Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid

0 views

Published on

 • Be the first to comment

Pengurusan tingkah laku dan disiplin murid

 1. 1. KUMPULAN 9AHLI KUMPULAN :1.NORHAFIZAH BINTI MOHD KHAPIA *D201120518262.NOR SYARIFAH BINTI MOHD MASRI*D201120518253. ABD RASHID BIN MAT SANI *D201120518284. MOHD FADZIL BIN MOHD KHAIRI *D201120518235. MOHD KHAIRUDDIN BIN ROJIKEN *D201120518276. MOHD SHARIF BIN SARING *D20112051824
 2. 2. TAJUK: PENGURUSAN TINGKAH LAKU PERATURAN DAN DISIPLIN MURID PENGURUSAN DEVIAN DAN SALAH LAKU PEKELILING DAN PERATURAN
 3. 3. PENDEKATAN ISLAM MENANGANIMASALAH DISIPLINKONSEP MASALAH DISIPLIN DEVIANDALAM BILIK DARJAHASPEK DISIPLINMASALAH SOSIAL YANG DI KESANDALAM KALANGAN PELAJARTEORI PUNCA SALAH LAKU DANMASALAH SOSIAL PELAJARMASALAH DISIPLINKEPENTINGAN DISIPLINKESIMPULAN
 4. 4. * Tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakanoleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakanmanusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak,secara sedar atau separa sedar.* Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai saturancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah kesatu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yangsesuai.
 5. 5. JENIS-JENIS TINGKAH LAKUTingkah laku positif- merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembanganmereka kerana dengan adanya tingkah laku ini merekaakan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalamaktiviti pengajaran dan pembelajaran.Tingkah laku negatif- merupakan tingkah laku yang mampu memberikanmasalah dan mengganggu proses pengajaran danpembelajaran dalam kelas. Mereka ini kebiasaannya sukamengganggu rakan lain dan sering memberontak dalamkelas.
 6. 6. a) Persekitaran- keluarga dan sekolahb) Budaya- tidak konsisten dan bertentangan dengan amalandan kehendak budaya sejagat.c) Agama- membuat tafsiran yang salah terhadap agama.
 7. 7. DendaanPeneguhanReversePsychologyToken EkonomiTimes OutKontrak(lisan/bertulis)Shaping
 8. 8.  Peraturan ialah undang-undang yang ditetapkan untuk menentukanketenteraman, keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktivit dalammasyarakat. Peraturan sekolah merupakan satu persetujuan yang dipersetujui bersamaoleh warga sekolah dalam mengawal disiplin dan tingkah laku manusiayang berada di dalamnya. Menurut Abdullah Sani (2005) disiplin merupakan satu bentuk latihanuntuk mengembangkan potensi individu daripada segi intelek, jasmani,rohani dan social supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan sertaberakhlak mulia dan memberi manfaat kepada masyarakat. Disiplin adalah satu set peraturan yang telah ditetapkan kepada murid-murid bagi mengawal serta untuk mendapatkan tingkah laku yang diingini.
 9. 9. • Disiplin asas melibatkan individu dalam masyarakat yang lebih besar.• mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh institusi-institusibukan formal dan formal yang wujud dalam masyarakat demi menjagakeharmonian dan kesejahteraan hidup seharian.• Disiplin instrinsik atau kendiri adalah disiplin yang lahir daripada dalamindividu.• Disiplin jenis merangkumi sifat empati, mempunyai kesedaran sivik, moral,agama dan pergaulan yang tinggi dalam masyarakat.
 10. 10.  Tugas Guru dalam menjalankan Kuasa Disiplin. Mengikut Ordinan Pendaftaran Guru-Guru 1957, guru bererti : Seseorang yang mengajar murid-murid di sesebuah sekolah atau yangmenyediakan atau mengeluarkan bahan-bahan pengajaran atau yangmemeriksa kertas-kertas jawapan di sekolah; dan Seseorang yang mempunyai kelayakan yang ditentukan oleh KementerianPelajaran, sihat dari segi fizikal dan tidak pernah dihukum oleh mahkamah dibawah Ordinan ini. Mengikut Akta Pendidikan 1996, guru diberi pengertian berikut: Mengajar murid di Sesutu institusi pendidikan; atau Menyediakan atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawapanyang dikembalikan ‘di, bagi ataupun melalui’ pusat pendidikan jarak jauh.
