M-learning เอ็มเลิร์นนิ่ง

3,073 views

Published on

จับกระแสเอ็มเลิร์นนิ่ง สาระเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง Presentation ประกอบการสัมมนา โดย นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Published in: Education

M-learning เอ็มเลิร์นนิ่ง

 1. 1. จับกระแส M-Learning ดร.พูลศรี เวศย์อุฬาร 19 กันยายน 2555คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://poonsri.weebly.com/m-learning.html
 2. 2. ไม่ใช่เป็นแค่การแนะนำาเทคโนโลยีใหม่สำาหรับการเรียนรู้ แต่เป็นการแนะนำาวิธคิด ี แบบใหม่สำาหรับการเรียนรู้ We’re not just introducing new technology for learning – we are introducing a new way to think about learning. MARC ROSENBERG
 3. 3. • http://www.youtube.com/watch?v=baIlinqoExQ 0:30 Please do not turn off your electronic devices
 4. 4. 1st Rank on Google
 5. 5. Poonsri Vate-U-Lan, Ed.D.• Assistant Program Director, Ph.D. in eLearning Methodology• Doctor of Education from RMIT, Australia• International Visiting Scholar, Brock University, Canada• Translator of Don’t make me think! and• Author of CourseBuilder for DreamWeaver
 6. 6. Agenda• What is an M-Learning? เอ็มเลิร์นนิงคืออะไร? ่• Why is M-Learning so interesting? ทำาไมจึงน่า สนใจ?• How to build an M-Learning courseware? สร้างบทเรียนเอ็มเลิร์นนิ่งอย่างไร?
 7. 7. In Thailand One Tablet Per Child (OTPC)รัฐบาลไทยโดยกระทรวง ICT ตกลงทำาสัญญาสั่งซื้อเครื่องTablet PCs จาก บ.Shenzhen Scope (ประเทศจีน) ในรอบแรก 400,000 เครื่อง มูลค่า 32.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการจัดส่ง สินค้าภายใน 90 วัน (ประมาณ สิงหาคม 2555) และมี โครงการต่อเนืองขยายให้ครบ 1,000,000 เครื่องต่อไป ่ ในรอบหน้า ซึ่งรวมมูลค่าโดยรวมแล้วเท่ากับ 75.7 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท ที่มา: http://sikares-digitalmedia.blogspot.com/2012/05/ tablets-1000000-757-shenzhen-scope.html
 8. 8. สรุปผลการศึกษานำาร่องการใช้ แท็บเล็ตในโรงเรียน1. ผลต่อนักเรียนในด้านประสบการณ์ใ ช้เ ทคโนโลยี เป็นวิธีการที่ชวยให้นักเรียนฝึกคิดหลากหลายวิธี เร้า ่ ความสนใจใฝ่รู้ มีความสุข ความตื่นเต้นและ กระตือรือร้นสนใจการเรียนมากยิงขึ้น ่2. ผลต่อครูจ ำา เป็น ต้อ งมีผ ู้ช ่ว ยด้า นเทคนิค ใน ระหว่า งสอน ครูมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และ สามารถใช้สื่อได้หลากหลายยิงขึ้น มีภาระงานการ ่ เตรียมการสอน การดูแลและควบคุมชันเรียนเพิมมาก ้ ่ ขึ้น3. เกียวกับมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ ่ เชี่ยวชาญ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ในส่วนทีมความ ่ ี เห็นร่วมกันคือ การดูแลจัดการในด้านสื่อออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งค้นคว้าสื่อดิจิทล การพัฒ นาครูใ ห้ร ู้ ั
 9. 9. ผลการศึกษาโดยบริษัท Ericsson พบ ว่า ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 80 ของผูใช้ ้ อินเทอร์เน็ตจะเข้าใช้ผ่านทางเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาEricsson, studies show that by 2015, 80% of peopleaccessing the Internet will be doing so from mobile devices. Source: The 2011 Horizon Report (2012)
