แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • 20,693 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
20,693
On Slideshare
20,684
From Embeds
9
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
228
Comments
0
Likes
4

Embeds 9

http://tewinter2112.wordpress.com 9

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเมืองแงง อาเภอปัว จังหวัดน่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
 • 2. คานา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขการจัดทาคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชุดนี้ได้จัดทาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ และได้นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงตามหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชุดนี้ได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้สาหรับนาเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณ ผู้จัดทา
 • 3. คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ศึกษา เศษส่วนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่าและการนาไปใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติการวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง ด้านหน้าด้านข้างและด้านบน ความสัมพันธ์ของแบบรูป สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟ กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก โอกาสของเหตุการณ์ โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรหัสตัวชี้วัดค1 .1 ม.1/1ค1 .2 ม.1/2ค1 .3 ม.1/1ค3 .1 ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6ค4 .1 ม.1/1ค4 .2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5ค5 .2 ม.1/1ค6 .1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6 รวม 18 ตัวชี้วัด
 • 4. การจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102จานวน 1.5 หน่วยกิต จานวนเวลา 60 ชั่วโมงหน่วยการ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ จานวน น้าหนัก มาตรฐาน / ตัวชี้วัด เรียนรู้ หน่วยย่อยการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 1 เศษส่วนและทศนิยม ค1.1 ม.1/1 17 21 ค1.2 ม.1/2 ค6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/5 2 การประมาณค่า ค1.3 ม.1/1 7 8 ค6.1 ม.1-3/3 3 คู่อันดับและกราฟ ค4.2 ม.1/4, ม.1/5 8 9 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/4 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค4.1 ม.1/1 14 18 ค4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ค6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/4 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ค3.1 ม.1/4, ม.1/5, 8 12 สองมิติและสามมิติ ม.1/6 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/6 6 โอกาสของเหตุการณ์ ค5.2 ม.1/1 2 2 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/3 ม.1-3/5 สอบกลางภาค 2 10 สอบปลายภาค 2 20 รวม 60 100
 • 5. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้/แผนการ เรื่อง เวลา/ชั่วโมง จัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วนและทศนิยม 18แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การคูณและหารทศนิยม 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 โจทย์ปัญหาทศนิยม 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การคูณและการหารเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 โจทย์ระคน 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โอกาสของเหตุการณ์ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 โอกาสของเหตุการณ์ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประมาณค่า 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ค่าประมาณจากการวัด 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การปัดเศษ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของจานวนเต็ม 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของทศนิยม 1แผนการจั11113134ดการเรียนรู้ที่ 15 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของเศษส่วน 1แผนการจั14145 ดการเรียนรู้ที่ 16 การประมาณค่ากับการนาไปใช้ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คู่อันดับและกราฟ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 คู่อันดับและการเขียนของคู่อันดับ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 กราฟและการนาไปใช้ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 15แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 แบบรูป 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 สมการและคาตอบของสมการ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนบนระนาบ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติและภาพจากการมอง 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 3