 11. 11. Peranan Guru dalam melaksanakan Tanggungjawab Disiplin.Guru memainkan peranan dan tanggungjawab bukan sahaja setakatmengurus atau mengajar tetapi juga mendidik. Mereka membentuk sikap, nilaidan akhlak murid-murid melalui pembentukan disiplin yang baik.Perakuan 76(a) dalam Perakuan-perakuan Laporan Jawatankuasa KabinetMengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979, menyatakan : “ Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai danmengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru, danbukan setakat guru-guru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja.”Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2001: Pemantapan Pengurusan DisiplinSekolah, pula menyarankan: “ Semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalammenentukan disiplin sekolah sentiasa berada di dalam keadaan baik dan terkawal.Guru-guru kelas terutamanya boleh memainkan peranan yang penting sebagiguru disiplin bagi kumpulan-murid-murid di kelasnya.”
 12. 12. Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru(1988) menggalurkan tiga (3) peranan guru dalam usaha kawalan disiplinmurid seperti berikut : Mengawas disiplin di dalam bilik darjah, di sekitar sekolah dan jugasemasa kegiatan-kegiatan rasmi di luar sekolah; Menjalankan hukuman disiplin apabila diarahkan oleh guru besar ataupunpengetua secara nyata atau khusus mengikut peraturan-peraturan yangsedia ada; dan Memberi kerjasama sepenuhnya kepada guru besar ataupun pengetua dankepada guru-guru lain dalam tugas melaksanakan disiplin sekolah.
 13. 13.  Hubungi Ibubapa– ponteng sekolah Kebenaran Keluar Kelas– ponteng kelas/pelajaran Denda- Datang lewat Tahanan- Perhimpunan – rambut panjang, kuku dan tidak memakailencana.
 14. 14.  Disiplin ialah peraturan yang dipersutujui oleh kelompokmasyarakat bagi mewujudkan tingkah laku yang baik demikesempurnaan kehidupan masyarakat. Disiplin juga merujuk cara pemikiran yang mempengaruhi sifatrasional dan keyakinan diri. Menurut Charles (2002),disiplin dalam bilik darjah yang baikmemerlukan pengurusan bilik darjah yang sempurna supayadapat mengurangkan gangguan dan memudahkanpembelajaran yang diikuti oleh pelajar.
 15. 15.  .Rasulullah s.a.w adalah contoh yang terbaik, segala tingkah lakunya menjadicontoh yang paling ideal dalam akhlak islamiah. Al Banna (2003) menyatakan cara yang terbaik untuk membersihkan jiwa manusiadengan solat yang khusuk. Melalui ibadah ini murid dapat mewujudkan hubungan baik dengan Allah S.W.T danmembentuk tingkah laku muslim yang sejati. Al-Ghazali (1988) mengatakan tiga faktor mempengaruhi personaliti seseorangtermasuk murid iaitu :a) Hati adalah rohani manusia yang berpusat kepada naluri rasional. Sejauh manahati menghayati risalah Allah akan dapat menentukan kualiti hati individu.b) Nafsu (tabii keinginan) iaitu nafsu yang membentuk personaliti berbeza.c) Akal ialah anugerah Allah S.W.T kepada manusia. Keupayaan intelek yangmembolehkan manusia berfikir secara rasional.
 16. 16.  Masalah disiplin sekolah lebih sesuai dirujuksebagai masalah salah laku pelajar atautingkah laku devian. Salah laku atau devian merupakan bentuktingkah laku yang menyimpang daripada norma– norma sosial masyarakat. Mereka yang devian adalah mereka yangmelanggar peraturan.
 17. 17.  Disiplin dalam bilik darjah adalah sangat perlu untukmemelihara peraturan dan membentuk persekitaranyang akan membantu ke arah pembelajaran. Prinsip yang utama di bawah disiplin bilik darjah yangpositif akan mendorong murid untuk menerimatanggungjawab bagi perilakunya sendiri. Apabila murid-murid memegang tanggungjawab ini,mereka mempunyai tingkah laku yang teratur dengansedikit atau tanpa tekanan , daripada peraturan disekolah dan pihak atasan.
 18. 18.  Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisaprokok, bergaduh sesama sendiri atau berkelakuantidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi,ponteng sekolah , lari dari rumah , seks bebas sertamelepak . Mereka kini sudah berani melakukan perbuatanjenayah berat seperti menganggotai kumpulansamseng seperti kumpulan gengsterisme ,membunuh, samun tanpa senjata api mahupundengan senjata api, merogol, pelacuran, judi,vandalisme penyalahgunaan dadah , minumminuman keras dan sebagainya. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolahbandar dan di pinggiran bandar, malah disekolahluar bandar.
