Chapter3 Information technology for education

3,197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,124
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter3 Information technology for education

 1. 1. บทที่3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษา ่ 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ LOGO ผู้สอน กาชัย ทบบัณฑิต
 2. 2. 1. วิ เ คราะห์บ ทบาทและความส าคัญ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศกับ การพั ฒ นา การศึกษาตามแนวทางปฏิรปการศึกษา ู 2
 3. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยน แทนที่ครู จะเป็ นผูมีบทบาทสาคัญเพียงอย่างเดียว ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่ วย 1. การสร้ างโอกาสให้ แก่ ผ้เู รียนเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูล 2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ งความรู้ ได้ มากที่สุดและสะดวกขึ้น ในระบบการเรียนการสอนทางไกล 3. พัฒนาการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก 4. เปิ ดโอกาสทางการศึกษาที่ทาให้ ในด้ านการสอนและแหล่ งการเรียนรู้ เรียนรู้ โดยไม่ มีข้อจากัด ได้ ตลอดเวลา ไม่ มีข้อจากัดในด้ านสถานที่ 3
 4. 4. ต้องใช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ในการจัดการเรี ยนรู้การสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนรู้ 4
 5. 5. ครูสามารถตรวจงานให้ คะแนนได้ง่าย ผู้เรียนและผู้สอนสามารถตอบโต้ กันได้แม้ ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการเรียนการสอนทางไกล ผู้เรียนสามารถส่ งการบ้ าน ทางอินเทอร์ เน็ตได้ ครูสามารถชี้แนะด้ วยไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือใช้ ระบบกระดานข่ าว ( Bulletin Board System ) 5
 6. 6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยการพัฒนาเครือข่ ายของมหาวิทยาลัยการสร้ างโฮมเพจรายวิชาการออนไลน์ ระบบห้ องสมุดการสร้ างโมเดลการเรียนรู้ แบบอะซิงโครนัสการเรียนการสอนทางไกลโครงการดิจตอลไลบรารี ิการสร้ างทรัพยากรการศึกษาภายในแบบ ftp 6
 7. 7. เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย (ต่ อ)การขยายขอบเขตการคานวณและงานวิจย ัระบบการค้นหาทรัพยากรบนเครือข่ ายการลดค่าใช้ จ่ายด้ วยเทคโนโลยีเครือข่ ายการใช้ ระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวบนเครือข่ าย ีระบบวีดโอออนดีมานต์ ีการบริการข้ อมูลกับนักศึกษาและสมาชิก 7
 8. 8. 2. วิเคราะห์ หาวิธีการทีจะประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ ่ จัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 8
 9. 9. 1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 5 . แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการที่จะประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ2. การเรียนรู้แบบออนไลน์ 4. ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-learning) ( E-library ) 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-books ) 9
 10. 10. 1. สิ่ งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็ นพืนฐานการออกแบบ ้ ร่ วมกับสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ + สถานการณ์ปัญหา + แหล่งการเรียนรู้ + ฐานการช่ วยเหลือไว้คอยสนับสนุนผู้เรียน + การเรียนรู้แบบร่ วมมือกันแก้ปัญหา(1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (2) มัลติมีเดียที่พฒนา ั (3) ชุ ดการสร้ างความรู้ บนเครือข่ าย ตามแนวคอนสตรัคติวสต์ ิ ตามแนวคอนสตรัคติวสต์ ิ 10
 11. 11. 2. การเรียนรู้ แบบออนไลน์ ( E-learning) ผ่านเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต( Internet)เนื้อหาของบทเรี ยน การติดต่อสื่ อสารการเรี ยนแบบ E-Learning Management System: LMS E-learning Real-time Non real-time Chat (message, voice), Web-board, E-mail White board/Text slide, 11
 12. 12. 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-books ) การอธิบายตัวอักษรที่มีลกษณะ ั ่ คล้ายคลึงกับหนังสื อ อยูในรู ปแบบดิจิตล ั โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ เป็ นหนังสือถูกนำมำจัดพิมพ์ในรู ปแบบดิจิตอล ไม่บงคับกำรพิมพ์และกำรเข้ำเล่ม ั แผ่นซีดรอมสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมำกในรู ปแบบของตัวอักษร ีทังลักษณะภำพ ดิจิตอล ภำพแอนิ เมชัน วิดโอ ภำพเลื่อนไหวต่อเนื่ อง คำพูด เสียงดนตรีและเสียง ้ ี 12
 13. 13. 4. ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-library ) คือ ่ แหล่งความรู ้ที่บนทึกข้อมูลไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ขาย ั ให้บริ การสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อผ่านเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต ในลักษณะผสมผสาน ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทางานด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านบริ การจะมีบทบาทที่เด่นชัด ความต้องการของผูใช้บริ การ ้ จึงเป็ นแรงผลักดันให้ห้องสมุดเปลี่ยนการให้บริ การงานห้องสมุด มาเป็ นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีของห้อง ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 13
 14. 14. 5 . แผนการจัดการเรียนรู้ มีกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 14
 15. 15. 3.ให้ ท่านพิจารณาเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นรู้ ตามบริบทของโรงเรี ยนที่กาหนดให้ ต่อไปนี้ พร้ อมทั้งให้ เหตุผลประกอบการอธิบาย 15
 16. 16. โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าอยู่ห่างไกลในถิ่นธุระกันดาล มีโทรทัศน์ มีคอมพิวเตอร์สามเครื่อง ไม่มีสญญาณโทรศัพท์ ั แสดงว่าอินเตอร์เน็ ตโรงเรียน บ้านหนองงูเห่าใช้ไม่ได้ 16
 17. 17. ดังนันจึงสรุปได้ว่า ้ การนาเสนอสื่อประสม(Multimedia) เช่น ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ ง วีดีทศน์ เสียง ั ในการถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรียนสร้างบทเรียนสาเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนรู ้ ร.ร บ้านหนองงูเห่า เช่ น Power Point เรียนรู้จากสื่ อทางโทรทัศน์ 17
 18. 18. โรงเรียนมัธยมไฮโซเบตงมีความพร้อมทางด้านสื่อ มีหองคอมพิวเตอร์ ้ เทคโนโลยี มีระบบอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูง แต่ ครูมีไม่เพี ยงพอเนื่ องจาก ย้ายหนี เหตุการณ์ความไม่สงบ 18
 19. 19. E-learning, E– Classroom, E– Books , E– Library, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม ่ การสื บค้นข้ อมูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน (CAI) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ (World Wide Web :WWW) ร.ร ไฮโซเบตง ผ่าน Web Site วีดทัศน์ ตามอัธยาศัย ิ Video on Demandnd ( VOD ) 19
 20. 20. เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึ กษา 1033101www.themegallery.com นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ LOGO ผู้สอน กาชัย ทบบัณฑิต

×