SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
0
Module 18
6666
Filipino
Maghinuha Ka
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
1
Magandang araw sa iyo. Nakakapagpatalas ng isip ang susunod
nating leksyon dahil kinakailangan mong maging mapanuri sa mga
detalye upang makagawa ka ng hinuha sa mga pangyayari. Handa ka
na bang patakbuhin ang iyong isip?
Nagiging malawak ang pang-unawa at pagpapahalaga sa
nilalaman ng kwento kung makabuo ng hinuha o pasya at
makapagbibigay ng motibo sa kilos o pangyayaring naganap o
maaring maganap sa kwento.
Ang hinuha ay isang matalinong hula. Ito’y pansamantalang
sagot sa suliranin sapagkat batay ito sa hindi kumpletong mga
katunayan. Ang hinuha ang siyang tumatayo bilang patunguhan at
patnubay sa paglutas ng suliranin.
Basahin ang talata at ang sumusunod na pangungusap. Lagyan
ng √ang patlang ng pangungusap na nagbibigay ng tamang hinuha at
X kung ang hinuha ay mali.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Masayang-masaya sila sa pamimitas ng mga sariwang
gulay. Si Zernan ay pumili kaagad ng napakalaking pakwan at
inilagay ito sa malaking tiklis. Siyang-siya naman si Mang Ernani
habang nangunguha ng petsay at mustasa. Nilinis nila ang mga
dahon nito. Nakangiti naman si Aling Mila habang namimitas ng
sitaw, ampalaya,talong, sayote at kalabasa. Inayos niya ito sa
maluluwang na bayong. Ang mga gulay ay dadalhin nila sa
bayan. Umasa sila na kikita ito ng pera.
Mga Dapat Matutuhan
2
______a. Magkapitbahay sina Zernan, Mang Ernani at Aling Mila.
______b. Dadalhin nila sa bayan ang mga gulay upang ipagbili.
______c. Nakapagpaparami ng pagkain ang pagtatanim ng gulay.
______d. Nakakabagot na gawain ang pamimitas ng gulay.
______e. Upang hindi malanta, inilagay sa malalaking bayong ang mga
gulay.
Ano ang likas na pakiramdam mo kapag nakaharap ka sa isang
suliranin? Hindi ba ang una mong reaksiyon ay ang pagnanais na
malutas ito kaagad? Ang naisip mong mga unang kalutasan sa
suliranin ay nakukuha mo sa iyong karanasan. Maaari mo ring
makuha ang mga kalutasang ito sa pag-unawa mo sa mga
nakahandang katunayan. Ang mga pansamantalang kalutasang ito
ang siyang tinatawag na mga hinuha.
Halimbawa:
Ang sumusunod ay iilan sa maaaring maging hinuha sa nasabing
pangyayari:
1. Ang magkaibang paniniwala ng Kristiyano at Muslim ang dahilan
ng hidwaan.
2. Ang mga mamamahayag sa radyo, telebisyon at mga pahayagan
ang nagbibigay ideya sa madla na nakakatakot ang Mindanao.
Pag-aralan Natin
Ayon sa mga balita, may ilang bahagi lamang ng
Mindanao ang mayroong di-pagkakaunawaan sa
kasalukuyan, subalit sa isipan ng marami, ang panganib ng
suliranin ay dapat bigyan ng kalutasan para magkaroon ng
kapayapaan at bumalik ang pang-akit ng Mindanao.
3
3. Maibalik lamang ang kagandahan ng Mindanao kung mawala na
nang lubusan ang mga naglilipanang mga terorista rito.
Ikaw, may hinuha ka ba sa kalagayan sa Mindanao? Anu-ano ang
mga ito? Subukan mong itala ito sa iyong kuwaderno.
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Basahin mo ang isang akda na ito at sagutin ang sumusunod na
mga tanong:
Gawin Natin
Huwag kang maingay…
May mga yabag akong nauulinigan.
Pakinggan mo…
Papalapit, papalapit na rito ang mga
kaluskos.
Naramdaman mo ba?
Waring dahan-dahan sa mga kilos.
Parang lumalaki ang aking ulo…
Tila sa pinto ay may nakasilip,
Tinitingnan tayo.
Anong laki ng nakadilat niyang mata
Kulay berde tila.
Heto na siya!
Naramdaman mo ba?
Hayan na!
Parang nakalutang sa hangin.
Puti ang kulay.
Nangangalisag ang balahibo.
Ayan na!
Talon, dali.
Takbo E, e, ek…
Ano kaya ito? Ay ______ pala.
4
Ibigay ang iyong hinuha at isulat ito sa kuwaderno:
1. Nais ba ng may-akda na matakot ang mambabasa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Anu-anong mga salita ang ginamit upang ang bumabasa ay
matakot?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Pansinin ang huling linya. Bakit hindi binanggit ang kanilang
kinatatakutan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Sumulat ng isang talata tungkol sa paksang:
“Saan Pupunta ang Tao kung Puno na ang Daigdig?”
Itala mo nang maayos sa iyong kuwaderno ang iyong mga
hinuha tungkol sa paksang nabanggit.
Mga Dagdag na Gawain
5
Tandaan mo na ang hinuha ay isang matalinong hula. Ito’y
pansamantalang sagot sa suliranin sapagkat batay ito sa hindi
kumpletong mga katunayan. Ang hinuha ay siyang tumatayo
bilang patunguhan at patnubay sa paglutas ng suliranin.
Basahin ang talata at ang sumusunod na mga pangungusap.
Lagyan ng √ ang patlang ng pangungusap na nagbibigay ng tamang
hinuha at X kung ang hinuha ay mali.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
__________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________.
6
______a. Papasok pa lang ng silid ay alam na ni Gng. Locrida na
nabasag ang plorera.
______b. Si Russel ang nakabasag ng plorera.
______c. Napahiya ang guro sa mga estudyante.
______d. Inamin ng buong klase ang pagkabasag ng plorera.
______e. Madalas na pinapagalitan ng guro ang mga mag-aaral kaya
alam na nila ang ugali ng guro.
Mga Batayan:
Kung ang iyong iskor ay apat o lima ( 4-5 ) maaring tumuloy
na sa susunod na leksyon.
Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na
gawain
Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2, 1 o kaya ay 0)
balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang
pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may
pag-iingat ang bawat tanong.
Tumunog ang kampanilya, hudyat ng pagkaklase.
Masayang pumasok sa silid si Gng. Locrida at humarap sa buong
klase. Matapos bumati sa mga mag-aaral ay lumapit siya sa
kanyang mesa. Lahat ay kinabahan sa ibubunga ng kalikutan ni
Russel. Kilala nila si Gng. Locrida kung paano magalit. Di-
nagkabula ang kutob ng loob nila nang napansin niya ang basag
na plorera. Tinanong ng guro kung sino ang may kagagawan
noon. Ni isa’y walang nagtangkang sumagot. Pinamulahan ng
mukha ang guro at muling nagtanong. Sabay halos nagtaas ng
kamay ang buong klase. Inamin nila ang kasalanan. Si Russel ay
hindi makatingin sa kanilang guro. Hiyang-hiya siya sa lahat.
7
Basahin ang maikling talata pagkatapos ay buuin ang concept
web ayon sa mga hinuhang mabubuo sa pangyayari.
Pagyamanin Natin
Maraming dahilan kung bakit nalilihis tayo sa isang makataong
pamumuhay. Iilan sa mga ito ay ang pagiging sakim sa pera at
kapangyarihan, pagtakas sa katotohanan, masamang bisyo at mga
karanasang nagiging bahagi ng kabiguan.
Bakit nalilihis tayo
sa isang makataong
pamumuhay?
8
Subukin Natin
____x__ a.
____/__ b.
____/__ c.
____x__ d.
____/__ e.
Gawin Natin
1. Hindi naman, binibigyan lang ng may-akda ang mga mambabasa ng
pananabik na malaman kung ano ang ibig niyang ipabatid.
2. Ang mga salitang ginamit na nakakatakot ay yabag, naulinigan,
kaluskos,lumalaki, nakasilip, nakadilat, nakalutang sa hangin, at nangangalisag
ang balahibo.
3. Hindi binanggit ang kinatatakutan sa huling linya, sapagkat hindi naman
talaga ito nakakatakot at ang mambabasa na mismo ang tutuklas nito.
Mga Dagdag na Gawain
Maaaring iba ang iyong pagkasulat ng iyong sagot. Ang mababasa mo sa ibaba ay
isang halimbawa o gabay lamang.
“Saan Pupunta ang Tao kung Puno na ang Daigdig?”
Kung puno na ang daigdig at magsisiksikan na ang mga tao, siguro ang iba ay sa
deserto na manirahan at magdadala sila ng maraming tubig upang mabuhay. Maaari ring
ang iba ay sa dagat na manirahan sakay ng kanilang malalaking bangkang bahay. Iyong
mga mayayaman naman ay baka sa kanilang eroplanong bahay na titira o dili kaya’y
magsipaglipatan na sila sa Planetang Mars kasama ang mga alien.
Sariling Pagsusulit
___x___a.
___/___b.
___/___c.
Gabay sa Pagwawasto
9
___x___d.
___/___e.
Pagyamanin Natin
Bakit nalilihis
tayo sa isang
makataong
pamumuhay?
Naging sakim tayo
sa pera at
kapangyarihan.
Tumatakas tayo
sa katotohanan.
Dahil sa ating
masasamang
bisyo.
Dahil sa mga
karanasang nagiging
bahagi ng kabiguan.

More Related Content

What's hot

Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangLuvyankaPolistico
 
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaMaylord Bonifaco
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxNiniaLoboPangilinan
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasanAlice Failano
 
English 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to ProblemEnglish 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to ProblemKarlaMaeDomingo
 
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016EsP 6 Curriculum Guide rev.2016
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanAlice Failano
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxElena Villa
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralinar_yhelle
 
Summative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge IIISummative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge IIIgretchenap
 
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxJeanneAmper1
 

What's hot (20)

pagsipi ng talata
pagsipi ng talatapagsipi ng talata
pagsipi ng talata
 
Pang ukol
Pang ukolPang ukol
Pang ukol
 
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
 
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Mga pang ukol
Mga pang ukolMga pang ukol
Mga pang ukol
 
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
English 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to ProblemEnglish 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to Problem
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016EsP 6 Curriculum Guide rev.2016
EsP 6 Curriculum Guide rev.2016
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
WEEK 1.docx
WEEK 1.docxWEEK 1.docx
WEEK 1.docx
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
 
maikling kwento.pptx
maikling kwento.pptxmaikling kwento.pptx
maikling kwento.pptx
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralin
 
Summative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge IIISummative test in mother tounge III
Summative test in mother tounge III
 
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptxQ2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
Q2_ARALAIN1_MGA SALITANG HIRAM.pptx
 

Similar to Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka

PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxRichardDanagoHalasan
 
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst... Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...RichAllenTamayoDizon
 
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...CherryVhimLanurias1
 
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...maritesgallardo1
 
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoAllan Ortiz
 
weekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson logweekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson logDAHLIABACHO
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAngelika B.
 
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismoModyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismodionesioable
 
Mga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganMga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganJenita Guinoo
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikadionesioable
 
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptx
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptxDEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptx
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptxTinoSalabsab
 
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint Presentation
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint PresentationFILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint Presentation
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint PresentationMhaAnneEsar
 
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfGinalynRosique
 
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa tModyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa tdionesioable
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!EDITHA HONRADEZ
 

Similar to Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka (20)

PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptxQ3W5Day 1-4 Filipino.pptx
Q3W5Day 1-4 Filipino.pptx
 
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst... Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...
FILIPINO 5 PPT Q3 W5 Day 1-5 - Alamat, Nagagamit Ang Iba’t Iibang Pahayagan, ...
 
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
FILIPINO 5 Q2 W4 D1to5 Maibibigay ang mahahalagang pangyayari sa nabasang tal...
 
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
 
weekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson logweekly home learning plan and daily lesson log
weekly home learning plan and daily lesson log
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
 
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismoModyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
Modyul 3 pagsusuri ng akda batay sa imanismo at romantisismo
 
Mga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganMga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng Katanungan
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptx
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptxDEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptx
DEMO_Filipino 5_ Q1_W4.pptx
 
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint Presentation
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint PresentationFILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint Presentation
FILIPINO 5 Quarter 2 PowerPoint Presentation
 
Grade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 las
 
ELEMENTO NG ALAMAT.pptx
ELEMENTO NG ALAMAT.pptxELEMENTO NG ALAMAT.pptx
ELEMENTO NG ALAMAT.pptx
 
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa tModyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t
Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
EPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptxEPIKO_SANAYSAY.pptx
EPIKO_SANAYSAY.pptx
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusapAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhanAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapikoAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutinAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balitaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutinAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babalaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideyaAlice Failano
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsAlice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsAlice Failano
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbAlice Failano
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesAlice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
 

Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka

 • 1. 0 Module 18 6666 Filipino Maghinuha Ka A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 1 Magandang araw sa iyo. Nakakapagpatalas ng isip ang susunod nating leksyon dahil kinakailangan mong maging mapanuri sa mga detalye upang makagawa ka ng hinuha sa mga pangyayari. Handa ka na bang patakbuhin ang iyong isip? Nagiging malawak ang pang-unawa at pagpapahalaga sa nilalaman ng kwento kung makabuo ng hinuha o pasya at makapagbibigay ng motibo sa kilos o pangyayaring naganap o maaring maganap sa kwento. Ang hinuha ay isang matalinong hula. Ito’y pansamantalang sagot sa suliranin sapagkat batay ito sa hindi kumpletong mga katunayan. Ang hinuha ang siyang tumatayo bilang patunguhan at patnubay sa paglutas ng suliranin. Basahin ang talata at ang sumusunod na pangungusap. Lagyan ng √ang patlang ng pangungusap na nagbibigay ng tamang hinuha at X kung ang hinuha ay mali. Subukin Natin Sa Mag-aaral Masayang-masaya sila sa pamimitas ng mga sariwang gulay. Si Zernan ay pumili kaagad ng napakalaking pakwan at inilagay ito sa malaking tiklis. Siyang-siya naman si Mang Ernani habang nangunguha ng petsay at mustasa. Nilinis nila ang mga dahon nito. Nakangiti naman si Aling Mila habang namimitas ng sitaw, ampalaya,talong, sayote at kalabasa. Inayos niya ito sa maluluwang na bayong. Ang mga gulay ay dadalhin nila sa bayan. Umasa sila na kikita ito ng pera. Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 2 ______a. Magkapitbahay sina Zernan, Mang Ernani at Aling Mila. ______b. Dadalhin nila sa bayan ang mga gulay upang ipagbili. ______c. Nakapagpaparami ng pagkain ang pagtatanim ng gulay. ______d. Nakakabagot na gawain ang pamimitas ng gulay. ______e. Upang hindi malanta, inilagay sa malalaking bayong ang mga gulay. Ano ang likas na pakiramdam mo kapag nakaharap ka sa isang suliranin? Hindi ba ang una mong reaksiyon ay ang pagnanais na malutas ito kaagad? Ang naisip mong mga unang kalutasan sa suliranin ay nakukuha mo sa iyong karanasan. Maaari mo ring makuha ang mga kalutasang ito sa pag-unawa mo sa mga nakahandang katunayan. Ang mga pansamantalang kalutasang ito ang siyang tinatawag na mga hinuha. Halimbawa: Ang sumusunod ay iilan sa maaaring maging hinuha sa nasabing pangyayari: 1. Ang magkaibang paniniwala ng Kristiyano at Muslim ang dahilan ng hidwaan. 2. Ang mga mamamahayag sa radyo, telebisyon at mga pahayagan ang nagbibigay ideya sa madla na nakakatakot ang Mindanao. Pag-aralan Natin Ayon sa mga balita, may ilang bahagi lamang ng Mindanao ang mayroong di-pagkakaunawaan sa kasalukuyan, subalit sa isipan ng marami, ang panganib ng suliranin ay dapat bigyan ng kalutasan para magkaroon ng kapayapaan at bumalik ang pang-akit ng Mindanao.
 • 4. 3 3. Maibalik lamang ang kagandahan ng Mindanao kung mawala na nang lubusan ang mga naglilipanang mga terorista rito. Ikaw, may hinuha ka ba sa kalagayan sa Mindanao? Anu-ano ang mga ito? Subukan mong itala ito sa iyong kuwaderno. 1. __________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________ Basahin mo ang isang akda na ito at sagutin ang sumusunod na mga tanong: Gawin Natin Huwag kang maingay… May mga yabag akong nauulinigan. Pakinggan mo… Papalapit, papalapit na rito ang mga kaluskos. Naramdaman mo ba? Waring dahan-dahan sa mga kilos. Parang lumalaki ang aking ulo… Tila sa pinto ay may nakasilip, Tinitingnan tayo. Anong laki ng nakadilat niyang mata Kulay berde tila. Heto na siya! Naramdaman mo ba? Hayan na! Parang nakalutang sa hangin. Puti ang kulay. Nangangalisag ang balahibo. Ayan na! Talon, dali. Takbo E, e, ek… Ano kaya ito? Ay ______ pala.
 • 5. 4 Ibigay ang iyong hinuha at isulat ito sa kuwaderno: 1. Nais ba ng may-akda na matakot ang mambabasa? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Anu-anong mga salita ang ginamit upang ang bumabasa ay matakot? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Pansinin ang huling linya. Bakit hindi binanggit ang kanilang kinatatakutan? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Sumulat ng isang talata tungkol sa paksang: “Saan Pupunta ang Tao kung Puno na ang Daigdig?” Itala mo nang maayos sa iyong kuwaderno ang iyong mga hinuha tungkol sa paksang nabanggit. Mga Dagdag na Gawain
 • 6. 5 Tandaan mo na ang hinuha ay isang matalinong hula. Ito’y pansamantalang sagot sa suliranin sapagkat batay ito sa hindi kumpletong mga katunayan. Ang hinuha ay siyang tumatayo bilang patunguhan at patnubay sa paglutas ng suliranin. Basahin ang talata at ang sumusunod na mga pangungusap. Lagyan ng √ ang patlang ng pangungusap na nagbibigay ng tamang hinuha at X kung ang hinuha ay mali. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin __________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________.
 • 7. 6 ______a. Papasok pa lang ng silid ay alam na ni Gng. Locrida na nabasag ang plorera. ______b. Si Russel ang nakabasag ng plorera. ______c. Napahiya ang guro sa mga estudyante. ______d. Inamin ng buong klase ang pagkabasag ng plorera. ______e. Madalas na pinapagalitan ng guro ang mga mag-aaral kaya alam na nila ang ugali ng guro. Mga Batayan: Kung ang iyong iskor ay apat o lima ( 4-5 ) maaring tumuloy na sa susunod na leksyon. Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na gawain Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2, 1 o kaya ay 0) balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may pag-iingat ang bawat tanong. Tumunog ang kampanilya, hudyat ng pagkaklase. Masayang pumasok sa silid si Gng. Locrida at humarap sa buong klase. Matapos bumati sa mga mag-aaral ay lumapit siya sa kanyang mesa. Lahat ay kinabahan sa ibubunga ng kalikutan ni Russel. Kilala nila si Gng. Locrida kung paano magalit. Di- nagkabula ang kutob ng loob nila nang napansin niya ang basag na plorera. Tinanong ng guro kung sino ang may kagagawan noon. Ni isa’y walang nagtangkang sumagot. Pinamulahan ng mukha ang guro at muling nagtanong. Sabay halos nagtaas ng kamay ang buong klase. Inamin nila ang kasalanan. Si Russel ay hindi makatingin sa kanilang guro. Hiyang-hiya siya sa lahat.
 • 8. 7 Basahin ang maikling talata pagkatapos ay buuin ang concept web ayon sa mga hinuhang mabubuo sa pangyayari. Pagyamanin Natin Maraming dahilan kung bakit nalilihis tayo sa isang makataong pamumuhay. Iilan sa mga ito ay ang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan, pagtakas sa katotohanan, masamang bisyo at mga karanasang nagiging bahagi ng kabiguan. Bakit nalilihis tayo sa isang makataong pamumuhay?
 • 9. 8 Subukin Natin ____x__ a. ____/__ b. ____/__ c. ____x__ d. ____/__ e. Gawin Natin 1. Hindi naman, binibigyan lang ng may-akda ang mga mambabasa ng pananabik na malaman kung ano ang ibig niyang ipabatid. 2. Ang mga salitang ginamit na nakakatakot ay yabag, naulinigan, kaluskos,lumalaki, nakasilip, nakadilat, nakalutang sa hangin, at nangangalisag ang balahibo. 3. Hindi binanggit ang kinatatakutan sa huling linya, sapagkat hindi naman talaga ito nakakatakot at ang mambabasa na mismo ang tutuklas nito. Mga Dagdag na Gawain Maaaring iba ang iyong pagkasulat ng iyong sagot. Ang mababasa mo sa ibaba ay isang halimbawa o gabay lamang. “Saan Pupunta ang Tao kung Puno na ang Daigdig?” Kung puno na ang daigdig at magsisiksikan na ang mga tao, siguro ang iba ay sa deserto na manirahan at magdadala sila ng maraming tubig upang mabuhay. Maaari ring ang iba ay sa dagat na manirahan sakay ng kanilang malalaking bangkang bahay. Iyong mga mayayaman naman ay baka sa kanilang eroplanong bahay na titira o dili kaya’y magsipaglipatan na sila sa Planetang Mars kasama ang mga alien. Sariling Pagsusulit ___x___a. ___/___b. ___/___c. Gabay sa Pagwawasto
 • 10. 9 ___x___d. ___/___e. Pagyamanin Natin Bakit nalilihis tayo sa isang makataong pamumuhay? Naging sakim tayo sa pera at kapangyarihan. Tumatakas tayo sa katotohanan. Dahil sa ating masasamang bisyo. Dahil sa mga karanasang nagiging bahagi ng kabiguan.