SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
9
Module 19
6666
Filipino
Paghinuha sa Saloobing Pandamdamin
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
10
Magandang umaga! Marami bang aralin ang iyong natapos sa
linggong ito? Iba na naman ang pagbigyan mo ng panahon sa araw na
ito. Sana ay mas lalong magsisikap ka.
Tuwing mayroon tayong binabasang kwento o seleksyon ay nasa
isipan natin kaagad kung ano ang niloloob ng ating bansa. Matutuhan
mo ngayon kung paano naibibigay ang wastong paghihinuha sa
pangyayari - saloobing pandamdamin.
Basahin ang seleksyon at unawaing mabuti.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
ANG BAGONG LIPAT
Masayang minalas nina Tina at Oscar ang pinaglipatan ng kanilang bahay
sa Carmona, Cavite. Ibang-iba ito sa pinanggalingan nilang barung-barong sa
tabi ng malaking estero ng Maynila. Wala silang nakikita ritong maruming putik
at basura at walang masamang amoy sa kanilang paligid. Sa halip, may maliit pa
silang bakuran sa harap at likod ng kanilang bahay. Maaari sila ritong maglaro at
magtanim ng ilang halamang namumulaklak at gulay.
Kahit na maliit ang kanilang bahay na ipinagawa sa tulong ng pamahalaan,
naayos nila ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa kanila na ito. Maraming
binabalak gawin si Tina at Oscar tungkol sa kanilang bakuran. Kabilang na sila
sa mga pamilya na maganda ang hinaharap, lalo na kung magtulung-tulong ang
mga tao sa pook na ito. Maaliwalas ang landas na kanilang tinatahak.
11
Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Bakit masaya sina Tina at Oscar sa kanilang bagong kapaligiran?
a. Higit na malinis ito kaysa pinanggalingang lugar.
b. Higit na marami ritong tao kaysa pinanggalingan.
c. Higit na marumi ito at mabaho kaysa pinanggalingan.
2. Kung malinis at maganda ang kapaligiran, ano ang nagiging bisa
nito sa mga tao?
a. Wala silang kasiglahan.
b. Nawawalan sila ng pag-asa.
c. Nagkaroon sila ng kasiglaan.
3. Ano kaya ang ginawa ng magkapatid sa kanilang bakuran?
a. ginawa itong laruan
b. tinambakan ito ng basura
c. tinamnan ito ng mga halaman at gulay
4. Makapagtanim na sila ng mga halaman sa paligid ng kanilang
bahay. Anong kapaligiran mayroon sila?
a. Malayo sa polusyon.
b. Mabahong lugar.
c. Matigang ang lupa sa kanilang paligid.
5. Bakit kaya labis ang katuwaan nina Tina at Oscar sa bago nilang
nilipatang bahay?
a. Malaya silang makipagkwentuhan sa sinumang tao.
b. Kahit na maliit ang kanilang bahay ito ay sarili na nila.
c. Malawak ang kanilang mapaglaruan.
Isulat ang iskor.
12
Nakatutulong ba ang mga magsasaka sa ating bansa? Paano?
Basahin ang tula sa ibaba.
a. Bakit kaya nagdarasal ang mga magsasaka?
b. Ano ang nangyayari sa mga tanim kung labis naman ang ulan?
Magkatulad ba tayo ng sagot?
a. Nais nilang magkaroon ng masaganang ani.
b. Nalulunod ang mga tanim.
Tama ba ang sagot mo? Kung hindi alamin mo muna kung
paano mo maibigay ang tamang sagot.
Pag-aralan Natin
ANG DASAL NG MAGSASAKA
Kami ay puspusang gagawa