 10. 10. M-Learning เอ็มเลิร์นนิง: 4As ่ Environments• Learning in a fourfold A environment of the ubiquitous Internet: – at anytime, ณ เวลาใดก็ตาม – from anywhere, ทีใดก็ตาม ่ – for anyone and สำาหรับใครก็ตาม – on any appropriate devices. บนเครื่องใดทีเหมาะ ่ สมก็ตาม
 11. 11. นิยาม M-Learning ที่ดี• การเรีย นรู้ด้วยเทคโนโลยีบนเครื่อ ง คอมพิว เตอร์ข นาดพกพา ที่รับสัญ ญาณ อิน เทอร์เ น็ต ไร้ส าย ที่มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ขณะที่ผู้เรียนกำาลัง เดินทาง ใช้เวลาช่วงสั้นๆ หรือการเรียนรู้เพื่อแก้ ปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นในขณะนัน เป็นการเพิ่ม ้ อิสรภาพในการเลือกรับข้อมูล และสนับสนุนส่ง เสริมยกระดับการถ่ายทอดความรู้ ควรออกแบบ ให้มีป ฏิส ม พัน ธ์ร ะหว่า งผูเ รีย นกับ ั ้ เทคโนโลยีบ นเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข นาด
 12. 12. การเรียนรู้ (Merriam-webster, 2012)• กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากทักษะ ความรู้ที่มีอยู่เดิม ด้วยการได้ประสบการณ์ การ ฝึกฝน หรือทดลอง• Process of acquiring modifications in existing knowledge, skills, habits, or tendencies through experience, practice, or exercise.
 13. 13. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (1/3)Source: http://www.harrisinteractive.com/vault/HI_UK_Corp_News-Portable-Devices-Report-Infographic.pdf
 14. 14. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (2/3)Source: http://www.harrisinteractive.com/vault/HI_UK_Corp_News-Portable-Devices-Report-Infographic.pdf
 15. 15. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (3/3)Source: http://www.harrisinteractive.com/vault/HI_UK_Corp_News-Portable-Devices-Report-Infographic.pdf
 16. 16. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย• Wireless เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย  (Wireless LAN : WLAN)• WIFI เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง (Wireless fidelity)• 1G Analog• 2G Digital (sms)• 3G ความเร็ว Data ไม่ตำ่ากว่า 2 Mbps หรือเร็ว 2 เมก• 4G ความเร็ว Data ไม่ตำ่ากว่า 100 Mbps หรือเร็ว 100 เมก *G stands for Generation
 17. 17. Source: http://prismadigital.org/2011/03/
 18. 18. M-Learning process• Source: พูลศรี เวศย์อุฬาร (2551) Mobile Learning (mLearning) เอ็มเลิรน ์ นิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย at http://thaimlearning.blogspot.com/
 19. 19. Learning Devices Ubiquitous Learning Visualizer and so on Board PC Book Projector Face-to-face learning E-Learning Paper-pencil Laptop Note bookBlended Learning M-Learning PDA Smart phone Net book Slate Tablet MP3 player
 20. 20. M-Learning ไม่ใช่ E-Learning บนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา• หน้าจอระบบสัมผัส• เครื่องขนาดพกพามีหน้าจอขนาดเล็กกว่า• เป็นการเรียนทีผู้เรียนรู้สกมีความเป็นส่วนตัว ่ ึ• มีกล้องถ่ายรูป บันทึก Video และ อัดเสียงได้• การอ่าน Barcode, Quick Response (QR), Augmented Reality (AR)• Global Positioning System (GPS) ระบบบอกตำาแหน่ง บนพืนผิวโลก ้ • เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor)
 21. 21. โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนวิธการเรียนรู้ให้แตก ี ต่างได้ Source: http://fishingforedtech.com/
 22. 22. “Portable Devices don’t teach” คอมพิวเตอร์ไม่ได้สอน
 23. 23. The 1st M-Learning
