ข้อสอบฟุตซอล ม. 4

39,382 views

Published on

ข้อสอบฟุตซอล ม. 4

  1. 1. โรงเรี ย นหนองบุ ญ มากประสงค์ ว ิ ท ยา อำ า เภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด นครราชสี ม าข้ อ สอบวั ด ผลปลายภาคเรี ย น ภาคเรี ย นที ่ 2ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 4รายวิ ช า ฟุ ต ซอล ( พ 41202 ) จำ า นวน 30ข้ อ คะแนน 20 คะแนน.............................................................................................................................................................คำ า ชี ้ แ จง ١.ให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำาตอบ ٢. ข้อสอบ จำานวน ٣٠ ข้อ 1. ก่อนที่จะเล่นกีฬาฟุตซอลให้ 5. การทรงตัวและการยืนเตรียมได้ทักษะดีขึ้น พร้อมแบบใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานข้ อ ใดม ี ก. การยืนแยกเท้าเสมอกัน นำ้าความจำ า เป็ น มากที ่ ส ุ ด หนักตัวอยู่ที่ปลายเท้าทั้ง ก. สมรรถภาพทางกาย สอง ข. ยืนแยกท้าเหลื่อมกันเล็ก ข. การสร้างความคุ้นเคย น้อย นำ้าหนักตัวอยู่ที่สันเท้า ค. พรสวรรค์ที่มีในตัวผู้เล่น ทั้งสอง ง. ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหว ค. ยืนเท้าชิดติดกัน นำ้าหนักเบื้องต้น ตัวอยู่ที่เท้าทั้งสอง2. ข้อใดเป็นการสร้างความคุ้น ง. ยืนตามสบายหรือตามถนัดเคยกับลูกบอล 6.. ข้อใดไม่ ใ ช้ วิธีการสร้าง ก. การเดาะลูกบอล ความคุ้นเคยกับบอล ข. การเลี้ยงลูกบอล ก.การโยนบอล ค. การโหม่งลูกบอล ข. การเพ่งมอง ง. การเตะลูกบอลด้วยหลัง ค. การเลี้ยง การคลึงเท้า ง. การกลิ้งวนรอบ ๆ ตัว3. การเคลื่อนไหวในข้อใดมี 7 . การเดาะบอลด้วยหลังเท้าความสำาคัญน้อยที่สุดในการเล่น จุดสัมผัสบอลคือจุดใดฟุตซอล ก. หลังเท้าติดกับข้อเท้า ข. ก. การวิ่งเร็ว ข. การเดินเร็ว ส่วนกลางหลังเท้า ค. การกระโดด ง. การ ค. บริเวณข้อเท้า ง. หลังสไลด์ เท้าส่วนปลาย4. การวิ่งเปลี่ยนทิศทางนำาไปใช้ 8. นักฟุตบอลที่มีความสามารถ
  2. 2. ประโยชน์มากที่สุดในการเล่น ในการเดาะบอลด้วยส่วนต่างๆฟุตบอลอย่างไร ของร่างกายได้ดี จะส่งผลให้มี ก. การเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ ทักษะด้านใดในการเล่นฟุตบอลต่อสู้ ก. การควบคุมบอล ข. การ ข. การเข้าประกบคู่ต่อสู้ เลี้ยงบอล ค. การวิ่งหนีคู่ต่อสู้ ค. การโหม่ง ง. การยิง ง. การวิ่งหาที่ว่าง ประตู٩ . หากนักเรียนต้องการพาบอล ค. เท้าหลักวางข้างบอล ปลายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหนี เท้าชี้หาเป้าหมาย แบะเข่าห่างคู่ต่อสู้ นักเรียนจะใช้วิธีใด ออกด้านข้าง ฝ่าเท้าเปิดออก ก. การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้า ให้ตั้งฉากกับเป้าหมาย เตะด้านนอก ให้ตรงกลางค่อนไปด้านล่าง ข. การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้า ของลูกบอลด้านใน ง. เท้าหลักวางข้างบอล ปลาย ค. การเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้า เท้าชี้หาเป้าหมาย แบะเข่า ง. การเดาะบอลเคลื่อนที่ ออกด้านข้าง ฝ่าเท้าเปิดออก10. การปฏิบัติใดที่ควรฝึกให้ ให้ตั้งฉากกับเป้าหมาย ล็อกเกิดความเคยชินในขณะที่เลี้ยง ข้อเท้า เตะให้ถูกตรงกลางบอลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค่อนไปด้านล่างของลูกบอลเมื่ออยู่ในสนามแข่ง ١3. การเตะบอลในลักษณะดีด ก. การใช้สายตามองให้ทั่ว เป็นลักษณะการเตะบอลแบบใด ข. การใช้ความสุขมรอบคอบ ก. การเตะด้วยหลังเท้า ค. การใช้ความคล่องแคล่ว ข. การเตะด้วยข้างเท้าด้านในว่องไว ค. การเตะบอลเลียดด้วยหลัง ง. การวงลำาตัว และท่าทางการ เท้าเลี้ยงให้ ง. การเตะด้วยข้างเท้าด้าน เหมาะสม นอก١١ . การสัมผัสบอลในลักษณะ ١4. หากนักเรียนต้องการส่งบอลใดทำาให้สามารถ ให้เพื่อนร่วมทีมในระยะใกล้ ๆ ควบคุมบอลในการเลี้ยงได้ นักเรียนจะเลือกใช้วิธีใดจึงจะดีที่สุด สามารถส่งได้แม่นยำาที่สุด ก. เตะบริเวณค่อนไปด้านล่าง ก. ส่งด้วยหลังเท้า
  3. 3. ในลักษณะเฉือนลง ข. ส่งด้วยศีรษะ ข. เตะบริเวณตรงกลางด้าน ค. ส่งด้วยข้างเท้าด้านนอก หลังของลูกบอล ง. ส่งด้วยข้างเท้าด้านใน ค. เตะบริเวณค่อนไปด้านบน ١5. หลักสำาคัญในการเตะบอลของลูกบอล ด้วยข้างเท้าด้านในและข้างเท้า ง. เตะบริเวณด้านล่างสุดของ ด้านนอกคือข้อใดลูกบอล ก. การจัดลำาตัว١٢. ข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกต้อง ข. การวางเท้าหลักของการเตะบอลด้วยข้างเท้าด้าน ค. การเหวี่ยงเท้าที่ใช้เตะใน ง. การวางเท้าหลัก การเหวี่ยง ก. เท้าหลักวางข้างบอล เตะ เท้า การจัดลำาตัว ให้ถูกตรงกลางลูกบอล ข. เท้าหลักวางข้างบอล ปลาย เท้าชี้หาเป้าหมาย เตะให้ถูก ตรงกลาง١6. การเตะบอลโด่งด้วยหลังเท้า ง. ใช้สำาหรับรับส่งบอลให้เพื่อนเหมาะสำาหรับการเล่นในลักษณะ ร่วมทีมใดมากที่สุดในข้อต่อไปนี้ 20.หลักสำาคัญของการพักหรือ ก. การส่งบอลเพื่อหลอกล่อคู่ หยุดบอลคือข้อใดต่อสู้ในระยะใกล้ ก. ให้บอลอยู่ใกล้ตัวให้มาก ข. การส่งบอลในระยะไกลหรือ ที่สด ุส่งข้ามฟาก ข. ให้สามารถเล่นต่อได้ทันที ค. การส่งบอลในระยะใกล้ๆ ค. ความนุ่มนวล สวยงามใน ง. เหมาะสำาหรับทุกข้อที่กล่าว การเล่นมา ง. การผ่อนแรงปะทะตามแรง١7. การเตะบอลเลียดด้วยหลัง กระแทกเท้าจะต้องเตะให้ถูกบริเวณใด 2 ١. การพักหรือการหยุดลูกที่ใช้ของลูกบอลและใช้ส่วนใดของ มากที่สุดในเกมการเล่น คือการเท้าสัมผัสบอล พักหรือหยุดลูกในลักษณะใด ก. ด้านหลังค่อนไปทางส่วนบน ก. การหยุดลูกด้วยข้างเท้า ของบอลหลังเท้าส่วนปลาย ด้านนอก
  4. 4. ข. ด้านหลังส่วนกลางของบอล ข. การหยุดลูกด้วยข้างเท้า หลังเท้าค่อนไปทางข้อเท้า ด้านใน ค. ด้านหลังส่วนกลางค่อนไป ค. การหยุดลูกด้วยหน้าอก ด้านล่าง เล็กน้อย หลังเท้า ง. การหยุดลูกด้วยฝ่าเท้า ส่วนกลางบริเวณส่วนเชือก 22. ข้อใดเป็นการหยุดลูกบอล ผูกรองเท้า ได้ง่าย ง. ด้านหลังส่วนล่างของ ก. การหยุดลูกบอลด้วยเข่าลูกบอล หลังเท้าส่วนกลาง ข. การหยุดลูกบอลด้วยบริเวณเชือกผูกรองเท้า