SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Araling Panlipunan
Unang Markahan – Modyul 6:
#LagingHanda
4
Araling Panlipunan– Ikaapat na Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 6: #LagingHanda
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung
ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan
ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga
ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education – Region V
Office Address: Regional Center Site, Rawis, Legazpi City 4500
Telefax: 0917 178 1288
E-mail Address: region5@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Emma A. Jadie
Editor: Ma. Leilani R. Lorico, Mary Roselyn D. Berja
Tagasuri: Ana N. Calisura
Jerry P. Ramirez
Tagaguhit: Noel A. Perez
Tagalapat: Edsel D. Doctama
John Paul T. Dacillo
Tagapamahala: Gilbert T. Sadsad
Francisco B. Bulalacao Jr.
Grace U. Rabelas
Ma. Leilani R. Lorico
Marites B.Tongco
4
Araling Panlipunan
Unang Markahan – Modyul 6:
#LagingHanda
Paunang Salita
Ang Self-Learning Module o SLM ay maingat na inihanda para sa
ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito
ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan
ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng
kurikulum.
Ang modyul na it ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagdaloy
na naglalaman ng mga paalaala, pantulong o estratihiyang
magagamit ng mga magulang o kung simumang gagabay at
tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang
tahanan.
Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang
nalalaman ng mga mag-aaral na may kinalaman sa inihandang
aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong
mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa
bawat pagtatapos ng aralin upang upang masukat naman ang
natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o
mali ang mga sagot sa bawat Gawain at pagsusulit. Inaasahan
naming na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.
Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na
ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag
susulatan o mamarkahan ang ang anumang bahagi ng modyul.
Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga
pagsasanay.
Hinihikayat din ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa
kanilang guro kung sila ay makakaranas ng suliranin sa pag-
unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.
Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga
tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mga mag-
aaral kahit wala sila sa paaralan.
1 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa
ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa.
Pamantayan sa Pagganap
Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng
mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa.
Pamantayan sa Pagkatuto
Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:
1. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang
epekto ng kalamidad.
2. Nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib.
3. Natutukoy ang mga kalamidad na dapat iwasan at paghandaan sa
anumang panahon at pagkakataon.
Alamin
Gaano ka ba kahanda
sa lahat ng kalamidad o
sakuna na dumarating
sa inyong lugar, natural
o gawa ng tao?
Ang modyul na ito ay magtuturo
sayo kung paano maging handa
sa lahat ng sakuna o kalamidad
na maaring dumating sa ating
bansa o sa inyong lugar sa mga
hindi inaasahang pagkakataon,
pangyayari, at panahon.
2 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Gawin ito sa loob ng 5 minuto.
1. Ano ang tawag sa hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa
dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo.
A. tidal wave
B. tsunami
C. storm surge
D. hurricane
2. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng pagtaas ng tubig sa dagat o
karagatan. Ito ay epekto ng nagaganap na paglindol.
A. tsunami
B. tidal wave
C. hurricane
D. storm surge
3. Ang DRRMC ay ang ahensiyang nangangasiwa sa mga
pagsasanay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ano ang
kahulugan ng acronym na DRRMC?
A. Disaster Risk Reduction and Management Council
B. Disaster Reduction and Risk Management Council
C. Disaster Risk and Reduction Maintenance Council
D. Disaster Risk and Reduction Management Corporation
4. Ang mga karaniwang lugar na madalas daanan ng bagyo at may
posibilidad sa storm surge ay ang __________
A. baybayin
B. kagubatan
C. kapatagan
D. disyerto
Subukin
3 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
5. Bakit mahalagang malaman ang tsunami alert level at mga babala
ng bagyo?
I. Upang mapaghandaan ang paglikas
II. Upang walang mangyaring masama sa sinuman
III. Upang makapagplano ng aksiyon na dapat gawin.
IV.Upang maging alerto sa mga posibleng hindi magandang
mangyayari
A. I at II lamang
B. I, II, at III lamang
C. I at III lamang
D. I, II, III at IV
4 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Aralin
1 #LagingHanda!
Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga patlang at isulat ito sa
sagutang papel. Gawin sa loob ng 5 minuto.
1. Ang _________ ayon sa sosyolohiya ay katipunan ng mga tao. Ito
ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak
na lugar o rehiyon.
2. Ang _________ay tumutukoy sa paglalarawan ng anyo o hugis ng
isang lugar.
3. Ang __________ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan
tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga ilog, at lawa, kasama
ang mga depositong mineral na nagbibigay ng mga pangunahing
pangangailangan ng tao.
4. Ang ___________at pook-pasyalan ay bahagi ng mga likas na
