V 291

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V 291

  1. 1. ฉบับที่ 291 ประจำวันที่ 1 - 15 มิถนำยน 2555 ุ 1561. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญชมนิทรรศกำรรับน้องใหม่ในอดีตของมหำวิทยำลัยขอนแก่น กลุ่มภำรกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ สำนักวิ ท ยบริ ก ำร จั ด นิ ท รรศกำร "รั บ น้ อ งใหม่ ใ นอดี ตมหำวิทยำลัยขอนแก่น” พบกับภำพที่คุณไม่อำจหำชมได้ที่ไหน และประวัติค วำมเป็นมำของประเพณีรับน้องใหม่ในแง่มุมต่ำงๆที่น่ำสนใจ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2509-2545 ณ ห้องโถง อำคำรศูนย์สำรสนเทศ (หอสมุดกลำง) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 1562. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนมิถุนำยน 2555 หัวข้อ “สถิติน่ำรู้ จุดเล็กที่ช่วยส่งเสริมกำรทำวิจัย” ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร เชิ ญ ชวนพบกั บ เรื่ อ งรำวที่ น่ ำ สนใจ เกี่ ย วกั บ “สถิ ติ น่ ำ รู้ จุ ด เล็ ก ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม กำรท ำวิ จั ย ของ มหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย ” ที่มุมหนังสือน่ำอ่ำน ประจำเดือนมิถุนำยน 2555 นำเสนอหนังสือเกี่ยวกับสถิติต่ำงๆ รวมถึ ง ระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรจั ด กำร ตลอดจนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถจัดกำรและประมวลผลในรูปสถิติที่สำคัญ สนใจติดตำมอ่ำนได้ตลอดเดือนมิถุนำยน ได้ที่มุมหนังสือน่ำอ่ำน อำคำร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café
  2. 2. 1563. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญส่งแนวคิดกำรออมสุดเจ๋ง กับ “สัปดำห์กำรออม” @ SET Corner มุมควำมรู้ตลำดทุน สำนักวิทยบริกำร (ARC KKU -SET Corner)ขอเชิญนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยขอนแก่น และผู้สนใจร่วมกิจกรรม“สั ป ดำห์ ก ำรออม” ระหว่ ำ งวั น ที่ 15 -25 มิ ถุ น ำยน 2555 โดยให้ผู้ใช้บริกำรร่วมสนุก ลุ้นรับรำงวัลง่ำยๆ โดยเขียน ไอเดีย เจ๋ง เจ๋ง เกี่ยวกับกำรออม เพียงสำมคำ พร้อมเขียนชื่อนำมสกุล รหัสนักศึกษำ ที่ อยู่ อีเมล์หมำยเลขโทรศัพท์ นำหย่อนลงกล่องที่เตรียมไว้ให้ ที่มุม SET Corner ชั้น2 อำคำร 1 ภำยในห้ อ งอ่ ำ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ตรงข้ ำ มศู น ย์ ส ำรสนเทศนำนำชำติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยำวชนไทยเรียนรู้ถึงวิธีกำรออมเงิน ซึ่งสำมำรถนำไปประยุ ก ต์ใ ช้ ในชี วิตประจำวันได้ นอกจำกนี้ใ นสั ป ดำห์ แ ห่ ง กำรออมนี้ ทำงมุ ม ควำมรู้ ต ลำดทุ น ยั ง ได้ มี ก ำรจั ด แสดงหนังสือ สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับกำรออม โปสเตอร์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจอย่ำงยิ่ง 1564. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญ “ลุ้นรำงวัล...กับเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ Self Check” เพียงคุณเขียนเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และคณะ/หน่วยงำนที่ สัง กั ด ลงใน สลิ ป ...ส่ ง ลุ้ นโชคลงในกล่ อง "ร่ วมลุ้ น รำงวั ล กับ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 เงื่อนไข .... สลิปที่ส่งชิงโชค ต้องเป็นสลิปที่ได้ส่งคืน ทรัพยำกรคืนที่ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว เท่ำนั้น!! รอลุ้ นโชคกั น ต้น เดือ นสิง หำคม 2555 ห้ องสมุด จะ ประกำศผลรำยชื่ อ ผู้ โ ชคดี ใ ห้ ท รำบผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชำสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริกำร และอีเมล์ที่ระบุไว้ในสลิป ค่ะ
  3. 3. 1565. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบปัญหำชิงรำงวัล “ARC Quiz Game 2012” ขอเชิญ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เข้ำร่วมกิจกรรมตอบปัญหำทำงออนไลน์ ใน “ACR QuizGame 2012” ในชื่อตอน ง่ำยๆ แค่ปลำยนิ้วกับฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรใช้งำนฟังก์ชั่นต่ำงๆ และกำรเข้ำดูฐำนข้อมูลออนไลน์ มำร่วมผจญภัยกับเรำง่ำยๆ แค่ปลำยนิ้วสัมผัส เพิ่มควำมท้ำทำยในกำรค้นหำข้อมูล เพื่อลุ้นรับของรำงวัลจำนวนมำก และเพื่อเป็นกำรเปิดตัวกิจกรรมตอบปัญหำทำงออนไลน์ ครั้งแรกของปี 2555 เริ่มตอบคำถำมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และจะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล ภำยในวันที่ 6กรกฎำคม 2555 ที่: http://www.library.kku.ac.th/quiz/ ขอเชิญทดลองใช้งำนระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ข อ เ ชิ ญ นั กศึ ก ษ ำ อ ำ จ ำ ร ย์ แ ละ บุ ค ล ำ ก ร มหำวิ ทยำลั ยขอนแก่ น ทดลองใช้ ง ำนระบบสื บ ค้ น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ใช้ในกำรจัดกำรและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลจำนวน 13 ฐ ำ น ข้ อ มู ล อ ำ ทิ เช่ น ฐ ำ นข้ อ มู ล ScienceDirect ฐำนข้อมูล Proquest Dissertation ฐำนข้อมูล ISI Web สืบค้นได้ที่: of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐำนข้อมูล EBSCO eBooks URL: http://search.ebscohost.com และเลือก Ebsco (NetLibrary) ผ่ำ นช่องทำงกำรสืบค้นเดี ยว (Single Discovery Service หรือ Search) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวำคม 2555 www.library.kku.ac.th
  4. 4. 1566. ศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติขอเชิญพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่น สำนักวิทยบริกำรขอเชิญบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น พัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่นกับมุม (JapanCorner) ณ ศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติ สำนักวิทยบริกำร (ARC-IIC) ในขณะนี้จัดให้บริกำรวำรวำรและนิตยสำรที่เป็นภำษำญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นวำรสำรทำงวิชำกำร นอกจำกจะใช้ประโยชน์ในกำรฝึกทักษะกำรอ่ำนแล้ว ยังสำมำรถใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัยในสำขำต่ำงๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่ำงดีวำรสำรที่ให้บริกำร ได้แก่  Bulletin of the Musashino Academia Musicase  The Bulletin of the Higher Education Research Institute  The Bulletin School of Physical Education  The Bulletin of the School of High-Technology for Human Welfare Tokai University  The Bulletin of Foreign Language center Tokai University  The Bulletin of Liberal Arts Education Center Tokai University  The Bulletin of the School of Letters Tokai University  Civilizations  Educational Development  International Journal of Okinawan Studies  Japan Close-Up  Journal of International Development and Cooperation  Journal of the Faculty of Political Science and Economics Tokai University  Journal of the School of Tourism Tokai University Etc. ท่ำนที่สนใจสำมำรถใช้บริกำรได้ที่ศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติ สำนักวิทยบริกำร อำคำร 2 ชั้น 2 ได้ตลอดเวลำที่ห้องสมุดเปิดบริกำร สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ นำย ศิวะนัท ศรีสุนทร 2103 ต่อ 150, 147 E-mail : siwasr@kku.ac.th วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ.../ที่ปรึกษา

×