Sa pagbubungkal ng lupa,
Kalingain Ninyo nawa
Diyos naming mapagpala.
Yaring mga bukid naming
Sa ulan Iyong diligin,
Sa tubig at araw ay busugin
Upang palay palusugin.
O, Diyos ng kabutihan
O, Diyos na walang hanggan,
Kami nawa ay biyayaan,
Ng saganang aning palay.
13
Basahin ang bawat talata at ibigay ang angkop na hinuha sa
palagay. Isulat ang titik lamang.
1.
a. Natutuwa ang magkakapatid.
b. Nagkaroon ng malaking problema ang magkakapatid.
c. Naisipan nilang humingi ng tulong sa pamahalaan.
2.
a. Hindi pinapansin ng mga tao ang kanilang paninda.
b. Masama ang ugali ng nagtitinda.
c. Nagugustuhan ng bumibili ang kanilang pagkain.
Gawin Natin
Ang pagbibigay ng wastong paghihinuha sa pangyayari –
saloobing ng pandamdamin sa binasa o pagbubuo ng sariling
palagay, pasiya o kalabasan ng pangyayari ay nababatay sa mga
detalyeng inilalahad. Dito nililinang ang kakayahan sa pagbibigay ng
pasiya o desisyon.
Maagang naulila sa ina ang tatlong magkakapatid. Nasa ika-
anim na baitang ang panganay. Palaging malungkot ang
kanilang Itay. Hatinggabi na kung umuwi at lasing pa.
Bagong lipat sina Mildred sa Maynila. Dala nila ang kaunting
naiipong pera. Nagsimula sila sa pagtitinda ng pagkain sa
harapan ng kanilang bahay. Dumarami ang bumibili nito araw-
araw.
14
3.
Ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga medyas?
a. Tatangayin ng kanilang aso.
b. Malalaglag sa ibaba ang mga medyas.
c. Lalagyan ng pamaskong handog ni Santa Claus.
4. Sa palagay ninyo, ano kaya ang ginagawa ni Berto?
a. Naglalaro buong araw sa paligid.
b. Natutulog at nananaginip.
c. Nakipagkwentuhan sa kanyang nanay.
5. Paano mapatunayan na si Berto ay isang batang mapangarapin.
a. Siya ay mabait.
b. Gumagawa siya ng pagkakitaan ng pera.
c. Nangangarap siya na uulan ng pera.
Ano’ng iskor mo?
Tuwing bisperas ng Pasko palaging pinapatulog nang maaga ni
Aling Mely at Mang Jose ang mga bata. Bago magsisitulog
nagsasabit muna sila ng medyas para sa pamasko ni Santa
Claus. Hatinggabi na dumarating si Santa Claus.
Sa lahat ng batang mag-aaral sa ikaanim na baitang,
namumukod si Berto dahil siya ay matalino. Isa sa mga
katangian ni Berto ay mapangarapin. Dahil mahirap sila gusto
niyang yumaman. Madalas niyang sabihin “umulan sana ng
pera”. Ilang sandali may narinig siyang mga mabibigat na butil
na lumagapak sa bubungan. Narinig niya sa mga kapitbahay na
umuulan ng salapi. Kumuha siya ng batya at palanggana para
pagsahuran ng salapi. Nagugutom siya sa kahahakot ng pera at
wala siyang mabilhan ng pagkain dahil sarado lahat ang mga
tindahan. Tinanong niya ang pulis kung bakit walang
nagtitinda. May pera na sila sagot ng pulis. Tinawag siya ng
kanyang ina at niyugyog.
15
Basahin ang kuwento at ibigay ang sagot sa mga hinuha sa
pangyayari.
Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Ano kaya ang ginawa ng mga tao pagkatapos makapagpaliwanag
ang pulis?
a. Hindi na sila kumibo.
b. Sinunggaban nila ang pulis.
c. Dinaluhong pa rin nila ang pulis.
2. Ayon sa batas, kailan maaaring parusahan ang isang tao?
