แบบประเมินผลโครงการอบรมSm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,378
On Slideshare
6,378
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
43
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แบบประเมินผล โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพือยกระดับการเรียนการสอน ่ กิจกรรมที่ 2 การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บนเว็บด้ วย Social Media ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ICT2) โรงเรียนนวมินทราชู ทศ มัชฌิม ิ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน กิจกรรมที่ 2 การฝึ กอบรมเชิงปฏิบติการ ัการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเว็บด้วย Social Media โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ่ ้คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. อายุ  ต่ากว่า 30 ปี  30 – 39 ปี  40 – 49 ปี  50 ปี ขึ้นไป 3. ตาแหน่ง  พนักงานราชการ  ครู ผช่วย ู้  ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.2  ครู ค.ศ.3  อื่นๆ ระบุ....................... 4. ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี  สู งกว่าปริ ญญาตรี 5. สถานที่ทางาน  นครสวรรค์  อุทยธานี ั 6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้  คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  การงานอาชีพฯ  สุ ขศึกษา  ศิลปะ  กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน 7. วิชาที่สอน ................................................................................................................................. 8. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 9. ความรู้เรื่ องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (ก่อนเข้ารับการอบรม)  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 10. ท่านมี หรื อเคยใช้ Social Media ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ก่อนเข้ารับการอบรมหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
 • 2. ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการอบรมคาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่ รายการ มาก ปาน น้ อย มาก น้ อย ทีสุด ่ กลาง ทีสุด ่ 1 ด้ านความพร้ อมในการจัดการอบรม 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรี ยนรู ้ 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 1.3 เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเพียงพอ และเหมาะสม 1.4 การอานวยความสะดวกของคณะทางาน 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทัวถึง ่ 1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 1.7 อาหาร และเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม เพียงพอ 2 ด้ านเนือหาและหลักสู ตรในการฝึ กอบรม ้ 2.1 หลักสู ตรมีความเหมาะสม 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3 ด้ านความเหมาะสมของวิทยากร 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรม 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่ องที่อบรม 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู ้แก่ท่าน 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึ กอบรมที่น่าสนใจ 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4 ด้ านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่ 4.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการการอบรมอย่างชัดเจน 4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุ ง และ พัฒนาการเรี ยนการสอนบนเว็บได้ ั ้ 4.3 สามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ ให้กบผูอื่นได้
 • 3. ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะคาแนะนา จากการฝึ กอบรม ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่ องต่อไปนี้ อย่างไร1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ข้อบกพร่ องในการจัดการฝึ กอบรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. เนื้อหาหรื อเรื่ องที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ท่านต้องการให้จดอบรมเรื่ องใดเพิ่มเติมเป็ นพิเศษ ั......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งในการให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม 