แนวคิดและประสบการณ์ ทางด้ านห้ องสมุดและวิชาชีพบรรณารั กษ์ โตขนอยากเปน บรรณารกษ โตขึนอยากเป็ น “บรรณารั กษ์ ” จนไดเรยน บรร...
แนวคิดและประสบการณ์ ทางด้ านห้ องสมุดและวิชาชีพบรรณารั กษ์  Part 1 : แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ      Part 3 : Libra...
แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ           การศึกษา            - ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิท...
แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ            ทําไ งมาเรี ยนบรรณารักษ์์             ไมถึ         ...
แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ            ความประทับใจบรรณารั กษศาสตร์์            “อาจารย์์ เข้้ มงวดส...
ห้ องสมุดประชาชน                         จังหวัดอุบลราชธานี                   ...
Part 2 : งานพัฒนาห้ องสมุดประชาชน  -วีดีโอแนะนําโครงการฯ  -มาทํางานทีนีได้ อย่างไร  -งานพัฒนาระบบห้ องสมุดคือ....  -ภา...
Part 3 : Libraryhub และเครื อข่ าย                                   และเครอขาย    ...
มีคนเคยบอกผมว่า “หากเราไม่ เริ มทีจะทําอะไรสักอย่ าง สิงๆ นันก็จะไม่ มีทางเกิด” เมือผม ได้ ไ ้ ฟั ง ประโยคนีี แ ล้้ ว ผมได...
ทําไมต้ องเปิ ดบล็อกห้ องสมุด  1. วงการบรรณารัักษ์์ และห้้ องสมุดใ ป                   ในประเทศไทยต้้ ...
Libcamp การรวมพลเครื อข่ ายบรรณารั กษ์ ยุคใหม่    p  ง า น สั ม ม น า แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น  ทางการของวงการห้้ อ งสมุ ด ...
ถาม - ตอบ            อยากร้ ู อะไรเกียวกับผมอีก.....      คุณถามมาผมขอตอบ      คณถามมาผมขอตอบ อยากร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

I would like to be librarian

2,029 views

Published on

presentation

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
756
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I would like to be librarian

 1. 1. แนวคิดและประสบการณ์ ทางด้ านห้ องสมุดและวิชาชีพบรรณารั กษ์ โตขนอยากเปน บรรณารกษ โตขึนอยากเป็ น “บรรณารั กษ์ ” จนไดเรยน บรรณารกษ จนได้ เรี ยน “บรรณารั กษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมด” ุ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ตรง นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ (พีวาย) นักพัฒนาระบบห้ องสมุด โครงการศูนย์ความรู้กินได้ เจาของบลอก เจ้ าของบล็อก Projectlib และ Libraryhub in th Libraryhub.in.th E-mail : dcy_4430323@hotmail.com twitter : @ylibraryhub
 2. 2. แนวคิดและประสบการณ์ ทางด้ านห้ องสมุดและวิชาชีพบรรณารั กษ์ Part 1 : แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ Part 3 : Libraryhub และเครื อข่ าย -ฝึ กงาน จบ และทํางานทีไหนบ้ าง -หากเราไม่เริ มต้ นแล้ ว ใครหล่ะจะเป็ นคนเริ ม... -ทําไมถึงเลือกเรี ยนบรรณารักษ์ -ทุกอย่างเริ มต้ นจากความไม่ร้ ู -บรรณารักษศาสตร์ ทีผมเรี ยน -บล็อกวงการห้ องสมุดเปิ ดแล้ ว ุ -จุดประสงค์และจุดหมาย Part 2 : งานพัฒนาห้ องสมุดประชาชน -เอาเรื องทีเขียนมาจากไหน -วดโอแนะนาโครงการฯ วีดีโอแนะนําโครงการฯ -จุดเปลียนจากบล็อกฟรี สบล็อกทีสมบูรณ์ ู่ -มาทํางานทีนีได้ อย่างไร -กิจกรรมเสริ มนอกบล็อก Libcamp -งานพฒนาระบบหองสมุดคอ.... งานพัฒนาระบบห้ องสมดคือ -4 ปี แห่งการเรี ยนรู้และก้ าวต่อไป... -ภาพรวมของการทํางานในห้ องสมุด -งานเทคโนโลยีสารสนเทศในห้ องสมด งานเทคโนโลยสารสนเทศในหองสมุด -กิจกรรมของห้ องสมุด Part 4 : เพิมเติม+เสริมประสบการณ์ -ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมห้ องสมด ความคดสรางสรรคและนวตกรรมหองสมุด -การทํางานในห้ องสมดเล็ก ห้ องสมดใหญ่ การทางานในหองสมุดเลก หองสมุดใหญ -ประมวลภาพห้ องสมุดของเดิม-ปรับปรุงใหม่ -อนาคตของวิชาชีพและความก้ าวหน้ า -ทิศทางในอนาคตของห้ องสมุดแห่งนี ุ -ถาม-ตอบ ถาม ตอบโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 3. 3. แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ การศึกษา - ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ปรญญาตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตปตตาน - ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ประสบการณ์ ทางาน ํ - ห้ องสมุดมูลนิธิญีปุ่ น (Japan Foundation) - โครงการศนย์กลางการเรี ยนร้ แห่งชาติ (TKC) กระทรวง ICT โครงการศูนยกลางการเรยนรู หงชาต - ฐานเศรษฐกิจ - ห้้ องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีีสยาม ิ ั โ โ - เว็บไซต์ sanook.com - โครงการศูนย์ ความรู้ กนได้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (OKMD) ิโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 4. 4. แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ ทําไ งมาเรี ยนบรรณารักษ์์ ไมถึ วันหยุดจะพบผมได้ ที หอสมุดแห่ งชาติ4 อันดับทีเลือก entrance คือ วิชาเอกบรรณารั กษ์“อยากทํางานในห้ องสมด” ุ“ชอบอ่ านหนังสือ” “ชอบความเงียบของห้ องสมด” ุ “วิชาเอกนีมีผ้ ูหญิงเรี ยนเยอะกว่ าผูู้ชาย” “อยากรู้ ว่าเขาเรี ยนอะไรกันบ้ าง...”โตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 5. 5. แนะนําตัวอย่ างเป็ นทางการ ความประทับใจบรรณารั กษศาสตร์์ “อาจารย์์ เข้้ มงวดสุดๆ” “รู้ แล้ วกว่ าหนังสือเล่ มหนึงจะขึนชันต้ องผ่ านอะไรมากมาย” “ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ เยอะกว่ าวิชาเอก ไดใชคอมพวเตอรเยอะกวาวชาเอก อนๆ ในคณะมนุษยศาสตร อืนๆ ในคณะมนษยศาสตร์ ” “รู้ อีกแล้้ วว่่ าผู้ชายก็เรีี ยนสาขานีีได้้ 555” ็โตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 6. 6. ห้ องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ ความร้ ูกนได้ ิ หองสมุดประชาชนท ห้ องสมดประชาชนที ถกพัฒนาจนกลายเป็ น ู ต้ นแบบโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 7. 7. Part 2 : งานพัฒนาห้ องสมุดประชาชน -วีดีโอแนะนําโครงการฯ -มาทํางานทีนีได้ อย่างไร -งานพัฒนาระบบห้ องสมุดคือ.... -ภาพรวมของการทํางานในห้ องสมด ภาพรวมของการทางานในหองสมุด -งานเทคโนโลยีสารสนเทศในห้ องสมุด -กจกรรมของหองสมุด กิจกรรมของห้ องสมด -ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมห้ องสมุด -ประมวลภาพห้้ องสมุดของเดิม-ปรับปรุงใ ใหม่ -ทิศทางในอนาคตของห้ องสมุดแห่งนีโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 8. 8. Part 3 : Libraryhub และเครื อข่ าย และเครอขาย -หากเราไม่เริ มต้ นแล้ ว ใครหล่ะจะเป็ นคนเริ ม... -ทุกอยางเรมตนจากความไมรู้ ่ ิ ้ ไ ่ -บล็อกวงการห้ องสมุดเปิ ดแล้ ว -จุดประสงคและจุดหมาย จดประสงค์และจดหมาย -เอาเรื องทีเขียนมาจากไหน -จุดเปลยนจากบลอกฟรสูบลอกทสมบูรณ จดเปลียนจากบล็อกฟรี ส่ ล็อกทีสมบรณ์ -กิจกรรมเสริ มนอกบล็อก Libcamp -4 ปี แห่งการเรี ยนร้ และก้ าวต่อไป 4 ปแหงการเรยนรู ละกาวตอไป... www.libraryhub.in.th yโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 9. 9. มีคนเคยบอกผมว่า “หากเราไม่ เริ มทีจะทําอะไรสักอย่ าง สิงๆ นันก็จะไม่ มีทางเกิด” เมือผม ได้ ไ ้ ฟั ง ประโยคนีี แ ล้้ ว ผมได้้ หัน กลับ มามองย้้ อ นการทํํ า งานของตัว เอง ใ ว งนัน ผมเป็็ นเพีี ย ง ไ ในช่ เจ้ าหน้ าที ห้ องสมุ ด ตํ า แหน่ ง เล็ ก ๆ ในห้ องสมุ ด แห่ ง หนึ ง ผมถามตั ว เองว่ า “ทํ า ไมวงการ บรรณารั ก ษ์ ถึง ไม่ มี ศู น ย์ ก ลางของข่ า วสารด้ า นวงการห้ อ งสมุ ด เลย” หรื อ “ทํา ไมถึง หา บทความอ่ านเกียวกับเรื องบรรณารั กษ์ ยากจัง” เมือคิดแล้ วในสมองของผมมันก็ตอบกลับมาว่า “จริ งๆ เราน่ าจะมีเว็บไซต์ เพือวงการห้ องสมุดและบรรณารั กษ์ บ้างนะ” นีคือความคิดเล็กๆ ในวันนันทีทําให้ มีเว็บไซต์ชมชนบรรณารักษ์ ออนไลน์ในวันนี ุโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 10. 10. ทําไมต้ องเปิ ดบล็อกห้ องสมุด 1. วงการบรรณารัักษ์์ และห้้ องสมุดใ ป ในประเทศไทยต้้ องพัฒนาและปรัับป งตนเองมากกว่า ไ ั ป ปรุ ่ ทีเป็ นอยูในตอนนี ่ 2. ห้ องสมุดถือเป็ นพืนฐานของการเรี ยนรู้ของคนในสังคม 3. การนําสิงต่างๆ รอบๆ ตัวมาประยุกต์ใช้ การทํางาน เช่น การนํา MSN มาใช้ เพือตอบ ๆ ๆ ุ คําถามออนไลน์ ฯลฯ 4. การอานมากๆ ทําให้ สมองของเราแข็งแรง พัฒนาความร้ และตอยอดไดเยอะขน 4 การอ่านมากๆ ทาใหสมองของเราแขงแรง พฒนาความรู และต่อยอดได้ เยอะขึน 5. ลบภาพบรรณารักษ์ ยคเก่า และสร้ างภาพลักษณ์บรรณารักษ์ ยคใหม่ ุ ุ 6. งานดานบรรณารกษ และห้ องสมดสามารถนําไปต่อยอดเพือการประกอบอาชีพอืนๆ ได 6 งานด้ านบรรณารักษ์ และหองสมุดสามารถนาไปตอยอดเพอการประกอบอาชพอนๆ ได้ 7. อยากบอกว่าข่าววงการบรรณารักษ์ ทวโลกมีมากมาย แต่ในประเทศไทยไม่คอยมีใคร ั ่ นํําเสนอเลย 8. งานห้ องสมุดมีมากกว่าแค่นงเฝาหนังสือ ั ้ 9. ห้ องสมุดก็มีเรื องสนุกๆ มากมาย ไม่ได้ นาเบือเหมือนทีหลายๆ คนคิดนะครับ ่ 10. สําคัญทีสุดแล้ วคือ ผมรักวิชาชีพนีมาก และเป็ นความใฝ่ ฝั นตังแต่เด็ก ุโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 11. 11. Libcamp การรวมพลเครื อข่ ายบรรณารั กษ์ ยุคใหม่ p ง า น สั ม ม น า แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ทางการของวงการห้้ อ งสมุ ด ครั งแรกของเมืองไทย เหมาะ สํ า ห รั บ ผู้ ที ส น ใ จ ง า น ด้ า น ห้ องสมุุ ด บรรณารั กษศาสตร์ และการจัด การความรู้ โดยมี จุดประสงคเพอสรางเครอขาย จดประสงค์ เพือสร้ างเครื อข่ าย และแลกเปลียนความรู้ รวมถึง แบงปนประสบการณรวมกน แบ่ งปั นประสบการณ์ ร่วมกันโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”
 12. 12. ถาม - ตอบ อยากร้ ู อะไรเกียวกับผมอีก..... คุณถามมาผมขอตอบ คณถามมาผมขอตอบ อยากร ักผมในแง่ มมไหนอกบางหรอเปลา อยากร้ ู จกผมในแงมุมไหนอีกบ้ างหรื อเปล่ าโตขึนอยากเป็ น “บรรณารักษ์ ” จนได้ เรียน “บรรณารักษ์ ” และทํางานใน “ห้ องสมุด”

×