a. pagkatapos makapagpaliwanag ang pulis
b. pagkatapos makapagpasiya ang pulis
c. pagkatapos mapatunayan sa hukuman na tunay siyang
nagkasala
Mga Dagdag na Gawain
ISANG PANGYAYARI SA DAAN
Bigla ang pangyayari. Hindi malaman kung saan nanggaling ang
bata. Bigla itong sumibad sa gitna ng daan at bago niya nalaman,
nabundol na siya ng isang dyip. Nagdatingan ang maraming tao.
Kasama na rito ang ina ng bata. Lumuluha itong sumama sa
ambulansyang nagdala sa kanyang anak sa ospital. Galit na galit ang
mga tao. Gusto nilang bugbugin ang tsuper. Nang kanila nang
dadaluhungin ang tsuper, siyang pagdating ng pulis.
“Hintay!” ang sigaw ng pulis. “Hindi kayo ang batas. Bayaan
ninyong ang batas ang magparusa sa kanya.”
“Hindi pa ba sapat ang katibayang ito na nangyari sa bata?” Ang
tanong ng nagagalit na isang lalaki.
“Hindi kayo ang makapagpapasiya niyan” ang paliwanag ng
pulis. “Tanging ang hukuman lamang ang makapagpapatunay kung
may kasalanan siya o wala. Maghintay kayo hanggang mapatunayan
ng hukuman ang kanyang pagkakasala.
16
Ang pagbibigay ng wastong paghihinuha sa pangyayari –
saloobing pandamdamin sa binasa o pagbubuo ng sariling
palagay, pasiya o kalabasan ng pangyayari ay nababatay sa mga
detalyeng inilalahad sa kwento o seleksyong binasa upang
maibibigay ang tamang paglilinang o pagpapahayag ng pasiya o
desisyon.
3. Ano ang maaaring naging kasalanan ng tsuper?
a. pagsunod sa trapiko
b. pagtingin sa pulis
c. mabilis na pagpapatakbo
4. Sa pangyayari, ano kaya ang mangyayari kung hindi pa dumating
ang pulis?
a. Namatay na ang ina ng bata.
b. Binugbog na ng mga tao ang tsuper.
c. Napabayaan ang kalagayan ng bata at ina.
5. Upang maiwasan ang aksidenteng naganap, ang dapat gawin ng
bata ay ________________.
a. Tumakbo nang mabilis sa pagtawid sa daan.
b. Maghanap ng pulis bago tawagin ang ina.
c. Mag-iingat sa pagtawid sa daan.
Ano’ng iskor mo?
Tandaan Natin
17
Unawaing mabuti ang binasang kwento. Sagutin ang mga
tanong sa ibaba ng kwento.
Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Ano kaya ang maging katapusan ng kwento?
a. Nagbago si Roberto sa takot na maghirap.
b. Nagpatuloy pa rin si Roberto sa walang takot na paggasta.
c. Hindi niya pinansin ang ipinakita sa kanya ng kanyang tiyo.
Sariling Pagsusulit
ISANG ARAL
Anak-mayaman si Roberto. Hindi niya gaanong
nadarama ang taas ng bilihin sapagkat lagi siyang
maraming pera mula sa kanyang mga magulang.
Wala siyang taros sa paggasta. “Isasama ko si
Roberto sa lalawigan,” ang sabi ng pinsan ng Nanay
ni Roberto, isang araw. “May ipakikita ako sa kanya.
Ipinasyal si Roberto ng kanyang tiyo sa
lalawigan. May nakita silang isang matandang
lalaking paupu-upo sa harap ng simbahan. Marumi
at gusgusin ang ayos nito. Payat at maputla pa.
“Noong araw, pinakamayaman ang matandang iyan
dito,” ang sabi ng tiyo ni Roberto. “Hindi niya
natutuhang pahalagahan ang kanyang salapi kaya
nagkaganyan siya.”
Hindi nakakibo si Roberto. Natigilan siya at
nag-isip nang malalim. May nabuo na siyang
