SlideShare a Scribd company logo
กำหนดกำรเข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรค่ำย 1 ปีกำรศึกษำ 2556
ณ ศูนย์ขยำยผล สอวน. โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่
6 – 20 ต.ค. 56 เวลำ กิจกรรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร
อา. 6 ต.ค. 56 13.00-16.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พักณโรงแรมภาราดรถ.ยันตรกิจโกศล
16.00-16.30 น. ประชุมครูวิทยากรณห้องวิทยพัฒน์ อาคาร 3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
16.30-16.45 น. นักเรียนและครูลงทะเบียนณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
16.45-17.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
17.15-17.25 น. แนะนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
17.25-17.50 น. ชมวิดีทัศน์แนะนาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
17.50-18.30 น. ชี้แจงการเข้าค่าย
18.30-19.30 น. เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าค่ายทุกคนณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จ. 7 ต.ค. 56 08.30-09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนณห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
09.00-16.30 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
อ. 8– ศ.11ต.ค.56 ทั้งวัน กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
ศ. 11 ต.ค. 56 16.30-20.30 น. กิจกรรมนันทนาการ
ส.12 – อ.13ต.ค. 56 ทั้งวัน กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
จ. 14 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. ทัศนศึกษา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-16.00 น. ทัศนศึกษา
อ.15- พฤ. 17 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
12.00-13.00 น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-16.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
ศ. 18 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เย็น งานเลี้ยงอาลาณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ส. 19 ต.ค. 56 08.30-16.00 น. หยุดพักผ่อนอ่านหนังสือเตรียมสอบ
อา. 20 ต.ค. 56 08.30-11.30 น. สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2
11.30-12.00 น. แจกวุฒิบัตรและปิดค่าย 1 ณห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ
หมำยเหตุ :1. ให้ผู้เข้าค่ายเตรียมชุดและอุปกรณ์ภาคสนาม ในกิจกรรมทัศนศึกษา
2. กาหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

More Related Content

What's hot

วิทยาศาสตร์ ม.1.1
วิทยาศาสตร์ ม.1.1วิทยาศาสตร์ ม.1.1
วิทยาศาสตร์ ม.1.1
Pak Ubss
 
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
waranyuati
 
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ประชาสัมพันธ์ สพป.สตูล
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษาประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
Ninew 'Newni
 
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
somdetpittayakom school
 
4 1-พื้นฐาน
4 1-พื้นฐาน4 1-พื้นฐาน
4 1-พื้นฐาน
Pak Ubss
 
4 1-เพิ่มเติม
4 1-เพิ่มเติม4 1-เพิ่มเติม
4 1-เพิ่มเติม
Pak Ubss
 

What's hot (17)

วิทยาศาสตร์ ม.1.1
วิทยาศาสตร์ ม.1.1วิทยาศาสตร์ ม.1.1
วิทยาศาสตร์ ม.1.1
 
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa SchoolSar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
Sar 2559 Maesariang Boripat Suksa School
 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
 
SAR โรงเรียนปี 2561
SAR โรงเรียนปี 2561SAR โรงเรียนปี 2561
SAR โรงเรียนปี 2561
 
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
วารสารโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปี 2555
 
Name for jura
Name for juraName for jura
Name for jura
 
วารสารปอปี4657
วารสารปอปี4657วารสารปอปี4657
วารสารปอปี4657
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
 
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558 รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558
รายชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ บุคลากรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ปี 2558
 
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสารโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษาประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
 
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
รายชื่อครู เบอร์โทร อีเมล์
 
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...
SAR2560 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ปีก...
 
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 05/56
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 05/56วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 05/56
วารสารโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 05/56
 
4 1-พื้นฐาน
4 1-พื้นฐาน4 1-พื้นฐาน
4 1-พื้นฐาน
 
4 1-เพิ่มเติม
4 1-เพิ่มเติม4 1-เพิ่มเติม
4 1-เพิ่มเติม
 

Viewers also liked

โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
Lao-puphan Pipatsak
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1
Parichat1989
 

Viewers also liked (9)

ผลสอบปรีชาญาณ59
ผลสอบปรีชาญาณ59ผลสอบปรีชาญาณ59
ผลสอบปรีชาญาณ59
 
อบรมWordpress
อบรมWordpressอบรมWordpress
อบรมWordpress
 
วานรขาวเจ้าปัญญา
วานรขาวเจ้าปัญญาวานรขาวเจ้าปัญญา
วานรขาวเจ้าปัญญา
 
แข่งเรือ
แข่งเรือแข่งเรือ
แข่งเรือ
 
ยีราฟกลับใจ
ยีราฟกลับใจยีราฟกลับใจ
ยีราฟกลับใจ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ หลักสูตรแกนกลาง 51
 
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54โครงการค่ายวิชาการEisปี54
โครงการค่ายวิชาการEisปี54
 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว30202)
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1
 

Similar to 4กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5
Suwakhon Phus
 
กำหนดการ
กำหนดการกำหนดการ
กำหนดการ
Pak Ubss
 
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.5618คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
krupornpana55
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
oraneehussem
 
ตารางติวสอบ O 2
ตารางติวสอบ O 2ตารางติวสอบ O 2
ตารางติวสอบ O 2
G-Gvip Rukmakmay
 
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
Jukkrapong Dasri
 
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
jurairatkongkul
 

Similar to 4กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 (20)

กำหนดการ
กำหนดการกำหนดการ
กำหนดการ
 
ตารางการนำเสนอโครงงาน
ตารางการนำเสนอโครงงานตารางการนำเสนอโครงงาน
ตารางการนำเสนอโครงงาน
 