yaman ng bansa.
5. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o __________ na binubuo ng 7
641 malalaki at maliliit na mga pulo.
Balikan
topograpiya magagandang tanawin arkipelago
populasyon likas na yaman
5 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
PICK A WORD
Suriin ang word hunt sa ibaba. Piliin ang mga salitang sa palagay mo ay
may kaugnayan sa kalamidad. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Gawin ito sa loob ng 5 minuto.
L I N D O L I Z W
Q S W R T Y Z X V
D S S S G G X Z N
D T S U N A M I A
A O O G H J K L K
H R R N S D B M L
A M S U R G E V U
B P U T O K N G B
Tuklasin
Anong mga salita ang iyong nahanap? Ano
ang kinalaman ng mga salitang ito sa modyul na
iyong pag-aaralan?
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng
kalamidad?
Ano ang mga halimbawa nito?
Paano tayo magiging handa sa mga
kalamidad na posibleng dumating sa ating lugar?
Ano ang maaari mong maimungkahi para
maiwasan ang hindi mabuting epekto ng mga
kalamidad na ito?
Magpatuloy ka sa pagtuklas upang masagot
mo ang mga katanungan.
6 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
(Basahin at pag-aralan sa loob ng 20 minuto)
Ang kalamidad ay tinatawag din na sakuna. Ito ay isang malaking
kapinsalaan na dumarating sa mga hindi inaasahang pangyayari o
pagkakataon at panahon. Ito ay maaaring natural na pangyayari o gawa
ng tao.
Pag-aralan ang mga halimbawa nito.
Ang lindol ay isa sa pinakamapanganib na kalamidad. Ang halos
buong bansa ay maaaring makaranas ng landslide dulot ng mga
paglindol. Upang maiwasan ang sakunang dulot nito, makabubuti na
makibahagi sa earthquake drill na isinasagawa ng Disaster Risk
Reduction and Management Council (DRRMC) sa mga paaralan. Sa
ganitong pagkakataon, tandaan ang sumusunod:
KUNG IKAW AY NASA LOOB NG PAARALAN O GUSALI
Tandaan at gawin ang mga ito:
1. Duck, cover, and hold.
2. Manatili rito hanggang matapos ang pagyanig.
3. Pagkatapos, lumabas at pumunta sa ligtas na lugar,
4. Maging kalmado at huwag mag-panic.
Suriin
7 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
KUNG IKAW AY NASA LABAS NG PAARALAN O GUSALI
Tandaan at gawin ang mga ito:
1. Lumayo sa mga puno, linya ng koryente, poste, o iba pang
konkretong estruktura.
2. Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng
landslide o pagguho ng lupa.
3. Kung malapit ka sa tabing-dagat, lumikas sa mataas na lugar dahil
maaaring magkaroon ng tsunami. Ang tsunami ay dulot ng isang
lindol, pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig, pagguho ng lupa o
iba pang kaganapan. Ito ay ang madalas na pagtaas ng tubig sa
normal na lebel.
8 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng mga lugar na
may panganib ng tsunami.
Ang mga lugar na nasa bahaging baybayin o tabing-dagat ay
napakamapanganib sa ganitong pagkakataon kaya makabubuti na
laging makinig, manood, o magbasa ng balita. Alamin ang Tsunami Alert
Level.
Tsunami Alert Banta
sa Pilipinas
Rekomendang Gawain
0
May naganap na
malakas na paglindol
(1) walang tsunami
(2) may tsunami ngunit
hindi makaaabot sa
Pilipinas
Hindi kailangang lumikas
1-Maghanda
(Ready)
Malaki ang posibilidad
ng banta sa Pilipinas
Ang mga komunidad
malapit sa tabing-dagat
ay kailangang maging
alerto sa posibleng
paglikas.
2-Magmanman
(Watch/
Observe)
Maaaring maranasan
ang bahagyang unos
sa dagat.
Maging alerto sa
kakaibang taas ng tubig
o alon. Lumayo sa dagat.
3-UMALIS
(Go)
Mapaminsala ang
namumuong tsunami
na makaaapekto sa
bansa.
Kinakailangan ang
madaliang paglikas.
Mayroon din tayong kalamidad na tinatawag na storm surge. Ang
storm surge ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o
karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. Sa ganitong
pagkakataon kailangang gawin ang mga sumsunod:
1. Gumawa ng plano ng paglikas.
2. Tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala
3. Lumayo sa mga lugar malapit sa tabing-dagat
9 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
4. Lumikas sa mataas na lugar.
Isa pa sa mga natural na sakuna o kalamidad ay ang bagyo.
Alamin mo naman ngayon kung ano ang bagyo o typhoon. Ang bagyo
ay nangangahulugan ng napakasamang lagay ng panahon na may
dalang malakas na hangin at ulan. Ito ay lubhang napakamapanganib
hindi lamang sa buhay ng mga tao kundi maging sa hayop at mga ari-
arian.
May mga babala ang bagyo o tinatawag nating typhoon signal.
Ano-ano ang mga ito? Gaano kalakas ang hangin na dala ng mga
babala ng bagyo? Ano-ano ang mga dapat mong gawin at tandaan
kapag may mga ganitong mga babala?
Babala/Typhoon
Signal
Bilis at Lakas na
dalang hangin
Mga dapat gawin
Typhoon Signal
No. 1
Ang bilis ng hangin
ay hindi lalampas sa
60 kph at inaasahan
sa loob ng 36 na
oras.
 Makibalita at maging
alerto sa pagbabago
ng posisyon,
direksiyon, at bilis na
pagkilos ng bagyo.
 Tiyakin ang seguridad
at kaligtasan ng
inyong tahanan
sakaling lumakas ang
bagyo.
10 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Typhoon Signal
No. 2
Ang bilis ng hangin
ay hindi lalampas sa
61-120 kph at
inaasahan sa loob
ng 24 na oras.
 Manatili sa loob ng
bahay.
 Ipinagbabawal na ang
paglalayag ng mga
sasakyang pandagat
at panghimpapawid.
Typhoon Signal
No. 3
Ang bilis ng hangin
ay hindi lalampas sa
121-170 kph at
inaasahan sa loob
ng 18 na oras.
 Lumayo sa tabing
dagat at mga lugar na
malapit sa ilog.
 Ang mga nasa
mabababang lugar ay
kailangang lumikas sa
matataas na lugar.
Typhoon Signal
No. 4
Ang bilis ng hangin
ay hindi lalampas sa
171 - 220 kph at
inaasahan sa loob
ng 12 na oras.
 Manatili sa ligtas na
lugar o sa evacuation
