Dgthcv Bctttn Anh Nguyet

891 views

Published on

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng ngành QTNS

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dgthcv Bctttn Anh Nguyet

 1. 1. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh M CL C PH N I: NH NG V N CHUNG I. Khái quát chung v Công ty TNHH Qu c t Khánh sinh ..............................4 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH Qu c t Khánh sinh .....4 1.1. Thông tin chung .............................................................................................4 1.2. Quá trình hình thành và phát tri n ................................................................4 2. H th ng t ch c b máy và ch c năng nhi m v c a các b ph n......................5 2.1. Giám c........................................................................................................5 2.2. Giám c i u hành.......................................................................................6 2.3. B ph n k toán .............................................................................................6 2.4. B ph n văn phòng ........................................................................................6 2.5. B ph n i u tour ..........................................................................................7 2.6. B ph n hư ng d n........................................................................................7 2.7. B ph n lái xe .....................................................................................8 3. c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH Qu c t Khánh sinh..................................................................................................................................8 3.1. Lĩnh v c ngành ngh ho t ng ...................................................................8 3.2. c i m v các y u t u vào ....................................................................9 3.3. c i m v quy trình công ngh ..................................................................9 3.4. c i m v các m t hàng c a doanh nghi p và th trư ng tiêu th s n ph m. ...................................................................................10 4. M t s k t qu t ư c c a Công ty TNHH Qu c t Khánh sinh trong nh ng năm qua và phương hư ng nhi m v trong th i gian t i. ........................................10 4.1. M t s k t qu t ư c...............................................................................10 4.2. Phương hư ng nhi m v trong th i gian t i ...............................................11 II. Th c tr ng công tác qu n lý lao ng c a Công ty TNHH Qu c t Khánh sinh .....................................................................................................................12 1. Th c tr ng qu n lý nhân l c .................................................................................12 1.1. H th ng ch c danh công vi c c a ơn v ..................................................12 1.2. Phân công lao ng theo chuyên môn - ngh nghi p ư c ào t o và hi p tác lao ng ................................................................................................12 1.2.1. Phân công lao ng theo chuyên môn - ngh nghi p ư c ào t o..12 1.2.2. Hi p tác lao ng ..............................................................................13 1.3. Qu n lý ch t lư ng lao ng ơn v th c t p ..........................................14 1.4. Công tác ào t o t i ơn v ..........................................................................15 1.5. Th c tr ng công tác ánh giá k t qu th c hi n công vi c.........................17 1.6. T o ng l c v tinh th n cho ngư i lao ng............................................18 2. nh m c lao ng..................................................................................................19 3. Ti n lương ...............................................................................................................20 4. Qu n lý Nhà Nư c v ti n lương ..........................................................................24 5. Th c hi n pháp lu t lao ng ...............................................................................24 GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 1 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 2. 2. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh PH N II: CHUYÊN Tên chuyên : HOÀN THI N CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH QU C T KHÁNH SINH CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH QU C T KHÁNH SINH I. Cơ s lý lu n c a công tác ánh giá th c hi n công vi c. .................................27 1. ánh giá th c hi n công vi c và vai trò c a công tác ánh giá th c hi n công vi c ................................................................................................................................27 1.1. ánh giá th c hi n công vi c ......................................................................27 1.2. Vai trò c a công tác ánh giá th c hi n công vi c ....................................28 2. H th ng ánh giá th c hi n công vi c .................................................................29 3. Các phương pháp ánh giá th c hi n công vi c...................................................34 3.1. Phương pháp thang m c thang i m...........................................................34 3.2. Phương pháp danh m c ki m tra.................................................................35 3.3. Phương pháp ghi chép – lưu tr ..................................................................36 3.4. Phương pháp ánh giá b ng thang o d a trên hành vi.............................36 3.5. Các phương pháp so sánh............................................................................37 3.5.1. Phương pháp x p h ng ......................................................................38 3.5.2. Phương pháp phân ph i b t bu c ......................................................38 3.5.3. Phương pháp cho i m ......................................................................38 3.5.4. Phương pháp so sánh c p ..................................................................38 3.6. Phương pháp ánh giá b ng các văn b n tư ng thu t ...............................39 3.7. Phương pháp “Qu n lý b ng m c tiêu”......................................................39 4. Hi u qu công tác ánh giá th c hi n công vi c .................................................40 4.1. Hi u qu công tác ánh giá th c hi n công vi c ....................................40 4.2. Lo i b các như c i m thư ng g p khi ánh giá...................................41 4.3. S d ng k t qu ánh giá khen thư ng k p th i và x ph t phân minh ..........................................................................................................41 II. Cơ s th c ti n c a công tác ánh giá th c hi n công vi c t i Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh...............................................................................................41 CHƯƠNG II: TH C TR NG CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH QU C T KHÁNH SINH I. Nh ng y u t nh hư ng n công tác ánh giá th c hi n công vi c t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ..............................................................42 1. Quan i m c a ban lãnh o v công tác ánh giá th c hi n công vi c.............42 2. c i m c a ngành d ch v du l ch .....................................................................42 3. c i m công vi c c a các b ph n trong công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh42 3.1. B ph n i u hành....................................................................................42 3.2. B ph n k toán ........................................................................................43 GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 2 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 3. 3. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 3.3. B ph n hư ng d n viên...........................................................................43 3.4. B ph n văn phòng...................................................................................43 3.5. B ph n lái xe...........................................................................................43 II. Th c tr ng công tác ánh giá th c hi n công vi c t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh..........................................................................................44 1. Công tác xây d ng các tiêu chu n th c hi n công vi c........................................44 2. Công tác o lư ng s th c hi n công vi c ............................................................52 2.1. Xác nh các yêu c u cơ b n c n ánh giá..............................................52 2.2. L a ch n và thi t k phương pháp ánh giá............................................53 2.3. L a ch n ngư i ánh giá .........................................................................54 2.4. Xác nh chu kỳ ánh giá .........................................................................54 2.5. Hu n luy n k năng ánh giá...................................................................54 3. ánh giá th c hi n công vi c.................................................................................55 4. Công tác thông tin ph n h i v k t qu ánh giá th c hi n công vi c ...............55 5. H sơ nhân viên ......................................................................................................55 6. Quy t nh nhân s .................................................................................................55 CHƯƠNG III: GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH QU C T KHÁNH SINH.............................................................................................................56 1. Công tác xây d ng các tiêu chu n th c hi n công vi c........................................56 2. Công tác o lư ng s th c hi n công vi c ............................................................56 2.1. Xác nh các yêu c u cơ b n c n ánh giá..............................................56 2.2. L a ch n và thi t k phương pháp ánh giá............................................56 2.3. L a ch n ngư i ánh giá .........................................................................56 2.4. Xác nh chu kỳ ánh giá .........................................................................57 2.5. Hu n luy n k năng ánh giá...................................................................57 3. ánh giá th c hi n công vi c.................................................................................57 4. Công tác thông tin ph n h i v k t qu ánh giá th c hi n công vi c ...............57 5. H sơ nhân viên ......................................................................................................57 6. Quy t nh nhân s .................................................................................................57 L i k t................................................................................................................................58 Tài li u tham kh o............................................................................................................59 Ph l c: Feedback l y ý ki n khách hàng......................................................................60 Nh t ký th c t p ...............................................................................................................62 Phi u l y ý ki n ánh giá c a ơn v th c t p...............................................................63 GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 3 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 4. 4. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh PH N I: NH NG V N CHUNG I. Khái quát chung v Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 1.1. Thông tin chung Tên công ty: Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Tên giao d ch: Khanh Sinh International Company Limited Tên vi t t t: Khanhsinh INTER Co., LTD a ch : 61 Hàng Bu m – Hoàn Ki m – Hà N i i n tho i: 84.04.9261718 Fax: 84.04.9261719 Website: www.khanhsinh.com Email: khanhsinh@khanhsinh.com Lĩnh v c kinh doanh: L hành qu c t và n i a Gi y phép LHQT: S 0339/2004/TCDL – GPLHQT do T ng c c du l ch Vi t Nam c p ngày 04 tháng 01 năm 2005. - ơn v qu n lý tr c ti p: UBND Thành ph Hà N i. - ơn v qu n lý chuyên môn: T ng c c Du l ch Vi t Nam. 1.2. c i m hình thành và phát tri n Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ư c thành l p vào ngày 25/11/1997 v i s góp v n c a 2 thành viên là Ông Lưu c Khánh và Ông Lưu Văn Nghi và có tên g i là Công ty TNHH S n xu t và Thương m i Khánh Sinh, gi y phép thành l p S 3294 GP/TLDN do UBND TP. Hà N i c p vào ngày 14/11/1997, tr s chính t t i S 1 – Hàn Thuyên – Hà N i v i s v n i u l 50.000.000 VN và th i h n ho t ng là 30 năm v i ngành ngh kinh doanh là i lý mua, i lý bán, ký g i hàng hóa. Năm 2001, Công ty ăng ký b sung thêm ngành ngh kinh doanh: i lý kinh doanh d ch v l hành n i a, qu c t và chính th c tham gia và lĩnh v c du l ch. Ngày 04/01/2005 tăng v n i u l lên 4.200.000.000 VN và i tên công ty là Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh, tr s t t i 22A – Hàng Gi y – Hoàn Ki m – Hà N i, b sung thêm ngành ngh kinh doanh: - L hành n i a, qu c t ; - Nghiên c u, phân tích th trư ng; - Kinh doanh khách s n, nhà hàng; - D ch v tư v n u tư; Ngày 20/09/2005 n nay, văn phòng công ty t t i 61 – Hàng Bu m – Hoàn Ki m – Hà N i. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 4 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 5. 5. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Ngày 26/06/2006, công ty k t n p thêm thành viên th 3 là Ông Nguy n Văn H i và tăng v n i u l lên 9.500.000.000 VN , b sung thêm ngành ngh kinh doanh: - S n xu t, kinh doanh hàng th công m ngh ; - Tr ng và kinh doanh các lo i cây nông, lâm nghi p; - Chuy n giao công ngh k thu t tr ng cây nông, lâm nghi p; - S a ch a, c i t o các phương ti n v n t i. (Doanh nghi p ch kinh doanh khi có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t). 2. H th ng t ch c b máy, ch c năng nhi m v c a các b ph n trong công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh. Giám c Giám c i u hành BP. Văn BP. i u BP. K toán phòng tour – Tài chính (5 L ) (4 L ) (3 L ) BP. Hư ng BP. Lái d n xe (20 L ) (6 L ) 2.1. Giám c Là ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty, là ngư i i u hành ho t ng kinh doanh hàng ngày c a công ty, ch u trách nhi m trư c H i ng thành viên v vi c th c hi n các quy n và nhi m v c a mình. Giám c có các quy n và nhi m v sau: T ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng thành viên; Quy t nh các v n liên quan n ho t ng kinh doanh hàng ngày c a công ty; T ch c th c hi n k ho ch kinh doanh và phương án u tư c a công ty; Ban hành quy ch qu n lý n i b c a công ty; GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 5 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 6. 6. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh B nhi m, mi n nhi m, cách ch c các ch c danh qu n lý trong công ty, tr các ch c danh thu c th m quy n c a H i ng thành viên; Ký k t h p ng nhân danh công ty, tr trư ng h p thu c th m quy n c a Ch t ch H i ng thành viên; Ki n ngh phương án cơ c u t ch c công ty; Trình báo cáo quy t toán tài chính hàng năm lên H i ng thành viên; Tuy n d ng lao ng; Các quy n và nhi m v khác ư c quy nh t i i u l công ty, h p ng lao ng mà Giám c ký v i công ty theo quy t nh c a H i ng thành viên. 2.2. Giám c i u hành Là ngư i ư c giám c y quy n thay m t giám c i u hành ho t ng kinh doanh hàng ngày c a công ty; ch u trách nhi m trư c giám c v m i quy n và nhi m v c a mình. Quy n và nhi m v c a giám c i u hành ư c quy nh rõ trong gi y y quy n. 2.3. B ph n k toán B ph n k toán có ch c năng ph n ánh và giám c toàn b các ho t ng kinh t c a ơn v , các nhi m v c th như sau: Ghi chép, phán ánh s hi n có, tình hình luân chuy n và s d ng tài s n, v t tư, ti n v n, quá trình và k t qu ho t ng kinh doanh và s d ng kinh phí c a công ty. Ki m tra tình hình th c hi n k ho ch kinh doanh, d tóan chi phí, k lu t thu n p và thanh tóan; ki m tra vi c gi gìn và s d ng tài s n, v t tư, ti n v n, kinh phí; phát hi n và ngăn ng a k p th i nh ng hành ng tham ô, lãng phí, vi ph m chính sách, ch k lu t v tài chính mà Nhà nư c ã ban hành. Cung c p các s li u, tài li u ph c v cho vi c i u hành các ho t ng c a công ty, ki m tra và phân tích ho t ng kinh doanh tài chính, ph c v cho công tác l p k ho ch và theo dõi tình hình th c hi n k ho ch, ph c v cho công tác thông kê và thông tin kinh t . 2.4. B ph n văn phòng Ch c năng c a b ph n văn phòng là giúp vi c cho giám c i u hành, và làm vi c theo s ch o tr c ti p c a giám c i u hành, g m các công vi c như: Nghe và ghi l i n i dung các cu c giao d ch i n tho i hàng ngày c a văn phòng vi t báo cáo hàng ngày. T ng h p ý ki n c a khách du l ch sau khi s d ng d ch v c a công ty. S n xu t quy n chương trình gi i thi u cho khách và ưa các i lý. Lưu h sơ ho t ng c a công ty theo tháng. Làm các công vi c khác khi ngư i qu n lý ch o. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 6 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 7. 7. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 2.5 B ph n i u tour Ch u trách nhi m chính trong các khâu nh n tour, i u tour, x lý các s c trên tour, gi i quy t khi u n i c a khách hàng…nh m m b o tour tuy n ư c th c hi n v i ch t lư ng t t nh t, hi u qu kinh t nh t. Nhân viên i u tour ch u trách nhi m gi i quy t các v n trong ph m vi quy n h n/trách nhi m c a mình và ch u trách nhi m v quy t nh ó. Trư ng h p không gi i quy t ư c ph i h i ngay ý ki n c a lãnh o và ngư i có th m quy n cao hơn. Ch u trách nhi m giao lưu, thăm h i i lý/khách hàng thư ng xuyên (qua i n tho i ho c n cơ s ) nh m tìm hi u nhu c u, ghi nh n ý ki n óng góp, gi m i quan h … Th c hi n nghiêm ch nh nghĩa v báo cáo/cung c p thông tin nh kỳ và theo yêu c u. Cung c p, bàn giao thông tin cho ng nghi p c th , chính xác, k p th i. S n sàng ph i h p v i ng nghi p trong vi c gi i quy t các v n . Ch m công hư ng d n viên, lái xe và b ph n mình. 2.6 B ph n hư ng d n Hư ng d n viên là ngư i do công ty b nhi m theo sát chuy n tour và chăm sóc du khách tham gia chuy n tour trong su t chuy n i. HDV ph i theo sát các thành viên trong nhóm tour t lúc g p h i m xu t phát, s p x p th c hi n t t c chi ti t trong l ch trình tour cho t i khi chuy n i k t thúc. M t s trách nhi m chính bao g m: m b o vi c th c hi n chương trình tour theo úng k ho ch. Ch d n và cung c p các l i thuy t minh v các i m du l ch và t o ra nh ng n tư ng tích c c cho khách du l ch. Chăm sóc du khách trong oàn tour v i kh năng áp ng d ch v cao nh t, giám sát ho t ng c a du khách m b o các nguyên t c v an toàn và nh ng yêu c u mà hư ng d n ã ra. Giám sát ch t lư ng cung c p d ch v c a i tác (tàu, nhà hàng, khách s n…) nh m áp ng ư c các yêu c u ã th a thu n trư c v i du khách. Thay m t công ty gi i quy t nh ng s c /phát sinh trên chuy n tour, các v n liên quan n l ch trình, d ch v hay ăn c a khách trong ph m vi và kh năng c a mình. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 7 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 8. 8. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 2.7 B ph n lái xe m b o d ch v xe phù h p theo quy nh c a h p ng. m b o d ch v xe phù h p v i các nhu c u c a khách hàng mà công ty ph c v ho c ho ch nh v i quy trình làm vi c như sau: Ki m tra c n th n v sinh, i u hoà, các máy móc thi t b liên quan khác trên xe . n văn phòng úng 7h30’ k p th i gian ón khách. Trư ng h p xe b tr c tr c, t c ư ng ph i thông báo ngay cho i u tour. Nh n phi u i u xe t hư ng d n, cân i các khách và i m ón v i hư ng d n viên i u ph i tuy n ư ng cho h p lý. ón khách t i i m ón. Giúp khách thu x p hành lý Ghi nh t ký lái xe Tr khách t i i m ón theo yêu c u c a văn phòng, hư ng d n. N u có i m ón xa nên bàn b c cùng văn phòng ưa ra th i gian ón h p lý nh t. H th ng t ch c b máy và ch c năng nhi m v c a các b ph n trong công ty nhìn chung là rõ ràng, phù h p v i c i m là m t nhà t ch c các chương trình du l ch, không có s ch ng chéo, d dàng cho công tác qu n lý và phân công công vi c. Song c n ph i có nh ng ch c danh trư ng các b ph n – ngư i i di n cho b ph n ó nêu ý ki n v i giám c i u hành v nh ng khúc m c trong công vi c cũng như các v n v nhân s khác. 3. c i m ho t ng kinh doanh c a Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 3.1. Lĩnh v c ngành ngh ho t ng kinh doanh - i lý mua, i lý bán, ký g i hàng hóa; - S n xu t phân bón h u cơ h n h p; - L hành n i a, qu c t ; - Nghiên c u, phân tích th trư ng; - Kinh doanh khách s n, nhà hàng; - D ch v tư v n u tư; - S n xu t và mua bán nư c u ng tinh khi t; - S n xu t, kinh doanh hàng th công m ngh ; - i lý kinh doanh d ch v Internet; - i lý kinh doanh d ch v l hàng n i a, qu c t . 3.2. c i m v các y u t u vào - V n i u l : 9.500.000.000 VN (Chín t năm trăm triêu ng Vi t Nam) - Danh sách thành viên góp v n: o Lưu c Khánh: 6.650.000.000 o Lưu Văn Nghi: 1.425.000.000 GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 8 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 9. 9. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh o Nguy n Văn H i: 1.425.000.000 - Lao ng: 40 - Phương ti n làm vi c: o i n tho i: 5 s o Fax: 2 máy fax o Máy tính: 10 b o Máy in en tr ng: 2 cái o Máy in màu: 1 cái o Máy ép plastic: 1 cái o Máy scan: 3 cái o Máy quay: 1 cái o Máy nh k thu t s : 2 cái o M ng Internet và m ng Lan. - i tư ng lao ng: các chương trình du l ch ph c v khách du l ch trong và ngoài nư c. 3.3. c i m v quy trình làm vi c Các bư c kinh doanh l hành - Bư c 1: S n xu t các chương trình du l ch (tour du l ch) o Khâu 1: Thu th p y thông tin v các i m, tuy n tham quan, giá d ch v tàu, xe, ăn u ng, giá phòng khách s n, … o Khâu 2: Sơ hóa thành tour du l ch, k ho ch hóa thành ơn v th i gian. o Khâu 3: H ch toán giá c . - Bư c 2: Ti p th và ký k t h p ng chương trình du l ch gi a các hãng l hành. - Bư c 3: T ch c th c hi n h p ng chương trình du l ch trên th c t o Quy trình i u hành tour: Nh n tour Chu n b và lên i u tour Ti p nh n, th c hi n và x lý các v n trên tour Vi t báo cáo, nh t ký Các v n liên quan n thanh quy t toán. o Quy trình lao ng c a hư ng d n viên du l ch: Chu n b trư c khi lên tour Th c hi n chương trình tour • Nh n tour và ón khách • B t u chương trình • K t thúc chương trình Tr khách và hoàn thành th t c gi y t , chi phí • Tr khách • Hoàn thành th t c và chi phí - Bư c 4: Thanh quy t toán h p ng, rút kinh nghi m v th c hi n h p ng. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 9 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 10. 10. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 3.4. c i m v các m t hàng c a Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh và th trư ng tiêu th s n ph m. Khánh Sinh ã và ang là m t nhà t ch c l hành chuyên nghi p và giàu kinh nghi m trên a bàn ph c v i s n ph m c áo, a d ng như: Chương trình du l ch Chùa Hương 1 ngày; Chương trình du l ch Hoa Lư – Tam C c 1 ngày; Chương trình du l ch H Long 1 ngày; Chương trình du l ch H Long 2 ngày; Chương trình du l ch H Long – Cát Bà 3 ngày; Chương trình du l ch Hà N i 1 ngày; Chương trình du l ch Làng ngh truy n th ng 1 ngày; Chương trình du l ch Sapa 2 ngày 3 êm; Chương trình du l ch Mai Châu 4 ngày 3 êm; Và m t s chương trình riêng ph c v các yêu c u c bi t t 1 khách tr lên. i tư ng ph c v chính c a Khánh Sinh là khách hàng lưu trú t i các khách s n trên a bàn Hà N i. 4. M t s k t qu t ư c c a ơn v trong nh ng năm qua và phương hư ng nhi m v trong th i gian t i 4.1. M t s k t qu t ư c Ch tiêu ơn v tính Năm 2005 Năm 2006 T ng doanh thu 1.000 VN 490.375 588.576 T ng chi phí 1.000 VN 475.324 563.072 T ng lao ng Ngư i 30 40 Ti n lương 1.000 1.300 1.700 bình quân VN /ngư i L i nhu n 1.000 VN 15.051 25.504 (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh l hành qu c t năm 2006 c a công ty) D a vào b ng trên ta th y, năm 2006 so v i năm 2005: Doanh thu tăng 98.201.000 VN tương ng v i 20,03%.; T ng chi phí tăng 87.748.000 VN tương ương v i 18.46%; S lao ng tăng lên 10 ngư i tương ương v i 33,33%; Ti n lương bình quân tăng 400.000 VN /ngư i tương ương v i 30.77%; L i nhu n tăng 10.453.000 VN tương ng v i 69,45%. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 10 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 11. 11. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Các ch tiêu u cho th y xu hư ng m r ng ư c ho t ng kinh doanh c a công ty, i s ng c a ngư i lao ng ngày càng ư c c i thi n, l i nhu n tăng th hi n ư c v trí c nh tranh c a Khánh Sinh trong th i i m ngành Du l ch ang r t phát tri n v i r t nhi u công ty m i thành l p. 4.2. Phương hư ng nhi m v trong th i gian t i Trong th i gian t i, thu hút thêm lư ng khác du l ch các a bàn ti m năng như Thành ph H Chí Minh, à N ng, ban giám c s có chi n lư c m văn phòng bán tour và ti n t i t ch c tour du l ch t i 2 a bàn này, v i mô hình tương t như văn phòng ang t t i Hà N i. ây chính là m t quy t nh mang tính t phá, vì i s ng c a ngư i Vi t t i các thành ph l n ang d n ư c c i thi n, nhu c u ư c i du l ch khám phá t nư c là m t nhu c u t t y u. ón u ư c nhu c u này, Khánh Sinh s thành công và ngày càng vươn xa, kh ng nh thương hi u c a m t nhà t ch c du l ch l hành qu c t chuyên nghi p. V công tác qu n tr nhân s , công ty ang d n hoàn thi n các b n quy ch dành cho các b ph n, n i quy công ty qua ó nâng cao ch t lư ng lao ng trong công ty m b o ch t lư ng d ch v ngày càng t t hơn. Tuy nhiên, vi c hoàn thi n các b n quy ch này nên có toàn b ý ki n c a ngư i lao ng tr c ti p th c hi n nó. Và nên có m t b ph n nhân s riêng tr giúp giám c trong khi s lư ng lao ng và kh i lư ng công vi c v nhân s ngày càng tăng trong th i gian t i. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 11 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 12. 12. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh II. Th c tr ng công tác qu n lý lao ng c a Công ty TNHH Qu c T Khánh Sinh Do vi c chưa có m t b ph n qu n tr nhân s riêng bi t, nên công tác qu n lý lao ng t i công ty còn m t s lĩnh v c chưa ư c quan tâm. 1. Th c tr ng qu n lý nhân l c 1.1. H th ng ch c danh công vi c c a Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh - Ban giám c: Giám c, Giám c i u hành; - B ph n k toán: K toán công n , K toán chi phí, Th qu ; - B ph n i u tour: Trư ng nhóm i u tour, nhân viên i u tour; - B ph n văn phòng: Nhân viên văn phòng, nhân viên nh p d li u, nhân viên giám sát, th c t p viên; - B ph n hư ng d n: Hư ng d n viên du l ch Ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Trung; - B ph n lái xe: Lái xe. 1.2. Phân công lao ng theo chuyên môn - ngh nghi p ư c ào t o và hi p tác lao ng 1.2.1. Phân công lao ng theo chuyên môn - ngh nghi p ư c ào t o B ng 1: Phân công lao ng theo chuyên môn ngh nghi p ư c ào t o ơn v tính: ngư i. B ph n Chuyên môn ngh nghi p ư c ào t o Kinh t Tài L hành Ngo i Văn thư, Công Lái xe lao ng chính k và HDV ng lưu tr ngh toán Du l ch thông tin Giám c, 2 1 1 Giám c i u hành i u tour 4 K toán 1 3 Hư ng d n 15 5 viên Nhân viên 1 2 1 1 văn phòng Lái xe 6 Phân công lao ng nh m s d ng h p lý nh t s c lao ng trong doanh nghi p, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng d ch v và h giá thành s n ph m. Vì v y, ngay t khâu tuy n d ng, Khánh Sinh ã xác nh rõ v trí làm vi c tr ng, yêu c u i v i t ng v trí sau khi tuy n d ng, ngư i lao ng u ư c m GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 12 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 13. 13. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh nh n nh ng công vi c phù h p v i chuyên môn ngh nghi p ư c ào t o. Tuy nhiên, vi c phân công lao ng t i b ph n văn phòng còn mang tính t p trung, t c là chưa có s phân chia công vi c rõ ràng và th ng nh t gi a ngư i lao ng và ngư i ch s d ng lao ng v m c tiêu phát tri n ngh nghi p c a ngư i lao ng. i u này d d n n s b ng trong vi c th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. Gi i pháp ưa ra là ngư i ch s d ng lao ng nên trao i rõ ràng v i ngư i lao ng v m c tiêu công vi c c a h , nh hư ng phát tri n c a công ty, m b o hài hòa l i ích c a c hai bên, t ó v n th c hi n công vi c s t hi u qu cao hơn. 1.2.2. Hi p tác lao ng Nh ng v trí làm vi c chính trong công ty như i u tour, hư ng d n viên, k toán ư c quy nh công vi c c th , rõ ràng nên vi c th c hi n công vi c và hi p tác c a nh ng ngư i lao ng trong nh ng b ph n này nhìn chung là n nh. Hình th c giao ca các b ph n này u có nh ng văn b n như: s bàn giao ca cho b ph n i u tour, gi y bàn giao khách cho b ph n hư ng d n, s t m ng cho b ph n k toán. Riêng b ph n văn phòng, công vi c chưa mang tính n nh, ngư i lao ng thư ng ph i th c hi n công vi c m t cách b ng, t c là khi giám c giao vi c thì th c hi n. Nhưng vi c giao vi c c a giám c l i chưa hi u qu , d n n vi c hi p tác gi a nh ng ngư i lao ng trong b ph n này ôi lúc còn thi u ch t ch . Còn m t s khâu trong ho t ng c a công ty còn chưa ư c ngư i lao ng th c hi n nghiêm túc, ví d như hư ng d n viên i tour có trách nhi m thu code vé c a khách du l ch v n p cho b ph n k toán, d a vào code vé này, b ph n k toán m i có th thanh toán ư c chi phí cho các i lý. Trong m t s trư ng h p, hư ng d n viên chưa thu ư c code vé c a khách du l ch gây khó khăn cho nhi m v c a b ph n k toán. V n này có th ư c gi i quy t b ng cách nh c nh hư ng d n viên th c hi n úng nhi m v c a mình, ch o cho b ph n k toán s không thanh toán chi phí cho nh ng hư ng d n viên không thu code vé c a khách. Hi p tác lao ng s ư c th c hi n t t n u ngư i qu n lý có m t phương pháp giao vi c khoa h c, làm t t công tác phân công lao ng. Ngư i qu n lý cũng nên quan tâm t i th i gian làm vi c c a ngư i lao ng, lên k ho ch qu n lý công vi c cũng như ti n trình th c hi n công vi c c a ngư i lao ng, t ó làm t t công tác phân công và hi p tác lao ng trong công ty. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 13 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 14. 14. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 1.3. Qu n lý ch t lư ng lao ng ơn v th c t p B ng 2: Cơ c u lao ng phân theo gi i tính, tu i, thâm niên công tác và chuyên môn, trình h c v n Stt Trình Thâm niên ngh Tu i chuyên môn Trong ó n 20 – 25 tu i 25 – 30 tu i (ngư i) 1 – 2 năm 2 - 3 năm ư c ào t o > 30 tu i T ng s < 1 năm > 3 năm (%) 1. Trên i h c 01 0 0 0 0 01 0 0 01 2. Cao ng - i 29 62 10 08 04 07 09 15 05 h c 3. Trung c p – Sơ 10 40 02 04 03 01 01 03 06 c p Chung toàn ơn v 40 55 12 12 07 09 10 18 12 M i tham gia vào ngành ngh kinh doanh l hành qu c t t năm 2001, nên i ngũ lao ng c a Khánh Sinh a s là nh ng ngư i tr tu i. ây v a là m t l i th và cũng là m t b t l i i v i Khánh Sinh. L i th ch , lao ng tr là nh ng ngư i ham hi u bi t, nhi t tình trong công vi c, chưa ph i dành nhi u s quan tâm cho gia ình, ang là l a tu i c a h c t p, s c ng hi n và s ph n u cho s nghi p… nên r t thu n l i cho vi c th c hi n công vi c. Tuy nhiên, hoàn toàn là lao ng tr tu i cũng khi n Khánh Sinh g p khó khăn trong vi c h c h i kinh nghi m t th h i trư c. i tư ng ph c v c a Khánh Sinh a ph n là khách du l ch nư c ngoài, Vi t ki u vì v y òi h i i ngũ lao ng ph i có trình ngo i ng t t, c bi t là b ph n hư ng d n viên – nh ng ngư i tr c ti p th c hi n các chương trình du l ch v i khách du l ch, ph i là nh ng ngư i có trách nhi m cao, có tính kiên nh n, s c kh e t t… Vì v y v i cơ c u gi i tính 55% là lao ng n so v i toàn công ty, lao ng n chi m nhi u hơn b ph n văn phòng là h p lý. Th i gian ho t ng trong lĩnh v c du l ch ã ư c hơn 6 năm, l c lư ng lao ng c a Khánh Sinh ban u ch v i 10 ngư i, n nay s lao ng chính th c trong công ty ã là 40 ngư i, chưa tính n nh ng lao ng là c ng tác viên khi lư ng khách du l ch tăng trong mùa cao i m. Tinh th n tương tr , oàn k t, giúp l n nhau trong công ty r t cao. Nh ng lao ng g n bó v i công ty t khi m i thành l p n nay u r t yêu ngh , t n t y v i công vi c, nhi t tình hư ng d n nh ng lao ng m i vào t o nên m t t p th Khánh Sinh v ng ch c và ngày m t phát tri n. Nh ng lao ng có trình cao hơn luôn t n tình hư ng d n lao ng m i vào ngh , GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 14 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 15. 15. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ngư c l i nh ng lao ng m i luôn luôn th hi n m t tinh th n h c h i, m t thái làm vi c nghiêm túc, c g ng n m c t i a áp ng yêu c u công vi c, tuân th m i n i quy, quy ch c a công ty. Tuy nhiên, ngành du l ch ang bư c vào th i kỳ c n phát tri n m t cách b n v ng, vì th , l c lư ng lao ng trong công ty nên có cơ c u thêm nh ng ngư i nhi u kinh nghi p, nh ng chuyên gia lĩnh v c như marketting, nhân s … ho ch nh chi n lư c phát tri n lâu dài cho công ty. 1.4. Công tác ào t o t i ơn v Do c i m lao ng c a Khánh Sinh u ph i có trình chuyên môn nghi p v cao, quy trình làm vi c có tính c trưng riêng, nên sau khi tuy n d ng vào các v trí trong công ty, nh ng lao ng m i tuy n d ng s ph i tr i qua m t th i gian th c t p. T i b ph n i u tour, m i nhân viên m i vào u ph i th c t p dư i s kèm c p c a nh ng nhân viên cũ, ph i nghiên c u k b n quy trình i u tour, và trong th i gian th c t p s ư c giao nh ng công vi c c th c a b ph n i u tour t ơn gi n n ph c t p, n khi lao ng m i hoàn toàn áp ng ư c các yêu c u trong quy trình i u tour thì có th tr c ca m t mình. B ph n hư ng d n, căn c vào năng l c ã th hi n c a ng viên, cán b tuy n d ng có th phân lo i ra làm 3 lo i có nh hư ng tuy n d ng và ào t o • Lo i 1: ng viên ã có kinh nghi m i tour: o Cho d n th vài tour, có (không có) các hư ng d n viên c ng khác nhau c a công ty i giám sát o L y nh n xét c a du khách, nh n xét c a các hdv ã i giám sát tour và ý ki n c a b ph n i u tour v ng viên ó ưa ra quy t nh • Lo i 2: ng viên chưa có kinh nghi m i tour nhưng ã ư c ào t o bài b n v nghi p v hư ng d n o Hu n luy n th c a (on-site training): Cho lên tour ki n t p, có HDV c ng giám sát o Cho d n th tour l y nh n xét c a du khách o L y ý ki n c a các hdv c ng m t vài tour và b ph n i u tour ưa ra quy t nh • Lo i 3: ng viên thi u m t s k năng nghi p v và ki n th c o ào t o b sung v ki n th c, k năng nghi p v t i văn phòng o Hu n luy n th c a (on-site training): Cho lên tour ki n t p, có HDV c ng kèm c p o Cho d n th vài tour ơn gi n l y nh n xét c a du khách o Ki m tra l i ki n th c nghi p v t i văn phòng và l y ý ki n c a các trainer sau m t vài tour GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 15 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 16. 16. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Nhân viên vào làm trong b ph n k toán cũng ư c th c t p, sau ó m i ư c giao các công vi c c th n u áp ng ư c yêu c u c a công ty. Nhân viên văn phòng, tùy thu c vào v trí làm vi c, th i gian th c t p c a nhân viên văn phòng có th là dài ho c ng n ph thu c vào yêu c u c a công vi c và kh năng áp ng công vi c c a ngư i lao ng. Công vi c c a nhân viên m i cũng s ư c nh ng nhân viên cũ hư ng d n, kèm c p. Hàng quý, công ty có nh n ư c nh ng thông báo v các chương trình ào t o dành cho lao ng ví d như các khóa ào t o v tin h c văn phòng dành cho các doanh nghi p v a và nh do VCCI t ch c, các khóa h c v tuy n i m du l ch do T ng c c du l ch t ch c, các khóa h c v ti ng Anh du l ch c a các trư ng… T ó, ngư i qu n lý s d a vào trình th c t c a lao ng, i u ki n công vi c hi n t i công ty, có th yêu c u lao ng tham gia các khóa h c này. Ho c căn c vào yêu c u công vi c trong th i gian t i ngư i qu n lý s quy t nh m i giáo viên v công ty tr c ti p gi ng d y cho nhân viên văn phòng. M t cách khác mà Khánh Sinh cũng ang áp d ng nâng cao trình c a nhân viên ó là ưa ra các yêu c u i v i nhân viên h t h c t p b ng cách nghiên c u trên Internet. B ng 3: K t qu ào t o c a Công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh năm 2006 Hình th c ào t o Chuyên môn ào t o S lư ng lao ng K t qu Th c t p i u tour 2 t Th c t p K toán 1 t Th c t p Nhân viên văn phòng 3 t Th c t p Hư ng d n viên 10 t Khoá ào t o MS i u tour, k toán, 6 t Powerpoint do công nhân viên văn phòng ty t ch c Khoá ào t o MS i u tour 1 t Word do VCCI t ch c Khóa ào t o MS K toán 1 t Excel do VCCI t ch c Khóa ào t o v i u tour 1 t tuy n i m du l ch c a T ng c c du l ch T h ct p Th hư ng d n viên 5 t GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 16 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 17. 17. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Ngoài các hình th c và phương pháp ào t o trên, d a vào cơ s v t ch t k thu t hi n i c a công ty như h th ng máy tính ư c n i m ng Internet, vào nh ng gi ngh trưa, th i gian r nh nhân viên văn phòng, hư ng d n viên có th tr c ti p lên m ng c p nh t ki n th c v tuy n i m du l ch, các chương trình l h i, h c ti ng Anh trên m ng ho c qua ĩa CD, c sách trong t sách c a công ty… nâng cao trình c a mình. Hàng quý, d a vào chi n lư c phát tri n c a công ty, m t s i u tour, hư ng d n viên ho c nhân viên văn phòng s ư c c i công tác tìm hi u v các tuy n i m du l ch mà công ty ã và s t ch c ph c v khách du l ch. ây chính là m t cơ h il n lao ng trong công ty có th h c h i t ó rút ra cách làm vi c hi u qu nh t. Nhìn chung, công tác ào t o Khánh Sinh là phù h p v i yêu c u công vi c c a công ty. V i i ngũ lao ng tr , ham h c h i, và các phương pháp ào t o phù h p, ch t lư ng lao ng c a Khánh Sinh s ngày càng ư c nâng cao. Tuy nhiên, vi c ki m tra và áp d ng nh ng k t qu ào t o ư c còn chưa phát huy h t tác d ng c a công tác ào t o. Ví d như sau khóa h c MS Powerpoint, ngư i lao ng chưa ph i áp d ng nó vào công vi c, ây là m t lãng phí cho công ty. Nh ng ngư i lao ng tham gia các khóa h c do công ty c i, sau khi k t thúc khóa h c cũng chưa áp d ng ư c nh ng ki n th c ã h c vào th c t công vi c. Tình tr ng này xu t hi n là do công tác k ho ch ào t o chưa chu n, ngư i lãnh o chưa giám sát ch t ch cũng như chưa có s ki m tra l i ki n th c ngư i lao ng trong th c t công vi c. 1.5. Th c tr ng công tác ánh giá k t qu th c hi n công vi c. Du l ch là m t trong nh ng ngành d ch v có c tính: vô hình, b t kh phân, kh bi n, phân h y, không ng nh t và không có quy n s h u. Vì v y, là m t nhà t ch c các chương trình du l ch, công ty c bi t coi tr ng công tác ánh giá th c hi n công vi c nh m m b o ch t lư ng d ch v t i m c t i a có th áp ng. Qua công tác ánh giá k t qu th c hi n công vi c, công ty s nh n ra ư c kh năng áp ng d ch v c a ngư i lao ng i v i khách hàng, t ó ưa ra nh ng i u ch nh phù h p v i yêu c u c a khách, ánh giá công b ng kh năng c ng hi n c a ngư i lao ng i v i công ty, nh hư ng cho ngư i lao ng kh năng phát tri n, tìm i m chung gi a m c tiêu phát tri n c a ngư i lao ng và c a công ty t ó ưa ra chi n lư c phát tri n chung cho c ngư i lao ng và công ty. Phương pháp ánh giá k t qu th c hi n công vi c ư c Khánh Sinh s d ng ó là s k t h p c a các phương pháp như thang o ánh giá h a d a trên hành vi, ghi chép s ki n quan tr ng, pháp qu n tr b ng m c tiêu. V i m i c thù công vi c c a t ng b ph n, ngư i qu n lý s ưa ra các phương pháp ánh giá khác nhau GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 17 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 18. 18. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh m b o s công b ng trong vi c ánh giá k t qu th c hi n công vi c c a ngư i lao ng trong công ty. K t qu ánh giá th c hi n công vi c c a lao ng ư c s d ng hàng tháng v i b ph n hư ng d n viên, lái xe, i u tour k p th i i u ch nh nh ng sai sót trong quá trình th c hi n công vi c c a các b ph n, c p nh t cho b quy ch làm vi c c a t ng b ph n, và làm cơ s ưa ra m t phương pháp làm vi c t i ưu nh t; b ph n văn phòng, k toán ư c ánh giá theo năm và s d ng cho công tác khen thư ng cu i năm. Ngoài ra, b ph n văn phòng, k toán, i u tour dư i s ch o tr c ti p c a ngư i qu n lý, công tác ánh giá cũng ư c th c hi n hàng ngày qua t ng công vi c c th , b ng s trao i v hi u qu làm vi c và phương pháp làm vi c gi a giám c và ngư i lao ng nh m có m t k t qu làm vi c t i ưu nh t cho ngư i lao ng, t ư c m c tiêu công vi c. Nhìn chung, công tác ánh giá th c hi n công vi c t i công ty ã ư c giám c quan tâm và th c hi n. Song phương pháp th c hi n và ưa công tác này tri n khai trong th c t còn nhi u b t c p. Ví d như các tiêu chí ánh giá hi u qu làm vi c c a b ph n hư ng d n chưa có tác d ng thúc y ngư i lao ng làm vi c t t hơn. D a vào các tiêu chí ánh giá tr lương cũng là m t phương pháp hi n i, song l i chưa mang l i hi u qu gì i v i ngư i lao ng, m t ph n do các tiêu chí ánh giá chưa mang tính t ng th , và m t ph n, k t qu ánh giá này mang tính m t chi u, chưa có s th ng nh t gi a t p th ngư i lao ng và ngư i qu n lý. 1.6. T o ng l c v tinh th n cho ngư i lao ng. a ph n lao ng trong công ty là i ngũ trí th c, vi c t o ng l c tinh th n cho h nâng cao năng su t lao ng là vi c r t áng quan tâm. Song, do b n r n v i quá nhi u công vi c, ngh thu t giao quy n chưa ư c ngư i qu n lý v n d ng, công tác t o ng l c tinh th n cho ngư i lao ng c a công ty còn r t nhi u h n ch . Ngoài phương ti n làm vi c hi n i và y , t o thu n l i cho vi c th c hi n công vi c cũng như c p nh t tin t c c a ngư i lao ng trong công ty, h tr xe khi ngư i lao ng có vi c hi u, h ; mua quà cho nhân viên khi giám c k t thúc t công tác thì Khánh Sinh v n chưa có m t quy nh chính th c nào v v n t o ng l c tinh th n cho ngư i lao ng. Theo quan i m c a ngư i qu n lý là tr lương theo k t qu ánh giá th c hi n công vi c hàng tháng t o s công b ng gi a nh ng ngư i lao ng, nhưng công tác này th c hi n chưa t t nên chưa t o ư c ng l c làm vi c cho ngư i lao ng, c bi t là b ph n hư ng d n. Nhu c u c a con ngư i là ư c tôn tr ng, ư c kh ng nh v trí c a mình, ư c thăng ti n trong ngh nghi p… nhưng ngư i qu n lý ã chưa th c hi n ư c i u này. Trong công ty, ngoài giám c và giám c i u hành là ngư i có ch c danh GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 18 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 19. 19. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh lãnh o, các thành viên còn l i u là nhân viên và ngư i lao ng bình thư ng, dù kh năng làm vi c là khác nhau, nhưng quy n và l i ích c a h không khác nhau, vì v y d d n n s chán n n, b t mãn c a nh ng ngư i gi i, ngư i có kh năng, không c n c g ng ph n u cho nh ng nhân viên m i…D d n n vi c lao ng sau khi tìm ư c ch làm t t hơn có cơ h i phát tri n b n thân s n sàng ngh vi c t i công ty. kh c ph c tình tr ng này, ban lãnh o công ty nên xây d ng và quy t nh b t, b nhi m nh ng ch c danh lãnh o c th cho các b ph n. Ví d b ph n i u tour, hi n nay ch c danh trư ng nhóm i u tour ch là phân bi t ngư i này v i nh ng ngư i còn l i ph n th c hi n công vi c vi t báo cáo tu n. Ngoài ra, vào nh ng d p l , t t ban lãnh o nên tr c ti p thăm h i và g i nh ng l i chúc t t p t i ngư i lao ng và gia ình h . Ban lãnh o nên quan tâm nh ng thông tin cá nhân c a ngư i lao ng như ngày sinh nh t chúc m ng h b ng nh ng cách r t ơn gi n như g i thi p i n t , tin nh n i n tho i… chúc m ng. Công ty nên có ch khen thư ng c th cho nh ng ngư i lao ng i làm vào ngày l . Vào nh ng d p công ty v ng khách, nên t ch c cho t p th ngư i lao ng i ngh , nh ng bu i picnic s khi n h có cơ h i ư c ngh ngơi, giao lưu tìm hi u l n nhau, khám phá thêm nh ng tuy n i m du l ch m i, v a tăng hi u qu trong v n tinh th n, v a nâng cao hi u bi t và s g n k t gi a nh ng ngư i lao ng trong công ty. 2. nh m c lao ng Khánh Sinh là m t công ty t ch c các chương trình du l ch ghép, t c là t p h p nh ng nhóm khách l t 1 ngư i tr lên t ch c tour. M t tour ư c t ch c n u như s lư ng khách t 8 – 14. Vì n m trong khu v c ph c nên lo i xe du l ch mà công ty t ch c là xe 16 ch . Thông thư ng, m t hư ng d n viên và m t lái xe s ch u trách nhi m d n 1 oàn khách 14 ngư i i du l ch. V i nh ng tour riêng, khách hàng s tr giá cao ư c i xe riêng và hư ng d n riêng. Như v y, m c lao ng trong công ty ã có, và nó v n ư c duy trì như v y, chưa có m t tiêu chu n c th nào ngư i lao ng bi t rõ là mình ã hoàn thành m c hay chưa. i u này, m t m t là do ban lãnh o công ty chưa th c s quan tâm n công tác nh m c lao ng, chưa hi u h t ư c ý nghĩa c a công tác nh m c lao ng. M t khác, cũng do ngành du l ch chưa có m t hư ng d n c th nào v công tác nh m c lao ng trong ngành du l ch. Vì v y, v i ngành du l ch, nên k t h p v i ngành lao ng thương binh và xã h i, xây d ng m t h th ng m c lao ng chuyên ngành du l ch tương t như ngành xây GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 19 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 20. 20. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh d ng và ngành cơ khí. Có m t tiêu chu n m c c a ngành, công ty s d dàng áp d ng và ưa ra nh ng m c phù h p v i kh năng c a ngư i lao ng trong công ty. Ngòai ra, công ty cũng có th t nhiên c u ưa ra m t m c phù h p cho lao ng b ng cách tham kh o các tài li u v m c và phương pháp xây d ng m c lao ng trong ngành du l ch c a các nư c tiên ti n và có n n du l ch phát tri n như Thái Lan, Singapore… 3. Ti n lương 3.1. Giám c i u hành Ti n lương c a giám c i u hành ư c tr 9 tri u ng/tháng. Ti n lương này m b o các yêu c u cơ b n c a t ch c ti n lương, tuy nhiên nó chưa ph n ánh rõ ràng m c trách nhi m trong công vi c c a ch c danh giám c i u hành. Xét v m t ngh thu t tr lương, nên ưa ra nh ng tiêu chí c th tr lương cho ch c danh giám c i u hành ví d như duy t lương nhân viên trư c ngày 05 hàng tháng s ư c 500 ngàn ng. 3.2. B ph n k toán Ti n lương c a b ph n k toán ư c tr theo th a thu n trong quá trình tuy n d ng, và ư c nâng m c lương theo kh i lư ng công vi c m nh n và th i gian cam k t làm vi c t i công ty. Ph c p ti n ăn: 150.000 /tháng. Riêng k toán công n có thêm kho n ph c p xăng xe: 150.000 /tháng. Ti n lương trung bình c a b ph n k toán là: 1.850.000 /ngư i/tháng. Ti n lương dành cho b ph n k toán nhìn chung là h p lý, song cũng nên ưa vào ch c năng qu n lý b ng ti n lương, ví d như quy nh rõ các kho n m c th c hi n công vi c, m i m c s ư c tr bao nhiêu ti n/tháng. Ví d k toán chi phí: code vé c a hư ng d n viên - ư c nh n 100.000 /tháng. 3.3. B ph n văn phòng B ph n văn phòng ư c tr lương căn c vào công vi c m nh n, th a thu n gi a ngư i qu n lý và ngư i lao ng, trung bình là 1.000.000 /ngư i/tháng. Ph c p ti n ăn: 150.000 /tháng Thư ng theo tháng: có c g ng trong công vi c, kiêm nhi m thêm nhi m v … v i m c thư ng theo quy t nh c a giám c i u hành. Tương t b ph n k toán, nên tr lương theo hi u qu công vi c. 3.4. B ph n i u tour GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 20 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 21. 21. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh B ph n i u tour ư c áp d ng m c lương theo th a thu n, lương theo trách nhi m, và ti n hoa h ng do bán tour riêng. Ti n lương bình quân: 2.000.000 /tháng Ph c p ti n ăn: 220.000 /tháng (do b ph n này làm vi c t i văn phòng t 7h sáng n 22h êm, chia làm 3 ca: sáng, hành chính, t i). Ph c p trách nhi m cho trư ng nhóm i u tour: 300.000 /tháng. Ph c p kiêm nhi m vi c in n quy n chương trình: 300.000 /tháng. Ph c p kiêm nhi m vi c so n th o các quy ch trong công ty: 300.000 /tháng Ph c p kiêm nhi m vi c qu n lý và d ch Feedback sang ti ng Vi t, l p báo cáo theo ngày, tu n, tháng: 300.000 /tháng. Ph t l i nghi p v : tùy t ng l i mà nhân viên i u tour ph i ch u ph t v m t tài chính do phát sinh t l i nghi p v . M c ph t do giám c i u hành quy t nh sau khi có s gi i trình v l i nghi p v , ki m tra các cu c i n tho i. Hoa h ng (xem b ng sau): B ng 4: Hoa h ng dành cho nhân viên i u tour bán ư c chương trình cho khách du l ch i tư ng Walkin Email/web Telephone Friends khách oàn/tour Tour Vé (tàu, t Tư v n, t Tư v n, Ngư i Ngư i Hành vi riêng ghép xe bus, tour làm tour g i có có máy luôn chương luôn chương ngu n công tư bay,…) trình, trình, báo khách v n báo giá giá,… 30% l i 30% 10.000 / 0% 30% l i 0% 30% l i 20% 20% % hoa nhu n chênh vé nhu n nhu n h ng (không l ch so (không (không tính 10% v i giá tính 10% tính 10% chi phí i lý chi phí chi phí văn văn văn phòng) phòng) phòng) 3.5. B ph n hư ng d n Quan i m c a giám c i u hành v vi c tr lương cho b ph n hư ng d n viên là áp ng úng năng l c/thái làm vi c c a t ng HDV nh m: • T o m t môi trư ng làm vi c công b ng, hi u qu ; • T o ng l c làm vi c và thăng ti n, khuy n khích s năng ng, sáng t o, không ng ng vươn lên c a i ngũ HDV; • m b o thu nh p và các quy n l i khác, t o s an tâm, n nh lâu dài; • Manh tính c nh tranh cao trong m t b ng chung các công ty du l ch nh m thu hút các HDV có năng l c; • Nâng cao ch t lư ng d n oàn và ch t lư ng tour tuy n nói chung. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 21 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 22. 22. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Nh ng quy nh chính như sau: Lương ngày: M c lương cơ b n: t 0-200.000/ngày ho c cao hơn tùy theo tour và năng l c c a HDV. Ch y u là d a trên Ki n th c/Ph m ch t cá nhân/K năng nghi p v c a HDV. Lương trách nhi m: 50-100.000/ngày tùy vào trách nhi m ư c giao thêm (ví d : kèm c p ào t o HDV m i, quán xuy n ch u trách nhi m m t tuy n tour nào ó, ho c tour ghép g i ph c t p…). Ph c p/các quy n l i khác: Các HDV có năng l c và chính th c ký h p ng v i công ty s ư c hư ng các ch ph c p như b o hi m, i n tho i (d a vào trách nhi m ư c giao) cũng như các ch khác như ngh m au, thai s n (theo lu t Lao ng) ho c các ưu ãi c a công ty như h tr xe trong các trư ng h p hi u/h … ư c công ty ài th chi phí, c i kh o sát/th c t tour tuy n m i các vùng/ a bàn khác nh m m mang ki n th c/kinh nghi m. Thư ng Thư ng theo tour • Thư ng theo năng l c: M c thư ng theo ch t lư ng tour t 20-50.000. M c thư ng tính theo t ng tour. Thư ng khi có khách khen HDV qua feedback ho c qua văn phòng/ i lý • Thư ng khi làm l i v tài chính cho công ty (ví d : bán ư c phòng i u hòa...) • Thư ng theo tinh th n trách nhi m: ví d nhi t tình h tr văn phòng gi i quy t khi x y ra các s c trên tour/sau khi k t thúc tour… Thư ng theo tháng/quý/năm: Ngoài các d p L , T t, cu i năm HDV còn ư c thư ng d a theo k t qu làm vi c trong tháng/quý/năm • Tinh th n/Thái làm vi c: Tinh th n trách nhi m và m c nhi t tình i v i công ty (vd: chuyên c n, s n sàng lên tour khi công ty yêu c u, không ch n tour, không t ch i tour, s n sàng quay u i v i tour Cát Bà khi công ty yêu c u, s n sàng i tour khi có s thay i c n thi t t văn phòng, s n sàng lên tour trong các ngày l , T t…) • Phong làm vi c: Luôn gi ư c ch t lư ng d n oàn m c t t. • Tinh th n xây d ng: Có nh ng sáng ki n/c i ti n/ý ki n óng góp k p th i mang l i l i ích cho công ty như mang l i s thay i v hi u qu kinh t /ch t lư ng tour tuy n hay nâng cao thương hi u ho c làm cho vi c qu n lý i u hành tr nên thu n l i hơn hay hi u qu n hơn trong vi c tuy n d ng và ào t o HDV m i… Hình Th c thư ng GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 22 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 23. 23. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh • Ti n m t • Ti n m t + b ng khen/k ni m chương ( i u này th hi n s trân tr ng c a công ty i v i công s c/sáng ki n….mà HDV ã óng góp cho s phát tri n c a công ty) • Hi n v t có giá tr ho c m t chuy n du l ch nư c ngoài ho c trong nư c (t t nhiên là khác v i các tuy n HDV ã t ng i) • Các khóa ào t o liên quan n k năng/nghi p v : Trong các mùa th p i m (v ng khách) các HDV có thành tích s ư c c i h c các l p ào t o nâng cao như ngo i ng , k năng qu n lý ho c các l p nghi p v liên quan n du l ch. i m khác bi t ây là trong nh ng ngày i h c HDV v n ư c hư ng m t m c lương ngày nh t nh. M c thư ng: • Tuy áp d ng v i t t c các i tư ng (HDV chính th c cũng như c ng tác viên/th c t p viên c a công ty) tuy nhiên m c thư ng s khác nhau gi a HDV chính th c và th c t p viên cũng như gi a HDV chính th c và c ng tác viên. Cách th c t ch c trao thư ng: • Hàng tháng công ty s t ch c m t bu i liên hoan m ng thành tích c a ho t ng c a công ty cũng như c a các cá nhân. Các HDV t thành tích s ư c trao thư ng cùng v i các nhân viên t thành tích c a các b ph n khác. • Các hình nh t i các bu i trao thư ng, l t ng k t cu i năm s ư c lưu l i trong nh t ký ho t ng c a công ty, ghi nh n s óng góp c a các cá nhân su t x c trong t ng giai o n phát tri n c a công ty. Và ư c trưng bày v trí trang tr ng t i văn phòng công ty. Quy nh v ti n lương dành cho b ph n hư ng d n viên là rõ ràng, m b o các yêu c u c a ti n lương, ch rõ ư c nh ng m c tiêu mà ban lãnh o mu n ngư i hư ng d n viên c n t ư c. Song do m i ưa vào áp d ng, và m c lương ngày hi n nay c a hư ng d n viên có kinh nghi m trong công ty còn m c 100.000 /ngày nên chưa có tác d ng nhi u. Vì trên th trư ng lao ng m c lương c a hư ng d n viên trung bình là 200.000 /ngày, nên hư ng d n viên trong công ty chưa th a mãn v i m c lương hi n t i. Ban lãnh o công ty nên nghiên c u k và th o lu n v i b ph n hư ng d n ưa ra m t m c lương h p lý nh t, m b o k t qu công vi c ngày m t nâng cao t công tác tr lương. 3.6. B ph n lái xe Thanh toán tr c ti p các chuy n xe theo tháng, tùy theo h p ng h p tác d ch v gi a công ty và ch xe theo t ng tour du l ch và lo i xe. B ph n lái xe ký h p ng h p tác d ch v v i công ty hàng năm. Và lư ng công vi c là thư ng xuyên. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 23 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 24. 24. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Nhìn chung, công tác tr lương trong công ty ã m b o ư c các yêu c u c a t ch c ti n lương, song chưa có tác d ng kích thích tinh th n làm vi c c a ngư i lao ng lâu năm trong công ty do quy ch tr lương còn ang trong ti n trình xây d ng và hoàn thi n, m i trong giai o n áp d ng th . Tuy nhiên, vi c xây d ng quy ch tr lương cho t ng b ph n hi n nay ang ư c quy t nh theo hư ng ch ot p trung, ngư i lao ng chưa nh n th c rõ v quy n ư c tham gia vào vi c xây d ng quy ch tr lương c a h , h dành vi c này cho ngư i qu n lý. Vì v y r t d d n n tình tr ng c m th y m c lương ư c tr là chưa h p lý. C n trao i th ng th n v i ngư i lao ng, có th ưa ra các phi u i u tra t ng h p ý ki n, ho c t ch c các cu c h p, hay g i email h i ý ki n…. 4. Qu n lý Nhà Nư c v ti n lương Trong công ty, giám c i u hành và b ph n k toán kiêm nhi m thêm công tác ti n lương. Hi n nay, quy mô công ty v i s lư ng lao ng nh nên vi c th c hi n công tác ti n lương theo kiêm nhi m là h p lý. Theo nh hư ng phát tri n trong tương lai, thì công ty nên có m t b ph n chuyên trách làm công tác ti n lương cũng như các công tác khác thu c ph n qu n tr nhân s như k ho ch s lư ng lao ng, nh m c lao ng, ánh giá th c hi n công vi c, b o hi m xã h i… Vi c ti p nh n các văn b n qu n lý Nhà nư c v ti n lương c a công ty là thông qua các phương ti n thông tin i chúng, internet. M c lương trong công ty luôn m b o trên m c lương t i thi u, th c hi n úng pháp lu t lao ng v ti n lương. Cách th c tính lương còn do th a thu n gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, quy t nh cu i cùng v m c lương là do ngư i ch s d ng lao ng. 5. Th c hi n pháp lu t lao ng Các lo i giao k t h p ng ang áp d ng t i công ty: h p ng làm c ng tác viên cho công ty theo th i v ; h p ng lao ng chính th c cho nhân viên i u tour, k toán; h p ng h p tác d ch v v i ch xe, gi y xác nh n th c t p i v i hư ng d n viên xin làm th c t p. Sau th i gian th c t p t i công ty, giám c i u hành s d a vào k t qu th c hi n công vi c trong th i gian th c t p c a ngư i lao ng ưa ra quy t nh tuy n d ng và ký k t h p ng: h p ng t 12 tháng tr lên. Do s lư ng lao ng luôn m b o m c phù h p nên công ty hoàn toàn không có hi n tư ng làm êm, làm thêm gi . Ngư i lao ng u ư c ngh 1 ngày/tu n. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 24 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 25. 25. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh . N i quy lao ng ư c quy inh rõ trong t ng b n quy ch i v i t ng b ph n. Luôn ư c xây d ng d a trên tinh th n tuân th Lu t Lao ng và Lu t Du l ch c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Nh ng vi ph m v n i quy lao ng luôn ư c giám c i u hành nh c nh . Tuy nhiên, các b n n i quy này còn ang trong ti n trình xây d ng và s ư c hoàn thi n trong th i gian t i. Nh ng vi ph m k lu t x y ra trong công ty thư ng do l i nghi p v c a ngư i lao ng, n u gây t n th t v m t tài chính thì tùy m c , ngư i lao ng s ph i b i thư ng cho công ty. Ho c xét th y năng l c c a ngư i lao ng không m nhi m công vi c hi n t i (t vi c vi ph m k lu t lao ng thư ng xuyên), giám óc i u hành s có các bi n pháp k lu t như chuy n ngư i lao ng sang m t công vi c khác, ho c cho ng ng i tour m t th i gian v i b ph n hư ng d n viên, không g i i tour v i b ph n lái xe, chuy n sang làm công vi c văn phòng v i b ph n i u tour. Như v y, v n k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t ã ư c th c hi n úng lu t. L c lư ng lao ng trí th c, nên quan h lao ng là m t v n nên ư c quan tâm. Th nh t, v tương quan nhân s (thi hành k lu t, gi i quy t khi u n i, cho thôi vi c, xin thôi vi c, t m cho ngh vi c, thăng ch c, giáng ch c, thuyên chuy n, v hưu…) công ty ã th c hi n úng pháp lu t. Ví d như v n xin thôi vi c là do ngư i lao ng th y chưa có cơ h i phát tri n, t m cho ngh vi c là do ngư i s d ng lao ng th y ngư i lao ng chưa áp ng ư c yêu c u công vi c…Th hai, v thương lư ng t p th , Khánh Sinh chưa có t ch c công oàn, ây có l cũng là tình tr ng chung c a các công ty TNHH, b ph n nhân s cũng là kiêm nhi m nên công tác này chưa ư c quan tâm. Th ba, gi i quy t tranh ch p lao ng, òi h i ph i có bên th ba gi i quy t, song các v n v quy n và l i ích liên quan n vi c làm, ti n lương, thu nh p, i u ki n lao ng và vi c th c hi n h p ng lao ng t i công hi n nay ang theo hình th c th a thu n gi a giám c i u hành và t ng v trí làm vi c. Làm như v y s không t ư c hi u qu cao trong vi c b o v l i ích t p th cho ngư i lao ng. Gi i pháp v n là nên có t ch c công oàn trong công ty, ho c b ph n nhân s i di n cho quy n và l i ích c a t p th ngư i lao ng, thương lư ng chính th c v i ngư i ch s d ng lao ng. Th tư, v n giao ti p nhân s , các thành viên trong công ty u có thái h c h i, hòa ng v i t p th . Có m t v n ó là có m t s quy t nh c a giám c i u hành v quan h nhân s chưa có s gi i thích rõ ràng, d d n n b t bình trong t p th ngư i lao ng. gi i quy t v n này, ngư i ch s d ng lao ng nên ón nh n ư c nh ng b t bình b ng cách: ưa ra nh ng quy ch t o m i quan h làm vi c dân ch , t p trung; nh ng hình th c giúp ngư i lao ng d bày t quan i m mà không b trù d p như hòm thư góp ý, g i email tr c ti p, h i ngh phát bi u ý ki n… Ph i nh n nh ư c t m quan tr ng c a t ng v trí làm vi c trong công ty, c bi t là s tham gia c a các t ch c phi chính th c như h i ph n , oàn thanh niên, hay công oàn; GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 25 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 26. 26. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ngư i qu n lý nên óng vai trò là ngư i b n c a ngư i lao ng nhưng v n m b o mình là cán b , n m ư c c i m, hoàn c nh c a t ng cá nhân. Khi có b t bình x y ra, nên t o môi trư ng tho i mái ngư i lao ng bày t ý ki n, xây d ng các cơ ch ph n h i, thông tin ngư c, t o lòng tin v ngư i qu n lý i v i ngư i lao ng b ng chính trình chuyên môn nghi p v và s quan tâm chân thành c a mình, m b o nguyên t c công b ng trong x lý… GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 26 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 27. 27. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh PH N II: CHUYÊN Tên chuyên : HOÀN THI N CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH QU C T KHÁNH SINH CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A CÔNG TÁC ÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C T I CÔNG TY TNHH DU L CH QU C T KHÁNH SINH I. Cơ s lý lu n c a v n nghiên c u. 1. ánh giá th c hi n công vi c và vai trò c a công tác ánh giá th c hi n công vi c 1.1. ánh giá th c hi n công vi c Công vi c là t ng h p các nhi m v , các trách nhi m hay ch c năng mà m t ngư i hay m t nhóm ngư i lao ng ph i m nh n trong t ch c. M t s khái ni m v ánh giá th c hi n công vi c: Theo Nguy n H u Thân: “ ánh giá s hoàn thành công tác hay còn ư c g i là ánh giá thành tích công tác là m t h th ng chính th c duy t xét và ánh giá s hòan thành công tác c a m t cá nhân theo nh kỳ”. Trong cu n “phương pháp và k năng qu n tr nhân s ” c a Vi n nghiên c u và ào t o v qu n lý: “ ánh giá hi u qu thành tích hay còn ư c g i là giám nh bi u hi n công vi c ho c ánh giá tình hình công vi c. Nghĩa là cán b qu n lý c a c p t ch c thông qua m t bi n pháp nào ó ti n hành quá trình ánh giá nh lư ng và nh tính i v i tình hình hoàn thành công vi c c a nhân viên c p dư i”. Theo Giáo trình Qu n tr Nhân l c (ThS. Nguy n Văn i m & PGS. TS. Nguy n Ng c Quân): “ ánh giá th c hi n công vi c thư ng ư c hi u là s ánh giá có h th ng và chính th c tình hình th c hi n công vi c c a ngư i lao ng trong quan h so sánh v i các tiêu chu n ã ư c xây d ng và th o lu n v s ánh giá ó v i ngư i lao ng.” Như v y, ánh giá th c hi n công vi c là vi c so sánh tình hình th c hi n công vi c v i yêu c u ra. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 27 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 28. 28. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh 1.2. Vai trò c a công tác ánh giá th c hi n công vi c ánh giá là ch nh ng bình xét thành tích làm vi c cao th p, th hi n công vi c t t – x u c a nhân viên – nói v i h làm như th nào, ưu i m âu, có nh ng ch nào ph i s a i…. ây nên tr thành 1 công vi c mang tính thư ng xuyên, ít nh t là m t năm m t l n. Hi n nay vi c ánh giá có th giúp doanh nghi p úc rút và t ng k t nh ng kinh nghi m làm vi c. Nhưng doanh nghi p hi n nay ph bi n không coi tr ng l m công tác này, m t s ngư i lãnh o còn không mu n làm công vi c này. H cho r ng ây là công vi c t n công vô ích, không có tác d ng, hi u qu cho l m. Vì ánh giá thì bu c ph i i m t v i c p dư i, có th s n y sinh s chia r , b t ng ý ki n v i công nhân viên khi ánh giá và thành tích công vi c và bi u hi n làm vi c c a h (ví d c p trên cho r ng bi u hi n r t bìn thư ng, còn nhân viên thì cho r ng h ã h t lòng cúc cung t n t y r i), như v y s có kh năng phát sinh tranh lu n. Th là, ngư i lãnh o lo l ng r ng 1 khi phát sinh xung t, chia r , s làm t n thương n tinh th n c a m i ngư i. Còn n u như ngư i lãnh o ph i khen ng i trái v i lòng mình thì cũng không cam lòng. V y thì t t nh t là không nên t ng k t ánh giá gì c . Th t ra, ây là m t sai l m v nh n th c. ánh giá có t có tác d ng tiêu c c vì m t s nh ng cá nhân cá bi t không ch u ti p thu phê bình, nhưng tác d ng tiêu c c c a vi c không ánh giá l i còn l n hơn. Công nhân viên s cho r ng ngư i lãnh o không quan tâm, không tìm hi u giúp h , h ã ph i b ra nhi u công s c nhưng cũng ch ng có tác d ng gì, n m t l i ánh giá úng n, s c vũ khích l nho nh cũng không có. Như v y, h s c m th y chán n n, ho c nh ng công nhân viên t cho r ng bi u hi n c a mình r t t t, nhưng trên th c t ngư i lãnh o l i hoàn toàn không hài lòng, hóa ra là ngư i lãnh o s m ã không hài lòng v i anh ta. Nói chung, ánh giá có th t o tác d ng khuy n khích, tìm hi u, nâng cao t ch t c a công nhân viên. i u này có tác d ng l n i v i doanh nghi p và công nhân viên. Tác d ng khuy n khích ánh giá là s kh ng nh và hư ng ng i v i công vi c tích c c c a c p dư i. Con ngư i u có nhu c u ư c tôn tr ng, kh ng nh giá tr lao ng c a h iv i công ty, nh n m nh t m quan tr ng c a h i v i công ty, th a nh n óng góp c a h , kh ng nh vai trò c a h s có tác d ng khích l m nh m . Vì v y, h s hi u r ng, t t c nh ng gì h làm, doanh nghi p u hi u bi t r t rõ. Tác d ng giao lưu tìm hi u Thành công c a doanh nghi p là d a và quan h con ngư i t t p, tinh th n t p th , và nh ng i u này u ư c xây d ng trên s giao lưu tìm hi u l n nhau. Trong GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 28 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 29. 29. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ánh giá phê bình, ngư i lãnh o s ánh giá nh ng bi u hi n c a nhân viên như th nào, c n ph i thay i nh ng i m nào, ng th i cũng t o cơ h i nhân viên lên ti ng. N u h không ng ý v i nh ng ánh giá c a c p trên thì h có th nói ra. Cho dù không lo i b ư c s b t ng, hi u nh m gi a 2 bên thì ít nh t cũng hi u ư c quan i m c a nhau. Nâng cao t ch t c a nhân viên Nhân viên làm vi c gì cũng luôn “làm theo c m giác”, anh ta hoàn toàn không hi u ư c vi c mình làm là úng/sai. Thông qua ánh giá phê bình, ngư i lãnh o s ưa ra nh ng ánh giá i v i anh ta, nh c nh anh ta nh ng ch c n ph i s a i, công nhân viên s t nh n th c ư c sai l m, sau ó s chú ý s a i. V m t l i ích i v i vi c qu n tr nhân s , k t qu ánh giá s ư c s d ng : Cung c p các thông tin ph n h i ngư i lao ng kh c ph c nh ng sai sót, nâng cao kh năng th c hi n công vi c. ng th i nâng cao ý th c trách nhi m và t o i u ki n cho ngư i lao ng t kh ng nh mình Làm cơ s ho ch nh nhân s . Xây d ng k ho ch cũng như hoàn thi n công tác tuy n m , tuy n ch n lao ng. Phát hi n nh ng tài năng và làm cơ s xây d ng k ho ch b i dư ng, ào t o phát tri n nhân s . Làm cơ s cho vi c tr lương theo s lư ng và ch t lư ng công vi c. Hoàn thi n các i u hi n th c hi n công vi c. Ra các quy t nh khen thư ng. Phân tích công vi c 2. H th ng ánh giá th c hi n công vi c Ngư i ánh giá s d ng các phương pháp ánh giá ti n hành o lư ng s th c hi n công vi c c a ngư i lao ng thông qua vi c so sánh th c t th c hi n công vi c v i các tiêu chu n. Các k t qu ánh giá ư c th o lu n v i ngư i lao ng nh m hoàn thi n s th c hi n công vi c c a h , ng th i các k t qu ánh giá ư c cung c p t i b ph n qu n lý ngu n nhân l c, ư c lưu tr trong h sơ nhân viên, làm cơ s ra quy t nh v ngu n nhân l c có liên quan n ngư i lao ng mà m c tiêu cu i cùng là nh m hoàn thi n s th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. Sơ m i quan h gi a các y u t c a h th ng ánh giá và các m c tiêu c a ánh giá th c hi n công vi c: GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 29 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 30. 30. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Th c t ánh giá Thông công th c hi n tin ph n vi c công vi c h i o lư ng s th c hi n công vi c Tiêu chu n th c hi n công vi c M c tiêu K th p M c tiêu c a NL c a DN Quy t H sơ nh nhân nhân s viên Sơ trên cho th y quá trình ánh giá th c hi n công vi c trong m t t ch c thư ng di n ra theo trình t sau: Bư c 1: Xem xét ho c xây d ng các tiêu chu n th c hi n công vi c Ban u, ngư i qu n lý và ngư i lao ng cùng th o lu n th ng nh t m c tiêu phát tri n ngh nghi p c a ngư i lao ng và chi n lư c phát tri n c a doanh nghi p, t ó ưa ra nh ng tiêu chu n th c hi n công vi c i v i ngư i lao ng. Tiêu chu n th c hi n công vi c là 1 h th ng các ch tiêu th c hi n các yêu c u c a vi c hoàn thành 1 công vi c c v s lư ng và ch t lư ng. ó chính là các m c chu n cho vi c o lư ng th c t th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 30 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 31. 31. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh ánh giá có hi u qu , các tiêu chu n c n ư c xây d ng 1 cách h p lý và khách quan, t c là ph i ph n ánh ư c k t qu và hành vi có th th c hi n t t công vi c. Tiêu chu n ánh giá th c hi n công vi c nên d a theo các n i dung sau: Tiêu chu n ph i d a vào công vi c ch không ph i ngư i th c hi n công vi c, nó cho bi t m c hoàn thành công vi c c a m t nhân viên mà có th làm ngư i khác hài lòng và ch p nh n, có nghĩa là tiêu chu n ánh giá ph i ư c xây d ng trên chính b n thân công vi c. Vì v y, thông thư ng có th thông qua phân tích công vi c chuy n i t yêu c u công vi c thành tiêu chu n ánh giá công vi c. Tiêu chu n ánh giá có th th c hi n b ng s c g ng. Tiêu chu n ánh giá nên thu c ph m vi năng l c c a nhân viên, nhưng l i ph i cao hơn m t chút so v i m c bình thư ng, như v y tiêu chu n m i mang tính thi ua. Tiêu chu n ánh giá ph i ư c công b trư c toàn th nhân viên. Nghĩa là tiêu chu n ph i ư c xác nh thông qua s bàn b c và th ng nh t trong cán b ch qu n và nhân viên, m b o ư c tính công b ng, h p lý. Cán b ch qu n và nhân viên ph i có nh ng hi u bi t v tiêu chu n, như v y tiêu chu n m i có th ph n ánh ư c nguy n v ng chung c a h . Tiêu chu n ánh giá ph i h t s c c th và có th so sánh, k t qua so sánh ph i có tính n nh và tính th ng nh t cao. Tiêu chu n ánh giá ph i ư c h n ch v th i gian, nghĩa là quy nh rõ th i h n thích h p s d ng tiêu chu n này. Tiêu chu n ánh giá ph i ư c ghi l i trong h sơ và nh p vào h th ng thông tin ngu n nhân l c. Các tiêu chí ánh giá th c hi n công vi c: Ph m ch t cá nhân Hoàn thành các m c tiêu công vi c K năng làm vi c Ti m năng phát tri n Trong các tiêu chí ánh giá th c hi n công vi c k trên, hoàn thành m c tiêu công vi c ư c xem là y u t quan tr ng nh t. Có 2 cách xây d ng các tiêu chu n ánh giá th c hi n công vi c Ch o t p trung: trong cách này, ngư i qu n lý vi t các tiêu chu n, ph bi n cho ngư i lao ng th c hi n. Th o lu n dân ch : ngư i qu n lý và ngư i lao ng cùng th ng nh t v các tiêu chu n th c hi n công vi c. Ti n hành theo trình t sau: GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 31 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 32. 32. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Th ng nh t m c tiêu ánh giá th c hi n công vi c v i nhân viên Cho phép nhân viên ho ch nh chương trình ánh giá Th ng nh t k ho ch do c p dư i xu t ngh c p dư i xu t các phương án n u k ho ch c n có s a i Th ng nh t các bi n pháp ánh giá hi u qu công vi c v i c p dư i Bư c 2: o lư ng s th c hi n công vi c ó chính là vi c ưa ra các ánh giá có tính qu n lý v m c t t hay kém v th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. Trong m i t ch c c n xây d ng ư c m t công c o lư ng t t và nh t quán sao cho t t c m i nhà qu n lý u duy trì ư c nh ng tiêu chu n ánh giá có th so sánh ư c. Trình t ti n hành như sau: Xác nh nh ng yêu c u cơ b n c n ánh giá Xác nh nh ng lĩnh v c, k năng, k t qu nào c n ánh giá và nh ng y u t này liên h v i vi c th c hi n các m c tiêu c a ơn v như th nào. L a ch n và thi t k phương pháp ánh giá Vi c l a ch n phương pháp ánh giá trư c h t tùy thu c vào m c ích c a ánh giá. ng th i, tùy thu c vào m c tiêu c a qu n lý mà l a ch n phương pháp và thi t k n i dung c a phương pháp cho phù h p. L a ch n ngư i ánh giá GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 32 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 33. 33. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Thông thư ng, ngư i lãnh o tr c ti p là ngư i ánh giá ch y u, c n thi t và có hi u qu nh t. Tuy nhiên, m t s cán b , nhân viên, cá nhân khác cũng thư ng ư c l a ch n làm ngư i ánh giá v i nhi u phương án k t h p khác nhau như b n cùng làm vi c, ngư i dư i quy n c a ngư i ư c ánh giá, b n thân ngư i lao ng ho c cũng có th là các khách hàng, b n hàng c a ngư i lao ng. Trong s k t h p cho ý ki n ánh giá, ý ki n c a ngư i lãnh o tr c t ip là ch o và có tính quy t nh, các ý ki n khác là tham kh o. Xác nh chu kỳ ánh giá Chu kỳ ánh giá thư ng ư c các t ch c quy nh là 6 tháng hay 1 năm tùy thu c vào t ng t hòan thành công vi c. Lý thuy t và th c ti n qu n lý cho th y không nên quy nh chu kỳ dài hơn năm cũng như không nên quá ng n. Hu n luy n k năng ánh giá ây là khâu r t quan tr ng m b o hi u qu c a ánh giá. Ngư i ánh giá c n ư c ào t o hi u bi t v h th ng ánh giá và m c ích c a ánh giá; hi u rõ cách ánh giá và nh t quán trong ánh giá. Có th s d ng hai hình th c ào t o ngư i ánh giá: - Cung c p các văn b n hư ng d n. - T ch c các l p ào t o (t p hu n). Bư c 3: ánh giá th c hi n công vi c T th c t th c hi n công vi c và vi c o lư ng s th c hi n công vi c, ti n hành ánh giá s th c hi n công vi c c a nhân viên. Bư c 4: Thông tin ph n h i v k t qu ánh giá ó là m t cu c nói chuy n chính th c gi a ngư i lãnh o tr c ti p và nhân viên nh m xem xét l i toàn b tình hình th c hi n công vi c c a nhân viên; cung c p các thông tin v tình hình th c hi n công vi c ã qua trong m i quan h v i các quy t nh nhân s ; các ti m năng trong tương lai c a h , và các bi n pháp hoàn thi n s th c hi n công vi c c a h . Ph ng v n ánh giá là khâu cu i cùng nhưng r t quan tr ng i v i hi u qu c a công tác ánh giá. thành công, ngư i lãnh o tr c t ip c n chu n b k càng cho cu c nói chuy n. Bư c chu n b bao g m xem xét l i k t qu c a nh ng l n ánh giá trư c ó; xác nh nh ng hành vi c bi t c n nh n m nh trong quá trình ánh giá; d tính trình t ti n hành ho c cách ti p c n i v i t ng i tư ng. Có th tíêp c n theo m t trong 3 cách sau ây ho c k t h p gi a các cách: GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 33 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 34. 34. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh - K và thuy t ph c - K và l ng nghe - Gi i quy t v n Khi th c hi n cu c ph ng v n, ngư i lãnh o nên chu n b theo nh ng hư ng d n sau ây: - Nh n m nh nh ng m t tích c c c a th c hi n công vi c. - Gi i thích ngư i lao ng bi t ánh giá là nh m hoàn thi n quá trình th c hi n công vi c ch không nh m k lu t. - Th c hi n ph ng v n ánh giá nơi ít b làm phi n nh t. - Các ý ki n phê bình ph i c th , không nói chung chung và m p m . - Hư ng các ý ki n phê bình vào công vi c, ch không vào c trưng nhân cách. - Gi bình tĩnh và không tranh cãi v i i tư ng. - Ch ra các hành ng c th mà nhân viên c n ph i th c hi n hoàn thi n công vi c. - Nh n m nh r ng ngư i ánh giá s n sàng giúp ngư i lao ng hoàn thành công vi c t t hơn. - K t thúc ph ng v n b ng s nh n m nh các m t tích c c trong th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. Bư c 5: H sơ nhân viên Sau khi th c hi n thông tin ph n h i v k t qu ánh giá, ngư i qu n lý nên lưu h sơ nhân viên làm cơ s cho nh ng l n ánh giá ti p theo, và cũng là cơ s ra các quy t nh nhân s khác. Bư c 6: Quy t nh nhân s D a và h sơ nhân viên, ngư i qu n lý có th ưa ra các quy t nh nhân s như b nhi m, b t, thuyên chuy n, cho thôi vi c, tăng/gi m lương,… 3. Các phương pháp ánh giá th c hi n công vi c ánh giá th c hi n công vi c c a nhân viên, các t ch c có th s d ng m t cách k t h p và có l a ch n nh ng phương pháp sau ây: 3.1. Phương pháp m c thang i m S d ng m c thang i m là phương pháp truy n th ng và ư c áp d ng ph bi n nh t. trong phương pháp này, ngư i ánh giá s cho ý ki n ánh giá v s th c hi n công vi c c a i tư ng ánh giá d a trên ý ki n ch quan c a mình theo m t hình thang o GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 34 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 35. 35. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh t th p n cao. Các tiêu th c ánh giá bao g m các tiêu th c liên quan tr c ti p n công vi c và c các tiêu th c có liên quan không tr c ti p n công vi c. xây d ng phương pháp có 2 bư c quan tr ng là l a ch n các c trưng (các tiêu th c) và o lư ng các c trưng. Tùy thu c vào b n ch t c a t ng lo i công vi c mà các c trưng ư c l a ch n có th là s lư ng, ch t lư ng c a công vi c hay s h p tác, n l c làm vi c, ki n th c thu c công vi c, sáng ki n, tính sáng t o, tin c y, m b o ngày công, kh năng lãnh o… Vi c l a ch n các c trưng c n ph i ư c ti n hành ch y u trên cơ s các c trưng có liên quan t i hi u qu t ch c. Các thang o ánh giá có th ư c thi t k dư i d ng m t thang o liên t c ho c m t thang o r i r c. ánh giá, ngư i ánh giá xác nh xem m c th c hi n công vi c c a i tư ng thu c v th h ng nào (xu t s c hay trung bình…) theo t ng tiêu th c. Vi c k t h p các i m s có th theo cách tính bình quân ho c t ng c ng các i m t ng tiêu th c. giúp cho ngư i ánh giá cho i m d dàng và chính xác hơn, m u phi u có th ư c thi t k chi ti t hơn b ng cách mô t ng n g n t ng tiêu th c ánh giá và c t ng th h ng. Ưu i m c a vi c s d ng m t m c thang i m là ch chúng d hi u, ư c xây d ng tương i ơn gi n và s d ng thu n ti n. Chúng có th ư c cho i m m t cách d dàng và lư ng hóa ư c tình hình th c hi n công vi c c a ngư i lao ng b ng i m. Nh ó, chúng cho phép so sánh v i m s và thu n ti n cho vi c ra các quy t nh qu n lý có liên quan n các quy n l i và ánh giá năng l c c a các nhân viên. M t m u phi u ánh giá có th ư c thi t k v i các tiêu th c mang tính ch t chung, phù h p v i nhi u lo i công vi c và do ó có th dùng cho nhi u nhóm lao ng. Tuy nhiên, khi ó các c trưng riêng bi t c a t ng công vi c có th b b qua. Vi c s d ng các m c thang i m cũng d b nh hư ng b i nhi u l i do ch quan như l i thiên v , thành ki n, nh ki n, xu hư ng trung bình hay thái quá d n n vi c o lư ng không chính xác. Ngoài ra, các thang o ánh giá h a còn có th làm phát sinh các v n n u các c trưng (các tiêu th c) ư c l a ch n không phù h p, ho c k t h p không chính xác các i m s trong k t qu t ng th . M c dù không th yêu c u s chính xác tuy t i nhưng r t có th x y ra trư ng h p m t i m s cao c trưng này s bù p cho m t i m s th p c trưng khác. Do ó, n u nh ng ánh giá v nhi u c trưng khác nhau ư c t p h p trong m t i m s chung thì t m quan tr ng tương i c a m i c trưng c n ư c xem xét c n th n và cho chúng nh ng tr ng s thích h p. 3.2. Phương pháp danh m c ki m tra Trong phương pháp này, c n ph i thi t k m t danh m c các câu mô t v các hành vi và các thái có th x y ra trong th c hi n công vi c c a ngư i lao ng. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 35 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 36. 36. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Nh ng ngư i ánh giá ư c nh n b n ch p c a m u phi u và s ánh d u vào nh ng câu mà h c m th y phù h p v i i tư ng ánh giá. Các câu mô t có th ư c coi là ngang giá tr như nhau nhưng trong nhi u trư ng h p chúng ư c cho các tr ng s làm rõ m c quan tr ng tương i gi a chúng v i nhau. i m s s ư c tính b ng cách c ng các câu ho c i m c a các câu. Phương pháp này d th c hi n và tránh ư c các l i như xu hư ng trung bình hay s d dãi. K t qu ánh giá ư c bi u hi n c th b ng i m do ó cũng thu n ti n cho vi c ra các quy t nh qu n lý. Tuy nhiên, các câu mô t phù h p v i t ng lo i công vi c, c n ph i thi t k các danh m c khác nhau cho các lo i công vi c khác nhau. Trong trư ng h p các câu mô t mang tính ch t chung thì phù h p v i nhi u lo i công vi c nhưng l i không ph n ánh ư c tính c thù c a t ng lo i công vi c. Vi c xác nh các tr ng s cũng ph c t p và òi h i có s tr giúp chuyên môn. 3.3. Phương pháp ghi chép – lưu tr Phương pháp này òi h i ngư i ánh giá ph i ghi l i theo cách mô t nh ng hành vi có hi u qu và nh ng hành vi không có hi u qu (hay xu t s c ho c y u kém) trong th c hi n công vi c c a ngư i lao ng tùy theo t ng y u t c a công vi c. Phương pháp này có ưu i m là thu n l i cho vi c th o lu n v i ngư i lao ng v các ưu i m, như c i m c a h trong th c hi n công vi c và vi c ra quy t nh. Nó cũng giúp h n ch ư c các l i do ch quan. Tuy nhiên, nó có như c i m là t n nhi u th i gian và nhi u khi công vi c ghi chép b b qua. Ngư i lao ng cũng có th c m th y không tho i mái khi bi t r ng ngư i lãnh o ghi l i nh ng hành vi y u kém c a mình. 3.4. Phương pháp ánh giá b ng thang o d a trên hành vi ây là phương pháp k t h p gi a phương pháp thang o ánh giá h a và phương pháp ghi chép s ki n quan tr ng. Các thang ánh giá d a trên hành vi cũng tương t như các thang o ánh giá h a. Ch khác là các thang ánh giá này ư c mô t chính xác hơn b i các hành vi c th . cho i m, ngư i ánh giá ph i xác nh xem hành vi c a i tư ng thu c vào lo i nào trong s các th h ng trên (và chính vì th mà nó còn có tên g i là: thang i m kỳ v ng hành vi). Vi c k t h p các i m s xác nh i m cu i cùng cũng ư c làm tương t như trong phương pháp m c thang i m. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 36 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng
 37. 37. BC TTTN Hoàn thi n công tác GTHCV t i công ty TNHH Qu c t Khánh Sinh Ưu i m cơ b n c a các thang o d a trên hành vi là: chúng ít thiên v hơn các thang o khác; các c trưng ư c l a ch n c n th n hơn; và chúng t o ra s nh t trí gi a nh ng ngư i ánh giá b i vì chúng ánh giá các hành vi có th quan sát ư c hơn là ánh giá các nh n th c ch quan. Như c i m c a phương pháp này là vi c thi t k các thang o r t t n th i gian và chi phí. Vi c s d ng các thang o cho i m cũng t n nhi u tg. K t qu ánh giá cũng s b nh hư ng n u các c trưng và các hành vi không ư c l a ch n và mô t c n th n. Ngư i ánh giá cũng g p khó khăn khi ph i xác nh s tương t gi a hành vi th c hi n công vi c c a i tư ng v i hành vi ư c mô t trong thang o. Thang i m quan sát hành vi, m t d ng tương t c a BARS, giúp kh c ph c m t s như c i m b ng cách ưa ra m t b c tranh rõ ràng hơn v các khía c nh c a th c hi n công vi c. Thang i m quan sát hành vi ch òi h i ngư i ánh giá mô t t n s x y ra c a hành vi (liên t c, thư ng xuyên, th nh tho ng, hi m khi hay không bao gi ) mà không c n quy t nh xem chúng là t t hay x u. T ó có th xác nh s i m c a t ng y u t công vi c và i m chung cho th c hi n công vi c c a m t nhân viên. Vì c 2 phương pháp u d a trên cơ s phân tích công vi c c n th n, nên chúng c bi t phù h p v i nh ng công vi c òi h i tính pháp lý cao như công vi c c a các lu t sư, các k toán công hay nh ng công vi c mang tính ch t ph c v , d ch v , nhân viên bán hàng. 3.5. Các phương pháp so sánh ó là m t nhóm các phương pháp có cùng b n ch t là ánh giá th c hi n công vi c c a t ng ngư i lao ng d a trên so sánh s th c hi n công vi c c a t ng ngư i v i nh ng b n cùng làm vi c trong b ph n. S so sánh này thư ng ư c d a trên m t tiêu th c t ng th v tình hình làm vi c (th c hi n công vi c t ng th ) c a t ng ngư i lao ng. Các phương pháp ánh giá cũng thư ng ư c th c hi n b i ngư i lãnh o b ph n. Ưu i m chung c a các phương pháp này là chúng u ơn gi n, d hi u, d th c hi n, r t có tác d ng trong vi c ra các quy t nh như lương, thư ng, thăng ti n i v i ngư i lao ng. Tuy nhiên, phương pháp này d d n n ph m các l i như thiên v , thành ki n, s ki n g n nh t. Vi c cung c p các thông tin ph n h i v i ngư i lao ng cũng b h n ch . ng th i các phương pháp ánh giá so sánh thư ng không có tác d ng khuy n khích s c ng tác và oàn k t trong t p th lao ng. GVHD: Nguy n Th H ng i h c Lao ng – Xã H i 37 SVTH: Nguy n Th Ánh Nguy t Khoa Qu n lý Lao ng

×