Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560

42,594 views

Published on

Powerpoint นำเสนอการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
:: ครูกฤติยา พลหาญ ::
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด .. สพม.27

นำเสนอ 3 ด้านหลักๆ เน้นรูปภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านที่ 1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
- ความประพฤติ การมีวินัย การเข้าร่วมกิจกรรม รร. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ

ด้านที่ 2) ด้านความรู้ความสามารถ
- การปฏิบัติงานตามหน้าที่
- และการพัฒนาตนเอง

ด้านที่ 3) ด้านผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ผลงานทางวิชาการ

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ^^

Published in: Education

Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560

 1. 1. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ นางสาวกฤติยา พลหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. ประวัติผู้ประเมิน ชื่อ : นางสาวกฤติยา พลหาญ อายุ : 29 ปี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันตำแหน่ง : ครู คศ.1 สถานศึกษา : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง จาก กพ.7) อายุราชการ : 6 ปี 4 เดือน
 3. 3. ประวัติการศึกษา จบการศึกษา - ระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนสตรีศึกษา - ระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น - ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการ สควค. - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฎมหาสารคาม โครงการ สควค.สำหรับข้าราชการครู
 4. 4. ภาระหน้าที่การสอน คาบสอน 21 คาบ/สัปดาห์ - วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - รายวิชา ชุมนุมหุ่นยนต์ (Robot) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - กิจกรรมโฮมรูมครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 5. 5. ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ 002
 6. 6. งานพิเศษ นอกเหนือจากการสอน • งานศูนย์สื่อโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ • งานห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม กลุ่มงานส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสากล • งานเลขานุการ โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program • งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน Sapit.ac.th และ Fanpage โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม • งานสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี • ผู้ดูแลระบบประมวลผล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซน 3 สพม.27
 7. 7. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ ชื่อรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชื่อ : นางสาวกฤติยา พลหาญ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันตำแหน่ง : ครู คศ.1 สถานศึกษา : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง จาก กพ.7) อายุราชการ : 5 ปี 6 เดือน (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย)
 8. 8. ทําบุญ ใส่บาตร วันขึ้นปีใหม่ไทย
 9. 9. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเฝ้าประตู ประจําวันจันทร์
 10. 10. กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์
 11. 11. ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2559
 12. 12. เลขานุการสหวิทยาเขตศิลาทอง ผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซน 3 และเป็นพิธีกรในการมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
 13. 13. 19 เยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 14. 14. 22 ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 15. 15. 25 ผลที%ได้จากการใช้นวัตกรรม
 16. 16. 26 ผลที%ได้จากการใช้นวัตกรรม
 17. 17. 27 ร่วมงานเปิดโลกไอทีครั้งที่ 3 “สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค CLOUD COMPUTING” และร่วม WORKSHOP ADVANCE DEVELOPER GOOGLE APPS SCRIPT โดย ไอที 24 ชั่วโมง ครอบครัวข่าว 3 นําโดยคุณเอิ้น ปานระพี นักข่าวชื่อดัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 18. 18. 28 เป็นวิทยากรโครงการ DLIT หลักสูตร TRAIN THE TRAINER ที่ศูนย์อบรมจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร
 19. 19. 29 วิทยากรหลักในการขยายผลการอบรม DLIT สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 20. 20. 30 ครูผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน "THAILAND INNOVATIVE TEACHERS LEADERSHIP AWARDS"
 21. 21. 31 ผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง YOUTUBE.COM และ WWW.FACEBOOK.COM/PILTHAILAND
 22. 22. 32 เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การส่งนวัตกรรมสําหรับครู ผ่านทาง YOUTUBE.COM และ FACEBOOK.COM/PILTHAILAND "THAILAND INNOVATIVE TEACHERS LEADERSHIP AWARDS"
 23. 23. 33 ครูแกนนําด้านเทคโนโลยี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 “RTI : ROI-ET TECHNOLOGY INTEGRATED"
 24. 24. 35 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ผานํ้าย้อย และบุคคลที่สนใจ ณ ศูนย์ ICT ชุมชนบ้านโคกกลาง
 25. 25. 36 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
 26. 26. เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน WEB EDITOR ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 27. 27. 46 คณะทํางานจัดอบรม INTERNET OF THINK คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.27
 28. 28. 49 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ CMS JOOMLA ให้กับคณาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 29. 29. 50 ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ที่ประเทศมาเลเซีย
 30. 30. Company name52 ตัวอย่างสื่อบนเครือข่ายตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ www.krukikz.com ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ = เป็นบทเรียนแนวใหม่ เน้นการเรียน ร่วมกับสังคมออนไลน์ กระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ = เป็นบทเรียนที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยอ้างอิงตามแนว Social Constructivism ใช้ง่าย สะดวก = เว็บไซต์ออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียนผ่านทางไกลได้ สอดคล้องกับ โครงการ DLIT ของ สพฐ. ลงทุนน้อย = CMS Joomla ติดตั้งและดาวน์โหลดฟรี จดโดเมน .com 350 บาท
 31. 31. Company name53 บทเรียนบนเว็บตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
 32. 32. Company name54 การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเว็บกับ Google Sites ผลงานนักเรียน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
 33. 33. Company name55 การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเว็บกับ Google Sites ผลงานนักเรียน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
 34. 34. Company name56 การนำเสนอผลงานนักเรียน
 35. 35. Company name57 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
 36. 36. Company name การทดสอบ จำนวน(คน) คะแนนเต็ม X ร้อยละ S.D. การทดสอบหลังเรียน 28 20 15.7 85.7 1.88 58 ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ผลค่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนได้คะแนนสูงสุด 19 คะแนนและนักเรียนได้คะแนนต่ำสุด 12 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ 15.7 หรือร้อยละ 85.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
 37. 37. Company name59 ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
 38. 38. Company name60 ผลงานนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์ CoolingPad พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุค ร่วมแข่งขันและแสดงนิทรรศการในงานวันวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
 39. 39. Company name61 ผลงานนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์และ Animation ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา
 40. 40. Company name62 ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
 41. 41. Company name63 ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม ชนะเลิศ การแข่งขัน E-Book ระดับชั้น ม.ต้น ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ม.ต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Web Editor ม.ต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Web Application ม.ปลาย เป็นตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาค 2 รายการ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 42. 42. Company name64 นำนักเรียนแข่งขันต่อในระดับภาค การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 65 และ ครั้งที่ 66
 43. 43. Company name65 นำนักเรียนตอบปัญหา ICT ที่จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 44. 44. Company name นำนักเรียนอบรมหุ่นยนต์ EV3 โดยบริษัทแกมมาโก้ ไทยแลนด์ ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 66
 45. 45. Company name67 คุณครูที่ปรึกษานักเรียน ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2558
 46. 46. Company name68
 47. 47. Company name69 ขอบคุณค่ะ THANK YOU
 48. 48. Company name70 ขอบคุณค่ะ THANK YOU

×