gagawin pagbalik sa Maynila. Buo na ang kanyang
pasya.
18
2. Ano ang hindi magandang ugali ni Roberto?
a. tamad
b. laging nagagalit
c. pagiging gastador
3. Ano kaya ang hindi ginawa ng matandang lalaking nakita nina
Roberto?
a. Hindi siya tumulong sa mahihirap.
b. Hindi niya itinago ang kanyang pera.
c. Hindi niya natutuhang pahalagahan ang kanyang pera.
4. Sa ugali ni Roberto sa simula, may pagbabago pa kayang
magaganap sa kanyang buhay kung hindi siya isinama ng kanyang
tiyo sa lalawigan?
a. Wala, kasi naniniwala siyang mayaman sila.
b. Wala.
c. Mayroon dahil kahit na ipinakita lamang sa kanya ang gusgusing
tao at hindi siya sinabihan ng kanyang tiyo ay may nabuo na
siyang pasiya.
5.Sa buhay ng tao, kailangan bang pangangalagaan ang ibinigay na
biyaya?
d. Oo, dahil talagang nakalaan na iyan para sa iyong buhay.
e. Pabayaan lang kung ano’ng nasa tao.
f. Hindi papansinin dahil talagang lalago ito para sa iyo.
Isulat ang iskor sa kahon.
19
Basahin ang kuwento.
Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Ano ang nangyari kay Prinsesa Maya?
a. Nakatakbo siya.
b. Nalunod siya sa ilog.
c. Siya ang nataga ng prinsipe.
Pagyamanin Natin
SAWIMPALAD NA PRINSESA MAYA
May kasalang naganap nang araw na iyon sa
munting kaharian ng Pinuti. Napakaganda ni Prinsesa
Maya. Ang prinsipeng kanyang napangasawa na
nakatira sa ibayo lamang ng ilog ay makisig ding
binata.
Pagsapit ng gabi, natapos na rin ang pagsasaya
kaya nagsimula nang umuwi ang mga bagong kasal at
mga kamag-anak sa ibayong ilog. Humanap sila ng
mababaw na bahagi ng ilog na kanilang matatawiran.
Nauna ang prinsipe at sumunod naman ang prinsesa.
Ngunit hindi pa halos nakalalakad ng ilang
hakbang ang prinsesa nang bigla itong tumili at
humingi ng tulong. Isang napakalaking linta ang
pumulupot hanggang sa baywang ng prinsesa.
Nabigla ang prinsipe kaya binunot ang
nangingintab niyang sundang at tinaga ang linta.
Mabilis itong nakailag kaya ang sawimpalad na
prinsesa ay napatingin na lamang nang ubod nang
lungkot sa asawa. Biglang pumula ang tubig sa ilog at
isang sumpa ang namutawi sa labi ng prinsipe.
20
2. Ano kaya ang ginawa ng prinsipe?
a. Isinama niya si Prinsesa Maya.
b. Pinatay niya ang iba pang tao.
c. Umuwi siya nang nag-iisa sa kanyang kaharian.
3. Alin kaya ang kanyang isinumpa?
a. ang ilog
b. ang kaharian
c. ang prinsesa
4. Paano ipinakita ng prinsipe ang kanyang pagtulong sa prinsesa?
a. Pinatay ang mga taong malapit sa prinsesa.
b. Tinulungan niya kaagad ang prinsesa nang marinig niya itong
sumigaw at humingi ng tulong.
c. Pinatawid ang prinsesa sa malalim na ilog.
5. Bakit kaya sawimpalad si Prinsesa Maya?
a. Hindi sila magkatuluyan ng prinsipe.
b. Namatay ang linta.
c. Siya ang nataga ng nangingintab na sundang ng prinsipe.
21
Subukin Natin
1. a
2. c
3. c
4. a
5. b
Gawain Natin
1. b
2. c
3. c
4. b
5. c
Mga Dagdag na Gawain
1. a
2. c
3. c
4. b
5. c
Sariling Pagsusulit
1. a
2. c
3. c
4. c
5. a
Pagyamanin Natin
1. c
2. c
3. a
4. b
5. c
Gabay sa Pagwawasto

