ใบงาน2

96 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
96
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน2

  1. 1. ความหมายและความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม ปั จจุบนเทคโนโลยีดานนี้มีการ ั ้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็ นเรืองยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนันการศึกษา ่ ้เทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยาการ ่ ่คอมพิวเตอร์ เป็ นสิงจาเป็ นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลียนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่1. ่ สังคมโดยส่วนใหญ่เปลียนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ2. ่ ่ การตัดสินใจในเรืองต่างๆ มักขึ้นอยู่กบข้อมูลซึงได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ั3. คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครืองมือที่สาคัญแทนเครืองมืออืนๆ ในอดีต เช่น เครืองพิมพ์ดด เครืองคิดเลข เป็ นต้น ่ ่ ่ ่ ี ่4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปั ญหาที่ซบซ้อนต่างๆ ั5. คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสือสารของโลกปั จจุบน ่ ั ึ ่ การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีข้ น เพือพัฒนาให้ผูเ้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็ นสิงที่ทาให้ ่ผูเ้ รียน สามารถบรรลุเปาหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่สาคัญประการหนึงของการเรียน ้ ่ การสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน คือ การที่ผูเ้ รียนได้มีโอกาสนาความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ ่แก้ปัญหา ประดิษฐ์คดค้น หรือค้นคว้าหาความรูต่างๆ ด้วยตนเอง ซึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึงคือการ ิ ้ ่ ่ทาโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. 2. ื่ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อนๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพือ ่นาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพือใช้ช่วยสร้างสือเสริมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิงขึ้น ่ ่ ่โครงงานคอมพิวเตอร์จงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูและฝึ กทักษะการใช้เครือง ึ ้ ่ ้ ่คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทังเครืองมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทังการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน ้ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมหนึงที่ผูเ้ รียนสามารถศึกษาปั ญหาที่ตนสนใจ ซึงอาจเป็ นปั ญหาที่ตองใช้ ่ ่ ้ความรูท้ ่ีเกียวกับคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน ซึงบางโครงงานอาจต้องใช้ความรูอนๆ มาร่วมด้วย โดยผูเ้ รียน ่ ่ ้ ่ืจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกียวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการ ่พัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรืองอาจต้องการวัสดุอปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึงผูเ้ รียนจะต้องพัฒนาขึ้น หรือ ่ ุ ่ ่ดัดแปลงเพือให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของผูสอน และผูทรงคุณวุฒดานต่างๆ ้ ้ ิ ้ การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์จะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้ผูเ้ รียนมีความรู ้ความชานาญ และมีทกษะในการนาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คดค้น หรือค้นคว้าหาความรู ้ ั ิต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอืนๆ อีกดังต่อไปนี้ ่ - เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั - เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้ศกษา ค้นคว้า และเรียนรูใ้ นเรืองที่ผูเ้ รียนสนใจได้ลกซึ้งกว่าการเรียนในห้อง ึ ่ ึ ตามปกติ - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทังการสือสารระหว่างกัน ้ ่ - กระตุนให้ผูเ้ รียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบ ้ อาชีพทางด้านนี้ - ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูสอนและชุมชน รวมทังส่งเสริมให้ชมชนสนใจคอมพิวเตอร์และ ้ ้ ุ เทคโนโลยีที่เกียวข้องมากขึ้น ่ - สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเองที่มา : http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html

×