Dari Persian - Testament of Gad.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher at Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Gad, the ninth son of Jacob and Zilpah. Shepherd and strong man but a murderer at heart. Verse 25 is a notable definition of hatred.

Dari Persian - Testament of Gad.pdf
‫اول‬ ‫فصل‬
‫نفرت‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫تعریف‬ 25 ‫آیه‬. ‫قلب‬ ‫در‬ ‫قاتل‬ ‫اما‬ ‫قوی‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫چوپان‬. ‫زیلپا‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬، ‫گاید‬
.‫است‬
‫از‬ ‫سال‬ ‫پنجمین‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫صد‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬، ‫گاد‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬1
:‫گفت‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬
.‫بود‬ ‫دلیور‬ ‫ها‬ ‫گله‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫یعقوب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫هرکن‬2
‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وحشی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫گرگ‬ ‫یا‬ ‫شیر‬ ‫هرگاه‬ ‫;و‬ ‫محافظت‬ ‫گله‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬3
‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫دستم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پای‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫پیشی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬، ‫آمد‬ ‫می‬ ‫دسته‬
.‫کشتم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬ ‫پرتاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬
‫به‬ ‫او‬، ‫بودن‬ ‫جوان‬ ‫و‬، ‫روز‬ ‫سی‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫گله‬ ‫تغذیه‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫یوسف‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬4
.‫شد‬ ‫بیمار‬ ‫گرما‬ ‫دلیل‬
‫دوست‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫دراز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫بازگشت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬5
.‫داشت‬
‫قضاوت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گله‬ ‫بهترین‬ ‫بیله‬ ‫و‬ ‫زیلپا‬ ‫پسران‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫یوسف‬ ‫و‬6
.‫خوردند‬ ‫می‬ ‫یهودا‬ ‫و‬ ‫روبن‬
. ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرس‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫خرس‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫او‬ ‫برای‬7
.‫بودیم‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫غمگین‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫کشته‬ ‫را‬ ‫بره‬ ‫اما‬
.‫بود‬ ‫باک‬ ‫بی‬ ‫شد‬ ‫فروخته‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫تا‬ ‫یوسف‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬8
، ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫بشنون‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫یوسف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫و‬9
.‫خوردن‬ ‫یهودا‬ ‫بدون‬ ‫گله‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سرپیچ‬ ‫ما‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬
.‫کرد‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫برای‬10
‫او‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫من‬ ‫اغلب‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫من‬ ‫جین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعتراف‬ ‫من‬11
.‫بود‬ ‫متنفر‬ ‫من‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬
‫او‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫متنفر؛‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رویاهای‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫هنوز‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬، ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬12
.‫میدان‬ ‫چمن‬ ‫تا‬ ‫گاو‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫کنم‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫زنده‬ ‫سرزمین‬ ‫از‬ ‫را‬
.‫است‬ ‫فروخته‬ ‫ها‬ ‫ایشمائیلی‬ ‫به‬ ‫مخفیانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یهودا‬ ‫و‬13
‫کار‬ ‫اسرائیل‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫ما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫خدای‬ ‫بنابراین‬14
.‫کند‬ ‫نمی‬
‫و‬، ‫بالترین‬ ‫قانون‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫عدالت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫حقیقت‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬15
.‫است‬ ‫بد‬ ‫مردان‬ ‫کارهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫او‬ ‫ستایش‬ ‫او‬, ‫خداوند‬ ‫قانون‬ ‫کار‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬: ‫نفرت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نفرت‬ doeth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنچه‬16
.‫ندارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫است‬ ‫درستکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫;اگر‬ ‫نه‬ ‫را‬
‫برای‬، ‫غرور‬ ‫عاشق‬ ‫او‬، ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫او‬، ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫حسادت‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫احترامی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫او‬17
.‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫یوسف‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را؛‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫کور‬ ‫نفرت‬