centers kung ang
inyong mga tirahan ay
hindi konkreto.
 Lahat ng mga outdoor
na gawain at mga
paglalakbay ay dapat
kanselahin.
Typhoon Signal
No. 5
Ang bilis ng hangin
ay humigit sa 220
kph at inaasahan sa
loob ng 12 na oras.
 Manatiling sa isang
ligtas na lugar. Posible
ang pagpasok ng
isang tropical cyclone
sa bansa at
magkakaroon ng
malawakang
kapinsansalaan sa
buong lugar na sakop
ng dayametro nito.
Dumako naman tayo sa pagputok ng mga bulkan na maituturing
din na isa pang kalamidad. Maaring magdulot ang pagputok ng bulkan
ng maraming panganib. Halimbawa nito ay ang nakapipinsalang dulot
ng ibinubugang abo sa kalusugan ng tao gaya ng pag-ubo, problema sa
paghinga, problema sa baga, iritasyon sa balat at iritasyon sa mata.
Nakamamatay ang mga bumubugang bagay galing sa bulkan dahil
sobrang mainit ang mga ito. May panganib din ito sa mga sasakyang
11 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
panghimpapawid. Nakamamatay din ito sa mga hayop at mga tanim na
nakapalibot malapit sa bulkan. Ang lahat ng mga pamilyang nakatira
malapit sa paanan ng mga bulkan ay inirerekomendang lumikas kapag
may babala ng pagsabog na inaanunsyo ng PHIVOLCS (Philippine
Institute of Volcanology and Seismology) o ang ahensiya na
namamahala sa pag-aantabay at pag-aanunsyo ng mga aktibidad ng
bulkan.
Pinagkunan: Araling Panlipunan 4 Learner’s Material, pp. 95–107
Araling Panlipunan 4 Teachers Guide pp. 41-44
Ngayon ay natapos mo nang pag-aralan
ang mga impormasyon at larawan sa unang
bahagi ng modyul na ito. Panahon na para
subukin ang iyong naunawaan. Sagutan ang
mga sumusunod na gawain.
Karagdagang impormasyon:
Ang Hazard Map ay nagpapakita ng
mga lugar na may panganib sa baha ,
bagyo at storm surge. Kung papansinin ang
mga lugar na panganib sa bagyo ay ang
mga lugar na nasa baybayin sa iba’t ibang
bahagi ng bansa samantalang ang mga
lugar na panganib sa pagbaha ay
karaniwang matatagpuan sa gitna ng
kapuluan. Ito ay ang mga mabababang
lugar. Ayon sa PAGASA, (Philippine
Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration) ang
ahensiya na nangangasiwa sa mga
paparating na bagyo at ibang kondisyon o
kalagayan ng panahon, humigit kumulang
sa 20 bagyo ang dumaraan sa bansa bawat
taon.
12 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Gawain A: LET’S CHECK
Lagyan ng tesk (√) ang mga larawan na nagpapakita ng tamang
paghahanda sa darating na bagyo, tsunami, at lindol at ekis (X) naman
kung hindi . Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5
minuto.
Pagyamanin
1
2
3
4
5
13 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Gawain B: SCROLL OUT
Piliin sa scroll ang nararapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon sa
inyong lugar. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5
minuto.
Sitwasyon Nararapat Gawin
Itinaas ang Typhoon Signal No.
3 sa inyong lugar.
Lumindol at nag-anunsyo sa TV
na may Tsunami Alert Level 1
Lumilindol at ikaw ay nasa loob
ng silid-aralan.
Sobrang lakas ng ulan na
maaaring magdulot ng pagbaha
May banta ng storm surge sa
inyong lugar.
A. Ang mga nasa mabababang lugar ay kailangang lumikas
sa matataas na lugar.
B. Ang mga komunidad na malapit sa tabing-dagat ay
kailangang maging alerto sa posibleng paglikas.
C. Isagawa ang duck, cover, and hold.
D. Manatiling ligtas sa loob ng bahay o evacuation centers
E. Tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga
babala ng bagyo.
14 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Gawain C: ARRANGE ME
A. Ayusin ang mga jumbled letters sa bawat bilang upang mabuo ang
mga konseptong iyong napag-aralan. Sikaping lagi itong pakatandaan
at isaisip. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawin ito sa loob
ng 10 minuto.
1. Mahalaga ang pagsasagawa ng (HTRAE UKEQA LLRDI)
______________ sa mga paaralan at iba pang ahensiya o
institusyon. Ang hazard map ay nagpapakita ng mga lugar na may
panganib sa mga kalamidad.
2. Ang (MROTS EUGRS) _______________ay hindi
pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng
lakas ng hanging dala ng bagyo.
3. Ang (NMSTUAI) _________________ ay dulot ng malakas na
paglindol. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng pagtaas ng tubig
sa dagat o karagatan.
4. Mahalagang malaman ang (NMSTUAI LTRAE VLLEE)
________________at mga babala ng bagyo upang
mapaghandaan ang paglikas o ano mang aksiyon na dapat gawin.
5. Ang mga lugar na madalas daanan ng bagyo at may posibilidad sa
storm surge ay kaniwang mga lugar sa (YYAABBIN)
_____________.
B. Kopyahin ang mga parirala sa iyong sagutang papel. Lagyan ng
bilang 1-4 ang bawat tatsulok na katapat ng mga parirala upang
mabuo ang konsepto. Gawin ito sa loob ng 10 minuto.
ang maaaring maimungkahi ang epekto ng kalamidad.
Maraming paraan upang mabawasan
15 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
READY GET SET GO
Isulat kung ano ang tamang gawin bilang wasto at maagap na
pagtugon sa mga sakuna. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito
sa loob ng 10 minuto.
1.
2.
3.
Isaisip
May nagaganap na
paglindol sa loob ng mall
habang ikaw ay namimili
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
May darating na malakas
na bagyo ayon sa
PAGASA
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
May nagbabadyang
tsunami dahil sa malakas
na lindol.
16 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
4.
5.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Bumabaha na sa inyong
lugar dahil sa walang tigil
na pag-ulan
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Nasa paanan kayo ng
bulkan nakatira. Ayon sa