More Related Content

What's hot

FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
NiniaLoboPangilinan
 
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mavict De Leon
 

What's hot (20)

Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
Maikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdfMaikling kwento (2).pdf
Maikling kwento (2).pdf
 
Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
 
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
 
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) ReviewerK to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 FILIPINO NAT (National Achievement Test) Reviewer
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip Panao
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB)
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
 
Grade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners ModuleGrade 3 EsP Learners Module
Grade 3 EsP Learners Module
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
 

Similar to Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin

ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
RaffyTaban1
 
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptxPagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
ArvinDayag
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarterEdukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
PeacheeSoliman
 

Similar to Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin (20)

ESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptx
 
FILIPINO KUWARTER 2 MODYUL 3.pptx
FILIPINO KUWARTER 2 MODYUL 3.pptxFILIPINO KUWARTER 2 MODYUL 3.pptx
FILIPINO KUWARTER 2 MODYUL 3.pptx
 
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
 
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
.G8 Q2 Modyul 4 FINAL.pdf
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
 
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat  ng mga karapatan  ng mamamayang p...
Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mamamayang p...
 
ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
ESP 6 PPT Q3 - Aralin 11- Nais Kong Maging Mabuting Miyembro Ng Pamayanan.pps...
 
FILIPINO.pptx
FILIPINO.pptxFILIPINO.pptx
FILIPINO.pptx
 
PT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docxPT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docx
 
Screening Phil IRI Grades 5 and 6.docx
Screening Phil IRI Grades 5 and 6.docxScreening Phil IRI Grades 5 and 6.docx
Screening Phil IRI Grades 5 and 6.docx
 
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismoModyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
Modyul 2 pagsusuri ng akda batay sa teoryang romantisismo
 
RAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdfRAM-EsP4.pdf
RAM-EsP4.pdf
 
pagsusulit grade 10.pptx
pagsusulit grade 10.pptxpagsusulit grade 10.pptx
pagsusulit grade 10.pptx
 
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOSUnang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
 
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINOGRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptx
 
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptxPagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
 
Q1 WEEK 3 ESP-6.pptx
Q1 WEEK 3 ESP-6.pptxQ1 WEEK 3 ESP-6.pptx
Q1 WEEK 3 ESP-6.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarterEdukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
Edukasyon sa pagpapakatao grade three third quarter
 

