แต่งแต้มเติมสีสันให้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ด้วยกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย

2,462 views

Published on

แต่งแต้มเติมสีสันให้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ด้วยกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย วันที่ 16-18 มิถุนายน 2557

Published in: Education

แต่งแต้มเติมสีสันให้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ด้วยกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย

 1. 1. บ้านหนังสืออัจฉริยะ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ แต่ง แต้ม เติม สีสัน ด้วยกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงการอ่านได้อย่างทั่วถึง วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2557 เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย Libraryhub & THLibrary
 2. 2. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้าน น. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างสําหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง; (กฎ) โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และ หมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่ประจํา หรือ สถานที่หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําได้ด้วย. หนังสือ น. เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทน เสียงหรือคําพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียน หนังสือ, ลายลักษณ์อักษร เช่น ขอให้เขียน เป็นหนังสือไว้ด้วย, จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือราชการ, เอกสาร, บทประพันธ์; ข้อความที่พิมพ์ หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวม เป็นเล่ม; (กฎ) เอกสาร ที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น อัจฉริย, อัจฉริยะ [อัดฉะริยะ] ว. วิเศษน่าอัศจรรย์, มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก. (ป.; ส. อาศฺจรฺย). รู้จัก เข้าใจ นําไปใช้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
 3. 3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ มีอะไรในบ้านหนังสือ - หนังสือพิมพ์ - วารสาร / นิตยสาร - หนังสือเรียน ตํารา - หนังสือนิยาย นวนิยาย - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - เสวนา สภากาแฟ ฯลฯ
 4. 4. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จ - สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความสนใจ - สํารวจพื้นที่ในการจัดตั้ง - จัดตั้งบ้านหนังสืออัจริยะ - จัดหาหนังสือ / สื่อตามความต้องการ - ดําเนินการจัดกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์ - รายงานผล
 5. 5. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน + เครือข่าย - การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม - ตัวอย่างกิจกรรม - มาเล่นกิจกรรมกันเถอะ เริ่มต้นการจัดกิจกรรมอย่างไรดี ต้องรู้ อะไร ต้องเตรียมอะไร อะไรที่ต้องระวังบ้าง วงจรของ การจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร และ เราสามารถพัฒนากิจกรรมต่อ ได้อย่างไร
 6. 6. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม
 7. 7. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม ก่อนการจัด จัดงาน หลังการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ - จัดกิจกรรมอะไร - จัดไปเพื่ออะไร - ไอเดียมาจากไหน - รูปแบบการจัดงาน - วางแผนการจัดงาน - ดําเนินการจัดกิจกรรม - เตรียมรับกับปัญหาใน การจัดกิจกรรม - สังเกตการณ์การจัดงาน - แบบสอบถามการจัดงาน - สรุปผลการจัดงาน - ประเมินผลความสําเร็จ - พัฒนากิจกรรมต่อไป
 8. 8. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริมการรักการอ่าน เล่านิทาน นิทรรศการ สภากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดบอร์ด สอนอาชีพ ฝึกอบรม สัมมนา EX… B
 9. 9. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ก่อนดําเนินการ ระบุจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมให้ได้ B สร้างความรู้จักให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงาน ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ฯลฯ
 10. 10. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ก่อนดําเนินการ เอาไอเดียจัดกิจกรรมมาจากไหนได้บ้าง B แผนพัฒนา / นโยบาย / เป้าหมาย คณะกรรมการและที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานคนให้บริการและผู้ใช้บริการ ผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมในครั้งก่อนๆ จํานวนของผู้ใช้ในบริการต่างๆ ฯลฯ
 11. 11. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ รูปแบบของการจัดงาน B งานประจําปี ‐ งานประชุมประจําปี งานที่จัดโดยทั่วไป – กิจกรรมเล่านิทานวันเสาร์‐วันอาทิตย์ งานวันครบรอบและวันสําคัญต่างๆ – วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก งานที่จัดตามสัปดาห์พิเศษ – สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานที่จัดตามธีมต่างๆ ‐ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ก่อนดําเนินการ
 12. 12. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนการจัดกิจกรรม B เตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการวางแผนจัดงาน ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน เขียนโครงการกิจกรรม จัดหางบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ วิทยากร ......... เตรียมประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ก่อนดําเนินการ
 13. 13. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ สิ่งที่ต้องเตรียมในการดําเนินกิจกรรม P สถานที่ วันและเวลาจัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร – ผู้ดําเนินรายการ อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม เอกสารโบรชัวร์ เอกสารประกอบการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก โปสเตอร์ความรู้ รายชื่อหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์งาน การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ดําเนินการ
 14. 14. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ P Line Site บ้านหนังสืออัจฉริยะ เครือข่าย / สื่อออนไลน์ คุณสังเกตพฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้าร่วม กิจกรรมและผู้ใช้บริการหรือไม่ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ดําเนินการ
 15. 15. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - ดําเนินการ P แบบสอบถาม ‐ เครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม ถามถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรม ถามถึงความรู้ความสามารถของวิทยากร ถามถึงความต้องการของการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป รูปแบบของคําถาม เกณฑ์คะแนน คําถามความคิดเห็น แบบสอบถามแบบเขียน แบบสอบถามออนไลน์
 16. 16. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การวางแผนและการพัฒนากิจกรรม - หลังดําเนินการ A เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมแล้ว...งานยังไม่เสร็จ สรุปผลของการจัดกิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม ความคิดเห็นจากแบบสอบถาม จดหมายขอบคุณวิทยากร หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุปสรรคในการจัดกิจกรรม โอกาสของการจัดกิจกรรม ติดตามผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดอะไรบ้าง จํานวนหนังสือที่แนะนําในการจัดกิจกรรมครั้งนั้นมียอดการยืมเพิ่มขึ้นหรือไม่
 17. 17. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ วงจรในการพัฒนากิจกรรม
 18. 18. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บ้านหนังสือ อัจฉริยะ กศน อาสาสมัคร ประชาชน
 19. 19. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในชุมชน ทําความรู้จักผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวเรา / กศน / ผู้สนับสนุน / ผู้ใช้บริการ - เครือข่ายคนทํางาน - เครือข่ายผู้ใช้บริการ ฯลฯ
 20. 20. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ กลุ่มผู้ดูแลบ้านหนังสือฯ ประชาชนที่เข้าใช้บริการบ้านหนังสือ กลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดออนไลน์ เครือข่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะใหญ่????
 21. 21. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ การพัฒนาเครือข่ายและชุมชนห้องสมุด กลุ่มคนทํางาน บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาสาสมัครห้องสมุด กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการห้องสมุด ผู้ใช้บริการบนโลกออนไลน์ -พัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ให้ถูกใจผู้ใช้บริการ -แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการให้บริการในห้องสมุด -รายงานผลงานในการให้บริการ -พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมอบรมกับเครือข่าย -สร้างมาตรฐานในการทํางาน -จัดหาสื่อที่เหมาะสมเข้าห้องสมุด -จัดกิจกรรมอย่าสมํ่าเสมอ -ฯลฯ -นําเสนอบริการใหม่ๆ ให้ผู้ใช้บริการและสํารวจ ความพึงพอใจ -รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการในห้องสมุดและ ผู้ใช้บริการบนโลกออนไลน์ -นําเสนอผลงานในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ -ผู้ใช้บริการสามารถร่วมเสนอรายชื่อสื่อเพื่อการ จัดหาได้ -กิจกรรมถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์โดย ผู้ใช้บริการร่วมประชาสัมพันธ์ให้ห้องสมุด -ฯลฯ
 22. 22. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ความมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง กิจกรรม หลากหลาย สมํ่าเสมอ มาตรฐานและถูกต้อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนรับฟัง
 23. 23. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 24. 24. หนังสือภาพ การ์ตูนเรื่องสัตว์ สนุกจังเลย ชอบนิทานอีสป มากกว่าได้ข้อคิด ดีๆ มากมาย หนูมารอฟัง นิทานที่ห้อง ไทยคิดค่ะ วัฒนธรรมในการอ่านของเด็กหญิงกับเด็กชายต่างกัน ? โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 25. 25. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ กรณีศึกษา Little Free Library http://littlefreelibrary.org/ ห้องสมุดหลังเล็กที่มีมากที่สุดในโลก เอาไปเลย แล้วเอากลับมาคืนด้วย
