Seminar At Singapore

1,123 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar At Singapore

 1. 1. รายงานการศึกษาดูงานดานการจัดการและบริการหองสมุดในประเทศสิงคโปร วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2552 บุคลากรศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรและสถาปนิก ------------------------------------- ชื่อคณะผูดูงาน : บุคลากรศูนยสารนิเทศมนุษยศาสตรและสถาปนิก  วันเวลาดูงาน : 5-7 กรกฎาคม 2552 กําหนดการดูงาน : 1. หอจดหมายเหตุแหงชาติของประเทศสิงคโปร (National Archives) 1.1 ฟงบรรยายสรุปลักษณะการใหบริการขอมูลตางๆ แกสาธารณะ 1.2 ชมวีดีทัศนประวัติความเปนมา 1.3 ชมนิทรรศการเกี่ยวกับแมลงที่เปนสาเหตุทาใหเอกสารตางๆ ทรุดโทรมเร็วขึ้น ํ 1.4 ชมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนการรักษาสภาพของเอกสารเกาแก 1.5 ชมการสาธิตการใชเครื่องสแกนเอกสารในรูปตางๆ ที่เหมาะสมกับเอกสาร 1.6 เยี่ยมชมหองผลิตและรักษาสภาพสื่อมัลติมีเดีย 2. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (NUS) 2.1 ชมวีดทัศนประวัติความเปนมาและฟงบรรยายสรุปลักษณะการใหบริการที่ ี เขาถึงผูรับบริการในชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 2.2 เยี่ยมชมบริการคืนหนังสือดวยตนเองและบริการทรัพยากรที่อยูในลักษณะชั้นปด 2.3 เยี่ยมชมลักษณะการจัดเรียงหนังสือและการลดขั้นตอนในการเก็บหนังสือ 2.4 เยี่ยมชมมุมใหบริการตางๆ อาทิ หองสําหรับคุยโทรศัพท หองอานหนังสือเดี่ยว 2.5 เยี่ยมชมหองพักตามอัธยาศัยของผูรับบริการ (Perk Point) 2.6 เยี่ยมชม Info Commons ซึ่งแบงสวนการบริการออกเปน 2 สวน 2.6.1 สวนบริการสืบคนสารนิเทศออนไลน 2.6.2 สวนบริการการทํารายงานของผูรับบริการ 3. หองสมุดจูรง (Jurong Regional Library) 3.1 ฟงบรรยายสรุป 3.2 เยี่ยมชมกิจกรรมตางๆ ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 3.3 เยี่ยมชมหองสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) 4. หองสมุดเอสพลานาด (Library@Esplanade) 4.1 ฟงบรรยายสรุป 4.2 เยี่ยมชมบริการในสวนตางๆ จัดเปนสัดสวนตามประเภทของการแสดง
 2. 2. 2 5. หอสมุดแหงชาติ (National Library) 5.1 ฟงบรรยายสรุป 5.2 เยี่ยมชมบริการในสวนตาง ๆ อาทิ หองทํางานนักวิจัย หองเอกสารอางอิง หองหนังสือบริจาค หองหนังสือหายาก ฯลฯ บทสรุปสําหรับผูบริหาร การไปศึกษาดูงานหองสมุดในประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2552 ของบุคลากรศูนย สารนิเทศมนุษยศาสตร คณะอักษรศาสตร และสถาปนิก ในครั้งนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการบริหาร จัดการ ตกแตง และการบริการสารสนเทศสมัยใหม ซึ่งประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับการยกยองในเรื่องการ จัดการระบบหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชาติ วาทําไดอยางเปนระบบโดยมี รูปแบบที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา เชิญชวนใหเขาใช ทั้งดวยกายภาพและกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อจะ นํามาเปนแนวทางการจัดศูนยสารนิเทศฯ ที่จะไดเนื้อที่เพิ่มขึ้นในอาคารมหาจักรีสิรินธร และปรับปรุงพื้นที่ เดิมใหไดประโยชนใชสอยอยางเต็มที่ และเพื่อเตรียมบุคลากรที่จะตองพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตนเองให พรอมรับสิ่งใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ไดเลือกที่จะดูงานหองสมุดหลากหลายประเภท คือ หอจดหมายเหตุ หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน หองสมุดเฉพาะ และหอสมุดแหงชาติ เพื่อใหบุคลากรไดมุมมอง ทัศนคติ และวิธีการ ทํางานเชิงกลยุทธที่มีแนวคิดทางการตลาดเชิงรุกเขาหาผูรับบริการ การดําเนินการจัดการหองสมุดของประเทศสิงคโปร ทําอยางเปนระบบภายใตการกํากับดูแลของ National Library Board ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป 1995 มีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อศึกษาสภาพ หองสมุดและวางแนวทางการพัฒนาระบบหองสมุด ภายใตโครงการ Library 2000 มุงขยายขีดความสามารถ ในการเรียนรูของชาติ ดวยการบริการที่สะดวก เขาถึงไดงาย และมีสารประโยชน NLB ไมไดหยุดเพียงแคความสําเร็จของ Library 2000 เทานั้น แตหลังจากการดําเนินตามแผนที่ จัดทําไวใน Library 2000 ไดสําเร็จลุลวงอยางสวยงามเปนที่ประจักษแกชาวโลก แมบรรดาประเทศ มหาอํานาจตะวันตก ก็ยังตองยอมรับอยางชื่นชมและยกยอง ถึงกับนําแผนการจัดการระบบหองสมุดนี้ไป เปนกรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮารเวิรด ก็ยังคงมุงมั่นเดินหนาตอไปดวยแผน Library 2010 : Library for Life, Knowledge for Success – หองสมุดคือชีวิต ความรูคือความสําเร็จ ซึ่งจากการไดไปเยี่ยมชม ศึกษาระบบงาน เห็นไดชัดวา เขาทําไดสําเร็จแลว กอนป 2010 เสียดวยซ้ํา ชาวสิงคโปรไดรับเอาหองสมุด เขาเปนสวนหนึ่ง และเปนสวนสําคัญของชีวิตของเขา จากระยะเริ่มตนที่หองสมุดเปนเพียง Lifestyle บัดนี้ แมจะยังไมถึง 2010 พวกเขาก็รับหองสมุดเขามาเปนชีวิตของเขาแลว ดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมกันสรางอยาง จริงจังและยั่งยืน
 3. 3. 3 หอจดหมายเหตุแหงชาติ (National Archive of Singapore - NAS) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภา ในป 1968 ในชื่อวา National Archive & Record Center (NARC) ในป 1979 ไดผนวกเอาแผนกประวัติศาสตรบอกเลาไวดวยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเปน National Archive & Oral History ป 1993 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนสถาบันภายใต The National Heritage Board หอจดหมายเหตุแหงชาติทําหนาที่เปนArchival Repository เพื่อจัดเก็บ รวบรวม บันทึก ความทรงจํา ของชาติไว เพือใหคนรุนตอไปไดเรียนรู เขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลายที่กอรางสรางชาติขึ้นมาจนเปน ่ สิงคโปรเชนทุกวันนี้ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ไดครบถวนสมบูรณตามบทบาท หอจดหมายเหตุ จึงรวบรวม แสวงหา และ รับบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ ในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน และใหคําแนะนํา อบรม หนวยงานรัฐให ดําเนินการจัดเก็บ และใหบริการไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากการบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ ปจ จุบัน เพื่ออนาคตแลว หอจดหมายเหตุมีภารกิจในการอนุรัก ษ บํารุงรักษาสิ่งพิมพ เอกสาร จดหมายเหตุประวัติศาสตรดั้งเดิมดวยวิธีการ และเครื่องมือที่ล้ํายุค ไมเพียงทําหนาที่เปน Archival Repository เทานั้น แตหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดจัดการเผยแพร ใหประชาชนในชาติไดเขาถึงบันทึกความทรงจําเหลานั้นไดอยางไมนาเบื่อ เขาใจงาย และสนุกในการเรียนรู ดวยการจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้น 2 แหง คือ Reflections at Bukit Chandu และ Memories at Old Factory ซึ่ง แสดงเปนเรื่องราวในลักษณะเลาเรื่องประวัติศาสตรยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สิงคโปรถูกยึดครองโดยญี่ปุน นับเปนแนวคิดการบริหารจัดการจดหมายเหตุของชาติ ที่ใหประโยชนแกประชาชนอยางยิ่งใหญ หอประวัติจุฬาลงกรณนาจะทําหนาที่เชนเดียวกัน ในการจัดเก็บ ทะนุบํารุงรักษา แปลงผันใหนิสิต นักศึกษา คณาจารย นักวิจัย ไดเขาถึงเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือสูญหายแก เอกสารทรงคุณคาเหลานั้น และพิพิธภัณฑที่กําลังจัดสรางอยู ควรเปนที่จัดแสดง นําเสนอเรื่องราว ประวัติ จุฬาฯ ซึ่งเปรียบเสมือนประวัติศาสตรของชาติ แกประชาคม และสังคมอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เพื่อใหประชาคมไดภูมิใจและ “หยิ่ง” ในความเปนจุฬาฯ สิงคโปรเปนประเทศเล็ก มีประวัติศาสตรสั้น แตขวนขวาย ไขวควา รวบรวม เก็บรักษาไวเพื่อคนรุน ตอไป ทุมเทกําลังปญญา และกําลังทรัพยที่มีอยูอยางลนเหลือ บริหารจัดการดวยวิสัยทัศน นโยบายที่ชัดเจน แนวแน และตอเนื่องอยางยั่งยืน
 4. 4. 4 รายละเอียดที่สําคัญ National Archive of Singapore รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและจัดการเกียวกับบันทึกทาง ่ ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ นอกจากนี้ยงเก็บบันทึกเรื่องราวสําคัญ ๆ เกื่ยวกับ ั ประเทศสิงคโปรทั้งจากเอกสารในประเทศและตางประเทศอีกดวย
 5. 5. 5 การบํารุงรักษาเอกสาร หอจดหมายเหตุ มีหองบํารุงรักษาเอกสารที่เกิดจากการสึกหรอทางกายภาพ กรดในกระดาษ เชื้อรา และแมลงรบกวนตาง ๆ เชน แมลงสาบ ปลวก โดยจัดลําดับงานเปนขันตอนอยางมีประสิทธิภาพ ้ ขั้นตอนการทํางาน
 6. 6. 6
 7. 7. 7 การจัดการภาพถาย ใชวิธีการบันทึกภาพถายเขาสูระบบดิจิทัล และฟลมขนาดเล็ก เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว มี เครื่องสแกนเนอรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานสูง ชวยในการรักษาสภาพของหนังสือ และ เอกสารไมใหขาด หรือชํารุด ภาพที่ไดจึงมีลักษณะคมชัด สวยงาม
 8. 8. 8 การสแกนหนังสือ โดยไมทําใหหนังสือชํารุด ภาพที่ไดจากการสแกน คมชัด สวยงาม เหมือนจริง ดวยเครื่องสแกนเนอรที่ทันสมัย
 9. 9. 9 การสแกนกฤตภาค จัดเก็บในรูปแบบดิจิทล เพื่อสะดวกแกการสืบคนขอมูล ั การผลิตและเก็บรักษาสื่อมัลติมีเดีย รวบรวม ผลิต และเก็บรักษาสื่อบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหวที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเปน หลักฐานแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรของสิงคโปร
 10. 10. 10 Oral History Centre เปนศูนยที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตรของสิงคโปรผานการบอกเลาปากเปลา และบันทึกความทรง จําของผูที่มีอิทธิพล ผูมีสวนรวมในประวัติศาสตรของสิงคโปรผานการสัมภาษณ หองบริการการอาน มีบริการหนังสือ ภาพถาย ทีเ่ กี่ยวของกับประวัติศาสตรของสิงคโปร และมีคอมพิวเตอรใหคนคืน ขอมูล เพื่อความสะดวกของผูใชบริการดวย
 11. 11. 11 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ( National University of Singapore) มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกวาเปนอันดับ 6 ของเอเชีย และ 135 ของโลก หองสมุดไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย มีการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง ทั้งดานกายภาพที่จัดแบงสัดสวน เอื้ออํานวยความสะดวก ทั้งสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางเหลือเฟอ เพื่อการคนควา วิจัย มีแนวนโยบายที่ชัดเจน โดยเนน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการและบริการ เชน มีการใชโปรแกรมการระบุที่อยูของหนังสือ บนชั้นในรูปแบบ 3D(imension), BLOG เพื่อเปนชองทางสื่อสารกับผูรับบริการ, WIKI ในการบริหารภายใน ใชแนวนโยบายการตลาดเชิงรุก ดึงผูรับบริการโดยเฉพาะนักศึกษาเขามามีสวนในการบริหารจัดการ เชน ใน เรื่องของการประชาสัมพันธ บริการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีที่สําหรับการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา (Arts Buzz) โดยใหมีสวนรวมในการจัดหรือแสดง หรือแมแตการจัด Info Commons ซึ่งเปนศูนยการเรียนรู แบบ Computer-based Learning ที่มีบริการแบงเปนสัดสวน คือ สวนเพื่อการสืบคนสารนิเทศออนไลนตาง ๆ สวนการสืบคนฐานขอมูล CD-Rom สวนของการจัดทํารายงาน การบาน และสวนที่ใหบริการการ print ดําเนินการจัดทําตารางกําหนดระยะเวลาการใชงาน การคิดราคา และเก็บคาบริการ ลวนเปนงานที่มอบให สโมสรนักศึกษาเปนผูดําเนินการ นับเปนกลยุทธการดึงนักศึกษามามีสวนรวมในงานหองสมุดอยางชาญ ฉลาด เพราะ นอกจากเปนการฝกงานใหกับนักศึกษา แลวในขณะเดียวกันก็แบงเบางานของเจาหนาที่ที่มี ภาระงานอื่น ๆ ตองดูแล ไมเพียงแตนักศึกษาปจจุบันเทานั้นที่ถูกเรียกใช แมแตในยามที่ตองการใชการ บริการจากภายนอก NUS ก็เลือกที่จะใชบริการจากธุรกิจของนักศึกษาเกาของตน เพื่อผูกใจ รักษาสัมพันธ สรางความประทับใจแกทุกผูทุกนาม เชิญชวนใหมา “คนหาเพื่อคนพบองคความรู แรงบันดาลใจและชีวิต” ที่จะใหได ณ จุดเดียวกัน คือ หองสมุด ซึ่งทุกคนมีสวนรวมเปนเจาของ รายละเอียดที่สําคัญ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร เปนหองสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดของประเทศ จัดเปนหองสมุดขนาดใหญที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่นําเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ หรือ Radio Frequency Identification (RFID) มาใชในการควบคุมการยืมคืนหนังสือ ทําใหผูใชสามารถยืมคืนหนังสือได ดวยตนเอง และใหความสะดวกรวดเร็วในการตรวจและสํารวจหนังสือของหองสมุด สวนการจัดการระบบ หองสมุดอัตโนมัติใช INNOPAC ในการจัดการและปจจุบันซึ่งไดเพิ่มชองทางการสื่อสารออนไลนดวย BLOG ไดเปดโอกาสใหผูใชสามารถเพิ่มคําสําคัญใหรายการหนังสือและสื่อตางๆที่คิดวาเหมาะสมเขาไปใน รายการได
 12. 12. 12 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร มีจุดเดนที่นาสนใจอยูหลายประการ ไดแก การจัดให มีบริเวณ Perk Point สําหรับพักผอนและนัดพบ มีบริเวณ Chat Point สําหรับใชโทรศัพทมือถือทุกชั้น มี แมกระทั่งที่ชารจ แบตเตอรี่มือถือและโนตบุค มีบริเวณสําหรับใชอินเทอรเน็ต มีหองถายเอกสารขนาดใหญ ใหผูใชสามารถถายเอกสารไดดวยตนเองโดยใชวิธีหยอดเหรียญหรือตัดเงินจากบัตร และทุกชั้นมีบริเวณที่ จัดไวสําหรับใหใชโนตบุคได บริเวณ Info Commons
 13. 13. 13 บริเวณจัดแสดงนิทรรศการ เจาะชองเสาไวสําหรับ จัดแสดงหนังสือใหม แยกแตละ สาขาวิชา บริเวณใกลเคียง มีที่นั่งอานสีสันสะดุดตา บริเวณที่นั่งอาน ใชงานโนตบุคไดทุกจุด
 14. 14. 14 หองบริการถายเอกสารดวย ตนเอง โดยตัดยอดเงินจาก บัตร Cash Card บริเวณ Self Service บริเวณหองศึกษาคนควาเดี่ยว
 15. 15. 15 บริเวณ Perk Point บริเวณ Chat Point หองวารสาร หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร จัดหองวารสารใหดูโปรง โลงสบาย มีที่นั่งอานไวให บริการมากมาย การจัดชันวารสารจะจัดโดยนําวารสาร ใสกลอง แยกเปนชื่อ เรียงตามอักษรไวใหบริการ ้
 16. 16. 16 หองหนังสือ ใชการจัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบการจัดหมูของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ที่ชั้นหนังสือจะ จัดชั้นวาง ๆ ไว 1 ชั้น สําหรับใหผูใชบริการวางหนังสือที่ใชเสร็จแลว หรือหยิบออกมาแตไมตองการใช เปนการลดปญหาผูใชบริการเก็บหนังสือเอง ซึ่งอาจจะไมถูกตองตามหมวดหมู บริเวณชั้นหนังสือ บริเวณชั้นพักหนังสือ ปายบอกเลขหมูหนังสือ
 17. 17. 17 หองสมุดประชาชน Jurong Regional Library หองสมุดประชาชนที่ใหญที่สุดในประเทศ ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม Jurong จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ ผูคนที่อาศัยและทํางานอยูในแถบภาคตะวันตกของประเทศ กลุมผูใชเปาหมายจึงมีตั้งแตเด็กไปจนถึงผูที่ ทํางานแลว มีการแบงประเภทกลุมผูใชอยางชัดเจน โดยมุงใหเปน one stop ของการบริการสารสนเทศ เพื่อ การอางอิงและการพักผอน มีจุดที่นาสนใจที่ตองชื่นชมคือ เนนบริการเด็ก ตั้งแตแรกเกิด ซึ่งจัดไวที่ชั้นใตดิน มีบริการหนังสือรูปแบบตาง ๆ มุมแสดง เลานิทานใหเด็กเล็ก มุมใหคําปรึกษา เลือกหนังสือใหเหมาะกับเด็ก วัยตาง ๆ สําหรับเด็กวัยรุนที่จัดไวชั้นบนสุดนั้น การออกแบบตกแตงชั้นวางหนังสือ ที่นั่งอาน สีสัน ลวนเปน ผลงานของเด็กวัยรุนแทบทั้งสิ้น เพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวม และเปนไปตามแนวคิด ความตองการของ รุนที่อยูในวัยคนหา แสดงออกอยางไรขีดจํากัด หองสมุดเพียงชี้นําและสอดสอง สําหรับผูใหญ และผูที่ทํางานแลว มีบริการขอมูลขาวสาร อางอิง เพื่อการประกอบอาชีพ คนควา วิจัยที่ออกมาในหลากหลายรูปแบบ มีหนังสือหลากหลายภาษาไวใหบริการ มีนิทรรศการสงเสริมการอาน และการใชสารนิเทศ และมีบริการหองสมุดเคลื่อนที่ เพื่อกลุมคนพิเศษตาง ๆ ซึ่งอันที่จริงไมใชของใหม สําหรับประเทศเรา เพราะเรามีหองสมุดรถ เรือ และรถไฟ และแมแตหองสมุดแบบพกพา คือ หองสมุด กระเปาที่สงไปใหบริการตามโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดารในตางจังหวัดมานานนับหลายสิบปแลว รายละเอียดที่สําคัญ Jurong Regional Library เปนหองสมุดประชาชนที่ใหญที่สุดในสิงคโปร ออกแบบมาเพื่อ สงเสริมใหเด็ก และวัยรุนเขามาใชเปนแหลงคนควาหาความรู มีทั้งหมด 4 ชั้น และชั้นใตดิน แตละชั้น แบงแยกประเภทกลุมผูใชอยางชัดเจน คือ Children, Lifestyle, Adult, Reference และ VergingAllTeens
 18. 18. 18 VergingAllTeens อยูที่ชั้น 4 ของหองสมุด ซึ่งไดจัดพืนที่ไวใหกลุมวัยรุนไดใชสอยตามความพอใจ ไมวาจะเปนที่นั่ง ้ อานที่แปลกตา มุมแสดงความสามารถ มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมไดหลากหลาย นอกจากนีหองสมุดยัง ้ รวบรวมหนังสือและการตนที่วยรุนนิยมไวอยางมากมายอีกดวย ู ั บริเวณสําหรับจัดกิจกรรม บริเวณที่นั่งอาน
 19. 19. 19 Reference อยูที่ชั้น 3 ของหองสมุด ใหบริการหนังสืออางอิง และวัสดุที่ใชในการอางอิง เชน ไมโครฟลม สื่อ มัลติมีเดีย และยังมีสถานทีสําหรับการสนทนากลุมจัดไวใหบริการอีกดวย ่ สวนจัดแสดงนิทรรศการ อยูที่ชั้น 1 ของหองสมุด มีการจัดรูปแบบนิทรรศการไดอยางสวยงาม นาชม และวัสดุที่ใชก็ แข็งแรง ทนทาน สวนวารสารและหนังสือพิมพ ในสวนของการใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ จะจัดไวที่ ชั้น 1 (Lifestyle) โดยจัดวางวารสาร ไวบนชั้น เรียงตามลําดับอักษร สวนหนังสือพิมพฉบับใหมจะวางบนชั้น ฉบับลวงเวลาจะจัดเก็บไวในตู กระจก ซึ่งผูใชบริการสามารถหยิบใชไดเองอยางสะดวก ใกล ๆ กันนั้นจะมีมุมอาหารและเครื่องดื่ม (Cafe) และมีหองสําหรับใชจัดกิจกรรมอื่น ๆ ดวย
 20. 20. 20 Children Section จัดพื้นทีไวบริเวณชันใตดนของหองสมุด ใหคําปรึกษา และแนะนําในการเลือกหนังสือและวัสดุที่ ่ ้ ิ เหมาะสําหรับเด็ก ใหบริการทรัพยากรสารนิเทศสําหรับเด็ก และมีเวทีสําหรับใหเด็กแสดงความสามารถอีก ดวย
 21. 21. 21 บริการใหคําปรึกษา
