โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์

3,132 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการอบรมการผลิตสื่อออนไลน์

  1. 1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้รูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตแผนงาน วิชาการผูรับผิดชอบโครงการ ้ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญลักษณะโครงการ ใหม่ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2555 ********************************************************************************1. หลกการและเหตุผล ั ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒนาไปอย่างรวดเร็ วทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึ งอินเทอร์เน็ต ั ัไดง่ายและมีจานวนเพิ่มมากข้ ึนทุกวน โดยสามารถเขาไปเพื่อแบ่งปันความรู้และเสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ ้ ํ ั ้ ัถูกปิดก้ น ซ่ ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุน และผลักดันให้ครู ไทยรับมือกับโลกยุค 2.0 หรือโลกแห่งการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันกนบนเครือขายอินเทอร์เน็ต ใน ั ่ลักษณะของ Socail Media ศูนย์ ICT ของโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดในการจดทา ั ํสื่อการเรียนรู้รูปแบบมลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน ัการสอนใหเ้ กิดเป็นรูปธรรม นบเป็นกลยทธ์สาคญในการจัดการเรี ยนการรู ้ จึ งได้ดาเนินการจัดโครงการ ั ุ ํ ั ํการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มาพัฒนาให้ครู ผสอนสามารถผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ู้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทของตนเองได้เป็ นอย่างดี2. ความหมายและขอบข่ าย ความหมาย สื่อการเรียนรู้รูปแบบมลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการนาสื่อที่อยู่ ั ํในรู ปของ ตวอกษร รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และ วดีโอ มารวมเป็ นข้อมูล และข่าวสารต่างๆโดยนําไป ั ั ีไวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใหผเู ้ รียน และบุคคลที่สนใจสามารถเรียนรู้ คนควา ตอบโต้ มีปฎิสัมพันธ์ ้ ้ ้ ้ ักบสื่อโดยตรงได้ ขอบข่าย ผลิต สื่อการเรียนรู้รูปแบบมลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ ัเครื่องมือออนไลน์ เช่น การสร้าง Blogจาก wordpress การทํา Media Sharing ดวย SlideShaer YouTube ้Google การใช้ Microblog ดวย Twitter Facebook ้
  2. 2. 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนบสนุนใหครูไดนาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยบนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน ั ้ ้ ํ ู่การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม 2. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้อย่างชัดเจน4. เปาหมายของโครงการ ้ เป้ าหมายเชิงปริ มาณ ครูจานวน 25 คน มีสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นของตนเอง และเกิดสังคม ํแห่งการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งสามารถใช้เป็ นช่องทางสื่ อสาร แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด เป้ าหมายเชิงคุณภาพ ครู มีความรู ้ ความสามารถในการใช้เครื่ องมือออนไลน์ และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้5. การดําเนินงานตามโครงการ 5.1 จัดทําโครงการ และเสนอโครงการ 5.2 ดําเนินการอบรมโดนมีกิจกรรมดังนี้ เน้ือหาในการอบรมเชิงปฏิบติการ ั 1. การนํา Social Media ไปปรับใช้กบการศึกษา ั 2. การใช้ Microblog ดวย Twitter เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ้ 3. การสร้าง Blog ดวยโปรแกรม Wordpress สําหรับครู ผสอน ้ ู้ 4. กลยทธ์การใช้ Facebook กับการศึกษา ุ 5. การทํา Media Sharing ดวย SlideShaer YouTube Google ้ รู ปแบบ/วธีในการประชุม ิ 1. เสวนาเพื่อใหแนวคิดในการนา Social Media ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ พร้อมตัวอย่าง ้ ํ 2. ปฏิบติจริ งในเครื่ องมือออนไลน์ต่างๆ ที่มีในโครงการ ั 3. ให้ศึกษาทีละเครื่ องมือ และหลังจากจบ 1 เครื่องมือแลว ครูจะไดสื่อ 1 ชิ้น เมื่อเรียนครบทุกชิ้น จะ ้ ้ ่ ปรากฏรวมอยูที่หน้าบล็อกของแต่ละคน เป็ นเนื้อหาเดียว 4. นําเสนอผลงาน การเตรี ยมตัวเพื่อเข้ารับการอบรม 1. ใหนาโนตบุค/พร้อมกลอง web camera ของตนเองมาด้วย ้ ํ ้ ๊ ้ 2. จดเตรียมเน้ือหาวชาที่ตนเองสอน เพื่อนามาใส่ในบล็อก ั ิ ํ 3. จัดเตรี ยมไฟล์/ลิงควดีโอที่เกี่ยวของกบเน้ือหาที่สอน ์ิ ้ ั 4. จดเตรียมสไลด์ และภาพที่เกี่ยวของกบเน้ือหาที่สอน ั ้ ั
  3. 3. 5.4 ติดตามผล ดูแล กํากับ 5.5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 6. ระยะเวลา จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบติการฯ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ั ติดตามผลผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากเสร็ จสิ้ นการอบรม 7. วทยากร ิ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต หวหนาศูนย ์ ICT ํ ั ้ นายอุเทน มาดา ครู โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต รองหัวหน้าศูนย์ ICT นายศราวุธ ไชยเจริ ญ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ ํ 8. งบประมาณ เรื่อง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 1. ค่าวัสดุในการดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบติการ ั 70,000 รวมเงินงบประมาณ 70,000 9. การวัดและประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ วธีการวดและประเมินผล ิ ั เครื่องมือที่ใชวด ้ัเชิงปริมาณ ครู ผสอนของโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ู้ 1. การบนทึกลงเวลา ั 1. บันทึกลงเวลาการเข้ารับการอบรมร้อยละ 100 เข้าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบติการจัดทําสื่ อการเรี ยนรู ้รูปแบบ ัมลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่าย ัอินเทอร์เน็ตเชิงคุณภาพ ครู ผสอนของโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ู้ 2. ตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม 2. Blog / บทเรี ยนบนเครื อข่ายร้อยละ 100 มีสื่อการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตของครู ผเู ้ ข้ารับการอบรมอินเทอร์เน็ตเป็นของตนเอง
  4. 4. 10. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ ู่ 1. ครู สามารถนาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยบนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่าง ํเป็นรูปธรรม 2. ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้อย่างชัดเจน ลงชื่อ.............................................ผูเ้ ขียนโครงการ ( นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ) ครู ชานาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ICT ํ ลงชื่อ.............................................ผตรวจโครงการ ู้ ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผอานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ู้ ํ ั ลงชื่อ.............................................ผูอนุมติโครงการ ้ ั ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผอานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ู้ ํ ั

×