Introduction to Educational Media Production

1,007 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to Educational Media Production

 1. 1. การผลิตและการพัฒนาสือการเรียนการสอน ่ “วรรณกรรมท้องถิ่น” “วรรณกรรมทองถน” “วรรณกรรมท้องถิ่น” และ สื่อการเรียนการสอน สอการเรยนการสอน ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ ศนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาตhttp://www.slideshare.net/rachabodin 1
 2. 2. วรรณกรรมทองถนคออะไร? วรรณกรรมท้องถินคืออะไร? ่วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดในกลุในกล่มคนใด กล่มคนหนง มาเป็นเวลานาน ผ้เล่าหรือ กลุ คนหนึง มาเปนเวลานาน ผู ลาหรอ ่ผู ขียนเป็นคนในท้องถิ่น ถ่ายทอดให้แก่คนในท้องถินผ้เขยนเปนคนในทองถน ถายทอดใหแกคนในทองถน ่เดยวกบตน โดยการบอกเลา หรือการเขียนบันทึกไว้เดียวกับตน โดยการบอกเล่า หรอการเขยนบนทกไว 2
 3. 3. ประเภทของวรรณกรรมทองถน ประเภทของวรรณกรรมท้องถิน ่๑. ประเภทไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์ หรือประเภทมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการบอก หรือการเล่า หรือการ ร้อง ได้แก่ บทกล่อมเด็ก นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ปริศนา คําทาย ภาษิต สานวน โวหาร คํากล่าวในพิธีกรรมต่าง ๆ๒. ประเภทเขียนเป็นลายลักษณ์ ได้แก่ นิทาน คํากลอน บันทึก เหตุการณ์ เรื่องราวในท้องถิ่น และองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ 3
 4. 4. ลกษณะของวรรณกรรมทองถน ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิน ่๑. ใช้ภาษาถิ่นและตัวอักษรท้องถิ่น๒. ใช้รูปแบบคําประพันธ์ท้องถิ่น มีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว๓. เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวทางศาสนา หลักธรรมทางพุทธ ศาสนา เรืองเลา เรื่องราวจํําลองวิิถีชวิต ่ื ่ ื ี๔.๔ รายละเอยดในวรรณกรรม สะทอนวฒนธรรมทองถน รายละเอยด ี ใ ส ้ ั ้ ิ่ ี วรรณกรรมเชน ฉากภูมประเทศ ชีวิตความเป็นอย่ ประเพณ วรรณกรรมเช่น ฉากภมิประเทศ ชวตความเปนอยู ประเพณี ค่านิยมต่างๆ จะสะท้อนวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นนั้นๆ 4
 5. 5. สอการเรยนการสอนคออะไร? สื่อการเรียนการสอนคืออะไร? ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ชวยให้ผ้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วัสดุ ่ ู อุปกรณ์ วธการ ตลอดจน คน สตว์ สงของ ธรรมชาติ รวมถงเหตุการณ์ ิี ั ิ่ ึ หรอแนวความคด อาจอยู นลกษณะทถายทอด ความรู ความเขาใจ หรือแนวความคิด อาจอย่ในลักษณะที่ถ่ายทอด ความร้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพนทักษะและประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมือที่กระตุ้น ู ให้เกิดศักยภาพทางความคิด (Cognitive tools) ตลอดจนสิ่งที่กระตุ้น ให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ และมีทักษะในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อมุงส่งเสริมให้ผ้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ่ ูที่มา : คู่มือการจัดการเรียนรู,้ กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ 5