 22. 22. 22 มุมหนังสือตางประเทศ มีการจัดทําสัญลักษณตาง ๆ ใหแกหนังสือ เพื่อบอกถึงประเภทของหนังสือ และมีการตกแตงชัน ้ หนังสืออยางสวยงามดวยรูปภาพที่เกี่ยวของกับประเทศเจาของหนังสือ Jurong Regional Library มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการประหยัดพลังงาน คือใชแผน อะลูมิเนียมกลม ขนาดใหญ เพื่อชวยในการสองสวาง ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา ไดถึง 50%
 23. 23. 23 บริการหองสมุดเคลื่อนที่ รถบริการหองสมุดเคลื่อนที่ มีหนังสือหลากหลายประเภทไวใหบริการ โดยจะมี Library E-kiosk ไว สําหรับใหผูใชสามารถยืมคืนไดดวยตนเอง 
 24. 24. 24 Library@Esplanade เปนหองสมุดเฉพาะทางดานศิลปะการแสดง มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้ง สิ่งตีพิมพ ไมตีพิมพ เกี่ยวกับศิลปะการแสดงไวในที่เดียวกัน เพื่อใหบริการขอมูลที่จะจุดประกาย ความริเริ่ม สรางสรรคนําไปสูนวัตกรรมการแสดง สงเสริม เสริมสราง ความรัก รูคุณคาของวัฒนธรรมการแสดง ห อ งสมุ ด ตั้ ง อยู ใ นศู น ย ศิ ล ปะการแสดง จั ด แบ ง เป น 4 ส ว น โดยเรี ย กแต ล ะส ว นนี้ ว า village ประกอบดวย ดนตรี เตนรํา การละคร ภาพยนตร การจัดการเพื่อสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมใหเกิด ความคิด สรา งสรรค เรี ย นรู และจรรโลงใจให ทั้ง กับ คนทั่ ว ไป และศิล ป น มี ห อ งซอ มดนตรี ห อ งฉาย ภาพยนตร หองที่จัดเตรียมสําหรับการซอมเตนรําและการแสดงตาง ๆ มีรานกาแฟที่มีเวทีขนาดเล็ก ซึ่ง สามารถจัดเสวนา บรรยาย หรือการแสดงเล็ก ๆ นอย ๆ หรือแมแตสังสรรคกันเองได รายละเอียดที่สําคัญ Library@Esplanade เปนหองสมุดเฉพาะทางดานศิลปะการแสดง ที่รวบรวมหนังสือ ซีดี ดีวีดี ทางดานศิลปะ ดนตรี ละคร และภาพยนตร ไวอยางมากมาย นอกจากนี้ยังมีวารสาร encyclopedia และ directory ไวสําหรับการอางอิงดวย การจัดวางวารสารจะวางเฉพาะวารสารเลมลาสุดบนชั้น เรียงตามลําดับอักษร ซึ่งชั้นวางวารสารมี ทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 1-3 ใชสําหรับแสดงวารสารใหม ใน 1 ชั้น จะวางวารสารได 3 ชื่อ สวนชั้นลางสุดจะเปด โลงสําหรับวางวารสารฉบับลวงเวลา
 25. 25. 25 ชั้นจัดแสดงหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย
 26. 26. 26 หอสมุดแหงชาติสิงคโปร หอสมุดแหงชาติสิงคโปร ทําหนาที่เปน National Depository ซึ่งหมายความวาจะตองรับผิดชอบ การจัดเก็บ บํารุงรักษา และเผยแพรสิ่งพิมพทุกชนิดที่นับเปนวรรณกรรม บันทึกภูมิปญญา หรืองานใดใดก็ ตามที่เขียน ผลิต ตีพิมพโดยชาวสิงคโปร ลวนถือเปนมรดกทางวรรณกรรมทั้งสิ้น ดวยหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว โดยมีกฎหมายรองรับ หอสมุดแหงชาติจึงไดรับสิ่งพิมพทุกชิ้น และงานทุกชนิด ไมวาจะเปนในรูปแบบตีพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใดใด นับตั้งแต รายงานประจําป นามานุกรม แผนพับ โปสเตอร แผนที่ รายงานการสัมมนา วารสาร จํานวนเรื่องละ 2 ชิ้น นอกจากจะไดรับตามกฎหมายแลว หอสมุดฯ ยังประชาสัมพันธ กระตุนใหผูคนในชาติบริจาคสิ่งที่มีคุณคา สมควรเก็บรักษาไวเปนมรดกทางปญญาของชาติ เพื่อใหลูกหลานไดศึกษาคนควาตอไป
 27. 27. 27 หอสมุดแหงชาติที่ไปเยี่ยมชมนี้ มีชื่อวา Lee Kong Chian Reference Library เปนอาคารที่สรางแทน หอสมุดเดิมบนถนนแสตมฟอรด ซึ่งเปดใชมาตั้งแตป 1844 สถานที่ใหมนี้ตั้งอยูบนถนนวิคตอเรีย เปนอาคาร 16 ชั้น ซึ่งสรางดวยแนวคิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนอาคารที่ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย นับตั้งแตเปด ใหบริการมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2005 ไดรับยกยองวาเปน “A Smart Green and Windy Building” ในอาคาร 