PHIVOLCS ito ay nasa
alert level No. 4 na at
posibleng pumutok kahit
na anong oras.
17 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Sumulat ng mga dapat mong gawin sa mga sumusunod na panganib
upang mabawasan ang posibleng mas malalang epekto nito. Isulat ang
iyong sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 10 minuto.
Kalamidad Mga Dapat Gawin
lindol
bagyo
baha
tsunami
pagputok ng
bulkan
Isagawa
18 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
A. Hanapin sa loob ng kahon ang mga sagot na tutugon sa patlang
ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito
sa loob ng 5 minuto.
1. Ang duck, cover, and hold ay mga bagay na dapat tandaan upang
maiwasan ang mas masamang epekto ng ______________.
2. Ang DRRMC ay nagsasagawa ng _____________na nagsasanay
sa mga mamamayan bilang pagtugon sa pagiging handa ng mga
tao sa posibleng paglindol.
3. Maraming mapa ang maari mong maging sanggunian. Ang
______________ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib
sa mga kalamidad.
4. Lubhang mapanganib ang bagyo dahil hindi lang malalakas na
hangin ang dala nito. Ang ______________ay hindi
pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng
lakas ng hanging dala ng bagyo.
5. Ang lindol ay hindi natutukoy kung kailan darating. Ito ay kusang
nararanasan na lang sa isang lugar. Ang ______________ay dulot
ng malakas na paglindol. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng
pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan.
Tayahin
A. tsunami D. earthquake drill
B. storm surge E. lindol
C. hazard map
19 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
B. Ano ang mga nararapat gawin sa mga sumusunod na
kalagayan? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawin ito
sa loob ng 20 minuto.
1. May mga babala sa pagputok ng bulkan sa lugar nina Pedro.
Sila ay nakatira malapit sa paanan ng bulkan.
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Nakatira sina Mang Mario sa baybaying lugar na madalas
daanan ng bagyo at may posibilidad sa storm surge.
__________________________________________________
__________________________________________________
3. Halos dalawang araw ng umuulan nang malakas sa lugar nina
Ana na nasa may kataasang bahagi ng bundok.
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Nag-anunsyo ang DRRMC ng sabayang pagsasagawa ng
earthquake drill upang maging handa sa posibleng paglindol.
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Hindi pa konkreto ang bahay ni Carlo. May babala ng malakas
na bagyo sa kanilang lugar.
__________________________________________________
__________________________________________________
20 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Gumawa ng islogan tungkol sa kahalagahan ng kahandaan sa mga
possible o parating na sakuna o kalamidad. Gawin ito sa isang buong
papel. Gawing gabay ang rubrik sa ibaba sa iyong paggawa.
RUBRIK PARA SA PAGGAWA NG ISLOGAN
Pamantayan Pinakamahusay
(4)
Mahusay
(3)
Malilinang Pa
(2)
Nagsisimula
Pa
(1)
Puntos
Mensahe
(30)
Napakahusay ng
nabuong
mensahe at
naaayon sa
tema ang
islogan
May
kahusayan
ang mensahe
ng nabuong
islogan
Di masyadong
malinaw ang
mensahe ng
islogan at di
masyadong
naaayon sa
tema
Di-
nagawang
maipahayag
ang nais
ipahatid na
mensahe
Pagsunod sa
mga
panuntunan
(20)
Lubusang
nasunod ang
mga panuntunan
itinakda sa
paggawa ng
islogan
May isa o
dalawang
panunutunang
itinakda ang
hindi nasunod
Maraming
panunutunang
itinakda ang
hindi nasunod
Di-nasunod
ang mga
panuntunan
itinakda sa
paggawa ng
islogan
Kalinisan ng
gawa
(20)
Napakalinis at
madaling
maunawaan ang
ginawang
islogan
Malinis at
madaling
maunawaan
ang ginawang
islogan
May
kaguluhang
ipinakita sa
ginawang
islogan
Magulo ang
nagawang
islogan
Kabuuang
presentasyon
(30)
Lubos na
nakapukaw ng
atraksiyon sa
nagmamasid ng
islogan
Nakapukaw
ng atraksiyon
May kaunting
bahagi
lamang ang
nakapukaw
ng atraksiyon
Di-
nakapukaw
ng
atraksiyon sa
nagmamasid
ng islogan
Kabuuang Puntos 100%
Karagdagang Gawain
21 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Susi sa Pagwawasto
SUBUKIN:
1.
C
2.
A
3.
A
4.
A
5.
D
BALIKAN:
1.
Populasyon
2.
Topograpiya
3.
Likas
na
yaman
4.
Magandang
tanawin
5.
Archipelago
TUKLASIN
1.
Lindol
2.
Baha
3.
Putok
ng
Bulkan
4.
Tsunami
5.
Storm
Surge
(answers
maybe
in
any
order)
PAYAMANIN
GAWAIN
A
1.
√
2.
√
3.
X
4.
√
5.
X
PAYAMANIN
GAWAIN
B
Sitwasyon
Nararapat
Gawin
Babala
ng
bagyo
bilang
3
Ang
mga
nasa
mabababang
lugar
ay
kailangang
lumikas
sa
matataas
na
lugar.
Tsunami
alert
level
1
Ang
mga
komunidad
malapit
sa
tabing
dagat
ay
kailangang
maging
alerto
sa
posibilidad
ng
paglikas.
Lumilindol
sa
paaralan
Duck,
cover,
at
hold
Sobrang
lakas
ng
ulan
na
maaaring
magdulot
ng
pagbaha
Manatiling
ligtas
sa
loob
ng
bahay
o
evacuation
centers
May
banta
ng
storm
surge
Tumutok
sa
radyo
at
telebisyon
upang
alamin
ang
mga
babala
ng
bagyo
ISAISIP:
Answers
may
vary
(accept
possible
answers)
PAGYAMANIN
C
1.
earthquake
drill
2.
storm
surge
3.
tsunami
4.
tsunami
alert
level
5.
baybayin
ISAGAWA
Answers
may
vary
PAGYAMANIN
D
TAYAHIN:
A.
1.
E
2.
D
3.
C
4.
B
5.
A
B.
1.
Lumikas
sa
ligtas
na
lugar
2.
Laging
making
sa
radyo
at
amanood
sa
tv
para
maging
handa
3.
Lumikas
dahil
possible
ang
pagguho
ng
lupa
4.
Makilahok
sa
earthquake
drill
5.
Lumikas
sa
mga
evaquation
center
(Accept
possible
answers)
22 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6
Sanggunian
Araling Panlipunan 4 Learner’s Material, pp. 95–107
Araling Panlipunan 4 Teachers Guide pp. 41-44
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