หน้าอก١8. หลักการหนึ่งของการเตะ ค. การหยุดลูกบอลด้วยบอลเลียดพื้นด้วยหลังเท้า คือข้อ ฝ่าเท้าใด ง. การหยุดลูกบอลด้วย ก. ให้เอนตัวไปด้านหน้าเล็ก หลังเท้า น้อย 23. การโหม่งบอลที่ถูกต้องและมี ข. ให้เอนตัวไปด้านหลังเล็ก ประสิทธิภาพคือการใช้ส่วนใด น้อย สัมผัสบอล ค. ปลายเท้าชี้ไปยังเป้าหมาย ก. ส่วนท้ายของศีรษะ ข. ที่จะส่ง ส่วนบนของศีรษะ ง. วางเท้าหลักห่างจากลูกบอล ค. บริเวณหน้าผาก ง. ใช้ได้ ประมาณ ١ ฟุต ทุกส่วน19. การหยุดลูกหรือการพักบอล 24. การโหม่งในข้อใดเป็นการมีความสำาคัญอย่างไรในการเล่น โหม่งเพื่อทำาประตูฟุตซอล ก. การโหม่งเปลี่ยนทิศทาง ก. ใช้สำาหรับควบคุมบอลให้ ข. การโหม่งให้โด่งและไกล อยู่กับตัวเพื่อที่จะเล่นใน ค. การโหม่งลงที่เท้าเพื่อน ลักษณะอื่นต่อไป ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา ข. ใช้สำาหรับหลอกล่อคู่ต่อสู้ ก่อนที่จะส่งให้กับเพื่อนร่วม ทีม ค. ใช้สำาหรับสกัดกั้นคู่ต่อสู้ไม่ให้ ผ่านไปยิงประตู25.หากนักเรียนเล่นเป็นกองหน้าและมีโอกาสยิงประตูในระยะไกล นักเรียนจะยิงด้วยวิธี 28. การยิงประตูด้วยลูกฉีดยาใดจึงจะมีโอกาสเป็นประตูมาก หมายถึง
  5. 5. ที่สด ุ ก. การตอกส้นเท้า ก. ยิงด้วยหลังเท้า ข. การยิงจากจุดโทษ ข. ยิงด้วยลูกโหม่ง ค. การยิงโดยผู้รักษาประตู ค. ยิงด้วยการวอลเลย์ ง. การยิงโดยหัวรองเท้า ง. ยิงด้วยข้างเท้าด้านใน ٢٩. การทำาประตูในข้อใดไม่2 ٦ . การยิงลูกแป มีโอกาสเป็น นิยมใช้ในกีฬาประตูมากที่สุดเนื่องจากเหตุผล ฟุตซอลข้อใด ก. การแป ก. เป็นลูกที่มีความรุนแรงและ ข. การยิงหลังเท้าเร็ว ค. การโหม่ง ข. เป็นลูกที่มีความแน่นอน ง. การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกแม่นยำา 3 ٠. สิ่งใดต่อไปนี้ที่ทำาให้ทีม ค. เป็นลูกที่จับทิศทางได้ยาก ประสบผลสำาเร็จในการแข่งขัน ง. เป็นลูกยิงที่คาดไม่ถึง ในแต่ละครั้ง27. หากนักเรียนจะยิงประตูคู่ ก. วินัยในการเล่น ข. ความต่อสู้ ด้วยความเร็วและแรงทาง พร้อมของทีมด้านข้างระดับเอวประมาณ ١ ค. การจัดการที่ดี ง. ความเมตร ฟิตของผู้เล่นควรยิงด้วยลูกใด .......................................................... ก. ลูกโหม่ง ข. ลูกพักอก ค. ลูกวอลเล่ญ์ ง. ลูกหลังเท้าด้านนอก เฉลย
  6. 6. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น รายวิ ช า ฟุ ต ซอล สาระเพิ ่ ม เติ ม รหั ส วิ ช า พ 41202 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ว ิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ٤ข้ อ ที ่ เฉลย ข้ อ ที ่ เฉลย ١ ง ١٦ ข ٢ ก ١٧ ก ٣ ง ١٨ ก ٤ ง ١٩ ก ٥ ก ٢٠ ข ٦ ข ٢١ ง ٧ ง ٢٢ ค ٨ ก ٢٣ ค ٩ ค ٢٤ ก ١٠ ค ٢٥ ก ١١ ข ٢٦ ข ١٢ ง ٢٧ ค ١٣ ง ٢٨ ง ١٤ ง ٢٩ ค ١٥ ง ٣٠ ข
  7. 7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟุตซอล สาระเพิ่มเติม รหัสวิชา พ 42102 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ٤ฉบับที่ ٢ ภาคปฏิบัติ (วัดทักษะพื้นฐานกีฬา ฟุตซอล)

×