Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

2,209 views

Published on

ผลการวิเคราะห์การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การใช้ ICT ในการเรียนการสอน

 1. 1. การใช้ ICT ในการเรียนการสอน
 2. 2. 573050670-8 นายเวโรจน์ เหลืองยวง 573050222-5 นางสาวมีนารัตน์ บุญกันหา 573050216-0 นางสาวพัชรียา วงศ์คาจันทร์ 573050211-0 นางสาวบัณฑิตา ทุมมา สมาชิก
 3. 3. 1. อาจารย์มีการใช้ ICT ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง - ใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและผู้สอน เนื่องจากมีความ สะดวกรวดเร็วในระหว่างการดาเนินงาน - ฝากเอกสาร ฝากไฟล์ สื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Power Point Word วิดีโอ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้จากทุกที่ - ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ โดย ใช้ Smart Phone Tablet หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในชั่วโมงเรียน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 4. 4. 2. อาจารย์มีแนวคิดและวิธีการเลือกสื่อหรือ ICT นั้นอย่างไร - เลือกสื่อที่มีคุณภาพ เนื้อหามีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 5. 5. 3. ปัญหาที่พบในการใช้ ICT ในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง - นักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาที่แตกต่างกัน เนื้อหาการ เรียนการสอนเยอะ การเรียนการสอนแต่ละครั้งไม่ต่อเนื่อง - ขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ งาน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 6. 6. 4. แนวโน้มในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน - คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้ ICT ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการจัด อบรมการใช้งานนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนและ ผู้สอนเข้าใจการใช้งานได้ดีขึ้น และการใช้ ICT เป็นที่นิยมเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อ การเข้าถึง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 7. 7. 1. อาจารย์มีการใช้ ICT ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง - Social Media ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน - ใช้สื่อนาเสนองานออนไลน์ PPT Online - สื่อวีดีโอออนไลน์ Youtube Vimeo อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 8. 8. 2. อาจารย์มีแนวคิดและวิธีการเลือกสื่อหรือ ICT นั้นอย่างไร - การเลือกสื่อต้องคานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ ต้องเหมาะสมกับเรื่องที่จะใช้สอน และเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 9. 9. 3. ปัญหาที่พบในการใช้ ICT ในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง - นักศึกษาบางคนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการใช้งานสื่อ ICT หรืออาจใช้งานไม่ คล่อง ทาให้การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัว บางคนอาจะไม่ได้รับการติดต่อ เช่น บางคน อาจจะไม่ใช้ Social Media ทาให้การติดต่อล้าช้า อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 10. 10. 4. แนวโน้มในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน - ในอนาคตการใช้งาน ICT ในการเรียนการสอนจะมากขึ้นแน่นอน ดังนั้น ผู้เรียนและผู้สอนต้องได้รับการอบรมการใช้งานสื่อ ICT ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น คล่องตัวขึ้น เพื่อประโยชน์และสะดวกต่อตัวผู้เรียนเอง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
 11. 11. 1. อาจารย์มีการใช้ ICT ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง - ใช้เตรียมการสอน ใช้เป็นสื่อช่วยในชั่วโมงการสอน ใช้ทาแบบประเมินผล และ ใช้ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา เช่นการให้งานผ่านสื่อออนไลน์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 12. 12. 2. อาจารย์มีแนวคิดและวิธีการเลือกสื่อหรือ ICT นั้นอย่างไร - เน้นเรื่องเป้าหมายของแต่ละวิชาว่าต้องการจะสร้างคุณลักษณะอะไร หรือ วัตถุประสงค์ของวิชาอยากจะทาให้เกิดผลอย่างไรแก่นักศึกษา ตามทักษะและผลลัพธ์การเรียนรู้ อาทิ ด้านความรู้ จริยธรรม ความสัมพันธ์ และทักษะด้านตัวเลข การปกครอง รวมทั้งการหา ฐานข้อมูลที่จะนามาใช้เชิงวิชาการ นามาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการ ใช้ข่าวหรือสื่อที่ไม่เป็นวิชาการมาเปิดนาเรื่อง เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ จะใช้บ่อยในการสอน ระดับปริญญาตรี ส่วนในการสอนระดับปริญญาโทนั้นจะใช้แหล่งฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ตรงกับ วิชาชีพ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 13. 13. 3. ปัญหาที่พบในการใช้ ICT ในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง - เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากพอสมควรและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม สูงขึ้น จึงต้องปรับตัวเพื่อที่จะตามให้ทัน ทาให้เกิดความยุ่งยากในช่วงแรกที่จะพัฒนา ทักษะ แนวทางแก้ไขคือ เตือนตนเองเสมอว่าไม่รู้ก็ต้องถาม อาจจะถามเพื่อนอาจารย์ เลขานุการ หรือ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้การใช้ ICT ยังทาให้ขาดความ เป็นส่วนตัว และยังทาให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 14. 14. 4. แนวโน้มในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน - มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 15. 15. 1. อาจารย์มีการใช้ ICT ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง ใช้กับทุกวิชา โดยดาเนินการดังนี้ 1.ทา Power Point สาหรับสอบทุกหน่วย 2.ให้นักศึกษาไปค้นคว้าตาม Website ที่กาหนด ซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อที่สอบ 3.ให้นักศึกษาชมภาพยนตร์ / คลิป ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สอบ 4.ทาเป็น e-learning Module บางวิชา เพื่อที่นักศึกษาจะได้เข้าไปศึกษาก่อน 5.ทาเป็นแบบทดสอบใน Website ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินตนเอง หรือ ทาแบบทดสอบ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 16. 16. 2. อาจารย์มีแนวคิดและวิธีการเลือกสื่อหรือ ICT นั้นอย่างไร 1.เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบ 2.จะต้องสนุก มีสาระตรงกับที่ต้องการ 3.ถ้า Interactive ได้ก็ดี 4.ตามความคิดของนักศึกษา ถามนักศึกษาว่าชอบแบบไหน 5.ทาเป็น problem-board learning มี case อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 17. 17. 3. ปัญหาที่พบในการใช้ ICT ในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 1. ถ้าเป็น Simulation learning ราคาแพง เมืองไทยยังไม่ผลิต 2.ถ้าผลิตเองก็ใช้เวลานาน ฝีมือไม่ได้ ยุ่งยาก 3.ถ้าใช้สื่อแบบเดิม เช่น Power point นักศึกษาอาจจะเบื่อ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 18. 18. 4. แนวโน้มในการใช้ ICT ในการเรียนการสอน จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ 10 – 100 % ก็ได้ ยกเว้นวิชาภาคปฏิบัติ ต้องรีบฝึก ปฏิบัติ ใช้สื่อได้เฉพาะการฝึกหัดในห้องปฏิบัติการ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
 19. 19. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 100% ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 100% ปริญญาโท 0% ปริญญาเอก 0%
 20. 20. 1. ร้อยละของผู้ที่มี Smart phone มี ไม่มี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มี 89% ไม่มี 11%
 21. 21. 2. ร้อยละของผู้ที่มี iPad และ Tablet มี ไม่มี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มี 69% ไม่มี 31%
 22. 22. 3. ร้อยละของผู้ที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มี ไม่มี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มี 70% ไม่มี 30%
 23. 23. 4. ร้อยละของการใช้ ICT ในการเรียนการสอน ในแต่ละระดับ น้อย ปานกลาง มาก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ น้อย 60% ปานกลาง 33% มาก 7%
 24. 24. 5. ใช้ ICT ในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง - ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในรายวิชาเรียน โดยใช้ในการทารายงาน โครงงานศึกษางานวิจัย ต่างๆและรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอีกทางการเรียนในยุคปัจจุบันเน้น การใช้ สื่อมายิ่งขึ้นมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนมีการติดต่อสอบถาม เรื่องงานกับ อาจารย์ประจาวิชาอีกการเรียน มีการเรียนและสั่งงานแบบออนไลน์โดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็น e-mail, facebook, edmodo และอื่นๆอีกมากมายดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไอซีทีมี บทบาทที่สาคัญมากใน การเรียนในยุคปัจจุบัน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 25. 25. 6. ปัญหาในการใช้ ICT ในการเรียนรู้อย่างไร - แหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลมีน้อยเกินไป มีอันตรายจากการใช้งาน เช่น ไวรัส ไฟร์วอล โทรจัน สแปม คุณภาพเน็ตไม่ค่อยดี ทาให้เวลาค้นข้อมูลและส่ง งานมีปัญหา และ บางครั้งที่หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ตรงกับที่ต้องการ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 26. 26. 7. แนวโน้มในการใช้ ICT ในการเรียนดูเป็นอย่างไร - ในปัจจุบันมีการใช้ไอซีทีในการประกอบการศึกษามากขึ้นเพราะสะดวกง่ายและ รวดเร็ว ซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดิน ทางไป ห้องสมุดเพราะในอินเตอร์เน็ตก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลกว้างขวางที่ช่วยให้ หาข้อมูลได้ง่ายผู้คน จานวนมาก จึงเลือกที่จะใช้อินเตอร์เน็ตกันเป็นจานวนมากนอกจากจะค้นคว้าข้อมูลทางการ ศึกษาแล้วยังช่วยให้รู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทาให้มีแนวโน้มที่ใช้ ICT มาก ยิ่งขึ้น นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 27. 27. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้น เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลจาเป็นที่จะต้อง ใช้อินเทอร์เน็ตในระดับที่มีคุณภาพกว่าปัจจุบัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานสืบค้นข้อมูล - ควรมีการเพิ่มและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เนื่องจากประสิทธิภาพที่ผ่านการใช้งาน มานาน อาจจะมีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ทาให้การทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ - ควรให้ความรู้แก่เด็กในการใช้สื่อในทางที่เหมาะสม ควรจากัดสื่อลามกอนาจารแก่เด็กที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

×