More Related Content

What's hot

Mga Anyong Lupa sa mga Lalawigan
Mga Anyong Lupa sa mga LalawiganMga Anyong Lupa sa mga Lalawigan
Mga Anyong Lupa sa mga LalawiganJessaMarieVeloria1
 
Pilipinas bilang bansang tropikal
Pilipinas bilang bansang tropikalPilipinas bilang bansang tropikal
Pilipinas bilang bansang tropikalBilly Rey Rillon
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salitairvingrei gamit
 
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptx
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptxReaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptx
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptxjeneferagustinamagor2
 
ARALING PANLIPUNAN
ARALING PANLIPUNANARALING PANLIPUNAN
ARALING PANLIPUNANMyra Gabe
 
Pariralang Pang- abay na Pamanahon
Pariralang Pang- abay na PamanahonPariralang Pang- abay na Pamanahon
Pariralang Pang- abay na PamanahonMAILYNVIODOR1
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAngelika B.
 
Pagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonPagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonMarie Cabelin
 
Topograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVTopograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVJamaica Olazo
 
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yamandaisydclazo
 
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...Lovella Jean Danozo
 
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinas
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinasGr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinas
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinasLeth Marco
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxcindydizon6
 

What's hot (20)

Mga Anyong Lupa sa mga Lalawigan
Mga Anyong Lupa sa mga LalawiganMga Anyong Lupa sa mga Lalawigan
Mga Anyong Lupa sa mga Lalawigan
 
Pilipinas bilang bansang tropikal
Pilipinas bilang bansang tropikalPilipinas bilang bansang tropikal
Pilipinas bilang bansang tropikal
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
 
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptx
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptxReaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptx
Reaksyon at Epekto ng Philippine Rehabilitation Act.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN
ARALING PANLIPUNANARALING PANLIPUNAN
ARALING PANLIPUNAN
 
Pariralang Pang- abay na Pamanahon
Pariralang Pang- abay na PamanahonPariralang Pang- abay na Pamanahon
Pariralang Pang- abay na Pamanahon
 
Mga anyong tubig
Mga anyong tubigMga anyong tubig
Mga anyong tubig
 
Ang klima
Ang klimaAng klima
Ang klima
 
Teritoryo
TeritoryoTeritoryo
Teritoryo
 
Yamang tubig
Yamang tubigYamang tubig
Yamang tubig
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
 
Pagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyonPagtukoy ng lokasyon
Pagtukoy ng lokasyon
 
Topograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IVTopograpiya ng Bansa Grade IV
Topograpiya ng Bansa Grade IV
 
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman
6 pangkapaligiran 2 pagkasira likas yaman
 
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...
Hamon at suliranin pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa bansang p...
 
Y ii aralin 9
Y ii aralin 9Y ii aralin 9
Y ii aralin 9
 
Yamang Tubig
Yamang TubigYamang Tubig
Yamang Tubig
 
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinas
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinasGr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinas
Gr. 6. kinalalagyan at teritoryo ng pilipinas
 
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptxESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
ESP 4 PPT Q3 - Aralin 1 Kultura ng Ating Lahi, Ating Pahalagahan.pptx
 

Similar to AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf

DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docxRachelCioconJava
 
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFAP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFyrrallarry
 
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAngelika B.
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx23december78
 
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...MerryChristJoely
 
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdf
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdfAp10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdf
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdfJenoGono4
 
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdfAP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdfReinNalyn
 
Isyung Pangkapaligiran AP 10
Isyung Pangkapaligiran AP 10Isyung Pangkapaligiran AP 10
Isyung Pangkapaligiran AP 10ruth ferrer
 
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptx
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptxKONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptx
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptxHonneylouGocotano1
 
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
 
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)HazelManaay1
 
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)Mika Cristobal
 
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
 
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfEmilyDeJesus6
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
 
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfReinNalyn
 

Similar to AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf (20)

lp-ap-ppt.pptx
lp-ap-ppt.pptxlp-ap-ppt.pptx
lp-ap-ppt.pptx
 
HealthG4Q4.pdf
HealthG4Q4.pdfHealthG4Q4.pdf
HealthG4Q4.pdf
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q1_W6.docx
 
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDFAP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
AP4_Q2_Mod3_Mga Hamong Pangkabuhayan sa.PDF
 
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx
 
T v gkr-ves
T v gkr-vesT v gkr-ves
T v gkr-ves
 
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...
ap10_q1_mod5_mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction...
 
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdf
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdfAp10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdf
Ap10 q1 mod2_mga-isyung-pangkapaligiran_v2 pdf
 
AP-8-QUARTER-2-MODULE-6.pdf
AP-8-QUARTER-2-MODULE-6.pdfAP-8-QUARTER-2-MODULE-6.pdf
AP-8-QUARTER-2-MODULE-6.pdf
 
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdfAP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL7_DISASTERRESPONSE_finalcopy-1.pdf
 
Isyung Pangkapaligiran AP 10
Isyung Pangkapaligiran AP 10Isyung Pangkapaligiran AP 10
Isyung Pangkapaligiran AP 10
 
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptx
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptxKONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptx
KONTEKSTO NG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
 
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
 
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
Es p10 q2_mod4_pananagutan sa kahihinatnan ng kilos at pasiya_v2 (1)
 
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
 
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdfAP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
AP1-Q1-M4-FINAL_SLM.pdf
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
 
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
 

More from Angelika B.

E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...Angelika B.
 
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfComputer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfAngelika B.
 
globalization.pptx
globalization.pptxglobalization.pptx
globalization.pptxAngelika B.
 
grade-6-q1-m2-div.pdf
grade-6-q1-m2-div.pdfgrade-6-q1-m2-div.pdf
grade-6-q1-m2-div.pdfAngelika B.
 
grade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfgrade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfAngelika B.
 
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAp 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAngelika B.
 

More from Angelika B. (6)

E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
 
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfComputer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
 
globalization.pptx
globalization.pptxglobalization.pptx
globalization.pptx
 
grade-6-q1-m2-div.pdf
grade-6-q1-m2-div.pdfgrade-6-q1-m2-div.pdf
grade-6-q1-m2-div.pdf
 
grade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfgrade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdf
 
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAp 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
 

Recently uploaded

ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxVielMarvinPBerbano
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...Gerlyn Villapando
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 

Recently uploaded (20)

ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 

AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf

 • 2. Araling Panlipunan– Ikaapat na Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 6: #LagingHanda Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Region V Office Address: Regional Center Site, Rawis, Legazpi City 4500 Telefax: 0917 178 1288 E-mail Address: region5@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Emma A. Jadie Editor: Ma. Leilani R. Lorico, Mary Roselyn D. Berja Tagasuri: Ana N. Calisura Jerry P. Ramirez Tagaguhit: Noel A. Perez Tagalapat: Edsel D. Doctama John Paul T. Dacillo Tagapamahala: Gilbert T. Sadsad Francisco B. Bulalacao Jr. Grace U. Rabelas Ma. Leilani R. Lorico Marites B.Tongco
 • 3. 4 Araling Panlipunan Unang Markahan – Modyul 6: #LagingHanda
 • 4. Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na it ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalaala, pantulong o estratihiyang magagamit ng mga magulang o kung simumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mga mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat Gawain at pagsusulit. Inaasahan naming na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat din ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makakaranas ng suliranin sa pag- unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mga mag- aaral kahit wala sila sa paaralan.
 • 5. 1 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa pagkakakilanlan ng bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang mapa. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay naipamamalas ang kasanayan sa paggamit ng mapa sa pagtukoy ng iba’t ibang lalawigan at rehiyon ng bansa. Pamantayan sa Pagkatuto Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 1. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. 2. Nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib. 3. Natutukoy ang mga kalamidad na dapat iwasan at paghandaan sa anumang panahon at pagkakataon. Alamin Gaano ka ba kahanda sa lahat ng kalamidad o sakuna na dumarating sa inyong lugar, natural o gawa ng tao? Ang modyul na ito ay magtuturo sayo kung paano maging handa sa lahat ng sakuna o kalamidad na maaring dumating sa ating bansa o sa inyong lugar sa mga hindi inaasahang pagkakataon, pangyayari, at panahon.
 • 6. 2 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. 1. Ano ang tawag sa hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. A. tidal wave B. tsunami C. storm surge D. hurricane 2. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan. Ito ay epekto ng nagaganap na paglindol. A. tsunami B. tidal wave C. hurricane D. storm surge 3. Ang DRRMC ay ang ahensiyang nangangasiwa sa mga pagsasanay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ano ang kahulugan ng acronym na DRRMC? A. Disaster Risk Reduction and Management Council B. Disaster Reduction and Risk Management Council C. Disaster Risk and Reduction Maintenance Council D. Disaster Risk and Reduction Management Corporation 4. Ang mga karaniwang lugar na madalas daanan ng bagyo at may posibilidad sa storm surge ay ang __________ A. baybayin B. kagubatan C. kapatagan D. disyerto Subukin
 • 7. 3 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 5. Bakit mahalagang malaman ang tsunami alert level at mga babala ng bagyo? I. Upang mapaghandaan ang paglikas II. Upang walang mangyaring masama sa sinuman III. Upang makapagplano ng aksiyon na dapat gawin. IV.Upang maging alerto sa mga posibleng hindi magandang mangyayari A. I at II lamang B. I, II, at III lamang C. I at III lamang D. I, II, III at IV
 • 8. 4 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Aralin 1 #LagingHanda! Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga patlang at isulat ito sa sagutang papel. Gawin sa loob ng 5 minuto. 1. Ang _________ ayon sa sosyolohiya ay katipunan ng mga tao. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. 2. Ang _________ay tumutukoy sa paglalarawan ng anyo o hugis ng isang lugar. 3. Ang __________ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga ilog, at lawa, kasama ang mga depositong mineral na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. 4. Ang ___________at pook-pasyalan ay bahagi ng mga likas na yaman ng bansa. 5. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o __________ na binubuo ng 7 641 malalaki at maliliit na mga pulo. Balikan topograpiya magagandang tanawin arkipelago populasyon likas na yaman
 • 9. 5 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 PICK A WORD Suriin ang word hunt sa ibaba. Piliin ang mga salitang sa palagay mo ay may kaugnayan sa kalamidad. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. L I N D O L I Z W Q S W R T Y Z X V D S S S G G X Z N D T S U N A M I A A O O G H J K L K H R R N S D B M L A M S U R G E V U B P U T O K N G B Tuklasin Anong mga salita ang iyong nahanap? Ano ang kinalaman ng mga salitang ito sa modyul na iyong pag-aaralan? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kalamidad? Ano ang mga halimbawa nito? Paano tayo magiging handa sa mga kalamidad na posibleng dumating sa ating lugar? Ano ang maaari mong maimungkahi para maiwasan ang hindi mabuting epekto ng mga kalamidad na ito? Magpatuloy ka sa pagtuklas upang masagot mo ang mga katanungan.
 • 10. 6 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 (Basahin at pag-aralan sa loob ng 20 minuto) Ang kalamidad ay tinatawag din na sakuna. Ito ay isang malaking kapinsalaan na dumarating sa mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakataon at panahon. Ito ay maaaring natural na pangyayari o gawa ng tao. Pag-aralan ang mga halimbawa nito. Ang lindol ay isa sa pinakamapanganib na kalamidad. Ang halos buong bansa ay maaaring makaranas ng landslide dulot ng mga paglindol. Upang maiwasan ang sakunang dulot nito, makabubuti na makibahagi sa earthquake drill na isinasagawa ng Disaster Risk Reduction and Management Council (DRRMC) sa mga paaralan. Sa ganitong pagkakataon, tandaan ang sumusunod: KUNG IKAW AY NASA LOOB NG PAARALAN O GUSALI Tandaan at gawin ang mga ito: 1. Duck, cover, and hold. 2. Manatili rito hanggang matapos ang pagyanig. 3. Pagkatapos, lumabas at pumunta sa ligtas na lugar, 4. Maging kalmado at huwag mag-panic. Suriin
 • 11. 7 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 KUNG IKAW AY NASA LABAS NG PAARALAN O GUSALI Tandaan at gawin ang mga ito: 1. Lumayo sa mga puno, linya ng koryente, poste, o iba pang konkretong estruktura. 2. Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. 3. Kung malapit ka sa tabing-dagat, lumikas sa mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Ang tsunami ay dulot ng isang lindol, pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig, pagguho ng lupa o iba pang kaganapan. Ito ay ang madalas na pagtaas ng tubig sa normal na lebel.
