Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงาน2

176 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงาน2

  1. 1. ความหมายและความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม ปั จจุบนเทคโนโลยีดานนี้มีการ ั ้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็ นเรืองยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนันการศึกษา ่ ้เทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยาการ ่ ่คอมพิวเตอร์ เป็ นสิงจาเป็ นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้เปลียนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่1. ่ สังคมโดยส่วนใหญ่เปลียนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ นสังคมสารสนเทศ2. ่ ่ การตัดสินใจในเรืองต่างๆ มักขึ้นอยู่กบข้อมูลซึงได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ั3. คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครืองมือที่สาคัญแทนเครืองมืออืนๆ ในอดีต เช่น เครืองพิมพ์ดด เครืองคิดเลข เป็ นต้น ่ ่ ่ ่ ี ่4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปั ญหาที่ซบซ้อนต่างๆ ั5. คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสือสารของโลกปั จจุบน ่ ั ึ ่ การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีข้ น เพือพัฒนาให้ผูเ้ รียนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็ นสิงที่ทาให้ ่ผูเ้ รียน สามารถบรรลุเปาหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่สาคัญประการหนึงของการเรียน ้ ่ การสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน คือ การที่ผูเ้ รียนได้มีโอกาสนาความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ ่แก้ปัญหา ประดิษฐ์คดค้น หรือค้นคว้าหาความรูต่างๆ ด้วยตนเอง ซึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึงคือการ ิ ้ ่ ่ทาโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. 2. ื่ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อนๆ ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพือ ่นาผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพือใช้ช่วยสร้างสือเสริมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิงขึ้น ่ ่ ่โครงงานคอมพิวเตอร์จงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูและฝึ กทักษะการใช้เครือง ึ ้ ่ ้ ่คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทังเครืองมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทังการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน ้ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมหนึงที่ผูเ้ รียนสามารถศึกษาปั ญหาที่ตนสนใจ ซึงอาจเป็ นปั ญหาที่ตองใช้ ่ ่ ้ความรูท้ ่ีเกียวกับคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกัน ซึงบางโครงงานอาจต้องใช้ความรูอนๆ มาร่วมด้วย โดยผูเ้ รียน ่ ่ ้ ่ืจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกียวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการ ่พัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรืองอาจต้องการวัสดุอปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึงผูเ้ รียนจะต้องพัฒนาขึ้น หรือ ่ ุ ่ ่ดัดแปลงเพือให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของผูสอน และผูทรงคุณวุฒดานต่างๆ ้ ้ ิ ้ การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์จะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้ผูเ้ รียนมีความรู ้ความชานาญ และมีทกษะในการนาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คดค้น หรือค้นคว้าหาความรู ้ ั ิต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอืนๆ อีกดังต่อไปนี้ ่ - เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั - เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้ศกษา ค้นคว้า และเรียนรูใ้ นเรืองที่ผูเ้ รียนสนใจได้ลกซึ้งกว่าการเรียนในห้อง ึ ่ ึ ตามปกติ - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทังการสือสารระหว่างกัน ้ ่ - กระตุนให้ผูเ้ รียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบ ้ อาชีพทางด้านนี้ - ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูสอนและชุมชน รวมทังส่งเสริมให้ชมชนสนใจคอมพิวเตอร์และ ้ ้ ุ เทคโนโลยีที่เกียวข้องมากขึ้น ่ - สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเองที่มา : http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html

×