‫خداوند‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫بنابراین‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬18
.‫است‬
‫نمی‬ ‫را‬ ‫همسایه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫دوست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫کلمات‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫برای‬19
.‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫شنوند‬
‫و‬، ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعلم‬ ‫به‬ ‫خوشحال‬ ‫بلفاصله‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫خوردن‬ ‫تلو‬ ‫تلو‬ ‫برادر‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫برای‬20
.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجازات‬ ‫و‬، ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فوری‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫ناراحتی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫استاد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خدمتکار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫و‬21
.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬، ‫را‬ ‫او‬ ‫برابر‬ ‫در‬
‫دیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حسادت‬ ‫با‬ ‫نفرت‬ ‫کار‬ ‫برای‬22
.‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬
‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫نفرت‬ ‫بنابراین‬، ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫مرده‬ ‫حتی‬ ‫عشق‬ ‫برای‬23
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬، ‫قتل‬
‫مردان؛‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬، ‫روح‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫سلطان‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کار‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫برای‬24
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مردان‬ ‫نجات‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫رنج‬ ‫در‬ ‫خدا‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫عشق‬ ‫روح‬ ‫اما‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬، ‫همسر‬ lying ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫است‬ ‫بد‬، ‫بنابراین‬، ‫نفرت‬25
‫شیرین‬ ‫تلخی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تاریکی‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫کوچکی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫حقیقت؛‬
‫قلب‬. ‫زند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طواف‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫طعنه‬ ‫و‬ ‫نامد‬ ‫می‬ ‫را‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫شیطانی‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬
، ‫نفرت‬ ‫جلو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬، ‫بنابراین‬، ‫چیزها‬ ‫این‬26
.‫خدا‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫شکاف‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫حسادت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فروتنی‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫کاست‬ ‫راستی‬27
‫از‬ ‫اما‬، ‫دیگری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫ناعادلنه‬ ‫آنچه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شرمنده‬ ‫فروتن‬ ‫و‬ ‫عادلنه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫برای‬28
.‫را‬ ‫خود‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
.‫نفرت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫مقدس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫او‬29
.‫فکر‬ ‫در‬ ‫حتی‬، ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫او‬، ‫توهین‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫بلفاصله‬ ‫ترس‬ ‫از‬30
.‫بود‬ ‫کرده‬ ‫توبه‬ ‫یوسف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫آموخته‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫این‬31
‫روشنگری‬ ‫و‬، ‫تاریکی‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫جهل‬ ‫نابود‬ ‫خدا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫واقعی‬ ‫توبه‬ ‫برای‬32
.‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫ذهن‬ ‫منجر‬ ‫و‬، ‫روح‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫و‬، ‫چشم‬
.‫دانم‬ ‫می‬ ‫توبه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫نیست‬ ‫آموخته‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫و‬33
‫به‬، ‫بود‬ ‫نخورده‬ ‫مرا‬ ‫پدرم‬ ‫یعقوب‬ ‫دعاهای‬ ‫;و‬ ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کبد‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫برای‬34
.‫بود‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫سختی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫مجازات‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫همان‬ ‫توسط‬ transgresseth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬35
‫بی‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬ ‫کبد‬ ‫در‬, ‫شد‬ ‫تنظیم‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫من‬ ‫کبد‬, ‫بنابراین‬, ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬36
‫من‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬, ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫قضاوت‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یازده‬ ‫برای‬ ‫و‬, ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫رحمانه‬
.‫بود‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬
2‫فصل‬
. ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بسیار‬ ‫دردسر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫نفرت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شنوندگان‬ ‫گاد‬
