Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đến

10,038 views

Published on

Published in: Education

Tìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đến

 1. 1. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN MỤC LỤC A. ĐIỂM ĐẾN VÀ QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN ............................................................................................. 5 I. ĐIỂM ĐẾN LÀ GÌ? .............................................................................................................................. 5 1. Khái niệm điểm đến du lịch .............................................................................................................. 5 2. Đặc điểm của điểm đến du lịch ......................................................................................................... 6 3. Các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch .................................................................................... 6 a. Điểm du lịch.................................................................................................................................. 7 b. Tiện nghi ....................................................................................................................................... 7 c. Khả năng tiếp cận.......................................................................................................................... 7 d. Hình ảnh ........................................................................................................................................ 8 e. Giá ................................................................................................................................................. 9 f. Nguồn nhân lực. ............................................................................................................................ 9 QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN LÀ GÌ? ........................................................................................................... 9 II. 1. Khái niệm quản lý điểm đến ............................................................................................................. 9 2. Tổ chức quản lý điểm đến ................................................................................................................. 9 a. b. Các cấp tổ chức quản lý điểm đến .............................................................................................. 10 c. Tổ chức quản lý điểm đến hoạt động nhƣ thế nào? .................................................................... 10 d. 3. Các loại hình quản trị quản lý điểm đến ....................................................................................... 9 Hoạt động quản lý điểm đến ở cấp độ tổ chức ............................................................................ 11 Lợi ích của quản lý điểm đến .......................................................................................................... 13 B. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN ............................................................................................... 15 I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH MỤC TIÊU ĐIỂM ĐẾN ............................................ 15 1. Sử dụng Ma trận SWOT ................................................................................................................. 15 2. Nhận thức đối thủ cạnh tranh và môi trƣờng cạnh tranh................................................................. 17 XÂY DỰNG TẦM NHÌN, MỤC TIÊU ............................................................................................. 19 II. 1. Tầm nhìn ......................................................................................................................................... 19 2. Mục tiêu .......................................................................................................................................... 19 III. ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN ........................................................... 20 NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 1
 2. 2. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN 1. Tìm hiểu về thị trƣờng mục tiêu của điểm đến ............................................................................... 20 2. Xây dựng thƣơng hiệu cho điểm đến. ............................................................................................. 20 MARKETING ĐIỂM ĐẾN ............................................................................................................ 21 IV. Xác định xu hƣớng thị trƣờng ......................................................................................................... 21 1. a. Về nhân khẩu học........................................................................................................................ 21 b. Thời gian rỗi................................................................................................................................ 21 c. Chuyến đi ngắn hơn. ................................................................................................................... 22 d. Du lịch cá nhân nhiều hơn, giảm du lịch tour trọn gói truyền thống .......................................... 22 e. Về vấn đề môi trƣờng ................................................................................................................. 22 f. Về các yếu tố về môi trƣờng vĩ mô ............................................................................................. 22 e. Xu hƣớng tiêu dùng và lối sống .................................................................................................. 23 h. Xu hƣớng trong marketing .......................................................................................................... 24 i. Về giao thông .............................................................................................................................. 24 2. Phân khúc thị trƣờng ....................................................................................................................... 25 3. Marketing –mix ............................................................................................................................... 25 a. Sản phẩm..................................................................................................................................... 26 b. Phân phối .................................................................................................................................... 26 c. Giá cả .......................................................................................................................................... 26 d. Xúc tiến ....................................................................................................................................... 26 Lập chiến lƣợc Marketing ............................................................................................................... 26 4. a. Nhận diện khách hàng mục tiêu .................................................................................................. 27 b. Xác định mục tiêu Marketing...................................................................................................... 27 c. Xác định ngân sách Marketing.................................................................................................... 28 d. Hình thành các yếu tố Marketing ................................................................................................ 28 TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN-(DESTINATION MANAGEMENT) ....................................... 31 V. 1. Cung cấp chiến lƣợc và kế hoạch quản lí điểm đến ........................................................................ 31 2. Kế hoạch kinh doanh và ngân sách ................................................................................................. 31 3. Giám sát và đánh giá ....................................................................................................................... 32 VI. THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN ................................................................................... 33 1. Internet ............................................................................................................................................ 33 2. E-business và các mối quan hệ ....................................................................................................... 33 3. Hệ thống kinh doanh điện tử. .......................................................................................................... 36 NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 2
 3. 3. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN ............................................................................................. 36 VII. 1. Khái niệm .................................................................................................................................... 37 Chức năng ....................................................................................................................................... 37 2. a. Chức năng nội bộ ........................................................................................................................ 37 b. Chức năng khách hàng ................................................................................................................ 37 c. Chức năng đối tác ....................................................................................................................... 37 d. Lợi ích ......................................................................................................................................... 37 e. Triển khai .................................................................................................................................... 38 f. Ứng dụng .................................................................................................................................... 38 Danh sách nhóm 7: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Huỳnh Thị Ngọc Thu Trần Thị Kiều Ny Lê Thị Mỹ Linh Đặng Thị Bích Vân Lê Thị Hoàng Mỹ Lê Nguyễn Diểm Thƣ Mai Văn Hoàng Trần Trung Hiếu Khamsouk Nouladsavong NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 3
 4. 4. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN LỜI MỞ ĐẦU Quản lý điểm đến là một chủ đề có tầm quan trọng ngày càng tăng là những điểm đến cạnh tranh để cung cấp chất lượng cao nhất của kinh nghiệm cho du khách và để quản lý các tác động của du lịch đối với cộng đồng chủ nhà và môi trường. Để cạnh tranh có hiệu quả, các điểm đến có để cung cấp kinh nghiệm tuyệt vời và giá trị tuyệt vời cho du khách. Kinh doanh du lịch rất phức tạp và bị phân mảnh và từ thời điểm đó du khách đến ở đích đến, cho đến khi họ ra đi, chất lượng kinh nghiệm của họ bị ảnh hưởng bởi nhiều dịch vụ và kinh nghiệm, bao gồm một loạt các dịch vụ công cộng và tư nhân, tương tác cộng đồng , môi trường và khách sạn. Cung cấp giá trị tuyệt vời sẽ phụ thuộc vào nhiều tổ chức làm việc với nhau trong sự hiệp nhất. Quản lý điểm đến kêu gọi một liên minh của những lợi ích khác nhau để làm việc hướng tới một mục tiêu chung để đảm bảo tính khả thi và tính toàn vẹn của điểm đến của họ bây giờ, và cho tương lai. Nhiều điểm đến bây giờ có tổ chức quản lý Điểm đến hoặc DMOs dẫn đường . Theo truyền thống, chịu trách nhiệm Marketing điểm đến, vai trò của DMO (thường được Tổng cục du lịch ) đang trở thành rộng lớn hơn. DMOs hôm nay không nên chỉ dẫn trên thị trường, mà còn phải có các nhà lãnh đạo chiến lược trong phát triển điểm đến. Vai trò này đòi hỏi họ phải dẫn dắt và phối hợp các hoạt động quản lý điểm đến trong khuôn khổ của một chiến lược mạch lạc. Xúc tiến phải thu hút mọi người ghé thăm ở nơi đầu tiên, tạo ra một môi trường thích hợp và cung cấp chất lượng trên mặt đất sẽ đảm bảo rằng sự mong đợi của khách truy cập được đáp ứng tại các điểm đến và sau đó cả hai đều giới thiệu các điểm đến cho những người khác và trở về bản thân trên một dịp tương lai. Vì vậy việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc xúc tiến và quản lý là rất quan trọng, nó giúp nâng cao hiệu quả người truy cập đến điểm đến,giúp tăng lượng khách du lịch đến điểm đến và giúp việc kết nối với điểm đến một cách dễ dàng. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 4
 5. 5. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN A. ĐIỂM ĐẾN VÀ QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN I. ĐIỂM ĐẾN LÀ GÌ? 1. Khái niệm điểm đến du lịch Một điểm đến du lịch là một không gian vật chất mà du khách ở lại ít nhất là một đêm. Nó bao gồm các sản phẩm du lịch nhƣ các dịch vụ hỗ trợ, các điểm đến và tuyến điểm du lịch trong thời gian một ngày. Nó có các giới hạn vật chất và quản lý giới hạn hình ảnh, sự quản lý xác định tính cạnh tranh trong thị trƣờng. Các điểm đến du lịch địa phƣơng thƣờng bao gồm nhiều bên hữu quan nhƣ một cộng đồng tổ chức và có thể kết nối lại với nhau để tạo thành một điểm đến du lịch lớn hơn. (Dịch theo “A Practical Guide to Tourism Destination Management” World Tourism Organization 2007) Các địa điểm có thể có bất cứ trên bất cứ quy mô nào, từ toàn bộ một đất nƣớc (ví dụ nhƣ Úc), một khu vực ( chẳng hạn nhƣ xứ Catalan, Tây Ban Nha), hải đảo (ví dụ nhƣ Bali), đến một ngôi làng, thị xã, thành phố, hoặc một trung tâm khép kín (ví dụ: trung tâm Disneyland). Quản lý điểm đến nên đƣợc tiến hành nhƣ mô hình một hình tam giác bền vững, hài hòa giữa 3 yếu tố: môi trƣờng sinh thái, kinh tế và các chỉ tiêu xã hội. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 5
 6. 6. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN 2. Đặc điểm của điểm đến du lịch Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch. Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn. Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lƣợt khách du lịch một năm. Có đƣờng giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác đáp ứng đƣợc yêu cầu của khách du lịch. Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 3. Các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch Các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch đƣợc tóm tắt trong bảng dƣới đây: NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 6
 7. 7. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN a. Điểm du lịch Điểm du lịch theo định nghĩa thông thƣờng trong du lịch là những nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch. Trong hệ thống quản lý điểm đến điểm du lịch là khu chứa một số yếu tố cơ bản thu hút du khách đến các điểm đến và đáp ứng nhu cầu của họ khi đến. Việc cung cấp và chất lƣợng của những yếu tố này sẽ có ảnh hƣởng trong quyết định của du khách để đi đến điểm điểm đến trong chuyến đi của họ. b. Tiện nghi Đây là hàng loạt các dịch vụ và tiện ích hỗ trợcho các du khách trong quá trình tham quan du lịch hoặc phục vụ nhu cầu ở lại của du khách. Bao gồm cơ sở hạ tầng cơ bản nhƣ điện nƣớc, giao thông công cộng, đƣờng giao thông cũng nhƣ các dịch vụ internet, wifi miển phí cho du khách, nơi ăn nghỉ, thông tin du lịch, các cơ sở vui chơi, hƣớng dẫn, điều hành và phục vụ và cơ sở mua sắm. Vì thế một địa điểm du lịch trong hệ thống quản lý điểm đến muốn thu hút đông đảo du khách đến tham quan ,du lịch và có nhu cầu nghĩ dƣỡng tại đó cần có tiện nghi đạt chất lƣợng,tức là các hệ thống cở sở hạ tầng đảm bảo,dịch vụ tốt và hiện đại. Các nhà quản lý cần truyền đạt thuyết phục các khách hàng có nhu cầu tham quan du lịch tại đểm đến của mình tin rằng ở nơi họ đến họ sẽ đƣợc thoải mái và tiện nghi. c. Khả năng tiếp cận. Tiếp cận là mức độ số lƣợng nhiều ngƣời nhất có thể tiếp cận đƣợc của một sản phẩm nào đó (nhƣ các loại thiết bị, dịch vụ, môi trƣờng không gian…). Khả năng tiếp cận của điểm đến là khả năng du khách truy cập và biết đến điểm đến đó,cũng nhƣ có thể tìm hiểu đƣợc những tiện nghi và địa điểm của điểm đến để giúp du khách có đƣợc những tiêu chí trong việc lựa chọn điểm đến. Điểm đến nên tạo điều kiện cho việc truy cập của một số lƣợng lớn du khách,các dịch vụ hành khách hàng không , đƣờng sắt, tàu du lịch. Du khách cũng có thể đi du lịch một cách dễ dàng trong các điểm đến. Yêu cầu thị thực điều kiện du lich NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 7
 8. 8. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN của điểm đến và dich vụ cụ thể cần đƣợc xem xét nhƣ là một phần của khả năng tiếp cận của các điểm đến . Hầu hết các điểm đến đều muốn thu hút đầu tƣ và gia tăng lƣợng khách du lịch, mong muốn cộng đồng toàn cầu nhận thức tích cực về các sản phẩm do điểm đến đó mang lại. Do đó,các nhà quản lý điểm đến phải tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nhận biết về sản phẩm du lịch của mình. Tạo đƣợc khả năng tiếp cận tốt sẽ nâng cao đƣợc khả năng cạnh tranh của điểm đến đó, nhất là trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh nhƣ hiện nay. d. Hình ảnh Hình ảnh chiếm một vai trò chủ chốt trong quá trình lựa chọn điểm đến, đặc biệt đối với khách du lịch thuần tuý. Đối với những ngƣời chƣa từng đến thăm một điểm đến nào đó, sản phẩm du lịch không hiện hữu và vì thế họ không thể quan sát, chạm vào và cảm nhận trƣớc đƣợc. Đây chính là lý do khiến những đối tƣợng khách du lịch tiềm năng thƣờng dựa vào hình ảnh để đƣa ra quyết định lựa chọn điểm đến này hay điểm đến khác. Bất cứ điểm đến du lịch nào cũng muốn có một hình ảnh đẹp, ấn tƣợng tốt trong lòng du khách. Hình ảnh của một điểm đến là sự đánh giá của khách du lịch về điểm đến dựa trên niềm tin, thái độ và quan điểm của họ. Trong suy nghĩ của du khách có thể bao gồm cả những ấn tƣợng tích cực và tiêu cực về điểm đến. Những ấn tƣợng này có thể là kết quả của những kinh nghiệm thực tế hoặc cũng có thể không. Hình ảnh của điểm đến đƣợc tạo ra từ những tác động trực tiếp và gián tiếp nhƣ: Marketing trực tiếp, các phƣơng thức giao tiếp Marketing khác và quan điểm của du khách về các yếu tố nhƣ tính an toàn, khả năng chi trả, khả năng tiếp cận và các đặc điểm hấp dẫn. Một nhân vật độc đáo hoặc hình ảnh là rất quan trọng trong việc thu hút du khách đến đích. Một vị trí tốt và các tiện nghi hòan hảo,đó chƣa phải là điều kiện đủ để thu hút du khách tiềm năng biết đến điểm đến đó nếu không nhận thức đƣợc điều này.Thông qua các phƣơng tiện khác nhau để có thể quảng bá hình ảnh điểm đến (ví dụ nhƣ Marketing và xây dựng thƣơng hiệu, phƣơng tiện truyền thông du lịch, emarketing ). Hình ảnh của các điểm đến bao gồm tính độc đáo, điểm tham quan, hậu trƣờng, chất lƣợng môi trƣờng, an toàn, mức độ dịch vụ, và sự thân thiện của ngƣời dân. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 8
 9. 9. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Trách nhiệm của ngƣời phụ trách một điểm đến là tạo dựng đƣợc một hình ảnh tích cực trong con mắt du khách ở thị trƣờng mục tiêu. Tạo một thông điệp định vị rõ ràng hay một hình ảnh tích cực sẽ giúp điểm đến đó chiếm một vị trí nhất định trong tâm trí của du khách khi họ quyết định đầu tƣ, đi du lịch hay mua sản phẩm. e. Giá Giá cả là một khía cạnh,cạnh tranh của điểm đến với các điểm đến khác. Yếu tố giá cả liên quan đến chi phí vận chuyển đến và đi từ các điểm đến cũng nhƣ các chi phí trên nền tảng của dịch vụ lƣu trú, điểm tham quan, thực phẩm và du lịch. Quyết định của một khách du lịch cũng có thể dựa trên các tính năng kinh tế khác nhƣ trao đổi tiền tệ . f. Nguồn nhân lực. Đào tạo lao động du lịch bài bản và tƣơng tác với cộng đồng địa phƣơng là một khía cạnh quan trọng điểm đến du lịch. Một lực lƣợng lao động du lịch đƣợc đào tạo và công dân đƣợc trang bị và nhận thức đƣợc quyền lợi và trách nhiệm liên quan với sự phát triển du lịch là những yếu tố không thể thiếu của giao điểm đến du lịch và cần đƣợc quản lý phù hợp với chiến lƣợc đích. QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN LÀ GÌ? 1. Khái niệm quản lý điểm đến II. Là sự cộng tác quản lý của các yếu tố làm nên điểm đến. Thực hiện phƣơng pháp chiến lƣợc để kết nối các yếu tố đôi khi rất tách biệt nhau vì mục đích quản lý tốt hơn. Cùng nhau quản lý giúp tránh khỏi các nỗ lực trùng lặp, hỗ trợ kinh doanh và giúp phát hiện các kẽ hở trong hoạt động quản lý 2. Tổ chức quản lý điểm đến Tiếng Anh là Destination Management Organizations (DMOS) là cơ quan quản lý điểm, quản lý tất cả các hoạt động của điểm đến. a. Các loại hình quản trị quản lý điểm đến Một cơ quan nhà nƣớc duy nhất. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 9
 10. 10. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Phối hợp giữa các cơ quan chính quyền. Cơ quan chính quyền thực hiện việc thuê ngoài cho các công ty tƣ nhân. Hợp tác giữa chính quyền và tƣ nhân cho một số chức năng nhất định thƣờng là dƣới hình thức một công ty làm phi lợi nhuận. Hội liên hiệp hay công ty đƣợc hoàn toàn tài trợ bởi sự hợp tác trong khu vực tƣ nhân hay kinh doanh. b. Các cấp tổ chức quản lý điểm đến Các nhà chức trách du lịch quốc gia (NTAs)chịu trách nhiệm quản lý và Marketing du lịch ở cấp quốc gia . DMOS khu vực, tỉnh, nhà nƣớc (RTO), chịu trách nhiệm về quản lý và Marketing du lịch trong một khu vực địa lý đƣợc xác định, đôi khi là một khu vực hành chính hoặc địa phƣơng nhƣ quận, tiểu bang hoặc tỉnh . DMOS địa phƣơng, chịu trách nhiệm về quản lý và/hoặc Marketing du lịch dựa trên một khu vực địa lý nhỏ hơn, thành phố/thị trấn . c. Tổ chức quản lý điểm đến hoạt động nhƣ thế nào? Có rất nhiều các bên liên quan khu vực nhà nƣớc và tƣ nhân đang tham gia trong việc thực hiện chức năng quản lý điểm đến : Quốc gia và khu vực/chính quyền tỉnh, chính quyền địa phƣơng. Các cơ quan phát triển kinh tế; Các tổ chức công nhƣ Ban quản lý Vƣờn quốc gia, danh lam thắng cảnh . Các doanh nghiệp nhƣ Giao thông vận tải, lƣu trú, ăn uống, giải trí, bán lẻ,.. Các sự kiện và các tổ chức văn hóa. Tổ chức trung gian (ví dụ công ty lữ hành và tổ chức hội nghị ) ; Các cơ quan đại diện Điểm đến; Truyền thông ; Công ty du lịch địa phƣơng . Các cơ quan hỗ trợ kinh doanh; Các cơ chế sau đây có thể đƣợc sử dụng để phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan: NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 10
 11. 11. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Hợp tác nhóm (có thể gọi là một Nhóm hành động Du lịch) liên lạc quản lý, giám sát: Chiến lƣợc phát triển chung . Lập kế hoạch quản lý điểm đến chung . Thực hiện trên cơ sở phối hợp . Phát triển sản phẩm và dự án. Tập hợp các đối tác cho dự án quy hoạch tập trung (bao gồm lập kế hoạch đầu tƣ ) và thực hiện trên khoảng thời gian cụ thể. Trong quá trình này, Kế hoạch Quản lý Điểm đến ( DMP ) là một công cụ quan trọng cho quan hệ đối tác xây dựng và cam kết. Nhƣ một tài liệu cần nêu rõ kế hoạch hành động và lý do cho chƣơng trình. Là một quá trình nó phải là một cơ hội chính để : Tích hợp các hành động của các tổ chức riêng biệt ; Xác nhận và tăng cƣờng mối liên hệ giữa chiến lƣợc và hành động; Áp dụng kiến thức và chuyên môn của DMO quy hoạch dự án; Chia sẻ và rút kinh nghiệm để xúc tiến và quản lý điểm đến hiệu quả. Quản lý điểm đến rất phức tạp, tài sản quan trọng nhất của DMO là uy tín của mình nhƣ một nhà lãnh đạo chiến lƣợc trong Marketing điểm đến du lịch và phát triển và khả năng của mình để tạo điều kiện cho quan hệ đối tác công nghiệp và hợp tác hƣớng tới một tầm nhìn đến tập thể. d. Hoạt động quản lý điểm đến ở cấp độ tổ chức NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 11
 12. 12. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Tạo ra một môi trường thuận lợi Đây là nền tảng của quản lý điểm đến mà Marketing điểm đến và phân phối phụ thuộc. Tạo môi trƣờng thích hợp bao gồm : Lập kế hoạch quản lý điểm đến và xây dựng cơ sở hạ tầng; Phát triển nguồn nhân lực ; Phát triển sản phẩm; Công nghệ và phát triển các hệ thống; Các ngành công nghiệp liên quan và mua sắm. Marketing: Marketing điểm đến giúp thu hút du khách đến với điểm đến. Nó sẽ thúc đẩy những gì là hấp dẫn nhất đối với du khách tiềm năng và nhiều khả năng để thuyết phục họ đến điểm đến. Các chức năng chính là: Xúc tiến điểm đến, bao gồm cả xây dựng thƣơng hiệu và hình ảnh ; Chiến dịch quảng cáo trên xe (doanh nghiệp vi mô trung bình và nhỏ) NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 12
 13. 13. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Dịch vụ thông tin khách quan; Hoạt động/tạo thuận lợi cho đặt phòng, tour tuyến đến điểm đến. CRM (quản lý quan hệ khách hàng ). Phân phối: Phân phối nhằm đem đến cho du khách tất cả những sản phẩm dịch vụ tốt nhất của điểm đến đến du khách: • Sản phẩm. • Phát triển và quản lý sự kiện. • Phát triển và quản lý thắng cảnh • Chiến lƣợc, nghiên cứu và phát triển. Quản lý điểm đến có xu hƣớng đƣợc dễ dàng nhất trên ranh giới khu vực địa phƣơng, mức độ tiểu khu vực nhƣ tỉnh, vùng, ban. Khu vực nhà nƣớc là giao của nhiều cơ sở hạ tầng này. Các điểm đến cũng cần đƣợc quản lý qua các biên giới chính trị hay hành chính. Điểm đến cũng có thể đƣợc tổ chức xung quanh một điểm thu hút riêng biệt, chẳng hạn nhƣ một thung lũng sông hoặc một đoạn bờ biển hoặc một điểm thu hút tự nhiên, văn hóa độc đáo. 3. Lợi ích của quản lý điểm đến Tạo lợi thế cạnh tranh. Hai yêu cầu rất quan trọng cho các điểm đến để đạt đƣợc một lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ của họ, cụ thể là: Thiết lập một vị trí mạnh mẽ và độc đáo, tức là cung cấp các trải nghiệm khác nhau so với các điểm đến khác , bằng cách phát triển hấp dẫn của điểm đến và nguồn lực một cách làm nổi bật đặc điểm độc đáo của nó . Cung cấp kinh nghiệm chất lƣợng tuyệt vời và giá trị vƣợt trội cho điểm đến, bằng cách đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của kinh nghiệm khách truy cập là tiêu chuẩn cao nhất . NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 13
 14. 14. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Cả hai yếu tố thành công đòi hỏi một cách tiếp cận phối hợp quản lý dựa trên một tầm nhìn tập thể và quan hệ đối tác mạnh mẽ. Đảm bảo phát triển bền vững Phát triển du lịch bền vững với quản lý thích hợp và lập kế hoạch đảm bảo rằng các điểm đến duy trì tính toàn vẹn môi trƣờng và các nguồn tài nguyên và nhân vật đã làm cho nó hấp dẫn ở nơi đầu tiên đƣợc bảo vệ. Quản lý tốt cũng có thể giúp tránh đƣợc những xung đột xã hội và văn hóa và ngăn chặn du lịch từ ảnh hƣởng đến lối sống địa phƣơng , truyền thống và các giá trị bất lợi. Phân phối lợi ích Lợi ích chi phí và kết quả là du lịch có thể đƣợc lây lan ví dụ bằng cách hỗ trợ phát triển sản phẩm và kinh nghiệm dựa vào cộng đồng, thúc đẩy du lịch nông thôn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ, khai thác các tiềm năng của ngành công nghiệp thủ công mỹ nghệ,vv... Nâng cao năng suất du lịch Thông qua tập trung phát triển không gian và Marketing mục tiêu , địa điểm có thể kéo dài thời gian truy cập trung bình lƣu trú, tăng chi tiêu bình quân đầu ngƣời truy cập và làm giảm thời vụ không mong muốn trong lƣợt khách truy cập , tất cả góp phần vào một sự trở lại cải thiện đầu tƣ và sản lƣợng cho mỗi khách truy cập. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 14
 15. 15. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN B. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH MỤC TIÊU ĐIỂM ĐẾN 1. Sử dụng Ma trận SWOT Cơ hội: - Sự thu hút, hấp dẫn đối với khách hàng về điểm đến, sự kiện . - Có nguồn nhân lực dồi dào. Với nguồn nhân lực nhiều, có sự liên kết giữa cộng đồng địa phƣơng, nếu đƣợc đào tạo và trang bị tốt, nhận thức đƣợc quyền lợi và trách nhiệm liên quan với sự phát triển du lịch thì sẽ là lợi thế rất lớn cho điểm đến. - Đầy đủ tiện nghi với các dịch vụ nhƣ ăn ở, đi lại, thông tin du lịch, cơ sở vui chơi, hƣớng dẫn, mua sắm cho khách và bao gồm cơ sở hạ tầng cơ bản nhƣ điện, nƣớc, giao thông công cộng, đƣờng giao thông - Thu hút vốn đầu tƣ, có vốn đầu tƣ tức là cơ hội để phát triển các điểm đến nhƣ một "hạnh phúc " trung tâm , mà nghiên cứu đã cho thấy là một cơ hội thị trƣờng mới nổi . - Quan hệ với đối tác Marketing cả trong và ngoài điểm đến không chỉ là 1 cơ hội, đó là 1 điều cần thiết .Có một điểm tƣơng đối thấp của doanh thu du lịch trong các đích ( "đẩy" yếu tố ) nhƣng có trong bất kỳ trƣờng hợp nào nếu tham gia với những ngƣời khác trong khu vực rộng lớn hơn , với sức mạnh thƣơng hiệu của mình ( "kéo" yếu tố ) . Khi đẩy và kéo cùng tồn tại, thì sẽ tạo ra những cơ hội và nó phải đƣợc tận dụng . Thách thức: - Tạo môi trƣờng thích hợp. Đây là nền tảng của quản lý điểm đến bao gồm lập kế hoạch và cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, sản phẩm,công nghệ và các hệ thống, các ngành công nghiệp liên quan và mua sắm - Các đối thủ cạnh tranh hiện tại. Cần xác định xem Họ là ai? Nguồn lực và các hoạt động của họ so với các điểm đến. Nhận biết chiến lƣợc định vị và xây dựng thƣơng hiệu của họ. Bên cạnh đó cần so sánh tình hình hoạt động của điểm đến với các điểm đến khác, theo dõi tình hình hoạt động của chính mình, giải thích, chứng NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 15
 16. 16. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN minh sự áp dụng các nguồn lực công cộng, đánh giá xem chiến lƣợc kinh doanh có đƣợc thực hiện hay không và việc đạt đƣợc mục tiêu đề ra nhƣ thế nào? - Môi đe dọa của các điểm đến mới. Hãy nhận biết các điểm đến mới, chi phí và chất lƣợng so sánh của họ. Đảm bảo điểm đến luôn dẫn đầu ngƣời mới, xem xét khả năng tạo ra sự khác biệt - Sức mạnh của nhà cung cấp và ngƣời mua.Sự ảnh hƣởng của các tập đoàn khách sạn lớn, các hãng hàng không và các công ty lữ hành – giá cả và cơ cấu chi phí, chất lƣợng, sự đa dạng Điểm mạnh: - Có đầy đủ điều kiện để thiết lập 1 vị trí mạnh mẽ, độc đáo tức là nhờ vào các điều kiện thuận lợi có đƣợc mà 1 điểm đến có thể cung cấp một loại khác nhau của kinh nghiệm so với các điểm đến khác, bằng cách phát triển sự hấp dẫn của điểm đến và nguồn lực bằng cách làm nổi bật đặc điểm độc đáo của nó. - Đảm bảo phát triển bền vững du lịch. Phát triển du lịch bền vững với quản lý thích hợp và lập kế hoạch đảm bảo rằng các điểm đến duy trì tính toàn vẹn môi trƣờng và các nguồn tài nguyên và nhân vật đã làm cho nó hấp dẫn. Quản lý tốt cũng có thể giúp tránh đƣợc những xung đột xã hội và văn hóa và ngăn chặn du lịch từ ảnh hƣởng đến lối sống địa phƣơng , truyền thống và các giá trị bất lợi. - Phân phối lợi ích của du lịch. Lợi ích chi phí và kết quả là du lịch có thể đƣợc lây lan ví dụ bằng cách hỗ trợ phát triển sản phẩm và kinh nghiệm dựa vào cộng đồng , thúc đẩy du lịch nông thôn và kinh nghiệm , thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ,… - Mang tính biểu tƣợng :Điểm đến là trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp , trong đó có một loạt các tùy chọn hoạt động ngoài trời nhƣ đi bộ, leo núi, hoạt động thể thao dƣới nƣớc , sân golf và thậm chí cả mùa đông trƣợt tuyết. Nó đƣợc đặc trƣng bởi ít nhất một tính năng mang tính biểu tƣợng , với những ngƣời khác trong khu vực rộng lớn hơn mà chính nó là một phần của một thƣơng hiệu mang tính biểu tƣợng . Điều này đƣợc hiểu và đánh giá cao bởi một số các nhà lãnh đạo kinh doanh du lịch ngƣời đều mong muốn nhìn thấy một động lực mới đƣợc thành lập sẽ đảo ngƣợc hiệu suất kém của điểm đến trong những năm gần đây . NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 16
 17. 17. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Điểm yếu: - Khó tiếp cận: Điểm đến là tƣơng đối không thể tiếp cận . Nó có một tuyến đƣờng sắt dòng chính và các kết nối đƣờng thân cây đến khu đô thị phía Nam nhƣng thiếu một sân bay gần đó, hạn chế khả năng của mình để thu hút các hãng hàng không ngân sách. - Cơ sở hạ tầng du lịch là không tốt, do kết quả của các quyết định quy hoạch kém và thiếu đầu tƣ mà có liên quan đến mùa vụ , bất chấp những bằng chứng của một số doanh nghiệp mùa đông . Khu vực này cũng nổi tiếng về thời tiết xấu mà càng trầm trọng hơn do thiếu hấp dẫn - Thông tin thị trƣờng kém là điểm yếu khác, mặc dù trong này điểm đến không phải là một mình . Nó là tƣơng đối yếu hơn so với những ngƣời khác trong các kích thƣớc và quy mô của các cơ sở du lịch và thu nhập mà là dành cho đầu tƣ mới trong các sản phẩm và Marketing của đích 2. Nhận thức đối thủ cạnh tranh và môi trƣờng cạnh tranh. Làm thế nào để bạn biết điểm đến của bạn đang hoạt động tốt và có tổ chức quản lý Điểm đến của bạn đang cạnh tranh có hiệu quả đối với các cổ phiếu lớn nhất có thể của thị trƣờng? Bạn phải so sánh điểm đến của bạn với các điểm đến đối thủ cạnh tranh có liên quan và theo dõi các chiến lƣợc của họ để đánh giá và đảm bảo rằng bạn ở phía trƣớc . - Ai là đối thủ cạnh tranh của bạn? Trong khi có thể lập luận rằng tất cả các điểm du lịch cạnh tranh cho một miếng của thị trƣờng du lịch toàn cầu đó là sự thật rằng sự cạnh tranh giữa các địa điểm cụ thể nào đó là một gay gắt rất nhiều , tùy thuộc vào một loạt các tiêu chí . Đây có thể bao gồm các thị trƣờng tƣơng tự nhƣ nguồn , các sản phẩm và kinh nghiệm tƣơng tự , phân khúc thị trƣờng mục tiêu tƣơng tự , khoảng cách tƣơng tự từ các thị trƣờng nguồn quan trọng , tăng trƣởng tƣơng tự tại các thị trƣờng nguồn và mùa du lịch cao điểm tƣơng tự. Đối thủ cạnh tranh có thể đƣợc xếp hạng bởi các địa điểm đối thủ cạnh tranh tiềm năng quy mô. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 17
 18. 18. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Ta quan sát bảng sau: So với chúng ta Điểm đến cạnh tranh tiềm năng 1= rất khác biệt A B C D E F 1. 10 thị trƣờng dẫn đầu 5 3 2 4 2 4 2. Khoảng cách đến thị trƣờng chính 2 4 4 2 2 5 3.sản phẩm và trải nghiệm quảng cáo 2 4 2 3 2 4 4. Thị trƣờng mục tiêu nhắm tới 2 3 2 4 3 4 5. Tốc độ tăng trƣởng 5 năm trở lại 5 đây 4 4 3 3 2 6. Tháng cao điểm 1 4 5 2 2 5 Trung bình 2.8 3.7 3.2 3.0 2.3 4.0 5= rất tƣơng tự Phân tích trong Bảng trên chỉ ra rằng , theo các tiêu chí đƣợc sử dụng, địa điểm F là cạnh tranh nhất trong 6 địa điểm phân tích và điểm đến E là cạnh tranh thấp nhất. Bằng cách sử dụng quá trình này DMOs đánh giá đối thủ cạnh tranh phong cảnh thƣờng xuyên và liên tục Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho điểm đến Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho điểm đến so với cácđối thủ chính của là một yếu tố quan trọng của việc tạo một chiến lƣợc đích. Tuy nhiên, các khía cạnh khác cũng có thể có một ảnh hƣởng lớn đến khả năng của một điểm đến để tiếp tục cạnh tranh trong một môi trƣờng cạnh tranh cao nhƣ: Sức mạnh của nhà cung cấp và người mua:Sự ảnh hƣởng của các tập đoàn khách sạn lớn, các hãng hàng không và các công ty lữ hành – giá cả và cơ cấu chi phí, chất lƣợng, sự đa dạng NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 18
 19. 19. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Nguồn bổ sung: Việc hợp tác Marketing cùng nhau trong khu vực và địa phƣơng với các điểm đến khác, các lĩnh vực kinh tế và các nhà cung cấp có thể mở rộng chiều dài và chiều sâu của sản phẩm điểm đến Mối đe dọa của các điểm đến mới: Hãy nhận biết các điểm đến mới, chi phí và chất lƣợng so sánh của họ. Đảm bảo điểm đến luôn dẫn đầu ngƣời mới, xem xét khả năng tạo ra sự khác biệt Đối thủ cạnh tranh hiện tại: Họ là ai? Nguồn lực và các hoạt động của họ so với các điểm đến. Nhận biết chiến lƣợc định vị và xây dựng thƣơng hiệu của họ II. XÂY DỰNG TẦM NHÌN, MỤC TIÊU 1. Tầm nhìn Tầm nhìn đến phải là một giấc mơ chung về một điểm đến tƣơng lai, dựa trên vị trí mong muốn. Nó phải là một nền tảng và điểm tham chiếu cho định hƣớng chiến lƣợc và một ánh sáng hàng đầu khi lần là khó khăn, nhắc nhở các bên liên quan đến nơi họ muốn đi. Tầm nhìn nên : Truyền cảm hứng, giàu trí tƣởng tƣợng và nói chuyện với nguyện vọng của các bên liên quan ; Có thể đạt đƣợc và phù hợp - nó phải là một neo và móc để treo các chiến lƣợc trên ; Công thức hóa với sự tham gia của các bên liên quan rộng rãi , sử dụng phƣơng pháp có sự tham gia . 2. Mục tiêu Đƣa tầm nhìn vào kết quả xác định, cụ thể Tập trung vào trung/ dài hạn Chỉ ra các đòn bẩy quan trọng đƣợc xác định phân tích cạnh tranh và môi trƣờng vĩ mô Luôn thực tế và nhất quán trong hƣớng dẫn và hành động NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 19
 20. 20. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Xây dựng dựa trên thế mạnh của điểm đến và tận dụng của các cơ hội phát triển sẵn có Loại bỏ các điểm yếu trong khi chống lại các mối đe dọa trong môi trƣờng bên ngoài Xây dựng mục tiêu cụ thể dựa trên mục tiêu chung theo nguyên tắc SMART III. ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN 1. Tìm hiểu về thị trƣờng mục tiêu của điểm đến Để phát triển một thƣơng hiệu thành công, các điểm đến ban đầu cần phải hiểu rõ khách hàng mục tiêu của mình. Một địa điểm có thể có nhiều kinh nghiệm khác nhau và các sản phẩm cung cấp, mỗi trong số đó sẽ hấp dẫn thị trƣờng khác nhau. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thƣơng hiệu nên tập trung sự chú ý trên thị trƣờng mục tiêu chính của mình. Do đó nghiên cứu là cần thiết để xác định đầy đủ và hiểu rõ thị trƣờng mục tiêu chính. Mục đích là để tạo ra một tác động lớn đến phân khúc mục tiêu quan trọng này - và hƣởng lợi từ một hiệu ứng gợn sóng sẽ ảnh hƣởng đến bộ phận khác. Nghiên cứu thị trƣờng cần đƣợc thực hiện để xác định nhu cầu của khách hàng mục tiêu và mong muốn, cả về sản phẩm hữu hình nhƣ chỗ ở và điểm tham quan và kinh nghiệm vô hình nhƣ vui vẻ, thƣ giãn hoặc phiêu lƣu. 2. Xây dựng thƣơng hiệu cho điểm đến. Một thƣơng hiệu điểm đến thành công đại diện cho một tài sản lớn đối với bất kỳ điểm đến , nhƣng thành công của nó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng bao gồm: - Thương hiệu uy tín: Các thƣơng hiệu hứa hẹn cho khách hàng một giá trị và kinh nghiệm đặc biệt và do đó tự động tạo ra một kỳ vọng. Kinh nghiệm có sống đến kỳ vọng tạo ra cho các điểm đến để giữ lại một hình ảnh tích cực . - Sự khác biệt : Các thƣơng hiệu nên định vị khác biệt và không cố gắng bắt chƣớc, làm theo mô hình trƣớc đó. Sự khác biệt cần bám sát những lợi thế mà doanh nghiệp có. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 20
 21. 21. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN - Truyền đạt những ý tưởng mạnh mẽ: Xây dựng thƣơng hiệu là định vị đƣợc thƣơng hiệu của điểm đến trong tâm trí của khách hàng và thƣơng hiệu của các điểm đến sẽ chỉ thực sự thành công nếu doanh nghiệp truyền đạt các khái niệm, các giá trị và đặc điểm mạnh mẽ đến đƣợc thị trƣờng. IV. MARKETING ĐIỂM ĐẾN 1. Xác định xu hƣớng thị trƣờng Trên thế giới hiện nay, du lịch đang chịu ảnh hƣởng của một số xu hƣớng. Các xu hƣớng này đôi khi hoàn toàn trái ngƣợc nhau. DMOS cần phải nhận thức của các xu hƣớng và phát triển của sản phẩm du lịch của mình phù hợp với các xu hƣớng này, bởi nó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hƣởng đến sự lựa chọn của ngƣời tiêu dùng và hành vi. Sau đây là một số xu hƣớng quan trọng đang nổi lên có thể ảnh hƣởng đến hoạt động thị trƣờng du lịch: a. Về nhân khẩu học Khách du lịch lớn tuổi  du lịch sức khỏe Trong các thị trƣờng khách du lịch lớn tuổi, chẳng hạn nhƣ châu Âu và Bắc Mỹ, dân số đang lão hóa và ngày càng lão hóa nhanh hơn. Đây là cơ hội tốt cho các sản phẩm du lịch y tế nhƣ nghĩ dƣỡng, chữa bệnh,… Thị trƣờng khách du lịch trẻ phát triển Ở đầu kia của quang phổ tuổi , giới trẻ có nhiều tiền để chi tiêu và đang trở thành một bộ phận khách du lịch quan trọng hơn. Đây là trƣờng hợp ở các nƣớc mới nổi ( nhƣ Trung Quốc, Braxin,… ). Tốc độ tăng trƣởng tại các thị trƣờng thanh thiếu niên tạo cơ hội cho hoạt động du lịch, đặc biệt là các hoạt động du lịch về phiêu lƣu, khám phá,… b. Thời gian rỗi Thời gian tham gia các hoạt động giải trí trên toàn cầu ngày càng tăng, nhƣng đối với những ngƣời giàu có mình lại ngày càng có nhiều áp lực hơn . Các yếu tố về quỹ thời gian dành cho du lịch ngày càng thu hẹp và thời gian là vàng là bạc trong NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 21
 22. 22. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN xã hội hiện đại sẽ là yếu tố quan trọng hơn trong việc phân đoạn thị trƣờng và cách thức mà thị trƣờng mua sản phẩm. c. Chuyến đi ngắn hơn. Chuyến đi trong du lịch đang ngắn dần. Tuy nhiên vẫn có một xu hƣớng ngƣợc lại là " tiết kiệm thời gian ". Các chuyến đi nghỉ phép, du lịch sẽ dài ngày hơn, và tổ chức một chuyến đi du lịch dài ngày và ý nghĩa cho cả cuộc đời. d. Du lịch cá nhân nhiều hơn, giảm du lịch tour trọn gói truyền thống Việc tự tổ chức các chuyến du lịch đi một mình hay theo nhóm không sử dụng các tour du lịch sẵn có, trọn gói của các văn phòng tour, các đại lý du lịch đang trở thành xu hƣớng lớn. Tuy vậy, trong một thị trƣờng “nghèo” thời gian dành cho du lịch thì các "sản phẩm đóng gói” nhƣ các tour du lịch trọn gói vẩn rất đƣợc quan tâm. e. Về vấn đề môi trƣờng Biến đổi khí hậu và tăng cƣờng trách nhiệm môi trƣờng và xã hội là mối quan tâm lớn của toàn cầu. Các doanh nghiệp hoạt động trong môi trƣờng du lịch cần phải thể hiện trách nhiệm của mình với môi trƣờng và xã hội. Trách nhiệm với môi trƣờng và xã hội tác động đến doanh nghiệp hoạt động trong môi trƣờng du lịch: Tăng chi phí của việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Nhu cầu "du lịch sinh thái" và những kỳ nghỉ gần gủi thiên nhiên tăng nhanh chóng. Tăng chi phí tham quan và các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trƣờng rất rắc rối. f. Về các yếu tố về môi trƣờng vĩ mô Toàn cầu hóa Toàn cầu hóa đã và đang thƣơng mại hóa toàn cầu. Các hàng hóa và dịch vụ dần tính đồng nhất hơn. Các nền văn hóa ngày càng cơ hội giao lƣu và gặp gỡ nhau sâu rộng hơn. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 22
 23. 23. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Điểm đến mới, thị trƣờng mới Toàn cầu hóa giúp khách hang và doanh nghiệp tìm thấy cho mình những điểm đến mới hấp dẩn và nhƣngx thị trƣờng mới đầy tiềm năng. Nguồn nhân lực ngoài nƣớc Toàn cầu hóa khiến tỷ lệ lao động nƣớc ngoài ngày càng tăng. g. Về vấn đề an toàn và an ninh Thảm họa, khủng bố. Du khách ngày càng quan tâm đến an ninh của điểm đến, bởi những kẻ khủng bố đang nhắm mục tiêu đến các điểm du lịch. Cùng với đó là tâm lí của du khách ngày càng e dè các địa điểm hay xảy ra thiên tai bởi gần đây các hiện tƣợng thiên tai bất thƣờng rất hay diển ra. e. Xu hƣớng tiêu dùng và lối sống Trải nghiệm chân thật Du khách ngày càng ngày càng có nhu cầu tự khẳng đinh bản thân mình, muốn tự mình tìm hiểu và cảm nhận điểm đến chứ không phải qua những gì đƣợc nghe thấy, đƣợc kể lại. Mong muốn đƣơc sử dụng và trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới, độc và lạ. Những xu hƣớng này sẽ cho ra một kết quả: du khách có kinh nghiệm đòi hỏi rất cao ở chất lƣợng cao của dịch vụ bởi chi phí không phải là vấn đề. Ít quay trở lại và không trung thành Ngƣời tiêu dùng hiện nay có xu hƣớng tham quan điểm đến một lần và các điểm đến ngày càng khó khăn hơn để xây dựng lòng trung thành của du khách với điểm đến. Nhu cầu trải nghiệm sự nguy hiểm một cách an toàn Đó là do nhu cầu về du lịch mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm cái mới ngày một tang. Khách du lịch luôn muốn tìm đến các địa điểm du lịch an toàn và tin cậy cung cấp các loại hình du lịch này. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 23
 24. 24. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Ngoài ra,nhu cầu đối với sản phẩm tinh thần nhƣ tâm linh hành hƣơng,.. đang tăng lên. Một xu hƣớng khác đƣợc dự báo đó là các sản phẩm y tế sẽ ngày càng đƣợc bổ sung vào các sản phẩm du lịch khác. h. Xu hƣớng trong marketing Mạng xã hội Ngƣời tiêu dùng đang tìm kiếm lời khuyên từ những ngƣời tiêu dùng khác thông qua các nhóm Internet có mối quan tâm chung và các cộng đồng, các trang web mạng xã hội là cộng cụ chính. Xu hƣớng này có khả năng có tác động lớn đối với hoạt động quản lí điểm đến. Internet ảnh hƣởng đến việc phân phối sản phẩm Internet sẽ thúc đẩy sự phát triển tƣơng lai trong du lịch, đặc biệt là kênh phân phối sản phẩm. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Những thay đổi trong nghành Công nghệ thông tin và truyền thông(ICT) bao gồm những tiến bộ trong lĩnh vực điện thoại di động và truyền hình kỹ thuật số, dữ liệu sản phẩm phong phú hơn cho ngƣời tiêu dùng, phát triển hệ thống thanh toán điện tử mới và tiện nghi hơn cho ngƣời dùng. Thiết kế tour riêng biệt và cá nhân Tự thiết kế tour du lịch cho riêng mình sẽ trở nên sẽ là xu hƣớng quan trọng trong thời gian tới. i. Về giao thông Du lịch bằng xe hơi Xe ôtô sẽ vẫn là phƣơng tiện chính trong trong quá trình giao thông vận tải cho du khách, đặc biệt đối với du lịch nội địa. Hàng không giá rẻ Sự phát triển mạnh mẽ của các hãng hàng không giá rẻ thời gian qua đang giúp phƣơng tiện này trở thành một lựa chọn trong giao thông vận tải trong du lịch. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 24
 25. 25. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Tiếp cận điểm đến Sự phát triển của các phƣơng tiện giao thong giúp điểm đến dễ dàng đƣợc tiếp cận hơn trƣớc. 2. Phân khúc thị trƣờng Bƣớc cơ bản đầu tiên trong quá trình xây dựng chiến lƣợc marketing điểm đến. Hƣớng đến đúng thị trƣờng giúp tối đa hóa hiệu quả công tác quảng bá, Marketing điểm đến.  Mục đích Xác định các phân đoạn, ai là hoặc sẽ là ngƣời đi du lịch quốc tế Xác định xem những ngƣời này khi đến thăm điểm đến sẽ giúp điểm đến thực hiện đƣợc mục tiêu hay không? Thiết lập các sản phẩm và dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Đánh giá xem những ngƣời ở các phân đoạn này là đáng quan tâm, xem xét Xác định động cơ của mình, thói quen mua sắm… Thuyết phục mình đến bằng cách sử dụng thông điệp Marketing phù hợp, đúng mục tiêu và thông qua các kênh Đánh giá và xem xét các tác động của hoạt động marketing trên các phân đoạn mục tiêu 3. Marketing –mix Lựa chọn và kết hợp các kết hợp tốt nhất các yếu tố Marketing để đạt đƣợc tính cạnh tranh cao nhất và có đƣợc sự hoàn vốn tốt nhất trong các thị trƣờng mục tiêu, trong khi đạt đƣợc các mục tiêu đề ra 4p truyền thồng. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 25
 26. 26. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN a. Sản phẩm Những sản phẩm và dịch vụ du lịch phải đƣợc đóng gói và phát triển nhƣ thế nào cho phù hợp với thị trƣờng mục tiêu? Phát triển và đóng gói sản phẩm bao gồm các khía cạnh nhƣ sản phẩm phù hợp cần phù hợp với thị trƣờng, chú ý đến vòng đời sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và phát triển sản phẩm mới. b. Phân phối Cần phải làm gì để kênh phân phối thích hợp nhất để phân phối sản phẩm tới các thị trƣờng ? Sự xuất hiện của Internet và các phƣơng tiện truyền thông mới khác và vai trò của các hãng hàng không chi phí thấp đang là nhân tố mới làm thay đổi kênh phân phối trong tƣơng lai. c. Giá cả Mức giá nhƣ thế nào là hấp dẫn và thu hút đối với thị trƣờng mục tiêu. d. Xúc tiến Kết hợp tốt nhất của các phƣơng thức quảng cáo và truyền thông để tiếp cận thị trƣờng mục tiêu một cách hiệu quả nhất, bao gồm quảng cáo, bán hàng, chƣơng trình khuyến mãi, PR…là những gì ? Ở cấp điểm đến, các DMO nên tập trung vào: Sử dụng các nghiên cứu để xác định tốt nhất tiềm năng của các thị trƣờng tiềm năng. Đảm bảo rằng các sản phẩm đích là những sản phẩm cạnh tranh trong các thị trƣờng nà , và nó đƣợc định vị một cách chính xác. Các kênh phân phối và truyền thông có thể sẽ là chi phí hiệu quả nhất. 4. Lập chiến lƣợc Marketing NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 26
 27. 27. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Lập chiến lược tiếp thị Chiến lược quảng bá với khách hàng Chiến lược quan hệ công chúng Nhận diện khán giả mục Xác định mục tiêu Xác định ngân tiếp thị sách tiếp thị Hình thành các Xúc tiến yếu tố tiếp thị bán hàng tiêu Chiến lược bán hàng cá nhân Sự kiện tiếp thị a. Nhận diện khách hàng mục tiêu Phân khúc thị trƣờng và nhắm vào các khách hàng mục tiêu là một trong những thành phần quan trọng nhất của một chiến lƣợc Marketing điểm đến thành công. Các phân đoạn thị trƣờng mục tiêu đƣợc xác định rõ ràng và đảm bảo kết quả tốt nhất. Hồ sơ thị trƣờng mục tiêu hiện tại cần đƣợc tăng cƣờng hơn nữa bằng cách phân tích đặc tính của mình (ví dụ nhƣ lối sống, lợi ích tìm kiếm, mục đích của chuyến đi,…), nơi để tiếp cận mình (nơi mình sinh sống, cửa hàng, tập thể dục, xã hội, vv) và cách thức liên lạc (những gì mình đọc, xem, làm thế nào mình mua, vv.) b. Xác định mục tiêu Marketing Các mục tiêu Marketing nên đƣợc thiết kế để bổ sung và hỗ trợ những mục tiêu và phƣơng hƣớng tổng thể của chiến lƣợc đích. Tùy theo giai đoạn trong vòng đời của điểm đến, cần xác định mục tiêu của việc Marketing khác nhau: Nâng cao nhận thức thƣơng hiệu của điểm đến, vị trí của nó và đặc trƣng của điểm đến trong lòng khách hàng. Trong trƣờng hợp này sẽ tập trung vào xây NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 27
 28. 28. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN dựng hình ảnh chung cho cả điểm đến, cung cấp thông tin điểm đến đầy đủ và thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng. Thay đổi nhận thức của khách hàng về điểm đến, trọng tâm là thông tin về chƣơng trình khuyến mãi đặc biệt, một lời mời gọi tham quan điểm đến. Nhƣ một kết quả củaviệc quỹ thời gian dành cho du lịch trở nên ngắn hơn thì quyết định của ngƣời tiêu dùng cũng ngày càng trở nên gấp gáp, xu hƣớng quảng cáo và Marketing ngày càng di chuyển theo hƣớng bán hàng hiệu quả hơn. c. Xác định ngân sách Marketing Trong việc xác định ngân sách, thách thức là cần phải tìm đƣợc sự cân bằng giữa mục tiêu của các chƣơng trình, hiệu quả của nó và ngân sách. Các đánh giá về hiệu quả của chƣơng trình nên đƣợc giới phê bình đánh giá và giám sát về hiệu quả của nó. Ví dụ nhƣ các chi phí cho đầu tƣ / điều tra, chi phí chuyển đổi, lƣu thông (tiếp cận và thâm nhập) đạt đƣợc, tuổi tmình của các phƣơng tiện sử dụng, hồ sơ của các đối tƣợng đạt đƣợc và liệu nó có sử dụng đƣợc hay không? d. Hình thành các yếu tố Marketing Bao gồm: Chiến lƣợc quảng bá với khách hàng Các công cụ mà các DMOs thƣờng sử dụng để quảng bá cho điểm đến bao gồm: Chƣơng trình quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông. Hội chợ thƣơng mại, hội thảo bán hàng thƣơng mại. In điểm đến quen đi thăm thƣơng mại và du lịch " học viện " ; Quan hệ báo chí và truyền thông. Các chƣơng trình PR cho điểm đến. E-marketing. Chƣơng trình khuyến mãi đặc biệt liên quan đến các sự kiện lớn, ngày lễ, mùa trong năm,… Để cho chƣơng trình quảng bá điểm đến hiệu quả đòi hỏi phải có một sự đầu tƣ đáng kể trong thời gian và nguồn lực tài chính. Các DMOs thƣờng sử dụng các NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 28
 29. 29. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN dịch vụ của công ty quảng cáo chuyên nghiệp bao gồm cả việc quy hoạch, thiết kế và thực hiện các kế hoạch quảng bá của điểm đến. Các DMOs phải luôn giám sát các chiến lƣợc quảng bá, có trách nhiệm chỉ đạo, đánh giá và giám sát kế hoạch quảng bá điểm đến của các công ty này. Cần xác định các phƣơng tiện truyền thông phù hợp nhất để quảng bá và liên tục nghiên cứu hồ sơ của họ bao gồm cả độc giả đã đƣợc kiểm toán, thính giả/số ngƣời xem, ngƣời đọc/tình trạng kinh tế - xã hội của ngƣời xem, sở thích hoạt động, hồ sơ quan tâm,… Chiến lƣợc quảng bá điểm đến có thành công hay không là yếu tố rất quan trọng quyết định thành công của điểm đến. Bao gồm: Xác định tính cách thƣơng hiệu điểm đến phù hợp: Đây là những yếu tố giúp nhận diện thƣơng hiệu điểm, đƣợc thể hiện thông qua những hình ảnh, phong cách thiết kế, màu sắc và giai điệu của giọng nói đƣợc sử dụng trong thiết kế quảng cáo. Thông điệp cần đơn giản, mạch lạc, dễ nhớ và thu hút ngƣời xem. Các quảng cáo đƣợc sử dụng nhằm mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và cung cấp một số thông tin về điểm đến. Hãy sáng tạo và xem xét phƣơng tiện truyền thông quảng cáo thay thế. Sử dụng sáng tạo của quảng cáo ngoài trời. Ví dụ nhƣ: taxi , xe buýt, xe hơi cho thuê, tại các sân bay,… Đầu tƣ trong việc đánh giá và giám sát các kết quả quảng cáo. Chiến lƣợc quan hệ công chúng Xây dựng và duy trì hình ảnh liên tục và xây dựng thƣơng hiệu, trong đó có thể bao gồm những câu chuyện, thông cáo và các thông báo khác bao gồm: - Chƣơng trình truyền thông chọn lọc nơi nhà văn du lịch và sản xuất đƣợc mời viết bài đăng tin về điểm đến. - Xúc tiến các câu chuyện tin tức tích cực với kéo cảm xúc mạnh mẽ và tác động. - Xúc tiến các chuyến thăm của các nhân vật nổi tiếng và biết lên kế hoạch và sắp xếp các cuộc phỏng vấn với họ. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 29
 30. 30. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN - Gửi các thông tin về điểm đến thƣờng xuyên đến bản tin và cập nhật sản phẩm mới. - Liên kết xƣởng phim, trung tâm nghệ thuật. Xúc tiến bán hàng Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng bao gồm: Tổ chức các sự kiện lớn. Chƣơng trình khuyến mãi, quảng cáo, PR… Chiến lƣợc bán hàng cá nhân Các hình thức bán hàng cá nhân: Triển lãm tiêu dùng. Hội chợ thƣơng mại. Hội thảo thƣơng mại. Sự kiện Marketing Vấn đề quảng cáo khác nhau là rất quan trọng khi các sự kiện Marketing bao gồm: • Mục tiêu và tính chất của sự kiện cần phù hợp với điểm đến. Điều này có thể có ảnh hƣởng đến xây dựng thƣơng hiệu tổng thể của sự kiện. • Nhà tài trợ và quản lý sự kiện nên đƣợc coi là đối tác trong việc thực hiện các chiến lƣợc Marketing điểm đến và cần đƣợc xem xét hình ảnh điểm đến và chiến lƣợc Marketing trong việc thúc đẩy các sự kiện cụ thể của họ. • Sự lựa chọn chiến lƣợc liên quan đến hỗ trợ cho các sự kiện cụ thể mà có thể thêm giá trị đáng kể cho các chiến lƣợc Marketing điểm đến. Chƣơng trình khuyến mãi của các sự kiện chiến lƣợc cần đƣợc thực hiện với chiến lƣợc tổng thể và điểm đến chƣơng trình khuyến mãi do đó tăng giá trị cho các nỗ lực Marketing tổng thể. • Hỗ trợ của DMO cho các sự kiện Marketing có thể là từ một sự xác nhận thƣơng hiệu, hỗ trợ bằng hiện vật (ví dụ nhƣ bảo hiểm trong nỗ lực Marketing DMO và vật liệu để hỗ trợ tài chính và tài trợ). NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 30
 31. 31. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN • Các phƣơng tiện truyền thông cần tham gia xúc tiến các sự kiện ngay từ đầu, cần lập kế hoạch trƣớc để đảm bảo sự thành công trƣớc khi sự kiện này - chƣơng trình khuyến mãi phút cuối cùng một vài tuần trƣớc khi sự kiện lớn thƣờng ít hiệu quả hơn so với một quảng cáo xây dựng dài hạn từ trƣớc. • Một chƣơng trình khuyến mãi tập trung và chƣơng trình truyền thông cần xây dựng, mục tiêu cụ thể phƣơng tiện truyền thông chuyên về chủ đề của sự kiện ví dụ nhƣ trƣớc một sự kiện golf lớn DMO, các nhà tài trợ sự kiện và các bên quan tâm khác có thể thực hiện một ổ đĩa chƣơng trình khuyến mãi trên các tạp chí chuyên ngành golf, trang web, chƣơng trình truyền hình, vv Một lần nữa lợi tức đầu tƣ đạt đƣợc thông qua chƣơng trình khuyến mãi sự kiện cần đƣợc theo dõi. Một sự cân bằng nên tìm kiếm giữa lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn, nhƣ các sự kiện thƣờng đƣợc xây dựng qua thời gian dài hơn với lợi nhuận lớn khách đƣợc thu hút. TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN-(DESTINATION MANAGEMENT) 1. Cung cấp chiến lƣợc và kế hoạch quản lí điểm đến V. Kế hoạch và chiến lƣợc quản lý Điểm đến nhƣ một yếu tố quan trọng để lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách. Kế hoạch này cần đƣợc bàn bạc và thực hiện bởi tổ chức quản lý điểm đến và các bên liên quan trong khoảng thời gian 3-5 năm. 2. Kế hoạch kinh doanh và ngân sách Chiến lƣợc du lịch và kế hoạch quản lý điểm đến là điểm khởi đầu và khuôn khổ cho kế hoạch kinh doanh của DMO. Kế hoạch kinh doanh cần trả lời các câu hỏi cơ bản sau: Vị trí của chúng ta là ở đâu ? Chúng ta muốn có đƣợc những gì? Chúng tôi sẽ đạt đƣợc điều đó nhƣ thế nào ? Làm thế nào chúng ta sẽ biết khi nào chúng ta đã đạt đƣợc điều đó? Các hoạt động Marketing điểm đến cần xác định vai trò của các thành phần tham gia–thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành du lịch và giúp khu vực tƣ nhân và NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 31
 32. 32. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN công cộng để cung cấp một dịch vụ hoàn hảo cho du khách ở tất cả các giai đoạn của hành trình tham quan. Các kế hoạch này, phải hoàn toàn phù hợp với ngân sách của khu vực công. Cần đảm bảo ngân sách hợp lý để duy trì hoạt động cơ bản của tổ chức công(lƣơng cán bộ chủ chốt và chi phí văn phòng,...) Các khu vực tƣ nhân cũng cần tham gia và chịu một phần chi phí. Các hoạt động đƣợc thiết kế để có lợi cho khu vực tƣ nhân trực tiếp phải đƣợc thanh toán thông qua những đóng góp đối với hoạt động Marketing (ion web quảng cáo và trong các ấn phẩm, tham dự triển lãm, vv), các hoạt động thƣơng mại (bao gồm cả hoa hồng /phí đặt phòng) và phí thành viên. 3. Giám sát và đánh giá Giám sát quá trình hoạt động của dự án giúp tổ chức quản lý điểm đến đƣa dự án của mình đi đúng kế hoạch, tiến độ và yêu cầu trƣớc đó. Đánh giá các hoạt động trong quá khứ là rất quan trọng để có đƣợc những kinh nghiêm và bài học điều chỉnh hành động trong tƣơng lai. Đánh giá này phải khách quan, dự án cần đƣợc đánh giá để phát triển chứ không phải chỉ đơn giản là việc đánh giá nó quan trọng hay không lịch sử các hoạt động của doanh nghiệp. Khách quan là điều cần thiết cho quá trình đánh giá. Đánh giá khách quan sẽ đƣợc giúp điểm đến nhận thức đƣợc các hoạt động của dự án, kế hoạchcó đi đúng hƣớng hay chƣa để cải thiện dự án của mình. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 32
 33. 33. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN VI. THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN Mọi tổ chức điểm đến nếu muốn hoạt động có hiệu quả cần thu thập thông tin về: Tài nguyên du lịch, các sản phẩm và dịch vụ cho thông tin liên lạc cho khách hàng tiềm năng hoặc khách du lịch. Cơ hội thị trƣờng Du lịch và những cơ hội thông minh khác để giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Sau đó tổ chức điểm đến phải quản lý các thông tin đó thật tốt, đây là một yêu cầu cần thiết của ngƣời quản lý điểm đến. Có những khía cạnh khác nhau nhƣ các hệ thống công nghệ thông tin đƣợc sử dụng để chụp, lƣu trữ và phân phối dữ liệu, thông tin và kiến thức. Hệ thống nhƣ vậy cần phải đƣợc hệ thống đầy đủ và liền mạch và cho phép: Nội dung phải đảm bảo tính hiệu quả, phải đƣợc cập nhật. Phân phối thông qua nhiều kênh khác nhau. Bằng việc kết hợp kiến thức để sử dụng bởi các đối tác và khách hàng. 1. Internet Internet là phƣơng tiện chính để truy cập thông tin du lịch cho kế hoạch ở tất cả các thị trƣờng lớn . Điều này đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn trong cách thức mà các điểm du lịch và các nhà cung cấp làm kinh doanh của họ. Lợi ích của internet Internet làm cho nó dễ dàng cho các đối tác làm việc cùng nhau hoặc trang web có thể đƣợc sử dụng để chia sẻ thông tin thị trƣờng với ngành công nghiệp, thúc đẩy cơ hội tiếp thị và lƣu trữ các hình thức nhập dữ liệu sản phẩm . Internet cũng có thể đƣợc sử dụng với các đối tác công nghiệp và các nhà quảng cáo thông qua chƣơng trình tiếp thị. 2. E-business và các mối quan hệ E-Business là về việc thực hiện các cơ hội bao giờ mở rộng kết nối điện tử cả hai từ bên ngoài, thông qua Internet, và trong nội bộ, thông qua mạng nội bộ. Nó liên NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 33
 34. 34. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN quan đến việc sử dụng một loạt các công cụ để có đƣợc, quản lý, tìm kiếm, phân tích, công bố và giao các loại thông tin khác nhau đã nói ở trên. Lợi ích e-business: • Làm cho nó nhanh hơn và dễ dàng hơn cho các khách hàng mua và do đó làm tăng chuyển đổi và mức độ chi tiêu . • Dịch vụ khách hàng đƣợc cải thiện và duy trì . • Giảm chi phí thông qua nhiều hoạt động nội bộ hiệu quả và quy trình mua . Mô hình 27 điểm đến e- business: Công nghệ thông tin và thƣơng mại điện tử cho phép các tổ chức địa điểm để phát triển và thực hiện một loạt các mối quan hệ thƣơng mại điện tử với ngƣời tiêu dùng, nhà cung cấp sản phẩm và trung gian thị trƣờng . E- marketing NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 34
 35. 35. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN e-marketing : Khai thác Internet và các hình thức thông tin điện tử để giao tiếp trong những cách hiệu quả nhất với thị trƣờng mục tiêu và để cho phép làm việc chung với các tổ chức đối tác , ngƣời mà có một lợi ích chung . E- commerce Là hoạt động bán hàng đƣợc thực hiện thông qua các kênh phân phối điện tử . E-procuremen Sắp xếp hợp lý quá trình mua hàng bằng cách cho phép một doanh nghiệp để buộc hàng tồn kho và các hệ thống mua sắm vào hệ thống gửi hàng và thanh toán của các nhà cung cấp của nó , hoặc ngƣợc lại. Điều này không chỉ giảm chi phí thông qua tự động hóa, nó cũng tạo điều kiện xác định các nguồn giá trị tốt nhất cung cấp ICT (information Communication Technology): là một tên chung đƣợc sử dụng để mô tả một loạt các công nghệ để thu thập, lƣu trữ, thu hồi, xử lý, phân tích, và truyền tải thông tin. CRM (customer relationship management): Quản lý quan hệ khách hàng là một thuật ngữ ngành công nghiệp thông tin cho các phƣơng pháp , phần mềm , và thƣờng khả năng của Internet giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách có tổ chức. Ví dụ : Một doanh nghiệp có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu về khách hàng của nó đƣợc mô tả mối quan hệ đầy đủ chi tiết để quản lý, nhân viên bán hàng, ngƣời cung cấp dịch vụ, và có lẽ là khách hàng có thể trực tiếp truy cập thông tin, phù hợp với nhu cầu khách hàng với kế hoạch sản phẩm và dịch vụ, nhắc nhở khách hàng của dịch vụ yêu cầu, biết những gì các sản phẩm khác một khách hàng đã mua, và vv. Theo một quan điểm công nghiệp, CRM bao gồm: Giúp một doanh nghiệp để cho phép bộ phận tiếp thị của mình để xác định và khách hàng mục tiêu tốt nhất của họ, quản lý chiến dịch tiếp thị và tạo ra các dẫn chất lƣợng cho đội ngũ bán hàng. Hỗ trợ các tổ chức để cải thiện bán hàng từ xa, tài khoản, và quản lý bán hàng bằng cách tối ƣu các thông tin đƣợc chia sẻ bởi nhiều nhân viên, và tinh giản quy trình hiện tại (ví dụ , nhận đơn đặt hàng sử dụng thiết bị di động ) NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 35
 36. 36. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Cho phép sự hình thành của các mối quan hệ cá nhân với khách hàng, với mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận , xác định các khách hàng lợi nhuận cao nhất và cung cấp cho họ mức cao nhất của dịch vụ . Cung cấp nhân viên với các thông tin và các quy trình cần thiết để biết khách hàng của doanh nghiệp, hiểu và xác định nhu cầu khách hàng và hiệu quả xây dựng các mối quan hệ giữa các công ty, cơ sở khách hàng của mình, và các đối tác phân phối. 3. Hệ thống kinh doanh điện tử. Nó cho thấy các ngƣời sử dụng khác nhau, truy cập vào hệ thống thông qua một hoặc nhiều kênh ( máy tính, thiết bị cầm tay, truyền hình tƣơng tác, ki-ốt, các hệ thống trong xe hơi, vv..). Có truy cập hệ thống, ngƣời dùng có thể chọn từ một loạt các dịch vụ ( hoặc các ứng dụng ) sẽ rút ra, lần lƣợt, trên cơ sở dữ liệu thích hợp. Tùy theo yêu cầu của kế hoạch tiếp thị của DMO sẽ có một yêu cầu cho các cổng khác nhau hoặc các giao diện cho tiểu mục của ngƣời dùng - ví dụ, cho ngƣời tiêu dùng , kinh doanh du lịch từ các thị trƣờng địa lý hoặc ngôn ngữ khác nhau dựa trên; cho các cuộc họp khách hàng của công ty, riêng từ hiệp hội quốc tế ngƣời mua hội nghị . Các phòng ban khác nhau với một DMO khác nhau trong một quốc gia hay khu vực , có thể duy trì cơ sở dữ liệu của họ về thông tin liên quan đến dịch vụ du lịch và khách hàng, họ có thể làm việc cùng nhau trên mạng nội bộ và Internet, cả hai để biên dịch thông tin chất lƣợng cao và sử dụng nó. Điểm đến đại diện cho cơ quan đầu mối cho tất cả các bên tham gia trong du lịch có lợi ích phụ thuộc lẫn nhau - chính phủ , ngƣời dân , các nhà cung cấp , các hãng tàu , các tập đoàn lớn , trung gian, ngƣời tiêu dùng. Một vai trò cốt lõi cho DMOs là để mang lại cùng những bên tham gia để làm việc cùng nhau trong một cách có ý nghĩa . VII. HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Công nghệ thông tin / hệ thống kinh doanh điện tử của DMO có khả năng cung cấp các phƣơng tiện truyền thông quan trọng cho các bên tham gia để làm việc cùng NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 36
 37. 37. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN nhau trong quản lý điểm đến và tiếp thị. Họ cho phép ngƣời DMO để giao tiếp với tất cả các bên tham gia - nhƣng cũng cho các bên tham gia giao tiếp với nhau . 1. Khái niệm Destination Management Systems (DMS) là một sự tập hợp các thông tin máy tính liên kết chủ động với một điểm đến. DMS thƣờng đƣợc quản lý bởi các tổ chức quản lý điểm đến DMO, có thể là tổ chức tƣ nhân hoặc cộng đồng hoặc cả hai. 2. Chức năng a. Chức năng nội bộ Quản lí cơ sở dự liệu khách hàng. Chức năng quản lý quan hệ khách hàng. Nghiên cứu thị trƣờng và phân tích Lập kế hoạch và quản lí sự kiện Chỉnh sửa và quản lí dữ liệu Quản lí tài chính Đánh giá hiệu quả Hệ thống thông tin quản lí Phân tích các tác động kinh tế b. Chức năng khách hàng Giúp tìm kiếm thông tin theo thể loại,địa lí ,chìa khóa.. Lập kế hoạch hành trình cho khách hàng Giúp khách hàng đặt các dịch vụ c. Chức năng đối tác Thƣ viện hình ảnh và PR tài liệu cho báo chí Xuất bản các kênh điện tử và truyền thống Tiếp cận các nguồn bên thứ ba, chẳng hạn nhƣ thời tiết, lịch trình vận chuyển và lập kế hoạch du lịch, nhà hát và đặt vé sự kiện Tạo ra thị trƣờng d. Lợi ích NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 37
 38. 38. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Nâng cao nhận thức về điểm đến và tạo ra nhu cầu .Một thƣơng hiệu thú vị có thể thuyết phục khách hàng lƣu ý các điểm đến và để thêm vào "danh sách mua sắm " du lịch của họ.Ngoài ra các phƣơng tiện truyền thông có thể tìm thấy một công khai và góc thông tin trong thƣơng hiệu,do đó nâng cao giá trị nổi tiếng của nó và tạo sự trung thành bền vững trong long của khách hàng. Một mục tiêu chính quan trọng của xây dựng điểm đến là thiết lập quan hệ trung thành với khách hàng, việc có đƣợc khách hàng để liên kết mạnh mẽ với các giá trị văn hóa,tài sản hữu hình và lợi ích cảm xúc đƣợc cung cấp bởi các điểm đến và trở thành nhà tài trợ và đại sứ cho điểm đến. Giá trị thƣơng mại.Một khi thƣơng hiệu điểm đến đƣợc thiết lập nó có thể trở nên cực kỳ có giá trị nhƣ một chất xúc tác cho chuyển đổi du lịch..Một tầm nhìn chiến lƣợc và đƣợc tƣ vấn thƣơng hiệu có thể trở thành một phƣơng tiện để phối hợp. Nâng cao hình ảnh rộng hơn so với du lịch. Giảm chi phí quảng cáo. e. Triển khai Các yếu tố của địa điểm đƣợc hỗ trợ bằng cách tiếp thị để có đƣợc mọi ngƣời ghé thăm ở nơi đầu tiên và cung cấp dịch vụ du lịch tại điểm đến.Để đảm bảo rằng sự mong đợi đƣợc đáp ứng tại các điểm đến . Lập kế hoạch và cơ sở hạ tầng ; Phát triển nguồn nhân lực ; Phát triển sản phẩm ; Công nghệ và phát triển các hệ thống ; Các ngành công nghiệp liên quan và mua sắm. Marketing. Điểm đến tiếp thị phải đối mặt ra phía ngoài để thu hút du khách đến khu vực. Nó sẽ thúc đẩy những gì là hấp dẫn nhất đối với du khách tiềm năng và nhiều khả năng để thuyết phục họ đến. f. Ứng dụng NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 38
 39. 39. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Đây là một ví dụ về hệ thống DMS : DMS chứa thông tin du lịch của các nƣớc,nơi ăn nghỉ , điểm tham quan,các sự kiện,hoạt động nhà hàng,mua sắm và thậm chí cả thông tin về đi bộ,tuyến đƣờng vòng,thị trấn,thôn, danh lam thắng cảnh . Thông tin này sau đó đƣợc phân phối cho các Trung tâm Thông tin ( TIC ) mạng lƣới du lịch ở các nƣớc du lịch có trong hệ thống,đến các trang web có liên quan. Hệ thống cho phép khách hàng xem chi tiết phòng , giá cả và tính sẵn sang ở đây có nghĩa là tình trạng của nhà hàng khách sạn.Với các điểm tham nó có nghĩa là bạn có thể mô tả các tính năng hấp dẫn của địa điểm đến ở các nƣớc mà bạn có thể lƣa chọn Đối với các nhà cung cấp nơi ăn nghỉ.DMS cũng cho phép bạn cập nhật sẵn có và giá cả của bạn thông qua điện thoại , fax hoặc internet . Khi bạn cập nhật thông tin,cập nhật này sẽ tự động đƣợc nhìn thấy bởi khách truy cập vào các trang web mà bạn đã chọn để quảng cáo trên và tất cả các TIC ( các kênh phân phối khác ) đang sử dụng hệ thống. Các công cụ đƣợc sử dụng bởi các TIC cho phép họ tìm kiếm và đặt chỗ ở cho khách truy cập. Thông tin của địa điểm sẽ đƣợc nhìn thấy bởi du khách trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài.Hầu hết các tổ chức sẽ tính phí cho bạn để quảng cáo trên trang web của họ hoặc trong hƣớng dẫn của họ . NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 39
 40. 40. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN Nếu hiện tại bạn không làm việc với bất kỳ của các tổ chức này nhƣng bạn muốn biết thông tin của bạn sẽ đƣợc nhìn thấy bởi các TIC sau đó bạn vẫn có thể cung cấp cho chúng tôi với các chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về cách cập nhật sẵn có và giá cả của bạn . Tất nhiên thông tin của bạn sẽ không đƣợc nhìn thấy trên các trang web của khách hàng trực tuyến. NHÓM 7 – K44 TC & QLSK TRANG 40

×