 24. 24. M-Learning ไม่ใช่แค่ e-book หรือ m- book แม้จะมีข้อดี เช่น 1) Eco friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) Updateable ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ได้ 3) Customizable ปรับขนาดตามความ ต้องการ
 25. 25. Tablet เหมาะสำาหรับการเรียนรู้ เพราะ• Lighter than laptop นำ้าหนักเบากว่า Laptop• Long battery life แบตเตอร์รี่ใช้ได้นานกว่า• Opportunity to access to useful apps สามารถ ใช้ App ที่เป็นประโยชน์สงเสริมการเรียนรู้ได้ ่
 26. 26. อุปสงค์การเรียน Source: Upside Learning.com
 27. 27. M-Learning Infographic resources (1/2) พลาดไปน่า เสีย ดาย • Why Infographics ทำาไมต้องดู Info(rmation)+graphic • M-Learning strategy ยุทธวิธีเอ็มเลิร์นนิ่ง • Teaching with Tablets สอนด้วย Tablets • Steps of create m-Learning ขั้นตอนการสร้างเอ็มเลิร์นนิง ่ • Mobile Web Apps VS Native Apps เปรียบเทียบ Web Apps กับ Native Apps • 10 step to an awesome app 10 ขั้นในการสร้าง Android app • How to become a mobile app developer จะเป็นนักพัฒนา Mobile App ได้อย่างไร • The future of mobile learning อนาคตของเอ็มเลิร์นนิ่ง
 28. 28. M-Learning Infographic resources (2/2) รู้ไ ว้ไ ม่เ สีย หลาย • Apple technology in education • Are we wired for m-Learning? • Bye bye textbook • The evolution of mobile operating systems Source: http://poonsri.weebly.com/m-learning.html
 29. 29. แนะนำาการเขียนแผนการสอนด้วย Tablet • ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้ทเฉพาะเจาะจง โดยปรับี่ บางกิจกรรรมให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ Tablet ในชั้นเรียน • ควรเลือกใช้ Apps ทีเหมาะสมกับบทเรียน หรือเชื่อม ่ โยงไปยัง Apps ของสำานักเทคโนโลยีเพือการเรียนการ ่ สอน หรือ 367 Apps ทีมีอยู่ใน Tablet แล้ว ่ • แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำาเป็นต้องใช้ Tablet ทุก ชั่วโมง ทังชั่วโมง หรือทุกวิชา ้ • ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำาเป็นต้องใช้ Tablet เพียงอย่างเดียว ควรใช้สื่ออื่น ๆ ทีหลากหลาย เช่น ใบ ่ งาน แบบฝึก รูปภาพ เป็นต้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555). คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet): กระทรวงศ • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นกระบวนการคิด ที่มา:
 30. 30. ตัวอย่างฟอร์มแบบวิเคราะห์สื่อ – สพฐ.
 31. 31. กลยุทธการออกแบบ mLearning• ออกแบบสารให้เหมาะกับผู้เรียน• ออกแบบหน้าจอเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน• ออกแบบสาระให้สน กระชับ ปฏิบัติได้จริง เพราะหน้า ั้ จอมีขนาดเล็ก เป็นหน้าจอระบบสัมผัส การพิมพ์ ข้อความอาจจะไม่สะดวก ขนาดของปุ่มต้องมีขนาด เหมาะสม• ใช้ศกยภาพของเทคโนโลยี และระบบปฏิบัติการอย่าง ั เหมาะสม• ออกแบบให้สนับสนุนการเรียนขณะทีผู้เรียนกำาลังเดิน ่ ทาง (Learning on the move)• ออกแบบเพือให้ผู้สอนสามารถสื่อสารและช่วยเหลือผู้ ่ เรียนได้
 32. 32. แนะนำาเว็บไซต์ และเครือข่ายจาก สพฐ.• เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์ http:// www.thaitablet.net/obec• http://www.ipad-thailand.com• http://www.obec.go.th• http://www.techno.bopp.go.th• http://www.facebook.com/tabletsforkid/• http://www.facebook.com/thaitablet/• http://help.itel.swu.ac.th/
 33. 33. ช่วงต่อไป• เตรียมเครื่อง และเตรียมตัวเรียนจาก m- Learning!

×