 • 12. 8 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib ng tsunami. Ang mga lugar na nasa bahaging baybayin o tabing-dagat ay napakamapanganib sa ganitong pagkakataon kaya makabubuti na laging makinig, manood, o magbasa ng balita. Alamin ang Tsunami Alert Level. Tsunami Alert Banta sa Pilipinas Rekomendang Gawain 0 May naganap na malakas na paglindol (1) walang tsunami (2) may tsunami ngunit hindi makaaabot sa Pilipinas Hindi kailangang lumikas 1-Maghanda (Ready) Malaki ang posibilidad ng banta sa Pilipinas Ang mga komunidad malapit sa tabing-dagat ay kailangang maging alerto sa posibleng paglikas. 2-Magmanman (Watch/ Observe) Maaaring maranasan ang bahagyang unos sa dagat. Maging alerto sa kakaibang taas ng tubig o alon. Lumayo sa dagat. 3-UMALIS (Go) Mapaminsala ang namumuong tsunami na makaaapekto sa bansa. Kinakailangan ang madaliang paglikas. Mayroon din tayong kalamidad na tinatawag na storm surge. Ang storm surge ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. Sa ganitong pagkakataon kailangang gawin ang mga sumsunod: 1. Gumawa ng plano ng paglikas. 2. Tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala 3. Lumayo sa mga lugar malapit sa tabing-dagat
 • 13. 9 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 4. Lumikas sa mataas na lugar. Isa pa sa mga natural na sakuna o kalamidad ay ang bagyo. Alamin mo naman ngayon kung ano ang bagyo o typhoon. Ang bagyo ay nangangahulugan ng napakasamang lagay ng panahon na may dalang malakas na hangin at ulan. Ito ay lubhang napakamapanganib hindi lamang sa buhay ng mga tao kundi maging sa hayop at mga ari- arian. May mga babala ang bagyo o tinatawag nating typhoon signal. Ano-ano ang mga ito? Gaano kalakas ang hangin na dala ng mga babala ng bagyo? Ano-ano ang mga dapat mong gawin at tandaan kapag may mga ganitong mga babala? Babala/Typhoon Signal Bilis at Lakas na dalang hangin Mga dapat gawin Typhoon Signal No. 1 Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 60 kph at inaasahan sa loob ng 36 na oras.  Makibalita at maging alerto sa pagbabago ng posisyon, direksiyon, at bilis na pagkilos ng bagyo.  Tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng inyong tahanan sakaling lumakas ang bagyo.
 • 14. 10 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Typhoon Signal No. 2 Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 61-120 kph at inaasahan sa loob ng 24 na oras.  Manatili sa loob ng bahay.  Ipinagbabawal na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Typhoon Signal No. 3 Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 121-170 kph at inaasahan sa loob ng 18 na oras.  Lumayo sa tabing dagat at mga lugar na malapit sa ilog.  Ang mga nasa mabababang lugar ay kailangang lumikas sa matataas na lugar. Typhoon Signal No. 4 Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 171 - 220 kph at inaasahan sa loob ng 12 na oras.  Manatili sa ligtas na lugar o sa evacuation centers kung ang inyong mga tirahan ay hindi konkreto.  Lahat ng mga outdoor na gawain at mga paglalakbay ay dapat kanselahin. Typhoon Signal No. 5 Ang bilis ng hangin ay humigit sa 220 kph at inaasahan sa loob ng 12 na oras.  Manatiling sa isang ligtas na lugar. Posible ang pagpasok ng isang tropical cyclone sa bansa at magkakaroon ng malawakang kapinsansalaan sa buong lugar na sakop ng dayametro nito. Dumako naman tayo sa pagputok ng mga bulkan na maituturing din na isa pang kalamidad. Maaring magdulot ang pagputok ng bulkan ng maraming panganib. Halimbawa nito ay ang nakapipinsalang dulot ng ibinubugang abo sa kalusugan ng tao gaya ng pag-ubo, problema sa paghinga, problema sa baga, iritasyon sa balat at iritasyon sa mata. Nakamamatay ang mga bumubugang bagay galing sa bulkan dahil sobrang mainit ang mga ito. May panganib din ito sa mga sasakyang
 • 15. 11 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 panghimpapawid. Nakamamatay din ito sa mga hayop at mga tanim na nakapalibot malapit sa bulkan. Ang lahat ng mga pamilyang nakatira malapit sa paanan ng mga bulkan ay inirerekomendang lumikas kapag may babala ng pagsabog na inaanunsyo ng PHIVOLCS (Philippine Institute of Volcanology and Seismology) o ang ahensiya na namamahala sa pag-aantabay at pag-aanunsyo ng mga aktibidad ng bulkan. Pinagkunan: Araling Panlipunan 4 Learner’s Material, pp. 95–107 Araling Panlipunan 4 Teachers Guide pp. 41-44 Ngayon ay natapos mo nang pag-aralan ang mga impormasyon at larawan sa unang bahagi ng modyul na ito. Panahon na para subukin ang iyong naunawaan. Sagutan ang mga sumusunod na gawain. Karagdagang impormasyon: Ang Hazard Map ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib sa baha , bagyo at storm surge. Kung papansinin ang mga lugar na panganib sa bagyo ay ang mga lugar na nasa baybayin sa iba’t ibang bahagi ng bansa samantalang ang mga lugar na panganib sa pagbaha ay karaniwang matatagpuan sa gitna ng kapuluan. Ito ay ang mga mabababang lugar. Ayon sa PAGASA, (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration) ang ahensiya na nangangasiwa sa mga paparating na bagyo at ibang kondisyon o kalagayan ng panahon, humigit kumulang sa 20 bagyo ang dumaraan sa bansa bawat taon.
 • 16. 12 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Gawain A: LET’S CHECK Lagyan ng tesk (√) ang mga larawan na nagpapakita ng tamang paghahanda sa darating na bagyo, tsunami, at lindol at ekis (X) naman kung hindi . Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Pagyamanin 1 2 3 4 5
 • 17. 13 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Gawain B: SCROLL OUT Piliin sa scroll ang nararapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon sa inyong lugar. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Sitwasyon Nararapat Gawin Itinaas ang Typhoon Signal No. 3 sa inyong lugar. Lumindol at nag-anunsyo sa TV na may Tsunami Alert Level 1 Lumilindol at ikaw ay nasa loob ng silid-aralan. Sobrang lakas ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha May banta ng storm surge sa inyong lugar. A. Ang mga nasa mabababang lugar ay kailangang lumikas sa matataas na lugar. B. Ang mga komunidad na malapit sa tabing-dagat ay kailangang maging alerto sa posibleng paglikas. C. Isagawa ang duck, cover, and hold. D. Manatiling ligtas sa loob ng bahay o evacuation centers E. Tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala ng bagyo.
 • 18. 14 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Gawain C: ARRANGE ME A. Ayusin ang mga jumbled letters sa bawat bilang upang mabuo ang mga konseptong iyong napag-aralan. Sikaping lagi itong pakatandaan at isaisip. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. 1. Mahalaga ang pagsasagawa ng (HTRAE UKEQA LLRDI) ______________ sa mga paaralan at iba pang ahensiya o institusyon. Ang hazard map ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib sa mga kalamidad. 2. Ang (MROTS EUGRS) _______________ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. 3. Ang (NMSTUAI) _________________ ay dulot ng malakas na paglindol. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan. 4. Mahalagang malaman ang (NMSTUAI LTRAE VLLEE) ________________at mga babala ng bagyo upang mapaghandaan ang paglikas o ano mang aksiyon na dapat gawin. 5. Ang mga lugar na madalas daanan ng bagyo at may posibilidad sa storm surge ay kaniwang mga lugar sa (YYAABBIN) _____________. B. Kopyahin ang mga parirala sa iyong sagutang papel. Lagyan ng bilang 1-4 ang bawat tatsulok na katapat ng mga parirala upang mabuo ang konsepto. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. ang maaaring maimungkahi ang epekto ng kalamidad. Maraming paraan upang mabawasan
