’augment de la seva quota de marcat. Demanda de l’empresa:
 8. 8. Estructures de mercat en la competència imperfecta Oligopoli: <ul><li>De 2 fins a 10 o 12. </li></ul><ul><li>Pocs venedors. </li></ul><ul><li>Les accions de les diferents empreses afecten al preu. </li></ul>Monopoli: - Únic venedor que controla una indústria. Competència monopolista: <ul><li>Nombre important de venedors produeixen béns diferents. </li></ul><ul><li>A diferència de la competència perfecta els productes no són idèntics: es poden vendre a preus diferents. Aquest diferenciació es pot donar per diferents causes: localització, qualitat, característiques, percepció… </li></ul>
 9. 9. Estructura mercats
 10. 10. Causes imperfecció del mercat I A.- Economies d’escala/costos decreixents <ul><li>Les empreses grans poden produir més barato. </li></ul><ul><li>Amb l’augment de la producció els costos mitjans a llarg termini són decreixent. </li></ul><ul><li>Les grans empreses són més eficients. </li></ul>Evolució costos mitjans Costos mitjans producció a B
 11. 11. Causes imperfecció del mercat II B.- Barreres d’entrada: Factors que dificulten l’entrada de noves empreses. <ul><li>Restriccions legals: patens, llicències d’explotació,restriccions importació... </li></ul><ul><li>Elevats costos: Empreses d’alta investigació i tecnològiques. </li></ul><ul><li>Publicitat i diferenciació del producte:lleialtat a un producte. </li></ul>
 12. 12. Com determinen el preu i la quantitat les empreses per maximitzar el beneficis Competencia perfecta d’acord amb el mercat . Oligopolistes - amb col·lusió : posar-se d’acord amb el preu o el repartiment de mercat actuen com un monopoli. - sense col·lusió: estratègies teoria del joc Competència monopolista diferenciació producte i fidelitat consumidor Monopoli quan l’ ingrés marginal es igual al cost marginal
 13. 13. Quin preu haurà de cobrar i quina quantitat ha de produir un monopoli per maximitzar els beneficis ? Per trobar l’equilibri de màxim benefici el monopolista haurà de mesurar la influència de la venda d’ una unitat addicional en l’ ingrés total IM és l’ increment que experimenta l’ ingrés total quan s’augmenta la producció en una unitat . Ingrés Marginal (IM) Cost marginal (CM) és l’increment que experimenta el cost total quan s’augmenta la producció en una unitat Es maximalitza el benefici quan la producció es troba en un nivell on l’ ingrés marginal de l’empresa és igual al cost marginal IM=CM
 14. 14. Exemple: Resum benefici màxim d’una empresa IM<CM -170 110 -60 -40 460 420 60 7 IM<CM -90 70 -20 110 370 480 80 6 IM<CM -30 50 20 200 300 500 100 5 IM>CM 30 30 60 230 250 480 120 4 IM>CM 80 20 100 210 210 420 140 3 IM>CM 115 25 140 120 200 320 160 2 IM>CM 153 27 180 5 175 180 180 1 Relacio IM/CM IM- CM Cost Marginal (CM) Ingrés Marginal (IM)l Benefici total (BT) Cost total (CT) Ingressos totals (CT) Preu Quantitat
 15. 15. Dilema del presoner

×