.‫هستند‬ ‫ماندنی‬ ‫یاد‬ ‫به‬ 8-11 ‫آیات‬
‫از‬ ‫نفرت‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬1
.‫روح‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کلم‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
‫ذهنم‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬، ‫بودم‬ ‫رفته‬ ‫بیرون‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ spake; ‫یوسف‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫پدرم‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫برای‬2
.‫برسونم‬ ‫قتل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روحم‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تیره‬ ‫را‬
‫و‬ ‫کن‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫آرامش‬ ‫با‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬ ‫;و‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬3
.‫بخشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کرد‬ ‫اعتراف‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توبه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫نیست‬ ‫گناهکار‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫در‬
‫سوگند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫به‬ ‫ابتل‬ ‫بلفاصله‬, ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫اشتیاق‬ ‫به‬ ‫آیا‬, ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬4
.‫سین‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫خوردن‬
‫او‬ ‫تا‬ ‫بیایید‬, ‫درگیر‬ ‫قانونی‬ ‫نزاع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬5
‫همیشه‬ ‫;برای‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫مرتکب‬ ‫و‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫نفرت‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫شرور‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شلوغ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گناهکار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫او‬
‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫بیش‬ reproved، ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شرم‬ ‫احساس‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬6
.‫اثبات‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫او‬، ‫;بله‬ ‫تو‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬7
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫خدا‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬، ‫بخشش‬ ‫ب‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫حتی‬، ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرم‬ ‫بی‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬8
.‫انتقام‬
‫رفاه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫او‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دعا‬ ‫اما‬، ‫ممتنست‬ ‫شود‬ ‫نمی‬، ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رفاه‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬9
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬
.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬10
‫ستایش‬ ‫;و‬ ‫بمیرد‬ ‫باید‬ ‫گوشت‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬, ‫نمی‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫به‬, ‫نشاط‬ ‫بیشتر‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬11
.‫است‬ ‫سودآور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫باشد‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استراحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫قضاوت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬12
، ‫من‬ ‫پدر‬ ‫برادر‬، ‫عیسی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثروتمند‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬13
.‫خداوند‬ ‫پایان‬ ‫منتظر‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫حسود‬
‫او‬ ‫اگر‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بدست‬ ‫مرد‬ ‫ثروت‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫برای‬14
.‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫ابدی‬ ‫مجازات‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫بی‬ ‫اما‬، ‫توبه‬
‫پر‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬، ‫خشنود‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫او‬ ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫اگر‬، ‫فقیر‬ ‫مرد‬ ‫برای‬15
.‫نیست‬ ‫فایده‬ ‫بی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫است‬ ‫برکت‬
.‫قلب‬ ‫راستی‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عشق‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫حسادت‬، ‫بنابراین‬، ‫گذاشته‬ ‫کنار‬16
‫باید‬ ‫آنها‬ ‫از‬، ‫افتخار‬ ‫لوی‬ ‫و‬ ‫یهودا‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬، ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫آیا‬17
.‫است‬ ‫اسرائیل‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خداوند‬
‫و‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شرارت‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫ترک‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫برای‬18
.‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬
‫پدرت‬ ‫از‬، ‫فرزندانم‬: ‫گفت‬ ‫دوباره‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫استراحت‬ ‫کمی‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬19
.‫کن‬ ‫دفن‬ ‫پدرانم‬ ‫نزدیک‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫اطاعت‬
.‫رفت‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاهای‬ ‫او‬ ‫و‬20
.‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫حمل‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬21