 6. 6. ลกษณะของสอการเรยนการสอน ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน๑. ชวยสงเสรมการสรางความรูของผูเรยน ่ ่ ิ ้ ้ ้ ี๒. ชวยสงเสรมการศกษาคนควาดวยตนเอง๒ ช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง๓. ม่งเน้นการพัฒนาการคิดของผ้เรยน มุ เนนการพฒนาการคดของผู รียน๔. เปนสอทหลากหลาย ได้แก่ วัสด อุปกรณ วธการ๔ เป็นสื่อที่หลากหลาย ไดแก วสดุ อปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน สงทมี สิ่งทีม ่ ตามธรรมชาติ๕. เป็นสื่อที่อยู่ตามแหล่งความรูู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ู๖. ช่วยพัฒนาการร่วมทํางานเป็นทีม 6
 7. 7. ประเภทของสอการเรยนการสอน ประเภทของสื่อการเรียนการสอน (๑) • สื่อสิ่งพิมพ์ สอสงพมพ – เอกสาร หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ์ นตยสาร วารสาร จุลสาร ฯลฯ) หนงสอ ตารา หนงสอพมพ นิตยสาร จลสาร • สื่อเทคโนโลยี – แถบบันทึกภาพ วีดิทัศน์ เทปเสียง สไลด์ ซีดี – คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) – สื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-based Iearning) – สื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมที่มา : คู่มือการจัดการเรียนรู,้ กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ 7
 8. 8. ประเภทของสอการเรยนการสอน ประเภทของสื่อการเรียนการสอน (๒) • สื่ ี่ ป็ ิ สอทเปนกจกรรม/กระบวนการ / – กิจกรรมที่จัดเพื่อฝึกกระบวนการคิดและการปฏิบัติ การแสดงละคร กจกรรมทจดเพอฝกกระบวนการคดและการปฏบต บทบาท สมมติ สถานการณ์จาลอง การทําโครงงาน ฯลฯ ํ • สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น • สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • สื่อวัสดุอุปกรณ์ – หุ่นจําลอง แผนภูมิ แผนที่ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ที่มา : คู่มือการจัดการเรียนรู,้ กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ 8
 9. 9. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล ุ กับ “วรรณกรรมท้องถิ่น” 9
 10. 10. ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ (๑)๑. ชวยใหผู รยนมองเหนสงทกาลงเรยนรู ดอยางเปนรูปธรรม๑ ช่วยให้ผ้เรียนมองเห็นสิงที่กําลังเรียนร้ได้อย่างเป็นรปธรรม ่ ทาใหเกดความรู ความเขาใจ และสรางความคดรวบยอดใน ทําให้เกิดความร้ ความเข้าใจ และสร้างความคิดรวบยอดใน เรองทเรยนไดงาย และรวดเร็วขึน เรื่องที่เรียนได้งาย และรวดเรวขน ่ ้๒. สรางสภาพแวดลอม และประสบการณ์การเรียนร้ ี่มีกิจกรรม๒ สร้างสภาพแวดล้อม และประสบการณการเรยนรูทมกจกรรม รวมกนระหวางผู รียน ร่วมกันระหว่างผ้เรยน๓. เกืื้อหนุนผู้เรีียนที่มความสนใจ และความสามารถในการ ีี ใ ใ เรยนรู แตกตางกนให สามารถเรียนร้ ดทดเทยมกน เรียนร้ที่แตกต่างกันให้ สามารถเรยนรูได้ทัดเทียมกัน
 11. 11. ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ (๒)๔. ชวยเชอมโยงสงทไกลตวผู รียนให้เข้ามาส่ ารเรียนร้๔ ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่ไกลตัวผ้เรยนใหเขามาสูการเรยนรูของ ผู รียน ผ้เรยน๕. ชวยใหผู รียนได้เรียนร้ ิธการแสวงหาความรู ากแหลงขอมูล๕ ช่วยให้ผ้เรยนไดเรยนรูวธีการแสวงหาความร้จากแหล่งข้อมล ตางๆ ตลอดจนการศกษาคนควาดวยตนเอง ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง๖. ส่่งเสริมใ เกิดทักษะ ได้แก่่ ทัักษะการคิิด ทัักษะการสืื่อสาร ิ ให้้ ิ ั ไ ้
 12. 12. ขอบคุณครบ ขอบคณครับhttp://www.slideshare.net/rachabodinhttp://www slideshare net/rachabodin 12

×