Library for AEC

689 views

Published on

เทคนิคการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Library for AEC

 1. 1. เทคนิคการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียนบุญเลิศ อรุณพิบูลย์หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัลฝ่ ายบริการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์22536 2551 ปัจจุบันเจ ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทควิทยากรศูนย์ฝึกอบรมเนคเทครักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิคศูนย์ฝึกอบรมเนคเทครักษาการหัวหน้างานวิชาการศูนย์ฝึกอบรมเนคเทครักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัลศูนย์ฝึกอบรมเนคเทคนักวิชาการศูนย์ฝึกอบรมเนคเทคนักวิชาการรักษาการหัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัลหัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัลSTKSNECTECศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 3. 3. ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด บรรณารักษ์• ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศึกษา มช., ม.บูรพาโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ม.บูรพา และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมรภ.ฉะเชิงเทรา / มรภ.หมู่บ ้านจอมบึงราชบุรี• กรรมการดาเนินโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)• ที่ปรึกษาคณะทางานพัฒนาเว็บไซต์สานักหอสมุด หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• อาจารย์พิเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์– ม.บูรพา, ม.เชียงใหม่, ม.หอการค ้าไทย• วิทยากร “เทคโนโลยี” สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์– มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ที่ปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัติ วช.3
 4. 4. 4
 5. 5. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติNational Science and Technology Development Agency(NSTDA)5
 6. 6. ฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology Knowledge Services (STKS)6
 7. 7. ห ้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลง7
 8. 8. 8
 9. 9. กลยุทธ์แผนแม่บทไอซีทีของอาเซียนที่ควรทราบ• อานวยความสะดวกเพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข ้อมูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน• แบ่งปันความรู้ พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนดิจิทัลคอนเทนท์• กาหนดชนิดของบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สมควรจะให ้สร ้างโดยต ้องคานึงถึงต ้นทุนและภาษาที่ใช ้• เลือกสภาพแวดล ้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาที่ไม่แพง• รณรงค์สร ้างความตระหนักในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัย• ส่งเสริมให ้เกิดการคุ้มครองสิทธ์ของทรัพย์สินทางปัญญาในระดับอาเซียนเพื่อปกป้องผลงานสร ้างสรรค์9
 10. 10. กลยุทธ์แผนแม่บทไอซีทีของอาเซียนที่ควรทราบ• บริการบรอนแบนด์ทั่วทั้งอาเซียน ขยายการเชื่อมโยง และส่งผลให ้เกิดการขยายตัวการพัฒนาด ้านไอซีที• ให ้เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสเข ้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต• สร ้างระบบฐานข ้อมูลของผู้ชานาญการ และนักสร ้างนวัตกรรมด ้านไอซีที ภายในอาเซียน• พัฒนามาตรฐานด ้านทักษะไอซีทีของอาเซียน พัฒนาแรงงานด ้านไอซีทีที่มีศักยภาพ• จัดให ้ไอซีทีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียนทั่วอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนไอซีทีในโรงเรียนให ้เร็วขึ้น• จัดการฝึกอบรมให ้ครูอาจารย์ด ้านไอซีทีอย่างกว ้างขวางพร ้อมทั้งสนับสนุนให ้ใช ้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน จัดให ้มีโครงการแลกเปลี่ยนด ้านไอซีทีแก่ครูอาจารย์และนักเรียน10
 11. 11. แผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการให ้ความสาคัญกับการศึกษา (โอกาส/คุณภาพ) โดยเน้นการเรียนการสอนทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต คุณภาพการศึกษาการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและพิการการรณรงค์เพื่อการไม่รู้หนังสือการสร ้างอัตลักษณ์ และโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการลงทุนในด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให ้ความสาคัญกับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน การปรับหลักสูรอาเซียน โดยจัดทาหลักสูตรการเรียนขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษการถ่ายโอนหน่วยการเรียนของระดับอุดมศึกษา การจัดงบประมาณด ้านการศึกษา และมุ่งพัฒนาครูการส่งเสริมการจ ้างงานที่เหมาะสมโดยมุ่งพัฒนาแรงงานให ้มีทักษะและความรู้ผลิตนักศึกษาสายอาชีพให ้ตรงกับความต ้องการของตลาดแรงงงาน การจัดระบบการรับรองสมรรถนะของแรงงาน และเตรียมความพร ้อมและฝึกอบรมให ้กับแรงงานอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการอานวยความสะดวกในการเข ้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ การเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ตการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมและการใช ้ระบบ e-Learning11
 12. 12. คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน• ด ้านความรู้– อาเซียน• จุดกาเนิด• กฎบัตรอาเซียน• ประชาคมอาเซียน• ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียน– ประเทศในอาเซียน• การเมือง• เศรษฐกิจ• สังคมและวัฒนธรรม• ด ้านเจตคดิ– มีความภูมิใจ• ความเป็นไทย• ความเป็นอาเซียน– ร่วมรับผิดชอบ– ตระหนักในความเป็นอาเซียน– วิถีชีวิตประชาธิปไตย– ยอมรับความแตกต่างทางศาสนา– ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง12
 13. 13. คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน• ด ้านทักษะและกระบวนการ– สื่อสารได ้อย่างน้อย 2 ภาษา– มีทักษะการใช ้ICT อย่างสร ้างสรรค์– มีความสามารถแก ้ปัญหาอย่างสันติวิธี– สามารถทางานร่วมกับผู ้อื่นได ้• ทักษะพลเมือง ความรับผิดชอบทางสังคม– เคารพยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม– มีภาวะผู ้นา– เห็นปัญหาสังคมและทาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง• ทักษะการเรียนรู้ พัฒนาตน– เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน– มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้– มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล– มีความสามารถในการจัดการควบคุมตนเอง13
 14. 14. 14
 15. 15. ห ้องสมุด ณ วันนี้ห ้องสมุดไม่ใช่เพียงห ้องเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อจานวนมาก แล ้วรอให ้คนมานั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆอย่างเดียวอีกต่อไป15ห ้องสมุดต ้องตอบสนองความต ้องการด ้านการอ่าน และการเรียนรู้ของผู้ใช ้บริการทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชนห ้องสมุดสนับสนุนให ้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 16. 16. เริ่มต ้นด ้วยเว็บไซต์ห ้องสมุด• “พัฒนาเว็บไซต์ห ้องสมุด” ด ้วย– ทักษะไอซีทีที่สร ้างสรรค์– การคานึงถึงต ้นทุน ราคาไม่แพง– มีความมั่นคงปลอดภัย– ไม่ละเมิดประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา– แบ่งปันความรู้– มีเนื้อหาหลากหลายแบบ16
 17. 17. 17
 18. 18. เครื่องมือที่น่าใช ้• wordpress.com• sites.google.com• facebook.com• librarything.com• youtube.com• slideshare.net• flickr.com18
 19. 19. http://supansa12.wordpress.com/19
 20. 20. http://librarytriamsouth.wordpress.com/20
 21. 21. https://www.facebook.com/libraryps21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. ระบบห ้องสมุด (ฟรี) โดย STKS24
 25. 25. ห ้องสมุดกับบทบาทผู้สร ้างสรรค์เนื้อหา• คลังสื่อการเรียนการ• คลังเนื้อหาออนไลน์ที่มีคุณภาพ25
 26. 26. การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์เครื่องมือ26
 27. 27. ประเด็นลิขสิทธิ์• คัดลอกมาโดยไม่ได ้ขออนุญาต• คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชื่อตนเอง• คัดลอกโดยไม่ได ้ขออนุญาต แล ้วยังเผยแพร่ในชื่อตนเองรวมทั้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอนุญาต• เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์• มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สิทธิ์” ให ้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนสงวนลิขสิทธิ์Copyright (c)CreativeCommons(cc)สมบัติสาธารณะPublic Domain (pd)27
 28. 28. 28
 29. 29. Creative Commons - Level29
 30. 30. การให ้เครดิตผู้สร ้างสรรค์http://easybib.com/30
 31. 31. http://openclipart.org/31
 32. 32. http://search.creativecommons.org32
 33. 33. ความเป็นจริง “ณ วันนี้”ค ้นข ้อมูลทุกอย่างผ่านเลือกข ้อมูลมาใช ้จาก“ผลลัพธ์ที่ปรากฏรายการแรกๆ”ไม่สนใจ .. คุณภาพข ้อมูล,ต ้นแหล่งข ้อมูล, ความถูกต ้อง,ความน่าเชื่อถือ...33
 34. 34. การใช ้Google ค ้นหาข ้อมูลวิชาการ• ใช ้Google เป็นเครื่องมือค ้นหา “เว็บไซต์” ของหน่วยงานที่เป็นต ้นแหล่งข ้อมูลที่ต ้องการนามาใช ้งาน แทนการค ้นหา “เรื่อง หรือประเด็นที่สนใจ”– เช่น การค ้นหาข ้อมูล “มะเร็งกระดูก” ควรใช ้Google ค ้นว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” มีเว็บไซต์หรือไม่ คืออะไร– จากนั้นจึงเข ้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อค ้นหาข ้อมูลจากต ้นแหล่ง หรือใช ้เทคนิคค ้นหาข ้อมูลแบบระบุ domain ที่ต ้องการค ้นหาเรื่องประเด็นค ้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข ้องกับเรื่องประเด็น34
 35. 35. ฐานข ้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ สสวท.• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี• จานวน 2374 รายการ• http://www.ipst.ac.th/library/resource.html35
 36. 36. ฐานข ้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์วิชาการดอทคอม• http://www.vcharkarn.com/project/36
 37. 37. หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษาโครงการในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี37
 38. 38. http://www.thai2learn.com/doi/index.htm38
 39. 39. http://museum.stkc.go.th/cu/index.php39
 40. 40. http://museum.stkc.go.th/bird/40
 41. 41. http://museum.stkc.go.th/bua/index.html41
 42. 42. 42
 43. 43. http://science-learning.com/demo43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. Open Educational Resourceshttp://www.oercommons.org/46
 47. 47. http://delicious.com/47
 48. 48. ผลลัพธ์การค ้น biolody for kids48
 49. 49. iPad Apps เพื่อการเรียนการสอน49
 50. 50. ขอขอบคุณ• www.stks.or.th• facebook.com/boonlert.aroonpiboon50

×