Recommended

Dari Persian - Testament of Benjamin.pdf by
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdfDari Persian - Testament of Benjamin.pdf
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views4 slides

More Related Content

Similar to Dari Persian - Testament of Gad.pdf

Efrat by
EfratEfrat
EfratAsadHoseiny
59 views150 slides
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdf by
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdfPashto Persian - Testament of Benjamin.pdf
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views4 slides

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx by
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 views12 slides
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf by
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 slides
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf by
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 slides
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf by
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMacedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 slides
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf by
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 slides
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf by
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 slides

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Dari Persian - Testament of Gad.pdf

  • 2. ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫تعریف‬ 25 ‫آیه‬. ‫قلب‬ ‫در‬ ‫قاتل‬ ‫اما‬ ‫قوی‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫چوپان‬. ‫زیلپا‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬، ‫گاید‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫پنجمین‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫صد‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬، ‫گاد‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬1 :‫گفت‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ .‫بود‬ ‫دلیور‬ ‫ها‬ ‫گله‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫یعقوب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫هرکن‬2 ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وحشی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫گرگ‬ ‫یا‬ ‫شیر‬ ‫هرگاه‬ ‫;و‬ ‫محافظت‬ ‫گله‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬3 ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫دستم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پای‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫پیشی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬، ‫آمد‬ ‫می‬ ‫دسته‬ .‫کشتم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬ ‫پرتاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫بودن‬ ‫جوان‬ ‫و‬، ‫روز‬ ‫سی‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫گله‬ ‫تغذیه‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫یوسف‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬4 .‫شد‬ ‫بیمار‬ ‫گرما‬ ‫دلیل‬ ‫دوست‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫دراز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫بازگشت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬5 .‫داشت‬ ‫قضاوت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گله‬ ‫بهترین‬ ‫بیله‬ ‫و‬ ‫زیلپا‬ ‫پسران‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫یوسف‬ ‫و‬6 .‫خوردند‬ ‫می‬ ‫یهودا‬ ‫و‬ ‫روبن‬ . ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرس‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫خرس‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫او‬ ‫برای‬7 .‫بودیم‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫غمگین‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫کشته‬ ‫را‬ ‫بره‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫باک‬ ‫بی‬ ‫شد‬ ‫فروخته‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫تا‬ ‫یوسف‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬8 ، ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫بشنون‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫یوسف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫و‬9 .‫خوردن‬ ‫یهودا‬ ‫بدون‬ ‫گله‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سرپیچ‬ ‫ما‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کرد‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫برای‬10 ‫او‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫من‬ ‫اغلب‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫من‬ ‫جین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعتراف‬ ‫من‬11 .‫بود‬ ‫متنفر‬ ‫من‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫متنفر؛‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رویاهای‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫هنوز‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬، ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬12 .‫میدان‬ ‫چمن‬ ‫تا‬ ‫گاو‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫کنم‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫زنده‬ ‫سرزمین‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫فروخته‬ ‫ها‬ ‫ایشمائیلی‬ ‫به‬ ‫مخفیانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یهودا‬ ‫و‬13 ‫کار‬ ‫اسرائیل‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫ما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫خدای‬ ‫بنابراین‬14 .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫و‬، ‫بالترین‬ ‫قانون‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫عدالت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫حقیقت‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬15 .‫است‬ ‫بد‬ ‫مردان‬ ‫کارهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫ستایش‬ ‫او‬, ‫خداوند‬ ‫قانون‬ ‫کار‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬: ‫نفرت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نفرت‬ doeth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنچه‬16 .‫ندارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫است‬ ‫درستکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫;اگر‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫برای‬، ‫غرور‬ ‫عاشق‬ ‫او‬، ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫او‬، ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫حسادت‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫احترامی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫او‬17 .‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫یوسف‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را؛‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫کور‬ ‫نفرت‬ ‫خداوند‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫بنابراین‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬18 .‫است‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫همسایه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫دوست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫کلمات‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫برای‬19 .‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫شنوند‬
  • 3. ‫و‬، ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعلم‬ ‫به‬ ‫خوشحال‬ ‫بلفاصله‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫خوردن‬ ‫تلو‬ ‫تلو‬ ‫برادر‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫برای‬20 .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجازات‬ ‫و‬، ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فوری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ناراحتی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫استاد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خدمتکار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫و‬21 .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬، ‫را‬ ‫او‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫دیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حسادت‬ ‫با‬ ‫نفرت‬ ‫کار‬ ‫برای‬22 .‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫نفرت‬ ‫بنابراین‬، ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫مرده‬ ‫حتی‬ ‫عشق‬ ‫برای‬23 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬، ‫قتل‬ ‫مردان؛‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬، ‫روح‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫سلطان‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کار‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫برای‬24 .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مردان‬ ‫نجات‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫رنج‬ ‫در‬ ‫خدا‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫عشق‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬، ‫همسر‬ lying ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫است‬ ‫بد‬، ‫بنابراین‬، ‫نفرت‬25 ‫شیرین‬ ‫تلخی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تاریکی‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫کوچکی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫حقیقت؛‬ ‫قلب‬. ‫زند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طواف‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫طعنه‬ ‫و‬ ‫نامد‬ ‫می‬ ‫را‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫شیطانی‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬ ، ‫نفرت‬ ‫جلو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬، ‫بنابراین‬، ‫چیزها‬ ‫این‬26 .‫خدا‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫شکاف‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫حسادت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فروتنی‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫کاست‬ ‫راستی‬27 ‫از‬ ‫اما‬، ‫دیگری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫ناعادلنه‬ ‫آنچه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شرمنده‬ ‫فروتن‬ ‫و‬ ‫عادلنه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫برای‬28 .‫را‬ ‫خود‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬ .‫نفرت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫مقدس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫او‬29 .‫فکر‬ ‫در‬ ‫حتی‬، ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫او‬، ‫توهین‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫بلفاصله‬ ‫ترس‬ ‫از‬30 .‫بود‬ ‫کرده‬ ‫توبه‬ ‫یوسف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫آموخته‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫این‬31 ‫روشنگری‬ ‫و‬، ‫تاریکی‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫جهل‬ ‫نابود‬ ‫خدا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫واقعی‬ ‫توبه‬ ‫برای‬32 .‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫ذهن‬ ‫منجر‬ ‫و‬، ‫روح‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫و‬، ‫چشم‬ .‫دانم‬ ‫می‬ ‫توبه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫نیست‬ ‫آموخته‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫و‬33 ‫به‬، ‫بود‬ ‫نخورده‬ ‫مرا‬ ‫پدرم‬ ‫یعقوب‬ ‫دعاهای‬ ‫;و‬ ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کبد‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫برای‬34 .‫بود‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫سختی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مجازات‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫همان‬ ‫توسط‬ transgresseth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬35 ‫بی‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬ ‫کبد‬ ‫در‬, ‫شد‬ ‫تنظیم‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫من‬ ‫کبد‬, ‫بنابراین‬, ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬36 ‫من‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬, ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫قضاوت‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یازده‬ ‫برای‬ ‫و‬, ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫رحمانه‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ 2‫فصل‬ . ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بسیار‬ ‫دردسر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫نفرت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شنوندگان‬ ‫گاد‬ .‫هستند‬ ‫ماندنی‬ ‫یاد‬ ‫به‬ 8-11 ‫آیات‬ ‫از‬ ‫نفرت‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬1 .‫روح‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کلم‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
  • 4. ‫ذهنم‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬، ‫بودم‬ ‫رفته‬ ‫بیرون‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ spake; ‫یوسف‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫پدرم‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫برای‬2 .‫برسونم‬ ‫قتل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روحم‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تیره‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫آرامش‬ ‫با‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬ ‫;و‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬3 .‫بخشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کرد‬ ‫اعتراف‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توبه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫نیست‬ ‫گناهکار‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫در‬ ‫سوگند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫به‬ ‫ابتل‬ ‫بلفاصله‬, ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫اشتیاق‬ ‫به‬ ‫آیا‬, ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬4 .‫سین‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫بیایید‬, ‫درگیر‬ ‫قانونی‬ ‫نزاع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬5 ‫همیشه‬ ‫;برای‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫مرتکب‬ ‫و‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫نفرت‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫شرور‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شلوغ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گناهکار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫بیش‬ reproved، ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شرم‬ ‫احساس‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬6 .‫اثبات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫او‬، ‫;بله‬ ‫تو‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬7 .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬، ‫بخشش‬ ‫ب‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫حتی‬، ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرم‬ ‫بی‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬8 .‫انتقام‬ ‫رفاه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫او‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دعا‬ ‫اما‬، ‫ممتنست‬ ‫شود‬ ‫نمی‬، ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رفاه‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬9 .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬10 ‫ستایش‬ ‫;و‬ ‫بمیرد‬ ‫باید‬ ‫گوشت‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬, ‫نمی‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫به‬, ‫نشاط‬ ‫بیشتر‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬11 .‫است‬ ‫سودآور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استراحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫قضاوت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬12 ، ‫من‬ ‫پدر‬ ‫برادر‬، ‫عیسی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثروتمند‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬13 .‫خداوند‬ ‫پایان‬ ‫منتظر‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫حسود‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بدست‬ ‫مرد‬ ‫ثروت‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫برای‬14 .‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫ابدی‬ ‫مجازات‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫بی‬ ‫اما‬، ‫توبه‬ ‫پر‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬، ‫خشنود‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫او‬ ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫اگر‬، ‫فقیر‬ ‫مرد‬ ‫برای‬15 .‫نیست‬ ‫فایده‬ ‫بی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫است‬ ‫برکت‬ .‫قلب‬ ‫راستی‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عشق‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫حسادت‬، ‫بنابراین‬، ‫گذاشته‬ ‫کنار‬16 ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫از‬، ‫افتخار‬ ‫لوی‬ ‫و‬ ‫یهودا‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬، ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫آیا‬17 .‫است‬ ‫اسرائیل‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫و‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شرارت‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫ترک‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫برای‬18 .‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫پدرت‬ ‫از‬، ‫فرزندانم‬: ‫گفت‬ ‫دوباره‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫استراحت‬ ‫کمی‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬19 .‫کن‬ ‫دفن‬ ‫پدرانم‬ ‫نزدیک‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫اطاعت‬ .‫رفت‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاهای‬ ‫او‬ ‫و‬20 .‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫حمل‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬21