Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานเมย์บทที่7นะ (1)

278 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

งานเมย์บทที่7นะ (1)

 1. 1. บทที่ 7สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 2. 2. สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ่งอาจจาแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่ออุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสื่อกิจกรรมหรือกระบวนการแหล่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
 3. 3. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอด ความรู้ เจตคติ และทักษะไปยังผู้เรียน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทาให้บทเรียนง่ายขึ้นสื่อการสอน สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ถ่ายทอดสารสนเทศไปยังผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่ผู้สอนนามาประกอบการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการค้นคว้า หรือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 4. 4. ประเภทของสือการสอนแบ่งได้ 3 ประเภท ่ 1. ประเภทวัสดุ 2. ประเภทเครื่องมือ 3. ประเภทเทคนิคหรือวิธีการหลักการใช้สื่อการสอน ควรปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 1. หลักการเลือก 2. หลักการเตรียม 3. หลักการนาเสนอ 4. หลักการประเมินผล
 5. 5. 1. หลักการเลือก 1. มีความเหมาะสมกับระดับสติปัญญาของผู้เรียน 2. เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 3. เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 4. เหมาะสมกับเรื่องที่สอน 5. มีลักษณะที่น่าสนใจ 6. ตรงกับจุดประสงค์ในการสอน 7. ไม่เสียเวลาในการใช้มากเกินไป 8. เป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนจนเกินไป 9. สภาพแวดล้อมเหมาะที่จะใช้สื่อนั้นๆ หรือไม่ 10. สื่อการสอนนั้นจะสามารถให้แนวคิดที่ถูกต้องได้เพียงใด
 6. 6. 2. หลักการเตรียม 1. พัฒนาการสร้างความพร้อมเฉพาะอย่าง 2. แนะนาผู้เรียนเพื่อเป็นการเร้าให้เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่ครูเลือกมา 3. สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อการสอน 4. เลือกหาวิธีที่เหมาะสม ที่จะนาไปสู่การใช้สื่อการสอนนั้นๆ 5. ใช้แหล่งการเรียนรู้อื่นๆเพื่อสร้างความพร้อมให้เกิดกับตัวผู้เรียน3. หลักการนาเสนอ 1. เลือกกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน 2. ใช้คาถามเป็นตัวกระตุ้นและชี้แนะ 3. ใช้การอภิปรายเพื่อนาไปสู่เนื้อหา 4. จัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสม 5. ใช้สื่ออย่างมีลาดับ
 7. 7. 4. หลักการประเมิน การประเมินควรทาใน 3 ลักษณะ 1. การประเมินผลกระบวนการสอน 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 3. การประเมินผลสื่อและวิธีใช้สื่อหรือวิธีการสอนประโยชน์ของสื่อ 1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม 2. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น 3. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถจดจาได้นาน 4. ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง 5. นาประสบการณ์นอกห้องเรียนมา ให้นักเรียนศึกษาในห้องเรียนได้
 8. 8. องค์ประกอบของการออกแบบ 1. จุด 2. เส้น 3. รูปร่าง รูปทรง 4. ปริมาตร 5. ลักษณะพื้นผิว 6. บริเวณวาง 7. สี 8. น้าหนักสื่อการเลือกสื่อ การดัดแปลง และการออกแบบสื่อ การเลือกสื่อที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาตามหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1. การเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว 2. การดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว 3. การออกแบบผลิตสื่อใหม่
 9. 9. จบการนาเสนอ ขอบคุณค่ะ

×