 19. 19.  Teori fungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsipada struktur sosial. Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakangolongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapat devianberpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza denganbudaya masyarakat besar. Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dankelemahan emosi. Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosialrendah yang tidak berjaya dalam akademik mengalamikekecewaan dan tekanan status lalu bertindak melakukandevian.
 20. 20.  Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yangsubjektif dan merupakan suatu proses sosial. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentu mengikutkemahuan mereka yang sesuai dengan cara merekamenginterpretasi sesuatu . Pelajar sengaja melakukan devian sebagai teknik neutralisasidalam interaksi mereka. Teori label yang juga berdasarkan perspektif interaksionismemerujuk kepada guru yang memberikan label tertentu kepadapelajar – pelajar seperti bodoh, malas, jahat, hantu , bebal,lembab dan lain – lain. Pelajar tertentu mungkin menerima label berkenaan danberperangai seperti yang dilabelkan.
 21. 21.  Sementara itu teori anomie mengatakandevian berpunca daripada kekecewaanseseorang mencapai hasrat mereka. Merton mengatakan mereka yang gagalmencapai matlamat kehidupannya akanmengalami anomie Apabila anomie berlaku tindakan devian akanmenjadi salah satu pilihan untuk dilakukan. Oleh itu, devian merupakan suatu caramenghadapi kekecewaan.
 22. 22. Ponteng SekolahPonteng sekolah adalah salah satu masalahdisiplin yang seringkali dilakukan oleh pelajarsekolah.Ponteng sekolah didefinasikan sebagaiperbuatan yang menjauhkan diri daripadasekolah tanpa kebenaran guru ataupun ibu bapa.Senario ponteng sekolah bukanlah merupakanmasalah sosial yang baru di kalangan pelajarsekolah di negara kita.
 23. 23. Ponteng KelasPonteng kelas juga adalah masalah disiplin yangdianggap sebagai penyakit yang berjangkit .Ponteng kelas atau ‘tuang kelas’ adalahtindakan pelajar yang tidak mengikuti pelajaranpada waktu yang seharusnya pelajar itu wajibmengikutinya di dalam bilik darjah.
 24. 24. Datang LewatDisiplin perlu ditekankan pada pelajar supayamereka sentiasa menghormati peraturan –peraturan sekolah dan mendisiplinkan diri dalamsemua hal.Mereka perlu mematuhi peraturan - peraturanyang dirangkakan.Akan tetapi, pelajar sekolah masih tidak dapatmendisiplinkan diri mereka dalam menepatimasa yang ditetapkan.
 25. 25. Rambut Tidak TerurusKebanyakan sekolah juga menghadapi masalahrambut panjang yang tidak diurus dengankemas. Setiap hari mesti ada satu kes berkenaandengan rambut pelajar. Pelajar- pelajar yang mempunyai rambutpanjang perlu membuat dandanan dan diikatdengan kemas supaya rambut itu tidakmengganggu mereka semasa mereka mengikutipelajaran.
 26. 26. Aktiviti KokurikulumAktiviti kokurikulum digunakan sebagai strategimengawal disiplin pelajar disekolah. Walau bagaimanapun, aktiviti kokurikulum tidak dapatdijalankan dengan sempurna apabila sesetengah pelajarenggan melibatkan diri dalam kegiatan ini.Perkara ini juga dianggap sebagai salah satu masalahdisiplin yang selalu dihadapi oleh pihak sekolah.Ada ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak merekaterlibat dalam kegiatan kokurikulum kerana dianggaptidak memberi manfaat kepada pelajar.
 27. 27.  1. Proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlakudengan berkesan dan teratur. 2. Aktiviti proses pengajaran yang dirancang oleh guru dapatdijalankan dengan teratur tanpa gangguan. 3. Pelajar menjadi lebih bermotivasi dan bertindak secaraaktif apabila mereka berdisiplin. 4. Tugasan – tugasan yang diberi pada pelajar pula dapatdiselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 5. Suasana bilik darjah yang kondusif dan menggalakkanpembelajaran dan pembelajaran pula bertambah menarik danmenyeronokkan.
 28. 28.  Kesimpulannya, semua pihak perlubekerjasama dalam menangani masalah inisebelum nasi menjadi bubur. Demi mewujudkan generasi yang lebih bergunapada masa hadapan juga, langkah drastikdaripada semua pihak patut dilaksanakan. Tindakan daripada satu pihak sahaja tidakakan membuahkan hasil. Jadi, sama-sama kitaberganding bahu untuk menangani masalahini.
 29. 29. TERIMA KASIH

×