 26. 26. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตัวอย่างกิจกรรม (ห้องสมุด) ตัวอย่างการจัดกิจกรรมใน ห้องสมุดประชาชนที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ เป็นไอเดียในการต่อยอดการ พัฒนากิจกรรม
 27. 27. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. กิจกรรมวันรักการอ่าน @ ห้องสมุดประชาชนอําเภอหนองโดน กิจกรรมที่ดําเนินการ อาทิเช่น บอร์ดนิทรรศการ วาดภาพระบายสี สอนอาชีพ(ไอติมปั่น) กระเป๋ าความรู้ อ่านมากได้มาก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 28. 28. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. กิจกรรมวันเด็ก @ ห้องสมุดประชาชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 29. 29. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. คนรุ่นใหม่...ใส่ใจการอ่าน @ ห้องสมุดประชาชนอําเภอป่าซาง โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 30. 30. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. นิทรรศการวันเทศบาล @ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 31. 31. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. ห้องสมุดสุดหรรษา @ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 32. 32. จิบกาแฟ..แลหนังสือ @ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสทิงพระ การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 33. 33. การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช. ห้องสมุดเคลื่อนที่ @ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลําพูน โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 34. 34. งานกาชาด @ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 35. 35. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน @ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสันกําแพง การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 36. 36. ศิลปะเล่านิทาน @ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง การจัดกิจกรรมในห้องสมุด (ฉบับห้องสมุดประชาชน) – ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องสมุด ปชช.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 37. 37. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ มาลองเล่นกิจกรรมกันเถอะ
 38. 38. ตัวอย่างกิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันเติม จงช่วยกันบอกประโยชน์ของการใช้ ______________ (ห้ามซํ้ากัน) 108-1009 ช่วยคิดกันหน่อย โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 39. 39. ตัวอย่างกิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันเติม จงช่วยกันบอกพาดหัวข่าว จากหนังสือพิมพ์ _________________________ พาดหัวข่าวกันยังไงดี โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 40. 40. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 41. 41. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 42. 42. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 43. 43. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 44. 44. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 45. 45. ตัวอย่างกิจกรรม แบ่งกลุ่มในการเล่นกิจกรรม - ช่วยกันคิด “คําสําคัญที่เกี่ยวกับข้อมูลอะไรก็ได้ในท้องถิ่น” อย่างน้อย 10 คํา - จงนํามาใช้ในการแต่งนิทาน / เพลง / จดหมาย / กลอน ข้อมูลท้องถิ่นแสนสนุก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 46. 46. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ คําแนะนําในการจัดกิจกรรม ให้ยั่งยืน... 1 2 3 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของบ้านหนังสืออัจฉริยะที่มีต่อชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนของบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดกิจกรรมทุกครั้งต้องประเมินผล และพัฒนากิจกรรมของบ้าน หนังสืออัจฉริยะ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 47. 47. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ เครือข่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
 48. 48. WORKSHOP ภายใต้แนวคิด - ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่น 1 กิจกรรม - ส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน 1 กิจกรรม - ส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ 1 กิจกรรม - ส่งเสริมการรักการอ่าน 1 กิจกรรม จงออกแบบกิจกรรม - เกม โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ชื่อกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ ทําไม
 49. 49. ANSWERถาม‐ตอบ
 50. 50. แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกรอบได้ที่ www.libraryhub.in.th www.facebook.com/thlibrary หรือ ส่งอีเมลมาที่ dcy_4430323@hotmail.com

×