Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิชา ฟิสิกส์                  เรื่องงาน และพลังงาน          ชันมัธย...
5. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 14 กิโลกรัม ถูกปล่อยให้ตกอย่างอิสระในสนามความโน้มถ่วงของโลกจากจุดหยุดนิ่งถ้าตลอดการเคลื่อนที่มีแรงต้า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบทดสอบเรื่องงานพลังงาน

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

แบบทดสอบเรื่องงานพลังงาน

 1. 1. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิชา ฟิสิกส์ เรื่องงาน และพลังงาน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ้1. เครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อน 600 นิวตัน สามารถทาให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์นี้มีกาลังกี่กิโลวัตต์2. อนุภาคหนึ่งมีมวล 0.01 กิโลกรัม กาลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที มีแรงมากระทาในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ทาให้ความเร่งคงที่ 6 เมตร/วินาที2 อยากทราบว่าภายใน 10 วินาที อนุภาคนี้จะมีพลังงานจลน์เท่าใด และมีพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างไร3. ถ้าความเร็วต้นของน้าที่ฉีดขึ้นไปในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ 8 เมตรต่อวินาที จงหาความสูง สูงสุดของน้าที่พุ่งขึ้นไปในอากาศ4. จากรูปวัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่จากจุด A ไปหยุดที่จุด E โดยทางโค้งไม่มีแรงเสียดทาน จงหา ก. อัตราเร็วที่จุด B ข. อัตราเร็วที่จุด C ค. อัตราเร็วที่จุด D ง. งานของแรงเสียดทานในช่วง DE จ. สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานในช่วง DE
 2. 2. 5. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 14 กิโลกรัม ถูกปล่อยให้ตกอย่างอิสระในสนามความโน้มถ่วงของโลกจากจุดหยุดนิ่งถ้าตลอดการเคลื่อนที่มีแรงต้านทานของอากาศ 20 นิวตัน กระทาต่อต้านการเคลื่อนที่ จงหาว่าเมื่อลูกเหล็กตกลงมาได้ระยะทาง 10 เมตร มันจะมีพลังงานจลน์เท่าไร6. กล่องใบหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม ไถลบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 2 เมตรต่อวินาที เมื่อไถลไปได้ 1 เมตร ก็หยุดนิ่ง สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องและพื้นเป็นเท่าใด7. ในการยิงก้อนหินมวล 15 กรัมด้วยหนังสติ๊ก ปรากฏว่ายืดหนังสติ๊กให้ยืดออก 10 เซนติเมตรจึงจะทาให้ลูกหินขึ้นสูง 2 เมตร จะต้องออกแรงยืดหนังสติ๊กเท่าไร8. ปล่อยวัตถุมวล 2 กิโลกรัม จากพื้นเอียงลื่นสูง 3 เมตร แล้วเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 0.5 วัตถุจะเคลื่อนที่บนพื้นราบได้ไกลที่สุดเท่าไร9.ประสิทธิภาพของเครื่องกลดังรูปมีค่าเป็นเท่าใด ถ้าวัตถุมวล 10 kg

×