16 ชั้ น นี้ หอสมุ ด ฯ ใช พื้ น ที่ ชั้ น ที่ 7-13 เป น ที่ ใ ห บ ริ ก ารสารนิ เ ทศ เพื่ อ การอ า งอิ ง คนควาวิจัย มีเครื่องอํานวยความสะดวกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูงอยางมากมาย และเพียบพรอมดวย ทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมหาศาล ทั้งในรูปแบบสิ่งตีพิมพ ไมตีพิมพ สื่ออิเ ล็กทรอนิ กส ฐานขอมูล ออนไลนตาง ๆ ที่จัดอยางเปนระบบ เขาถึงไดสะดวก ดวยภูมิทัศนและบรรยากาศที่โปรง แสงนุมนวล สวยงาม ไมระคายตาดวยระบบเซ็นเซอร มากมายดวยบริการหลากหลายที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศชวย สนับสนุน ลดกําลังคนในเรื่องการจัดการชั้นหนังสือ สถานที่ Collection สุดยอดที่ถือเปนเพชรยอดมงกุฎ คือ ทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิงคโปรและเอเชียอาคเนย บน ชั้น 11 ซึ่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของสิงคโปรอยางครบครัน และของเอเชียอาคเนยอยางหลากหลาย สวนชั้นที่ 10 จัดเปนชั้นของทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับบริจาคจากผูมีชื่อเสียง ชุดหนังสือหายาก มีการจัด วางไวอยางสวยงามสมคุณคา นาชื่นชม นาภูมิใจทั้งผูใหและผูรับสมบัติเหลานั้น บนชั้นเดียวกันนี้มีสวนที่ จัดเปนนิทรรศการถาวรในลักษณะของ Hall of Fame ที่รวบรวมภาพถายขนาดใหญ พรอมประวัติของผูมี ชื่อเสียงทางดานการศึกษาและวรรณกรรม ที่มีสวนในการสรางหอสมุดแหงชาติไวอยางสงางาม เนื่อ งจากเปน หอสมุ ด แห งชาติ จึ ง ไมมีบริก ารใหยืม แตไ ดอํา นวยความสะดวกในดา นอุปกรณ คอมพิวเตอร พื้นที่ใหใชศึกษาคนควาอยางลนเหลือ ทั้งที่นั่งรวม ที่นั่งเดี่ยว และหองทํางานสวนตัวที่จองใช ตามระยะเวลากําหนด ดวยแนวคิดที่จะจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชาวสิงคโปร หอสมุดแหงชาติจึง ใหบริการโดยยึดมั่นที่จะทําองคความรูใหมีชีวิต (Bringing Knowledge Alive) ดวยการเปนแหลงสะสม ทะนุบํารุงรักษา เผยแพร องคความรูทุกรูปแบบดวยบริการที่เหมาะสมสําหรับทุกผูทุกคน ทุกรุนทุกวัย ทุก อาชีพ ทุกชนชั้น ใหอยางตอเนื่อง เพื่อจุดประกายจินตนาการ (Sparkling Imagination) โดยจัดหาพืนทีทจะใช ้ ่ ี่ เปนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันคิดคนนําไปสูความคิดสรางสรรค ดวยการจัดหองสมุดประชาชนขึ้น กระจายไปตามสวนตาง ๆ ของประเทศ โดยมีนโยบายและจุดประสงค กลุมเปาหมายที่ชัดเจน ในแตละแหง ดวยจุดหมายเดียวกันที่จะสรางความสํานึกแหงการเรียนรูใหกับคนในชาติ รวมกัน สรางความเปนไปได (Creating Possibility) หองสมุดจะไมมีเพียงเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นเยี่ยมที่จะกอเกิดนวัตกรรมเทานั้น แต จะเปดโอกาส สรางความเปนไปไดใหกับคนในชาติ
 28. 28. 28 รายละเอียดที่สําคัญ หอสมุดแหงชาติสิงคโปร บริเวณชัน 1 จัดเปน Central Lending Library ซึ่งเปนหัองสมุดประชาชน ้ ที่ใหญที่สุด และอยูใจกลางเมือง มีบริเวณไวสําหรับจัดการแสดง (Drama Centre) ที่ชั้น 3-5 สวนชั้น 7-13 เปนหองสมุดอางอิง (Lee Kong Chian Reference Library) ชั้นที่ 16 เปนจุดชมวิวสิงคโปร สวนสํานักงาน ใหญของหอสมุดตั้งอยูบนชัน 14 ้ หอสมุดแหงนี้ เปดใหประชาชนเขาใชบริการ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ วีดีโอ ไมโครฟลม และ สื่ออื่นๆ ผานระบบเครือขายที่เชื่อมโยงกับหองสมุดชุมชน หองสมุดของสถานศึกษา หองสมุดเยาวชน มี การใชเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหประชาชนสามารถยืมหนังสือ คืนหนังสือ จายคาปรับ ผาน ระบบไดไมวาจะอยูที่ใด โดยผานเครื่อง Library E– kiosk ที่อยูตามสถานที่ตาง ๆ ไดทุกเครื่อง และทุก เวลา โดยการใชบัตรประจําตัวหองสมุด หรือบัตรประจําตัวประชาชน เชน การจายเงินผานระบบบัตร เดรดิต และ การคนขอมูลผานเว็บไซด ชั้นวางหนังสือขนาดใหญ
 29. 29. 29 ชั้นหนังสือพิมพ หนังสือพิมพที่ใหบริการจะถูกจัดวางไวตามชั้น เรียงตามลําดับอักษร โดยมีการใชพลาสติกคลอง เปนหวงที่สันของหนังสือพิมพ เพื่อใหงายตอการหยิบใช และชิ้นสวนของหนังสือพิมพไมกระจัดกระจาย ชั้นวารสารและนิตยสาร วารสารและนิตยสารจัดเก็บโดยเรียงใสกลองพลาสติก แลววางตามชั้น กลองพลาสติกจะจัดเรียง ตามเลขหมูของวารสารหรือนิตยสารนั้น ๆ
 30. 30. 30 ชั้นรายงานประจําป รายงานประจําป หรือ Annual Report จะถูกจัดเรียงตามอักษรของหนวยงานที่เปนเจาของรายงาน ประจําปนั้น ๆ บริเวณจัดแสดงหนังสือหายาก
 31. 31. 31 บริเวณจัดแสดงของขวัญตางๆ บริเวณจัดแสดงสิงของบริจาค ่ บริเวณจัดแสดงนิทรรศการถาวร
 32. 32. 32 บริเวณจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศในเอเชียอาคเนย National Library มีวิธีประหยัดพลังงานไฟฟา โดยสรางตัวอาคารเปนกระจกใส แลวใชมานกั้น แสง ชวยในการลดปริมาณของแสงที่จะสาดสองเขามาในตัวอาคาร โดยมานกั้นแสงนี้จะสามารถสลับปด- เปดไดตามแสงที่สองเขามาในตัวอาคาร ชั้นหนังสือชั้นบนสุดจะเปนรู (Polka Dots) เพื่อใหแสงผานทะลุได นอกจากนี้ยังมีปลองลม และมีการจัดแตงสวนไวทั้งภายนอกและภายในอาคารอยางสวยงาม เพื่อลดความ รอนภายในอาคาร
 33. 33. 33 สรุป หอ งสมุ ด ในสิ ง คโปร ได รั บ การพั ฒ นาอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อง มี วิ สัย ทัศ น และพั น ธกิ จ ที่ สอดคลองกันและมุงมั่นที่จะไปสูจุดหมายเดียวกัน มีการรวมสรางวัฒนธรรมการอาน การใชหองสมุดกัน อยางจริงจัง ดวยการสรางกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไวในหองสมุด จนกลายเปนวัฒนธรรม เชน มุมกาแฟในหองสมุด ใหเปน Café Culture หองสมุดเปนสถานที่ที่นาไปใชชีวิตอยูอยางสดใส ไมนา เกรงขาม มีบรรณารักษที่เต็มใจใหบริการ มีความรู มีพลัง มีความภาคภูมิในงานที่ตนเองทําอยู ซึ่งเปนสิ่งที่ เจาหนาที่ของศู นยฯ ทุกคนเห็ นและชื่นชมวาจะนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนาตนเอง งานที่ทํา และ หนวยงาน มีแนวคิดที่จะใหนิสิตเขามามีสวนรวมกับหองสมุดใหมากขึ้น โดยจะจัดรวมกับฝายกิจการนิสิต ให มี ทั้ ง กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า น การใช ห อ งสมุ ด และการฝ ก อบรม การเรี ย นรู ส ารสนเทศ (Information Literacy) ทั้งในรูปการสอนในชั้นเรียน และทําเปนแบบเรียนออนไลน พยายามสรางเครื่องมือ สืบคนตาง ๆ ไวบน Website เพื่อใหนิสิตรูจัก คุนเคยกับบริการสารสนเทศออนไลนตาง ๆ ซึ่งจะเปน ประโยชนกับการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวย การไปศึกษาดูงานครั้งนี้ จึงเปน ประโยชนทั้งในดานการไดพั ฒนาแงคิด มุ มมอง ศักยภาพของ บุคลากร ไดเห็นวาหองสมุดสมัยใหมในโลกแหงการเรียนรู ที่ เศรษฐกิจอาศัยองคความรูในการพัฒนาควร จะเปนอยางไร บุคลากรควรมีคุณลักษณะ คุณสมบัติอยางไร สถาปนิกผูออกแบบไดเห็นภาพชัดวา การ บริการหองสมุดสมัยใหมมิใชเพียงเนนเรื่องสิ่งตีพิมพ หรือมีเพียงบรรดาสื่ออิเล็กทรอนิกสและออนไลน เทานั้น แตจะตองเปนการผสมกลมกลืนกันอยางลงตัว เหนือสิ่งอื่นใด คือขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่ไดมาพรอมกับความเขาใจ เต็มใจที่จะปรับตัวให รั บ กั บ ความต อ งการบริ ก ารสารสนเทศยุ ค ใหม ของการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง จะเป น มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพื่อเปนแหลงอางอิงแหงแผนดิน

×