แบบประเมินผลโครงการอบรมSm

5,132 views
5,015 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินผลโครงการอบรมSm

  1. 1. แบบประเมินผล โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านบูรณาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพือยกระดับการเรียนการสอน ่ กิจกรรมที่ 2 การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บนเว็บด้ วย Social Media ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ICT2) โรงเรียนนวมินทราชู ทศ มัชฌิม ิ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน กิจกรรมที่ 2 การฝึ กอบรมเชิงปฏิบติการ ัการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนเว็บด้วย Social Media โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ่ ้คาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. อายุ  ต่ากว่า 30 ปี  30 – 39 ปี  40 – 49 ปี  50 ปี ขึ้นไป 3. ตาแหน่ง  พนักงานราชการ  ครู ผช่วย ู้  ครู ค.ศ.1  ครู ค.ศ.2  ครู ค.ศ.3  อื่นๆ ระบุ....................... 4. ระดับการศึกษา  ต่ากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี  สู งกว่าปริ ญญาตรี 5. สถานที่ทางาน  นครสวรรค์  อุทยธานี ั 6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้  คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  การงานอาชีพฯ  สุ ขศึกษา  ศิลปะ  กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน 7. วิชาที่สอน ................................................................................................................................. 8. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 9. ความรู้เรื่ องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (ก่อนเข้ารับการอบรม)  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 10. ท่านมี หรื อเคยใช้ Social Media ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ก่อนเข้ารับการอบรมหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
  2. 2. ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการอบรมคาแนะนา โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่ รายการ มาก ปาน น้ อย มาก น้ อย ทีสุด ่ กลาง ทีสุด ่ 1 ด้ านความพร้ อมในการจัดการอบรม 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรี ยนรู ้ 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 1.3 เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเพียงพอ และเหมาะสม 1.4 การอานวยความสะดวกของคณะทางาน 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทัวถึง ่ 1.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 1.7 อาหาร และเครื่ องดื่มมีความเหมาะสม เพียงพอ 2 ด้ านเนือหาและหลักสู ตรในการฝึ กอบรม ้ 2.1 หลักสู ตรมีความเหมาะสม 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3 ด้ านความเหมาะสมของวิทยากร 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรม 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่ องที่อบรม 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู ้แก่ท่าน 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึ กอบรมที่น่าสนใจ 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 4 ด้ านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่ 4.1 ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการการอบรมอย่างชัดเจน 4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุ ง และ พัฒนาการเรี ยนการสอนบนเว็บได้ ั ้ 4.3 สามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ ให้กบผูอื่นได้
  3. 3. ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะคาแนะนา จากการฝึ กอบรม ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่ องต่อไปนี้ อย่างไร1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ข้อบกพร่ องในการจัดการฝึ กอบรม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. เนื้อหาหรื อเรื่ องที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ท่านต้องการให้จดอบรมเรื่ องใดเพิ่มเติมเป็ นพิเศษ ั......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งในการให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

×