จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐

1,733 views

Published on

A keynote address at the STKS Annual Conference, Bangkok, 17 September, 2009.
Thaweesak Koanantakool
การบรรยายพิเศษ ในการประชุมประจำปีของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โรงแรมเมอร์เคียวฟอร์จูน กทม. ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
183
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จะเรียนจะสอนอย่างไร ให้เป็น บรรณารักษ์ ๒.๐

  1. 1. การบรรยายพเศษ เรอง จะเรยนจะสอนอยางไร ใหเปนบรรณารกษ ๒.๐ ทวศกด กออนนตกล รองผอ นวยก ร ส นกง นพฒน วทย ศ สตรและเทคโนโลยแห!งช ต การประชมวชาการประจาป ๒๕๕๒ ศวท. เรอง เครอขายความรวมมอบรรณาร!กษศาสตร$/สารสนเทศศาสตร$ด'วยไอซท ระหวางว!นท ๑๗-๑๘ ก!นยายน ๒๕๕๒
  2. 2. สบเนองจาก ประเดนการสมมนาท!ผานมา ● การจ!ดการการเปลยนแปลงห'องสมดในทศวรรษหน'า ● การพ!ฒนาศกยภาพห'องสมดยคใหม ! ● เปดโลกแหงการเปลยนแปลง ● ห'องสมดยคใหม: ผ6นาแหงการเรยนร6' ' ● การปฏร6ปห'องสมดเพอการศกษายคใหม 8 ● การจ!ดการห'องสมดในยคดจท!ล ● ยทธศาสตร$การจ!ดการ สะทอนภาพ องค$ความร6'ในห'องสมด การเรยนร% ● มตใหมในการพ!ฒนาห'องสมด ของบรรณารกษ ● ห'องสมดยคโลกาภว!ฒน$ ไดเปนอยางด
  3. 3. ความร%ของบรรณารกษในปจจ)บน ● การบรหารจ!ดการองค$กร ● เทคโนโลยสารสนเทศ ● การบรหารโครงการ และการสอสาร ● การจ!ดการความร6' ● การหลอมรวมเทคโนโลย ● Web Technology ● การตลาด ● Web Programming ● การบรการ ● Data/Knowledge ● การว!ด/ประเมนผล Mining ● การปร!บเปลยนตนเอง ● การจ!ดการฐานข'อม6ล ● RFID ก!บห'องสมด ● Cyber Library ● Social Networking ● กฎหมาย - ● Advanced Search ประเด^นทร!พย$สนทางป!ญญา
  4. 4. บรรณารกษ ย)คใหม ก!บ Digital Lifestyle &Workstyle http://www.microsoft.com/solutions/industry/images/retail/digital_lifestyle_workstyle.jpg
  5. 5. ความร6'ในการหลอมรวม ศาสตร$หลากหลายสาขา ความเป^นเลศใน การให'บรการเชงรก
  6. 6. จ)ดเปล!ยนของบรรณารกษ บรรณาร!กษ$ ป!ญญาร!กษ$
  7. 7. ทกษะท!จ+าเปนของปญญารกษ ● เข'าใจผ6'ใช ' ● มนษยสมพ!นธ$ ! ● สร'างเครอขายความรวมมอ ● ประยกต$ความรวมมอจากเครอ ขาย ● หม!นเรยนร6' หาคาตอบใหมๆ ● ไมกล'วความเปลยนแปลง ● วองไว กระฉ!บกระเฉง ● เห^นความสาค!ญของเนeอหา ● ประเมนการใชเทคโนโลย '
  8. 8. หล!กส6ตรต'องเปลยนหรอ เปลยนประเด^นใดจ8งจะ ไม เหมาะสม หล!กส6ตรป!จจบ!น เน'น หล!กส6ตรเปลยนแล'ว อะไรบ'าง โปรดสารวจด6 ทาให'เป^นบรรณาร!กษ$ 2.0 ได'จรงหรอไม ค+าถามตอท)กทาน
  9. 9. ขอขอบค)ณ http://stks.or.th http://slideshare.net/htk999

×