 • 19. 15 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 READY GET SET GO Isulat kung ano ang tamang gawin bilang wasto at maagap na pagtugon sa mga sakuna. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. 1. 2. 3. Isaisip May nagaganap na paglindol sa loob ng mall habang ikaw ay namimili ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ May darating na malakas na bagyo ayon sa PAGASA ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ May nagbabadyang tsunami dahil sa malakas na lindol.
 • 20. 16 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 4. 5. ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Bumabaha na sa inyong lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Nasa paanan kayo ng bulkan nakatira. Ayon sa PHIVOLCS ito ay nasa alert level No. 4 na at posibleng pumutok kahit na anong oras.
 • 21. 17 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Sumulat ng mga dapat mong gawin sa mga sumusunod na panganib upang mabawasan ang posibleng mas malalang epekto nito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Kalamidad Mga Dapat Gawin lindol bagyo baha tsunami pagputok ng bulkan Isagawa
 • 22. 18 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 A. Hanapin sa loob ng kahon ang mga sagot na tutugon sa patlang ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. 1. Ang duck, cover, and hold ay mga bagay na dapat tandaan upang maiwasan ang mas masamang epekto ng ______________. 2. Ang DRRMC ay nagsasagawa ng _____________na nagsasanay sa mga mamamayan bilang pagtugon sa pagiging handa ng mga tao sa posibleng paglindol. 3. Maraming mapa ang maari mong maging sanggunian. Ang ______________ay nagpapakita ng mga lugar na may panganib sa mga kalamidad. 4. Lubhang mapanganib ang bagyo dahil hindi lang malalakas na hangin ang dala nito. Ang ______________ay hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. 5. Ang lindol ay hindi natutukoy kung kailan darating. Ito ay kusang nararanasan na lang sa isang lugar. Ang ______________ay dulot ng malakas na paglindol. Ito ay ang higit sa normal na lebel ng pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan. Tayahin A. tsunami D. earthquake drill B. storm surge E. lindol C. hazard map
 • 23. 19 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 B. Ano ang mga nararapat gawin sa mga sumusunod na kalagayan? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 20 minuto. 1. May mga babala sa pagputok ng bulkan sa lugar nina Pedro. Sila ay nakatira malapit sa paanan ng bulkan. __________________________________________________ __________________________________________________ 2. Nakatira sina Mang Mario sa baybaying lugar na madalas daanan ng bagyo at may posibilidad sa storm surge. __________________________________________________ __________________________________________________ 3. Halos dalawang araw ng umuulan nang malakas sa lugar nina Ana na nasa may kataasang bahagi ng bundok. __________________________________________________ __________________________________________________ 4. Nag-anunsyo ang DRRMC ng sabayang pagsasagawa ng earthquake drill upang maging handa sa posibleng paglindol. __________________________________________________ __________________________________________________ 5. Hindi pa konkreto ang bahay ni Carlo. May babala ng malakas na bagyo sa kanilang lugar. __________________________________________________ __________________________________________________
 • 24. 20 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Gumawa ng islogan tungkol sa kahalagahan ng kahandaan sa mga possible o parating na sakuna o kalamidad. Gawin ito sa isang buong papel. Gawing gabay ang rubrik sa ibaba sa iyong paggawa. RUBRIK PARA SA PAGGAWA NG ISLOGAN Pamantayan Pinakamahusay (4) Mahusay (3) Malilinang Pa (2) Nagsisimula Pa (1) Puntos Mensahe (30) Napakahusay ng nabuong mensahe at naaayon sa tema ang islogan May kahusayan ang mensahe ng nabuong islogan Di masyadong malinaw ang mensahe ng islogan at di masyadong naaayon sa tema Di- nagawang maipahayag ang nais ipahatid na mensahe Pagsunod sa mga panuntunan (20) Lubusang nasunod ang mga panuntunan itinakda sa paggawa ng islogan May isa o dalawang panunutunang itinakda ang hindi nasunod Maraming panunutunang itinakda ang hindi nasunod Di-nasunod ang mga panuntunan itinakda sa paggawa ng islogan Kalinisan ng gawa (20) Napakalinis at madaling maunawaan ang ginawang islogan Malinis at madaling maunawaan ang ginawang islogan May kaguluhang ipinakita sa ginawang islogan Magulo ang nagawang islogan Kabuuang presentasyon (30) Lubos na nakapukaw ng atraksiyon sa nagmamasid ng islogan Nakapukaw ng atraksiyon May kaunting bahagi lamang ang nakapukaw ng atraksiyon Di- nakapukaw ng atraksiyon sa nagmamasid ng islogan Kabuuang Puntos 100% Karagdagang Gawain
 • 25. 21 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Susi sa Pagwawasto SUBUKIN: 1. C 2. A 3. A 4. A 5. D BALIKAN: 1. Populasyon 2. Topograpiya 3. Likas na yaman 4. Magandang tanawin 5. Archipelago TUKLASIN 1. Lindol 2. Baha 3. Putok ng Bulkan 4. Tsunami 5. Storm Surge (answers maybe in any order) PAYAMANIN GAWAIN A 1. √ 2. √ 3. X 4. √ 5. X PAYAMANIN GAWAIN B Sitwasyon Nararapat Gawin Babala ng bagyo bilang 3 Ang mga nasa mabababang lugar ay kailangang lumikas sa matataas na lugar. Tsunami alert level 1 Ang mga komunidad malapit sa tabing dagat ay kailangang maging alerto sa posibilidad ng paglikas. Lumilindol sa paaralan Duck, cover, at hold Sobrang lakas ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha Manatiling ligtas sa loob ng bahay o evacuation centers May banta ng storm surge Tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala ng bagyo ISAISIP: Answers may vary (accept possible answers) PAGYAMANIN C 1. earthquake drill 2. storm surge 3. tsunami 4. tsunami alert level 5. baybayin ISAGAWA Answers may vary PAGYAMANIN D TAYAHIN: A. 1. E 2. D 3. C 4. B 5. A B. 1. Lumikas sa ligtas na lugar 2. Laging making sa radyo at amanood sa tv para maging handa 3. Lumikas dahil possible ang pagguho ng lupa 4. Makilahok sa earthquake drill 5. Lumikas sa mga evaquation center (Accept possible answers)
 • 26. 22 CO_Q1_AralingPanlipunan_Modyul6 Sanggunian Araling Panlipunan 4 Learner’s Material, pp. 95–107 Araling Panlipunan 4 Teachers Guide pp. 41-44
 • 27. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph