แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด

1,653 views

Published on

แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
319
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด

  1. 1. แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ระยะที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)..........................................................................................................................................................................คาชี้แจง นายสุ รชัย ผิวเหลือง พะโต๊ะวิทยา1. ชื่อผูเ้ สนอนวัตกรรม..............................................................โรงเรี ยน.......................................................... โรงเรี ยนพะโต๊ะวิทยาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สถานที่ติดต่อ....................................................................... ตาบลพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร.......................................................................................................................................................................... 077-539049 krupol555@gmail.comโทรศัพท์.............................................................e-mail address.......................................................................2. ชื่อนวัตกรรม............................................................................................................................................. การบูรณาการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ผ่านสื่อการเรียนรู้สังคมออลไลน์(Social Media All line)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. นวัตกรรม ( ) นวัตกรรมการบริ หารเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้น (กรุ ณาระบุ  ลงใน  )  นวัตกรรมผูบริ หารสถานศึกษา ้  นวัตกรรมรองผูอานวยการสถานศึกษา ้ ( ) นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู ตามจุดเน้น (กรุ ณาระบุ  ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน เลือกได้ เพียง 1 ด้านเท่านั้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านการแสวงหาความรู้ดวยตนเอง ้  ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้  ด้านทักษะการคิดขั้นสู ง  ด้านทักษะชีวต ิ  ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้านการแสวงหาความรู ้ดวยตนเอง เพื่อแก้ปัญหา ้  ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้  ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ด้านทักษะการคิดขั้นสู ง  ด้านทักษะชีวต ิ  ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
  2. 2. การบูรณาการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ผ่านสื่อการเรียนรู้สังคมออลไลน์(Social Media All line)ความสาคัญ จากผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามาตรฐาน ตัวชี้ วด สมรรถนะ ัสาคัญของผูเ้ รี ยนและคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน 2551 รายวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ผูสอนพบว่า สื่ อและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไม่อาจนาเอาความฉลาดทาง ้สติปัญญาของนักเรี ยนมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ การเรี ยนการสอนโน้มเอียงไปทางบีบบังคับให้คล้อยตาม มากกว่าเรี ยนรู ้ตามกรรมวิธีของการสร้างสรรค์ความรู ้ ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างคิดในเชิ งบีบบังคับมากกว่าเรี ยนรู ้ตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริ ง ดังนั้นผูสอนจึ งรวบรวมข้อมูลเพื่ อพัฒนาสื่ อและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเน้นพัฒนาทางด้าน ้ความคิดหรื อกระบวนการทางสมอง เน้นย้าถึงความสาเร็ จตามความรู ้ความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล จึงมีแนวคิ ดพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 5E ซึ่ งผูสอนได้ด าเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ มาอย่างต่ อเนื่ อง ้ ่มาบูรณาการประยุกต์ผานสื่ อสังคมทั้งในรู ปแบบออนไลน์(online) และออฟไลน์(offline) เพราะจากผลการวิจย ัในชั้นเรี ยนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่าปั ญหาส่ วนหนึ่ งคือ นักเรี ยนไม่มีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตใช้ที่บ้านได้อย่างสะดวก จึงได้ทาการพัฒนาสื่ อและกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม อันจะทาให้ผเู้ รี ยนมีพฤติกรรมรักการเสาะแสวงหาความรู ้ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนและส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อสังคมทั้งรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ่ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสื่ อการเรี ยนรู ้ผานสื่ อสังคมทั้งรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 3. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้ผเู ้ รี ยนรักการเสาะแสวงหาความรู ้ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอันจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิธีดาเนินการ 1. ศึ กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการจัดระบบการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกหลังแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายงานวิจยในชั้นเรี ยนของผูสอน ั ้ 2. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา 3. กาหนดเป้ าหมายที่ตองการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้และทักษะ กระบวนการที่เป็ นความคิดรวบยอด ้หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์
  3. 3. 4. เตรี ยมความพร้อมด้านองค์ความรู ้ ได้แก่ หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตสื่ อและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการพัฒนาตนเองทั้งการเข้าร่ วมอบรมและการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 5. ออกแบบแผนการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาผูเ้ รี ยนสู่ เป้ าหมาย 6. จัดเตรี ยมและเลือกสื่ อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 7. ประเมินผลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย เหมาะกับสิ่ งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับพัฒนาการ ้ของผูเ้ รี ยน 8. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินทั้งสื่ อและการจัดการเรี ยนรู ้ 9. นาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสื่ อและการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และรายงานให้นกเรี ยน ผูที่เกี่ยวข้องทราบ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ั ้ผลการดาเนินการ 1. ได้สื่อการเรี ยนการสอนทั้งรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนที่ไม่สามารถสะดก ่เรี ยนรู ้ผานระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา 2. ได้กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 5E บู รณาการประยุกต์ใช้ก ับสื่ อการเรี ยนการสอนทั้งรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 3. ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการค้นคว้า รักการแสวงหาความรู้ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนทาให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจที่คงทนในเนื้อหาที่ศึกษาสู งขึ้นกว่าการเรี ยนรู ้แบบปกติ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นปัจจัยความสาเร็จ 1. ผูบริ หารมีนโยบายที่ชดเจนในการส่ งเสริ มและพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิ ตสื่ อและพัฒนา ้ ักระบวนการจัดการเรี ยนรู้ในทุกรู ปแบบ 2. ครู ผสอน มีความตั้งใจในการเรี ยนรู ้นวัตกรรมการผลิตสื่ อและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ ๆ ู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง 3. ผูเ้ รี ยน เป็ นเด็กสมัยใหม่มีความชื่นชอบและสนใจเทคโนโลยี ชอบการค้นคว้า เสาะแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆในระบบออนไลน์เป็ นอย่างดี
  4. 4. บทเรียนที่ได้รับ 1. การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนควรพัฒนาควบคู่กบการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ั 2. การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ช่วยดึ งดูดความสนใจในการเรี ยนรู ้ ได้ดีเหมาะกับวัยของผูเ้ รี ยนและสื่ อการเรี ยนการสอนแบบออฟไลน์ช่วยแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนที่ ไม่สะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบออนไลน์ได้ 3. การพัฒนาพฤติ กรรมรั กการเสาะแสวงหาความรู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนด้วยสื่ อและวิธี การที่ หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน

×