รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

534,014 views

Published on

รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6

 1. 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์เซต1. ให้ A เป็นเซตจำกัด และ B เป็นเซตอนันต์ข้อควำมใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ A 2. มีเซตจำกัดที่เป็นสับเซตของ B3. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ A 4. มีเซตอนันต์ที่เป็นสับเซตของ B2. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ซึ่ง A  B พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. (C – A)  (C – B) ข. AC C  AC Bข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด3. ให้ A = {1, 2, 3, …} และ B = {{1, 2}, {3, 4, 5}, 6, 7, 8, …} ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET ปี กศ.52/53)1. A – B มีสมำชิก 5 ตัว2. จำนวนสมำชิกของเพำเวอร์เซตของ B – A เท่ำกับ 43. จำนวนสมำชิกของเพำเวอร์เซตของ (A – B)  (B – A) เป็นจำนวนคู่4. A  B คือเซตของจำนวนนับที่มีค่ำมำกกว่ำ 54. ถ้ำ A – B = { 2, 4, 6 }, B – A = { 0, 1, 3}และ A  B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}แล้ว A  B เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. { 0, 1, 4, 5, 6, 7 } 2. { 1, 2, 4, 5, 6, 8 }3. { 0, 1, 3, 5, 7, 8 } 4. { 0, 2, 4, 5, 6, 8 }5. แผนภำพแรเงำในข้อใดแทนเซต ((A – B)  (A – C))  ((B  C) – (A  B  C)) (O-NET ปีกศ.53/54)1. 2.3. 4.
 2. 2. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -2- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์6. ให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง n(A) = 5, n(B) = 4 และ n(A  B) = 2ถ้ำ C = (A – B)  (B – A) แล้ว n(P(C)) เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)7. กำหนดให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง n(A  B) = 88 และ n[(A – B)  (B – A)] = 76ถ้ำ n(A) = 45 แล้ว n(B) เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 45 2. 48 3. 53 4. 558. ถ้ำกำหนดจำนวนสมำชิกของเซตต่ำงๆ ตำมตำรำงต่อไปนี้เซต A  B A  C B  C A  B  C A  B  Cจำนวนสมำชิก 25 27 26 30 7แล้วจำนวนสมำชิกของ (A  B)  C เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 23 2. 24 3. 25 4. 269. นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวน 46 คน แต่ละคนมีเสื้อสีเหลือง หรือเสื้อสีฟ้ำอย่ำงอน้อยสีละ 1 ตัว ถ้ำนักเรียน 39 คน มีเสื้อสีเหลือง และ 19 คนมีเสื้อสีฟ้ำ แล้วนักเรียนกลุ่มนี้ที่มีทั้งเสื้อสีเหลืองและเสื้อสีฟ้ำมีจำนวนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 9 2. 10 3. 11 4. 1210. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 50 คน มี 32 คน ไม่ชอบเล่นกีฬำ และไม่ชอบฟังเพลง ถ้ำมี 6 คน ชอบฟังเพลงแต่ไม่ขอบเล่นกีฬำ และมี 1 คน ชอบเล่นกีฬำแต่ไม่ชอบฟังเพลงแล้ว นักเรียนในกลุ่มนี้ที่ชอบเล่นกีฬำและชอบฟังเพลงมีจำนวนเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 11 คน 2. 12 คน 3. 17 คน 4. 18 คน11. ในกำรสำรวจควำมชอบในกำรดื่มชำเขียวและกำแฟของกลุ่มตัวอย่ำง 32 คน พบว่ำ ผู้ชอบดื่มชำเขียวมี 18 คน ผู้ชอบดื่มกำแฟมี 16 คน ผู้ไม่ชอบดื่มชำเขียวและไม่ชอบดื่มกำแฟมี 8 คน จำนวนคนที่ชอบดื่มชำเขียวอย่ำงเดียวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 6 คน 2. 8 คน 3. 10 คน 4. 12 คน12. ในกำรสอบถำมพ่อบ้ำนจำนวน 300 คนพบว่ำ มีคนที่ไม่ดื่มทั้งชำและกำแฟ 100 คนมีคนที่ดื่มชำ 100 คนและ มีคนที่ดื่มกำแฟ 150 คนพ่อบ้ำนที่ดื่มทั้งชำและกำแฟมีจำนวนเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)13. ในกำรสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษำกลุ่มหนึ่ง พบว่ำ มีผู้สอบป่ำนวิชำต่ำงๆ ดังนี้คณิตศำสตร์ 36 คนสังคมศึกษำ 50 คนภำษำไทย 44 คนคณิตศำสตร์และสังคมศึกษำ 15 คนภำษำไทยและสังคมศึกษำ 12 คนคณิตศำสตร์และภำษำไทย 7 คนทั้งสำมวิชำ 5 คนจำนวนผู้สอบผ่ำนอย่ำงน้อยหนึ่งวิชำมีกี่คน(O-NET ปี กศ.52/53)
 3. 3. 14. ในกำรสำรวจงำนอดิเรกของนักเรียน 200 คน ปรำกฏว่ำ120 คน ชอบอ่ำนหนังสือ110 คน ชอบดูภำพยนตร์130 คน ชอบเล่นกีฬำ60 คน ชอบอ่ำนหนังสือและดูภำพยนตร์70 คน ขอบอ่ำนหนังสือและเล่นกีฬำ50 คน ชอบดูภำพยนตร์และเล่นกีฬำนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬำเพียงอย่ำงเดียวมีกี่คน (O-NET ปี กศ.53/54)การให้เหตุผล15. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(1) นักกีฬำทุกคนมีสุขภำพดี(2) คนที่มีสุขภำพดีบำงคนเป็นคนดี(3) ภำรดรเป็นนักกีฬำ และเป็นคนดีแผนภำพในข้อใดต่อไปนี้มีควำมเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อควำมทั้งสำมข้อข้ำงต้น เมื่อจุดแทนภำรดร (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 2.3. 4.16. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้1. คนดีกอล์ฟเก่งทุกคนเป็นคนสำยตำดี2. คนที่ตีกอล์ฟได้ไกลกว่ำ 300 หลำ บำงคนเป็นคนสำยตำดี3. ธงชัยตีกอล์ฟเก่งแต่ตีได้ไม่ไกลกว่ำ 300 หลำแผนภำพในข้อใดต่อไปนี้ มีควำมเป็นไปได้ที่จะสอดคล้องกับข้อควำมทั้งสำมข้ำงต้น เมื่อจุดแทนธงชัย(O-NET: ปี กศ.50/51)1. 2.3. 4.17. เหตุ (1) ไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงำน(2) มีคนตกงำนที่เป็นคนใช้เงินเก่ง(3) มีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งผล ในข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรสรุปผลจำก เหตุ ข้ำงต้นที่เป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล (O-NET: ปี กศ.48/49)
 4. 4. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -4- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์1. มีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่ง 2. มีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงำน3. มีคนตกงำนที่เป็นคนขยัน 4. มีคนตกงำนที่เป็นคนขยัน18. กำหนดเหตุให้ดังต่อไปนี้เหตุ (ก) ทุกจังหวัดที่อยู่ไกลจำกกรุงเทพมหำนครเป็นจังหวัดที่มีอำกำศดี(ข) เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอำกำศไม่ดีข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล (O-NET: ปี กศ.51/52)1. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจำกรุงเทพมหำนคร2. นรำธิวำสเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร3. เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจำกรุงเทพมหำนคร4. นรำธิวำสเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร19. พิจำรณำกำรให้เหตุผลต่อไปนี้เหตุ 1) A 2) เห็ดเป็นพืชมีดอกผล เห็ดเป็นพืชชั้นสูงข้อสรุปข้ำงต้นสมเหตุสมผล ถ้ำ A แทนข้อควำมในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. พืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอก 2. พืชชั้นสูงบำงชนิดมีดอก3. พืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูง 4. พืชมีดอกบำงชนิดเป็นพืชชั้นสูง20. จำกแบบรูปต่อไปนี้โดยกำรให้เหตุผลแบบอุปนัย 2a – b + c มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 11 2. 22 3. 33 4. 4421. พิจำรณำผลต่ำงระหว่ำงพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26, … โดยกำรให้เหตุผลแบบอุปนัยพจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 145 2. 121 3. 101 4. 84จานวนจริง22. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มำกกว่ำ 0(ข) มีจำนวนอตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มำกกว่ำ 0ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด71 2 4 2 ...4 8143 621a b c7712
 5. 5. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -5- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์23. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) สมบัติกำรมีอินเวอร์สกำรบวกของจำนวนจริงกล่ำวว่ำ สำหรับจำนวนจริง a จะมีจำนวนจริงb ที่ b + a = 0 = a + b(ข) สมบัติกำรมีอินเวอร์สกำรคูณของจำนวนจริงกล่ำวว่ำ สำหรรับจำนวนจริง a จะมีจำนวนจริงb ที่ ba = 1 = abข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด24. ให้ a และ b เป็นจำนวนตรรกยะที่แตกต่ำงกันให้ c และ d เป็นจำนวนอตรรกยะที่แตกต่ำงกันพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) a – b เป็นจำนวนตรรกยะ(ข) c – d เป็นจำนวนอตรรกยะข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด25. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบำงจำนวนเป็นจำนวนอตรรกยะจำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบำงจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด26. กำหนดให้ s, t, u และ v เป็นจำนวนจริง ซึ่ง s < t และ u < v พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. s – u < t – vข. s – v < t – uข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด27. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. ถ้ำ a < b แล้ว จะได้ a2< b22. ถ้ำ a < b < 0 แล้ว จะได้ ab < a23. ถ้ำ | a | < | b | แล้ว จะได้ a < b4. ถ้ำ a2< b2แล้ว จะได้ a < b
 6. 6. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -6- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์28. ถ้ำ x  5 แล้ว ข้อใดต้อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. x2 25 2. | x |  5 3. x | x |  25 4. (x – | x |)2 2529. พิจำรณำสมกำร |x – 7| = 6 ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. คำตอบหนึ่งของสมกำรมีค่ำระหว่ำง 10 และ 152. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมกำรมีค่ำเท่ำกับ 143. สมำกำรนี้มีคำตอบมำกกว่ำ 2 คำตอบ4. ในบรรดำคำตอบทั้งหมดของสมกำร คำตอบที่มีค่ำน้อยที่สุดมีค่ำน้อยกว่ำ 330. สมกำรในข้อต่อไปนี้มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงมำกกว่ำ 2 คำตอบ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. (x – 2)2+ 1 = 0 2. (x2+ 2)(x2– 1) = 03. (x – 1)2(x + 2)2= 0 4. (x2– 1) (x + 2)2= 031. ถ้ำ x = 21 เป็นรำกของสมกำร ax2+ 3x – 1 = 0 แล้ว รำกอีกรำกหนึ่งของสมกำรนี้ มีค่ำค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -5 2. 51 3. 51 4. 532. เซตของจำนวนจริง m ซึ่งทำให้สมกำร x2– ma + 4 = 0 มีรำกเป็นจำนวนจริง เป็นสับเซนของเซตใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. (-5, 5) 2. (-, -4)  [3, )3. (-, 0)  [5, ) 4. (-, -3)  [4, )33. ถ้ำ43 เป็นผลเฉลยหนึ่งของสมกำร 4x2+ bx – 6 = 0 เมื่อ b เป็นจำนวนจริงแล้ว อีกผลเฉลยหนึ่งของสมกำรนี้มีค่ำตรงกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. -2 2. 213.21 4. 234. เซตคำตอบของอสมกำร -1  2 +21x  1 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. [ 2 – 1, 1] 2. [ 2 – 1, 2]3. [3 – 2 2 – 1, 1] 4. [3 – 2 2 – 1, 2]35. กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม และ A = { x  I 32111xx} จำนวนสมำชิกของเซต Aเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 4 2. 5 3. 6 4. 7
 7. 7. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -7- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์36. จำนวนสมำชิกของเซต {x | x = (a +a1 )2– (|a| – a1 )2เมื่อ a เป็นจำนวนจริงซึ่งไม่เท่ำกับ 0}เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 2. 2 3. 3 4. มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 437. ผลบวกของคำตอบทุกคำตอบของสมกำร x3– 2x = |x| เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 0 2. 33. 3 – 1 4. 3 + 138. ผลเฉลยของสมกำร 2|5 – x| = 1 อยู่ในช่วงใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-10, -5) 2. (-6, -4)3. (-4, 5) 4. (-3, 6)39. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. ถ้ำ a และ b เป็นจำนวน ซึ่ง |a| < |b| แล้ว a3< b3ข. ถ้ำ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ซึ่ง ac < bc แล้ว a < bข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด40. กำหนดให้ a, b และ c เป้นจำนวนจริง ซึ่ง |a|b3c > 0พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. ac > 0ข. bc > 0ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด41. ถ้ำสมกำร (x2+ 1)(2x2– 6x + c) = 0 มีรำกที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 รำก ค่ำของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. (0, 3) 2. (3, 6) 3. (6, 9) 4. (9, 12)42. ถ้ำ a, b, c, และ d เป็นจำนวนจริง ซึ่ง (x – 1)2(ax + b) = cx3+ dx + 4 ทุกจำนวนจริง xแล้ว a + b + c + d เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)43. ถ้ำ (p – 2)2= 25 และ (q + 1)2= 81 แล้ว ค่ำมำกที่สุดที่เป็นไปได้ของ p – 2q เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)44. ถ้ำช่วงเปิด (a, b) เป็นเซตคำตอบของอสมกำร |x – 1| + |6 – 3x| < 17 และ x > 2 แล้ว a + bเท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)
 8. 8. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -8- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์เลขยกกาลัง (และราก)45. กำหนดให้ a และ x เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.49/50)1. ถ้ำ a < 0 แล้ว ax< 0 2. ถ้ำ a < 0 แล้ว a-x< a3. ถ้ำ a > 0 แล้ว a-x> a 4. ถ้ำ a > 0 แล้ว ax> a46. ข้อใดต่อไปนี้มีค่ำต่ำงจำกข้ออื่น (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-1)02. (-1)0.23. (-1)0.44. (-1)0.847. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก และ n เป็นจำนวนคู่บวก พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. )(n a n= |a| ข. n na = |a|ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อ ก. และข้อ ข. 2. ข้อ ก. เท่ำนั้น3. ข้อ ข. เท่ำนั้น 4. ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด48. ( 2)321882  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 60 2. 60 2 3. 100 2 4. 20049. ( 43 43125218  )3มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -1000 2. 10003. 2 5 – 5 2 4. 5 2 – 2 550. (1 – 2 )2(2 + 8 )2(1 + 2 )3(2 – 8 )3มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -32 2. -243. -32 – 16 2 4. -24 – 16 251. 2/3635)64(22732  มีค่ำเท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 2413 2. 65 3. 32 4. 241952.6)18(1448 2/143/2 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 32 2. 23 3. 2 4. 353.  215265  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 103 2. 107 3. 25  4. 26 54. ค่ำของ  32228)2(2/12เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. -1 2. 1 3. 3 4. 5
 9. 9. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -9- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์55. 222121  มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 2223  2. 2322  3. 22325  4. 25223 56. (|4 3 - 5 2 | - |3 5 - 5 2 | + 4 3 - 3 5 |)2เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 0 2. 1803. 192 4. 20057. ถ้ำ x =3232 และ y =3232 แล้ว x2– 4xy + y2เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)58. ถ้ำ 4a= 2 และ 16-b= 41 แล้ว a + b มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)59. ค่ำของ x ที่สอดคล้องกับสมกำร 4)4()(4222 xx  เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 2 2. 3 3. 4 4. 560. ถ้ำ  4278 =  x18116 และ y = 3x แล้ว y เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)61. ถ้ำ   81168333xแล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 94 2. 92 3. 91 4. 9162. ถ้ำ     x/14625161258  แล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 43 2. 32 3. 23 4. 3463. ถ้ำ 8x– 8(x + 1)+ 8(x + 2)= 228 แล้ว x มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 31 2. 32 3. 34 4. 3564. เซตคำตอบของอสมกำร 3214 )542( 2 xxคือเซตคำตอบในข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. [ 25 , 25 ] 2. [ 25 , 1] 3. [ 21 , 1] 4. [ 21 , 25 ]65. อสมกำรในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 21000< 3600< 103002. 3600< 21000< 103003. 3600< 10300< 210004. 10300< 21000< 360066. ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. (24)30< 220 330 4402. (24)30< 230 320 4403. 220 340 440< (24)304. 230 340 420< (24)30
 10. 10. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -10- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์67. ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 109.0109.0  2. 9.0)9.0)(9.0( 4 3. )9.0)(1.1()1.1)(9.0( 33  4. 200300 100125 68. ค่ำของ 2)13(  เป็นจริงตำมข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. เป็นจำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่ำ 1.8 2. เป็นจำนวนอตรรกยะที่มำกกว่ำ 1.83. เป็นจำนวนตรรกยะที่น้อยกว่ำ 1.8 4. เป็นจำนวนตรรกยะที่มำกกว่ำ 1.869. กำหนดให้ค่ำประมำณที่ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ของ 3 และ 5 คือ 1.732 และ 2.236ตำมลำดับ พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) 2.235 + 1.731  5 + 3  2.237 + 1.733(ข) 2.235 – 1.731  5 – 3  2.237 – 1.733ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิดความสัมพันธ์และฟังก์ชัน70. ควำมสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน (O-NET ปี กศ.52/53)1. {(1, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 4)} 2. {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)}3. {(1, 3), (1, 2), (1, 1), (1, 4)} 4. {(1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 1)}71. ควำมสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน (O-NET ปี กศ.53/54)1. {(0, 1), (0, 2), (2, 1), (1, 3)} 2. {(0, 2), (1, 1), (2, 2), (3, 0)}3. {(1, 1), (2, 0), (2, 3), (3, 1)} 4. {(1, 2), (0, 3), (1, 3), (2, 2)}72. กำหนดให้ A = { a, b, c } และ B = { 0, 1 }ฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชันจำก B ไป A (O-NET: ปี กศ.48/49)1. { (a, 1), (b, 0), (c, 1) } 2. { (0, b), (1, a), (1, c) }3. { (b, 1), (c, 0) } 4. { (0, c), (1, b) }73. กำหนดให้ n(A) แทนจำนวนสมำชิกของเซต Aถ้ำ r1 = {(-1, -2), (0, -1), (1, 2), (2, -3), (3, 4)}และ r2 = {(x, y) | |y + 1| = x}แล้ว n(r1  r2) เท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)74. ถ้ำ A = {1, 2, 3, 4} และ r = {(m, n)  A × A | m  n} แล้วจำนวนสมำชิกของควำมสัมพันธ์ r เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 8 2. 10 3. 12 4. 16
 11. 11. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -11- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์75. กำหนดให้ r = {(a, b) | a  A, b  B และ b หำรด้วย a ลงตัว} ถ้ำ A = {2, 3, 5} แล้วควำมสัมพันธ์ r จะเป็นฟังก์ชันเมื่อ B เท่ำกับเซตใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. {3, 4, 10} 2. {2, 3 15} 3. {0, 3, 10} 4. {4, 5 9}76. กำหนดให้ A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, B = {1, 2, 3, …, 11, 12}S = {(a, b)  A × B | b = 2a + 2a }จำนวนสมำชิกของ S เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 2. 2 3. 3 4. 477. กำหนดให้ A = {1, 2} และ B = {a, b} คู่อันดับใดต่อไปนี้เป็นสมำชิกของผลคูณคำร์ทีเชียน A  B(O-NET: ปี กศ.51/52)1. (2, b) 2. (b, a) 3. (a, 1) 4. (1, 2)78. ให้ A = {1, 99} ควำมสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชัน (O-NET: ปี กศ.51/52)1. เท่ำกับ 2. ไม่เท่ำกับ 3. หำรลงตัว 4. หำรไม่ลงตัว79. จำกควำมสัมพันธ์ r ที่แสดงด้วยกรำฟดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. r เป็นฟังก์ชัน เพรำะ (1, 1), (2, 2) และ (3, 3) อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน2. r เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุดเป็นจำนวนจำกัด3. r ไม่เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุด (3, 3) และ (3, -1) อยู่บนกรำฟ4. r ไม่เป็นฟังก์ชัน เพรำะมีจุด (1, 1) และ (-1, 1) อยู่บนกรำฟ80. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมำชิกของโดเมนของฟังก์ชัน y =11223 22 xxxxx(O-NET: ปีกศ.51/52)1. -2 2. -1 3. 0 4. 181. ถ้ำ f(x) = x3  และ g(x) = -2 + |x – 4| แล้ว Df  Rg คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. (-, 3] 2. [-2, ) 3. [-2, 3] 4. (-, )82. ถ้ำ f(x) = 3 - 24 x แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. Df = [-2, 2] และ Rf = [0, 3] 2. Df = [-2, 2] และ Rf = [1, 3]3. Df = [0, 2] และ Rf = [0, 3] 4. Df = [0, 2] และ Rf = [1, 3]
 12. 12. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -12- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์83. กำหนดให้ f(x) = -x2+ 4x – 10 ข้อควำมใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. f มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ -6 2. f ไม่มีค่ำสูงสุด3. f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 6 4. f( 29 ) < -684. ถ้ำ P เป็นจุดวกกลับของพำรำโบลำ y = -x2+ 12x – 38 และ O เป็นจุดกำเนิดแล้ว ระยะทำงระหว่ำงจุด P และจุด O เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 10 หน่วย 2. 2 10 หน่วย3. 13 หน่วย 4. 2 13 หน่วย85. ถ้ำ f = {(1, 0), (2, 1), (3, 5), (4, 6), (5, 2)} แล้ว f(2) + f(3) มีค่ำเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)86. พำรำโบลำรูปหนึ่งมีเส้นสมมำตรขนำนกับแกน Y และมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด (a, b) ถ้ำพำรำโบลำนี้ตัดแกน X ที่จุด (-1, 0) และ (5, 0) แล้ว a มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 0 2. 1 3. 2 4. 387. กรำฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ตัดแกน X มำกกว่ำ 1 จุด (O-NET: ปี กศ.49/50)1. y = 1 + x22. y = | x | - 23. y = | x – 2 | 4. y =  x2188. ถ้ำ กรำฟของ y = x2– 2x – 8 ตัดแกน X ที่จุด A, B และมี C เป็นจุดวงกลับแล้ว รูปสำมเหลี่ยมABC มีพื้นที่เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 21 ตำรำงหน่วย 2. 24 ตำรำงหน่วย 3. 27 ตำรำงหน่วย 4. 30 ตำรำงหน่วย89. ทุก x ในช่วงใดต่อไปนี้ที่มีกรำฟของสมกำร y = -4x2– 5x + 6 อยู่เหนือแกน X (O-NET: ปี กศ.50/51)1. ( 32 , 31 ) 2. ( 25 , 23 ) 3. ( 41 , 76 ) 4. ( 21 , 23 )90. ถ้ำเส้นตรง x = 3 เป็นเส้นสมมำตรของกรำฟของฟังก์ชัน f(x) = -x2+ (k + 5)x + (k2– 10) เมื่อ kเป็นจำนวนจริง แล้ว f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -4 2. 0 3. 6 4. 1491. กำหนดให้ f(x) = x2– 2x – 15 ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. f(x)  -17 ทุกจำนวนจริง x 2. f(-3 – 2 – 3 ) > 03. f(1 + 3 + 5 ) = f(1 – 3 – 5 ) 4. f(-1 + 3 + 5 ) = f(-1 – 3 – 5 )92. ถ้ำ f(x – 3) = 2x – 1 แล้ว f(x2) มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 2x2– 1 2. 2x2+ 1 3. 2x2+ 3 4. 2x2+ 993. ค่ำของ a ที่ทำให้กรำฟของฟังก์ชัน y = a(2x) ผ่ำนจุด (3, 16) คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 2 2. 3 3. 4 4. 5
 13. 13. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -13- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์94. ถ้ำ f(x) = -x2+ x + 2 แล้ว ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. f(x)  0 เมื่อ -1  x  22. จุดวกกลับของกรำฟของฟังก์ชัน f อยู่ในจตุภำคที่สอง3. ฟังก์ชัน f มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 24. ฟังก์ชัน f มีค่ำต่ำสุดเท่ำกับ 295. พำรำโบลำรูปหนึ่งเป็นกรำฟของฟังก์ชัน f(x) = 2x2– 4x – 6 พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ก. พำรำโบลำรูปนี้มีแกนสมมำตรคือเส้นตรง x = -1ข. พำรำโบลำรูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภำคที่สี่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.53/54)1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ก. ผิด และ ข. ผิด96. ฟังก์ชัน y = f(x) ในข้อใดมีกรำฟดังรูปต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. f(x) = 1 – | x |2. f(x) = 1 + | x |3. f(x) = | 1 – x |4. f(x) = | 1 + x |97. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถ้ำกรำฟของฟังก์ชัน y1 = 1 + axและ y2 = 1 + bxมีลักษณะดังแสดงในภำพต่อไปนี้แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 1 < a < b2. a < 1 < b3. B < 1 < a4. b < a < 198. ข้อใดต่อไปนี้เป็นควำมสัมพันธ์ที่มีกรำฟเป็นบริเวณที่แรเงำ (O-NET ปี กศ.53/54)1. {(x, y) | |y| ≥ x}2. {(x, y) | |y| ≤ x}3. {(x, y) | y ≥ |x|}4. {(x, y) | y ≤ |x|}
 14. 14. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -14- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์99. กำหนดให้กรำฟของฟังก์ชัน f เป็นดังนี้ค่ำของ 11f(-11) – 3 f(-3)f(3) คือข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 572. 683. 754. 86100. เมื่อเขียนกรำฟของ y = ax2+ bx + c โดยที่ a  0 เพื่อหำคำตอบของสมกำร ax2+ bx + c = 0กรำฟในข้อใดต่อไปนี้แสดงว่ำสมกำรไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 2.3. 4.101. ต้องกำรล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งมีพื้นที่ 65 ตำรำงวำ โดยด้ำนยำวของที่ดินยำวกว่ำสองเท่ำกันของด้ำนกว้ำงอยู่ 3 วำ จะต้องใช้รั้วที่มีควำมยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 30 วำ 2. 36 วำ 3. 42 วำ 4. 48 วำ102. แม่ค้ำนำเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ 1 กิโลกรัม ถั่วลิสง 3 กิโลกรัม และเมล็ดฟักทอง 4 กิโลกรัม มำผสมกัน แล้วแบ่งใส่ถุง ถุงละ 100 กรัม ถ้ำแม่ค้ำซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ ถั่วลิสง และเมล็ดฟักทอง มำในรำคำกิโลกรัมละ 250 บำท 50 บำท และ 100 บำท ตำมลำดับแล้ว แม่ค้ำจะต้องขำยเมล็ดพืชผสมถุงละ 100 กรัมนี้ ในรำคำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้จึงจะได้กำไร 20% เมื่อขำยหมด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 10 บำท 2. 12 บำท 3. 14 บำท 4. 16 บำท103. รูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกรูปหนึ่ง มีพื้นที่ 600 ตำรำงเซนติเมตร ถ้ำด้ำนประกอบมุมฉำกด้ำนหนึ่งยำวเป็น75% ของด้ำนประกอบมุมฉำกอีกด้ำนหนึ่งแล้ว เส้นรอบรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกรูปนี้ ยำวกี่เซนติเมตร(O-NET ปี กศ.52/53)1. 120 2. 40 3. 60 2 4. 20 2104. ขบวนพำเหรดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขบวนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้เดินเป็นแถว แถวละเท่ำๆ กัน (มำกกว่ำ 1แถว และแถวละมำกกว่ำ 1 คน) โดยมีเฉพำะผู้อยู่ริมด้ำนนอกทั้งสี่ด้ำนของขบวนเท่ำนั้นที่สวมชุดสี
 15. 15. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -15- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์แดง ซึ่งมีทั้งหมด 50 คน ถ้ำ x คือจำนวนแถวของขบวนพำเหรด และ N คือ จำนวนคนที่อยู่ในขบวนพำเหรดแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET ปี กศ.52/53)1. 31x – x2= N 2. 29x – x2= N 3. 27x – x2= N 4. 25x – x2= Nตรีโกณมิติ105. ถ้ำ x = sin 65แล้ว อสมกำรในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (O-NET: ปี กศ.48/49)1. x < x2< xx1 2. x < xx1 < 221 xx3. x2< x < 221 xx4. 221 xx< x2< x106. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำก มีมุม A เท่ำกับ 30และมีพื้นที่เท่ำกับ24 3 ตำรำงหน่วย ควำมยำวของด้ำน AB เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 12 หน่วย 2. 14 หน่วย 3. 16 หน่วย 4. 18 หน่วย107. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก มีด้ำน BC ยำวเท่ำกับ 10 3 หน่วย และด้ำน AB ยำวเท่ำกับ 20 หน่วย ถ้ำลำกเส้นตรงจำกจุด C ไปตั้งฉำกกับด้ำน AB ที่จุด D แล้ว จะได้ว่ำด้ำน CD ยำวเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 5 2 หน่วย 2. 5 3 หน่วย 3. 10 2 หน่วย 4. 10 3 หน่วย108. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ำกับ 15 ตำรำงหน่วย และมีมุม C เป็นมุมฉำก ถ้ำ sinB = 3sin A แล้ว ด้ำน AB ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 5 หน่วย 2. 5 3 หน่วย 3. 5 2 หน่วย 4. 10 หน่วย109. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำกถ้ำ cot A = 512 แล้ว 10cosec A + 12sec A มีค่ำเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)110. ถ้ำ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉำก และ cos A = 53 แล้ว cos(B – A) มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)111. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก และด้ำน BC ยำว 6 นิ้ว ถ้ำ D เป็นจุดบนด้ำน AC โดยที่ CDB ˆ = 70และ DBAˆ = 10แล้ว ด้ำน AB ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1. 4 3 นิ้ว 2. 5 3 นิ้ว3. 8 นิ้ว 4. 10 นิ้ว112. กำหนด ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยม ซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉำก และมีมุม B = 30ถ้ำ D และ E เป็นจุดบนด้ำน AB และ BC ตำมลำดับ ซึ่งทำให้ DE ขนำนกับ AC โดยที่ DE ยำว 5 หน่วย และ EC ยำว 6หน่วย แล้ว AC ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 7.5 หน่วย 2. 8 หน่วย 3. 8.5 หน่วย 4. 9 หน่วย
 16. 16. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -16- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์113. วงกลมวงหนึ่งมีรัศมี 6 หน่วย และ A, B, C เป็นจุดบนเส้นรอบวงกลม ถ้ำ AB เป็นเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลม และ BACˆ = 60แล้ว พื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม ABC เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1. 15 3 ตำรำงหน่วย 2. 16 3 ตำรำงหน่วย3. 18 3 ตำรำงหน่วย 4. 19 3 ตำรำงหน่วย114. ถ้ำรูปสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำรูปหนึ่งมีควำมสูง 1 หน่วย แล้ว ด้ำนของรูปสำมเหลี่ยมรูปนี้ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 23 หน่วย 2. 2 33 หน่วย 3. 34 หน่วย 4. 23 หน่วย115. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสำมเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉำก และ cos B = 32 ถ้ำด้ำน BC ยำว 1 หน่วยแล้ว พื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม ABC เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 55 ตำรำงหน่วย 2. 45 ตำรำงหน่วย3. 35 ตำรำงหน่วย 4. 25 ตำรำงหน่วย116. กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งมีพื้นที่เท่ำกับ 13 ตำรำงหน่วย และ tan DBAˆ = 31 ถ้ำAE ตั้งฉำกกับ BD ที่จุด E แล้ว AE ยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 310 หน่วย 2. 5102 หน่วย 3. 210 หน่วย 4. 5103 หน่วย117. พิจำรณำรูปสำมเหลี่ยมต่อไปนี้ โดยที่ EFCˆ , BACˆ , BEAˆ และ BDE ˆ ต่ำงเป็นมุมฉำก ข้อใดต่อไปนี้ผิด (O-NET: ปี กศ.50/51)1. sin 1ˆ = sin 5ˆ2. cos 3ˆ = cos 5ˆ3. sin 2ˆ = sin 4ˆ4. cos 2ˆ = sin 3ˆ118. จำกรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. sin 21= cos 692. sin 21= cos 213. cos 21= tan 214. tan 21= cos 69
 17. 17. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -17- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์119. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. sin 30< sin 452. cos 30< cos 453. tan 45< cot 454. tan 60< cot 60120. กำหนดให้ตำรำง A ตำรำง B และตำรำง C เป็นตำรำงหำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมขนำดต่ำงๆ ดังนี้ตำรำง A ตำรำง B ตำรำง C sin   cos   tan 400.643 400.766 400.839410.656 410.755 410.869420.669 420.743 420.900ถ้ำรูปสำมเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉำก มุม C มีขนำด 41 และ BX ยำว 1 หน่วย แล้วควำมยำวของส่วนของเส้นตรง AX เป็นดังข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง A 2. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง B3. ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง C 4. ไม่ปรำกฏอยู่ในตำรำงตำรำง A, B และ C121. ถ้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำสองรูปมีขนำดเท่ำกัน โดยมีเส้นทแยงมุมยำวเป็นสองเท่ำของด้ำนกว้ำง ถ้ำนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำทั้งสองมำวำงต่อกันดังรูป จุด A และจุด B อยู่ห่ำงกันเป็นระยะทำงกี่เท่ำของด้ำนกว้ำง(O-NET ปี กศ.52/53)1. 1.52. 33. 24. 2 2122. โดยกำรใช้ตำรำงหำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมขนำดต่ำงๆ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ sin cos72 0.951 0.30973 0.956 0.29274 0.961 0.27675 0.966 0.259มุมภำยในที่มีขนำดเล็กที่สุดของรุปสำมเหลี่ยมที่มีด้ำนทั้งสำมยำว 7, 24 และ 25 หน่วย มีขนำดใกล้เคียงกับข้อใดต่อไปนี้มำกที่สุด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 15 2. 16 3. 17 4. 18
 18. 18. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -18- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์123. มุมมุมหนึ่งของรูปสำมเหลี่ยมมุมฉำกมีขนำดเท่ำกับ 60 องศำ ถ้ำเส้นรอบรูปของรูปสำมเหลี่ยมนี้ยำว3 - 3 ฟุต แล้ว ด้ำนที่ยำวเป็นอันดับสองมีควำมยำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 2 - 3 ฟุต 2. 2 + 3 ฟุต3. 2 3 - 3 ฟุต 4. 2 3 + 3 ฟุต124. กล้องวงจรผิดซึ่งถูกติดตั้งอยู่สูงจำกพื้นถนน 2 เมตร สำมำรถจับภำพได้ต่ำที่สุดที่มุมก้ม 45 องศำ และสูงที่สุดที่มุมก้ม 30 องศำ ระยะทำงบนพื้นถนนในแนวกล้องที่กล้องนี้สำมำรถจับภำยได้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (กำหนดให้ 3  1.73) (O-NET ปี กศ.52/53)1. 1.00 เมตร 2. 1.46 เมตร 3. 2.00 เมตร 4. 3.46 เมตร125. กำหนดให้รูปสำมเหลี่ยม ABC มี CAB ˆˆˆ  ให้ D เป็นจุดกึ่งกลำงด้ำน ACถ้ำ Aˆ = 20 แล้ว BDA ˆ มีขนำดเท่ำกับกี่องศำ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 80 2. 100 3. 120 4. 140126. กำหนดให้สำมเหลี่ยมมุมฉำก ABC มี Cˆ = 90 ให้ D เป็นจุดบนด้ำน AB ซึ่งทำให้ CD ตั้งฉำกกับ AB แล้ว AD มีควำมยำวมำกที่สุดกี่หน่วย (O-NET ปี กศ.53/54)1. 10 2. 12 3. 14 4. 16127. นำย ก และ นำย ข ยืนอยู่บนพื้นรำบซึ่งห่ำงจำกกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร ตำมลำดับถ้ำนำย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย  องศำ ในขณะที่นำย ข มองหลอดไฟดวงเดียวกันด้วยมุมเงย 90 –  องศำ ถ้ำไม่คิดควำมสูงของนำย ก และนำย ข แล้ว หลอดไฟอยู่สูงจำกพื้นรำบกี่เมตร (O-NET ปี กศ.53/54)1. 10 2. 10 2 3. 10 3 4. 20128. ถ้ำ 2cos2 + cos = 1 โดยที่ 0 ≤  ≤ 90 แล้ว  เป็นมุมกี่องศำ (O-NET ปี กศ.53/54)129. cosec30 59cos35cos35sin31sin tan55 มีค่ำเทำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)130. กำหนดให้สำมเหลี่ยม ABC มี AD เป็นเส้นควำมสูง โดยที่ D อยู่บนด้ำน BCถ้ำด้ำน AB ยำว 5 หน่วย, ด้ำน AD ยำว 3 หน่วย และ DCADAB ˆˆ  แล้ะว ด้ำน BC ยำวกี่หน่วย(O-NET ปี กศ.53/54)
 19. 19. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -19- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็น131. พิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้(ก) กำรทดลองสุ่มเป็นกำรทดลองที่ทรำบว่ำผลลัพธ์อำจเป็นอะไรได้บ้ำง(ข) แต่ละผลลัพธ์ของกำรทดลองสุ่มมีโอกำสเกิดขึ้นเท่ำๆ กันข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. (ก) ถูก (ข) ถูก 2. (ก) ถูก (ข) ผิด3. (ก) ผิด (ข) ถูก 4. (ก) ผิด (ข) ผิด132. ในกำรวัดส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคนในชั้น พบว่ำ นักเรียนที่สูงที่สุดสูง 177 เซนติเมตร และนักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 145 เซนติเมตร พิจำรณำเซตของส่วนสูงต่อไปนี้S = {H | H เป็นส่วนสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนในชั้น}T = {H | 145 ≤ H ≤ 177}เซตใดต่อไปนี้ถือว่ำเป็นปริภูมิตัวอย่ำง (แซมเปิลสเปซ) สำหรับกำรทดลองสุ่มนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. S และ T 2. S เท่ำนั้น3. T เท่ำนั้น 4. ทั้ง S และ T ไม่เป็นปริภูมิตัวอย่ำง133. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 2 ตอน ตอนที่หนึ่ง มี 5 ข้อ ให้เลือกตอบว่ำจริงหรือเท็จตอนที่สอง มี 5 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือกถ้ำต้องตอบข้อสอบชุดนี้ทุกข้อโดยไม่เว้นแล้ว จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่ำงๆ กันทั้งหมดเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 52× 54วิธี 2. 25× 54วิธี3. 25× 45วิธี 4. 52× 45วิธี134. ในกำรเขียนตัวเลข (จำนวนที่มี) 3 หลัก จำกเลขโดด 1 ถึง 7 โดยที่ เลขโดดในหลักทั้งสำมต้องไม่ซ้ำกันเลย จะมีวิธีเขียนตัวเลขเหล่ำนี้ที่แสดงจำนวนคี่ได้กี่วิธี (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)135. ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยเลขโดด 0 ถึง 9 จำนวน 3 หลัก จำนวนรหัสทั้งหมดที่มีบำงหลักซื้อกัน คือเท่ำใด (O-NET ปี กศ.52/53)136. จำนวนวิธีในกำรให้หญิง 3 คน และชำย 3 คน นั่นเรียงกันเป็นแถว โดยให้สำมีภรรยำคู่หนึ่งนั่งติดกันเสมอ มีทั้งหมดกี่วิธี (O-NET ปี กศ.52/53)
 20. 20. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -20- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์137. ครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง 6 คน เป็นชำย 2 คน เป็นหญิง 4 คน จำนวนวิธีที่จะจัดให้คนทั้งหกยืนเรียงกันเพื่อถ่ำยรูป โดยให้ชำยสองคนยืนอยู่ริมสองข้ำงเสมอเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 12 วิธี 2. 24 วิธี 3. 36 วิธี 4. 48 วิธี138. ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วยประธำนฝ่ำยชำย 1 คน ประธำนฝ่ำยหญิง 1 คนกรรมกำรฝ่ำยชำย 1 คน และกรรมกำรฝ่ำยหญิง 1 คน จำกผู้สมัครชำย 4 คน และหญิง 8 คน มีวิธีกำรเลือกคณะกรรมกำรได้กี่วิธี (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 168 วิธี 2. 324 วิธี 3. 672 วิธี 4. 1,344 วิธี139. มำลีต้องกำรเดินทำงจำกเมือง A ไปยังเมือง C โดยต้องเดินทำงผ่ำนไปยังเมือง B ก่อน จำกเมือง A ไปเมือง B มำลีสำมำรถเลือกเดินทำงโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบินได้ แต่จำกเมือง B ไปเมือง Cสำมำรถเดินทำงไปทำงเรือ รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน ข้อใดต่อไปนี้คือจำนวนวิธีในกำรเดินทำงจำกเมือง A ไปยังเมือง C ที่จะต้องเดินทำงโดยรถไฟเป็นจำนวน 1 ครั้ง (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 5 2. 6 3. 8 4. 9140. ถ้ำนำตัวอักษรทั้งหมดจำกคำว่ำ AVATAR มำจัดเรียงเป็นคำต่ำงๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีควำมหมำย จะจัดเป็นคำที่แตกต่ำงกันได้กี่วิธี (O-NET ปี กศ.53/54)141. ต้องกำรจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่ 3 คน กับเด็ก 4 คน เดินทำงด้วยรถยนต์ 7 ที่นั่ง โดยคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีจำนวนวิธีกำรจัดได้กี่วิธี (O-NET ปี กศ.53/54)142. ในกำรออกรำงวัลแต่ละงวดของกองสลำก ควำมน่ำจะเป็นที่รำงวัลเลขท้ำย 2 ตัวจะออกหมำยเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขคี่ และหลักสิบมำกกว่ำหลักหน่วยอยู่ 1 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 0.04 2. 0.05 3. 0.20 4. 0.25143. มีกล่อง 2 ใบ แต่ละใบมีลูกบอลหมำยเลข 1, 2, 3, 4, 5 อยู่อย่ำงละลูก ถ้ำสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก จำกกล่องทั้งสองใบนี้ กล่องละลูก แล้วควำมน่ำจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมำยเลขต่ำงกันเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)144. จำกกำรสำรวจนักเรียนกลุ่มหนึ่ง จำนวน 100 คน ได้ข้อมูลว่ำมีนักเรียนที่สวมรองเท้ำขนำดต่ำงๆ ดังนี้เบอร์รองเท้ำ จำนวนนักเรียน56789103123527167รวม 100 คนเมื่อเลือกนักเรียน 1 คน จำกนักเรียนกลุ่มนี้ ควำมน่ำจะเป็นที่จะเลือกได้นักเรียนสวมรองเท้ำเบอร์ 6หรือเบอร์ 7 เท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49 อัตนัย)
 21. 21. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -21- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์145. ควำมน่ำจะเป็นที่รำงวัลเลขท้ำย 2 ตัว ของสลำกินแบ่งรัฐบำลจะออกเลขทั้งสองหลักเป็นเลขเดียวกันเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 101 2. 102 3. 91 4. 92146. โยนลูกเต๋ำ 3 ลูก ควำมน่ำจะเป็นที่ลูกเต๋ำจะขึ้นแต้มคี่อย่ำงน้อย 1 ลูกเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปีกศ.49/50)1.32 2.85 3.43 4.87147. จำกกำรสำรวจนักเรียนห้องหนึ่ง จำนวน 30 คน พบว่ำ มีนักเรียนไม่ชอบรับประทำนปลำ 12 คนและชอบรับประทำนปลำหรือกุ้ง 23 คน ถ้ำสุ่มนักเรียนมำ 1 คน ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่ชอบรับประทำนกุ้งเพียงอย่ำงเดียวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1.61 2.51 3.52 4.53148. จำกแผนภำพ ต้น – ใบ ของข้อมูลแสดงน้ำหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เป็นดังนี้4562 1 00 8 3 2 20 3 1 4เมื่อสุ่มเลือกนักเรียนมำ 1 คน จำกกลุ่มนี้ ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำฐำนนิยมของกลุ่ม มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.49/50)1.41 2.31 3.125 4.21149. กล่อง 12 ใบ มีหมำยเลขกำกับเป็นเลข 1, 2, …, 12 และกล่องแต่ละใบบรรจุลูกบอล 4 ลูกเป็นลูกบอลสีดำ สีแดง สีขำว และสีเขียว ถ้ำสุ่มหยิบลูบอกจำกกล่องแต่ละใบ ใบละ 1 ลูกแล้วควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงจำกกล่องหมำยเลขคี่ และได้ลูกบอลสีดำจำกล่องหมำยเลขคู่ เท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 2121 )( 2. 1241)( 3. 1221)( 4. 4121 )(150. กำหนดให้ A = {1, 2, 3}, B = {5, 6, …, 14} และ r = { (m, n) | m  A และ n  B }ถ้ำสุ่มหยิบคู่อันดับ 1 คู่ จำกควำมสัมพันธ์ r แล้ว ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้คู่อันดับ (m, n) ซึ่ง 5 หำร nแล้วเหลือเศษ 3 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 151 2. 101 3. 51 4. 53151. ช่ำงไฟคนหนึ่งสุ่มหยิบบันได 1 อันจำกบันได 9 อัน ซึ่งมีควำมยำว 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12ฟุต แล้วนำมำพำดกับกำแพง โดยให้ปลำยข้ำงหนึ่งห่ำงจำกกำแพง 3 ฟุต ควำมน่ำจะเป็นที่บันไดจะทำมุมกับพื้นรำบน้อยกว่ำ 60มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 91 2. 92 3.93 4. 94
 22. 22. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -22- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์152. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีรถโรงเรียน 3 คน นักเรียน 9 คน กำลังเดินทำงไปขึ้นรถโรงเรียนโดยสุ่ม ควำมน่ำจะเป็นที่ไม่มีนักเรียนคนใดขึ้นรถคันแรกเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1.  9312.  9323.  3914.  392153. โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องว่ำงชั้นที่หนึ่ง 15 ห้อง ชั้นที่สอง 10 ห้อง ชั้นที่สำม 25 ห้อง ถ้ำครูสมใจต้องกำรเข้ำพักในโรงแรมแห่งนี้โดยวิธีสุ่มแล้ว ควำมน่ำจะเป็นที่ครูสมใจจะได้พักห้องชั้นที่สองของโรงแรมเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 1012. 513. 1034. 21154. ในกำรหยิบบัตรสำมใบ โดยหยิบทีละใบจำกบัตรสี่ใบ ซึ่งมีหมำยเลข 0, 1, 2 และ 3 กำกับ ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้ผลรวมของตัวเลยบนบัตรสองใบแรกน้อยกว่ำตัวเลขบนบัตรใบที่สำมเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้(O-NET: ปี กศ.51/52)1. 412. 433. 214. 32155. ทำสีเหรียญสำมอัน ดังนี้ เหรียญแรก ด้ำนหนึ่งทำสีขำว อีกด้ำนหนึ่งทำสีแสดงเหรียญที่สอง ด้ำนหนึ่งทำสีแดง อีกด้ำนหนึ่งทำสีฟ้ำเหรียญที่สำม ด้ำนหนึ่งทำสีฟ้ำ อีกด้ำนหนึ่งทำสีขำวโยนเหรียญทั้งสำมขึ้นพร้อมกัน ควำมน่ำจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้ำต่ำงสีกันทั้งหมดเป็นดังข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 21 2. 41 3. 81 4. 161156. กล่องใบหนึ่งบรรจุสลำกหมำยเลข 1 – 10 หมำยเลขละ 1 ใบ ถ้ำสุ่มหยิบสลำกจำนวนสองใบ โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน ควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบได้สลำกหมำยเลขต่ำกว่ำ 5 เพียงหนึ่งใบเท่ำนั้นเท่ำกับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 92 2. 158 3. 352 4. 15611157. ในกำรเลือกคณะกรรมกำรชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธำน รองประธำน และเลขำนุกำรอย่ำงละ 1คน จำกหญิง 6 คน และชำย 4 คน ควำมน่ำจะเป็นที่คณะกรรมกำรชุดนี้ จะมีประธำนและรองประธำนเป็นหญิงเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. 181 2. 121 3. 91 4. 31158. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก และสีขำว 2 ลูก นอกนั้นเป็นสีอื่นๆควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูกจำกล่องนี้ให้ได้สีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขำวเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 121 2. 101 3. 607 4. 152
 23. 23. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -23- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์159. สลำกชุดหนึ่งมี 10 ใบ มีหมำยเลข 1 – 10 กำกับ ควำมน่ำจะเป็นที่จะหยิบสลำกพร้อมกัน 3 ใบ ให้ได้แต้มรวมกันเป็น 10 และไม่มีสลำกใบใดมีหมำยเลขสูงกว่ำ 5 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 601 2. 401 3. 301 4. 201160. เสื้อ 50 ตัว บรรจุในกล่องใบหนึ่งมีขนำดและสีต่ำงๆ เป้นจำนวนตำมตำรำงต่อไปนี้สีขนำด แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ส้ม รวมS 2 1 2 3 1 9M 4 5 5 2 3 19L 3 3 3 4 5 18XL 1 1 0 1 1 4รวม 10 10 10 10 10 50ถ้ำสุ่มหยิบเสื้อขึ้นมำ 1 ตัว ควำมน่ำจะเป็นที่จะได้เสื้อสีเขียวขนำด L หรือสีส้มขนำด S เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)ลาดับและอนุกรม161. พจน์ที่ 31 ของลำดับเลขคณิต 201 , 301 , 601 ,… เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 125 2. 3013 3. 209 4. 157162. ป้ำจุ๊เริ่มขำยขนมครกในวันที่ 3 มกรำคม ในวันแรกขำยได้กำไร 100 บำท และในวันต่อๆ ไปจะขำยได้กำไรเพิ่มขึ้นจำกวันก่อนหน้ำวันละ 100 บำท ข้อใดต่อไปนี้เป็นวันที่ของเดือนมกรำคมที่ป้ำจุ๊ขำยได้เฉพำะกำไรในวันนั้น 340 บำท (O-NET: ปี กศ.48/49)1. วันที่ 24 2. วันที่ 25 3. วันที่ 26 4. วันที่ 27163. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a30 – a10 = 30 แล้ว ผลต่ำงร่วมของลำดับเลขคณิตนี้ มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 1.25 2. 1.5 3. 1.75 4. 2.0164. ลำดับเลขคณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบำงพจน์เท่ำกับ 40 (O-NET: ปี กศ.51/52)1. an = 1 – 2n 2. an = 1 + 2n 3. an = 2 – 2n 4. an = 2 + 2n165. ลำดับเลขคณิต -43, -34, -25, … มีพจน์ที่มีค่ำน้อยกว่ำ 300 อยู่กี่พจน์ (O-NET ปี กศ.53/54)166. กำหนดให้ 23 , 1, 21 , … เป็นลำดับเลขคณิต ผลบวกของพจน์ที่ 40 และ พจน์ที่ 42 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.52/53)1. -18 2. -19 3. -37 4. -38
 24. 24. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -24- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์167. ถ้ำผลบวกและผลคูณของสำมพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี d เป็นผลต่ำงร่วมเท่ำกับ 15 และ 80ตำมลำดับแล้ว d2มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 1 2. 4 3. 9 4. 16168. ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเรขำคณิต (O-NET: ปี กศ.49/50)1. an = 2n32n2. an = 2n+ 4n3. an =23n4. an = (2n)n169. ลำดับเรขำคณิตในข้อใดต่อไปนี้ มีอัตรำส่วนร่วมอยู่ในช่วง (0.3, 0.5) (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 3, 45 , 4825 2. 2, 34 , 98 3. 4, 3, 89 4. 5, 4, 516170. พจน์ที่ 16 ของลำดับเรขำคณิต 6251 ,51251 , 1251 , ... เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. 25 5 2. 125 3. 125 5 4. 625171. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต พิจำรณำลำดับต่อไปนี้(ก) a1 + a3, a2 + a4, a3 + a5, … (ข) a1a2, a2a3, a3a4, …(ค)11a ,21a ,31a , … ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (O-NET: ปี กศ.50/51)1. ทั้งสำมลำดับเป็นลำดับเรขำคณิต 2. มีหนึ่งลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต3. มีสองลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต 4. ทั้งสำมลำดับไม่เป็นลำดับเรขำคณิต172. ใน 40 พจน์แรกของลำดับ an = 3 + (-1)nมีกี่พจน์ที่มีค่ำเท่ำกับพจน์ที่ 40 (O-NET ปี กศ.52/53)1. 10 2. 20 3. 30 4. 40173. กำหนดให้ a1, a2, a3 เป็นลำดับเรขำคณิต โดยที่ a1 = 2 และ a3 = 200 ถ้ำ a2 คือค่ำในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ข้อดังกล่ำวคือข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. -20 2. -50 3. 60 4. 100174. ลำดับเรขำคณิตลำดับหนึ่งมีผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตำมลำดับ ถ้ำ r เป็นอัตรำส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r + r1 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. 310 2. 37 3. 34 4. 31175. ในสวนป่ำนแห่งหนึ่ง เจ้ำของปลูกต้นยูคำลิปตัสเป็นแถว ดังนี้ แถวแรก 12 ต้น แถวที่สอง 14 ต้น แถวที่สำม 16 ต้น โดยปลูกเพิ่มเช่นนี้ ตำมลำดับเลขคณิต ถ้ำเจ้ำของปลูกต้นยูคำลิปตัสไว้ทั้งหมด 15 แถว จะมีต้นยูคำลิปตัสในสวนป่ำนี้ทั้งหมดกี่ต้น (O-NET ปี กศ.52/53)176.  50111kkk))(( มีค่ำเท่ำกับเท่ำใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. 1300 2. 1350 3. 1400 4. 1450177. ถ้ำผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คือ Sn = 3n2+ 2แล้วพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่ำเท่ำกับเท่ำใด (O-NET: ปี กศ.48/49)
 25. 25. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -25- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์1. 57 2. 82 3. 117 4. 302178. ถ้ำ a เป็นจำนวนจริงลบ และ a20+ 2a – 3 = 0 แล้ว 1 + a + a2+ … + a19มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.48/49)1. -2 2. -3 3. -4 4. -5179. 22. กำหนดให้ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเรขำคณิต ถ้ำ a2 = 8 และ a5 = -64 แล้ว ผลบวกของ 10พจน์แรกของลำดับนี้เท่ำกับข้อใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. 2,048 2. 1,512 3. 1,364 4. 1,024180. ค่ำของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 970 2. 1020 3. 1050 4. 1071181. ถ้ำ a1, a2, a3, … เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a2, + a3, + … + a9 = 100แล้ว S10 = a1 + a2, + … + a10 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 120 2. 125 3. 130 4. 135182. กำหนดให้ S = {101, 102, 103, …, 999}ถ้ำ a เท่ำกับผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดใน Sและ b เท่ำกับผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดใน Sแล้ว b – a มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.49/50)1. -550 2. -500 3. -450 4. 450183. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1, a2, a3, … ถ้ำ S5 = 90 และ s10 = 5แล้ว a11 มีค่ำเท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54)1. -39 2. -38 3. -37 4. -36184. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุกรมเรขำคณิตที่มี 100 พจน์ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) + … + 1992. 1 + 31+ 51+ … + 121n + … + 19913. 1 + 2 + 4 + … + (2n – 1) + … + 21994. 51+ 1251+ 31251+ … + 1251n + … + 19951185. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 – 2 + 4 – 8 + … + 256 เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. -171 2. -85 3. 85 4. 171186. ผลบวกของอนุกรมเรขำคณิต 1 + (-2) + 4 + (-8) + … + 256 เท่ำกับเท่ำใด (O-NET ปี กศ.53/54)187. กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขำคณิต ซึ่งมีอัตรำส่วนร่วมเท่ำกับ 2 ถ้ำ S10 – S8= 32 แล้ว พจน์ที่ 9 ของอนุกรมนี้เท่ำกับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET: ปี กศ.50/51)1. 316 2. 320 3. 326 4. 332
 26. 26. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน -26- รหัสวิชำ 04 วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6ครูอั๋น-นฤพนธ์ สำยเสมำ (http://kruaun.wordpress.com) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนโคกยำงวิทยำ จ.สุรินทร์สถิติ188. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ (O-NET: ปี กศ.51/52)1. สถิติเชิงพรรณนำคือสถิติของกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นต้นที่มุ่งอธิบำยลักษณะกว้ำงๆ ของข้อมูล2. ข้อมูลที่เป็นหมำยเลขที่ใช้เรียกสำยรถโดยสำรประจำทำงเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ3. ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมจำกแหล่งข้อมูลโดยตรง4. ข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมจำกรำยงำนต่ำงๆ ที่ได้จำกหน่วยงำนรำชกำรเป็นข้อมูลปฐมภูมิ189. ในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมำก กำรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดต่อไปนี้ทำให้เห็นกระจำยของข้อมูลได้ชัดเจนน้อยที่สุด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ตำรำงแจกแจงควำมถี่ 2. แผนภำพต้น – ใบ3. ฮิสโทแกรม 4. กำรแสดงค่ำสังเกตทุกค่ำ190. ข้อต่อไปนี้มีผลกระทบต่อควำมถูกต้องของกำรตัดสินใจโดยใช้สถิติ ยกเว้นข้อใด (O-NET: ปี กศ.51/52)1. ข้อมูล 2. สำรสนเทศ 3. ข่ำวสำร 4. ควำมเชื่อ191. ในกำรใช้สถิติเพื่อกำรตัดสินใจและวำงแผน สำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องมีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ ถ้ำขำดข้อมูลและสำรสนเทศดังกล่ำว ผู้ตัดสินใจควรทำขั้นตอนใดก่อน (O-NET ปี กศ.52/53)1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. เลือกวิธีวิเครำะห์ข้อมูล3. เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4. กำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้192. ครูสอนวิทยำศำสตร์มอบหมำยให้นักเรียน 40 คน ทำโครงงำนตำมควำมสนใจ หลังจำกตรวจรำยงำนโครงงำนของทุกคนแล้ว ผลสรุปเป็นดังนี้ผลกำรประเมิน จำนวนโครงงำนดีเยี่ยมดีพอใช้ต้องแก้ไข320125ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อให้ได้ผลสรุปข้ำงต้นเป็นข้อมูลชนิดใด (O-NET ปี กศ.52/53)1. ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงปริมำณ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงปริมำณ3. ข้อมูลปฐมภูมิ เชิงคุณภำพ 4. ข้อมูลทุติยภูมิ เชิงคุณภำพ193. ข้อมูลชุดหนึ่ง มีบำงส่วนถูกนำเสนอในตำรำงต่อไปนี้อันตรภำคชั้น ควำมถี่ ควำมถี่สะสม ควำมถี่สัมพัทธ์2 – 67 – 1112 – 1617 – 21 611140.20.3ช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีควำมถี่สูงสุด (O-NET ปี กศ.52/53)

×