รายการรูป
รายการรูปรายการรูป
รายการรูป
 
จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5
 
โครงการการจัดงานวันครู2556
โครงการการจัดงานวันครู2556โครงการการจัดงานวันครู2556
โครงการการจัดงานวันครู2556
 
Pranitee present tahoma
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
 
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
วารสารประดิพัทธ์ ฉบับที่ 53
 
กำหนดการ
กำหนดการกำหนดการ
กำหนดการ
 
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.5618คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
 
1.การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 2559
1.การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 25591.การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 2559
1.การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 2559
 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 
ผลงาน2555 2
ผลงาน2555 2ผลงาน2555 2
ผลงาน2555 2
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
 
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงานรายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
 
ตารางติวสอบ O 2
ตารางติวสอบ O 2ตารางติวสอบ O 2
ตารางติวสอบ O 2
 
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
 
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
งานนำเสนอร.ร.2.ppt.
 
Job's portflio
Job's portflioJob's portflio
Job's portflio
 

More from ชิตชัย โพธิ์ประภา

ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
ชิตชัย โพธิ์ประภา
 

More from ชิตชัย โพธิ์ประภา (20)

ครุฑน้อยกับเห็ดพิษ
ครุฑน้อยกับเห็ดพิษครุฑน้อยกับเห็ดพิษ
ครุฑน้อยกับเห็ดพิษ
 
ทหารหาญ
ทหารหาญทหารหาญ
ทหารหาญ
 
สมบัติวิเศษ
สมบัติวิเศษสมบัติวิเศษ
สมบัติวิเศษ
 
วิหคสีรุ้ง
วิหคสีรุ้งวิหคสีรุ้ง
วิหคสีรุ้ง
 
3แนวปฏิบัติการอยู่ค่าย
3แนวปฏิบัติการอยู่ค่าย3แนวปฏิบัติการอยู่ค่าย
3แนวปฏิบัติการอยู่ค่าย
 
ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
ตารางเวรครูชาย เดือน ต.ค.ถึง มี.ค. 2556
 
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียนคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
โครงการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง...
โครงการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้ง...โครงการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้ง...
โครงการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง...
 
รายชื่อโรงแรมในจังหวัดแพร่
รายชื่อโรงแรมในจังหวัดแพร่รายชื่อโรงแรมในจังหวัดแพร่
รายชื่อโรงแรมในจังหวัดแพร่
 
ปอซอ
ปอซอปอซอ
ปอซอ
 
ฮารีรายอ
ฮารีรายอฮารีรายอ
ฮารีรายอ
 
อาซูรอ
อาซูรออาซูรอ
อาซูรอ
 
ก่อเจดีย์ทราย
ก่อเจดีย์ทรายก่อเจดีย์ทราย
ก่อเจดีย์ทราย
 
มาโซะยาวี
มาโซะยาวีมาโซะยาวี
มาโซะยาวี
 
แบบทดสอบเรื่องงานพลังงาน
แบบทดสอบเรื่องงานพลังงานแบบทดสอบเรื่องงานพลังงาน
แบบทดสอบเรื่องงานพลังงาน
 
รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบล็อก รุ่น 3 และรุ่น 4
รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบล็อก รุ่น 3 และรุ่น 4รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบล็อก รุ่น 3 และรุ่น 4
รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบล็อก รุ่น 3 และรุ่น 4
 
The Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social MediaThe Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social Media
 
ThaiSMEdu รุ่น 4
ThaiSMEdu รุ่น 4ThaiSMEdu รุ่น 4
ThaiSMEdu รุ่น 4
 
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม2
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม2เอกสารประกอบการเรียนเล่ม2
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม2
 

4กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

  • 1. กำหนดกำรเข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรค่ำย 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ณ ศูนย์ขยำยผล สอวน. โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ 6 – 20 ต.ค. 56 เวลำ กิจกรรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร อา. 6 ต.ค. 56 13.00-16.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พักณโรงแรมภาราดรถ.ยันตรกิจโกศล 16.00-16.30 น. ประชุมครูวิทยากรณห้องวิทยพัฒน์ อาคาร 3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 16.30-16.45 น. นักเรียนและครูลงทะเบียนณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 16.45-17.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 17.15-17.25 น. แนะนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 17.25-17.50 น. ชมวิดีทัศน์แนะนาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 17.50-18.30 น. ชี้แจงการเข้าค่าย 18.30-19.30 น. เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าค่ายทุกคนณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ. 7 ต.ค. 56 08.30-09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนณห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 09.00-16.30 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา อ. 8– ศ.11ต.ค.56 ทั้งวัน กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ศ. 11 ต.ค. 56 16.30-20.30 น. กิจกรรมนันทนาการ ส.12 – อ.13ต.ค. 56 ทั้งวัน กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา จ. 14 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. ทัศนศึกษา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 13.00-16.00 น. ทัศนศึกษา อ.15- พฤ. 17 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา 12.00-13.00 น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 13.00-16.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ศ. 18 ต.ค. 56 08.30-12.00 น. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เย็น งานเลี้ยงอาลาณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ส. 19 ต.ค. 56 08.30-16.00 น. หยุดพักผ่อนอ่านหนังสือเตรียมสอบ อา. 20 ต.ค. 56 08.30-11.30 น. สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 11.30-12.00 น. แจกวุฒิบัตรและปิดค่าย 1 ณห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ หมำยเหตุ :1. ให้ผู้เข้าค่ายเตรียมชุดและอุปกรณ์ภาคสนาม ในกิจกรรมทัศนศึกษา 2. กาหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม