สัมมนาวิชาการ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สําหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพ...
โครงสรางพนฐานทางปญญาของชุมชโ ร สร้ ื้ ฐ  ปั   ช ชนแบบไมเปนทางการ เชนเดยวกบ พพธภณฑ์ - หอศลป  ไ ่ ป็    ่ ี ั ิ ิ ั...
โครงสรางพนฐานความรู บบไมเปนทางการโครงสร้างพื้นฐานความร้แบบไม่เป็นทางการโครงสรางพนฐานแบบไมเปนทางการเหลานโครงสร้างพื้นฐานแบบ...
หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไรห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร                         กรณศกษา ประเทศส...
หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไร ห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไรกรณศกษา ประเทศสงคโปรกรณีศึกษา : ประเทศสิงคโปร์อาคารห้องสมดทีได้ร...
หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไรห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไรอุท ยานการเรีย นรู้ จัง หวั ดยะลา อี ก ตัว อย่ างของการพั ฒนาเมื ...
หองสมุดชวยเศรษฐกจไดอยางไรห้องสมดช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไรรายงานเรืื่ อ ง “ป โ ์ แ ละผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์์ ข องห้้ อ งสมุ ด ...
หองสมุดชวยเศรษฐกจไดอยางไรห้องสมดช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไร         ห้้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น ก รีี น ส์์ โ บ โ ร  ...
หองสมุดชวยพฒนาทรพยากรมนุษยห้องสมดช่วยพัฒนาทรัพยากรมนษย์อยากได้งานใหม่่ที่ตรงใจ   ไ ้ ใ      ใต้องตรงไปที่ ห้องสมุุด...
ผลตอบแทนของการมหองสมุดผลตอบแทนของการมีห้องสมดในประเทศทเจรญแลวมกเหนความสาคญของการมหองสมุด ซึ่งนํามาอธิบายในเรื่องการลงทนในป...
โปรแกรมการคานวณความโป      ํคุ ค่าของการใช้หองสมดค้มคาของการใชหองสมุด        ้
บทสรุป บทบาทของหองสมุด           ส       ้ สการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกระบบการศ...
แหล่งทีมาของข้อมูล    ่     ู     หนังสือ “เส้นทางสูห้องสมุดยุคใหม่”              ่       ...
แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดทแลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที  www.libraryhub.in.th  www libraryhub in th  www.kindaiproject...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทบาทของห้องสมุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน

1,394 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
495
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทบาทของห้องสมุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน

 1. 1. สัมมนาวิชาการ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สําหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน ฐ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรู้อาวุโส สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ E-mail : maykin@tkpark.or.th / dcy_4430323@hotmail.com
 2. 2. โครงสรางพนฐานทางปญญาของชุมชโ ร สร้ ื้ ฐ ปั ช ชนแบบไมเปนทางการ เชนเดยวกบ พพธภณฑ์ - หอศลป ไ ่ ป็ ่ ี ั ิ ิ ั ิ ป์
 3. 3. โครงสรางพนฐานความรู บบไมเปนทางการโครงสร้างพื้นฐานความร้แบบไม่เป็นทางการโครงสรางพนฐานแบบไมเปนทางการเหลานโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน เป็็น ไการบ่มเพาะภมิปัญญาในระดับบคคลที่ทําให้ ู ญญ ุความรู้ แ ละรสนิ ย มของผู้ ค นได้ เ ติ บ โตขณะเดีียวกัันก็็ผลิิตองค์์ความรู้ที่หลากหลายทํ า ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มคนคุ ณ ภาพ เพื่ อ รองรั บ ระบบเศรษฐกจสรางสรรคทงในฝงผู ลต และฝั่ งเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ทั้งในฝั่ง ผ้ผลิ ต และฝงผู้บริโภค
 4. 4. หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไรห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร กรณศกษา ประเทศสหรฐอเมรกา กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกาแผนการฟืื้นฟูตัวเมืืองหอสมุดกลางซีแอตเติล(Seattle Public Library)คือ หนึ่งในประจักษ์พยานที่โดดเด่นที่สุดในยุ ค นี้ ซึ่ ง ในโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วสหรฐอเมรกาโดยเรอสาราญของบรษทส ั ิ โ ื สํ ิ ัทัวร์แห่งหนึ่ง ระบุว่าห้องสมุดย่านดาวน์ทาวน์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในไฮไลท์ ข องการเทยวชมเมองซแอตเตลเที่ยวชมเมืองซีแอตเติล
 5. 5. หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไร ห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไรกรณศกษา ประเทศสงคโปรกรณีศึกษา : ประเทศสิงคโปร์อาคารห้องสมดทีได้รับรางวัลอนรักษ์พลังงานและสิงแวดล้อม ปี 2005 ุ ่ ุ ่ อ า ค า ร ห อ ส มุุ ด ก ล า ง ประเทศสิงคโปร์ ถูกยกให้ เปนตนแบบอาคารอนุรักษ์ ป็ ้ พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในปี 2005 โดยได้รับ รางวล รางวัล Green Building Award ซึ่งถือเป็นต้นแบบ ให้อาคารต่างๆ ที่ถูกสร้าง
 6. 6. หองสมุดชวยพฒนาเมองไดอยางไรห้องสมดช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไรอุท ยานการเรีย นรู้ จัง หวั ดยะลา อี ก ตัว อย่ างของการพั ฒนาเมื อ งด้ว ยการพฒนาหองสมุด เมอมหองสมุดหรอแหลงเรยนรู ในพื้นที ผู นในพนทกจะพัฒนาห้องสมด เมื่อมีห้องสมดหรือแหล่งเรียนร้ดีๆ ในพนท่ ผ้คนในพื้นที่ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการมีห้องสมุดในท้องถิ่นยังถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ด้วย
 7. 7. หองสมุดชวยเศรษฐกจไดอยางไรห้องสมดช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไรรายงานเรืื่ อ ง “ป โ ์ แ ละผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์์ ข องห้้ อ งสมุ ด “ประโยชน์ประชาชนในรัฐฟลอริดา” พบว่าผูู้ที่อยูู่ในแวดวงธุุรกิจไม่เพียงแต่เห็นพ้องกันว่า“ธุรกิจท้องถิ่นได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่ห้องสมุดทําหน้าที่สนับสนุนกจกรรมทางเศรษฐกจ” และหองสมุดประชาชนยงเปน “หนงในเหตุผลทธุรกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” และห้องสมดประชาชนยังเป็น “หนึ่งในเหตผลที่ธรกจหนึ่งๆ จะตัดสินใจย้ายเข้ามาลงทุนในชุมชนนั้นๆ” ุ ุห้้องสมุด คือ สิงจําเป็นสําหรับ ่
 8. 8. หองสมุดชวยเศรษฐกจไดอยางไรห้องสมดช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไร ห้้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น ก รีี น ส์์ โ บ โ ร (Greensboro (NC) Public Library) ร่วมกับโครงการประกาศนียบัตรด้าน ก า ร จั ด ก า ร ท่ ไ ม ห ว ง ผ ล ก า ไ ร จ ที ม่ วั กํ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดุ๊ ค ส์ ( Duke University) จัดการอบรมและเวิร์คช็ อปโดยไมเสยคาใชจายจานวน อปโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจํ า นวน 35 คอร์ ส หั ว ข้ อ ต่ า งๆ เช่ น การเขี ย น เอกสารขอทุน การหาทุน การเขียน แผนธุรกจ แผนธรกิจ และการตลาด
 9. 9. หองสมุดชวยพฒนาทรพยากรมนุษยห้องสมดช่วยพัฒนาทรัพยากรมนษย์อยากได้งานใหม่่ที่ตรงใจ ไ ้ ใ ใต้องตรงไปที่ ห้องสมุุดป ้ ประชาชนห้ อ งสมุ ด ประชาชนยุ ค ใหม่ ที่ ร่ ว มพั ฒ นาแรงงาน โดยการ นําเสนอข้อมลตําแหน่งงาน นาเสนอขอมูลตาแหนงงานว่าง การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การอ่านออกเขีียนได้้ และการจััดโปรแกรมอบรมเพื่ือช่่วย ไ โแรงงานพัฒนาศักยภาพ บางแห่งไปไกลกว่านั้นอีก คือ ให้คําปรึกษาด้านการเขียนใบสมัครงานประวัติย่อ และจดหมายนําการสมัครงาน
 10. 10. ผลตอบแทนของการมหองสมุดผลตอบแทนของการมีห้องสมดในประเทศทเจรญแลวมกเหนความสาคญของการมหองสมุด ซึ่งนํามาอธิบายในเรื่องการลงทนในประเทศทีเจริญแล้วมักเห็นความสําคัญของการมีห้องสมด ซงนามาอธบายในเรองการลงทุน ่สําหรับการพัฒนาห้องสมุด โดยจะเห็นว่า เงินทุกเหรียญที่ผใช้บริการจ่ายภาษีและ ู้เป็นงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดจะตอบแทนกลับคืนเป็น4 เท่า ผลตอบแทนที่ว่านี้อาจจ ไม่ได้ตอบแทนเป็นเงินกลับส่กร เป๋าผ้ใช้บริการหรอกน ครับ เทา ผลตอบแทนทวานอาจจะไมไดตอบแทนเปนเงนกลบสู ระเปาผู ชบรการหรอกนะครบแต่เป็นการตอบแทนในเรืองของการพัฒนาสื่อต่างๆ และพัฒนาการให้บริการแก่ ่ผู้ใช้บริการมากกว่า เช่น- ไ ่ต้องซื้ือหนัังสืืออ่่านเอง เพราะมาอ่่านและยืืมไ ้ที่ห้องสมุด ไม่ ได้- ไม่ต้องซื้อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เอง เพราะมาอ่านได้ที่ห้องสมุด- ไม่ต้องซื้อสื่อมัลติมีเดียเอง เพราะมาดู มาชม มาฟังได้ท่ห้องสมุด ี- มานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ มาค้นข้อมููลได้ท่ีห้องสมุุด http://www.libraryhub.in.th/2011/08/19/cost-benefit-analysis-for-us-public-libraries/
 11. 11. โปรแกรมการคานวณความโป ํคุ ค่าของการใช้หองสมดค้มคาของการใชหองสมุด ้
 12. 12. บทสรุป บทบาทของหองสมุด ส ้ สการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกระบบการศึกษา (Non-Formal Education) เพื่อให้บริการความรู้และทัักษะทีี่จําเป็นตอการสรางความเปลีี่ยนแปลงอยางมีีคุณภาพ ป็ ่ ้ ป ป ่ตอชวต สงคม และระบบเศรษฐกจในพนท ในฐานะบทบาทหนงในต่อชีวิต สังคม และระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ในฐานะบทบาทหนึ่งในการเตรียมคนเพื่อเข้าสูู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนา ฐเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ก็เป็นหนึ่งในสิ่งจําเป็นและท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ท่ี มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ กระดัับ
 13. 13. แหล่งทีมาของข้อมูล ่ ู หนังสือ “เส้นทางสูห้องสมุดยุคใหม่” ่ โดย โครงการศูนย์ความรู้กินได้ สานกงานบรหารและพฒนาองคความรู สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความร้ และ http://www.libraryhub.in.th http://www libraryhub in th http://www.facebook.com/thlibrary http://www/kindaiproject.net
 14. 14. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดทแลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th www libraryhub in th www.kindaiproject.net www kindaiproject net www.facebook.com/thlibrary y หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.com

×