More from Alice Failano

Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 

Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin

 • 1. 9 Module 19 6666 Filipino Paghinuha sa Saloobing Pandamdamin A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 10 Magandang umaga! Marami bang aralin ang iyong natapos sa linggong ito? Iba na naman ang pagbigyan mo ng panahon sa araw na ito. Sana ay mas lalong magsisikap ka. Tuwing mayroon tayong binabasang kwento o seleksyon ay nasa isipan natin kaagad kung ano ang niloloob ng ating bansa. Matutuhan mo ngayon kung paano naibibigay ang wastong paghihinuha sa pangyayari - saloobing pandamdamin. Basahin ang seleksyon at unawaing mabuti. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan ANG BAGONG LIPAT Masayang minalas nina Tina at Oscar ang pinaglipatan ng kanilang bahay sa Carmona, Cavite. Ibang-iba ito sa pinanggalingan nilang barung-barong sa tabi ng malaking estero ng Maynila. Wala silang nakikita ritong maruming putik at basura at walang masamang amoy sa kanilang paligid. Sa halip, may maliit pa silang bakuran sa harap at likod ng kanilang bahay. Maaari sila ritong maglaro at magtanim ng ilang halamang namumulaklak at gulay. Kahit na maliit ang kanilang bahay na ipinagawa sa tulong ng pamahalaan, naayos nila ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa kanila na ito. Maraming binabalak gawin si Tina at Oscar tungkol sa kanilang bakuran. Kabilang na sila sa mga pamilya na maganda ang hinaharap, lalo na kung magtulung-tulong ang mga tao sa pook na ito. Maaliwalas ang landas na kanilang tinatahak.
 • 3. 11 Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Bakit masaya sina Tina at Oscar sa kanilang bagong kapaligiran? a. Higit na malinis ito kaysa pinanggalingang lugar. b. Higit na marami ritong tao kaysa pinanggalingan. c. Higit na marumi ito at mabaho kaysa pinanggalingan. 2. Kung malinis at maganda ang kapaligiran, ano ang nagiging bisa nito sa mga tao? a. Wala silang kasiglahan. b. Nawawalan sila ng pag-asa. c. Nagkaroon sila ng kasiglaan. 3. Ano kaya ang ginawa ng magkapatid sa kanilang bakuran? a. ginawa itong laruan b. tinambakan ito ng basura c. tinamnan ito ng mga halaman at gulay 4. Makapagtanim na sila ng mga halaman sa paligid ng kanilang bahay. Anong kapaligiran mayroon sila? a. Malayo sa polusyon. b. Mabahong lugar. c. Matigang ang lupa sa kanilang paligid. 5. Bakit kaya labis ang katuwaan nina Tina at Oscar sa bago nilang nilipatang bahay? a. Malaya silang makipagkwentuhan sa sinumang tao. b. Kahit na maliit ang kanilang bahay ito ay sarili na nila. c. Malawak ang kanilang mapaglaruan. Isulat ang iskor.
 • 4. 12 Nakatutulong ba ang mga magsasaka sa ating bansa? Paano? Basahin ang tula sa ibaba. a. Bakit kaya nagdarasal ang mga magsasaka? b. Ano ang nangyayari sa mga tanim kung labis naman ang ulan? Magkatulad ba tayo ng sagot? a. Nais nilang magkaroon ng masaganang ani. b. Nalulunod ang mga tanim. Tama ba ang sagot mo? Kung hindi alamin mo muna kung paano mo maibigay ang tamang sagot. Pag-aralan Natin ANG DASAL NG MAGSASAKA Kami ay puspusang gagawa Sa pagbubungkal ng lupa, Kalingain Ninyo nawa Diyos naming mapagpala. Yaring mga bukid naming Sa ulan Iyong diligin, Sa tubig at araw ay busugin Upang palay palusugin. O, Diyos ng kabutihan O, Diyos na walang hanggan, Kami nawa ay biyayaan, Ng saganang aning palay.
 • 5. 13 Basahin ang bawat talata at ibigay ang angkop na hinuha sa palagay. Isulat ang titik lamang. 1. a. Natutuwa ang magkakapatid. b. Nagkaroon ng malaking problema ang magkakapatid. c. Naisipan nilang humingi ng tulong sa pamahalaan. 2. a. Hindi pinapansin ng mga tao ang kanilang paninda. b. Masama ang ugali ng nagtitinda. c. Nagugustuhan ng bumibili ang kanilang pagkain. Gawin Natin Ang pagbibigay ng wastong paghihinuha sa pangyayari – saloobing ng pandamdamin sa binasa o pagbubuo ng sariling palagay, pasiya o kalabasan ng pangyayari ay nababatay sa mga detalyeng inilalahad. Dito nililinang ang kakayahan sa pagbibigay ng pasiya o desisyon. Maagang naulila sa ina ang tatlong magkakapatid. Nasa ika- anim na baitang ang panganay. Palaging malungkot ang kanilang Itay. Hatinggabi na kung umuwi at lasing pa. Bagong lipat sina Mildred sa Maynila. Dala nila ang kaunting naiipong pera. Nagsimula sila sa pagtitinda ng pagkain sa harapan ng kanilang bahay. Dumarami ang bumibili nito araw- araw.
 • 6. 14 3. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga medyas? a. Tatangayin ng kanilang aso. b. Malalaglag sa ibaba ang mga medyas. c. Lalagyan ng pamaskong handog ni Santa Claus. 4. Sa palagay ninyo, ano kaya ang ginagawa ni Berto? a. Naglalaro buong araw sa paligid. b. Natutulog at nananaginip. c. Nakipagkwentuhan sa kanyang nanay. 5. Paano mapatunayan na si Berto ay isang batang mapangarapin. a. Siya ay mabait. b. Gumagawa siya ng pagkakitaan ng pera. c. Nangangarap siya na uulan ng pera. Ano’ng iskor mo? Tuwing bisperas ng Pasko palaging pinapatulog nang maaga ni Aling Mely at Mang Jose ang mga bata. Bago magsisitulog nagsasabit muna sila ng medyas para sa pamasko ni Santa Claus. Hatinggabi na dumarating si Santa Claus. Sa lahat ng batang mag-aaral sa ikaanim na baitang, namumukod si Berto dahil siya ay matalino. Isa sa mga katangian ni Berto ay mapangarapin. Dahil mahirap sila gusto niyang yumaman. Madalas niyang sabihin “umulan sana ng pera”. Ilang sandali may narinig siyang mga mabibigat na butil na lumagapak sa bubungan. Narinig niya sa mga kapitbahay na umuulan ng salapi. Kumuha siya ng batya at palanggana para pagsahuran ng salapi. Nagugutom siya sa kahahakot ng pera at wala siyang mabilhan ng pagkain dahil sarado lahat ang mga tindahan. Tinanong niya ang pulis kung bakit walang nagtitinda. May pera na sila sagot ng pulis. Tinawag siya ng kanyang ina at niyugyog.
 • 7. 15 Basahin ang kuwento at ibigay ang sagot sa mga hinuha sa pangyayari. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ano kaya ang ginawa ng mga tao pagkatapos makapagpaliwanag ang pulis? a. Hindi na sila kumibo. b. Sinunggaban nila ang pulis. c. Dinaluhong pa rin nila ang pulis. 2. Ayon sa batas, kailan maaaring parusahan ang isang tao? a. pagkatapos makapagpaliwanag ang pulis b. pagkatapos makapagpasiya ang pulis c. pagkatapos mapatunayan sa hukuman na tunay siyang nagkasala Mga Dagdag na Gawain ISANG PANGYAYARI SA DAAN Bigla ang pangyayari. Hindi malaman kung saan nanggaling ang bata. Bigla itong sumibad sa gitna ng daan at bago niya nalaman, nabundol na siya ng isang dyip. Nagdatingan ang maraming tao. Kasama na rito ang ina ng bata. Lumuluha itong sumama sa ambulansyang nagdala sa kanyang anak sa ospital. Galit na galit ang mga tao. Gusto nilang bugbugin ang tsuper. Nang kanila nang dadaluhungin ang tsuper, siyang pagdating ng pulis. “Hintay!” ang sigaw ng pulis. “Hindi kayo ang batas. Bayaan ninyong ang batas ang magparusa sa kanya.” “Hindi pa ba sapat ang katibayang ito na nangyari sa bata?” Ang tanong ng nagagalit na isang lalaki. “Hindi kayo ang makapagpapasiya niyan” ang paliwanag ng pulis. “Tanging ang hukuman lamang ang makapagpapatunay kung may kasalanan siya o wala. Maghintay kayo hanggang mapatunayan ng hukuman ang kanyang pagkakasala.
 • 8. 16 Ang pagbibigay ng wastong paghihinuha sa pangyayari – saloobing pandamdamin sa binasa o pagbubuo ng sariling palagay, pasiya o kalabasan ng pangyayari ay nababatay sa mga detalyeng inilalahad sa kwento o seleksyong binasa upang maibibigay ang tamang paglilinang o pagpapahayag ng pasiya o desisyon. 3. Ano ang maaaring naging kasalanan ng tsuper? a. pagsunod sa trapiko b. pagtingin sa pulis c. mabilis na pagpapatakbo 4. Sa pangyayari, ano kaya ang mangyayari kung hindi pa dumating ang pulis? a. Namatay na ang ina ng bata. b. Binugbog na ng mga tao ang tsuper. c. Napabayaan ang kalagayan ng bata at ina. 5. Upang maiwasan ang aksidenteng naganap, ang dapat gawin ng bata ay ________________. a. Tumakbo nang mabilis sa pagtawid sa daan. b. Maghanap ng pulis bago tawagin ang ina. c. Mag-iingat sa pagtawid sa daan. Ano’ng iskor mo? Tandaan Natin
 • 9. 17 Unawaing mabuti ang binasang kwento. Sagutin ang mga tanong sa ibaba ng kwento. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ano kaya ang maging katapusan ng kwento? a. Nagbago si Roberto sa takot na maghirap. b. Nagpatuloy pa rin si Roberto sa walang takot na paggasta. c. Hindi niya pinansin ang ipinakita sa kanya ng kanyang tiyo. Sariling Pagsusulit ISANG ARAL Anak-mayaman si Roberto. Hindi niya gaanong nadarama ang taas ng bilihin sapagkat lagi siyang maraming pera mula sa kanyang mga magulang. Wala siyang taros sa paggasta. “Isasama ko si Roberto sa lalawigan,” ang sabi ng pinsan ng Nanay ni Roberto, isang araw. “May ipakikita ako sa kanya. Ipinasyal si Roberto ng kanyang tiyo sa lalawigan. May nakita silang isang matandang lalaking paupu-upo sa harap ng simbahan. Marumi at gusgusin ang ayos nito. Payat at maputla pa. “Noong araw, pinakamayaman ang matandang iyan dito,” ang sabi ng tiyo ni Roberto. “Hindi niya natutuhang pahalagahan ang kanyang salapi kaya nagkaganyan siya.” Hindi nakakibo si Roberto. Natigilan siya at nag-isip nang malalim. May nabuo na siyang gagawin pagbalik sa Maynila. Buo na ang kanyang pasya.
 • 10. 18 2. Ano ang hindi magandang ugali ni Roberto? a. tamad b. laging nagagalit c. pagiging gastador 3. Ano kaya ang hindi ginawa ng matandang lalaking nakita nina Roberto? a. Hindi siya tumulong sa mahihirap. b. Hindi niya itinago ang kanyang pera. c. Hindi niya natutuhang pahalagahan ang kanyang pera. 4. Sa ugali ni Roberto sa simula, may pagbabago pa kayang magaganap sa kanyang buhay kung hindi siya isinama ng kanyang tiyo sa lalawigan? a. Wala, kasi naniniwala siyang mayaman sila. b. Wala. c. Mayroon dahil kahit na ipinakita lamang sa kanya ang gusgusing tao at hindi siya sinabihan ng kanyang tiyo ay may nabuo na siyang pasiya. 5.Sa buhay ng tao, kailangan bang pangangalagaan ang ibinigay na biyaya? d. Oo, dahil talagang nakalaan na iyan para sa iyong buhay. e. Pabayaan lang kung ano’ng nasa tao. f. Hindi papansinin dahil talagang lalago ito para sa iyo. Isulat ang iskor sa kahon.
 • 11. 19 Basahin ang kuwento. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang nangyari kay Prinsesa Maya? a. Nakatakbo siya. b. Nalunod siya sa ilog. c. Siya ang nataga ng prinsipe. Pagyamanin Natin SAWIMPALAD NA PRINSESA MAYA May kasalang naganap nang araw na iyon sa munting kaharian ng Pinuti. Napakaganda ni Prinsesa Maya. Ang prinsipeng kanyang napangasawa na nakatira sa ibayo lamang ng ilog ay makisig ding binata. Pagsapit ng gabi, natapos na rin ang pagsasaya kaya nagsimula nang umuwi ang mga bagong kasal at mga kamag-anak sa ibayong ilog. Humanap sila ng mababaw na bahagi ng ilog na kanilang matatawiran. Nauna ang prinsipe at sumunod naman ang prinsesa. Ngunit hindi pa halos nakalalakad ng ilang hakbang ang prinsesa nang bigla itong tumili at humingi ng tulong. Isang napakalaking linta ang pumulupot hanggang sa baywang ng prinsesa. Nabigla ang prinsipe kaya binunot ang nangingintab niyang sundang at tinaga ang linta. Mabilis itong nakailag kaya ang sawimpalad na prinsesa ay napatingin na lamang nang ubod nang lungkot sa asawa. Biglang pumula ang tubig sa ilog at isang sumpa ang namutawi sa labi ng prinsipe.
 • 12. 20 2. Ano kaya ang ginawa ng prinsipe? a. Isinama niya si Prinsesa Maya. b. Pinatay niya ang iba pang tao. c. Umuwi siya nang nag-iisa sa kanyang kaharian. 3. Alin kaya ang kanyang isinumpa? a. ang ilog b. ang kaharian c. ang prinsesa 4. Paano ipinakita ng prinsipe ang kanyang pagtulong sa prinsesa? a. Pinatay ang mga taong malapit sa prinsesa. b. Tinulungan niya kaagad ang prinsesa nang marinig niya itong sumigaw at humingi ng tulong. c. Pinatawid ang prinsesa sa malalim na ilog. 5. Bakit kaya sawimpalad si Prinsesa Maya? a. Hindi sila magkatuluyan ng prinsipe. b. Namatay ang linta. c. Siya ang nataga ng nangingintab na sundang ng prinsipe.
 • 13. 21 Subukin Natin 1. a 2. c 3. c 4. a 5. b Gawain Natin 1. b 2. c 3. c 4. b 5. c Mga Dagdag na Gawain 1. a 2. c 3. c 4. b 5. c Sariling Pagsusulit 1. a 2. c 3. c 4. c 5. a Pagyamanin Natin 1. c 2. c 3. a 4. b 5. c Gabay sa Pagwawasto